"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2014. Випуск 83 - 2014
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Гедін М.С. Витоки слов’янофільства
Пуховець Д.С. Константин Великий та Трдат ІІІ: хто був першим християнським правителем?
Вовк С.О. Економічні наслідки громадянських війн
Кривошея В.В. Чернігівський полк як адміністративно–територіальна одиниця козацько–гетьманської держави
Русавська В.А. Гостинність як чинник формування соціально–культурного простору міста ХІХ ст.
Гриженко Л.В. Транспортне забезпечення населення міст Катеринославської губернії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.
Симоненко І.В. Інженери шляхів сполучення у розвитку залізничного транспорту України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Щербатюк В.М. Голод як засіб насильницького впровадження більшовицької політики в українському селі
Капітан Л.І. «Беріївська відлига» в Закарпатті
Дем’яновський О.Ю. Становлення селекції сільськогосподарських тварин як основи вітчизняної племінної справи
Калкутіна Н.В. Трагедія полону: морально–психологічна складова адаптації іноземних військовополонених Другої світової війни до умов перебування в радянських таборах НКВС (на матеріалах південної України)
Лаврут О.О. Становище дошкільних закладів освіти в перше повоєнне десятиліття у Сталінській області
Лук’яненко О.В. Псевдонаціональна свідомість та війна з «націоналістичними виродками» освітян повоєнних педінститутів УРСР
Придибайло О.М. Процеси проти «шпигунських», «буржуазно–націоналістичних» організацій як один з ключових аспектів репресій 30–х рр. ХХ ст. на українських землях
Пуйда Р.Б. Стратегія та тактика Українського національно–демократичного об’єднання 1928–1938 рр.
Могильний Л.П. Сергій Єфремов та імперська цензура (1900–1917 рр.)
Коваленко Н.П. Внесок академіка В.Р. Вільямса в розвиток і удосконалення сівозмін травопільної системи землеробства у першій половині ХХ століття
Мерко О.М. Професор М.М. Клєпінін як організатор сільськогосподарської дослідної справи в Кримській АРСР
Мосорко М.І. Відпочинок у структурі повсякденного життя польського населення Галичини у 1939–1941 рр.
Нікітюк О.В. Відновлення в Україні діяльності середніх медичних шкіл у 1943–1944 роках
Губерт Ю.Г. До питання типології сирітства в Україні в роки державної незалежності
Вергунов В.А. Творцю сільськогосподарської меліоративної дослідної справи в Україні академіку Є.В. Оппокову – 145
Войцехівська І.Н. До питання вивчення вітчизняної та зарубіжної архівістики у працях В.С. Іконникова
Горбань Ю.А. Знати й уміти: М.І. Пирогов про поєднання академічної науки й університетської освіти
Євтушик Р.В. Наукова діяльність М.Г. Бордонос у напрямку селекції цукрових буряків на роздільноплідність
Іваницький І.В. Погляди Лонгина Цегельського на проблеми російсько–українських відносин
Ніколайчук Д.О., Руденко Н.В. Василь Семенович Гладецький – народний іконописець Волині (1914–2003 рр.)
Охріменко О.С. Постать Єжи Ґедройця (1906–2000) на сторінках сучасних українських видань
Лукашенко А.І. Християнський дуалізм як визначальний фактор повсякденної історії Візантійської імперії: становище жінки та соціальні ідеали
Гребенюк В.С. Колоніальна політика Сент–Джеймского двору на завершальному етапі англо–французького протистояння 1755–1763 рр.
Горохов С.В. Польська і російська моделі проведення освітньої політики у кінці ХVIII – на початку ХІХ ст.
Мамедов А.Б. Історіографія Банківсько–кредитної політики Німеччини в Туреччині наприкінці XIX – початку ХХ століття
Побережник О. Поширення культу Святого апостола Андрія Первозванного крізь призму світогляду А.М. Муравйова
Бахшалієв Ф. Участь представників торгово–промислових кіл в сільськогосподарському виробництві Північного Азербайджану в кінці ХІХ – початку XX століть
Амрахов З.Дж. Політичні кроки Росії в «вірменське питання» і Пакт 26 січня (8 лютого) 1914 між Росією і Туреччиною
Священко З.В. Програма аграрної реформи уряду С.Вітте
Гулієв А. Геноцид азербайджанського народу: історична правда
Килич М. Звільнення Баку Кавказькою Ісламською Армією
Алієва В.З. Про громадянські свята азербайджанців в соціалістичному побуті
Білоконь А.О. Дипломатичне представництво Німеччини в Японії під керівництвом Герберта фон Дірксена (1933–1938 рр.)
Діденко В. Медична антропологія як одних з провідних підходів в культурній антропології США (середина ХХ ст. – початок ХХІ ст.)
Рагімлі Р. Етнополітична ситуація на Кавказі в наш час та історичні корені і причини етнічних конфліктів
Ільницький І.В. Тимчасове військове генерал–губернаторство Галичини (вересень 1914 р. – березень 1916 р.): історіографічний аспект
Ніколайчук О.С. Матеріали «Полного собрания законов Российской империи» як джерело з історії Української лінії
Заблоцька–Сєннікова Н.В. Джерелознавчий огляд проблеми взаємовідносин радянської влади з РПЦ в УРСР у другій половині ХХ ст.

