"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2014. Випуск 87 - 2014
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Ніколаєва Н.Б. Приєднання українських етнічних земель до Російської та Австрійської імперій внаслідок трьох розподілів Польщі (1772–1795 рр.))
Масаєв М.В. Хто викликав смутний час на русі на рубежі XVI–ХVII ст.? Історіософське осмислення проблеми)
Мердух Ю.М. Портретна галерея українського гравера Івана Филиповича (середина XVIII ст.))
Буравський О.А. Римо-католицька церква на Правобережній Україні кінця ХУШ – початку ХХ ст. в польській історіографії)
Трубчанінов С.В. Місце та значення географії в системі історичної освіти у російських імператорських університетах)
Малюга В.В. Діяльність жіночих сільськогосподарських навчальних закладів на Чернігівщині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.)
Левицька Н.М. Загальна характеристика стану вищої гуманітарної освіти в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)
Левченко І.М. Основні тенденції становлення і розвитку Київського товариства дослідників природи (друга половина ХІХ–початок ХХ століття))
Мартиненко В.В. Налагодження економічної співпраці між Україною і Білоруссю в 1918 році)
Підлісний Д.В. Роль академічних нарад у реформуванні системи вищої освіти: досвід революційної доби (1917–1921 рр.))
Пошали І.В. Соціальна політика радянського уряду УСРР у сфері репродуктивного здоров’я у 20–30–ті роки XX століття)
Коханова О.О. Становище жінки в Радянській Україні на початку 20–х рр. XX ст.)
Устенко А.А. «Колишні люди» в соціальній стратифікації радянського суспільства 1920–х рр.)
Фесенко В.В. Політика радянської влади щодо польської етнічної меншини в УРСР у 1920–1930–ті рр.)
Шпакович К.В. Літературний процес в Україні 20–х рр. ХХ ст. (на матеріалах харківських періодичних видань))
Щербань М.В. Радянські ідейно–ідеологічні рудименти у сфері державно–церковних відносин: суть, принципи та механізми подолання)
Пуйда Р.Б. Українські парламентарі УНДО та їх праця в польському парламенті на передодні Другої Світової війни)
Клєр І.Г. Громадівська діяльність Михайла Драгоманова. Історіографія проблеми)
Савченко Л.Г. Історіографічне дослідження та періодизація наукових праць академіка О.М. Онищенка)
Ярликова О.А. Формування образу «Заходу» в офіційній сміховій культурі УРСР 1953–1964 рр.)
Діанова Н.М. Архієпископ Херсонський і Одеський Димитрій (Ковальницький))
Гнидка М.М. Становлення Православного релігійного фонду та напрями його діяльності в період об’єднання Буковини з Галичиною)
Бурлака С.М. Життєвий та науковий шлях І.М. Єремеєва)
Вергунов В.А. П.І. Гавсевич (1879-1920) - організатор системного дослідження культури лікарських рослин, державний та громадський діяч у роки перших сподівань державності України)
Нікітенко К.В. Рух ударників фінансово–банківської системи УРСР: офіційна радянська пропаганда і правда історії)
Левіна Ю.С. Теоретико–методологічні засади інформаційної політики радянської влади в Західних областях УРСР (1939–1941 рр.))
Лагодич М.М. Вплив радянської релігійної політики на конфесійні трансформації та структуризацію церковних відносин у Галичині (1944–1965 рр.))
Махортих М.С. Меморіалізація пам’яті про звільнення Києва від німецької окупації за радянської доби (1943–1991))
Буряк С.А. Відбудова та розвиток матеріально–технічної і навчально–методичної бази історичних факультетів та відділів при педагогічних інститутах УРСР (1943–1945 рр.))
Муляр Г.В. Археологічні дослідження Волині та Рівненщини (друга половина 1940–х – початок 1990–х років))
Лук’яненко О.В. Антизахідна істерія у карикатурах освітян УРСР повоєнного семиліття )
Євтушик Р.В. Історичний аналіз наукової діяльності закордонних вчених у селекції цукрових буряків на однонасінність (перша половина ХХ ст.))
Рішко М.М. Професор І.В. Смирнов – організатор вітчизняної племінної справи)
Котенко Р.М. Соціально–економічні передумови розвитку туризму та подорожей на Прикарпатті за радянського періоду (1970–1980 рр.))
Палійчук У.В. Проблема обліку нерухомих пам’яток історії та культури на Прикарпатті за радянської доби)
Чепурда Г.М. Екологічні наслідки гідромеліоративних робіт «великого плану перетворення природи» для України)
Захарчук О.О. Розвиток сортовипробування на Катеринославщині протягом ХХ ст.)
Керімов Б.О. Театральне життя іреванского міста на початку ХХ століття)
Бублик Т.Т. Еволюція стосунків греко–католиків з радянською владою (1985–1991))
Корсак Р.В. Українсько–чеські відносини в трансформаційних процесах Центрально–Східної Європи: торговельно–економічний контент співпраці (2000–2012 рр.))
Березанська І.М. Інновації в організації навчально–виховного процесу та системи управління освітою вищих педагогічних навчальних закладів України І–ІІ рівнів акредитації (2002–2011 рр.) у трактуванні вітчизняних дослідників)
Деркач С.С. Етномовні зміни у складі населення Київщини на початку XXI ст.)
Троханяк О.С. Роль «Молодої України» в Бережанах)
Пивоваренко О.А. До проблем міждисциплінарності сучасних наукових досліджень у сфері харчування)
Тарас Я. Вибір дерева для будівництва церков)

