"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2014. Випуск 84 - 2014
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Ґава П.М. Релігійні процеси на Лемківщині в міжвоєнний період: сучасна польська історіографія
Латиш Ю.В. Рух декабристів у науковій спадщині Сергія Єфремова
Лисенко С.І.Навала Батия на Київ і її наслідки для міста в сучасних підручниках та посібниках з історії України для вищої школи
Терлецька І.В. Сучасна російська історіографія партійно–державної номенклатури періоду сталінізму
Ярошенко С.О. Українці у радянських таборах (1930–1950–ті рр.): історіографія проблеми
Іваненко А.О. «Того–жъ року Москва Переяслова допалила…» (царський гарнізон міста Переяслава і антимосковське повстання 1668 р.)
Буравський О.А. Польська шляхта й римо–католицьке духовенство Правобережної України в польському повстанні 1830–1831 рр.
Ніколаєва Т.М. Добродійність підприємців підросійської України в розвитку комерційної освіти (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Жук В.В. Педагогічна діяльність професорсько–викладацького складу університетів Наддніпрянської України у першій половині ХІХ століття
Степанова М. Видатні особистості Національного технічного університету «КПІ» в дореволюційний період (1898–1917 рр.): внесок та досягнення
Тарас Я. Переселення українців у Молдову в кінці XIX – першій чверті XX ст.
Петренко І.М. Формування трудових навичок і сільськогосподарських знань в учнів церковнопарафіяльних шкіл лівобережних українських губерній в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Мартиненко В.В. Українсько–білоруські стосунки 1918 року у світлі вирішення міждержавних територіальних протиріч
Новікова О.М. Участь сільського жіноцтва Радянської України 1930–х рр. в громадсько–політичному житті
Мазурок О.М. Значення відозв та звернень «Профорус» для діяльності та розвитку УВШ
Пасіцька О.І. Історія святкування Першого травня у Львові
Прилуцька Л.А. Дослідження причин безробіття в роки непу на регіональному рівні
Савченко О.О. Діяльність централей Ревізійного Союзу Українських Кооперативів у 1920–1939 роках
Скакальська І.Б., Швалюк І.Б. Наукова діяльність українських вчених Західної Волині у міжвоєнний період ХХ ст.
Нікіфорова Є.В. Становлення теорії коливань в ракетній техніці в Дніпропетровському національному університеті в II половині ХХ сторіччя
Коваленко Н.П. Розвиток науки про сівозміни у системах землеробства України в контексті діяльності наукової школи ННЦ «Інститут землеробства НААН»
Орлянський В.С. Мелітопольська міська управа в період окупації (1941–1943 рр.) (закінчення)
Махортих М.С. Київські топоніми як елемент історичної пам’яті про звільнення міста від німецької окупації за радянської доби (1944–1991)
Киридон П.В. Методи комплектування номенклатурних структур в Українській РСР (1945–1964 рр.)
Боровик М.А. Формування навчально–матеріальної бази Чернігівського педагогічного інституту (1954–1998 рр.)
Лук’яненко О.В. Між гнобленням та відродженням: українська мова у повоєнних педінститутах УРСР
Басараб Л.Р. Еволюція новітніх традицій у розвитку культури міської молоді України (1990–2000–і роки)
Гура В.К. Субсахарська Африка в ХХІ ст.: чинники господарського прогресу і перспективи співпраці з Україною
Михайлюк О.В., Бикадоров С.В. Розвиток інформаційних технологій та зміна образу культури
Голубовська Л.Р. Еволюція новітніх традицій у розвитку культури міської молоді України( 1990 – 2000 роки)
Єгоров В.В. Проблема віросповідання та національності в творчості М.І. Костомарова (1817–1885)
Вергунов В.А. Професор М.П. Флоров (1886–1948) як один із фундаторів українського ґрунтознавства та піонерів морфолого–генетичного вчення
Мерко О.М. Дослідження геологічної будови Кримського півострову в науковій спадщині професора М.М. Клєпініна
Могильний Л.П. Сергій Єфремов та радянська цензура (1919–1929 рр.)
Островий В.М. Харківський період біографії професора В.О. Ґериновича
Рішко М.М. Значення наукового доробку професора І.В. Смирнова на сучасному етапі розвитку тваринництва
Савченко Л.Г. Науково–представницька діяльність академіка О.М. Онищенка
Слесаренко О.О. Проблеми історії України в науково–публіцистичному доробку М.П. Драгоманова
Гедін М.С. Формування ідей слов’янофільства в Російський Імперії в середині ХІХ століття
Верховцева І.Г. Реформувати – не можна – скасувати: волосний суд у реформаторських планах російського істеблішменту початку ХХ ст.
Голик М.М. Особливості фінансового забезпечення особового складу російської армії 50–70 рр. XVIII ст.
Парначова Н.В. Початок розбудови шкільництва української меншини в Польщі в 50–х рр. ХХ ст. (на матеріалах тижневика «Наше слово»)
Башли М.І. Місце представників бессарабського дворянства в історії І–ї Кишинівської чоловічої гімназії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Гусєва Н.Ю. Студентський протестний рух у ФРН в 1960–х рр.: соціальний рух чи «конфлікт поколінь»?
Зубко А.М. Вагові системи Іспанії і Португалії в ХVІІІ–ХІХ ст.
Городня Н.Д. Політика США в Південно–Східній Азії (2009–2013 рр.): відносини з АСЕАН
Доценко В.О. Історія Єврейської культурно–просвітницької організації Культур–Ліга
Алізаде Р. Новий погляд на піднесення Урартського царства
Байрамли З., Азімова С., Ісмаїлов Ш. Дипломатичні зв’язки між Сефевідамі і державою Великих Моголів
Гашимов А. Нахчиванськие теми XI–XIII вв. у історичних романах
Бахрамова М.В. Культурне життя Дербента в XVI–XVIII століттях
Алекперов А. З історії братського зв’язку Азербайджану з Узбекистаном
Кулієв Дж.Ш. Документи Кавказької Археографічної Комісії як першоджерело в ситуації сільського господарства в Північному Азербайджані
Меджідзаде М. Зброя в пам’ятках періоду ранньої бронзи Аразської низовини
Мамедова А. До питання про фамільне правління арабських намісників Халіфату в Азербайджані (на основі нумізматичних фактів)
Панкова А.І., Шепко Л.Г. Людина в системі світогляду культур Егейського регіону епохи бронзи (за матеріалами антропоморфної пластики)
Бабаєва Т.В. До історії вивчення могильників античного періоду в північно–східному Азербайджані
Расулова Н.А. Зміни в інфраструктурі міста Гянджі за роки незалежності
Рзаєва З.Т. Основні напрями вдосконалення інформаційно–пошукової системи в бібліотеках (1990-2005 роки)
Гусейнова Л. Положення турецького і мусульманського національних меншин в Болгарії (друга половина ХХ – початок XXI ст.)
Гасанов Е.Л. Про головні ремісничні традиції Гянджі кінця XIX – початку XX століть