Філософські науки

Андрущенко В. «Педагогічна конституція Європи» як проект освітньої політики ХХІ століття
Воробйова Л.С. Світоглядний вимір освітніх змін у добу глобалізації
Бабій С. Модернізація освіти в структурі державної освітньої політики
Москалик Г. Комунікаційна природа освіти
Суліма Є.М. Компетентністний підхід як парадигма сучасної освіти
Жижко Т.А. Трансформація університету: від витоків до сьогодення
Горбенко Н.В. Значення формування корпоративної культури для сучасного університету в Україні
Добровольська О. Естетичне в духовному світі педагога: проблема формування
Чорний О.В. Зв’язок європейської орієнтації у вищій освіті та прискорення формування людського капіталу: філософський аналіз
Шелюк Л. Технологія педагогічного дискурсу в системі модернізації освіти
Кивлюк О.П. Розвиток філософії та методології науки в Україні
Чернова Л.П. Концепт «наукова картина світу» в суспільно – історичному процесі
Бак М. Потреба модернізації та інноваційного розвитку – виклик новітньої епохи
Король Н.М. Панєвропеїзм як елемент поступу в системі розвитку європейської цивілізації
Калуга В.Ф. Доля як посередник поміж цілісною Людиною і її «проекцією» на буття: роль цинізму і лицемірства в реалізації долі
Грищенко Н.В. Мораль і право: до проблеми конфлікту
Жукова А.І. Мрія та творчість як вільне втілення уявлень
Поліщук О.С. Толерантність у системі взаємовідносин індивід–колектив–суспільство
Самардак Д.В. Категорія тотальності як методологічний принцип критичної теорії
Фелінська А.О. Проблема ціннісних засад етичних кодексів у сфері PR – діяльності
Широбокова О.О. Суб’єкт–суб’єкт–об’єктні відносини соціальної новації
Петренко Г.С. Еволюція грошей в розвитку культури мислення: соціософський аналіз
Коноваленко–Монзолевська Н.В. Співвідношення соціальних і політичних регуляторів у визначенні стратегічного напряму розвитку свободи слова (філософське осмислення)
Ізмайлова Д.І. Деякі аспекти соціально–філософського аналізу комплексу екологічних проблем сучасності
Владленова І.В. Пангеометрізм як філософська підстава геометродинаміки
Гамзаев А.А. Зародження інформаційного суспільства в Азербайджані як наслідок процесу глобалізації
Лемпій А.О. Альтернативна концепція людської самості в феноменологічній онтології Мартіна Гайдеггера
Поцюрко О.Ю. Феномен свободи в антиколоніальному дискурсі Лесі Українки
Соломаха І.Г. Філософсько–релігійний проект осмислення віри Паулем Тілліхом
Гринько О.А. Шляхи соціальної адаптації новітніх релігійних рухів (на прикладі Церкви Сайєнтології)
Вітер Д.В. Критика марксизму та ліберальний капіталізм в еволюції концептуальних поглядів Бенедикта XVI
Рибачук М.Ф., Лебедєв В.С. Церква в контексті проблем державотворення
Шепетяк О.М. Соціальне вчення Церкви в енцикліках римських пап
Філіппов В.Л. Художня картина світу як символічне поле культури
Старовойт О. Поняття інноваційної культури в сучасному філософському і культурологічному дискурсі
Кузьміченко І.О. Проблема інкультурації особистості в період трансформаційних процесів у сучасній культурі
Бежнар Г.П. Екзистенційність як парадигма української літератури ХХ століття
Гамбарова Г. Концепт історії в постмодерністській азербайджанській прозі
Гурбанова Е.А. Людські стосунки і образ світу в поезії Фікрета Садига
Мухтарова Т. Своєрідність назв у творах Чингіза Абдуллаєва
Отрешко В. Мова як елемент культури і чинник державотворення
Домніч С.П. Дискурсивна природа мовленнєвих практик: філософсько–антропологічні основини дискурсивного аналізу мови
Насибов В.Б. До питання про кордони і способи словотворення в російській та азербайджанській мовах
Алігулієва Л.Г. Тюркські мови і арабська мова

