"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2014. Випуск 86 - 2014
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Євтух В.Б. Життя, наповнене досвідом і переконаннями: Ерхард Рой Він в науці і громадському житті
Дегтярьов С.І. Ставлення представників українського і російського чиновництва до порушень і зловживань у їхньому середовищі (кінець ХVIII – перша половина ХІХ ст.)
Половинська В.В. До проблеми давньорусько–скандинавських літературних контактів в контексті обміну духовними цінностями між Сходом і Північчю
Крижевський А.В. Антикознавство в Університеті Св. Володимира в 60–х – 80–х роках ХІХ ст. в контексті загальної лібералізації та змін на історико–філологічному факультеті
Ховрич С.М. Культурне дозвілля як складова виховного процесу у деяких вишах підросійської України наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.
Дороніна Н.В. З історії викладання англійської мови в Імператорському університеті св. Володимира
Шемета Ю.М. Освітлення в Імператорському Університеті Св. Володимира (1830–ті – початок 1860–х рр.)
Лиса М. Діяльність товариства «Взаїмна поміч галицьких та буковинських вчителів» напередодні Першої світової війни
Філінюк В.А. Освіта і школа у повсякденному житті українського села в період Центральної Ради
Рибко О.С. Політична культура міського населення волинської губернії на початковому етапі Української революції (1917 р.)
Пилипів І.В., Горан Т.А. Організаційна структура Перемишльської греко–католицької єпархії в період між двома світовими війнами
Нікітенко К.В. Кредитно–банківська політика радянської влади в УРСР міжвоєнної доби: в основі класовий підхід
Пуйда Р.Б. Стратегія та тактика Українського національно–демократичного об’єднання 1928–1938 рр.
Кужільна О.О. Державницька ідея у культурно–просвітницькій діяльності Товариства «Музей визвольної боротьби України» у роки Другої світової війни
Лук’яненко О.В. Камені на шляху наукового поступу освітян повоєнних педінститутів УРСР
Компанієнко О.В. Становище системи шкіл робітничої і селянської молоді в перше повоєнне десятиріччя
Парначова Н.В. Становище українських селян в 50–х рр. ХХ ст. на території Польщі (на матеріалах тижневика «Наше слово»)
Дем’яновський О.Ю. Методи розведення сільськогосподарських тварин: історичний аспект
Черкас Т.В. Культурне і наукове співробітництво між Україною та ФРН 1990–1995 рр.
Махортих М.С. Київські топоніми як елемент історичної пам’яті про звільнення міста від німецької окупації за доби незалежності (1991–2013)
Корсак Р. В. Українсько-чеське культурне співробітництво (2000-2012 рр.)
Холод І.Ю. Переговори про регіональне всеосяжне економічне партнерство: проблеми та перспективи
Шорсткіна О.Ф. Михайло Драгоманов як співробітник часопису «Житє і Слово» (1894–1895 рр.)
Геза А.В. Віктор Михайлович Глушков як людина та вчений–вихователь наукових кадрів
Головань О.О. Україна у безпекових стратегіях США 2014 року
Гай–Нижник П.П. Українознавство як комплекс знань про Україну та чинник сучасної гуманітарної політики і системи національної безпеки
Кудінов Д. В. Проблема участі українських селян у виборах і діяльності Державної думи Російської імперії в сучасній вітчизняній історіографії
Тимошенко Ю.О. Сучасна методологія історичного дослідження фізкультурно–спортивної сфери України 1920–1940–х років
Главацький М.В. Соціально–правова діяльність органів окупаційної влади генеральної області «Київ» в 1941–1944 рр.: новітня історіографія проблеми
Гасанова Н.А. Експертиза рукописів Насиреддина Тусі, що зберігаються в Інституті рукописів ім. Мухаммеда Фізулі Національної академії наук Азербайджану
Берест Р.Я. Фортифікаційні споруди середньовічних монастирів українського Прикарпаття
Цуцман І.Я. Об’єкти покутської оборонної архітектури на сучасному етапі: стан, проблеми збереження та використання
Аббасов Н.Н. Проблема політичної влади Огуз в дастане «Китаби Деде Горгуд» та її паралелі з політичним устроєм інших тюркських народів
Дудар Р.В. Реформи Селіма ІІІ. Формування війська «нізам–і джедид» в складі збройних сил Османської імперії
Акперова Е. Баку в 1917–1918 роках в окупаційних планах великих країн світу
Малекі Ентезари М.Е. Становлення національного друку в Іранському Азербайджані, його боротьба проти реакції (1941–1945)
Гідаятова С.А. Транспортування каспійської нафти і газу на світові ринки (Азербайджансько–Казахстанське співробітництво)

