"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2014. Випуск 81 - 2014
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Казьмирчук М.Г. «Споборники святої волі» та Кобзар – перегук доль (до 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка)
Половинська В.В. Давня Русь та норвезькі королі–місіонери
Русавська В.А. Традиції та інновації в гостинності ХІХ ст.
Ніколаєнко О.О. Революційна діяльність польських жінок Наддніпрянщини в 1870–1914 рр.
Ткаченко I.В. До питання реалізації національних засад розвитку культури, освіти і науки в Україні у період 1917–1918 років
Олійник М.П. Повстанський рух на Поділлі в 1921–1922 рр.
Богатчук С.С. Голодомор 1932–1933 рр.: сторінки історії
Придибайло О.М. Зміни в національній політиці радянської України в 30–ті рр. ХХ ст. на прикладі німецької та польської нацменшин
Василюк П. Становлення і розвиток наукових засад вітчизняного сортовипробування на початку XX ст.
Куницький М. Легітимізаційні заходи окупаційного апарату влади Рaйхскомісаріату «Україна» (1941–1942 рр.)
Якуніна К.І. Впровадження нового курсу релігійної політики радянської влади (1944–1953 рр.): законодавча база (на прикладі Волинської та Рівненської областей)
Лук’яненко О.В. «Не пошкодуємо і самого життя!»: повоєнний розподіл випускників педінститутів УРСР
Гузь Н.Г. Політична та соціально–економічна ситуація в Україні напередодні вступу до Ради Європи (1992–1996 рр.)
Ніколаєць К.М. Житлове будівництво в Україні у 90–х роках ХХ ст.
Левицька Н.М., Коцюбанська О.О. Роль Смілянських технічних класів у формуванні кадрового потенціалу цукрової промисловості України
Кізлова А.А. Образи алкоголіка та курця в історії радянського антиалкогольного і антитютюнового плакату
Парахіна М.Б. Наукове співробітництво України та Росії у соціогуманітарній сфері
Петрова І.О. Організація роботи за зверненнями громадян в Україні у ХХ сторіччі
Андрющенко Е.С. Постать Ф.М. Муравченка та її місце у розвитку українського авіадвигунобудування
Аббасова С.З. Ільхам Алієв та суспільно–політична активність жінок Азербайджану
Гасимов Х. Про деякі міркування А.К. Бакиханова про геополітичну та етнокультурну історію середньовічного Кавказу
Кулик Ж.І. Олена Теліга: відображення життя та діяльності постаті у працях дослідників
Акунін О.С. Аболіціоністський рух в Англії: періодизація і характеристика початкового етапу
Аскерова Д.М. Фактори, що обумовлюють зародження багатопартійності в Азербайджані
Гончаренко Л.Л. Російські інтереси в ході Берлінської міжнародної конференції 1884–1885 рр.
Годлевська В.Ю. Становлення нового іспанського кіно в поставторитарний період
Іванов О.Ф., Куценко О. Організаційне відновлення СДПН у повоєнній Німеччині (травень 1945 – квітень 1946 року)
Ісмаїлова С.А. Відображення в художній літературі Північного Азербайджану II половини XIX століття питання про роль просвітництва у національному відродженні
Крисенко Д.С. Соціальні передумови «консервативного повороту» у США межі 1970–х – 1980–х років
Мірзаєва С. Етнічна та ідеологічна ситуація на Аравійському півострові в період до появи ісламського права
Мурадов В. Характеристика та особливості Азербайджанських килимів Ширванської групи (художньо–історичний аналіз)
Нагірний М.З. Діяльність української громади Славонського Броду (Хорватія) наприкінці ХХ століття
Оруджлу М. Історичні факти з проблеми Нагірного Гарабаха
Осмоловська О.Ю., Павлюченко В.Ю. Проблема нейтралітету та політики Швейцарії стосовно інтернованих військовослужбовців у період Другої світової війни
Рустамов Р. Розвиток тваринництва на Мугани
Алиева Р.З. Эпоха Гарагоюнлу и Аггоюнлу в топонимии Азербайджана
Ісмаїлов І.A. Мистецтво Азербайджану в 80-ті роки ХХ століття
Кулієва Н.М., Гасанов Е.Л. Етно-історичне значення основних галузей художнього ремесла Гянджі
Насибов А.Ш. Позиция США к появлению азербайджанских энергоносителей на мировые рынки
Колесник В.Ф., Боровець І.А. Українська періодика в російській імперії (1907–1914 рр.): питання української мови
Гула Р.В. Політичний аспект єврейського питання у подіях першої російської революції на сторінках видання «Киевлянин»
Ластовська О.Л. Сучасна історіографія історії православного переяславського чернецтва
Робак І.Ю., Демочко Г.Л. Історія вітчизняної охорони здоров’я і медицини в дисертаціях останніх років (сучасний стан розробленості та перспективи подальших досліджень)
Тарасов С.В. До питання про роль зіграну українським духовенством в подіях Руїни. Дослідження проблеми в російській дореволюційній історіографії