Філософські науки

Журба М.А. У пошуках Єдиного: повернення до античних джерел)
Чернова Л.П. Філософський сенс сучасної наукової картини світу)
Владленова І.В. Психологічні підстави наукової діяльності)
Андрієнко О.В. Соціально–функціональний вимір феномена страху)
Гансова Е.А. Соціальна держава як базова засада процесів гуманізації суспільства)
Гончаренко М.М. Коеволюційний принцип у визначенні соціоприродних суперечностей)
Асадова Н.М. Віртуальна реальність з точки зору естетичного мислення)
Волинець А.А. Естетичний принцип випадковості в сучасному мистецтві)
Ковальчук Н.Д. Концепція софійності в контексті православної культури доби Київської Русі)
Дерман Л.М. Культурні нормативи тілесності в моді)
Дмитренко М.Й. Корпоративна культура та її функціональний потенціал)
Мельник В.В. Глобалізація в культурній сфері: теоретико–методологічний аналіз)
Прудникова О.В. Глобалізаційні виклики інформаційній культурі українського суспільства)
Чечельницький О.В. Глобалізаційні процеси у сучасному суспільстві)
Смірнова О.Д. Історико–філософський аналіз понять «ідентичність» та «культурна ідентичність» в європейській філософії)
Старовойт О. Суспільне середовище як чинник формування інноваційної культури особистості в українському суспільстві)
Савицька І.М., Майданик Н.О. Свідомість як проблема сучасної філософії)
Сакун А.В. «Розум» і «знання» в проблемному полі сучасності)
Тополь О.В. Архетипи української ментальності в міфоепічному дискурсі)
Мехтієва Г. Завдання сучасної національної держави і глобалізація)
Захарчук О.І. Рабство та кріпацтво як історичні форми інституалізації неволі)
Савицька І.М., Смольницька О.І. Проблеми формування національної ідентичності через призму історичної пам’яті в сучасному суспільстві)
Ходус О.В. Приватність як локус особистіного існування: актуальні тенденції)
Кияк М. Римо–католицька церква та місія євангелізації в інформаційну добу)
Панченко М.Г. Герменевтичний дискурс українського протестантизму: постановка проблеми)
Гончаренко О.А. Аналітична філософія Казимира Твардовського: образ навчання)
Гоян І.М. Трансценденталізм Бориса Яковенка у контексті дискусії навколо психологізму. Стаття друга. Критика феноменології Едмунда Гуссерля)
Мамедов Д.О. Про теорії трагедійності в поглядах Гегеля)
Матвієнко І.С. «Здорове суспільство» та місце людини в ньому (Е.Фромм))
Білогур В.Є. Формування сучасної концепції спорту в умовах глобалізації та євроінтеграції: міжнародний і вітчизняний досвід)
Завальнюк О.В. Спорт як об’єкт філософської рефлексії)
Бойко А.І., Каюк Т.В. Аналіз тенденції комплексності кризи в освіті за використання методу «виділення тенденцій»)
Бойченко М.І. Соціально–комунікативні засоби забезпечення сучасної університетської освіти)
Ємельяненко Є.О. Прояви маргінальності в гетерогенних групах: проблеми формування компетенцій викладача в межах інклюзивної освіти)
Крикун В.Ю. Риторика як наука та навчальна дисципліна: історія і сучасність)
Найдьонов О.Г. Філософські аспекти історичного розвитку концептуальних основ вищої освіти)
Третьякова Т.М. Складові гуманізації вищої освіти в Україні)
Білокопитова Н.І. Діалектичність світогляду та ідеології тюркської соціальної культури)
Велієва І.Х. Вірші Сади Сани в «Тезкірейі–Гарадагі» (текстологічний і філологічний аналіз))
Кулієв Н.М. Єдність сучасності та історії в художній прозі (на основі творчості Манафа Сулейманова))