Політичні науки

Єловських У.О. Політична свідомість і політичний дискурс
Лаврук Т.П. Геополітика як елемент соціокультурної системи
Іщенко І. Етнонаціональна політика в контексті управління нестабільністю суспільства
Кавка В.В. Маніпулювання в сучасному політико–комунікативному просторі: сутність і варіанти захисту
Лікарчук Д.С. Особливості конфлікту в політичній сфері
Макаренко Л.П. Сутність, роль та основні прийоми політичної пропаганди
Макаренко Б. Роздержавлення та становлення громадянського суспільства як стратегічні завдання формування ефективної соціальної політики
Машура Х.А. Проблеми просторового впливу інтеграційних процесів та еволюція державного суверенітету
Рибалка С.В. Регіональний політичний режим та регіональна політична еліта: способи взаємодії у транзитивних суспільствах
Хабарєва К. Нормативно–правове обґрунтування політичного консенсусу: політико–інституційні та ідеологічні параметри
Хомяк А.Ю., Чальцева О.М. Краудсорсинг як практична форма публічної політики
Шевченко О.В., Волковецька Т.В. Співвідношення публічної дипломатії та зв’язків з громадськістю в контексті побудови міжнародного іміджу країни
Шедяков В.Є. Організаційна культура корпорації як умова відповідності вимогам розвитку трудових відносин
Козьма В.В. Геополітичні інтереси України: проблема вибору
Курас А.І. Основні вітчизняні концепції і школи національної безпеки
Черник П.П. Україна–Канада: стан та перспективи сучасних міждержавних взаємин
Демчишак Р.Б. Ідеологічні засади типологізації політичних режимів у політологічній спадщині Миколи Сціборського
Теміров Ю.Т., Прихненко М.І. Концепція «безпеки особистості» у зовнішній політиці Тоні Блера
Ягубова Н. Вплив процесу міграції на міграційну політику країн Європейського союзу
Вашкевич В.М., Шевченко Є.О. АНЗЮС – Тихоокеанський пакт безпеки: причини створення, обґрунтування фази занепаду, сучасний стан союзу
Остап’як В.І. Китай через призму глобальних трансформацій (феномен глобалізації)
Блажиєвська Р.–М.О. Актуальні проблеми міграційної політики Іспанії
Королевська А.В. Становлення зовнішньої політики Республіки Білорусь від незалежності до сьогодення
Адигезалов Е.М. Про деякі аспекти вірмено–азербайджанського Нагорно–Карабахського конфлікту
Пашковський П.І. Проблема співвідношення процесів інтеграції та модернізації: російський досвід
Мамедов Г. Римська юриспруденція