Філософські науки

Лугуценко Т.В. Людина в структурі комунікативної реальності як суб’єкт віртуального простору
Кузьміченко І.О. Постреалізоване буття сучасної людини: у пошуках шляхів гуманістичної корекції
Попович О.В. Креативність як соціокультурне явище
Артюшенко О. Аналіз поняття ментальності у науковому та філософському дискурсах
Мельник О.Є. Вплив глобалізації на якісні зміни в філософії пізнання
Калуга В.Ф. Феномени андрогінності та гермафродитизму як ключ до осмислення особливостей статевої ідентичності
Грица Ю.Ю. Єдність історії та відсутність єдності історичної свідомості: закономірність чи випадковість?
Дорожко І.І. Біографічний метод у дослідженні родинного виховання
Крилова В.О. Вплив кіномистецтва на природу людини
Кубко В.П. Гендерна стереотипізація рекламної комунікації
Масаєв М.В. Образи війн майбутнього: «заколот–війни», дистанційні (безконтактні) війни, кібервійни, консцієнтальні та символічні війни (у світлі концепції парадигмальних образів та символів епох і цивілізацій)
Матвєєв В.О. Феномен юродства в аспекті порівняння зі східними духовними практиками
Озьмінська І. Психологія життєвого процесу як відчуження та його подолання
Петренко Г.С. Концепт «грошей» у вимірах діяльності: традиція і сучасність
Соколовський О.Л. Особливості становлення антитринітаризму в Україні у проекції соціально–історичних реалій релігійної духовності
Нетецька Є.В. Теоретико–методологічні засади дослідження церковного розколу
Чікарькова М.Ю. Біблія як протофілософія
Сеник Р.М. Мова як предмет філософської рефлексії
Чупрінова Н.Ю. Формування світоглядної культури майбутніх офіцерів ВВ МВС України в умовах інформаційного суспільства
Бондажевська Л.С. Особливості визначення поняття «помилка» в прагма–діалектиці та концепції Вудса–Волтона
Мельник В.В. Екзистенціал самотності у філософській прозі Анатолія Федя
Поцюрко О.Ю. Державотворчі концепти у спадщині М.Костомарова
Гальпєріна В.О., Савельєв В.Л. Предмет аналізу освітньої політики
Домніч С.П. Соціокультурна комунікація у контексті інформаційного суспільства і міжнародної освіти в Україні
Кузьміна С.Л. Методологія радянської педагогіки: ігри в науку з тоталітарною ідеологією
Пашков В.В. Філософське осмислення сучасної післядипломної педагогічної освіти: проблеми і тенденції розвитку
Шелюк Л. Людина  головна ланка системної модернізації освіти
Семенюк Н. Безперервна освіта як система

