"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2014. Випуск 85 - 2014
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Іваненко А.О. До питання чисельності особового складу царських гарнізонів Лівобережної України після укладення «Московських статей» 1665 року
Мотричук Р.Г. Національні громадські об’єднання на початку 20–х рр. ХХ століття
Топчій О.С. Діяльність інтелігенції Чернігівщини у культурно–освітніх інституціях регіону в 1920–х – на поч. 1930–х рр.
Волошинова А.В. Повсякденне життя вихованців закладів для дітей з девіантною поведінкою в Радянській Україні в першій половині 1920–х рр.
Дробот М.В. До питання релігійної ментальності німецького військовослужбовця в умовах воєнного часу (1941–1944 рр.): теоретично–практичний аспект
Яворська І.Т. Норми та аномалії єврейського життя на Буковині у 1953–1967 рр.
Слободинський Д.К. В ім’я порятунку єврейської дитини
Лук’яненко О.В. Політехнічні митарства повоєнної вищої педагогічної школи УРСР
Бессалова Т.В. Сучасні тенденції та проблеми розвитку вузівського сектора науки України
Стрільчук Л.В. Польща – Україна: шлях від добросусідства до стратегічного партнерства (кінець ХХ – початок ХХІ століття)
Топчуєв А.Ю. З історії розвитку підприємництва в аграрному секторі кінця ХХ століття – на початку ХХI століття
Бородінов В.Д., Матюхіна К.О. Проблематика та перспективи дихотомії «Захід–Схід» як прояву українського регіоналізму
Брацюн В.В. Трудова міграція українців в 1991–2010 рр.: російський аспект
Дем’яновський О.Ю. Соціально–економічні передумови становлення вітчизняної племінної справи
Коваленко Н.П. Історичний розвиток методологічних основ сівозмін у вітчизняному землеробстві
Діденко О. Становлення наукового світогляду Р.М. Орженцького (1863–1923)
Лановюк Л.П. Український архітектор Д.Дяченко – творець українського необароко
Островий В.М. Науково–педагогічна діяльність професора В.О. Ґериновича в Українському інституті радянської кооперативної торгівлі (серпень 1946 – серпень 1948 рр.)
Рішко М.М. Наукова діяльність професора І.В. Смирнова як предмет історичного дослідження
Дегтярьов С.І. Роль європейської й американської історіографії у вивченні чиновництва України кінця ХVIII – першої половини ХІХ ст.
Скрипниченко Ю.Ф. «Остарбайтерство» на Харківщині в роки Другої світової війни в джерелах та історіографії радянського періоду: висвітлення проблеми
Близнюк Р.О. Історіографія вищої аграрної освіти України в історичній науковій літературі 1950 – середини 60–х рр.
Висоцька Г.В. Відображення культурно–освітньої та суспільно–політичної діяльності української національної меншини в Республіці Польща в 1989–2012 рр. у джерелах та історіографії
Кудінов Д.В. Підготовка проведення з’їзду Українського селянського союзу в Києві у 1906 році: до історіографії проблеми
Заболотна М.В. Створення міжнародного режиму нерозповсюдження ядерної зброї (середина ХХ – початок ХХІ століття)
Пошали І.В. Теоретичне обґрунтування нової парадигми статевих та шлюбно–сімейних відносин у радянському суспільстві 1920–х років
Прищепа Т.М. Відновлення болгарської державності та Російська імперія (1877–1879 рр.)
Алієва Р. Російсько–іранські війни і поділ Азербайджану (історико–правовий аспект Туркменчайського і Адріанопольського договорів 1828 і 1829)
Бекірова Е. Албанські сліди на території нинішньої Грузинської республіки
Гадірова А. Народні звичаї населення Мінгячевір та прилеглої місцевості пов’язані з будівництвом жител і будинків (ХIХ століття – початок ХХ століття)
Тарас Я. Клака в будівництві українців Молдови: культурно–генетична проблема
Серхат А.С. Азербайджан–Туреччина: особливості та характерні риси міжнародних зв’язків
Mаммедова М., Незірлі З. Способи викладання історії
Мамедов Н. Короткий історичний огляд Гадрудського району Азербайджану (1930–1991 рр.)
Рустамова Л. Історія вивчення пам’яток періоду раннього металу в Гянджа–Газахському регіоні
Садигова К.Ф. Великий султан Алп–Арслан і Азербайджан (на основі твору Сібт Ібн аль–Джаузі «Мир–ат аз–заман фі тарих аль–аян»)
Шарафі Х. Роль Ісмаілагі Сімітго в геноциді здійсненому вірменами і айсорами в Урмії і Салмасде в 1918 році