Наукове життя

Журба М.А. Рецензія на монографію: Білан С.О. Трансформація життя українського селянства (1929–1939 рр.). – Ніжин: ПП Лисенко, 2014. – 456 с.
Масаєв М.В. Армянські церкви Криму: минуле, теперішнє, майбутнє. Рецензія на книгу: Армянські церкви Криму. Каталог виставки документів / Державна архівна служба України. Національний архів Арменії / С.С. Мірзоян, Г.Г. Авакян, А.Р. Оганесян / ред. О.А. Габриєлян. – Сімферополь–Єреван, 2012. – 88 с.
Черевичний Г.С. Рецензія на книгу: Колесник І.І. Українська історіографія. Концептуальна історія / за ред. В.Смолія. НАН України. Інститут історії України. – К.: Фенікс, 2013. – 566 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Гедин М.С. Истоки славянофильства Пуховец Д.С. Константин Великий и Трдат III: кто был первым христианским правителем?
Вовк С.А. Экономические последствия гражданских войн
Кривошея В.В. Черниговский полк как административно–территориальная единица казацко–гетманского государства
Русавская В.А. Гостеприимство как фактор формирования социально–культурного пространства города ХІХ ст.
Гриженко Л.В. Транспортное обеспечение населения городов Екатеринославской губернии в конце XIX – начале ХХ в.
Симоненко И.В. Инженеры путей сообщения в развитии железнодорожного транспорта Украины (вторая половина ХІХ – начало ХХ в.)
Щербатюк В.М. Голод как способ насильственного внедрения большевистской политики в украинской деревне
Капитан Л.И. «Бериевская оттепель» в Закарпатье
Демьяновский А.Ю. Становление селекции сельскохозяйственных животных как основы отечественного племенного дела
Калкутина Н.В. Трагедия плена: морально–психологическая составляющая адаптации иностранных военнопленных Второй мировой войны к условиям пребывания в советских лагерях НКВД (на материалах Южной Украины)
Лаврут О.А. Положение дошкольных образовательных учреждений в первое послевоенное десятилетие в Сталинской области
Лукьяненко А.В. Псевдонациональное сознание и война с «националистическими ублюдками» педагогов послевоенных пединститутов УССР
Придыбайло О.М. Процессы против «шпионских», «буржуазно–националистических» организаций как один из ключевых аспектов репрессий 30–х гг. ХХ ст. на украинских землях
Пуйда Р.Б. Стратегия и тактика Украинского национально–демократического объединения 1928–1938 гг.
Могильный Л.П. Сергей Ефремов и имперская цензура (1900–1917 гг.)
Коваленко Н.П. Вклад академика В.Р. Вильямса в развитие и усовершенствование севооборотов травопольной системы земледелия в первой половине ХХ века
Мерко О.М. Профессор Н.Н. Клепинин как организатор сельскохозяйственного опытного дела в Крымской АССР
Мосорко М.И. Отдых в структуре повседневной жизни польского населения Галичины у 1939–1941 гг.
Никитюк А.В. Восстановление в Украине деятельности средних медицинских школ в 1943–1944 годах
Губерт Ю.Г. К вопросу типологии сиротства в Украине в годы государственной независимости
Вергунов В.А. Создателю сельскохозяйственного мелиоративного опытного дела в Украине академику Е.В. Оппокову – 145
Войцеховская И.Н. К вопросу изучения отечественной и зарубежной архивистики в трудах В.С. Иконникова
Горбань Ю.А. Знать и уметь: Н.И. Пирогов о единстве академической науки и университетского образования
Евтушик Р.В. Научная деятельность М.Г. Бордонос в направлении селекции сахарной свеклы на раздельноплодность
Иваницкий И.В. Взгляды Лонгина Цегельского на проблемы российско–украинских отношений
Николайчук Д.А., Руденко Н.В. Василий Семенович Гладецкий – народный иконописец Волыни (1914–2003 гг.)
Охрименко О.С. Фигура Ежи Гедройца (1906–2000) на страницах современных украинских изданий
Лукашенко А.И. Христианский дуализм как определяющий фактор повседневной истории Византийской империи: положение женщины и социальные идеалы (IV – ср. XV в.)
Гребенюк В.С. Колониальная политика Сент–Джеймского двора на завершающем этапе англо–французского противостояния 1755–1763 гг.
Горохов С.В. Польская и российская модели проведения образовательной политики в конце XVIII – нач. XIX ст.
Мамедов А.Б. Историография Банковско–кредитной политики Германии в Турции в конце XIX – начале ХХ века
Побережник А. Распространение культа Св. Апостола Андрея Первозванного сквозь мировоззрение А.Муравьева
Бахшалиев Ф. Участие представителей торгово–промышленных кругов в сельскохозяйственном производстве Северного Азербайджана в конце ХIХ – начале XX веков
Амрахов З.Дж. Политические шаги России в «армянский вопрос» и Пакт 26 января (8 февраля) 1914 между Россией и Турцией
Священко З.В. Программа аграрной реформы правительства С.Витте
Гулиев А. Геноцид азербайджанского народа: историческая правда
Килыч М. Первые попытки на пути освобождения Баку Кавказской Исламской Армией
Алиева В.З. О гражданских праздниках азербайджанцев в социалистическом быту
Белоконь А.А. Дипломатическое представительство Германии в Японии под руководством Герберта фон Дирксена (1933–1938 гг.)
Диденко В. Медицинская антропология как один из ведущих подходов в культурной антропологии США (середина ХХ в. – начало XXI в.)
Рагимли Р. Этнополитическая ситуация на Кавказе в наше время и исторические корни и причины этнических конфликтов
Ильницкий И.В. Временное военное генерал–губернаторства Галичины (сентябрь 1914 г. – март 1916 г.): историографический аспект
Николайчук О.С. Материалы «Полного собрания законов Российской империи» как источник с истории Украинской линии
Заблоцкая–Сенникова Н.В. Источниковедческий обзор проблемы взаимоотношений советской власти с РПЦ в УССР во второй половине ХХ в.

