"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2014. Випуск 88 - 2014
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Гай–Нижник П.П. Лібералізм як філософська, політична та економічна теорія: нарис історії становлення та розвитку
Попружна А.В. Епітафії як атрибут поховальної культури козацької старшини другої половини XVII–XVIII ст.
Трубчанінов С.В. Історико–географічні дослідження та викладання історичної географії у вищій школі Наддніпрянської України у XIX ст.
Ніколаєва Н.Б. Вплив Кримської війни 1853–1856 рр. на події в Україні
Петренко І.Є. Політико-дипломатичні відносини Української Народної Республіки з Туреччиною в 1918-1920 рр.
Нікітенко К.В. Переконливий аргумент радянської влади – терор голодом на Донеччині: розплата за повстанський рух
Лук’яненко О.В. Антизахідна істерія у карикатурах освітян УРСР повоєнного семиліття (2)
Міщенко І.В. Умови навчання та проживання студентів Польського педагогічного інституту в Києві (30–і рр. ХХ ст.)
Магась В.О. Боротьба за демократизацію освіти та суспільства організацій Всеросійського загальносемінарського союзу в Україні (1907–1908 рр.)
Дорошенко В.С. Формування громадянського суспільства в українській державі
Бородай І.С. Становлення вчення про відтворення сільськогосподарських тварин у вітчизняній зоотехнії
Корсак Р.В. Актуальні питання українсько-чеської торговельної справи (2000-2012 рр.)
Кравець О.П. Державно–церковні відносини в Україні у 20–30 рр. ХХ ст.: досвід баптистських громад
Ліннік Ю.В. Особливості позиції українських православних церков у протестному русі (2013–2014 рр.)
Пекарчук В.М. Проблематизація відродження і розвитку культури етноменшин у парадигмах культурно–мистецької політики України 1990–2000–х років
Махортих М.С. Меморіалізація пам’яті про звільнення Києва від німецької окупації за доби незалежності (1991–2013)
Рішко М.М. Професор І.В. Смирнов – організатор наукового центру з біології відтворення сільськогосподарських тварин
Мердух Ю.М. Український гравер Іван Филипович та його «волинська спадщина»
Кривошея І. І., Ярцун Ю. О. Повсякденне життя шляхти Київської губернії в сучасній українській історіографії
Священко З.В. Аграрне питання в політичній діяльності С.Ю. Вітте: сучасна російська історіографія проблеми
Вальчук О.І. Соціальне страхування в СРСР (1922–1933 рр.): історіографічний огляд
Головіна О.В. Історіографія російських монархічних організацій в Україні (1905 – лютий 1917 рр.): теоретико–методологічні проблеми дослідження
Черкас Т.В. Погляди Німеччини на «Євро – 2012» в Україні
Гусейнова А.Г. Військово–політична співпраця Грузії з США і Західною Європою

