"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2014. Випуск 82 - 2014
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Саманцов О.П. Трудова міграція ХІХ ст. та її вплив на розвиток виробничих сил кам’яновугільної металургійної промисловості Південно–Східної України
Назаренко В.М. Артилерійські формування київського гарнізону (друга половина XVII–XVIII ст.): управління, організація, особовий склад
Воловик О. В. Вплив аномальних явищ природи на хід військових операцій на території Східної Європи ХУШ ст.
Варивода К.С. Пріоритетні наукові напрями академіка В.Я. Данилевського в галузі електрофізіології (кінець ХІХ – 30 рр. ХХ століття)
Вітковський С.І. Учений–гігієніст В.В. Удовенко (1881–1937 рр.) – видатний представник етосу української наукової інтелігенції
Березняк Я.В. Внесок земств Таврійської губернії в справі розвитку тютюнництва та виноградарства регіону (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
Католик А.В., Панченко В.І. Протиепідемічна діяльність земських зборів Чернігівської губернії у 1915–1917 рр.
Делія О.В. «…Настанет период и нас, «бывших людей», будут уважать и будут считаться с нами»: аспекти радянської соціальної політики 20–30–х років ХХ ст.
Маркова С.В. Уніфікація свідомості сільських дітей засобами впливу ідеологічної та освітньо–виховної систем СРСР, УСРР у 1920–х – на початку 1930–х рр.
Придибайло О.М. Голод 1921–1923 рр. серед національних меншин на українських землях
Ситнікова А.С. Сорто–насіннєве управління Цукростесту (1921–1927 рр.): організаційний аспект
Головченко В.І. Голодомор 1932-1933 рр. в історичній і національній пам’яті
Лук’яненко О.В. Браковані олівці від Укрмузтресту та дрова за 300 кілометрів: матеріальні труднощі повоєнних педінститутів УРСР
Майдебура О.П. Передумови формування радіобіологічних досліджень у Харкові та початковий період їх становлення
Васильчук Г.М., Бондаренко В.Г. Козацькі колабораціоністські формування на окупованих територіях України у 1941–1944 рр.
Гула Р.В. Роль та місце радянського патріотизму в організації роботи евакуйованих підприємств на сході країни у 1941–1942 рр.
Дем’яновський О.Ю. Діяльність галузевих науково–дослідних установ у контексті становлення теорії та методології вітчизняної племінної справи
Гурбанова C.А. Становлення регіонального співробітництва Азербайджанської республіки і республіки Україна
Домбровська Л.М.Нормативне підґрунтя участі національних меншин у громадсько–політичній діяльності України в кінці 80–х – на початку 90–х років ХХ століття
Сокирська В.В. Російсько-український кордон: радянська спадщина сучасних проблем
Самойленко Т.І. Кінематограф – мистецтво ХХ століття
Лукашенко А.І. Полювання на Диявола та аналіз трансформації образу жінки в повсякденній історії Західної Європи
Назарлі А.Е. Злочини і безчинства XI Червоної Армії в Шамахінському повіті
Джус Ю.Я. Особливості процесу технологічного оновлення підприємств ФРН (1950–ті – 1970–ті рр.)
Діденко В. Еволюція екологічного напряму в культурній антропології США в кінці ХХ – на початку ХХІ ст.
Гулієва Р.Б. Короткий огляд історії албанського етносу
Акберов Г. Розвиток національно–духовної цінності в першому періоді політичної діяльності Г.Алієва в Нахчивані
Богданова Т.Г. Британські інтереси на Далекому Сході наприкінці ХІХ ст.: економічний аспект
Сєряков О.А. Історіографія реформи адвокатури 1864 р. в Російській імперії: стан наукової розробки теми
Зінченко П.В. Судові справи Київської судової палати як історичне джерело дослідження історії національних рухів у Російській імперії
Бірюкова Х.В. Російська Православна Місія в Кореї: до питання історіографії
Довган Ю.Л. Дослідження українського питання на Паризькій мирній конференції в українській історіографії
Підгайна Т.М. Суспільно–політична та науково–організаційна діяльність К.І. Осьмака (1890–1960) з розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні: історіографічний аспект
Постика І.О.Діяльність жіночих організацій на сторінках газет Західної України (1948–1953 рр.)
Адамська І.Г. Графіка обкладинок і титульних сторінок української радянської медичної періодики 1920–х років
Волкова О.Ю. Історія таємних організацій у Росії (перша чверть ХІХ ст.) в науковій спадщині Михайла Драгоманова