Философские науки

Андрущенко В.П. «Педагогическая конституция Европы» как проект образовательной политики XXI века
Воробьева Л.С. Мировоззренческое измерение образовательных изменений в эпоху глобализации
Бабий С. Модернизация образования в структуре государственной образовательной политики
Москалик Г. Коммуникационная природа образования
Сулима Е.М. Компетентнистний подход как парадигма современного образования
Жижко Т.А. Трансформация университета: от истоков к настоящему
Горбенко Н.В. Значение формирования корпоративной культуры для современного университета в Украине
Добровольская О. Эстетическое в духовном мире педагога: проблема формирования
Черный О.В. Связь европейской ориентации в высшем образовании и ускорение формирования человеческого капитала: философский анализ
Шелюк Л. Технология педагогического дискурса в системе модернизации образования
Кивлюк О.П. Развитие философии и методологии науки в Украине
Чернова Л.П. Концепт «научная картина мира» в общественно – историческом процессе
Бак М. Потребность модернизации и инновационного развития – вызов новой эпохи
Король Н.М. Паневропеизм как элемент прогресса в системе развития европейской цивилизации
Калуга В.Ф. Судьба как посредник между целостным Человеком и его «проекцией» на бытие: роль цинизма и лицемерия в реализации судьбы
Грищенко Н.В. Мораль и право: к проблеме конфликта
Жукова А.И. Мечта и творчество как свободное воплощение представлений
Полищук А.С. Толерантность в системе взаимоотношений индивид–коллектив–общество
Самардак Д.В. Категория тотальности как методологический принцип Критической Теории
Фелинская А.А. Проблема ценностных оснований этических кодексов в сфере PR – деятельности
Широбокова О.А. Субъект–субъект–объектное взаимодействие социальной новации
Петренко Г.С. Эволюция денег в развитии культуры мышления: социософский анализ
Коноваленко–Монзолевская Н.В. Соотношение социальных и политических регуляторов в определении стратегического направления развития свободы слова (философское осмысление)
Измайлова Д.И. Некоторые аспекты социально–философского анализа комплекса экологических проблем современности
Владленова И.В. Пангеометризм как философское основание геометродинамики
Гамзаев А.А. Зарождение информационного общества в Азербайджане как следствие процесса глобализации
Лемпий А.О. Альтернативная концепция человеческой самости в феноменологической онтологии Мартина Хайдеггера
Поцюрко О.Ю. Феномен свободы в антиколониальном дискурсе Леси Украинки
Соломаха И.Г. Философско–религиозный проект осмысления веры Паулем Тиллихом
Гринько Е.А. Пути социальной адаптации новейших религиозных движений (на примере Церкви Сайентологии)
Витер Д.В. Критика марксизма и либеральный капитализм в эволюции концептуальных взглядов Бенедикта XVI
Рыбачук Н.Ф., Лебедев В.С. Церковь в контексте проблем государственного строительства
Шепетяк О.М. Социальное учение Церкви в энцикликах римских пап
Филиппов В.Л. Художественная картина мира как символическое поле культуры
Старовойт Е. Понятие инновационной культуры в современном философском и культурологическом дискурсе
Кузьмиченко И.О. Проблема инкультурации личности в период трансформационных процессов в современной культуре
Бежнар А.П. Экзистенциальность как парадигма украинской литературы ХХ века
Гамбарова Г. Концепт истории в постмодернистской азербайджанской прозе
Гурбанова Е.А. Человеческие отношения и образ мира в поэзии Фикрета Садыга
Мухтарова Т. Своеобразие заглавий в произведениях Чингиза Абдуллаева
Отрешко В. Язык как элемент культуры и фактор государства
Домнич С.П. Дискурсивная природа речевых практик: философско–антропологические основания дискурсивного анализа языка
Насибов В.Б. К вопросу о границах и способах словообразования в русском и азербайджанском языках
Алигулиева Л.Г. Тюркские языки и арабский язык