Філософські науки

Владленова І.В. Розвиток позитивістської традиції в філософії науки
Журба М.А. У пошуках Єдиного: лабіринти нелінійності
Жиртуєва Н.С. Основні методи просвітлення в містичних традиціях світу та їх особливості
Шедяков В.Є. Співвідношення чинників соціоґенезу
Сакун А.В. Трансформація структур соціальності в умовах інформаційного світу: вектор інновації
Свириденко Д.Б. Потенціал педагогіки трансгресії в епоху глобалізації
Ткаченко О.В. Феномен «розривів» історичного часу в іудейській месіанській традиції
Санакуєв М.Г. Медіафілософія як нова галузь філософського знання
Пірверді П. До питання про протиріччя між економічною ефективністю і соціальною справедливістю
Попов В.Ю. Πραγμα–res–Ding: категорія «річ» у європейській метафізиці
Савицька І.М., Дигодюк І.О. Аксіологічний вимір феномену свободи як звільненої свідомості
Гапєєва А.С. Негативна та позитивна оцінка в процесі стерео типізації
Ємельяненко Є.О. Особливості репрезентації форм маргінального в різні історичні епохи
Гончаренко М.М. Системний підхід у визначенні соціоприродних суперечностей
Глушко Т.П. Економічна свідомість нації у контексті соціально–феноменологічного аналізу
Андрієнко О.В. Ділова жінка як суспільний і економічний феномен
Бех Ю.В. Концепція управління інтелектуальним капіталом організації
Войнов О.В. Вплив феномена честі на формування характеру соціальних середовищ
Волковинська В.О. Публічне і приватне у феноменологічному пошуку смислу соціальноcті
Левкулич В.В. Категорія справедливості в античній філософській парадигмі
Марчук О.Т. Феноменаналіз здоров’я у системі патристичних принципів досконалості
Частина І. Атрибути ідеальних моделей у перспективах холістичної актуалізації
Білокопитова Н.І. Діалектичність світогляду та ідеології тюркської соціальної культури
Прокопенко В.В. Аристотель про взаємовідносини філософії та теології
Куцепал С.В. Політико-правова концепція Г. Гегеля
Гончаренко О.А. Аналітична філософія Казимира Твардовського: образ навчання
Масаєв М.В. Соціалізм – соціальність – суспільство соціального захисту? (філософсько–історичний і політичний аналіз робіт І.О. Ільїна)
Рославіцька Х.Р. Гуманізм національної ідеї у філософській спадщині Івана Франка
Сторожук С.В. Національні мотиви образу Богородиці в літературній та художній спадщині Т.Шевченка
Супрун Н.Т. Особливості розуміння поняття «доведення» в логічній концепції В.Карпова
Требін М.П. Концепція «заколотовійни» Є.Месснера
Ханжи В.Б. Онтологічна традиція розуміння часу: Ньютон і Ейнштейн
Чорна Л.В. Розуміння ролі суспільного ідеалу в державотворенні: філософський екскурс за матеріалами творчості П.І. Новгородцева
Гришанова К.В. Історична цінність гумору в аспекті сучасного філософського дослідження
Держко І. Метафізичні функції цінностей в парадигмі соціокультурного життя
Джабраілова Ф. Про соціально–філософський аналіз проблеми ідентичності і різноманітності в міжкультурних відносинах
Дмитренко М.Й. Корпоративна культура та її функціональний потенціал
Заплатіна О.О., Борисов Б.А. Інформаційно–консультативна IT–комунікація як соціальна послуга в області фізичної культури і спорту
Казаков М.А. До питання про притику гносеологічних засад сучасних псевдонаукових напрямків у фізиці
Ткаченко Н.О. Жанрова різноманітність альтернативно–історичних конструкцій: феномен «Нової хронології»
Кивлюк О.П. Глобалізаційна спрямованість освітніх трансформацій
Ілляхова М.В. Значення темпоральних образів при дослідженні процесу неперервної освіти
Бойченко М.І. Значущість соціальної філософії як навчальної дисципліни у сучасному університеті за умов переходу до суспільства знань
Назаров М.Х. Інтернаціоналізація вищої освіти: поняття, стратегії
Ситниченко Є.Г. Філософські аспекти аналізу мережної парадигми управління освітою
Нестеренко Є.А. Символи як інструмент управління освітньою установою
Пашков В.В. Філософські засади професіоналізації педагогічної діяльності

Політичні науки

Рзаєв А.Г. Державне управління: поняття і системність
Хонін В.М. Спонукальні мотиви міжнародних інтеракцій. Модель «піраміди Маслоу»
Кучуран А.М. Методологічний підхід У. Домхоффа до аналізу влади
Волошин М.О. Концепт «медіадемократія» в інтерпретації Н.Больца
Костючков С.К. Природа людини у контексті біополітики: етологічний і соціологічний аспекти
Спиридонова К.О. Конструктивізм і теорія спільнот безпеки
Коломієць Л.В. Технологічний детермінізм в системі методологічних принципів технократизму
Іохім А.М. Проблема «Іншого» та формування колективної ідентичності в міжнародній політиці
Мамедов Р.К. Про політичні та правові аспекти агресії
Побочий І.А. Політичний тероризм як різновид насильницьких форм політичної боротьби
Олещук П.М. Вплив соціальної мережі facebook на політичну мобілізацію
Нагорянський Є.А. Дискурс як основа публічної політики в сучасних демократичних суспільствах
Абдуллаєв Ф. Геополітичні аспекти міжнародної міграції
Лікарчук Д. Парламентський конфлікт: правляча коаліція vs.опозиція
Нагорняк Т.Л. Конфлікт Держави і Суспільства в Україні
Валієв А. Роль і місце принципів кримінального права в диференціації кримінальної відповідальності
Романюк О. І. Створення нового військово-політичного блоку як спосіб забезпечення колективної безпеки країн, що можуть стати об’єктом агресії з боку російського імперіалізму
Абдуллаєв Н. Медіація (посередництво): міжнародний та національний досвід
Варбанець П.А. Політика Анкари щодо затвердження Туреччини системоутворюючим ядром тюркського світу: надбання і прорахунки
Гуцало С. Ліга арабських держав – між інтеграцією і сомалізацією
Кухтін М.М. Політичний портрет федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель
Макогон Д.І. Трансформація зовнішньої політики ФРН після завершення Холодної війни
Плевако І.Г. Економічна складова геополітичного позиціонування Бразилії у країнах Південної та Східної Азії