Філософські науки

Муляр В.І. Феномен маргінальності: ставлення, сутність, причини
Немчинов І. Г. Осмислення історії як соціальної реальності: нова парадигма філософсько-історичного знання
Павленко І.О. Виміри світу у протиріччі миру та війни
Палагута В.І. До питання вивчення колективної та індивідуальної ідентичності у дискурсивних полях
Калуга В.Ф. Особливості феномену любові та його співвідношення з «проекціями» сексуальності на буття людини
Карпова С.Г. Інтерпретації проблеми «декадансу» та «кризи» представниками філософії життя
Кулик О.В. Філософські основи ідеї управління хаосом
Малюта К.О. Особливості гносеологічної проблематики в ісмаїлітській філософії
Мілютенко А.В. Свобода як сутність людини в екзистенціалізмі: від приреченості до бунту
Свириденко Д.Б. Феномен академічної мобільності в дискурсі евристичності особистості
Сінькевич О.Б. Молодіжні субкультури як «культури самоідентифікації» в сучасну добу
Смірнова О.Д. Проблема ідентичності у людському бутті: метаантропологічний підхід
Троїцька О.М. Ґенеза толерантності в античності та середньовіччі: світоглядні позиції
Владленова І.В. Філософсько–методологічні проблеми квантової теорії гравітації
Дашдамірова Ч.Ф. Філософська інтерпретація процесуального підходу до елементарної біологічної реальності
Доній Н.Є. Сучасна проблема аномії в контексті соціальної девіталізації особистості
Дорожко І.І. Філософський дискурс просторових структур родинного виховання
Ємельяненко Є.О. Витоки та підґрунтя феноменів маргінального
Ємельянова Н.М. Хід історії та проблема відповідальності філософа
Журба М.А. Краса як абсолютна цінність: лабіринти імперативності
Петренко Г.С. Гроші як феномен культури: аксіологічний аспект
Попова Ю.В. Додатковість як фізичний принцип та філософська концепція: системно–параметричний аспект
Рябека О.Г. Світовий уряд: на межі між таємним і очевидним
Ананьїн В.О., Пучков О.О. Армія в інформаційному суспільстві: проблеми трансформації у сучасних умовах
Звонок Н.С. Символізм Біблії як гіпертекста
Комісова О. Релігійний світогляд як форма ціннісного ставлення людини до світу (кінець XIX – початок XX ст.)
Шепетяк О.М. Проблема співвідношення віри і розуму в сучасній релігійно–філософській дискусії
Дєдушев В.В. Моралізація механічного уявлення про державу у роботах Джона Локка
Гринчук М.Л. Вплив історіософської концепції В.Антоновича на формування сучасного суспільного знання
Ковтун А.Л. Поняття «можливий світ» в філософії Г.В. Лейбніца
Матвієнко І.С. Дитина та її місце у філософії та психології З.Фройда
Петінова О.Б. Теорія моделей М.Вартофського: типологія та екзистенціальні орієнтації (в рамках методології дослідження нової економічної людини)
Масаєв М.В. Феноменологія сенсу історії в контексті проблем «філософії космосу» М.А. Бердяєва і духовно–моральних задач розвитку християнської цивілізації (до 140–річчя із дня народження великого вітчизняного філософа)
Туренко О.С. Пошук основ індивідуальності – сподівання П.Абеляра
Махмудов М.А. Методологічні аспекти застосування різних моделей управління в сучасному Азербайджані
Халамендик В.Б. Вальдорфська педагогіка: сутність та перспективи розвитку в Україні
Рогова О.Г. Сучасні парадигмальні орієнтації розвитку духовно–цінностної освіти
Пашков В.В. Філософсько–освітні орієнтації педагога в системі післядипломної педагогічної освіти
Утюж І.Г. Детермінанти змін та тенденції розвитку сучасної освіти
Дубініна В.О. Концептуалізація освіти в історико-філософському контексті: Античність і Середньовіччя
Нелін Є.В. Реформування системи державного управління вищою освітою (досвід Італії)
Мацнєва Є.А. Своєрідність мовної ситуації в Україні: соціально–філософський аспект
Москалюк В.М. Мовна рефлексія як креативний чинник творення людського світу
Вихованець З.С. Мовна картина економічного світу: специфіка національного інтелектуального дискурсу
Ісаєв В.Д., Скопіна С.А. Звуковий ряд «Вишневого саду»
Бабаєва О. Сезаі Kaракоч і комплексний підхід до проблем турецької літератури та культури
Багірова Ф. Типологічний аналіз екзистенціальної проблематики у прозі Е.Хемінгуея і С.Ахмедлі
Гасанли–Гарібова Ш. Запозичені етнографізми в тюркських мовах XI–XII століть
Гасанов А.Ш. Традиційні цінності і процес модернізації в азербайджанському суспільстві
Йігітоглу Н.А. Роль поезії Вагіфа Самедоглу в сучасній азербайджанській літературі