Політичні науки

Бірюков Д.С. Потенціал сек’юритизації проблем екологічної та техногенної безпеки в Україні
Худолій А.О. Стереотипи «холодної війни» та відносини між США та Україною
Курас А.І. Національна безпека України: військово-політичні аспекти
Рябінін Є.В., Доценко С.О. Роль неурядових організацій в процесах євроінтеграції України: освітньо–інформаційний аспект
Федоренко О.В. Концепт демократії у політичній науці: еволюція змісту
Іщенко І. В. Аналіз нестабільності авторитарних політичних режимів в сучасному політологічному дискурсі
Засморжук О.О. Ментальність чи менталітет – що відіграє першочергову роль у формуванні «обличчя» суспільства?
Морарь М.В. Політична комунікація в іміджмейкерстві партійного лідера
Косьмій О.М. Роль діалогу в політиці
Макаренко Б. Поняття «політичної участі» у світлі сучасного політологічного дискурсу
Поппер Л.В. Екологічний рух і його роль у політичній консолідації світосистеми по забезпеченню екологічної безпеки
Андрущенко К.А. Концепція «margin of appreciation» та реформування Європейського суду з прав людини
Булик М.В., Ніколенко В.Е. Російськомовна діаспора у Німеччині: проблеми інтеграції та працевлаштування
Гайданка Є.І. Оптимізація системи органів державної влади Словацької Республіки в контексті переходу до демократії
Сидорук Т.В. Геополітичний вимір міжнародних процесів у Східній Європі: ЄС та Росія у регіоні «спільного сусідства»
Сльота І.С. Основні етапи впровадження міграційної політики після Другої світової війни у Франції

Наукове життя

Северинюк В.М. Мова й політика в комунікаційному просторі держави. Рецензія на книгу: Савойська С.В. Мовно–комунікативна політика як специфічна область державної політики в поліетнічному соціумі: теоретико–історіологічний аналіз: монографія. – К.: Вид. центр «Просвіта», 2013. – 424 с.
Цвілюк С.А. Рецензія на книгу: Політика коренізації в південно–західних національно–адміністративних районах УРСР (1923–1939 рр.). Монографія / за ред. і упоряд. К.В. Мануілова. – Одеса, 2013. – 152 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Казьмирчук М.Г. «Борцы за святую волю» и Кобзарь – переплетение судеб (к 200-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко)
Половинская В.В. Древняя Русь и норвежские короли–миссионеры
Русавская В.А. Традиции и инновации в гостеприимстве ХІХ в.
Николаенко А.А. Революционная деятельность польских женщин Надднепрянщины в 1870–1914 гг.
Ткаченко И.В. К вопросу реализации национальных основ развития культуры, образования и науки в Украине в период 1917–1918 годов
Олейник Н.П. Повстанческое движение на Подолье в 1921–1922 гг.
Богатчук С.С. Голодомор 1932–1933 гг.: страницы истории
Придыбайло О.М. Изменения в национальной политике советской Украины в 30–е гг. ХХ ст. на примере немецкого и польского нацменьшинства
Василюк П. Становление и развитие научных основ отечественного сортоиспытания в начале XX в.
Куницкий М. Легитимационные мероприятия оккупационного аппарата власти Рейхскомиссариата «Украина» (1941–1942 гг.)
Якунина Е.И. Внедрение нового курса религиозной политики советской власти (1944–1953 гг.): законодательная база (на примере Волынской и Ровенской областей)
Лукьяненко А.В. «Не пожалеем и самой жизни»: послевоенное распределение выпускников пединститутов УССР
Гузь Н.Г. Политическая и социально–экономическая ситуация в Украине накануне вступления в Совет Европы (1992–1996 гг.)
Николаец Е.Н. Жилищное строительство в Украине в 90–х годах ХХ века
Левицкая Н.Н., Коцюбанская О.А. Роль Смелянских технических классов в формировании кадрового потенциала сахарной промышленности Украины
Кизлова А.А. Образы алкоголика и курильщика в истории советского антиалкогольного и антитабачного плаката
Парахина М.Б. Научное сотрудничество Украины и России в социогуманитарной сфере
Петрова И.А. Организация работы по обращениям граждан в Украине в ХХ столетии
Андрющенко Э.С. Личность Ф.М. Муравченко и ее место в развитии украинского авиадвигателестроения
Аббасова С.З. Ильхам Алиев и общественно–политическая активность женщин Азербайджана
Гасимов Х. О некоторых соображениях А.К. Бакиханова о геополитической и этнокультурной истории средневекового Кавказа
Кулик Ж.И. Елена Телига: отражение жизни и деятельности личности в трудах исследователей
Акунин А.С. Аболиционистское движение в Англии: периодизация и характеристика первоначального этапа
Аскерова Д.М. Факторы, обуславливающие зарождение многопартийности в Азербайджане
Гончаренко Л.Л. Российские интересы в ходе Берлинской международной конференции 1884–1885 гг.
Годлевская В.Ю. Становление нового испанского кино в поставторитарный период
Иванов А.Ф., Куценко Е. Организационное восстановление СДПГ в послевоенной Германии (май 1945–апрель 1946)
Исмаилова С.А. Отражение в художественной литературе Северного Азербайджана II половины XIX века вопроса о роли просветительства в национальном возрождении
Крысенко Д.С. Социальные предпосылки «консервативного поворота» в США на рубеже 1970–х – 1980–х годов
Мирзаева С. Этническая и идеологическая ситуация на Аравийском полуострове в период до появления исламского права
Мурадов В. Характеристика и особенности Азербайджанских ковров Ширванской группы (художественно–исторический анализ)
Нагирный Н.З. Деятельность украинской общины Славонского Брода (Хорватия) в конце ХХ века
Оруджлу М. Исторические факты по проблеме Нагорного Гарабаха
Осмоловская Е.Ю., Павлюченко В.Ю. Проблема нейтралитета и политика Швейцарии относительно интернированных военнослужащих в период Второй мировой войны
Рустамов Р. Развитие животноводства на Мугани
Алиева Р.З. Эпоха Гарагоюнлу и Аггоюнлу в топонимии Азербайджана
Исмаилов И.A. Искусство Азербайджана в 80-е годы ХХ века
Кулиева Н.М., Гасанов Э.Л. Этно-историческое значение основных отраслей художественного ремесла Гянджи
Насибов А.Ш. Вопрос о запуске азербайджанских энергоносителей на мировые рынки, и позиция США
Колесник В.Ф., Боровец И.А. Украинская периодика в Российской империи (1907–1914 гг.): вопрос украинского языка
Гула Р.В. Политический аспект еврейского вопроса в событиях первой русской революции на страницах издания «Киевлянин»
Ластовская О.Л. Современная историография истории православного переяславского монашества
Робак И.Ю., Демочко А.Л. История отечественного здравоохранения и медицины в диссертациях последних лет (современное состояние разработки и перспективы дальнейших исследований)
Тарасов С.В. К вопросу о роли, сыгранной украинским духовенством в событиях Руины. Изучение проблемы в русской дореволюционной историографии