Філософські науки

Андрієнко О.В. Страх як онтологічна ознака сучасного суспільства
Владленова І.В. Філософські проблеми: матерія, людина, суспільство в руслі розвитку високих технологій
Гончаренко М.М. Системний підхід у визначенні соціоприродних суперечностей
Данканіч Р.І. Проблема пошуку достовірного знання у філософії нового часу
Журба М.А. Віртуальна реальність: різновекторні пошуки
Кириченко І.А. Проблема профілактики девіантних проявів в суспільстві: філософський аналіз
Ємельяненко Є.О. Конструювання маргінальності та агенти цього процесу
Сакун А.В. Дискурс сучасності в просторі соціального пізнання
Масаєв М.В. Феномен демократії в контексті базових проблем соціальної філософії (філософсько–історичний і соціокультурний аналіз)
Попов В.Ю. Методологічні засади класичної історії філософії
Старовойт О. Відчуття свободи як необхідна умова формування суб’єкта інноваційної культури
Воронкова В.Г. Формування інформаційної культури особистості як умова успішної адаптації людини до життя в інформаційному суспільстві
Антіпова О.П. Особливості комунікації в субкультурі інформаційної ери
Дерман Л.М. Комунікативна культура в моді XX–XXI століття
Отрешко В. Інформаційна безпека в контексті мовних пріоритетів українського державотворення
Ткачова Ю.М. Ціннісно–комунікативні характеристики науки в умовах інформаційного суспільства
Третяк В.В. Національна самосвідомість – важливий чинник розвитку суспільства
Терешкун О.Ф. Потенціал гуманізму в гуманітарно–науковому дискурсі техніки
Завальнюк О. Спорт як діяльність особистості
Гоян І.М. Трансценденталізм Бориса Яковенка у контексті дискусії навколо психологізму. Критика Германа Когена. Стаття перша
Коробко М.І. Етика реальності: загальний огляд філософських позицій Айн Ренд
Аббасова А. Повісті Ченгіза Дагчи уособлення національних почуттів та ідей патріотизму
Зарганаєва І.З. Методологічні відмінності в суфізмі: Газалі і Xалватійа
Матвієнко І.С. Сучасна релігійно–соціальна орієнтація людини в світі (філософський погляд Е.Фромма)
Пєшев О.О. Внесок Р.С. Пітерса у розвиток аналітичної філософії освіти
Коваленко Є.В. Характеристика основних естетичних параметрів імпресіоністичної техніки у пленерному живопису
Демиденко Я.С. Український авангардизм: історико–філософський аналіз
Багірова Г. Мовна особистість автора художнього тексту
Джамалов М. М. Стиль фикх в постмодернистских теориях и его языковедческая основа
Вітер Д.В. Методологічні пошуки осмислення соціальної доктрини церкви у західній теологічній думці
Остащук І.Б. Християнський символ: специфіка конфесійної рецепції
Стасюк Л.О. Інституалізація протестантизму в контексті геополітичної самоідентифікації України
Котенко І.В. Соціокультурний простір античної аристократичної культури
Дзвінчук Д. І. Глобальні виклики та освіта: криза ідентифікації чи розвій етнічної самобутності
Пашков В.В. Віртуалізація освіти: пріоритети і ризики
Бак М. Інформатизація освіти як предмет філософсько–педагогічного дискурсу
Ковальчук Н.Д. Європейська освіта Києво–Могилянської академії в контексті метаісторії
Михайльова К.Г., Савош Г.П. Виховний процес у ВНЗ України: сучасні пріоритети та практичні результати
Шелюк Л. Якість і відкритість освіти як національні пріоритети її демократичного розвитку в Україні
Бессалова Т.В. Сучасні тенденції та проблеми розвитку вузівського сектора науки України