Філософські науки

Воронкова В.Г. Рецепції людиновимірності в контексті антропологічного дискурсу гуманістичного управління
Андрієнко О.В. Типологічний аспект страху як феномену суспільного буття
Аббасов А.Ф. Філософія складності як метатеоретична основа: особливості епістемології та практики
Калуга В.Ф. Поведінка, дія та вчинки як маркери способів людського буття, їх властивості та особливості
Журба М.А. Інобуття естетичного: у лабіринтах імперативності
Кулик О.В. Теорії мислителів ХІV–ХVІ ст. щодо необхідності захисту від хаосу
Лісіцин В.В. Свобода і справедливість: пошук взаємозв’язку
Рябека О.Г. Мережевість як становлення нової онтології планетарної мегасистеми
Тарасюк Л.С. Проблема сучасної етики спілкування в контексті метаантропології
Сторожук С.В. Проблема визначення сутності держави: соціокультурний та історико–філософський контекст
Стрижова І.А. Схід під ударами глобального консюмеризму
Ананьїн В.О., Пучков О.О. Інформаційна безпека як складова національної безпеки України
Владленова І.В. Філософсько–методологічні проблеми квантової теорії гравітації
Богач Є.М., Григорюк І.П. Методологічні основи викладання курсу «Фізіологія рослин» професором С.І. Лебедєвим
Кирилюк О.С. Який світ ловив українського мудреця? Четвертий «мїр» та полімондіальний контекст філософії Г.Сковороди
Матвієнко І.С. Місце дзен–буддизму та психоаналізу у філософській системі Еріха Фромма
Мельник В.В. Інтерпретація онтологічних основ трансцендентного у філософській прозі Анатолія Федя
Пєшев О.О. Внесок Річарда Стенлі Пітерса у розвиток аналітичної філософії освіти
Туренко О.С. Антропологічні мотиви доброчесності в доктрині Бернарда з Клерво: пошуки середньовічних основ синхронізації індивідуального і колективного
Попов В.Б. Диверсизація суспільної макроеволюції: Східнохристиянська світосоцієтальність як еволюційний концептуальний дискет. Стаття ІІ. Східнослов’янський варіант
Вітер Д.В. Секулярна свідомість, атеїзм і нігілізм у християнській соціальній думці
Кобилкін Д.С. Моральнісно–естетична проблема у релігійному просторі сучасності
Ковальчук Н.Д. Феномен святості в контексті Києво–Печерського Патерика
Остащук І.Б. Історія виникнення та розвитку християнського культу святих
Касимов Я.Символічне вираження нового поетичного конфлікту
Крилова В.О. Типологія кіно та телебачення в координатах метаантропології
Танцюра І.М. Український театр: від традиційних форм до експериментальних практик з використанням медіа засобів
Хахалін О.О. Паломництво як практика сучасної культури
Подолянко Л.А. Культура як система цінностей особистості
Поцелуйко А.Б. Загально–індоєвропейська міфоепічна тема війни між станами в українських народних переказах
Шоаі M. Особливості фарсомовної поезії дивана
Юусіфзаде А.М. Мультикультуралізм в контексті глобалізації
Юхимик Ю.В. Досконалість: естетичний аспект дослідження
Гончаров В.І. Ретроспективний аналіз основних положень аксіології у філософській та педагогічній літературі
Дубініна В.О. Концептуалізація освіти в історико–філософському контексті. Епоха Відродження і Новий час
Пашков В.В. Концептуальні основи реформування системи післядипломної освіти педагога
Утюж І.Г. Мегатенденції соціального розвитку та українська освіта