Соціологічні науки

Гоян І.М., Максимович О.В. Модернізм та традиціоналізм як цивілізаційні типи українського етнонаціонального характеру: історико–соціологічний аналіз (ІІ частина)

Наукове життя

Круглий стіл «Крим депортований (до 70-річчя депортації кримськотатарського народу)»
Масаєв М.В. Модернізація в сучасному світі: соціально–економічний і політичний контексти (у світлі концепції парадигмальних образів і символів епох, цивілізацій і народів). Рецензія на: Котолупов О.А., Хриенко П.А. Модернизация в современном мире: социально–экономический контекст. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2010. – 304 с., а також: Мирошников О.А. Государство. Идеология. Революция: Монография / О.А. Мирошников. – Ялта: РИО КГУ, 2009. – 244 с.
Міжнародна науково-практична конференція «Вальдорфська педагогіка в контексті сучасних освітніх викликів»
Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська культурно-мистецька практика в історичній ретроспективі»

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Гай–Нижник П.П. Либерализм как философская, политическая и экономическая теория: очерк истории становления и развития
Попружная А.В. Эпитафии как атрибут похоронной культуры казацкой старшины второй половины XVII–XVIII вв.
Трубчанинов С.В. Историко–географические исследования и преподавание исторической географии в высшей школе Поднепровской Украины в XIX в.
Николаева Н.Б. Влияние Крымской войны 1853–1856 гг. на события в Украине
Петренко И.Е. Политико-дипломатические отношения Украинской Народной Республики с Турцией в 1918-1920 гг.
Никитенко К.В. Убедительный аргумент советской власти – террор голодом на Донетчине: расплата за повстанческое движение
Лукьяненко А.В. Антизападная истерия в карикатурах педагогов УССР послевоенного семилетия (2)
Мищенко И.В. Условия обучения и проживания студентов Польского педагогического института в Киеве (30–е гг. ХХ в.)
Магась В.О. Борьба за демократизацию образования и общества организаций Всероссийского общесеминарского союза в Украине (1907–1908 гг.)
Дорошенко В. Формирование гражданского общества в украинском государстве
Бородай И.С. Становление учения о воспроизводстве сельскохозяйственных животных в отечественной зоотехнии
Корсак Р. В. Актуальные вопросы украинско-чешского торгового сотрудничества (2000-2012 гг.)
Кравец А.П. Государственно–церковные отношения в Украине в 20–30 гг. ХХ ст.: опыт баптистских общин
Линник Ю.В. Особенности позиции украинских православных церквей в протестном движении (2013–2014 гг.)
Пекарчук В.М. Проблематизация возрождения и развития культуры этнических меньшинств в парадигмах культурно–художественной политики Украины 1990–2000–х годов
Махортых Н.С. Мемориализация памяти про освобождение Киева в период независимости (1991–2013)
Ришко Н.Н. Профессор И.В. Смирнов – организатор научного центра по биологии воспроизводства сельскохозяйственных животных
Мердух Ю.М. Украинский гравер Иван Филипович и его «волынское наследие»
Кривошея И. И., Ярцун Ю.А. Повседневная жизнь шляхты Киевской губернии в современной украинской историографии
Священко З.В. Аграрный вопрос в политической деятельности С.Ю. Витте: современная российская историография проблемы
Вальчук Е.И. Социальное страхование в СССР (1922–1933 гг.): историографический обзор
Головина О.В. Историография русских монархических организаций в Украине (1905 – февраль 1917 гг.): теоретико–методологические проблемы изучения
Черкас Т.В. Взгляды Германии на «Евро - 2012» в Украине
Гусейнова А.Г. Военно–политическое сотрудничество Грузии с США и Западной Европой