Політичні науки

Колісніченко А.І., Шкірчак С.І. Місце громадянського суспільства і державної влади в політичній доктрині В.Липинського
Куц Г.М. Ліберальне кредо «laissez faire»: сутність та основні експлікації
Дзьобань О.П.Діяльність органів державної влади: проблема ефективності
Макаренко Л.П. Сайти соціальних мереж як інструмент ведення сучасної інформаційної війни
Поппер Л.В. Екологізм як сучасна ідеологічна система
Семигіна Т.В. Децентралізація і політика охорони здоров’я
Гай–Нижник П.П., Чупрій Л.В. Національні інтереси, національні цінності та національні цілі як структуроформуючі чинники політики національної безпеки
Вєтринський І. Євроінтеграційна стратегія України: геополітичний контекст
Корж М.О. Пріоритети державної стратегії в галузі соціальної політики
Степико К.М. Стан та тенденції формування діалогічності української культури
Гарькавий Є.М. Розбудова збройних сил в контексті трансформації сектору безпеки України
Войтенко Ю.М. Проекти змін до конституції України від ВО «Батьківщина» та УДАР: компаративний політико–правовий аналіз
Морарь М.В. Партійна ідеологія сучасної України: стан та перспективи
Остап’як В.І. Детермінуюча роль партнерських вимірів НАТО (на прикладі Придністровської Молдавської Республіки та України)
Параняк П.Р. Проблеми політичної толерантності в ідеях українських мислителів XIX–XX ст.
Хижняк І.А. Другий етап «держави всупереч» [1]: уроки Євромайдану vs реалій об’єктивних історичних обставин
Шинкаренко В.І. Асоціація держав Південно–Східної Азії в зовнішній політиці України
Насибов Ю. Головний історичний етап у формуванні концепції правової держави (новий час і сучасний етап)
Абасов М.–Ф. Характер зовнішніх зв’язків та міжнародної політики ФРН
Ахмедов А. Організація ісламського співробітництва в близькосхідній політиці Азербайджанської Республіки
Богиня Т.Ю. Інститут лобізму в Радянському Союзі: міф чи реальність?
Кондратенко О.Ю. Ресурсна структура геополітичного потенціалу РФ
Кухтін М.М. Російська політика ФРН у епоху кризи американського впливу
Остап’як В.І., Івасишин М.Р. Взаємозалежність США та процесів трансформації системи міжнародних відносин
Сокур С.П. Здійснення лобістської діяльності щодо Європейської Ради та Ради Європейського Союзу з огляду на особливості їх функціонування в політичній системі ЄС
Трофименко А.В. Нормативно–правові основи лобістської діяльності в Канаді

Наукове життя

Журба М.А. Рецензія на монографію: Терлецька І.В. Сучасна українська та російська історіографія сталінізму: монографія / І.В.Терлецька. – Київ: Київ. нац. торг. – екон. ун – т. 2013. – 320 с.
Мартинов А.Ю. Рецензія на монографію: Слободян Н.В. Сполучені Штати Америки та Російська Федерація в Перській затоці : союзники – суперники : Монографія / Наталія Володимирівна Слободян. – Київ : «Поліграфія плюс», 2014. – 396 с.
Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія, суспільство, освіта: виклики сучасності»