Політичні науки

Войтенко Ю.М. Зіткнення цивілізацій і Україна: геополітичний вимір
Батрименко О.В. Трансформація радянської моделі бюрократії в постсоціалістичній Україні
Вєтринський І. Кримська криза в контексті формування геополітичної стратегії України
Голик М.М. Політична освіта та її роль і місце в сучасних збройних силах
Сарбаш К.О. Специфіка гібридного політичного режиму:трансформаційні процеси в сучасній Україні
Семигіна Т.В. Участь громад в охороні здоров’я: порівняння світового та українського досвіду
Королевська А.В. Деякі характеристики економічного розмежування населення в Росії та Україні
Турчин Я.Б. До проблеми реформування РБ ООН у контексті питання територіальної цілісності України
Веденєєв В.О. Комунікативно–інформаційний метод соціокультурного регулювання громадянських процесів в культурно–інформаційній суспільній системі
Боднарчук О.В. Взаємозв’язок влади та мас–медіа
Клим І.М. Аналіз сутності понять політичного занепаду та політичного розкладу в сучасній політології
Морарь М.В. Партійне лідерство: проблеми теорії та методології
Савойська С.В. Понятійно–термінологічний апарат осмислення концепту «мовна політика»
Лаврук Т.П. Геополітика як елемент соціокультурної системи
Яворський М.М. Демографічні детермінанти як чинник впливу на політичну стабільність держав
Антохів–Сколоздра О.М. Політичні аспекти відносин Канади з Європейським Союзом
Богданова Т.Є., Кабаєва А.І. Позаконтинентальний напрям у зовнішній політиці Колумбії на початку XXI століття
Джiлавян А.С. Вплив Партії справедливості і розвитку на формування нової зовнішньополітичної ідеології Туреччини
Здоровега М.В. Особливості зовнішньої політики Російської Федерації щодо пострадянських держав
Ковтун О.Ю., Довгай Т.О. АСЕАН у світовій політиці
Скороход Ю.С., Ткаліч Д.А. Американський стиль ведення переговорів

Соціологічні науки

Халамендик В.Б. Соціальний організм з точки зору соціології та антропософії
Димитров В. Ю. Соціологія управління у вимірах минулого
Титаренко К.М. Гендерні стереотипи як основа для конструювання чоловічих та жіночих ролей у рекламі