Політичні науки

Каландаров Н. Нові геополітичні тенденції і процеси глобалізації у світовій політиці)
Морарь М.В. Націоналізм в ідеології, політиці та практиці політичних партій)
Вінникова Н.А. По той бік демократії: незмінність елітизму політичних рішень)
Герман Ю.О. Геополітичний зміст та значення освоєння космічного простору)
Холод І.Ю. Переговори про регіональне всеосяжне економічне партнерство: проблеми та перспективи)
Рафальский І.О. Національне самовизначення: інтеграційні та дезінтеграційні процеси)
Польовий М.А. Чинник громадянського суспільства та прогнозування стабільності політичного процесу)
Кияниця Л.Л. Регіональний баланс сил у контексті теорії регіональних комплексів безпеки (ТРКБ))
Шелемба М.М. Структурування електорального простору: об’єкти, особливості формування, динаміка змін)
Шліхта І.В. Дмитро Донцов vs В’ячеслав Липинський: конфлікт ідеологій чи конфлікт особистостей?)
Шотурма Н.В. Інформаційно–аналітичне забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади)
Требін М.П. Феномен «гібридної» війни)
Шафієв Н.Ю. Діяльність діаспори як важливий елемент лобіювання інтересів)
Тиркус Ю.С. Демократизація як основа забезпечення євроінтеграційного процесу в Україні)
Насадюк Ю.С. Реалії політичних цінностей українського суспільства (на прикладі Революції Гідності))
Головань О.О. Україна у безпекових стратегіях США 2014 року)
Макаренко Б. Соціальні засади політичної участі в реаліях демократизації українського суспільства)
Кізь М.В. Афішування приватного життя як елемент політичного PR)
Швечикова Я.П. Історія становлення та розвитку європейського регіонального комплексу безпеки)
Савка О.В. Адміністративно–територіальна реформа Польщі: революція регіонального управління)
Плевако І.Г. Латиноамериканський геополітичний альтерглобалізм та суспільний антиглобалізм)
Ювченко А.І. Квотування як політичний механізм ґендерного вирівнювання в державах Східної та Південної Азії)
Мамедлі A.A. Вплив Ірано–Турецьких відносин на Південнокавказький регіон)
Королевська А.В. Політична толерантність у відносинах влада–опозиція в Росії)

Соціологічні науки

Гоян І.М., Максимович О.В. Модернізм та традиціоналізм як цивілізаційні типи українського етнонаціонального характеру: історико–соціологічний аналіз)
Коростильова А.Множинність концепцій щодо визначення поняття «молодь» та її граничних вікових меж)

Наукове життя

Масаєв М.В. Чи здатне мистецтво подолати притаманний науці логоцентризм або воно остаточно втратить зв’язок з реальністю, а його символи стануть симулякрами. Рецензія на монографію: Берестовська Д.С. Нариси філософії мистецтва / Д.С. Берестовська. – Сімферополь: ІТ «АРІАЛ», 2013. – 200 с.)
Моравец Норберт. Рецензія на монографію: Кривошея І.І. Польські аристократи Потоцькі в соціально-економічному та суспільно-політичному житті підросійської України (кінець XVIII – початок ХХ століття). – Умань, 2013. – 400 с.)
Шевчук О.В. Рецензія на монографію: Седляр Ю.О. Міжнародні санкції у світовій політиці: теорія і практика / Ю.О. Седляр. – Миколаїв: Вид–во ЧДУ ім. П.Могили, 2013. – 412 с. )