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Гава П.М. Религиозные процессы на Лемковщине в межвоенный период: современная польская историография
Латыш Ю.В. Движение декабристов в научном наследии Сергея Ефремова
Лысенко С.И. Нашествие Батыя на Киев и его последствия для города в учебниках и пособиях по истории Украины для высшей школы
Терлецкая И.В. Современная российская историография партийно–государственной номенклатуры периода сталинизма
Ярошенко С.А. Украинцы в советских лагерях (1930–1950–е гг.): историография проблемы
Иваненко А.А. «Того ж часу Москва Переяславль допалила…» (царский гарнизон города Переяслава и антимосковское восстание 1668 г.)
Буравский А.А. Польская шляхта и римско–католическое духовенство Правобережной Украины в польском восстании 1830–1831 гг.
Николаева Т.М. Благотворительность предпринимателей подроссийской Украины в развитии коммерческого образования (вторая половина ХІХ – нач. ХХ ст.)
Жук В.В. Педагогическая деятельность профессорско–преподавательского состава университетов Поднепровской Украины в первой половине XIX века
Степанова М. Выдающиеся личности Национального технического университета «КПИ» в дореволюционный период (1898–1917 гг.): вклад и достижения
Тарас Я. Переселение украинцев в Молдову в конце XIX – первой четверти XX вв.
Петренко И.Н. Формирование трудовых навыков и сельскохозяйственных знаний в учеников церковноприходских школ левобережных украинских губерний второй половины ХІХ – начала ХХ века
Мартыненко В.В. Украинско–белорусские отношения 1918 в свете решения межгосударственных территориальных противоречий
Новикова Е.Н. Участие сельской женщины Советской Украины 1930–х гг. в общественно–политической жизни
Мазурок О.М. Значение воззваний и обращений «Профоруса» для деятельности и развития Украинской Высшей Школы (УВШ)
Пасицкая О.И. История празднования Первого мая во Львове
Прилуцкая Л.А. Исследование причин безработицы в годы нэпа на региональном уровне
Савченко О.А. Деятельность централей Ревизионного Союза Украинских Кооперативов в 1920–1939 годах
Скакальська И.Б., Швалюк И.Б. Научная деятельность украинских ученых Западной Волыни в межвоенный период ХХ в.
Никифорова Е.В. Становление теории колебаний в ракетной технике в Днепропетровском национальном университете во II половине ХХ столетия
Коваленко Н.П. Развитие науки о севооборотах в системах земледелия Украины в контексте деятельности научной школы ННЦ «Институт земледелия НААН»
Орлянский В.С. Мелитопольская городская управа в период оккупации (1941–1943 гг.) (окончание)
Махортых Н.С. Киевские топонимы как элемент исторической памяти про освобождение города от немецкой оккупации в советское время (1944–1991)
Киридон П.В. Методы комплектования номенклатурных структур в Украинской ССР (1945–1964 гг.)
Боровик М.А. Формирование учебно–материальной базы Черниговского педагогического института (1954–1998 гг.)
Лукьяненко А.В. Между угнетением и возрождением: украинский язык в послевоенных пединститутах УССР
Басараб Л.Р. Эволюция новейших традиций в развитии культуры городской молодежи Украины (1990–2000–е годы)
Гура В.К. Субсахарская Африка в ХХІ ст.: факторы хозяйственного прогресса и перспективы сотрудничества с Украиной
Михайлюк А.В., Быкадоров С.В. Развитие информационных технологий и изменение облика культуры
Голубовская Л.Р. Эволюция новейших традиций в развитии культуры городской молодежи Украины (1990 - 2000 годы)
Егоров В.В. Проблема вероисповедания и национальности в творчестве Н.И. Костомарова (1817–1885)
Вергунов В.А. Профессор Н.П. Флоров (18861948)  ученик А.И. Набоких, один из основателей украинского почвоведения и пионеров морфолого–генетического учения
Мерко О.М. Исследование геологического строения крымского полуострова в научном наследии профессора Н.Н. Клепинина
Могильный Л.П. Сергей Ефремов и советская цензура (1919–1929 гг.)
Островой В.М. Харьковский период биографии профессора В.А. Гериновича
Ришко Н.Н. Значение научного наследия профессора И.В. Смирнова на современном этапе развития животноводства
Савченко Л.Г. Научно–представительская деятельность академика А.Н. Онищенко
Слесаренко О.А. Проблемы истории Украины в научно–публицистическом наследии М.П. Драгоманова
Гедин М.С. Формирование идей славянофильства в Российской Империи в середине ХІХ века
Верховцева И.Г. Реформировать – нельзя – ликвидировать: волостной суд в реформаторских планах российского истеблишмента начала ХХ в.
Голик Н.М. Особенности финансового обеспечения личного состава российской армии 50–70 гг. XVIII в.
Парначова Н.В. Начало развития школьного образования украинского меньшинства в Польше в 50–х гг. ХХ ст. (на материалах еженедельника «Наше слово»)
Башлы М.И. Место представителей бессарабского дворянства в истории І–й Кишиневской мужской гимназии (вторая половина XIX – начало ХХ в.)
Гусева Н.Ю. Студенческое движение протеста в ФРГ в 1960–х гг.: социальное движение или «конфликт поколений»?
Зубко А.Н. Весовые системы Испании и Португалии в ХVІІІ–ХІХ вв.
Городняя Н.Д. Политика США в Юго–Восточной Азии (2009–2013 гг.): отношения с АСЕАН
Доценко В.О. История Еврейской культурно–просветительской организации Культур–Лига
Ализаде Р. Новый взгляд на возвышение Урартского царства
Байрамлы З., Азимова С., Исмаилов Ш. Дипломатические связи между Сефевидами и государством Великих Моголов
Гашимов А. Нахчыванские темы XI–XIII вв. в исторических романах
Бахрамова М.В. Культурная жизнь Дербента в XVI–XVIII веках
Алекперов А. Из истории братской связи Азербайджана с Узбекистаном
Кулиев Дж.Ш. Документы Кавказской Археографической Комиссии как первоисточник в ситуации сельского хозяйства в Северном Азербайджане
Меджидзаде М. Оружие в памятниках периода ранней бронзы Аразской низменности
Мамедова А. К вопросу о фамильном правлении арабских наместников Халифата в Азербайджане (на основе нумизматических фактов)
Панкова А.И., Шепко Л.Г. Человек в системе мировоззрения культур Эгейского региона эпохи бронзы (по материалам антропоморфной пластики)
Бабаева Т.В. К истории изучения могильников античного периода в северо–восточном Азербайджане
Расулова Н.А. Изменения в инфраструктуре города Гянджи за годы независимости
Рзаева З.Т. Основные направления совершенствования информационно–поисковой системы в библиотеках (1990–2005 годы)
Гусейнова Л. Положение турецкого и мусульманского национальных меньшинств в Болгарии (вторая половина ХХ – начало XXI вв.)
Гасанов Э.Л. О главных ремесленных традициях Гянджи конца XIX – начала XX веков