Наукове життя

Андрєєв В. М. Рецензія на монографію: Кривошея Ірина. Неурядова старшина Української козацької держави (XVII–XVIIІ ст.) : монографія. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Т. 1. – 616 с.
Журжа І.В. За лаштунками Білого дому: фактори формування політики США щодо СРСР періоду правління адміністрації Р.Рейгана (1981–1989). Рецензія на монографію: Крисенко Д.С. За лаштунками Білого дому: фактори формування політики США щодо СРСР періоду правління адміністрації Р.Рейгана (1981–1989) / Дмитро Сергійович Крисенко. – Біла Церква: Вид–во Пшонківського О.В., 2014. – 500 с.
Масаєв М.В. Чи поглине імперія Путіна – Медведєва Україну? Рецензія на монографію: Василишин Р.Н. Імперія. – СПб.: Питер, 2011. – 240 с.
Нікольченко Ю.М. Рецензія на монографію: Виткалов С.В. Культурно–мистецька Україна в регіональних вимірах: митці, художні колективи та організатори культурно–мистецького життя краю: Монографія / Сергій Виткалов. – Рівне: Дятлик М., 2014. – 362 с., іл.
Римаренко С.Ю. Рецензія на монографію: Гнатюк М.М. Потенціал політичної суб’єктності Європейського Союзу в сучасній системі міжнародних відносин. – Житомир: «Рута», 2013. – 316 с.
Робак І.Ю. Рецензія на монографію: Барабаш Ю.В. Розвиток соціально–виробничої інфраструктури Донбасу у 20–х рр. ХХ ст. – Луганськ: Ноулідж, 2014. – 346 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Иваненко А.А. К вопросу численности личного состава царских гарнизонов Левобережной Украины после заключения «Московских статей» 1665 года
Мотричук Р.Г. Национальные общественные объединения в начале 20–х гг. ХХ века
Топчий А.С. Деятельность интеллигенции Черниговщины в культурно–образовательных институциях региона в 1920–х – нач. 1930–х гг.
Волошинова А.В. Повседневная жизнь воспитанников учреждений для детей с девиантным поведением в Советской Украине в первой половине 1920–х гг.
Дробот Н.В. К вопросу религиозной ментальности немецкого военнослужащего в условиях военного времени (1941–1944 гг.): теоретически–практический аспект
Яворская И.Т. Нормы и аномалии еврейской жизни на Буковине в 1953–1967 гг.
Слободинский Д.К. Во имя спасения еврейского ребенка
Лукьяненко А.В. Политехнические мытарства послевоенной высшей педагогической школы УССР
Бессалова Т.В. Современные тенденции и проблемы развития вузовского сектора науки Украины
Стрильчук Л.В. Польша – Украина: путь от добрососедства к стратегическому партнёрству (конец ХХ – начало ХХІ века)
Топчуев А.Ю. Из истории развития предпринимательства в аграрном секторе в конце ХХ века – начале ХХI века
Бородинов В.Д., Матюхина К.О. Проблематика и перспективы дихотомии «Запад–Восток» как проявления украинского регионализма
Брацюн В.В. Трудовая миграция украинцев в 1991–2010 гг.: российский аспект
Демьяновский А.Ю. Социально–экономические предпосылки становления отечественного племенного дела
Коваленко Н.П. Историческое развитие методологических основ севооборотов в отечественном земледелии
Диденко О. Становление научного кругозора Р.М. Орженцкого (1863–1923)
Лановьюк Л.П. Украинский архитектор Д.Дьяченко – создатель украинского необарокко
Островой В.М. Научно–педагогическая деятельность профессора В.О. Гериновича в Украинском институте советской кооперативной торговли (август 1946 – август 1948 гг.)
Ришко Н.Н. Научная деятельность профессора И.В. Смирнова как предмет исторического исследования
Дегтярев С.И. Роль европейской и американской историографии в изучении чиновничества Украины конца XVIII – первой половины ХІХ вв.
Скрипниченко Ю.Ф. «Остарбайтерство» на Харьковщине в годы Второй мировой войны в источниках и историографии советского периода: освещение проблемы
Близнюк Р.О. Историография высшего аграрного образования Украины в исторической научной литературе 1950 – середины 1960–х годов
Высоцкая Г.В. Отображение культурно–образовательной и общественно–политической деятельности украинского национального меньшинства в Республике Польша в 1989–2012 гг. в источниках и историографии
Кудинов Д.В. Подготовка проведения съезда Украинского крестьянского союза в Киеве в 1906 году: к историографии проблемы
Заболотная М.В. Создание международного режима нераспространения ядерного оружия (середина ХХ – начало XXI века)
Пошалы И.В. Теоретическое обоснование новой парадигмы половых и брачно–семейных отношений в советском обществе 1920–х годов
Прищепа Т.Н. Восстановление болгарской государственности и Российская империя (1877–1879 рр.)
Алиева Р. Русско–иранские войны и разделение территорий Азербайджана (историко–правовой аспект Туркменчайского и Адрианопольского договоров 1828 и 1829)
Бекирова Э. Албанские следы на территории нынешней Грузинской республики
Гадирова А. Народные обычаи населения Мингячевира и прилегающей местности связанные со строительством жилищ и домов (ХIХ век – начало ХХ века)
Тарас Я. Клака в строительстве украинцев Молдовы: культурно–генетическая проблема
Серхат А.С. Азербайджан–Турция: особенности и характерные черты международных связей
Mаммедова М., Незирли З. Способы преподавания истории
Мамедов Н. Краткий исторический обзор Гадрудского района Азербайджана (1930–1991 гг.)
Рустамова Л. История изучения памятников периода раннего металла в Гянджа–Газахском регионе
Садыгова К.Ф. Великий султан Алп–Арслан и Азербайджан (на основе произведения Сибт Ибн аль–Джаузи «Мир–ат аз–заман фи тарих аль–айан»)
Шарафи Х. Роль Исмаилаги Симитго в геноциде осуществленном армянами и айсорами в Урмии и Салмасде в 1918 году