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Николаева Н.Б. Присоединение украинских этнических земель к Российской и Австрийской империй вследствие трех разделов Польши (1772–1795 гг.)
Масаев М.В. Кто вызвал смутное время на Руси на рубеже XVI–XVII вв.? Историософское осмысление проблемы
Мердух Ю.М. Портретная галерея украинского гравера Ивана Филипповича (середина XVIII в.)
Буравский А.А. Римско-католическая церковь на Правобережной Украине конца ХVІІІ – начала ХХ вв. в польской историографии
Трубчанинов С.В. Место и значение географии в системе исторического образования в российских императорских университетах
Малюга В.В. Деятельность женских сельскохозяйственных учебных заведений на Черниговщине во второй половине XIX – начале ХХ в.
Левицкая Н.Н. Общая характеристика состояния высшего гуманитарного образования в Украине в конце ХІХ – начале ХХ вв.
Левченко И.Н. Основные тенденции становления и развития Киевского общества естествоиспытателей (вторая половина ХIХ–начало ХХ века)
Мартыненко В.В. Становление экономического сотрудничества между Украиной и Белоруссией в 1918 году
Подлесный Д.В. Роль академических совещаний в реформировании системы высшего образования: опыт революционной эпохи (1917–1921 гг.)
Пошалы И.В. Социальная политика советского правительства УССР в сфере репродуктивного здоровья в 20–30–е годы XX века
Коханова Е.А. Положение женщины в Советской Украине в начале 20–х гг. XX в.
Устенко А.А. «Бывшие люди» в социальной стратификации советского общества 1920–х гг.
Фесенко В.В. Политика советской власти в отношении польского этнического меньшинства в УССР в 1920–1930–е гг.
Шпакович Е.В. Литературный процесс в Украине 20–х гг. ХХ ст. (на материалах харьковских периодических изданий)
Щербань Н.В. Советские идейно–идеологические рудименты в сфере государственно–церковных отношений: сущность, принципы и механизмы преодоления
Пуйда Р.Б. Украинские парламентарии УНДО и их труд в польском парламенте накануне Второй Мировой войны
Клер И.Г. Громадовская деятельность Михаила Драгоманова. Историография проблемы
Савченко Л.Г. Историографическое исследование и периодизация научных трудов академика О.М. Онищенко
Ярлыкова А.А. Формирование образа «Запада» в официальной смеховой культуре УССР 1953–1964 гг.
Дианова Н.Н. Архиепископ Херсонский и Одесский Димитрий (Ковальницкий)
Гнидка М.М. Становление Православного религиозного фонда и направления его деятельности в период объединения Буковины с Галичиной
Бурлака С.Н. Жизненный и научный путь И.М. Еремеева
Вергунов В.А. П.И. Гавсевич (1879-1920) - организатор системного исследования культуры лекарственных растений, государственный и общественный деятель в годы первых надежд государственности Украины
Никитенко К.В. Движение ударников финансово–банковской системы УССР: официальная советская пропаганда и правда истории
Левина Ю.С. Теоретико–методологические принципы информационной политики советской власти в Западных областях УССР (1939–41 гг.)
Лагодыч Н.Н. Влияние советской религиозной политики на конфессиональные трансформации и структуризацию церковных отношений в Галиции (1944–1965 гг.)
Махортых Н.С. Мемориализация памяти про освобождение Киева от немецкой оккупации в советское время (1944–1991)
Буряк С.А. Восстановление и развитие материально–технической и учебно–методической базы исторических факультетов и отделений при педагогических институтах УССР (1943–1945)
Муляр Г.В. Археологические исследования Волыни и Ривненщины (вторая половина 1940–х – начало 1990–х годов)
Лукьяненко А.В. Антизападная истерия в карикатурах педагогов УССР послевоенного семилетия (1)
Евтушик Р.В. Исторический анализ научной деятельности иностранных ученых в селекции сахарной свеклы на односемянность (первая половина ХХ в.)
Ришко Н.Н. Профессор И.В. Смирнов – организатор отечественного племенного дела
Котенко Р.М. Социально–экономические предпосылки развития туризма и путешествий на Прикарпатье в советский период (1970–1980 гг.)
Палийчук У.В. Проблема учета недвижимых памятников истории и культуры на Прикарпатье в советскую эпоху
Чепурда А.Н. Экологические последствия гидромелиоративных работ «Великого плана преобразования природы» для Украины
Захарчук О.А. Развитие сортоиспытания на Екатеринославщине на протяжении ХХ в.
Керимов Б.О. Театральной жизни иреванского город в начале 20–го века
Бублык Т.Т. Эволюция отношений греко–католиков и советской власти (1985–1989)
Корсак Р.В. Украинско–чешские отношения в трансформационных процессах Центрально–Восточной Европы: торгово–экономический контенст сотрудничества (2000–2012 гг.)
Березанская И.М. Инновации в организации учебно–воспитательного процесса и системы управления образованием высших педагогических учебных заведений Украины I–II уровней аккредитации (2002–2011 гг.) в трактовке отечественных исследователей
Деркач С.С. Этноязыковые изменения в составе населения Киевской области в начале XXI века
Троханяк А.С. Роль «Молодой Украины» в Бережанах
Пивоваренко Е.А. К проблемам междисциплинарности современных научных исследований в области питания
Тарас Я. Выбор дерева для строительства церквей

