Збірник наукових праць ”Гілея: науковий вісник”

Збірник засновано 2004 року

Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN) - 2076-1554

Передплатний індекс: 49387

Вихід з друку – щомісячно

Фахове видання з філософських, політичних та історичних наук,

затверджено постановами Президії ВАК України № 1-05/2

від 10 березня 2010 р. та № 1-05/3 від 14 квітня 2010 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію (переєстрацію) друкованого засобу масової інформації серія КВ № 16332 – 4804 ПР від 24 лютого 2010 р.

Співзасновники: Всеукраїнська громадська організація Українська академія наук, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Друкується за рішенням:

Вченої ради Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та Президії ВГО Української Академії Наук

Концепція збірника базується на багатоплановому науковому висвітленні проблем інформаційної цивілізації, що формується. Основні рубрики охоплюють галузі історичних, філософських та політичних наук. Розрахований на фахівців гуманітарних та соціально-політичних наук

* Гілея – в стародавні часи територія лісової Скіфії між Борисфеном (Дніпром) і Гіпанісом (Південним Бугом). Рештки цієй «лісової квітки» залишилися до теперішнього часу на території Миколаївської та Херсонської областей. (Докладніше див.: Геродот. Історія.ІУ.16-25).

Шеф-редактор Андрущенко Віктор Петрович , доктор філософських наук, професор, член–кореспондент Національної академії наук України, академік Академії педагогічних наук України, ректор Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Головний редактор – Вашкевич Віктор Миколайович, доктор філософських наук, професор, академік Української академії наук, професор кафедри управління та євроінтеграції Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Відповідальний секретар – Халамендик Вікторія Борисівна, доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії та гуманітарних наук Карпатського університету імені Августина Волошина (м. Ужгород)

Редакційна колегія:

З історичних наук:

Войцехівська Ірина Нінелівна , доктор історичних наук, професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Гончар Борис Михайлович , доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дробот Іван Іванович, доктор історичних наук, профессор, директор Інституту філософії освіти та науки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Колесник Віктор Федорович , доктор історичних наук, професор, член–кореспондент Національної академії наук України, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Михайлюк Віталій Павлович , доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ).

Нестуля Олексій Олексійович, доктор історичних наук, професор, академік Української академії наук, ректор Полтавського університету економіки та торгівлі.

Солдатенко Валерій Федорович , доктор історичних наук, професор, член–кореспондент Національної академії наук України, директор Українського національного інституту пам'яті.

Стоян Тетяна Андріївна, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Сушко Олександр Олександрович, доктор історичних наук, професор, директор Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Макарчук Сергій Сергійович , кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально – гуманітарних дисциплін Миколаївського філіалу Київського національного університету культури і мистецтв.

Фіров Петро Тимофійович , кандидат історичних наук, доцент кафедри філософських і соціальних наук Севастопольського національного технічного університету.

З філософських наук:

Акопян Валерій Григорович, кандидат філософських наук, академік Української академії наук, доцент Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Базалук Олег Олександрович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Київського університету туризму, економіки і права.

Бех Володимир Павлович , доктор філософських наук, професор, академік Академії політичних наук, перший проректор Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Бондаренко Ольга Валеріївна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Запорізького національного технічного університету.

Волинка Григорій Іванович , доктор філософських наук, професор, проректор з наукової роботи і міжнародних зв'язків Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Герасимова Ельвіра Миколаївна, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри соціальної філософії та філософії освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Жадько Віктор Олексійович, доктор філософських наук, професор, директор Інституту соціально-культурних комунікацій і менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ).

Закович Микола Михайлович , доктор філософських наук, професор Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Куцепал Світлана Вікторівна, доктор філософських наук, професор, академік Української академії наук, завідувач кафедри соціально–економічних дисциплін Полтавського факультету Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

Михальченко Микола Іванович , доктор філософських наук, професор, член–кореспондент Національної академії наук України, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України.

Оніпко Олексій Федорович, доктор технічних наук, академік Української академії наук, президент Української академії наук.

Предборська Ірина Михайлівна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціальної філософії та філософії освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Хімченко Олексій Георгійович , кандидат філософських наук, професор, член–кореспондент Української академії наук, завідувач кафедри соціально–гуманітарних дисциплін Південнослов'янського інституту Київського славістичного університету (м. Миколаїв).

З політичних наук:

Андрусишин Богдан Іванович , доктор історичних наук, професор, директор Інституту політології та права Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Бабкіна Ольга Володимирівна , доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук Інституту політології та права Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Балабанов Костянтин Васильович ,доктор політичних наук, професор, ректор Маріупольського державного гуманітарного університету.