Філософські науки

Філіпенко М.І. Функціоналізм та нейрофілософія: порівняльний аналіз дослідницьких стратегій
Коваль Т.I. Раціоналізм і гуманізм в сучасній світоглядній парадигмі
Компанієць Л.В. Ідея реінкарнації у просторі соціогуманітарного дискурсу
Філіппов В. Л. Проблема істини в смисловому полі картини світу
Євреєва О.А. До питання про гуманістичну традицію
Ігнатьєв В.А. Енергійний дискурс некласичної онтології
Кузьміченко І.О. Майстерність: від іманентного до трансцендентного
Куценко В.В. Час як екзистенційний ресурс особистості
Отюцкий Г.П. Об’єкт інформаційній антропології: людина як інформаційна система
Додонова В.І. Цінність як складова постнекласичної соціальної раціональності
Лаптінова Ю.І. Інтерактивні контакти як фактор параструктурності соціальності
Грекова В.С. Творчість та креативність: синкретичний зв’язок
Попович О.В. Соціалізація особистості як адаптація
Гойман О.О. Функції соціальної міфології (історико–філософський аспект)
Марченко О.В., Бондаренко М.О. Ідея демократії в Україні: філософсько–правова рефлексія
Сила В.Г. Концепт громади: міждисциплінарний та соціально–філософський контекст
Коноваленко–Монзолевська Н.В. Філософське обґрунтування забезпечення свободи слова: «від критики ідеології» до «управління спільним»
Попов В.Б. Диверсизація суспільної макроеволюції: Східнохристиянська світосоцієтальність як еволюційний концептуальний дискрет. Стаття 1. Візантійський варіант
Годзь Н.Б. Проблеми медицини та футурологія
Калуга В.Ф. Природа статі та її властивості в світлі езотеричного досвіду; роль ініціації в становленні статі
Богачов А.Л. Щодо концепції виживання
Владленова І.В. Вплив екстернальних й інтернальних факторів на трансформаційні процеси в науці
Гайворонюк Н.В., Приймак Б.І. Світогляд Василя Розанова в контексті етики благоговіння перед життям
Асадова М. Просвітницька діяльність Юсиф Зія Талибзаде
Колінько М.В., Скиртач В.М. Буття людини у період культурної трансформації (репрезентація концепції Е.Дюркгейма)
Костильова Н.В. Формування «церковного міфу» про Л.Н. Толстого: православне осмислення його філософії і особистості
Кухарець Т.І. Суб’єкт та об’єкт бажання в філософії Гегеля
Мельник В.В. Екзистенціал самотності у філософській прозі Анатолія Федя
Туренко О.С. Зміна ракурсу страху в політичній філософії Ш.–Л. Монтеск’є
Політюк А.П. Становлення неформальної логіки: аналіз поглядів Р.Джонсона і Е.Блейра
Юрченко Л.І., Костенко А.А. Етика даосизму в контексті китайської культури
Домніч С.П. Міжкультурна комунікація як соціокультурний феномен: філософсько–антропологічний вимір
Макаренко Л. Л. Інформаційне суспільство як транслятор інформаційної культури: філософський аналіз
Лугуценко Т.В. Культурний простір і простір культур у сучасної інформаційної цивілізації
Сайтарли І.А. Тема «Едипа» у постмодерній філософії
Сенченко А.Я.Смислова домінанта культури: філософський контекст
Поцюрко О. Ю. Дискурс національної свободи у творі «Історія Русів»
Гарбар Г.А. Підготовка кадрів сфери туризму в контексті болонського процесу
Алієва М.Т.Становлення і розвиток диригентсько–хорового виконавства та диригентських кадрів в Азербайджані
Скородумова О.Б. Соціокультурні детермінанти стратегій «м’якої сили» в умовах інформаційної війни
Сладкевич Н.В. Філософсько–естетичний аналіз дизайну як форми масового мистецтва
Титар О.В. Етнічний та етичний вибір: філософсько–антропологічний вимір ідентичності
Меліков І.М. Культура діалогу культур як необхідність історії
Ісмаїлов І.A. Мистецтво Азербайджану в світових меридіанах в 80–х роках ХХ століття
Масаєв М.В. Осмислення герменевтики символічної мови балету в світлі концепції парадигмальних образів і символів епох, цивілізацій і народів
Задоянчук О.О. Інформаційно–просвітницька діяльність Української Православної Церкви
Калужская Е.В. «Релігійність» сектантства в епоху постмодерну
Косач Т.М. Релігійно–філософський діалог між конфесіями про відродження унії на Україні
Попович В.М. Православна духовна (богословська) освіта в Україні: аналіз сучасних проблем
Сазонов Д.І. Наслідки прийнятої на Помісному соборі 1961 року реформи як культурологічної трагедії Росії
Соломаха І.Г. Співвідношення віри та розуму в працях давньоруських книжників
Рупова Р.М. Духовна традиція Східного християнства: соціально-філософський ракурс
Матвєєв В.О. Компаративно-філософський аналіз підходів східної та західної медицини до проблеми здоров’я людини
Моллаева Е.А. Соціально–педагогічна значимість вдосконалення внутрішньосімейних стосунків для досягнення гендерної рівності
Воробйова Л.С. Еволюція класичної парадигми освіти
Утюж І.Г. Визначення методологічних основ класифікації освітніх парадигм
Пашков В.В. Ідеал освіченості й цілі післядипломної педагогічної освіти

