"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2014. Випуск 89 - 2014
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Юрченко О.О. Числова символіка в текстах українських історичних думах дохмельницької доби (на прикладі семантичних зрізів чисел три та сім)
Ніколайчук О.С. Роль українських земель у матеріальному забезпеченні російської армії під час російсько–турецької війни 1735–1739 рр. за матеріалами «Полного собрания законов Российской империи»
Ковальчук Т.В.Вплив православних громадських об’єднань на суспільно-політичне життя українських губерній російської імперії на початку ХХ століття
Романцова Н.І. «Історія України–Руси» М.Грушевського в українській історіографії
Валявська К.В. До проблеми виникнення «світського товариства» на Буковині в австрійський період (1815–1848)
Марчук В.В. Греко–католики України в 1914–1923 рр.
Маковей Є.О. Українсько-московський конфлікт 1658–1659 рр.: спроба аналізу внутрішньої та зовнішньої складової у статті Пантелеймона Куліша «Виговщина»
Даниленко Р.М. Більшовицький терор в Україні в грудні 1917 – квітні 1918 рр.
Доценко В.О. Єврейський антипогромний рух в Україні 1917–1920–ті рр.
Хвіст В.О. Основні політичні партії та рухи в Криму в 1917 році
Чуткий А.І. Вплив революційних подій початку 1917 р. на вищу школу Києва: дослідження змін через долю однієї особистості
Кудінов І.О. Використання частин Української трудової армії в бойових діях (літо–осінь 1920 р.)
Булгакова А.В. Залучення українських колгоспниць в інститути партійно–радянського керівництва СРСР наприкінці 1920–х – на початку 1930–х рр.
Демочко Г.Л., Ростовська В.І. Історія 1–ї радянської лікарні ім. В.І. Леніна у 20–30–х рр. ХХ ст.: медико–краєзнавчий аспект
Красніцька Г.М. Голодомор 1932–1933 років на Вінниччині
Черкас Т.В. «Веймарський трикутник» та Україна
Семененко М.Г. Широка хімізація сільського господарства УРСР в кінці 50–х – 60–х років минулого століття
Чепурда Г.М. Меліоративна складова «Великого плану перетворення природи»
Лук’яненко О.В. Методологічні лабіринти дослідження освітянського повсякдення доби тоталітаризму
Лісунець Л.І. Постать Є.К. Воронцової в спогадах сучасників
Дорошенко В.С. Деякі ідеологічні засади державного розвитку України
Окорокова В.В. Індивідуалістичні засади інформаційного суспільства та їх вираження в утопіях майбутнього
Пекарчук В.М. Еволюція основних напрямків міжкультурної двосторонньої співпраці як чинника відродження і розвитку культури етноменшин: тенденції 1990–2000–років
Резнік І.С. Роль банківської системи України в подоланні соціально–економічної кризи 1998–1999 рр.
Усенко Н.М. Трудяща молодь села у приватному сільському підприємництві: повсякденний вимір (1990–2000–і роки)
Скороход О.В. Тематика вітчизняних дисертаційних досліджень 1950–х – 2010–х рр. з історії українсько–сербських зв’язків
Соломатова В.В. Дизайн, мода, реклама як системотворчі чинники формування візуальних мистецтв в контексті масової культури ХХ–ХХІ століть
Тараненко О.Г. Розвиток відносин власності в аграрній сфері України у другій половині ХХ ст. та роль Л.О. Шепотько у науковому забезпеченні даного процесу
Волгірева Г.П. Проблеми землеустрою на Уралі: з особистих вражень П.А. Столипіна та О.В. Кривошеїна від перебування в Пермі й Пермській губернії
Гвоздков С.Ю. Еволюція підходу адміністрацій Дж.У. Буша до проблеми російської демократії
Стройновський А. Парламентська діяльність Станіслава Щенсного Потоцького
Татаринов І.Є. Особливості забезпечення російської армії обмундируванням під час Першої світової війни (за матеріалами Бессарабській губернії)
Шваб Л.П. «В очікуванні визволення»: польська дипломатична «гра» довкола питань східного кордону Польщі в роки Другої світової війни
Дорошенко Л.В. Дослідження орнаментації керамічного посуду райковецької культури: досвід та перспективи
Палієнко С.В. Обговорення книги В.Ф. Генінга «Об’єкт і предмет науки в археології» на методологічному семінарі ЛОІА АН СРСР: обставини та факти
Сільченко І.В.Член–кореспондент В.П. Зосимович про виникнення та розвиток бурякоцукрової рослини
Коваленко М.М. Внесок професора В.Г. Ротмістрова (1866–1941) у розробку технології вирощування бавовнику в Україні
Апостол М.В. А.О. Сапєгін – піонер генетичних досліджень в Україні та їх використання в селекції
Бородай І.С. Теоретичні і методологічні основи становлення та розвитку науки про годівлю сільськогосподарських тварин в Україні
Волощук В.М., Юдіна К.Є. Розвиток зоотехнічної науки з проблем фізіології травлення тварин у навчальних закладах України
Левченко І.М. Розгортання наукових досліджень природничими товариствами України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. та їх світоглядні засади
Поливач М.А. Становлення Павла Дмитровича Пшеничного, як науковця та його внесок у розвиток кафедри годівлі сільськогосподарських тварин Української сільськогосподарської академії
Щебетюк Н.Б. Природно–кліматичні зони як фактор впливу на структуризацію сільськогосподарської дослідної справи України в 20–х рр. ХХ ст.
Свідерська О.М. Агрономічна та агротехнічна допомога подільському селу в добу непу (1921–1929 рр.)