Философские науки

Журба Н.А. В поисках Единого: возвращение к античным источникам
Чернова Л.П. Философский смысл современной научной картины мира
Владленова И.В. Психологические основания научной деятельности
Андриенко Е.В. Социально–функциональное измерение феномена страха
Гансова Э.А. Социальное государство как базовая предпосылка процессов гуманизации общества
Гончаренко М.М. Коэволюционный принцип в определении социоприродных противоречий
Асадова Н.М. Виртуальная реальность с точки зрения эстетического мышления
Волынец А.А. Эстетический принцип случайности в современном искусстве
Ковальчук Н.Д. Концепция софийности в контексте православной культуры периода Киевской Руси
Дерман Л.Н. Культурные нормативы телесности
Дмитренко М.И. Корпоративная культура и ее функциональный потенциал
Мельник В.В. Глобализация в культурной сфере: теоретико–методологический анализ
Прудникова Е.В. Глобальные вызовы информационной культуре украинского общества
Чечельницкий А.В. Глобализационные процессы в современном обществе
Смирнова А.Д. Историко–философский анализ понятий «идентичность» и «культурная идентичность» в европейской философии
Старовойт Е. Общественная среда как фактор формирования инновационной культуры личности в украинском обществе
Савицкая И.М., Майданик Н.О. Сознание как проблема современной философии
Сакун А.В. «Разум» и «знание» в проблемном поле современности
Тополь О.В. Архетипы украинской ментальности в мифоэпическом дискурсе
Мехтиева Г. Задача современного национального государства и глобализация
Захарчук О.И. Рабство и крепостничество как исторические формы институализации неволи
Савицкая И.М., Смольницкая О.И. Проблемы формирования национальной идентичности через призму исторической памяти в современном обществе
Ходус Е.В. Приватность как локус личностного существования: актуальные тенденции
Кияк М. Римо–католическая церковь и миссия евангелизации в информационную эпоху
Панченко М.Г. Герменевтический дискурс украинского протестантизма: постановка проблемы
Гончаренко О.А. Аналитическая философия Казимира Твардовского: образ обучения
Гоян И.Н. Трансцендентализм Бориса Яковенко в контексте дискуссии вокруг психологизма. Статья вторая. Критика феноменологии Эдмунда Гуссерля
Мамедов Д.О. О теории трагедийности в воззрениях Гегеля
Матвиенко И.С. «Здоровое общество» и место человека в нем (Э.Фромм)
Билогур В.Е. Формирование современной концепции спорта в условиях глобализации и евроинтеграции: международный и отечественный опыт
Завальнюк Е.В. Спорт как объект философской рефлексии
Бойко А.И., Каюк Т.В. Анализ тенденции комплексности кризиса в образовании путем использования метода «выделения тенденций»
Бойченко М.И. Социально–коммуникативные средства обеспечения современного университетского образования
Емельяненко Е.О. Проявления маргинальности в гетерогенных группах: проблемы формирования компетенций преподавателя в рамках инклюзивного образования
Крикун В.Ю. Риторика как наука и учебная дисциплина: история и современность
Найденов А.Г. Философские аспекты исторического развития концептуальных основ высшего образования
Третьякова Т.Н. Составляющие гуманизации высшего образования в Украине
Белокопытова Н.И. Диалектичность мировоззрения и идеологии тюркской социальной культуры
Велиева И.Х. Стихи Сади Сани в «Тезкирейи–Гарадаги» (текстологический и филологический анализ)
Кулиев Н.М. Единство современности и истории в художественной прозе (на основе творчества Манафа Сулейманова)

Политические науки

Каландаров Н. Новые геополитические тенденции и процессы глобализации в мировой политике
Морарь Н.В. Национализм в идеологии, политике и практике политических партий
Винникова Н.А. По ту сторону демократии: неизменность элитизма политических решений
Герман Ю.А. Геополитическое содержание и значение освоения космического пространства
Холод И.Ю. Переговоры о Региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве: проблемы и перспективы
Рафальский И.А. Национальное самоопределения : интеграционные и дезинтеграционные процессы
Полевой Н.А. Фактор гражданского общества и прогнозирование стабильности политического процесса
Кияница Л.Л. Региональный баланс сил в контексте теории региональных комплексов безопасности (ТРКБ)
Шелемба M.М. Структуризация электорального пространства: объекты, особенности формирования, динамика изменений
Шлихта И.В. Дмитрий Донцов vs Вячеслав Липинский: конфликт идеологий или конфликт личностей?
Шотурма Н.В. Информационно–аналитическое обеспечение деятельности местных органов исполнительной власти
Требин М.П. Феномен «гибридной» войны
Шафиев Н.Ю. Деятельность диаспоры как важный элемент лоббирования интересов
Тыркус Ю.С. Демократизация как основа обеспечения евроинтеграционного процесса в Украине
Насадюк Ю.С. Реалии политических ценностей украинского общества (на примере Революции Достоинства)
Головань А.А. Украина в стратегиях безопасности США 2014 года
Макаренко Б. Социальные основы политического участия в реалиях демократизации украинского общества
Кизь Н.В. Афиширование частной жизни как элемент политического PR
Швечикова Я.П. История становления и развития европейского регионального комплекса безопасности
Савка А.В. Административно–территориальная реформа Польши: революция регионального управления
Плевако И.Г. Латиноамериканский геополитический альтерглобализм и общественный антиглобализм
Ювченко А.И. Квотирование как политический механизм гендерного уравнения в государствах Восточной и Южной Азии
Мамедли A.A. Влияние Ирано–Турецких отношений на Южнокавказский регион
Королевская А.В. Политическая толерантность в отношениях власть–оппозиция в России