Политические науки

Еловских У.А. Политическое сознание и политический дискурс
Лаврук Т.П. Геополитика как элемент социокультурной системы
Ищенко И. Этнонациональная политика в контексте управления нестабильностью общества
Кавка В.В. Манипулирование в современном политико–коммуникативном пространстве: сущность и варианты защиты
Ликарчук Д.С. Особенности конфликта в политической сфере
Макаренко Л.П. Сущность, роль и основные приемы политической пропаганды
Макаренко Б. Разгосударствление и становление гражданского общества как стратегические задачи формирования эффективной социальной политики
Машура К.А. Проблемы пространственного влияния интеграционных процессов и эволюция государственного суверенитета
Рыбалка С.В. Региональный политический режим и региональная политическая элита: способы взаимодействия в транзитивных обществах
Хабарева Е. Нормативно–правовое обоснование политического консенсуса: политико–институциональные и идеологические параметры
Хомяк А.Ю., Чальцева Е.Н. Краудсорсинг как практическая форма публичной политики
Шевченко Е.В., Волковецкая Т.В. Соотношение публичной дипломатии и связей с общественностью в контексте построения международного имиджа страны
Шедяков В.Е. Организационная культура корпорации как условие соответствия требованиям развития трудовых отношений
Козьма В.В. Геополитические интересы Украины: проблема выбора
Курас А.И. Основные отечественные концепции и школы национальной безопасности
Черник П.П. Украина–Канада: состояние и перспективы современных межгосударственных отношений
Демчишак Р.Б. Идеологические принципы типологизации политических режимов в политологическом наследии Николая Сциборского
Темиров Ю.Т., Прихненко М.И. Концепция «безопасность личности» во внешней политике Тони Блэра
Ягубова Н. Влияние процесса миграции на миграционную политику стран Европейского союза
Вашкевич В.Н., Шевченко Е.О. АНЗЮС – Тихоокеанский пакт безопасности: причини создания, обоснование ослабления деятельности, современное положение союза
Остапьяк В.И. Китай сквозь призму глобальный трансформаций (феномен глобализации)
Блажиевская Р.–М.О. Актуальные проблемы миграционной политики Испании
Королевская А.В. Становление внешней политики Республики Беларусь от независимости до современности
Адыгезалов Э.М. О некоторых аспектах армяно–азербайджанского Нагорно–Карабахского конфликта
Пашковский П.И. Проблема соотношения процессов интеграции и модернизации: российский опыт
Мамедов Г. Римская юриспруденция

Научная жизнь

Журба М.А. Рецензия на монографию: Билан С.А. Трансформация жизни украинского крестьянства (1929–1939 гг.). – Нежин: ЧП Лысенко, 2014. – 456 с.
Масаев М.В. Армянские церкви Крыма: прошлое, настоящее, будущее. Рецензия на книгу: Армянские церкви Крыма. Каталог выставки документов / Государственная архивная служба Украины. Национальный архив Армении / С.С. Мирзоян, Г.Г. Авакян, А.Р. Оганесян / ред. О.А. Габриелян. – Симферополь–Ереван, 2012. – 88 с.
Черевичный Г.С. Рецензия на книгу: Колесник И.И. Украинская историография. Концептуальная история / под ред. В.Смолия. НАН Украины. Институт истории Украины. – К.: Феникс, 2013. – 566 с.

CONTENT

Historical studiens

Gedin M.S. The sources of slavophilizm
Pukhovets D.S. Constantine the Great and Tiridates III: Who was the first Christian ruler?
Vovk S.O. Economic consequences of civil wars
Kryvosheya V.V. The Chernihiv Regiment as Administrative–Territorial Unit of the Cossack–Hetman State
Rusavska V.A. Hospitality as a factor, forming a city social–cultural space in XIX century
Grizhenko L.V. Transport Service of the Population of Cities of Katerinoslav Province at the end of the 19–th century and at the beginning of the 20–th century
Simonenko I.V. Engineers of ways of report in the development of railway transport of Ukraine (the second half of ХІХ – the beginning of ХХ century)
Shcherbatyuk V.M. Famine as a method of implementation of the Bolsheviks’ policy in the Ukrainian village
Kapitan L.I. «The Beria thaw» in Transcarpathia
Demyanovskiy A.Yu. Formation of the farm animal selection as the basis for domestic breeding work
Kalkutina N.V. Tragedy of captivity: moral and psychological component adaptation of foreign POWs of World War II to conditions of stay in soviet prison camps of the NKVD (on the materials of South Ukraine)
Lavrut O.O. Position of preschool educational establishments in the first post–war decade in the Stalin’s region
Lukyanenko О.V. Pseudo–national consciousness & war with «nationalistic bastards» of the educators in pedagogical institutes of post–war Ukrainian Soviet Socialist Republic
Prydybaylo О.M. The process against «spyware» organizations as the aspects of repressions in 30iesyyearsof XX century at the Ukrainian lands
Puyda R.B. The strategy and tactics of the Ukrainian National Democratic Union 1928–1938
Mogylny L.Р. Serhiy Yefremov end imperial censorship (1900–1917)
Kovalenko N.P. Payment of academician of W.R. Williams is in development and improvement of crop rotations of the grassland system of agriculture in the first half of ХХ of century
Merko O.M. Professor N.N. Klepinin – organizer of agricultural experimental work in the Crimean ASSR
Mosorko M.I. Recreation in the everyday life of the Polish population of Galicia in 1939–1941
Nikityk О.V. Restoration activities in Ukraine secondary medical schools in 1943–1944
Hubert Yu.G. On the question of typology orphanage in Ukraine during the national independence
Vergunov V.А. Creator of agricultural research ameliorative deed in Ukraine Academician E.V. Oppokov – 145
Voitsekhivska I.N. To the question of study of domestic and foreign arkhivistiki in labours of V.S. Ikonnikova
Horban Y.A. To find and to know: N.I. Pirogov about combination of academic science and university education
Yevtushyk R.V. Scientific practice of M.G. Bordonos towards sugar beet selection
Ivanytskyi I.V. Views of Longinus Tsehelskyi the problems of Russian–Ukrainian relations
Nikolaichuk D.A., Rudenko N.V. Vasyl Semen Gladeckiy – folk icon from Volhynia (1914–2003)
Оkhrimenko O.S. A figure of Jerzy Giedroyc (1906–2000) on the pages of modern Ukrainian publications
Lukashenko A.І. Christian dualism as a determinant of the daily history of the Byzantine Empire, the position of women and social ideals (IV–XV century)
Grebenyuk V.S. Colonial policy of St. James Court at the final stage of Anglo–French confrontation 1755–1763
Gorokhov S.V. Polish and Russian models of educational policy at the end of XVIII – beginning of XIX century
Mammedov A.B. Historiography of Bank–credit politics of German cencerning Turkey at the end of XIX and begining of XX century
Poberezhnyk O. The distribution of St. Andrew’s cult through the position of A.Muraviev’s outlook
Bakshaliyev F. Trade and industry in agricultural representatives participation of production in Northern Azerbaijan at the end of the XIX – beginning of XX centuries
Amrahov Z.J. Russia’s political steps in the «Armenian question» and the pact on 26 January, (8 February) 1914 between Russia and turkey
Svyaschenko Z.V. Agrarian reform program of the government S.Witte
Guliyev A. Genocide of the Azerbaijani people: historical truth
Kilic M. The first attempt to liberate Baku Caucasian Islamic Army
Aliyevа V.Z. On civil holidays Azerbaijanis in the socialist way of life
Bilokon A.O. Diplomatic Mission of Germany in Japan under guidance of Herbert von Dirksen (1933–1938)
Didenko V. Medical anthropology as one of the leading approaches in cultural anthropology in the United States at the second half of XX – the beginning of XXI centuries
Rahimli R. Ethno–political situation in the Caucasus in modern times and the historical roots and causes of ethnic conflicts
Ylnytskyy І.V. Temporary military goernor–generalship of Galicia (September 1914 – March 1916): historiographical aspect
Nickolaychuk O.S. The materials of «Complete collection of laws of Russian empire» as a source of the history of the Ukrainian line
Zablotska–Sіennikova N.V. Overview of sources on the issue of relations between the Soviet regime with the Orthodox Church in the Ukrainian Soviet Socialist Republic in the second half of the XX century