Політичні науки

Виговська О.С. Державна інформаційна політика: концептуальні засади формування та розвитку
Бебешко О.В. Причорномор’я в проекції політики багатовекторності і нейтрального статусу України як моделі забезпечення безпеки
Денисюк С.Г., Савчук Є.Ю. Громадянське суспільство в Україні: проблеми і механізми розвитку
Куц Г.М. Специфіка електоральних пріоритетів виборців Харківщини: відлуння голодомору
Лозовий В.С. Інтернаціоналізація вищої освіти України: проблеми та перспективи
Конах В.К. Зарубіжний досвід функціонування друкованих та аудіовізуальних ЗМІ у контексті реформування медійної системи в Україні
Рафальський І.О. Самовизначення та самоорганізація
Матвійчук А.В. Самоврядні організації як елементи громадянського суспільства та принципи їх створення
Палагнюк В.О. Вплив безробіття на протестні настрої молоді
Климанська Л.Д. Специфіка політичного дискурсу соціальної проблеми
Риженкова Л. Структурна диференціація громадянського суспільства: партійна перспектива трансформаційних держав
Головчук О.В. Політичне телебачення: маніпулятивні прийоми та психологічний тиск
Гусейнова А.А. Конструктивістська концепція у зовнішній політиці
Костиря І.О., Дікарєв О.І. «Politica Hermeticа»: «утопічний поворот» в політології, «культурний поворот» в міжнародних відносинах
Макаренко Л.П. Політична комунікація як визначальна складова демократичної політичної системи
Меженська О.В. Проблема державного перевороту в історії політичної думки
Шедяков В.Є. Можливості форсайт–програмування в реалізації завдань соціокультурної мобілізації
Пасічник Н.С. Еволюція американської політики щодо Куби за президентства Дж. Кеннеді
Худолій А.О. «Перезавантаження» риторики Б.Обами
Черник П. П. Україна-Канада: стан та перспективи сучасних міждержавних взаємин
Гайданка Є.І. Еволюція інституту президентства Польської Республіки у період постсоціалістичної трансформації
Дьомочко М.С. Вплив енергетичної складової на формування зовнішньополітичних пріоритетів Республіки Південний Судан
Капируля М.В. Ракетні програми Північної Кореї, Ірану, Пакистану та Сирії
Корюкалов М.В., Васильченко О.М. Австралія та КНР: вірні супротивники чи вимушені партнери?