Євтух Володимир Борисович , доктор історичних наук, професор, член–кореспондент Національної академії наук України директор Інституту соціології, психології та управління Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Іванов Микола Семенович , доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Картунов Олексій Васильович , доктор політичних наук, професор, академік Академії політичних наук, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Університету економіки та права «КРОК» (м. Київ).

Котигоренко Віктор Олексійович , доктор політичних наук, професор, академік Української академії політичних наук, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України.

Оніщенко Ірина Григорівна , доктор політичних наук, професор Європейського університету (м. Київ).

Римаренко Сергій Юрійович , доктор політичних наук,професор, провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України.

Шаповал Юрій Іванович , доктор історичних наук, професор, академік Академії політичних наук, завідувач відділу Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України.

Шкляр Леонід Євдокимович , доктор політичних наук, професор,головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України.

 

ВІДДІЛЕННЯ РЕДАКЦІЇ

Вінницьке відділення

(Вінницький національний технічний університет)

керівник Денисюк Світлана Георгіївна, кандидат політичних наук, доцент

E – mail: svitlana.denisyuck@yandex.ua

Дніпроперовське відділення

(Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара)

керівник Вершина Вікторія Анатолійовна, кандидат філософських наук, доцент

E – mail: vivi.dp@mail.ru

Донецьке відділення

(Донецький національний університет, м. Донецьк)

керівник Андрієнко Олена Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент

E – mail: elena_andrienko8@mail.ru

Запорізьке відділення

(Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя)

керівник Ємельяненко Євгенія Олегівна, кандидат філософських наук, старший викладач

E – mail: gileya_zaporizhzhya@ukr.net

Івано–Франківське відділення

(Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,м. Івано–Франківськ)

керівник Дичковська Галіна Орестівна, кандидат філософських наук, доцент

E – mail: go_osmomysl@ukr.net

Луганське відділення

(Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ)

керівник Михайлюк Віталій Павлович, доктор історичних наук, професор

E – mail: vital _ mih@ukr.net

Львівське відділення

(Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів)

керівник Карівець Ігор Володимирович, кандидат філософських наук, доцент

E – mail: sacre@ukr.net

Маріупольське відділення

(Маріупольський державний університет)

керівник Дегтеренко Анастасія Миколаївна, кандидат політичних наук, доцент

E – mail: degterenko777@ukr.net

Миколаївське відділення

(Південнослов'янський інститут Київського славістичного університету, м. Миколаїв)

керівник Хімченко Олексій Георгійович, кандидат філософських наук, професор, член–кореспондент УАН;

координатор Макарчук Сергій Сергійович, кандидат історичних наук, доцент

E - mail : Alex_x_5@ukr.net або rvgreabis@ farlep.mk.ua

Одеське відділення

(Одеський національний університет імені І.І. Мечникова)

керівник Барвінська Поліна Іванівна, кандидат історичних наук, доцент

E – mail: : barwinskaja@ua.fm

Полтавське відділення

(Полтавський факультет Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого)

керівник Куцепал Світлана Вікторівна, доктор філософських наук, професор

E – mail: svkutsepal@rambler.ru

Севастопольське відділення

(Севастопольський національний технічний університет, м. Севастополь)

керівник Фіров Петро Тимофійович, кандидат історичних наук, доцент

Тел.: 068 925 74 57

Сімферопольське відділення

(Кримський економічний інститут Київського національного економічного університету імені В.Гетьмана)

керівник Попов Олексій Дмитрович, кандидат історичних наук,доцент

E – mail: popalex79@mail.ru

Тернопільське відділення

(Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка)

керівник Кліш Андрій Богданович, доцент

E – mail: Klish_Andriy@ukr.net

Уманське відділення

(Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань)

керівник Кривошея Ігор Іванович, кандидат історичних наук, доцент

E – mail: kii1969@mail.ru

Харківське відділення

(Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків)

керівник Владленова Іліана Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент

E – mail: vladlenova@email.ua

Черкаське відділення

(Черкаський державний бізнес-коледж)

керівник Васильчук Євген Олегович, кандидат політичних наук

Тел.: +3 8 067 735 51 17; +3 8 093 065 79 58

e-mail: vasilchuk84@bk.ru

Чернігівське відділення

(Український інститут національної пам’яті)

керівник Горобець Сергій Михайлович, молодший науковий співробітник

E – mail: olen-g@yandex.ru

© 2008-2018, Усі права захищені.