Философские науки

Владленова И.В. Развитие позитивистской традиции в философии науки
Журба Н.А. В поисках Единого: лабиринты нелинейности
Жиртуева Н.С. Основные методы просветления в мистических традициях мира и их особенности
Шедяков В.Е. Соотношение факторов социогенеза
Сакун А.В. Трансформация структур социальности в условиях информационного мира: вектор инновации
Свириденко Д.Б. Потенциал педагогики трансгрессии в эпоху глобализации
Ткаченко А.В. Феномен «разрывов» исторического времени в иудейской мессианской традиции
Санакуев Н.Г. Медиафилософия как новая отрасль философского знания
Пирверди П. К вопросу о противоречиях между экономической эффективностью и социальной справедливостью
Попов В.Ю. Πραγμα–res–Ding: категория «вещь» в европейской метафизике
Савицкая И.М., Дыгодюк И.А. Аксиологическое измерение феномена свободы как освобожденного сознания
Гапеева А.С. Негативная и позитивная оценка в процессе стереотипизации
Емельяненко Е.О. Особенности репрезентации форм маргинального в разные исторические эпохи
Гончаренко М.М. Системный подход в опредении социоприродных противоречий
Глушко Т.П. Экономическое сознание нации в контексте социально–феноменологического анализа
Андриенко Е.В. Деловая женщина как общественный и экономический феномен
Бех Ю.В. Концепция управления интеллектуальным капиталом организации
Войнов А.В. Влияние феномена чести на формирование характера социальных сред
Волковинская В.А. Публичное и приватное в феноменологическом поиске смысла социальности
Левкулич В.В. Категория справедливости в античной философской парадигме
Марчук О.Т. Феноменанализ здоровья в системе патристических принципов совершенства. Часть I. Атрибуты идеальных моделей в перспективах холистической актуализации
Белокопытова Н.И. Компаративный подход к гендерному вопросу в арабских, персидских и тюркских обществах
Прокопенко В.В. Аристотель о взаимоотношениях философии и теологии
Куцепал С.В. Политико-правовая концепция Г.Гегеля
Гончаренко О.А. Аналитическая философия Казимира Твардовского: образ обучения
Масаев М.В. Социализм – социальность – общество социальной защиты? (философско–исторический и политический анализ некоторых работ И.А. Ильина в свете концепции парадигмальных образов и символов эпох, цивилизаций и народов и ракурсе прикладной политологии)
Рославицкая К.Р. Гуманизм национальной идеи в философском наследии Ивана Франко
Сторожук С.В. Национальные мотивы образа Богородицы в литературном и художественном наследии Т.Шевченко
Супрун Н.Т. Особенности понимания понятия «доказательство» в логической концепции В.Карпова
Требин М.П. Концепция «мятежевойны» Е.Месснера
Ханжи В.Б. Онтологическая традиция понимания времени: Ньютон и Эйнштейн
Черная Л.В. Понимание роли общественного идеала в государственном строительстве: философский экскурс на материалах творчества П.И. Новгородцева
Гришанова Е.В. Историческая ценность юмора в аспекте современного философского исследования
Держко И. Метафизические функции ценностей в парадигме социокультурной жизни
Джабраилова Ф. О социально–философском анализе проблемы идентичности и разнообразия в межкультурных отношениях
Дмитренко М.И. Корпоративная культура и ее функциональный потенциал
Заплатина О.А., Борисов Б.А. Информационно–консультативная IT–коммуникация как социальная услуга в области физической культуры и спорта
Казаков М.А. К вопросу о критике гносеологических оснований современных псевдонаучных направлений в физике
Ткаченко Н.А. Жанровое разнообразие альтернативно–исторических построений: феномен «Новой хронологии»
Кивлюк О.П. Глобализационная направленность образовательных трансформаций
Ильяхова М.В. Значение темпоральных образов при исследовании процесса непрерывного образования
Бойченко М.И. Значимость социальной философии как учебной дисциплины в современном университете в условиях перехода к обществу знаний
Назаров М.Х. Интернационализация высшего образования: понятие, стратегии
Ситниченко Е.Г. Философские аспекты анализа сетевой парадигмы управления образованием
Нестеренко Е.А. Символы как инструмент управления образовательным учреждением
Пашков В.В. Философские основания профессионализации педагогической деятельности