Наукове життя

Масаєв М. В. Духовне обличчя В. І. Вернадського як парадигмального символу в контексті культурологічного аналізу епістолярної спадщини. Рецензія на монографію: Берестовская Д. С. Духовный облик В. И. Вернадского: культурологический анализ эпистолярного наследия / Д. С. Берестовская, А. В. Синичкин. – Симферополь: ИТ «Ариал», 2013. – 212 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Саманцов А.П. Трудовая миграция XIX в. и ее влияние на развитие производительных сил каменноугольной металлургической промышленности Юго–Восточной Украины
Назаренко В.Н. Артиллерийские формирования киевского гарнизона (вторая половина ΧVII–XVIII вв.): управление, организация, личный состав
Воловик О. В. Влияние аномальных явлений природы на ход военных операций на территории Восточной Европы ХУШ в.
Варивода К.С. Приоритетные научные направления академика В.Я. Данилевского в области электрофизиологии (конец XIX – 30 гг. ХХ века)
Витковский С.И. Ученый–гигиенист В.В. Удовенко (1881–1937 гг.) – выдающийся представитель этоса украинской научной интеллигенции
Березняк Я.В. Вклад земств Таврической губернии в сфере развития табаководства и виноградарства края (конец ХІХ – начало ХХ в.)
Католик А.В., Панченко В Противоэпидемическая деятельность земских собраний Черниговской губернии в 1915–1917 гг.
Делия О.В. «…Настанет период и нас, «бывших людей» будут уважать и будут считаться с нами»: аспекты советской социальной политики 20–30–х годов ХХ в.
Маркова С.В. Унификация сознания деревенских детей с помощью влияния идеологической и образовательно–воспитательной систем СССР, УССР в 1920–х – в начале 1930–х гг.
Придыбайло О.М. Голод 1921–1923 гг. среди национальных меньшинств на украинских землях
Ситникова А.С. Сортоводно–семенное управление Сахаротреста (1921–1927 гг.): организационный аспект
Головченко В.И. Голодомор 1932-1933 гг. в исторической и национальной памяти
Лукьяненко А.В. Бракованные карандаши от Укрмузтреста и дрова за 300 километров: материальные трудности послевоенных пединститутов УССР
Майдебура О.П. Предпосылки формирования радиобиологических исследований в Харькове и начальный период их становления
Васильчук Г.Н., Бондаренко В.Г. Казачьи коллаборационистские формирования на оккупированных территориях Украины в 1941–1944 гг.
Гула Р.В. Роль и место советского патриотизма в организации работы эвакуированных предприятий на востоке страны в 1941–1942 гг.
Демьяновский А.Ю. Деятельность отраслевых научно–исследовательских учреждений в контексте становления теории и методологии отечественного племенного дела
Гурбанова C.А. Становление регионального сотрудничества Азербайджанской республики и республики Украина
Домбровская Л.М. Нормативное основание участия национальных меньшинств в общественно–политической деятельности Украины в конце 80–х – начале 90–х годов ХХ века
Сокирская В.В. Российско -украинская граница: советское наследие современных проблем
Самойленко Т.И. Кинематограф – искусство ХХ века
Лукашенко А.И. Охота на Дьявола и анализ трансформации образа женщины в повседневной истории Западной Европы
Назарли А.Э.Преступления и бесчинства XI Красной Армии в Шамахинском уезде
Джус Ю.Я. Особенности процесса технологического обновления предприятий ФРГ (1950–1970 гг.)
Диденко В. Эволюция экологического направления в культурной антропологии США в конце ХХ – начале ХХI веков
Гулиева Р.Б.Краткий обзор истории албанского этноса
Акберов Г. Развитие национально–духовной ценности в первом периоде политической деятельности Г.Алиева в Нахчыване
Богданова Т.Г. Британские интересы на Дальнем Востоке в конце ХІХ в.: экономический аспект
Серяков А.А. Историография реформы адвокатуры 1864 г. в Российской империи: состояние научной разработки темы
Зинченко П.В. Судебные дела Киевской судебной палаты как исторический источник исследования истории национальных движений в Российской империи
Бирюкова К.В. Российская Православная Миссия в Корее: к вопросу историографии
Довган Ю.Л. Исследование украинского вопроса на Парижской мирной конференции в украинской историографии
Подгайная Т.Н. Общественно–политическая и научно–организационная деятельность К.И. Осьмака (1890–1960) из развития сельскохозяйственного опытного дела в Украине: историографический аспект
Постыка И.А. Деятельность женских организаций на страницах газет Западной Украины (1948–1953 гг.)
Адамская И.Г. Графика обложек и титульных страниц украинской советской медицинской периодики 1920–х годов
Волкова О.Ю. История тайных организаций в России (первая четверть XIX в.) в научном наследии Михаила Драгоманова