Философские науки

Воронкова В.Г. Рецепция человекомерности в контексте антропологического дискурса гуманистического управления
Андриенко Е.В. Типологический аспект страха как феномена социального бытия
Аббасов А.Ф. Философия сложности как метатеоретическая основа: особенности эпистемологии и практики
Калуга В.Ф. Поведение, действие и поступок как маркеры стилей человеческого существования, их свойства и соотношение между собой
Журба Н.А. Инобытие эстетического: в лабиринтах императивности
Кулик А.В. Теории мыслителей ХІV–ХVІ вв. о необходимости защиты от хаоса
Лисицын В.В. Свобода и справедливость: поиск взаимосвязи
Рябека А.Г. Сетевость как становление новой онтологии планетарной мегасистемы
Тарасюк Л.С. Проблема современной этики общения в контексте метаантропологии
Сторожук С.В. Проблема определения сущности государства: социокультурный и историко–философский контекст
Стрижова И.А. Восток под ударами глобального консюмеризма
Ананьин В.А., Пучков А.А. Информационная безопасность как составляющая национальной безопасности Украины
Владленова И.В. Философско–методологические проблемы квантовой теории гравитации
Богач Е.Н., Григорюк И.А. Методологические основы преподавания курса «Физиология растений» профессором С.И. Лебедевым
Кирилюк А.С. Какой мир ловил украинского мудреца? Четвертый «мїр» и полимондиальный контекст философии Г.Сковороды
Матвиенко И.С. Место дзен–буддизма и психоанализа в философской системе Ериха Фромма
Мельник В.В. Интерпретация онтологических основ трансцендентного в философской прозе Анатолия Федя
Пешев О.О. Вклад Ричарда Стенли Питерса в развитие аналитической философии образования
Туренко О.С. Антропологические мотивы добродетелей в доктрине Бернарда Клервоского: поиск средневековых основ синхронизации индивидуального и коллективного
Попов В.Б. Диверсизация общественной макроэволюции: восточнохристианская миросоциетальность как эволюционный концептуальный дискет. Статья ІІ. Восточнославянский вариант
Витер Д.В. Секулярное сознание, атеизм и нигилизм в христианской социальной мысли
Кобылкин Д.С. Нравственно–эстетическая проблема в религиозном пространстве современности
Ковальчук Н.Д. Феномен святости в контексте Киево–Печерского Патерика
Остащук И.Б. История возникновения и развития христианского культа святых
Касимов Я. Символическое выражение нового поэтического конфликта
Крылова В.А. Типология кино и телевидения в координатах метаантропологии
Танцюра И.М. Украинский театр: от традиционных форм до экспериментальных практик с использованием медиа средств
Хахалин А.А. Паломничество как практика современной культуры
Подолянко Л.А. Культура, как система ценностей личности
Поцелуйко А.Б. Общеиндоевропейская мифоэпическая тема войны между сословиями в украинских народных сказаниях
Шоаи M. Особенности фарсоязычной поэзии дивана
Юусифзаде А.М. Мультикультурализм в контексте глобализации
Юхимик Ю.В. Совершенство: эстетический аспект исследования
Гончаров В.И. Ретроспективный анализ основных положений аксиологии в философской и педагогической литературе
Дубинина В.А. Концептуализация образования в историко–философском контексте. Эпоха Возрождения и Новое время
Пашков В.В. Концептуальные основы реформирования системы последипломного образования педагога
Утюж И.Г. Мегатенденции социального развития и украинское образование

Политические науки

Войтенко Ю.Н. Столкновение цивилизаций и Украина: геополитическое измерение
Батрименко О.В. Трансформация советской модели бюрократии в постсоциалистической Украине
Ветринский И. Крымский кризис в контексте формирования геополитической стратегии Украины
Голик Н.М. Политическое образование и его роль и место в современных вооруженных силах
Сарбаш Е.А. Специфика гибридного политического режима: трансформационные процессы в современной Украине
Семигина Т.В. Участие сообществ в здравоохранении: сравнение мирового и украинского опыта
Королевская А.В. Некоторые характеристики экономического размежевания населения в России и Украине
Турчин Я.Б. К проблеме реформирования СБ ООН в контексте вопроса территориальной целостности Украины
Веденеев В.А. Коммуникативно–информационный метод социокультурной регуляции гражданских процессов в культурно–информационной общественной системе
Бондарчук О.В. Взаимосвязь власти и масс–медиа
Клим И.М. Анализ сущности понятий политического упадка и политического разложения в современной политологии
Морарь М.В. Партийное лидерство: проблемы теории и методологии
Савойская С.В. Понятийно–терминологический аппарат осмысления концепта «языковая политика»
Лаврук Т.П. Геополитика как элемент социокультурной системы
Яворский Н.Н. Демографические детерминанты как фактор влияния на политическую стабильность государств
Антохив–Сколоздра О.М. Политические аспекты отношений Канады с Европейским Союзом
Богданова Т.Е., Кабаева А.И. Внеконтинентальное направление во внешней политике Колумбии в начале XXI века
Джилавян А.С. Влияние Партии справедливости и развития на формирование новой внешнеполитической идеологии Турции
Здоровега М.В. Особенности внешней политики Российской Федерации относительно постсоветских государств
Ковтун Е.Ю., Довгай Т.А. АСЕАН в мировой политике
Скороход Ю.С., Ткалич Д.А. Американский стиль ведения переговоров