Політичні науки

Васильчук Є.О. Соціально–економічні чинники ескалації політичного радикалізму та екстремізму у молодіжному середовищі України
Батрименко О.В.Реформування державної бюрократії в пострадянській Україні"
Дамаванді А.М. Етнополітичні та соціальні процеси в середовищі кримськотатарського народу в контексті українського державотворення
Дунець В.Б. Формування політичної культури молоді в Україні після подій Майдану 2013–2014 років
Жекало Г.І. Міжнародні організації у політичних протиріччях та конфліктах сучасної України: концепція досліджень
Ключник Р.М. Основні виміри сучасної політичної кризи в Україні
Морарь М.В. Формування політичного лідерства в Україні в умовах державної незалежності: здобутки і проблеми
Нелін М.В. Перспективи українсько–італійських відносин в умовах внутрішньодержавної нестабільності в Україні 2014 р.
Панченко Т.В. Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: відповідність європейському досвіду
Прокопенко О.А. Домінантні архетипи у житті українського суспільства
Семигіна Т.В. Класифікація держав загального добробуту Гости Еспінг–Андерсена і подальший розвиток теоретичного обґрунтування соціальної політики
Стойко О.М. Еволюція досліджень президентської форми правління
Безрук О.О. Політична участь в контексті процесів політичної мобільності
Вальковець Г.І. Види політичного протесту
Калінін В.Ю. Концепція осьового поділу праці: зміст та перспективи у політичній науці
Кізь М.В. Соціальна діяльність і політичний PR
Куц Г.М. Політологічне осмислення ідеї прогресу
Макаренко Б. Основні фактори і напрями підвищення гуманістичного потенціалу політичної культури суспільства
Герасимчук Н.В. Магістралі розвитку міжнародних інституцій: соціально–часовий вимір
Гордієнко Г.М. Релігія і церква в політичній та ідеологічній практиці націонал–соціалізму
Борділовська О.А., Кухта В.В. Моделі врегулювання курдської проблеми: досвід чотирьох близькосхідних країн
Махмудова О.А. Питання інтеграції Туреччини в Європейський Союз: прихильники і противники
Алієв Н.Г. Трансформація державного суверенітету в епоху глобалізації: діалектика безперервності і зміни в Азербайджані
Гамідов Г. Загальнонаціональний лідер Азербайджану Гейдар Алієв і політика енергетичної безпеки Азербайджану
Ібрагімов А. Вирішення питань релігії у державній політиці Гейдара Алієва в 1993–2003 роки
Кухтін М.М. Центральна Європа у зовнішній політиці Росії, Німеччини і США