Philosophic sciences

Andruschenko V. Р. «Pedagogical constitution of Europe» as a project of educational policy of the XXI century
Vorobyovа L.S. Ideological dimension of educational change in the age of globalization
Babiу S. Modernization of education in the structure of state education policy
Moskalik G. Communication nature education
Sulima E.M. Kompetentnistniy approach as paradigm of modern education
Zhyzhko T.A. Transformation of university: from the origins to the present day
Gorbenko N.V. Value of corporate culture to the modern university in Ukraine
Dobrovolskа O. Aesthetics in the Spiritual World of Teacher: the Problem of Formation
Cherniy О.V. Communication European orientation in higher education and human capital formation acceleration: a philosophical analysis
Shelyuk L. Technology of pedagogical discourse in the modernization of education system
Kyvliuk O.Р. The development of philosophy and methodology of science in Ukraine
Chernova L.Р. Koncept is a «scientific picture of the world» in publicly – historical process
Bаk M. Need of modernization and innovative development – a challenge of a new era
Korol’ N.M. Paneuropeism as an element of tread in the system of development of European civilization
Kaluga V.F. Fate as a mediator between a balanced person and his projection onto existence; role of cynicism and hypocrisy in realization of fate
Grishchenko N.V. Morality and law: on the problem of conflict
Zhukova A.І. Dream and creation as a free implementation of ideas
Polishchuk O.S. Tolerance in the system of mutual relations individual–collective–society
Samardak D.V. The category of totality as methodological principle of Critical Theory
Felinska A.O. The problem of value grounds of ethical codes in the sphere of PR – activity
Shirobokova O.А. The subject – subject–object relationship of social novation
Petrenko G.S. The evolution of money in the development of a culture of thinking: the socio–philosophical analysis
Konovalenko–Monzolevska N.V. Relationship between social and political controls in determining of the strategic direction for the cultivation of free speech (philosophical reflection)
Izmailova D.І. Some aspects of the socio–philosophical analysis of complex ecological problems
Vladlienova I.V. Pangeometrism as Philosophical Underpinnings of Geometrodynamics
Gamzaev A.A. Origin of the information society in Azerbaijan as a result of globalization
Lempiy A.O. An alternative conception of the human self in phenomenological ontology of Martin Heidegger
Potsyurko O.Y. The phenomenon of freedom in anticolonial discourse of Lesia Ukrainka
Solomacha Y.H. Philosophical and religious project of faith understanding by Paul Tillich
Grinko E.А. The ways of social adaptation of the newest religious movements (on the example of the Scientology Church)
Viter D.V. Criticism of Marxism and liberal capitalism in the evolution of conceptual views of Benedict XVI
Rybachuk M.F., Lebedev V.S. Church in the context of problems of state–building
Shepetyak O.M. Social teaching of the Church in the encyclicals of Roman popes
Filippov V.L. Artistic world picture as a symbolic field of culture
Starovoit E. Innovative concept of culture in contemporary philosophical and cultural discourse
Kuzmichenko I.O. The problem of person inculturation during the period of transformational processes in modern culture
Bezhnar G.Р. Existentiality as a paradigm of Ukrainian literature of XX century
Gambarova G. Concept of history in Azerbaijan postmodern prose
Gurbanova Y.A. Human relation and image of the world in the poetry by Fikret Sadig
Mukhtarova T. Originality titles in the works of Chingiz Abdullayev
Otreshko V. Language as an element of culture and state factor
Domnich S.Р. Discursive nature of speech practices: philosophical–anthropological grounds of language discursive analysis
Nasibov V.B. On the question of boundaries and ways of word formation in Russian and Azerbaijani languages
Aliguliyevа L.G. Turkic languages and Arabic