Социологические науки

Халамендык В.Б. Социальный организм с точки зрения социологии и антропософии
Димитров В.Ю.Социология управления в измерениях прошлого
Титаренко Е.Н. Гендерные стереотипы как основа для конструирования мужских и женских ролей в рекламе

Научная жизнь

Андреев В. Н. Рецензия на монографию: Кривошея Ирина. Неурядовая старшина Украинского казацкого государства (XVII–XVIIІ в.): монография. – К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2014. – Т. 1. – 616 с.
Журжа И.В. За кулисами Белого дома: факторы формирования политики США в отношении СССР периода правления администрации Р.Рейгана (1981–1989). Рецензия на монографию: Крысенко Д.С. За кулисами Белого дома: факторы формирования политики США в отношении СССР периода правления администрации Р.Рейгана (1981–1989) / Дмитрий Сергеевич Крысенко. – Белая Церковь: Изд–во Пшонкивского О.В., 2014. – 500 с.
Масаев М.В. Поглотит ли империя Путина – Медведева Украину? Рецензия на монографию: Василишин Р.Н. Империя. – СПб.: Питер, 2011. – 240 с.
Никольченко Ю.М. Рецензия на монографию: Виткалов С.В. Культурно–художественная Украина в региональных измерениях: художники, художественные коллективы и организаторы культурно–художественной жизни края: Монография / Сергей Виткалов. – Ровно: Дятлик М., 2014. – 362 с., ил.
Римаренко С.Ю. Рецензия на монографию: Гнатюк Н.Н. Потенциал политической субъектности ЕС в современной системе международных отношений. – Житомир: «Рута», 2013. – 316 с.
Робак И.Ю. Рецензия на монографию: Барабаш Ю.В. Развитие социально–производственной инфраструктуры Донбасса в 20–х гг. ХХ ст. – М.: Ноулидж, 2014. – 346 с.