Наукове життя

Гула Р.В. Рецензія на книгу: Латиш Ю.В. Декабристи в Україні. Історіографічні студії / Ю.В. Латиш. – К.: Логос, 2014. – 238 с.
Латиш Ю.В.. Великий Кобзар і Alma mater. Рецензія на монографію: Казьмирчук Г.Д., Казьмирчук М.Г. Університет св. Володимира і Тарас Шевченко. – К.: УкрСІЧ, 2014. – 228 с.
Луняк Є.М. Новий корисний посібник для істориків від визнаного метра. Рецензія на посібник: Казьмирчук Г.Д. Вступ до спеціальності: Навчально–методичний комплекс / Укладач: д. і. н., проф. Казьмирчук Г.Д. – Вид. 3–е, випр. та доповн. – К.: ПП «КП УкрСІЧ», 2014. – 167 с.
Луняк Є.М. Рецензія на монографію: Титаренка Д.М. Культурні процеси в Україні у роки нацистської окупації (зона військової адміністрації). – Львів, 2014. – 442 с.
Масаєв М.В. Про феномени художнього і семіотичного аспектів образотворчого мистецтва. Рецензія на навчальний посібник: Рашковська В.І. Образотворче мистецтво: художній і семіотичний аспекти. Навчальний посібник / В.І. Рашковська. – Сімферополь: ДИАЙПИ, 2013. – 200 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Евтух В.Б. Жизнь, наполненная опытом и убеждениями: Ерхард Рой Вин в науке и общественной жизни
Дегтярев С.И. Отношение представителей украинского и российского чиновничества к нарушениям и злоупотреблениям в их среде (конец ХVIII – первая половина ХІХ вв.)
Половинская В.В. К проблеме древнерусско–скандинавских литературных контактов в контексте обмена духовными ценностями между Востоком и Севером
Крижевский А.В. Антиковедение в Университете Св. Владимира в 60–х – 80–х годах XIX века в контексте общей либерализации и изменений на историко–филологическом факультете
Ховрич С.Н. Культурный досуг как составляющая воспитательного процесса в некоторых вузах подроссийской Украины в конце XIX – вначале XX вв.
Доронина Н.В. Из истории преподавания английского языка в Императорском университете св. Владимира
Шемета Ю.М. Освещение в Императорском университете Св. Владимира (1830–е – начало 1860–х гг.)
Лыса М. Деятельность общества «взаимно помощь галицких и буковинских учителей» накануне Первой мировой войны
Филинюк В.А. Образование и школа в повседневной жизни украинского села в период Центральной Рады
Рыбко A.С. Политическая культура городского населения Волынской губернии на начальном этапе Украинской революции (1917г.)
Пилипив И.В., Горан Т.А. Организационная структура Перемышльской греко–католической епархии в период между двумя мировыми войнами
Никитенко К.В. Кредитно–банковская политика советской власти в УССР межвоенного периода: в основе классовый подход
Пуйда Р.Б. Стратегия и тактика Украинского национально–демократического объединения 1928–1938 гг.
Кужильна О.А. Государственная идея в культурно–просветительской деятельности Общества «Музей освободительной борьбы Украины» в годы Второй мировой войны
Лукьяненко А.В. Камни на пути научного прогресса педагогов послевоенных пединститутов УССР
Компаниенко О.В. Положение системы школ рабочей и крестьянской молодежи в первое послевоенное десятилетие
Парначева Н.В. Положение украинских крестьян в 50–е гг. ХХ в. на территории Польши (на материалах еженедельника «Наше слово»)
Демьяновский А.Ю. Методы разведения сельскохозяйственных животных: исторический аспект
Черкас Т.В. Культурное и научное сотрудничество между Украиной и ФРГ 1990–1995 гг.
Махортых Н.С. Киевские топонимы как элемент исторической памяти про освобождение города от немецкой оккупации в период независимости (1991–2013)
Корсак Р. В. Украинско-чешское культурное сотрудничество (2000-2012 гг.)
Холод И.Ю. Переговоры о Региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве: проблемы и перспективы
Шорсткина А.Ф. Михаил Драгоманов как сотрудник журнала «Жите и Слово» (1894–1895 гг.)
Геза А.В. Виктор Михайлович Глушков как человек и ученый–воспитатель научных кадров
Головань А.А. Украина в стратегиях безопасности США 2014 года
Гай–Нижник П.П. Украиноведение как комплекс знаний об Украине и фактор современной гуманитарной политики и системы национальной безопасности
Кудинов Д. В. Проблема участия украинских крестьян в выборах и деятельности Государственной думы Российской империи в современной отечественной историографии
Тимошенко Ю.А. Современная методология исторического исследования физкультурно–спортивной сферы Украины 1920–1940–х годов
Главацкий М.В. Социально–правовая деятельность органов оккупационной власти генеральной области «Киев» в 1941–1944 гг.: новейшая историография проблемы
Гасанова Н.А. Экспертиза рукописей Насиреддина Туси, хранящихся в Институте рукописей им. Мухаммеда Физули Национальной академии наук Азербайджана
Берест Р.Я. Фортификационные сооружения средневековых монастырей украинского Прикарпатья
Цуцман И.Я. Объекты покутской оборонной архитектуры на современном этапе: состояние, проблемы сохранения и использования
Аббасов Н.Н. Проблема политической власти Огузов в дастане «Китаби Деде Горгуд» и ее параллели с политическим устройством других тюркских народов
Дудар Р.В. Реформы Селима III. Формирование войска «низам–и джедид» в составе вооруженных сил Османской империи
Акперова Э. Баку в 1917–1918 годах в оккупационных планах великих стран мира
Малеки Энтезари М.Э. Становление национальной печати в Иранском Азербайджане, ее борьба против реакции (1941–1945)
Гидаятова С.А. Транспортировка каспийской нефти и газа на мировые рынки (Азербайджано–Казахстанское сотрудничество)