Политические науки

Рзаев А.Г. Государственное управление: понятие и системность
Хонин В.Н. Побудительные мотивы международных интеракций. Модель «пирамиды Маслоу»
Кучуран А.Н. Методологический подход У.Домхоффа к анализу власти
Волошин М.А. Концепт «медиадемократия» в интерпретации Н.Больца
Костючков С.К. Природа человека в контексте биополитики: этологические и социологический аспекты
Спиридонова К.А. Конструктивизм и теория сообществ безопасности
Коломиець Л.В. Технологический детерминизм в системе методологических принципов технократизма
Иохим А.Н. Проблема «Другого» и формирование коллективной идентичности в международной политике
Мамедов Р.К. О политических и правовых аспектах агрессии
Побочий И. А. Политический терроризм как разновидность насильственных форм политической борьбы
Олещук П.Н. Влияние социальной сети facebook на политическую мобилизацию
Нагорянский Е.А. Дискурс как основа публичной политики в современных демократических обществах
Абдуллаев Ф. Геополитические аспекты международной миграции
Ликарчук Д. Парламентский конфликт: правящая коалиция vs. опозиция
Нагорняк Т.Л. Конфликт Государства и Общества в Украине
Валиев А. Роль и место принципов уголовного права в дифференциации уголовной ответственности
Романюк А. И. Создание нового военно-политического блока как способ обеспечения коллективной безопасности стран, которые могут стать объектом агрессии со стороны российского империализма
Абдуллаев Н. Медиация (посредничество): международный и национальный опыт
Варбанец П.А. Политика Анкары касательно утверждения Турции системообразующим ядром тюркского мира: достижения и просчеты
Гуцало С. Лига арабских государств – между интеграцией и сомализацией
Кухтин М.М. Политический портрет федерального канцлера Германии Ангелы Меркель
Макогон Д.И. Трансформация внешней политики ФРГ после окончания Холодной войны
Плевако И.Г. Экономическая составляющая геополитического позиционирования Бразилии в странах Южной и Восточной Азии

Социологические науки

Гоян И.Н., Максимович О.В. Модернизм и традиционализм как цивилизационные типы украинского этнонационального характера: историко–социологический анализ (II часть)

Научная жизнь

Круглый стол «Крым депортированный (до 70-риччя депортации крымскотатарского народа)»
Масаев М.В. Модернизация в современном мире: социально–экономический и политический контексты (в свете концепции парадигмальных образов и символов эпох, цивилизаций и народов). Рецензия на: Котолупов О.А., Хриенко П.А. Модернизация в современном мире: социально–экономический контекст. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2010. – 304 с., а также: Мирошников О.А. Государство. Идеология. Революция: Монография / О.А. Мирошников. – Ялта: РИО КГУ, 2009. – 244 с.
Международная научно-практическая конференция "Вальдорфськая педагогика в контексте современных образовательных вызовов"
Х Всеукраинская научно-практическая конференция "Украинская культурно-художественная практика в исторической ретроспективе"