CONTENT

Historical studiens

Ivanenko A.O. To the question of quantity of personnel of tsar’s garrisons of Left–bank Ukraine after the conclusion of the «Moscow articles» of 1665
Motrichuk R.G. National associations in the early 20–ies ХХ century
Topchiy O.S. Activity of intelligentsia of Chernigov in cultural and educational instituciyakh of region in 1920 – on poch. 1930th
Voloshynova A.V. Daily life of pupils of establishments for children with deviant behavior in Soviet Ukraine of early 1920–s
Drobot N.V. On the question of the religious mentality of the German soldier in wartime (1941–1944): theory and practical aspect
Yavorskaya I.T. Standards and anomalies of Jew’s life in Bukovina in 1953–1967
Slobodinskiy D.K. To save a Jewish child
Lukyanenko О.В. Polytechnic ordeal of the postwar higher pedagogical school of the Ukrainian Soviet Socialist Republic
Bessalova T.V. Modern tendencies and problems of development of the high education sector of science of Ukraine
Strilchuk L.V. Poland – Ukraine: a path from good neighborliness to strategic partnership (end of the 20th – beginning of the 21stcentury)
Topchuev A.Yu. From the history of the development of entrepreneurship in the agricultural sector in the late ХХ century – beginning of the XXI century
Borodinov V.D., Matyuhina K.O. Problems and possibilities dichotomy of «East–West» as a manifestation of Ukrainian regionalism
Bratsiun V.V. Labour migration of Ukrainians in 1991–2010 years: Russian aspect
Demyanovskiy A.Yu. The socio–economic prerequisites of formation of native breeding work
Kovalenko N.P. Historical development of methodological bases of crop rotations is in fatherland agriculture
Didenko O. Formation of the scientific outlook of R.M. Orzhentskyi (1863–1923)
Lanovyuk L.P. Ukrainian architect D.Dyachenko – creator of the Ukrainian Baroque
Ostrovyi V.M. Scientific–Pedagogical Activity of the Professor V.O. Herynovych in Ukrainian Institute of Soviet Cooperative Trade (August 1946 – August 1948)
Rishko N.N. The scientific activity of professor I.Smirnov as a subject of historical research
Degtyarev S.І. The role of European and American historiography in studying of officialdom in Ukraine late XVIII – first half of XIX century
Skripnichenko Yu.F. «Ostarbajterstvo» in Kharkiv region during the years of the Second World War in the sources and historiography of the Soviet period: coverage of the problem
Blyznyuk R.O. The historiography of Ukraine’s higher agrarian education in historical scientific literature of the 1950th – middle 1960ies
Vysotska H.V. Displays cultural, educational and socio-political activities of the Ukrainian national minority in the Republic of Poland in 1989–2012 sources and historiography
Kudinov D.V. Preparation to the Ukrainian Peasant Union Congress Holding in Kiev in 1906: to the Problem Historiography
Zabolotna M.V. Establishment of an international nuclear nonproliferation regime (mid XX – beginning of XXI century)
Poshaly I.V. The theoretical justification of new paradigm concerning with sex and marriage and family relations in Soviet society of the 1920 years
Prischepa T.M. The restoration of the Bulgarian state and the Russian Empire (1877–1879)
Aliyevа R. Russian–Iranian war and the division of the territories of Azerbaijan (the historical–legal aspect Turkmenchay and Adrianople treaties in 1828 and 1829)
Bekirova E. Ancient Albanians in the eastern territories of Georgian Republic
Gadirova A. Folk customs Mingyachevira population and surrounding areas associated with the construction of homes and buildings (the nineteenth century – the beginning of the twentieth century)
Taras Ya. Collective aid in construction among Ukrainians in Moldova
Serhat A.S. Azerbaijan–Turkey: peculiarity and characteristics features of international relations
Mammedova M., Nezirli Z. Ways to teaching history
Mamеdov N. A brief historical overview Hadrud region of Azerbaijan (1930–1991)
Rustamovа L. History of the study period, early metal monuments in Ganja–Gazakh region
Sadigova K.F. Great sultan Alp Arslan and Azerbaijan (based on the works of Sibt Ibn al–Jawza «World at–al–zaman fi tarikh al–ian»)
Sharafi H. Ismailagi Simitgo role in the genocide perpetrated by Armenians and Assyrians in Urmia and Salmasde in 1918

Philosophic sciences

Voronkova V.G. Reception dimension rights in the context of anthropological discourse humanistic management
Andriyenko O.V. The Typological Aspect of Fear as a Phenomenon of Social Being
Abbasov A.F. Philosophy complexity as a metatheoretical framework: Epistemology and practice characteristics
Kaluga V.F. Behavior and actions as markers of human being; their attributes and correlation
Zhurba M.A. Otherness of aesthetic: in labyrinths of imperative
Kulik A.V. Theories of thinkers of XIV–XVI centuries about the necessity to defend from chaos
Lisitsin V.V. The Freedom and Justice: relationship between concepts
Ryabeka A.G. Network as the emergence of a new ontology planetary mega system
Tarasyuk L.S. The problem of modern communication ethics in the context of metaanthropology
Storozhuk S.V. The problem of determining the nature of the state: social and cultural, historical and philosophical context
Strizhova I.А. East under impact of global consumerism
Ananiin V.O., Puchkov O.O. Information security as a component of national security of Ukraine
Vladlenova I.V. Philosophical and methodological problems of the quantum theory of gravity
Bogach E.M., Grigoryuk I.A. Methodological basis of training course plant physiology’ by Professor S.I. Lebedev
Kyrylyuk O.S. Which World was catching him but couldn’t? The fourth World and polimondiality context in H.Skovoroda philosophy
Matvienko I.S. A place of dzen–buddizmu and psycho–analysis is in the philosophical system Erikh Fromm
Melnik V.V. Interpretation of the ontological foundations of the transcendent in philosophical prose Anatolia Fedja
Peshev O.O. Richard Stenley Piters contribution in analytical philosophy of education development
Turenko O.S. Anthropological motives of virtue in the doctrine of Bernard of Clairvaux: find medieval foundations of individual and collective synchronization
Viter D.V. Secular consciousness, atheism and nihilism in Christian social thought
Kobylkin D.S. Moral and aesthetic problem in the religious space of modernity
Kovalchuk N.D. Sanctity phenomenon in context of Kyiv–Pechersk Patericon
Ostashchuk I.B. The history of origin and development of the Christian cult of saints
Kasymov J. Symbolical expression of the new poetic conflict
Krylova V.O. The typology of cinema and television in coordinates of methaantropology
Tantsiura I.M. Ukrainian theatre: from traditional forms to experimental media performance
Khakhalin О.О. Pilgrimage as practice of modern culture
Podolyanko L.A. Culture as a system of personal values
Potseluiko A.В. The Indo–European mythological theme of war between the social groups in the Ukrainian folk tales
Shoai M. Features farsoyazychnoy poetry sofa
Yusifzade A.M. Multiculturalism in the context of globalization
Yukhymyk Yu.V. Perfection: aesthetic aspect of the research
Goncharov V.I. Retrospective analysis of the main provisions of axiology in the philosophical and pedagogical literature
Dubininа V.A. Conceptualization of education in historical and philosophical context. Renaissance and New times
Pashkov V.V. Conceptual foundations of reform of teacher’s postgraduate education
Utyuzh I.G. Megatrends and social development of Ukrainian education