Философские науки

Филипенко М.И. Функционализм и нейрофилософия: сравнительный анализ исследовательских стратегий
Коваль Т.И. Рационализм и гуманизм в современной мировоззренческой парадигме
Компаниец Л.В. Идея реинкарнации в пространстве социогуманитарного дискурса
Филиппов В. Л. Проблема истины в смысловом поле картины мира
Евреева О.А. К вопросу о гуманистической традиции
Игнатьев В.А. Энергийный дискурс неклассической онтологии
Кузьмиченко И.О. Мастерство: от имманентного к трансцендентному
Куценко В.В. Время как экзистенциальный ресурс личности
Отюцкий Г.П. Объект информационной антропологии: человек как информационная система
Додонова В.И. Ценность как компонента постнеклассической социальной рациональности
Лаптинова Ю.И. Интерактивные контакты как фактор параструктурности социальности
Грекова В.С. Творчество и креативность: синкретическая связь
Попович Е.В. Социализация личности как адаптация
Гойман О.А. Функции социальной мифологии (современный украинский контекст)
Марченко Е.В., Бондаренко М.А. Идея демократии в Украине: философско–правовая рефлексия
Сила В.Г. Концепт сообщества: междисциплинарный и социально–философский контекст
Коноваленко–Монзолевская Н.В. Философское обоснование обеспечения свободы слова: от «критики идеологии» к «управлению общим»
Попов В.Б. Диверсизация общественной макроэволюции: Восточнохристианская миросоциетальность как эволюционный концептуальный дискет. Статья I. Византийский вариант
Годзь Н.Б. Проблемы медицины и футурология
Калуга В.Ф. Природа пола и его свойства в свете эзотерического опыта; роль инициации в становлении пола
Богачёв А.Л. О концепции выживания
Владленова И.В. Влияние экстернальных и интернальных факторов на трансформационные процессы в науке
Гайворонюк Н.В., Приймак Б.И. Мировоззрение В.Розанова в контексте этики благоговения перед жизнью
Асадова М. Просветительская деятельность Юсиф Зия Талыбзаде
Колинько М.В., Скиртач В.М. Бытие человека в период культурной трансформации (репрезентация концепции Э.Дюркгейма)
Костылева Н.В. Формирование «церковного мифа» о Л.Н. Толстом: православное осмысление его философии и личности
Кухарец Т.И. Субъект и объект желания в философии Гегеля
Мельник В.В. Экзистенциал одиночества в философской прозе Анатолия Федя
Туренко О.С. Смена ракурса страха в политической философии Ш.–Л. Монтескье
Политюк А.П. Становление неформальной логики: анализ взглядов Р.Джонсона и Э.Блейра
Юрченко Л.И., Костенко А.А. Этика даосизма в контексте китайской культуры
Домнич С.П. Межкультурная коммуникация как социокультурный феномен: философско–антропологическое измерение
Макаренко Л. Л. Інформационное общество как транслятор информационной культуры: философський анализ
Лугуценко Т.В. Культурное пространство и пространство культур в современной информационной цивилизации
Сайтарли И.А. Тема «Эдипа» в постмодернистской философии
Сенченко А.Я. Смысловая доминанта культуры: философский контекст
Поцюрко О. Ю. Дискурс национальной свободы в сочинении «История Русов»
Гарбар Г. А. Подготовка кадров сферы туризма в контексте Болонского процесса
Алиева М.Т. Становление и развитие дирижерско–хорового исполнительства и дирижерских кадров в Азербайджане
Скородумова О.Б. Социокультурные детерминанты стратегий «мягкой силы» в условиях информационной войны
Сладкевич Н.В. Философско–эстетический анализ дизайна как формы массового искусства
Титарь Е.В. Этнический и этический выбор: философско–антропологическое измерение идентичности
Меликов И.М. Культура диалога культур как необходимость истории
Исмаилов И.A. Искусство Азербайджана в мировых меридианах в 80–х годах ХХ века
Масаев М.В. Осмысление герменевтики символического языка балета в свете концепции парадигмальных образов и символов эпох, цивилизаций и народов
Задоянчук О.А.Информационно–просветительская деятельность Украинской Православной Церкви
Калужская Е.В. «Религиозность» сектантства в эпоху постмодерна
Косач Т.М. Религиозно–философский диалог между конфессиями о возрождении унии на Украине
Попович В.М. Православное духовное (богословское) образование в Украине: анализ современных проблем
Сазонов Д.И. Последствия реформы приходского управления, принятой на Поместном соборе 1961 года, как культурологической трагедии России
Соломаха И.Г. Соотношение веры и разума в трудах древнерусских книжников
Рупова Р.М. Духовная традиция Восточного христианства: социально–философский ракурс
Матвеев В.А. Компаративно-философский анализ подходов восточной и западной медицины к проблеме здоровья человека
Моллаева Э.А. Социально–педагогическая значимость совершенствования внутрисемейных отношений для достижения гендерного равенства
Воробьева Л.С. Эволюция классической парадигмы образования
Утюж И.Г. Определение методологических основ классификации образовательных парадигм
Пашков В.В. Идеал образованности и цели последипломного педагогического образования