Философские науки

Муляр В.И. Феномен маргинальности: отношение, сущность, причины
Немчинов И.Г. Осмысление истории как социальной реальности: новая парадигма философско-исторического знания
Павленко И.А. Измерения мира в противоречии мира и войны
Палагута В.И. К вопросу изучения соотношения коллективной и индивидуальной идентичности в дискурсивных полях
Калуга В.Ф. Особенности феномена любви и его соотношение с «проекциями» сексуальности на человеческое бытие
Карпова С.Г. Интерпретации проблемы «декаданса» и «кризиса» представителями философии жизни
Кулик А.В. Философские основания идеи управления хаосом
Малюта Е.А. Особенности гносеологической проблематики в исмаилитской философии
Милютенко А.В. Свобода как сущность человека в экзистенциализме: от обреченности к бунту
Свириденко Д.Б. Феномен академической мобильности в дискурсе эвристичности личности
Синькевич О.Б. Молодежные субкультуры как «культуры самоидентификации» в современную эпоху
Смирнова А.Д. Проблема идентичности в человеческом бытии: метаантропологический подход
Троицкая Е.М. Генезис толерантности в античности и средневековье: мировоззренческие позиции
Владленова И.В. Философско–методологические проблемы квантовой теории гравитации
Дашдамирова Ч.Ф. Философская интерпретация процессуального подхода к элементарной биологической действительности
Доний Н.Е. Современная проблема аномии в контексте социальной девитализации личности
Дорожко И.И. Философский дискурс пространственных структур семейного воспитания
Емельяненко Е.О. Истоки и основы феноменов маргинального
Емельянова Н.Н. Ход истории и проблема ответственности философа
Журба Н.А. Красота как абсолютная ценность: лабиринты императивности
Петренко Г.С. Деньги как феномен культуры: аксиологический аспект
Попова Ю.В. Дополнительность как физический принцип и философская концепция: системно–параметрический аспект
Рябека О.Г. Мировое правительство: на границе между тайным и явным
Ананьин В.А., Пучков А.А. Армия в информационном обществе: проблема трансформации в современных условиях
Звонок Н.С. Символизм Библии как гипертекста
Комисова Е. Религиозное мировоззрение как форма ценностного отношения человека к миру (конец XIX – начало XX вв.)
Шепетяк О.М. Проблема соотношения веры и разума в современной религиозно–философской дискуссии
Дедушев В.В. Морализация механического представления о государстве в работах Джона Локка
Гринчук М.Л. Влияние историософской концепции В.Антоновича на формирование современного общественного знания
Ковтун А.Л. Понятие «возможный мир» в философии Г.В. Лейбница
Матвиенко И.С. Ребенок и его место в философии и психологии З.Фрейда
Петинова О.Б. Теория моделей М.Вартофского: типология и экзистенциальные ориентации (в рамках методологии исследования нового экономического человека)
Масаев М.В. Феноменология смысла истории в контексте проблем «философии космоса» Н.А. Бердяева и духовно–нравственных задач развития христианской цивилизации (к 140–летию со дня рождения великого отечественного философа)
Туренко О.С. Поиск основ индивидуальности – надежды П.Абеляра
Махмудов М.А. Методологические аспекты применения различных моделей управления в современном Азербайджане
Халамендык В.Б. Вальдорфская педагогика: сущность и перспективы развития в Украине
Рогова Е.Г. Современные парадигмальные ориентации развития духовно–ценностного образования
Пашков В.В. Философско–образовательные ориентации педагога в системе последипломного педагогического образования
Утюж И.Г. Детерминанты изменений и тенденции развития современного образования
Дубинина В.А. Концептуализация образования в историко-философском контексте: Античность и Средневековье
Нелин Е.В. Реформирование системы государственного управления высшим образованием (опыт Италии)
Мацнева Е.А. Своеобразие языковой ситуации в Украине: социально–философский аспект
Москалюк В.М. Языковая рефлексия как креативный фактор создания человеческого мира
Выхованец З.С. Языковая картина экономического мира: специфика национального интеллектуального дискурса
Исаев В.Д., Скопина С.А. Звуковой ряд «Вишневого сада»
Бабаева О. Сезаи Kaракоч и комплексный подход к проблемам турецкой литературы и культуры
Багирова Ф. Типологический анализ экзистенциальной проблематики в прозе Э.Хемингуэя и С.Ахмедли
Гасанлы–Гарибова Ш. Заимствованные этнографизмы в тюркских языках XI–XII веков
Гасанов А.Ш. Традиционные ценности и процесс модернизации в азербайджанском обществе
Йигитоглу Н.А. Роль поэзии Вагифа Самедоглу в современной азербайджанской литературе