Political sciences

Voytenko J.М. Clash of civilizations and Ukraine: a geopolitical dimension
Batrymenko O.V. Transformation of the Soviet model of bureaucracy in post–socialist Ukraine
Vetrinsky I. Crimean crisis in the context of the formation of geopolitical strategy of Ukraine
Golik N.M. Political education and its role and place in modern armed forces
Sarbash K.O. The specificity of hybrid political regime: transformation processes in modern Ukraine
Semigina T.V. Community participation in public health: a comparison of world and Ukrainian experience
Korolevska A.V. Some characteristics of economic differentiation of the population in Russia and Ukraine
Turchyn Y.B. On the problem of reforming the UN Security Council in the context of territorial integrity of Ukraine
Vedeneyev V.O. Communication and information method of socio–cultural regulation of civic processes in cultural and informational social system
Bodnarchyck O.V. Relationship of power and media
Klym I.M. The analysis of conceptual meaning of the political decline and political decay in the contemporary political sciences
Morar N.V. The party leadership: problems of theory and methodology
Savoyska S.V. Concepts and terminology for Understanding the concept of «language policy
Lavruk T.P. Geopolitics as part of the socio–cultural system
Yavorskyi M.М. Demographic determinants as a factor influencing the political stability of states
Antokhiv–Skolozdra O.M. Political aspects of Canada – EU relations
Bogdanova T.Е., Kabajeva A.І. The outside–continental direction in Colombia’s foreign policy in the early XXI century
Jilavyan A.S. Justice and Development Party influence on Turkey’s new foreign policy ideology formation process
Zdorovega M.V. Features of the foreign policy of the Russian Federation on the post–Soviet states
Kovtun O.Y., Dovgai T.O. ASEAN in world politics
Skorohod Y.S., Tkalich D.A. American negotiating style

Sociological sciences

Khalamendyk V.B. Social organism: the viewpoints of sociology and anthroposophy
DimitrovV.Yu. Management sociology is in measuring of the past
Titarenko K.M. Gender stereotypes as basis are for constructing masculine and woman roles in an advertisement

Scientific life

Andreev V. M. Review of the monography: Кryvosheya Iryna. Neuryadova starshina of the Ukraine Cossack state (17-18 centuries). – K.: Dmitro Burago’s publishing house, 2014. – T.1. – 616 p.
Zhurzha I.V. Behind the scenes the White House: factors of U.S. policy toward the USSR during the rule Reagan Administration (1981–1989). Review on a monograph: Krysenko D.S. Behind the scenes the White House: factors of U.S. policy toward the USSR during the rule Reagan Administration (1981–1989) / Dmytro Serhiyovych Krysenko. – Bila Tserkva: Pshonkivsky О.V. Pub., 2014. – 500 p.
Masayev M.V. Whether the Empire Putin – Medvedev Swallow the Ukraine? Review on a monograph: Vasilishin R.N. Empire. – Saint–Petersburg: Piter, 2011. – 240 p.
Nikolchenko Y.M. Review of the monograph: Vitkalov S.V. Cultural Ukraine in the regional dimension: artists, art groups and organizers of the cultural and artistic life of the region: Monograph / Sergey Vitkalov. – Rovno: Dyatlik M, 2014. – 362 s., il.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>