Социологические науки

Гоян И.Н., Максимович О.В. Модернизм и традиционализм как цивилизационные типы украинского этнонационального характера: историко–социологический анализ
Коростылева А. Множественность концепций относительно определения понятия «молодежь» и ее предельных возрастных границ

Научная жизнь

Масаев М.В. Способно ли искусство преодолеть свойственный науке логоцентризм или оно окончательно потеряет связь с реальностью, а его символы станут симулякрами. Рецензия на монографию: Берестовская Д.С. Очерки философии искусства / Д.С. Берестовская. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2013. – 200 с.
Моравец Норберт. Рецензия на монографию: Кривошея И.И. Польские аристократы Потоцкие в социально-экономической и общественно-политической жизни подросийськой Украины (конец XVIII - начало ХХ века). - Умань, 2013. - 400 с.
Шевчук А.В. Рецензия на монографию: Седляр Ю.А. Международные санкции в мировой политике: теория и практика / Ю.А. Седляр. – Николаев: Черноморский государственный университет им. П.Могилы, 2013. – 412 с.

CONTENT

Historical studiens

Nikolaeva N.В. Joining Ukrainian ethnic lands of the Russian and Austrian empires due to the three partitions of Poland (1772–1795)
Masayev M.V. Who provoked the time of trouble in Russia of XVI–XVII? Historyosophical study of the problem
Merdukh Yu.M. Portrait gallery of Ukrainian engraver Ivan Fylypovych (middle of the XVIII century)
Buravsky О.А. The Polish gentry and Roman Catholic Clergy of the Right–Bank Ukraine at the end of the XVIIIth beginning of the XXth centuries in the Polish Historiography
Trubchaninov S.V. The place and importance of geography in the system of historical education in the Russian Emperor’s Universities
Malyuga V.V. Women’s agricultural activities of educational institutions in the Chernihiv region in the second half of XIX – early XX century
Levytska N.М. General characteristics of the state of higher humanitarian education in Ukraine in late XIX – early XX centuries
Levchenko I.M. Major trends of formation and development of the Kiev Society of Naturalists (second half of the XIX – and early of XX century)
Martynenko V.V. The establishing of economic cooperation between Ukraine and Byelorussia in 1918
Podlesniy D.V. The role of academic meetings in reforming the higher education system: the experience of the revolutionary age (1971–1921)
Poshaly I.V. The social politics of the Soviet government USRR in the sphere of reproductive health in the 20–30th of the XX century
Kokhanova O.O. The situation of women in the Soviet Ukraine in the early 20–ies of XX century
Ustenko A.A. «Former people» in the social stratification of soviet society in the 1920s
Fesenko V.V. Policy of the Soviet government against the Polish ethnic minority in the USSR in 1920–1930–ies
Shpakovych K.V. A literary process is in Ukraine 1920 years (on materials of the Kharkiv magazines)
Shcherban’ M.V. Soviet true to the idea and ideological rudiments in the area of church and state relations: the nature, principles and mechanisms of overcoming
Puyda R.B. The Ukrainian members of parliament of UNDO and their labour are in Polish parliament on eve of Second World war
Kler I.G. Of community activity Drahomanov Michael. Historiography of the problem
Savchenko L.G. Historiographical research and periodization of scientific works of O.M. Onyshchenko
Yarlykova O.A. Forming the image of the «West» in the official culture of laughter USSR 1953–1964 years
Dianova N.N. Archbishop Hersonsky and Odessa Dimitriy (Kovalnitsky)
Hnydka M.М. Incipience of Orthodox religious Fund and its activities during the unification of Bukovyna and Galicia
Burlaka S.M. Life and scientific activity of I.M. Yeremeyev
Vergunov V.А. P.I. Gavsevych (1879-1920) - the organizer of system research culture of medicinal plants, statesman and public figure during the first hopes of Ukrainian statehood
Nikitenko K.V. The shock workers movement in the Ukrainian SSR financial and banking system: official soviet propaganda and the real history
Levina Y.S. Theoretical and methodological basis Soviet Power information politics in Western regions of UkSSR (1939–1941)
Lahodych M.M. Influence of the soviet religion politics on the confessional transformations and the structuring of the church relations in Galychyna (1944–1965)
Makhortykh M.S. Memorialization of memory about the liberation of Kyiv from German occupation during the Soviet period (1943–1991)
Buryak S.A. Restoration and development of logistical and educational base of historical faculties and departments at pedagogical institutes of the USSR (1943–1945)
Mulyar H.V. Archeological studies of the territories of Volyn and Rivne (second part of the 1940–s – beginning of the 1990–s)
Lukyanenko О.V. Anti–western hysteria in caricatures of educators of Ukrainian Soviet Socialist Republic of postwar seven–years period (1)
Yevtushyk R.V. Historical analysis of foreign scientists research of sugar beet breeding for monogerm in the first half of the XX century