Философские науки

Лугуценко Т.В. Человек в структуре коммуникативной реальности как субъект виртуального пространства
Кузьмиченко И.О. Постреализованное бытие современного человека: в поисках путей гуманистической коррекции
Попович Е.В. Креативность как социокультурное явление
Артюшенко О. Анализ понятия ментальности в научном и философском дискурсах Мельник О.Е. Влияние глобализации на качественные изменения в философии познания
Калуга В.Ф. Феномены андрогинности и гермафродитизма в качестве ключа к осмыслению особенностей половой идентичности
Грица Ю.Ю. Единство истории и отсутствие единства исторического сознания: закономерность или случайность?
Дорожко И.И. Биографический метод в исследовании семейного воспитания
Крылова В.А. Влияние киноискусства на природу человека
Кубко В.П. Гендерная стереотипизация рекламной коммуникации
Масаев М.В. Образы войн будущего: «мятеж–войны», дистанционные (бесконтактные) войны, кибервойны, консциентальные и символические войны (в свете концепции парадигмальных образов и символов эпох и цивилизаций)
Матвеев В.А. Феномен юродства в аспекте сравнения с восточными духовными практиками
Озьминская И. Психология жизненного процесса как отчуждение и его преодоление
Петренко Г.С. Концепт «денег» в аспекте деятельности: традиция и современность
Соколовский О.Л. Особенности становления антитринитаризма в Украине в проекции социально–исторических реалий религиозной духовности
Нетецкая Е.В. Теоретико–методологические основы исследования церковного раскола
Чикарькова М.Ю. Библия как протофилософия
Сеник Р.Н. Язык как предмет философской рефлексии
Чупринова Н.Ю. Формирование мировоззренческой культуры будущих офицеров внутренних войск МВД Украины в условиях информационного общества
Бондажевская Л.С. Особенности определения понятия «ошибка» в прагма–диалектике и концепции Вудса–Уолтона
Мельник В.В. Экзистенциал одиночества в философской прозе Анатолия Федя
Поцюрко О.Ю. Государственно созидательные концепты в наследстве М.Костомарова
Гальперина В.А., Савельев В.Л. Предмет анализа образовательной политики
Домнич С.П. Социокультурная коммуникация в контексте информационного общества и международного образования в Украине
Кузьмина С.Л. Методология советской педагогики: игры в науку с тоталитарной идеологией
Пашков В.В. Философское осмысление современного последипломного педагогического образования: проблемы и тенденции развития
Шелюк Л. Человек  главное звено системной модернизации образования
Семенюк Н. Непрерывное образование как система