Политические науки

Выговская О.С. Государственная информационная политика: концептуальные основы формирования и развития
Бебешко О.В. Причерноморье в проекции политики многовекторности и нейтрального статуса Украины как модели обеспечения безопасности
Денисюк С.Г., Савчук Е.Ю. Гражданское общество в Украине: проблемы и механизмы развития
Куц Г.М. Специфика электоральных приоритетов избирателей Харьковщины: отзвуки голодомора
Лозовой В.С. Интернационализация высшего образования Украины: проблемы и перспективы
Конах В.К. Зарубежный опыт функционирования печатных и аудиовизуальных СМИ, в контексте реформирования медийной системы в Украине
Рафальский И.А. Самоопределение и самоорганизация
Матвийчук А.В. Самоуправляемые организации как элемент гражданского общества и принципы их создания
Палагнюк В.А. Влияние безработицы на протестные настроения молодежи
Климанская Л.Д. Специфика политического дискурса социальной проблемы
Рыженкова Л. Структурная дифференциация гражданского общества: партийная перспектива трансформационных государств
Головчук О.В. Политическое телевидение: манипулятивные приемы и психологическое давление
Гусейнова А.А. Конструктивистская концепция во внешней политике
Костыря И.А., Дикарев А.И. «Politica Hermetic»: «утопический поворот» в политологии, «культурный поворот» в международных отношениях
Макаренко Л.П. Политическая коммуникация как определяющая составная демократической политической системы
Меженская Е.В. Проблема государственного переворота в истории политической мысли
Шедяков В.Е. Возможности форсайт–программирования в реализации задач социокультурной мобилизации
Пасечник Н.С. Эволюция американской политики в отношении Кубы в период президентства Дж. Кеннеди
Худолий А.А. «Перезагрузка» риторики Б.Обамы
Черник П. П. Украина-Канада: состояние и перспективы современных межгосударственных отношений
Гайданка Е.И. Эволюция института президентства Польской Республики в период постсоциалистической трансформации
Дёмочко М.С. Влияние энергетической составляющей на формирование внешнеполитических приоритетов Республики Южный Судан
Капируля М.В. Ракетные программы Северной Кореи, Ирана, Пакистана и Сирии
Корюкалов М.В., Васильченко О.Н. Австралия и КНР: верные противники или вынужденные партнеры?

Научная жизнь

Масаев М. В. Духовный облик В. И. Вернадского как парадигмального символа в контексте культурологического анализа эпистолярного наследия Рецензия на монографию: Берестовская Д. С. Духовный облик В. И. Вернадского: культурологический анализ эпистолярного наследия / Д. С. Берестовская, А. В. Синичкин. – Симферополь: ИТ «Ариал», 2013. – 212 с.

CONTENT

Historical studiens

Samantsov A.P. Labour migration in the XIX and its influence on the development of the productive forces of coal metallurgical industry Southeast Ukraine
Nazarenko V.N. Artillery formations of Kiev garrison (second half of XVII–XVIII centuries): management, organization, personnel
Volovik O. V. The effect of anomalous phenomena in the course of military operations on the territory of Еastern Еurope of the 18th century
Varyvoda K.S. Academician V.Ya. Danylevsky’s scientific priority directions in electrophysiology field (end of XIX – 30–ies of XX century)
Vitkovskyi S.I. The scientist and higienist V.V. Udovenko (1881–1937) – outstanding representative of Ukrainian scientific intelligence ethos
Bereznjak Y.V. Zemstv influence of Tauride province on development tobacco–growinng and region of wine (end XIX – early XX)
Katolyk A.V., Panchenko V.I. Antiepidemic Activity of Zemstvo Meetings of Chernihiv Guberniya during 1915–1917
Deliya O.V. «The time will come and «have–beens» will be respected and will take them into»: aspects of Soviet social policy 20–30th years
Markova S.V. Unification of consciousness of rural children by means of the impact of the ideological and educational system of the USSR and the Ukrainian SSR in the 1920s – early 1930s
Prydybaylo О.M. The famine of 1921–1923 years among national minorities in Ukrainian territory
Sytnikova A.S. Variety–seed management of Sugartrest (1921–1927): organizational aspect
Holovchenko V.I. Holodomor of 1932-1933 in historical memory and national
Lukyanenko О.V. Defective pencils from the Ukrainian musical trusts and wood for 300 kilometers away: the postwar financial difficulties of pedagogical institutes in the Ukrainian Soviet Socialist Republic
Maydebura O.P. The background of formation of radiobiological studies in Kharkov and initial period of their becoming
Vasylchuk G.N., Bondarenko V.G. Cossack units collaborated with the enemy in the occupied territories of Ukraine in 1941–1944
Gula R.V. The role and place of Soviet patriotism in the organization of the evacuated enterprises in the east in 1941–1942
Demyanovskiy A.Yu. Activities of branch research institutions in the context of formation of the theory and methodology of native breeding work
Gurbanova S.A. Formation of regional cooperation of the Republic of Azerbaijan and the Ukraine
Dombrovska L.М. Normative base minority participation in political activity in Ukraine in the late 80’s – early 90–ies of XX century
Sokirska V.V. Russian-Ukrainian border: the soviet legacy of contemporary issues
Samoylenko T.І. The cinema is an art of the XX century
Lukashenko A.І. Hunt on Devil and analysis of transformation of appearance of woman in everyday history of Western Europe
Nazarli A.A. Criminal and wifully of XI Red Army in Shamakha crash
Dzhus Yu.Ya. Features of the process of technological renovation of enterprises of FRG (1950s – 1970s)
Didenko V. The evolution of ecological direction in the cultural anthropology in the United States at the end of XX – the beginning of XXI centuries
Guluyeva R.B. A brief overview of the history of Albanian ethnos
Akberov G. Developing of the national–moral values in Nakhchivan in the first time of the Heydar Aliyev’s political authority
Bogdanova T.G. The British interests on Far East at the end of XIX century: economical aspect
Sieriakov A.A. Historiography of the bar reform in 1864 in the Russian Empire: scientific research results
Zinchenko P.V. Legal cases of the Kyiv Court chamber as a historical source of study of the national movements history in the Russian Empire
Biryukova K.V. Russian Orthodox Mission in Korea: to a historiography question
Dovgan Yu.L. Research of Ukrainian question at the Paris Peace Conference in Ukrainian historiography
Pidgayna T.M. K.I. Osmaka’s political and scientifically–organizational activity (1890–1960) from development of agricultural skilled business in Ukraine: historiographic aspect
Postyka I.A. The activities of the women’s organizations revealing on the pages of the Western Ukraine newspapers (1948–1953)
Adamska I.G. The graphic of covers and title pages of Ukrainian Soviet medical periodicals in 1920th
Volkova O.Yu. The history of secret organizations in the Russian (first quarter of XIX century) in the scientific heritage of Mykhailo Drahomanov