Філософські науки

Дерев’янко А.В. Історичне становлення поняття революція в соціально–філософському дискурсі
Держко І. Багатовимірність буття людини в структурі ціннісного процесу
Гаджієв О.Ю. Сутність і функції середнього класу в сучасному суспільстві
Захарченко М.С. Моральний конфлікт як елемент розвитку демократії
Санакуєв М.Г. Медіафілософія як нова галузь філософського знання
Санжаровець В.М. Прояви корупційного делікту в кризових ситуаціях
Чернова Л.П. Закономірності формування нової картини світу
Чаркіна Т.І. Антропологізація історичного пізнання в період постмодерну
Шедяков В.Є. Ціннісно–смислові комплекси як фактор антропосоціоґенезу
Буцикіна Є.О. Трансгресія як конститутивний чинник літературно–критичної творчості Жоржа Батая
Данканіч А.С. Пауль Тілліх і ліберальна теологія XIX століття
Жиртуєва Н.С. Містичне вчення Карлоса Кастанеди и традиція шаманізму в культурі ХХ сторіччя
Лимар О.В. Зв’язок тілесної рухливості та сенсу простору (на основі робіт Девіда Моріса)
Мельник В.В. Екзистенціал самотності у філософській прозі Анатолія Федя
Політюк А.П. Критичний підхід в теорії аргументації Труді Говьє
Саноцька Н. Концептуалізація феномена творчості у філософії Платона
Скрицька Н.В. Франциско Суарес та метафізика поглядів
Філяніна Н.М. Філософія освіти Дж.Д’юї та екоосвіта
Чорна Л.В. Трактування ідеалу у творчості Вольфганга Крауса: філософський аналіз
Юдінцев О.В. Походження ідеї Бога: між класичним еволюціонізмом та церковною догмою
Гнідик І.І. Вплив булли «Ea Semper» на становлення Греко–Католицької Церкви у США
Трегуб Г.А. Євангельські християни в радянській Україні: диверсифікація як відповідь на виклик несприятливих умов
Дмитренко М. Й. Контсруктивні та деструктивні смисли сучасної корпоративної культури: переоцінка цінностей
Крапівник Г.О. Автор и співавтори художнього тексту в культурі пізнього Модерну і постмодерну
Калужська В.О. Масові видовища естради
Сінькевич О.Б. Вікова ідентичність в контексті масової культури: соціально–філософський аналіз
Андрієнко О.В. Поліваріантність проявів феномена ділової жінки в сучасному суспільстві
Лелека О.В. Естетична свідомість як засіб розширення когнітивних меж людського розуміння
Літценберг Л.В., Саєнко О.Г. Мова як засіб формування ідентичності в соціокультурному просторі
Масаєв М.В. Проблема дефіциту праворозуміння у російської філософії (філософсько–історичний аналіз)
Микольченко В.С. Стратегія героїко–патріотичного виховання у вітчизняному соціокультуному просторі
Отрешко В. Інформаційна безпека в контексті мовних пріоритетів українського державотворення
Гангал А.В. Інтеріоризація соціальних норм як складова соціалізації особистості і умова успішності її визнання
Попова І.В. Особливості реалізації екологічної безпеки в системі ринкових відносин
Завальнюк О.В. Значення фізичної культури і спорту у вихованні патріотичних почуттів особистості
Путров С.Ю. Філософське бачення гомеостазу, гомеорезу і гомеоклазу як процесуальних складових збереження здоров’я людини
Старовойт О. Суперечності й переваги демократії як середовища впровадження і розвитку інновацій
Кузьміна С.Л. Освіта як чинник соціальної мобільності «середнього» випускника Київської духовної академії
Бак М. Інформатизація освіти як предмет філософсько-педагогічного дискурсу
Лантінова Г. Економічна освіта як культурна комунікація
Линовицька О. Освіта в структурі сучасного філософсько-педагогічного дискурсу
Москалик Г. Філософія впровадження інновацій в інформаційно-комунікативному середовищі освіти
Македонська С.І. Генетичні причинно–наслідкові зв’язки феномена філософської культури вчителя: теоретико–методологічний контекст
Поліщук Н.В. Філософсько–освітнє осмислення проблем духовності в контексті інформаційно–високотехнологічного науково–технічного прогресу
Шелюк Л. Демократизація освіти як принцип її реформування в Україні