Политические науки

Бирюков Д.С. Потенциал секьюритизации проблем экологической и техногенной безопасности в Украине
Худолий А.А. Стереотипы «холодной войны» и отношения между Соединенными Штатами и Украиной
Курас А.И. Национальная безопасность Украины: военно-политические аспекты
Рябинин Е.В., Доценко С.А. Роль неправительственных организаций в процессах евроинтеграции Украины: образовательно–информационный аспект
Федоренко А.В. Концепт демократии в политической науке: эволюция содержания
Ищенко И.В. Анализ нестабильности авторитарных политических режимов в современном политологическом дискурсе
Засморжук А.А. Ментальность или менталитет – что играет первостепенную роль в формировании «лица» общества?
Морарь Н.В. Политическая коммуникация в имиджмейкерстве партийного лидера
Косьмий О.М. Роль диалога в политике
Макаренко Б. Понятие «политического участия» в свете современного политологического дискурса
Поппер Л.В. Экологическое движение и его роль в политической консолидации миросистемы по обеспечению экологической безопасности
Андрущенко Е.А. Концепция «margin of appreciation» и реформирование Европейского суда по правам человека
Булык М.В., Николенко В.Э. Русскоязычная диаспора в Германии: проблемы интеграции и трудоустройства
Гайданка Е.И. Оптимизация системы органов государственной власти Словацкой Республики в контексте перехода к демократии
Сидорук Т.В. Геополитическое измерение международных процессов в Восточной Европе: ЕС и Россия в регионе «общего соседства»
Слёта И.С. Основные этапы внедрения миграционной политики после Второй мировой войны во Франции

Научная жизнь

Северинюк В.М. Язык и политика в коммуникационном пространстве государства. Рецензия на книгу: Савойская С.В. Языковая коммуникативная политика как специфическая область государственной политики в полиэтническом обществе: теоретико–историологический анализ: монография. – К.: Изд. центр «Просвита», 2013. – 424 с.
Цвилюк С.А. Рецензия на книгу: Политика коренизации в юго–западных национально–административных районах УССР (1923–1939 гг.). Монография / под ред. и сост. К.В. Мануилова. – Одесса, 2013. – 152 с.