Political sciences

Yelovskykh U.O. Political consciousness and political discourse
Lavruk T.P. Geopolitics as part of the socio–cultural system
Ishchenko Ig. The ethno–national policy in the context of management instability society
Kavka V.V. Manipulation in modern political and communicative space: essence and methods of protection
Likarchuk D.S. Features of the conflict in the political sphere
Makarenko L.Р. The nature, the role and the basic techniques of political propaganda
Makarenko B. Denationalization and the development of civil society as a strategic task of forming an effective social policy
Mashura Kh.A. Issues of Geopolitical Influence of Integration Process and State Sovereignty’s Evolution
Rybalka S.V. Regional political regime and the regional political elite: ways of interaction within transitive societies
Habaryeva C. Normative and legal justification of political consensus: political – institutional and ideological parameters
Khomyak A.Y., Chaltseva E.N. Crowdsourcing as a practical form of public policy
Shevchenko Е.V., Volkovetska T.V. Connections between public diplomacy and public relations by the formation of international image of the country
Shedyakov V.E. Organizational culture of corporation as a condition of conformity of labour relations’ development
Kozma V.V. Geopolitical interests of Ukraine: problems selection
Kuras A.I. The basic domestic concepts and schools of the national security
Chernyk P.P. Ukraine–Canada: current situation and perspectives of interstate relations
Demchyshak R.В. Ideological principles of political regimes typology in the politological legacy of Mykola Stsiborskyi
Temirov Y.Т., Prykhnenko M.І. The conception of «human security» in the Tony Blair foreign policy
Yagubova N. Impact of migration on the migration policy of the European Union
Vashkevych, V.M., Shevchenko E.O. ANZUS – Pacific Ocean Security Treaty: reasons for establishment, substantiation of the phase of decay, current situation
Ostapiak V.I. China through the prism of global transformation (phenomenon of globalization)
Blazhyyevska R.–M.O. Actual problems of Spanish migration policy
Korolevska A.V. The foreign policy establishment of Republic of Belarus from independence to the present
Adygezalov E.M. Some aspects Armenian–Azerbaijani Nagorno–Karabakh conflict
Pashkovsky P.I. The problem of correlation of processes of integration and modernization: the Russian experience
Mamedov G. Roman jurisprudence

Scientific life

Jurba M.A. Review of the monograph: Bilan S.A. Transformation of life of the Ukrainian peasantry (1929–1939). – Nizhin: PE Lysenko, 2014. – 456 р.
Masayev M.V. Armenian churches of the Crimea: past, present, future. Review on: Armenian churches of the Crimea. Document’s catalogue / State archive service of Ukraine. National archive of Armenia / S.S. Мirzoyan, G.G. Avakyan, А.R. Oganesyan / ed. О.А. Gabrielyan. – Simferopol–Erevan, 2012. – 88 p.
Cherevychny G.S. Book–review: Kolesnyk І.І. Ukrainian hіstorіography. Conceptual History / edited by V.Smolіy. National Academy of Sciences of Ukraine. Institute of History of Ukraine. – Kyiv: Fenix, 2013. – 566 p.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>