CONTENT

Historical studiens

Hai–Nyzhnyk P.P. Liberalism as philosophical, political and economic theory: essay of history of becoming and development
Popruzhnaya A.V. Epitaphs as an attribute of the funeral culture of Cossack officers of the second half of XVII–XVIII centuries
Trubchaninov S.V. Historical and geographical studies and teaching of historical geography in academic school of Dnieper Ukraine in the XIX century
Nikolaeva N.В. The influence of the Crimean War of 1853–1856 events in Ukraine
Petrenko I. Political and diplomatic relations between the Ukrainian People's Republic and Turkey in 1918-1920
Nikitenko K.V. A weighty argument of the soviet regime – terror of famine in Donetsk region: a requital for the insurrectionary movement
Lukyanenko О.V. Anti–western hysteria in caricatures of educators of Ukrainian Soviet Socialist Republic of postwar seven–years period (2)
Mishchenko I.V. Terms of tuition and accommodation of students of Polish Pedagogical Institute in Kiev (30–ies twentieth century)
Magas V.О. The Struggle for the Education and Society Democratization by the Organizations of the All–Russian Public–Seminary Union in Ukraine (1907–1908)
Doroshenko V. Forming of civil society is in the Ukrainian state
Borodaj I.S. The formation of doctrine of farm animal reproduction in the domestic animal science
Korsak R.V. Actual questions of ukrainian-czech trade cooperation (2000-2012)
Kravets A.P. Relations of the state and the church in Ukraine in the 1920–1930s on the example of Baptist communities
Linnik Yu.V. Features opinions of Ukrainian orthodox churches in protest movement (2013–2014 years)
Pekarchuk V.M. Problematization revival and development of the culture of ethnic minorities in the paradigms of cultural – artistic policy of Ukraine 1990–2000–ies
Makhortykh M.S. Memorialization of memory about the liberation of Kyiv from German occupation during the independence period (1991–2013)
Rishko N.N. Professor I.Smirnov is the organizer of a scientific center for reproductive biology of farm animals
Merduch Ju.M. Ukrainian engraver Ivan Fylypovych and his Volyn heritage
Kryvosheia I. I., Yartsun Y.О. The daily life of Kiev province gentry in modern Ukrainian historiography
Svyaschenko Z.V. Agrarian question in politics S.Y. Wittе: сontemporary russian historiography of the problem
Val’chuk O.I. Social insurance in the USSR (1922–1933 years): historiographical review
Golovina O.V. The historiography of the Russian monarchical organizations in Ukraine (1905 – February 1917): the theoretical and methodological problems of research
Cherkas T.V. Views of Germany for "Euro - 2012" in Ukraine
Huseynova A.G. Military–political cooperation Georgia USA and Western Europe

Philosophic sciences

Vladlenova I.V. The development of the positivist tradition in the philosophy of science
Zhurba M.A. In search of The All: labyrinths of nonlinearity
Zhirtueva N.S. Basic methods of enlightenment in the world mystic traditions and its peculiarities
Shedyakov V.E. Correlations between factors of sociogenesis
Sakun A.V. Transformation of social structures in the information world: the innovation vector
Svyrydenko D.B. Potential of transgressive pedagogy at globalization age
Tkachenko A.V. The phenomenon of «gaps» of historical time in the Jewish messianic tradition
Sanakuev М.G. Mediafilosofiya as a new branch of philosophical knowledge
Pirverdi P. On contradictions between economic effectiveness and social fairness
Popov V.Yu. Πραγμα–res–Ding: the category of «thing» in the European metaphysics
Savitska I.M., Digodyuk I.O. Axiological dimension of the phenomenon of freedom as a liberated consciousness
Gapieieva A.S. Positive and negative evaluating in the stereotyping process
Yemelyaneneko Ye.О. Features marginal representation forms in different historical periods
Goncharenko M.M. Systematic approach to determining of social and natural contradictions
Glushko T.P. Economic consciousness of a nation in the context of socio–phenomenological analysis
Andriyenko O.V. А business lady as a social and economic phenomenon
Bekh Y.V. The concept of intellectual capital management organization
Voynov A.V. The influence of the phenomenon of honor in shaping the nature of social environments
Volkovynska V.O. Publicity and privacy in the phenomenological search of sense of sociality
Levkulych V.V. Category of justice in an ancient philosophical paradigm
Marchuk O. T. Phenomenology of Health and Principles of Human Perfection in the Theological Tradition of the Eastern Patristics. Part I. The attributes of the ideal models in holistic perspectives actualization
Bilokopytova N.I. Comparative approach to gender issues in the Arab, Persian and Turkic societies
Prokopenko V.V. Aristotle on the relationship of metaphysics and theology
Kutsepal S.V. Political and legal concept of G. Hegel
Goncharenko O.A. Analytical philosophy Kazimier Twardowski: Image teaching
Masayev M.V. Socialism – sociality – a society of social protection? (philosophical and historical and political analysis of some works I.A. Ilyin in light of the concept of paradigmatic images and symbols eras, civilizations and peoples and applied political science perspective)
Roslavitskaya K.R. The humanism of the national idea in the philosophical heritage of Ivan Franko
Storozhuk S.V. National motives of the image of the Holy Mother in the literary and artistic heritage of T.Shevchenko
Suprun N.Т. Features of interpretation of the term «proof» in a logical concept of V.Karpov
Trebin M.P. The concept of «mutiny–war» E.Messner
Khanzhy V. Ontological tradition of understanding of time: Newton and Einstein
Chorna L.V. The understanding of the Social Ideal role in the State Building: philosophical excursus according to the works of P. Novgorodtsev
Grishanova K.V. Historical value of humor in the aspect of contemporary philosophical inquiry
Derzhko I. Metaphysical functions of values within socialculture life paradigm
Jabrailova F. About the social and philosophical analysis of a problem of identity and a variety in the cross–cultural relations
Dmytrenko M.Y. Corporate culture and its functional potential
Zaplatina O.A., Borisov B.A. Information–consulting IT–communication as a social service in the area of physical culture and sport
Kazakov M.A. On the problem of criticism of gnoseological foundations of modern pseudoscientific branches in physics
Tkachenko N.A. The variety of genres of the alternative–historical constructions: the phenomenon «New Chronology»
Kyvliuk O. P. Globalization direction of educational transformation
Illyakhova M.V. Significance of temporal concept for research of continuing education process
Boychenko M.I. The importance of social philosophy as an educational discipline in the modern university in the conditions of transition to the knowledge society
Nazarov M.H. Internationalization of higher education: the concept, strategy
Sytnychenko E.G. Philosophical aspects of analysis of network paradigm of education management
Nesterenko Y.A. Symbols as tools for managing of an educational institution
Pashkov V.V. Philosophical foundations of professionalization of teaching activities