CONTENT

Historical studiens

Kazmyrchuk M.G. «Fighters for the holy will» and Kobzar – interweaving of fates (the 200th anniversary of T. G. Shevchenko)
Polowinska V.V. Old Rus’ and Norwegian kings–missionaries
Rusavska V.A. Traditions and innovations of hospitality in the ХІХcentury
Nikolaenko О.О. The revolutionary activities of Polish women in the Ukrainian province of the Russian Empire in the 1870–1914
Tkachenko I.V. On the Implementation of national foundations of culture, education and science in Ukraine in the period of 1917–1918
Oliynyk М.P. Rebel movement in Podillia in 1921–1922
Bogatchuk S.S. Manmade famine of 1932–1933: page history
Prydybaylo О.M. Changes in national policies of Soviet Ukraine in the 30th years XX century (for example German and Polish minorities)
Vasyliuk P. Formation and development of scientific principles of domestic variety testing in early XX century
Kunytskyi M. The Nazi occupation of Ukraine included measures of legitimacy by being made new procedures which state’s political system
Yakunina K.І. Introduction of new course of religious policy of soviet power (1944–1953): legislative base (on the example of the Volin and Rivne regions)
Lukyanenko О.V. «We won’t regret the life itself!»: Postwar distribution of pedagogical institute graduates in the Ukrainian Soviet Socialist Republic
Guz N.G. The political and socio–economic situation in Ukraine on the eve of joining the Council of Europe (1992–1996 years)
Nikolaets K.М. Housing building in Ukraine during 90–th years of XX century
Levytska N.М., Kotsubanskaya O.О. Role of Smela’s technical classes in shaping human resource capacity of the sugar industry of Ukraine
Kizlova A.А. The Characters of Alcoholic and Smoker in Soviet Placards Against Alcohol and Tobacco History
Parakhina M.B. Scientific cooperation between Ukraine and Russia in social–humanitarian sphere
Petrova I.O. Organization of work with the appeals of citizens in Ukraine in ХХ century
Andriushchenko E.S. Personality of F.M. Muravchenko and its place in the development of Ukrainian air engine industry
Abbasova S.Z. Ilham Aliyev and socio–political activity of women in Azerbaijan
Qasimov Kh.S. Some considerations of A.K. Bakikhanov about the geopolitical and ethno–cultural history of medieval Caucasus
Kulyk Zh.I. Olena Teliga: Shows of life and activities of the figure in the works of researchers
Akunin A.S. Abolitionist movement in England: periodization and characteristic of an initial stage
Askerova Dz.M. The factors of causing the origin of multi–party system in the Azerbaijan
Goncharenko L.L. Russia’s interests in the International Berlin Conference of 1884–1885 years
Godlevska V.Yu. Formation of the new Spanish cinema in the post–authoritarian period
Ivanov O.F., Kutsenko O. Organizational Reconstruction of SPD in post–war Germany (May 1945–April 1946)
Ismailova S.A. Reflection the role of the enlightenment of national renaissance of belles–lettres in Northern Azerbaijan in II half of XIX century
Krysenko D.S. Social preconditions «conservative turn» in the United States at the turn of the 1970s – 1980s
Mirzaeva S. Ethnic and ideological situation in the Arabian Peninsula in the period before the advent of Islamic law
Muradov V. The characteristics and features of Azerbaijani carpets Shirvan group
Nahirnyi M.Z. The activity of the Ukrainian community of Slavonski Brod (Croatia) at the end of the twentieth century
Orujlu M. Historical facts on Nagorno Garabagh
Osmolovskaya E.Y., Pavlyuchenko V.Y. The problem of neutrality and Switzerland policy regarding the internment in the military during World War II
Rustamov R. Livestock development Mugan
Alieva R.Z. Garagoyunlu and Aggoyunlu era in the toponymy Azerbaijan
Ismailov I.A. Art of Azerbaijan in the 80 years of the twentieth century
Guliyeva N.M., Hasanov E.L. Ethno-historical significance of basic artistic handicraft branches of Ganja
Nasibob A.Sh. The issue of launching of Azerbaijan’s energy resources to world markets and the position of the United States
Kolesnik V.F., Borovets I.А. Ukrainian periodicals in the Russian Empire (1907–1914): The question of the Ukrainian language
Gula R.V. Political aspects of the Jewish question in the events of the first Russian revolution in the pages of the magazine «Kyivlyanyn»
Lastovska O.L. Modern historiography of the history of Orthodox monasticism of Pereyaslav
Robak I.Yu., Demochko A.L. History of domestic health care and medicine in the dissertation of recent years (modern state of development and prospects for the further investigations)
Tarasov S.V. To the issue of the role played by the Ukrainian clergy in Ruina events. The research of the problem in the Russian pre–revolutionary historiography