Политические науки

Колисниченко А.И., Шкирчак С.И. Место гражданского общества и государственной власти в политической доктрине В.Липинского
Куц Г.М. Либеральное кредо «laissez faire»: сущность и основные экспликации
Дзебань А.П. Деятельность органов государственной власти: проблема эффективности
Макаренко Л.П. Сайты социальных сетей как инструмент ведения современной информационной войны
Поппер Л.В. Экологизм как современная идеологическая система
Семыгина Т.В. Децентрализация и политика здравоохранения
Гай–Нижник П.П., Чуприй Л.В. Национальные интересы, национальные ценности и национальные цели как структуроформирующие факторы политики национальной безопасности
Ветринский И. Евроинтеграционная стратегия Украины: геополитический контекст
Корж М.А. Приоритеты государственной стратегии в сфере социальной политики
Степико К.М. Состояние и тенденции формирования диалогичности украинской культуры
Гарькавый Е.Н. Строительство вооруженных сил в контексте трансформации сектора безопасности Украины
Войтенко Ю.Н. Проекты изменений в Конституцию Украины от ВО «Батькивщина» и УДАР: компаративный политико–правовой анализ
Морарь М.В. Партийная идеология современной Украины: состояние и перспективы
Остапьяк В.И. Детерминирующая роль измерений безопасности НАТО (на примере Приднестровской Молдавской Республики и Украины)
Параняк П.Р. Проблемы политической толерантности в идеях украинских мыслителей XIX–XX вв.
Хижняк И.А. Второй этап «государства вопреки» [1]: уроки Евромайдана vs реалий объективных исторических обстоятельств
Шинкаренко В.И. Ассоциация стран Юго–Восточной Азии во внешней политике Украины
Насибов Ю. Главный исторический этап в формировании концепции правового государства (новое время и современный этап)
Абасов М.–Ф. Характер внешних связей и международной политики ФРГ
Ахмедов А. Организация исламского сотрудничества в ближневосточной политике Азербайджанской Республики
Богиня Т.Ю. Институт лоббизма в Советском Союзе: миф или реальность?
Кондратенко О.Ю. Ресурсная структура геополитического потенциала РФ
Кухтин М.М. Российская политика ФРГ в эпоху кризиса американского влияния
Остапьяк В.И., Ивасишин М.Р. Взаимозависимость США и процессов трансформации системы международных отношений
Сокур С.П. Осуществление лоббистской деятельности в отношении Европейского Совета и Совета Европейского Союза, учитывая особенности их функционирования в политической системе ЕС
Трофименко А.В. Нормативно–правовые основы лоббистской деятельности в Канаде

Научная жизнь

Журба М.А. Рецензия на монографию: Терлецкая И.В. Современная украинская и русская историография сталинизма: монография / И.В.Терлецкая. – Киев: Киев. нац. торг. – экон. ун – т, 2013. – 320 с.
Мартинов А.Ю. Рецензія на монографію: Слободян Н.В. Сполучені Штати Америки та Російська Федерація в Перській затоці : союзники – суперники : Монографія / Наталія Володимирівна Слободян. – Київ : «Поліграфія плюс», 2014. – 396 с.
Всеукраинская научно-практическая конференция «Философия, общество, образование: вызовы современности»