Философские науки

Андриенко Е.В. Страх как онтологический признак современного общества
Владленова И.В. Философские проблемы: материя, человек, общество в русле развития высоких технологий
Гончаренко М.М. Системный подход в определении социоприродных противоречий
Данканич Р.И. Проблема поиска достоверного знания в философии Нового времени
Журба Н.А. Виртуальная реальность: разновекторные поиски
Кириченко И.А. Проблема профилактики девиантных проявлений в обществе: философский анализ
Емельяненко Е.О. Конструирование маргинальности и агенты этого процесса
Сакун А.В. Дискурс современности в пространстве социального познания
Масаев М.В. Феномен демократии в контексте базовых проблем социальной философии (философско–исторический и социокультурный анализ)
Попов В.Ю. Методологические основы классической истории философии
Старовойт Е. Ощущение свободы как необходимое условие формирования субъекта инновационной культуры
Воронкова В.Г. Формирование информационной культуры личности как условие успешной адаптации человека к жизни в информационном обществе
Антипова О.П. Особенности коммуникации в субкультуре информационной эры
Дерман Л.Н. Коммуникативная культура в моде XX–XXI века
Отрешко В. Информационная безопасность в контексте языковых приоритетов создания украинского государства
Ткачева Ю.М. Ценностно–коммуникативные характеристики науки в условиях информационного общества
Третьяк В.В. Национальное самосознание – важный фактор развития общества
Терешкун О.Ф. Потенциал гуманизма в гуманитарно–научном дискурсе техники
Завальнюк Е. Спорт как деятельность личности
Гоян И.Н. Трансцендентализм Бориса Яковенко в контексте дискуссии вокруг психологизма. Критика Германа Когена. Статья первая
Коробко М.И. Этика реальности: общий обзор философских позиций Айн Рэнд
Аббасова А. Повести Ченгиза Дагчы олицетворение национальных чувств и идей патриотизма
Зарганаева И.З. Методологические различия в суфизме: Газали и Xалватийа
Матвиенко И.С. Современная религиозно–социальная ориентация человека в мире (философский взгляд Е.Фромма)
Пешев О.О. Вклад Ричарда Стенли Питерса в развитие аналитической философии образования
Коваленко Е. В. Характеристика основных эстетических параметров импрессионистической техники в пленэрной живописи
Демиденко Я.С. Украинский авангардизм: историко–философский анализ
Багирова Г. Языковая личность автора художественного текста
Джамалов М. М. Стиль фікх в постмодерністських теоріях і його мовознавча основа
Витер Д.В. Методологические поиски осмысления социальной доктрины церкви в западной теологической мысли
Остащук И.Б. Христианский символ: специфика конфессиональной рецепции
Стасюк Л.А. Институализация протестантизма в контексте геополитической самоидентификации Украины
Котенко И.В. Социокультурное пространство античной аристократической культуры
Дзвинчук Д.И. Глобальные вызовы и образование: кризис идентификации или развитие этнической самобытности
Пашков В.В. Виртуализация образования: приоритеты и риски
Бак М. Информатизация образования как предмет философско–педагогического дискурса
Ковальчук Н.Д. Европейское образование Киево–Могилянской академии в контексте метаистории
Михайлева Е.Г., Савош Г.П. Воспитательный процесс в вузах Украины: современные приоритеты и практические результаты
Шелюк Л. Качество и открытость образования как национальные приоритеты его демократического развития в Украине
Бессалова Т.В. Сучасні тенденції та проблеми розвитку вузівського сектора науки України

Политические науки

Васильчук Е.О. Социально–экономические факторы эскалации политического радикализма и экстремизма в молодежной среде Украины
Батрименко О.В. Трансформация советской модели бюрократии в постсоциалистической Украине
Дамаванди А.М. Этнополитические и социальные процессы в среде крымскотатарского народа в контексте современной украинской государственности
Дунец В.Б. Формирование политической культуры молодежи в Украине после событий Майдана 2013–2014 годов
Жекало А.И. Международные организации в политических противоречиях и конфликтах современной Украины: концепция исследований
Ключник Р.М. Основные измерения современного политического кризиса в Украине
Морарь Н.В. Формирование политического лидерства в Украине в условиях государственной независимости: достижения и проблемы
Нелин М.В. Перспективы украинско–итальянских отношений в условиях внутригосударственной нестабильности в Украине 2014 г.
Панченко Т.В. Реформа местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине: соответствие европейскому опыту
Прокопенко О.А. Доминантные архетипы в жизни украинского общества
Семыгина Т.В. Классификация государств всеобщего благосостояния Госты Эспинг–Андерсена и дальнейшее развитие теоретического обоснования социальной политики
Стойко Е.М. Эволюция исследований президентской формы правления
Безрук А.А. Политическое участие в контексте процессов политической мобильности
Вальковец А.И. Виды политического протеста
Калинин В.Ю. Концепция осевого деления труда: содержание и перспективы в политической науке
Кизь Н.В. Социальная деятельность и политический PR
Куц Г.М. Политологическое осмысление идеи прогресса
Макаренко Б. Основные факторы и направления повышения гуманистического потенциала политической культуры общества
Герасимчук Н.В. Магистрали развития международных институций: социально–временное измерение
Гордиенко Г.Н. Религия и церковь в политической и идеологической практике национал–социализма
Бордиловская Е.А., Кухта В.В. Модели урегулирования курдской проблемы: опыт четырех ближневосточных стран
Махмудова О.А. Вопросы интеграции Турции в Европейский Союз: сторонники и противники
Алиев Н.Г. Трансформация государственного суверенитета в эпоху глобализации: диалектика непрерывности и изменения в Азербайджане
Гамидов Г. Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев и политика энергетической безопасности Азербайджана
Ибрагимов А. Решение вопросов религии в государственной политике Гейдара Алиева в 1993–2003 годы
Кухтин М.М. Центральная Европа во внешней политике России, Германии и США