Rishko N.N. Professor I.Smirnov is organizer of domestic breeding work
Kotenko R.M. Social and economic background for tourism and tours development in Precarpathia during the Soviet Era (1970s–1980s)
Paliychuk Ju.V. The problem of accounting the immovable monuments of history and culture in the Carpathian region during the Soviet period
Chepurda G.M. The Ecological Consequences of Irrigation and Drainage Works Carried Out in Accordance with «The Great Plan of Nature Transformation» for Ukraine
Zakharchuk O.O. Development of quality testing Katerynoslav during the twentieth century
Kerimov B.O. Theatrical life of Irevan city at the begining of 20–th century
Bublyk T.T. Evolution of Relations between Ukrainian Greek Catholics and Soviet Authorities (1985–1989)
Korsak R.V. Ukrainian–Czech relations in the process of transformation of Central and Eastern Europe: commerce and economic cooperation kontenst (2000–2012)
Berezanska I.M. The interpretation of native investigators of innovations in organisation of educational process and management system in pedagogical establishments of І–ІІ accreditation level of Ukraine (2002–2011)
Derkach S.S. Ethnic and language changes in the structure of Kyiv region population
Trohanyak O.S. The role of «Young Ukraine» in Berezhany
Pyvovarenko O.A. To the problems of interdisciplinarity of scientific research in the area of nutrition
Taras Ya. On choice of wood for construction of churches

Philosophic sciences

Zhurba M.A. In search of The All: return to ancient sources
Chernova L.Р. Рhilosophical sense of modern scientific picture of the world
Vladlenova I.V. Psychological bases of scientific activity
Andriyenko O.V. The socially–functional dimension of the phenomenon of fear
Gansova E.A. Social state as the basic foundation for humanization of society
Goncharenko M.M. Co–evolutionare principle in determining of social natural contradiction
Asadova N.M. Virtual reality in terms of aesthetic thinking
Volinets A.A. Randomness as an esthetic principle of modern art
Kovalchuk N.D. Conception of «sofijnist» in the context of the Kyiv Rus time orthodox culture
Derman L.N. Cultural norms of human corporeality in fashion
Dmytrenko M.Y. Corporate culture and its functional potential
Melnyk V.V. Globalization in cultural sphere: theorertical–methodological analysis
Prudnikova E.V. Globalization challenges the information culture of the Ukrainian society
Chechelnitsky A.V. Globalizational processes in modern society
Smirnova O.D. Historical and philosophical analysis of the concepts of «identity» and «cultural identity» in European philosophy
Starovoit O. Social environment as a factor in the formation of innovative cultural of a personality in Ukrainian society
Savitska I.M., Maydanyk N.О. Сonsciousness as a problem of modern philosophy
Sakun A.V. «Reason» and «knowledge» in the problem field of modernity
Topol О.V. Archetypes of Ukrainian mentality in mythical and epic discourse
Mehtiyeva G. The task of the modern nation-state and globalization
Zakharchuk O.I. Slavery and serfdom as historical forms of institutionalization of human bondage
Savitska I.M., Smolnytska О.I. Problems of formation national identity through the prism of historical Memory in modern society
Khodus H.V. Privacy as a locus of personal existence: topical trends
Kyiak M. Roman Catholic Church and evangelization mission in an information age
Panchenko M.G. Hermeneutic discourse of Ukrainian Protestantism: problem statement
Goncharenko O.A. Analytical philosophy Kazimier Twardowski: Image teaching
Goian I.N. Boris Yakovenko’s Transcendentalism in a discussion context round psychologism.Article second. Critic of the Edmund Husserl’s phenomenology
Mammadov J.O. About theory of tragedy in Hegel’s point view
Matvienko I.S. «A healthy society» and man’s place in it (E.Fromm)
Bilogur V.Е. Formation of modern concepts of sports in the globalization and European integration: international and domestic experience
Zavalniuk O.V. Sport as an object of philosophical reflection
Boyko A.І., Kayuk T.V. Analysis of educational crisis complexity trend using «highlighting of trends» method
Boychenko M.I. Socio–communicative means of modern university education
Yemelyaneneko Ye.О. Manifestations of marginality in heterogeneous groups: problems of formation of teacher competencies within inclusive education
Krikun V.U. Rhetoric as a science and academic disciplines: history and modernity
Naydonov A.G. Philosophical aspects of the historical development of the conceptual foundations of higher education
Tretyakova T.М. Components of the humanization of higher education in Ukraine
Bilokopytova N.I. Dialectical of worldview and ideology of Turkic social culture
Veliyeva I.H. Poems Sadi Sani in «Tezkireyi-Karadaghi» (textual and philological analysis)
Guliyev N.M. Unity of modernity and history in prose (based on creativity Manaf Suleymanov)