CONTENT

Historical studiens

Gava P.M. Religious processions in the Lemko Region in the interwar period: contemporary Polish historiography
Latysh Iu.V. Decembrist movement in the scientific heritage Serhiy Yefremov
Lysenko S.І. Batu Invasion on Kiev and its Consequences for this City in Modern Textbooks and Manuals on History of Ukraine for Higher School
Terletskaya I.V. Modern Russian historiography of political and state nomenclature the period of Stalinism
Yaroshenko S.О. Ukrainians in the soviet camps (1930–1950): historiography of the problem
Ivanenko A.O. «Togo–zh’ Moscow Pereyaslova dopalila a fate...» (tsar’s garrison of Pereyaslava and AntiMoscow revolt in 1668)
Buravsky О.А. The Polish gentry and Roman Catholic Clergy of the Right–Bank Ukraine in the Polish revolt in the 1830–1831 s
Nikolayeva Т.М. Charitable activities of entrepreneurs in the development of commercial education when Ukraine was merged in the Russian Empire (late XIX – early XX century)
Zhook V.V. Pedagogical activitiy of the teaching staff of Universities Naddnipryanska Ukraine in the first half of the nineteenth century
Stepanova M. Famous personalities of the National Technical University «KPI» in the pre–revolutionary period (1898–1917): contributions and achievements
Taras Ya. On the resettlement of Ukrainians in Moldavia in the late XIX and first quarter XX cc.
Petrenko I.N. Formation of labor skills and agricultural knowledge in pupils of parish church schools of left–bank Ukrainian provinces of the second half of ХІХ – the XX century beginnings
Martynenko V.V. Ukrainian–Byelorussian relations in 1918 according to the solving of the interstate territorial conflicts
Novikova E.М. Participation of rural women of Soviet Ukraine of 1930s in public and political life
Mazurok O.М. The significance of appeals and proclamations of «PROFORUS» for the activities and development of Ukrainian Higher School
Pasitskaya O.I. The History of International Workers’ Day Celebration in Lviv
Prylutska L.A. Research of causes of unemployment during the years of the NEP on the regional level
Savchenko O.О. The activity of Auditing Union of Ukrainian Cooperatives centrals in 1920–1939
Skakalska I.B., Shvalyuk І.B. Scientific activity of the Ukrainian scientists of the Western Volhynia during intermilitary period of the 20th century
Nikiforova I.V. Formation of the theory of oscillations in rocketry in Dnipropetrovsk National University in the II half of the twentieth century
Kovalenko N.P. Development of science about crop rotations in the systems of agriculture of Ukraine in the context of activity of scientific school of NSC «Institute of agriculture of NAAS»
Orlyanskiy V.S. Melitopol town council during the occupation (1941–1943) (end)
Makhortykh M.S. Kyiv toponyms as the element of historical memory about the liberation of Kyiv from German occupation during the Soviet period (1944–1991)
Kiridon P.V. Methods of manning nomenclature structures in Ukrainian SSR (1945–1964)
Borovik M.A. Formation training base Chernihiv Pedagogical Institute (1954–1998)
Lukyanenko О.V. Between oppression and renaissance: Ukrainian language teacher’s college in the postwar
Basarab L.R. Evolution of the newest traditions in the development of urban youth culture of Ukraine (1990–2000–s)
Gura V.K. Sub-Saharan Africa in the XXI century: factors of economic progress and prospects of cooperation with Ukraine
Mykhailiuk A.V., Bykadorov S.V. Development of information technologies and change of look of culture
Golubovska L.R. Evolution of the newest traditions in the development of urban youth culture of Ukraine ( 1990 - 2000)
Egorov V.V. The nationality and religion problem in the M.I. Kostomarov’s (1817–1885) heritage
Vergunov V.А. Professor M.P. Florov (1886–1948) – the pupil of O.I. Nabokich, one of the founders of Ukrainian soil science and pioneers of morphological and genetic teaching
Merko O.M. Research of geological structure of Crimean peninsula in scientific legacy of Professor N.N. Klepinin
Mogylny L.Р. Serhiy Yefremov end soviet censorship (1919–1929)
Ostrovyi V.M. Kharkiv Period in the Biography of Professor V.O. Herynovych
Rishko N.N. The meaning of Professor I.V. Smirnov’s scientific heritage at the present stage of development of animal husbandry
Savchenko L.G. Scientific and representative activity of academic O.M. Onyshchenko
Slesarenko O.O. Problems of Ukraine history in the scientifically publicism revision of M.P. Dragomanov
Gedin M.S. The formation of ideas of slavophilizm in Russian Empire in the mid of the XIXth century
Verkhovtseva I.G. Reform – it is impossible – to eliminate: the volost court in the reformative plans of the Russian establishment plans of the early ХХ cent
Golik N.M. Features financial security personnel of the Russian army of 50–70 years XVIII century
Parnachova N.V. The development of schooling Ukrainian minority in Poland in the 50’s of the twentieth century (based on the weekly «Our Word»)
Bashly M.І. Place Bessarabian representatives of the nobility in the history of the I–th Chisinau gymnasium (second half of XIX – beginning of XX century)
Gusieva N.Yu. Student’s protest movement in West Germany in 1960’s: social movement or «generational conflict»?
Zubko A.М. Systems of weights of Spain and Portugal in the 18th and 19th centuries Ukraine after the conclusion of the «Moscow articles» of 1665
Gorodnia N.D. The U.S. Policy in Southeast Asia (2009–2013): Relations with ASEAN
Dotsenko V.O. The history of Jewish culture–elucidative organization «The Kul’tur–Liga»
Alizadeh R. The Rise of the Urartian Kingdom New Revisited
Bayramly Z., Asimovа S., Ismailov Sh. Diplomatic relationship between the Safavids and the Mogul State
Gashimov A. Nakhchyvanskie of theme of XI–XIII vv. in historical novels
Bahramova M.V. Derbent cultural life in XVI–XVIII centuries
Alekperov A. From the history of Azerbaijan fraternal relations with Uzbekistan
Guliyev.J.Sh. The situation of agriculture in the North Azerbaijan on the basis of Archeological Commission of Caucasus
Medzhidzade M. Weapon in the monuments of period of early bronze of Arazskoy
Mamedovа A. On problem of dynasty reign of Caliphate arab governors in Azerbaijan (based on numismatic facts)
Pankova A.I., Shepko L.G. Human nature in the worldview system of the Aegean cultures of the Bronze age (on materials of anthropomorphic plastics)
Babaevа T.V. To the history of studying of necropolis of antique period in north–east Azerbaijan
Rasulova N.A. The changes in the infrastructure of Ganja city in the years of independence
Rzayeva Z.T. Main directions of improving information retrieval system in libraries (1990–2005 years)
Huseynova L. Position of Turkish and Muslim minorities in Bulgaria (second half of the XX – XXI centuries beginning)
Hasanov E.L. About the basic handicraft traditions of Ganja of the end of XIX – beginning of XX centuries