Научная жизнь

Гула Р.В. Рецензия на книгу: Латыш Ю.В. Декабристы в Украине. Историографические исследования. – К.: Логос, 2014. – 238 с.
Латыш Ю.В. Великий Кобзарь и Alma mater. Рецензия на монографию: Казьмирчук Г.Д., Казьмирчук М.Г. Университет св. Владимира и Тарас Шевченко. – К.: УкрСІЧ, 2014. – 228 с.
Луняк Е.Н. Новое полезное пособие для историков от признанного метра. Рецензия на пособие: Казьмирчук Г.Д. Введение в специальность: Учебно–методический комплекс / Составитель: д. и. н., проф. Казьмирчук Г.Д. – Изд. 3–е, испр. и дополн. – М.: ООО «КП УКРСЕЧЬ», 2014. – 167 с.
Луняк Е.Н. Рецензия на монографию Титаренко Д.Н. «Культурные процессы в Украине в годы нацистской оккупации (зона военной администрации)». – Львов, 2014. – 442 с.
Масаев М.В. О феноменах художественного и семиотического аспектов изобразительного искусства. Рецензия на учебное пособие: Рашковская В.И. Изобразительное искусство: художественный и семиотический аспекты. Учебное пособие / В.И. Рашковская. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2013. – 200 с.

CONTENT

Historical studiens

Evtukh V.B. Life, gap-filling experience and persuasions: Erkhard Roy Vin in science and public life
Degtyarev S.I. Attitude of Ukrainian and Russian officials to violations and abuses in their environment (the end of XVIII – first half of the nineteenth century)
Polowinska V.V. To the problem of Old Rus’–Scandinavian literary contacts in the context of the exchange of spiritual values between the East and the North
Kryzhevskiy A.V. Classical Studies at the St. Vladimir University in the 60s – 80s of the XIX century in the context of a general liberalization and changes in the Faculty of History and Philology
Khovrych S. Cultural leisure as constituent of an educate process in some higher educational establishments of pidrosiyskoy Ukraine at the end of XIX – to beginning of a XX age
Doronina N.V. From the history of English language teaching at the Imperial University of St. Vladimir
Shemeta Y.M. The lighting in St. Volodymyr Emperor’s University (1830th – beginning of 1860th)
Lysa M. Activities of the organization «Vzayimna pomich Galickich and Bukovinskich uchyteliv» on the before World War
Filinyuk V.A. Education and school in everyday life of the Ukrainian village in the period the Central Council
Rybko O. The political culture of the urban population of Volyn province in the initial stages of UKRAINIAN Revolution(1917)  
Pylypiv I.V., Goran T.A. Organizational structure of Peremishl Greek–Catholic diocese in the period between two world wars
Nikitenko K.V. Banking and credit policies of the soviet government in interwar Ukrainian SSR – class approach as the basis
Puyda R.B. The strategy and tactics of the Ukrainian National Democratic Union 1928–1938
Kuzhilna O.O. Statehood idea in the cultural and educational activity of the Society «Museum of Liberation Struggle of Ukraine» during World War II
Lukyanenko О.V. Stones on the road of educators’ scientific progress in the postwar pedagogical institute of the Ukrainian Soviet Socialist Republic
Kompanienko O.V. The position of school workers and peasant youth schools in the early postwar decades
Parnachova N.V. Plight of the Ukrainian countrymen in the 50th of ХХ century at the territory of Poland (based on weekly «Our Word»)
Demyanovskij A.Yu. The methods of farm animal breeding: historical aspect
Cherkas T.V. Cultural and scientific cooperation between Ukraine and Germany 1990–1995
Makhortykh M.S. Kyiv toponyms as the element of historical memory about the liberation of Kyiv from German occupation during the independence period (1991–2013)
Korsak R.V. Ukrainian-czech cultural cooperation (2000-2012 years)
Kholod I.Y. Regional Comprehensive Economic Partnership Negotiations: Problems and Prospects
Shorstkina O.F. Mykhailo Drahomanov as a contributor to periodical «Zhyt’e і Slovo» (1894–1895)
Geza A.V. Victor M. Glushkov human and scientist–educators scientific staff
Golovan O.О. The role of Ukraine in potential 2014 U.S. security strategies
Hai–Nyzhnyk P.P. Ukrainian Studies as a set of knowledge about Ukraine and caused the current humanitarian policy and national security system
Kudinov D., The problem of Ukrainian peasants participation in elections and activity of State Duma of Russian Empire in contemporary national historiography
Tymoshenko Yu.О. The modern methodology of historical research of physical–sports sphere in Ukraine 1920–1940’s
Glavatskyi M.V. Socio–legal activities of the occupying power of the general area of «Kyiv» in 1941–1944: modern historiography of the problem
Hasanova N.A. Examination of manuscripts Nasireddin Tusi stored Manuscripts Institute im. Muhammeda Fizuli National Academy of Sciences of Azerbaijan
Berest R.Ja. Fortification buildings of the medieval monasteries of the Ukrainian Prykarpattia
Tsutsman I.Ya. The objects of defensive architecture of Pokuttya on the modern stage: the state, problems of conservation and use
Abbasov N.N. The problem of political power in Oguz epos «Kitabi Gorgud» and its parallels with the political system other Turkic peoples
Dudar R.V. Selim III’s reforms. Formation of «the nizam–i jedid» troop in the armed forces of the Ottoman Empire
Akperova E. Baku in 1917–1918 occupation plans in the great countries of the world
Maleki Entezari M.E. Formation of national press in Iranian Azerbaijan, its struggle against reaction (1941–1945)
Hidayatova S.A. Transportation of Caspian oil gas to world markets (Azerbaijan–Kazakhstan Cooperation)