Political sciences

Kalandarov N. New geopolitical trends and processes of globalization in world politics
Morar N.V. Nationalism in ideologies, policies and practices of political parties
Vinnykova N.A. Behind the scenes of democracy: unwavering elitism in political decision–making
German Iu.О. Geopolitical content and importance of space exploration
Kholod I.Y. Regional Comprehensive Economic Partnership Negotiations: Problems and Prospects
Rafalskiy I. National self-determination : integration and where integration processes
Polyovyy M.A. The factor of civil society and prognostication of stability of political process
Kyianytsia L.L. Regional balance of power within the context of the Theory of RegionalSecurity Complexes (TRSC)
Shelemba M.М. The electoral field structuring: elements, formation features and dynamic patterns
Shlikhta I.V. Dmytro Dontsov vs Vyacheslav Lypynsky: conflict of ideologies or conflict of personalities?
Shoturma N.V. Information and analytical support of local executive authorities
Trebin M.P. The phenomenon of «hybrid» war
Shafiev N.Y. Activities of Diaspora as an important element of lobbying
Tyrkus Y.S. Democratization as a process of European integration framework in Ukraine
Nasadyuk Yu.S. The realities of political values of Ukrainian society (based on «The Revolution of Dignity»)
Golovan O.О. The role of Ukraine in potential 2014 U.S. security strategies
Makarenko B. Social principles of the political participating are in realities to democratization of Ukrainian society
Kiz M.V. Emphasizing of privacy as an element of political PR
Shvechikova Ya.P. History of formation and development of the European regional security complex
Savka O.V. Administrative and territorial reform in Poland: the revolution of regional management
Plevako I.G. Latin American geopolitical alter–globalism and social anti–globalism
Yuvchenko A.I. Quotas as a political mechanism to promote gender quality in East and South Asia states
Mamedli A.A. Influence of Iranian–Turkish relations on the South Caucasus
Korolevska A.V. Political tolerance in relations between the authorities and the opposition in Russia

Sociological sciences

Goyan І.N., Maksymovych O.V. Modernism and traditionalism as a civilized types of Ukrainian ethnic national character: historical and sociological analysis
Korostyleva А. Multiplicity of concepts regarding the definition of «youth» and its limiting age limits

Scientific life

Masayev M.V. Whether the art is able to overcome the logocentrism peculiar to science or it will lose the connection with reality finally and its symbols will become the simulacra. Review on a Monograph: Berestovskaya D.S. A Contribution to the Philosophy of Art / D.S. Berestovskaya. – Simferopol: IT «ARIAL», 2013. – 200 p.
Moravez Norbert. Review on a monograph: Krivoshey I.I. The Polish aristocrats of Potozkiy are in socio-economic and social and political life of підросійської Ukraine (an end of XVIII is beginning of ХХ of century). - Uman, 2013. - 400 p.s
Shevchuk O.V. The reference to the monography: Sedlyar Y.O. International sanctions in the world politics: theory and practice / Y.O. Sedlyar. – Mykolayiv: Petro Mohyla Black Sea State University edition, 2013. – 412 p.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>