Philosophic sciences

Mulyar V.I. The phenomenon of marginality: relation, essence, reasons
Nemchinov I.G. The understanding the history as the social reality: a new paradigm of philosophy of historical knowledge
Pavlenko I.О. The world observation in the peace and war contradiction
Palaguta V.I. On the question of studying the collective and individual identity correlation in discursive fields
Kaluga V.F. The peculiarities of phenomenon of love and its correlation with projections of sexuality on human existence
Karpova S.G. The interpretations problem of «decadence» and «crisis» in the philosophy of life
Kulik A.V. Philosophical background of controlling chaos idea
Maliuta K.O. The features of gnoseological problems in Ismaili philosophy
Miliutenko A.V. Freedom as the essence of man in existentialism: from doom to revolt
Svyrydenko D.B. Phenomenon of academic mobility at the discourse of heuristicity of personality
Sinkevych O.B. Youth subculture as «cultural identity» in the modern era
Smirnova O.D. The problem of identity in human being: metaanthropological approach
Troitskaya E.M. Genesis of tolerance in antiquity and the Middle Ages: ideological positions
Vladlenova I.V. Philosophical and Methodological Problems of the Quantum Theory of Gravity
Dashdamirova C.F. Philosophical interpretation of the procedural approach to basic biological reality
Doniy N.E. Modern problem of anomie in the context of social devitalization of personality
Dorozhko I.I. The philosophic discourse of spacious structures in family upbringing
Yemelyaneneko Ye.О. Оrigins and вasics of marginal phenomens
Yemelyanova N.N. March of history and a problem of philosopher’s responsibility
Zhurba M.A. Beauty as an absolute value: labyrinths of imperativeness
Petrenko G.S. Money as a phenomenon of culture: axiological aspect
Popova Yu.V. Complementarity as a physical principle and philosophic conception: the system–parametric aspect
Ryabeka O.G. World government: on the border between the secret and explicit
Ananyin V.О., Puchkov O.O. Armed forces in the information society: transformation issues in modern conditions
Zvonok N.S. The symbolism of the Bible as a hypertext
Komisova E. Religious outlook as a form of value attitude man to the world (late XIX – early XX centuries)
Shepetyak O.M. The problem of the relationship between faith and reason in the modern religious and philosophical discussions
Dedushev V.V. Moralization of the mechanical representation of the state in John Locke’s works
Grinchuk M.L. Influence historiosofic concept V.Antonovich on the formation of modern public knowledge
Kovtun A.L. The notion of «possible world» in G.V. Leibniz’s philosophy
Matvienko I.S. The child and its place in philosophy and psychology S.Freud
Petinova O.B. The theory of modeling of M.Wartovskiy: typology and existential orientations (in the context of the methodology of the new economic man study)
Masayev M.V. Phenomenology of the sense of history in the context of the problems of «philosophy of space» N.A. Berdyaev and spiritual and moral problems of the development of Christian civilization (to the 140th anniversary of the birth of the great Russian philosopher)
Turenko O.S. Search based identity – hopes P.Abelard
Mаkhmudov M.А. Methodological aspects of the application of different management models in modern Azerbaijan
Khalamendyk V.B. Waldorf pedagogy: the nature and prospects of development in Ukraine
Rogova E.G. Modern paradigm approaches of development of the spiritually–values education
Pashkov V.V. Philosophical and educational guidance of the teacher in the system of postgraduate education
Utyuzh I.G. Determinants of changes and progress of modern education trend
Dubіnіna V.O. Conceptualization of education in historical and philosophical context: Antiquity and the Middle Ages
Nelin E.V. Reforming the system of public higher education management (Italian experience)
Matsneva Ye.A. Pecularity of language situation in Ukraine: social and philosophical aspects
Moskaluk V.M. Language reflection as a creative factor in creation of the human world
Vykhovanets Z.S. Linguistic picture of the economic world: specifics of national intellectual discourse
Isaev V.D., Skopina S.A. Sound row of «Cherry garden»
Babaeva О. S.Karakoch and comprehensive approach to Turkish literature and culture
Bagirova F. Typological analysis of existential issues in prose E.Hemingway and S.Ahmedli
Gasanly–Garibova Sh. Borrowed ethnographisms in Turkic languages XI–XII centuries
Hasanov A.Sh. Traditional values and modernization process in the Azerbaijani society
Yigitoglu N.A. The role of the poetry of Vagif Samadoghlu in modern Azerbaijani literature

Political sciences

Kolisnichenko A.I., Shkirchak S.I. Role of civil society and state power in V.Lypynskyi’s political concept
Kuts G.M. Liberal creed «laissez faire»: the essence and main explication
Dzeban A.P. Activity of public authorities: to problem of efficiency
Makarenko L.P. Social networking sites as a tool for modern informational war
Popper L.V. Environmentalism as a modern ideological system
Semigina T.V. Decentralization and health policy
Hai–Nyzhnyk P.P., Chupriy L.V. National interests, national values and national goals like structure forming factors of national security policy
Vetrinsky I. European integration strategy of Ukraine: the geopolitical context
Когzh М.О. State Strategy priorities in social policy
Stepyko K.M. State and tendencies of forming of dialogichnosti of the Ukrainian culture
GarkaviyY.N. Development of the armed forces in the context of security sector transformation of Ukraine
Voitenko Yu.N. Amendments to the Constitution of Ukraine on the OU «Batkivshina» and UDAR: comparative analysis of political and legal
Morar N.V. Party ideology of modern Ukraine: state and prospects
Ostapiak V.I. The determining role of the security dimensions of NATO (using the example of the Pridnestrovian Moldavian Republic and Ukraine)
Paranyk P.R. Problems of political tolerance in the ideas of thinkers Ukrainian XIX–XX centuries
Khyzhniak I.A. The Second Stage of «State Defience» in Ukraine [1]: The EuroMaidan’s Lessons vs Realities of Objective Historical Circumstances
Shynkarenko V.I. The Association of Southeast Asian Nations in Ukraine’s foreign policy
Nasibov Yu. The main historical stage in the formation of the concept of rule of law (a new time and a modern stage)
Abasov M–F. The character of foreign relations and international policy of Germany
Ahmadov A. The organization of Islamic cooperation (OIC) in the Middle East policy of the republic of Azerbaijan
Bogynia T.Yu. Institute of lobbying in the Soviet Union: myth or reality?
Kondratenko O.Yu. Resource potential of Russia’s geopolitical structure
Kukhtin M.M. Russian policy of the FRG in the epoch of the American influence crisis
Ostapiak V.I., Ivasyshyn M.R. Interdependence of the USA and the processes of international relations transformations
Sokur S.P. Implementation of lobbying activities to the European Council and the Council of the European Union, taking into account the peculiarities of their functioning in the political system of the EU
Trofymenko A.V. Legal basics of lobbying activity in Canada

Scientific life

Jurba M.A. A review of the monograph: Terletskaya I.V. Modern Ukraine and Russian historiography of Stalinism – K.: Kiev. nation. trad. – econ. un-ty, 2013. - 320 p.
Martynov A.Yu. Review on monograph: The United States of America and Russian Federation in the Persian Gulf: ally – competitor / Monograph / Nataliia V. Slobodian. –Kyiv: “Poligrafia plus”, 2014. – 396 p.
An allukrainian naukovo-praktichna conference is «Philosophy, society, education: calls of contemporaneity»
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>