Philosophic sciences

Andriyenko O.V. A Fear as an Ontological Sign of Modern Society
Vladlenova I.V. Philosophical problems: matter, man and society in line with the development of high technology
Goncharenko M.M.Systematic approach to determining of social and natural contradictions
Dankanich R. Problem of finding reliable knowledge in modern philosophy
Zhurba M.A. Virtual reality: multi–vectorial searches
Kirichenko I.A. Philosophical analysis of the problem of prevention of deviant manifestations in society
Yemelyaneneko Ye.О. Construction of marginality and agents of this process
Sakun A.V. Discourse of modernity in space of social cognition
Masayev M.V. Phenomenon of democracy in the context of basic problems of social philosophy (philosophy of history and social and cultural analyses)
Popov V.Yu. Methodological bases of classic history of philosophy
Starovoit E. The feeling of freedom as a necessary condition for the formation of the subject innovation culture
Voronkova V.G. Formation of information culture of personality as a condition for successful human adaptation to life in the information society
Antipova O.Р. Communication features in the subculture of the information age
Derman L.N. Communicative culture in fashion XX–XXI century
Otreshko V. Information security priorities in the context of language creation of the Ukrainian state
Tkachova Yu.М. Value and communicative properties of science in terms of information society
Tretyak V.V. National consciousness – the important factor of the development of society
Terechkun O.F. Potential humanism in humanitarian and scientific discourse of technology
Zavalniuk E. Sports activities like personality
Goian I.N. Boris Yakovenko’s Transcendentalism in a discussion context round psychologism. Critic Hermann Cohen. Article first
Korobko M.І. Ethics of reality: general overview of Ayn Rand’s philosophical positions
Abbasova A. The embodiment of the national senses and patriotic ideas in Cengiz Dagci’s stories
Zarganaeva I.Z. Methodological differences in Sufism Ghazali and Xalvatiya
Matvienko I.S. Modern religious and social orientation of man in the world (philosophical view Erich Fromm)
Peshev O.O. Richard Stenley Piters contribution in analytical phylosophy of education development
Kovalenko E. V. Characteristics of the main aesthetic parameters of the impressionist technique in plein air painting
Demidenko Y.S. Ukrainian avangardizm: the historical and philosophical analysis
Bagirova G. Language personality of the author of fictional text
Djamalov M.M. Style fiqh in postmodern theory and linguistic basis
Viter D.V. Methodological research understanding of the social doctrine of the church in the western theological thought
Ostashchuk I.B. The Christian symbol: specific of denominational reception
Stasyuk L.O. Institutionalization of the Protestantism in the context of geopolitical identification of Ukraine
Kotenko I.V. Social–cultural space of antiquity aristocratic culture
Dzvinchuk D.I. Global challenges and education: identity crisis or develop ethnic identity
Pashkov V.V. Virtualization of Education: Priorities and Risks
Bak M. Information of education as a subject of philosophical and pedagogical discourse
Kovalchuk N.D. European education of Kyiv–Mohyla academy in the context of metahistory
Mihayleva K.G., Savosh G.P. Educational process in universities in Ukraine: current priorities and practical results
Shelyuk L. Quality and transparency of education as national priorities of its democratic development in Ukraine
Bessalova T.V. Modern tendencies and problems of development of the high education sector of science of Ukraine