Political sciences

Rzayev A.H. Governance: the concept and system
Khonin V. M. Challenging motives of international interactions. Model of "Maslow’s pyramid"
Kuchuran A.М. Methodological approach by W.Domhoff to the analysis of power
Voloshyn M.O. Concept «mediademocracy» in interpretation of H.Bolz
Kostyuchkov S.K. Human nature in the context of biopolitics: ethological and sociological aspects
Spyrydonova K.A. Constructivism and Security Community Theory
Kolomiec' L.V. Technological determinism in the system of methodological principles of technocratic theories
Iokhim A.M. The issue of the «Other» and the formation of collective identity in international politics
Mammadov R.K. On the political and legal aspects of aggression
Рobochiy І. A. Political terrorism as a kind of violent forms of political struggle
Oleshchuk P.M. The influence of facebook on political mobilization
Nagoryanskiy E.A. Discourse as a basis for public policy of the modern democratic society
Abdullayev F. Geopolitical aspects international migration
Likarchuk D. Parliamentary conflict: the ruling coalition vs. opposition
Nagornyak T.L. The conflict between State and Society in Ukraine
Valiyev A. Role and place of the principles of criminal law in differentiation of criminal responsibility
Romanyuk, O. I. Creating a new military-political alliance as a way to collective security of the countries, that may be subject aggression by russian imperialism
Abdullayev N. Mediation: international and national experience
Varbanets P.A. Ankara’s policy toward the approval of Turkey’s backbone role in the Turkic world: achievements and failures
Gutsalo S. The League of Arab States – between integration and somalization
Kukhtin M.M. The political portrait of Germany’s Federal Chancellor Angela Merkel
Makohon D.І. Transformation of the German foreign policy after the Cold War
Plevako I.G. The economic component of geopolitical positioning of Brazil in South and East Asia

Sociological sciences

Goyan І.N., Maksymovych O.V. Modernism and traditionalism as a civilized types of Ukrainian ethnic national character: historical and sociological analysis (II part)

Scientific life

Round table «Crimea is deported (before 70-richchya deportation of krimskotatarskogo people)»
Masayev M.V. Modernization in the contemporary world: socio–economic and political contexts (in the light of conception of paradigmal images and symbols of epochs, civilizations and nations). Review on: Kotolupov О.А., Hrienko P.А. Modernization in the Contemporary World: Socio–Economic Context. – Simferopol: DIAIPI, 2010. – 304 p., and also: Miroshnikov О.А. State. Ideology. Revolution: Monograph / О.А. Miroshnikov. – Yalta: RIO CGU, 2009. – 244 p.
International research and practice conference of " Val'dorfska pedagogics in the context of modern educational calls"
Х the Allukrainian research and practice conference "Ukrainian cultural and art practice in a historical retrospective view"
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>