Philosophic sciences

Lugutsenko T.V. Man in the communicative structure of reality as the subject of virtual space
Kuzmichenko I.O. The Post–realized Being of a Modern Man: In Search of Ways of Humanistic Correction
Popovych O.V. Creativity as a sociocultural phenomenon
Artyushenko O. Analysis of the concept of mentality in the scientific and philosophical discourse
Melnyk O.E. Impact of globalization on qualitative changes in the philosophy of knowledge
Kaluga V.F. Androgyny and hermaphroditism phenomena as sources for understanding the peculiarities of gender identity
Hrytsa U.U. The Integrity of History and Lack of Integrity in Historical Consciousness: pattern or coincidence?
Dorozhko I.I. Biographical method in the study of family education
Krylova V.O. The impact of cinematography on human’s nature
Kubko V.P. The gender stereotyping of advertising communication
Masayev M.V. Images of the future wars: «riot–wars», distant (non–contact) wars, cyber–wars, consciential and symbolic wars (in the light of conception of paradigmal images and symbols of epochs and civilizations)
Matveev V.A. Phenomenon of yurodivy in the aspect of comparisons with eastern spiritual practices
Ozminskaya I. Psychology of life process as alienation and its overcoming
Petrenko G.S. A concept of «money» in the aspect of activity: tradition and modernity
Sokolovskiy O.L. Features of Antytrynitary establishment in Ukraine in the projection of the social and historical realities of the religious spirituality
Netetska E.V. Theoretical and methodological bases of researching church split
Chikarkova M.J. The Bible as protophilosophy
Senik R.M. Language as article of philosophical reflection
Chuprinova N.Y. Culture worldview formation of the future officers of the Interior Troops of the MIA of Ukraine in the information society
Bondazhevska L.S. Features of the definition of «error» in the pragma-dialectics and the concept of the Woods–Walton
Melnik V.V. Existential of loneliness in A.Fed’s philosophical prose
Potsyurko O.Y. State creative koncepti is in the inheritance of M.Kostomarova
Galperinа V.A., Saveliev V.L. The subject of analysis of educational policy
Domnich S.Р. Socio–cultural communication in the context of the information society and international education in Ukraine
Kuzmina S.L. The methodology of the soviet pedagogic: the game at science with totalitarian ideology
Pashkov V.V. Philosophical understanding of modern postgraduate pedagogic education: problems and trends of development
Shelyuk L. Man  main link modernization of education system
Semeniuk N. Continuing education as a system

Political sciences

Biriukov D.S. Potential of environmental and technogenic safety problems securitization in Ukraine
Khudoliy A.O. «Cold War» Stereotypes and the Relationships between the USA and Ukraine
Kuras A.I. National security of Ukraine: Military and politikal aspects
Ryabinin Ye.V., Dotsenko S.А. The role of NGOs in the process of European integration of Ukraine: educational and informational aspects
Fedorenko A.V. The concept of democracy in political science: the evolution of content
Ishchenko Ig.V. Analysis of instability of authoritarian political regimes in modern political science discourse
Zasmorzhuk О.О. Mindset or mentality – what plays a primary role in the formation of the «face» of society?
Morar М.V. Political communication in party leader image–making
Kosmiy O.M. Role of the dialogue in politics
Makarenko B. The concept of «political participation» in the light of contemporary political science discourse
Popper L.V. Еcological motion and his role in political consolidation of світосистеми on providing of ecological safety
Andrushchenko K.А. «Margin of Appreciation» Concept and Reform of the European Court of Human Rights
Bulyk M.V., Nikolenko V.E. Russian–speaking Diaspora in Germany: Integration and Employment Problems
Haydanka Ye.I. Optimisation of the State Authority Bodies in the Slovak Republic in the Course of Transition to Democracy
Sydoruk T.V. The geopolitical dimension of international processes in Eastern Europe: the EU and Russia in the region of «common neighbourhood»
Slota I.S. The main stages of migration policy establishment in France after the Second World War

Scientific life

Severinyuk V.M. Language and politics in the communication space state. A review is of book: Savoyska S.V. lingually–communicative policy as specific sphere of public policy in polietnichnomu sociumi: teoretiko–istoriologichniy analysis: monograph. – K.: Kind. a center is «Education», 2013. – 424 p.
Tsvilyuk S.A Review of the book: The policy of korenization in south–western national administrative regions of Ukraine (1923–1939). Monograph / under the editorship of and author originator K.V. Manuilova. – Odessa, 2013. – 152 p.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>