Philosophic sciences

Filipenko M.I. Functionalism and Neurophilosophy: Comparative Analysis of Research Strategies
Koval T.I. Rationalism and humanity in a modern world outlook paradigm
Kompaniets L.V. Idea of reincarnation in space of sociohumanization discourse
Filippov V.L The problem of verity in the semantic field of the world picture
Evreeva O.A. The question of humanistic tradition
Ignatyev V.A. Energy discourse in nonclassical ontology
Kuzmichenko I.O. Skill: from immanent to transcendental
Kutsenko V.V. Time as an existential resource of the individual
Otyutsky G.P. The object of information anthropology: human as the information system
Dodonova V.І. The value as component of social postnonclassical rationality
Laptinova Y.I. Interactive contacts as a factor of parastructural sociality
Grekova V.S. Arts and Creativity: syncretic relationship
Popovych O.V. Person’s socialization as adaptation
Goyman O.А. The functions of social mythology (modern Ukrainian context)
Marchenko O.V., Bondarenko M.O. The idea of democracy in Ukraine: philosophical and legal reflection
Syla V.Hr. The Concept of Community: an Interdisciplinary and Sociо–Philosophical Context
Konovalenko–Monzolevska N.V. The philosophical justification of the freedom of speech: «ideology critique» to «governing the commons»
Popov V.B. Diversization of social macroevolution: East–Christian world societality as evolutional conceptual discrete. Article I. Byzantion variant
Godz N.B. The problems of the Medicine and the Futurology
Kaluga V.F. Nature of sex and its features through esoteric experience; role of initiation in sex formation
Bogachov A.L. On the concept of survival
Vladlienova I.V. Influence of external and internal factors on transformation processes in science
Gaivoronuik N.В., Pryjmak B.І. V.Rоzanov’s world–view in the context of ethics of the reverence for life
Asadova M. Educational activities Yusif Ziya Talybzade
Kolinko M.V., Skyrtach V.M. An exitance of a human in the period of the cultural transformation (represantation of the E.Durkheim concept)
Kostyleva N.V. Creation of a «church of the myth» of L.N. Tolstoy: the Orthodox understanding of his philosophy and personality
Kuharets T.І. Subject and object of desire in Hegel’s philosophy
Melnik V.V. Existential of loneliness in the phylosophical prose of Anatoliy Fed
Turenko O.S. Change the angle of fear in political philosophy S.–L. Montesquieu
Politiuk A.Р. Informal Logic Formation: Looking into Ideas of Johnson and Blair
Yurchenko L.І., Kostenko A.А. Ethics of daosizm in the context of the Chinese culture
Domnich S.Р. Intercultural communication as a socio–cultural phenomenon: philosophical–anthropological dimension
Makarenko L.L. Іnformation society as translator of informative culture : philosophical analysis
Lugutsenko T.V. Cultural space and the space of cultures in modern civilization information
Sajtarly I.А. An «Oedipus» theme in the postmodern philosophy
Senchenko A.Ya. Semantic dominant of culture: the philosophical context
Potsyurko O. Y. The discourse of national freedom in the book «History of the Rus»
Garbar G. A. Training of personnels of sphere of tourism is in context of Вologna process
Aliyeva M.T. Formation and development choir conductor performance and orchestral conducting training in Azerbaijan
Skorodumova O.B. Sociocultural determinants of «the soft power’s» strategies in the conditions of an information war
Sladkevich N.V. Philosophical and Aesthetic Analysis of Design as a Form of Popular Art
Tytar O.V. Ethnic and ethic choice: philosophical–anthropological dimension of identity
Melikov I.M. Culture of dialogue of cultures as need of history
Ismailov I.A. Azerbaijan’s art in the meridian of the world in 80s in the 20th century
Masayev M.V. A study of hermeneutics of the symbolic language of the ballet in the light of conception of paradigmal images and symbols of epochs, civilizations and nations
Zadoianchuk O.O. Information and education activities of Ukrainian Orthodox Church
Kaluzhskaya E.V. «Religiosity» sectarianism in the postmodern era
Kosach T.M. Religious–philosophical dialogue between confessions about the revival of the Union on Ukraine
Popovych V.М. Orthodox theological education in Ukraine, the analysis of current problems
Sazonov D.I. Consequences of the reforms adopted by the management of the parish local council in 1961 as a Russian cultural urological tragedy
Solomacha I.G. Relationship between faith and reason in the writings of ancient Rus scribes
Rupova R.М. Spiritual tradition of Eastern Christianity: social-philosophical perspective
Matveev V.О. A comparative philosophical analysisl of approaches of the eastern and western medicine to the problem of human health
Mollaeva E.A. Social significance of improving educational intrafamily relations to achieve gender equality
Vorobyovа L.S. The evolution of the classical paradigm of education
Utyuzh I.G. Definition of methodological foundations classification educational paradigms
Pashkov V.V. The ideal goal of education and postgraduate education