Political sciences

Vasylchuk E.O. Socio–economic factors escalating political radicalism and extremism among young Ukraine
Batrymenko O.V. Transformation of the Soviet model of bureaucracy in post–socialist Ukraine
Damavandі A.M. Ethno–political and social processes in the environment of the Crimean Tatars in the context of contemporary Ukrainian statehood
Dunets V.В. Formation of the political youth culture in Ukraine after the events of Maidan 2013–2014
Gekalo G.I. International organizations in political conflicts and contradictions of modern Ukraine: concept studies
Kliuchnyk R.M. Main dimensions of modern political crisis in Ukraine
Morar N.V. Formation of political leadership in Ukraine in terms of state independence: achievements and challenges
Nelin M.V. Perspectives of Ukrainian–Italian relationship in terms of Ukraine’s domestic instability in 2014
Panchenko T.V. Local government and territorial reform in Ukraine: compliance with European experience
Prokopenko O.A. Dominant archetypes in the life of Ukrainian society
Semigina T.V. Classification of welfare states by Gosta Esping–Andersen and further development of theoretical justification of social policy
Stoyko O.M. Evolution of presidential studying
Bezruk A.A. Political participation in the context of the process of political mobility
Valkovets A.I. Types of political protest
Kalinin V.Yu. The conception of the axial division of labor: the content and perspectives in political science
Kiz M.V. Social activities and political PR
Kuts G.M. Political science understanding of the idea of progress
Makarenko B. Key factors and ways of increasing the capacity of the humanist political culture
Gerasymchuk N.V. Highways of international institutions’ development: socio–temporal dimension
Hordiyenko G.N. Religion and the Church in the political and ideological practices of national–socialism
Bordilovska O.A., Kukhta V.V. Models of settlement of the Kurdish problem: the experience of the four Middle Eastern countries
Makhmudova O.A. The integration of Turkey into the European Union: the supporters and opponents
Aliyev N.Q. The transformation of the state sovereignty in the age of globalization: the dialectic of continuity and change in Azerbaijan
Hamidov H. The national leader Heydar Aliyev and the policy of energy security of Azerbaijan
Ibragimov A. Addressing of religion in public policy Heydar Aliyev in 1993–2003
Kukhtin M.M. Central Europe in the Foreign Policy of Russia, Germany and the USA

Scientific life

Gula R.V. A review of the monograph: Latysh Iu.V. Decembrists in Ukraine. Historiographical studies. – Kiev: Logos, 2014. – 238 p.
Latysh Iu.V. Great Kobzar and Alma mater. A review of the monograph: Kazmyrchuk G.D., Kazmyrchuk M.G. University of St. Vladimir and Taras Shevchenko. – Kiev: UkrSICH, 2014. – 228 p.
Lunyak Ye.M. New useful guide for historians meters from a recognized. Review of benefit: Kazmirchuk G.D. Introduction to the profession: Teaching Materials / Compiled by the doctor of historical sciences, Professor Kazmirchuk G.D. – 3rd edition, revised and enlarged. – M.: «KP UKRSІCH», 2014. – 167 p.
Lunyak Ye.M. Review of monography «Cultural processes in Ukraine during the Nazi occupation (zone of military administration)» by Tytarenko D.M. – L’viv, 2014. – 442 p.
Masayev M.V. About the phenomena of artistic and semiotic aspects in fine arts. Review on the train aid: Rashkovskaya V.I. Fine Arts: Artistic and Semiotic Aspects. Train Aid / V.I. Rashkovskaya. – Simferopol: DIAIPI, 2013. – 200 p.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>