Political sciences

Vygovska O.S. The governmebtal information policy: conceptual basics of formation and development
Bebeshko O.V. Black Sea region in the projection of multi–vector policy and the neutral status of Ukraine as a security model
Denysiuk S.G., Savchuk E.Y. Civil society in Ukraine: problems and mechanisms of development
Kuts G.M. Specifics of voters’ electoral priorities in Kharkiv region: echoes of the Holodomor
Lozovyi V.S. Internationalization of higher education Ukraine: problems and prospects
Konakh V.К. International experience of printed and audiovisual media in the context of media system reform in Ukraine
Rafalsky І.О. Self-determination and самоорганізація
Matviychuk A.V. Self-governing organizations as a part of the civil society, and the principles of their creation
Palagniuk V.А. The impact of unemployment on youth’s protest moods
Klymanska L.D. The Specificity of the political discourse of social problem
Ryzhenkovа L. Structural differentiation of civil society: party perspective of transformational states
Golovchuk O.V. Political television: manipulative techniques and psychological pressure
Huseynov A.A. Constructivist concept in foreign policy
Kostyrya I.A., Dikarev A.I. «Politica Hermetic»: «utopian turn» in political science, «cultural turn» in international relations
Makarenko L.P. Political Communication as a Defining Component of a Democratic Political System
Mezhenskaya O.V. The problem of a coup in the history of political thought
Shedyakov V.E. Foresight programming opportunities in realizing the tasks of socio–cultural mobilization
Pasichnyk N.S. The evolution of the U.S. policy on Cuba during government of J.F. Kennedy
Khudoliy A.O. «Reloading» of B. Obama Rhetoric
Chernyk Р.Р. Ukraine-Сanada: current situation and perspectives of interstate relations
Haydanka Ye.I. Evolution of the Presidency in Poland in the Period of Postsocial Transformation
Domochko M.S. Influence of energy component on formation of the foreign policy priorities of the Republic of South Sudan
Kapyrula M.V. Missile Programs of the North Korea, Iran, Pakistan, Syria
Koryukalov M.V., Vasylchenko O.M. Australia and the PRC: devoted rivals or forced partners?

Scientific life

Masayev M. V. Spiritual Image of V. I. Vernadskiy as a Paradigmal Symbol in the Context of Culturology Analysis of Epistolary Heritage. Review on a monograph: Berestovskaya D. S. Spiritual Image of V. I. Vernadskiy: Culturology Analysis of Epistolary Heritage / D. S. Berestovskaya, А. V. Sinichkin. – Simferopol: IT «Arial», 2013. – 212 p.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>