Політичні науки

Аманмирадов Н.А. Філософія міжнародних відносин як предмет політологічного дискурсу
Мітрофанова О.О. Історичний метод у дослідженні стратегічного партнерства
Лазуренко Ю.М. Молодіжні субкультури як агент політичної соціалізації сучасної молоді
Стойко О.М. Теоретичні обґрунтування інституційних виборів в транзитних країнах
Макаренко Б. Трансформаційне суспільство: пошук основних моделей розвитку
Береза В.О. Поняття політичної соціалізації в сучасному політологічному дискурсі
Григор О. Теоретико–методологічні засади дослідження консенсусу
Шваб М.А. Соціальні медіа у діяльності неурядових організацій: теоретико–прикладний вимір
Хома Н.М. Візуалізація як характеристика постмодерної політичної дії
Антонюк О.А. Судова влада та правова глобалізація
Нагорняк Т.Л. Конфлікт Держави і Суспільства в Україні
Денисюк С.Г. Репутація правоохоронних органів України: політико–соціологічний аналіз
Колесницька Н.М. Теоретико–методологічні засади політико–культурного аналізу самоідентифікації населення Львівської області
Вєтринський І. Передумови та геополітичні аспекти Першої світової війни
Пронь Т.М., Пронь С.В. Зовнішньополітичні інтереси США і Росії в сучасній Азії або українська складова російського повернення на «Великий Схід»
Дужа І.А. США в процесах регіональної інтеграції ПСА
Шульгіна М.В. Концептуальні основи цивілізаційної геополітики держав БРІКС
Мудрицька К.О. Трансформація концептуального підходу до поняття «безпека» у французькому безпековому дискурсі

Наукове життя

Ластовський В.В. Видання до 70-річчя професора Г. Казьмирчука (Віддане служіння історичній науці: до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Упор. М. Казьмирчук, Ю. Латиш. – К.: ПП «КП УкрСІЧ», 2014. – 462 с.; Григорій Дмитрович Казьмирчук. До 70-річчя з дня народження: біобібліографічний довідник / Упоряд. М.Г. Казьмирчук, Я.Г. Рябцева. – К.: ПП «КП УкрСІЧ», 2014. – 160 с.)
Масаєв М.В. Університетська педагогічна освіта як фундаментальна основа життя соціуму. Рецензія на монографію: Глузман А.В. Университетское педагогическое образование: опыт системного исследования. Монография. – К.: Видавничий центр «Просвіта», 1996. – 312 с.
Морозов І.Л. Рецензія на монографію: Васильчук Є.О. Політичний радикалізм та екстремізм в молодіжному середовищі України / Є.О. Васильчук. – Черкаси: «Палліум», 2014. – 514 c.
Петренко І.М. Рецензія на книгу: Перерва В.С. Церковні школи в Україні (кінець XVIII – поч. ХХ ст.): забутий світ [Текст] / [В.С. Перерва]. – Біла Церква: Видавець Пшонківський О.В., 2014. – Т.1. Загальна частина. – 576 с. + 32 с. іл.
Потрашков С.В. Рецензія на монографію: Дегтярьов С.І. Цивільне чиновництво України у кінці ХVIII – першій половині ХІХ ст.: монографія / С.І. Дегтярьов. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2014. – 472 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Юрченко О.А. Числовая символика в текстах украинских исторических дум дохмельницкого периода (на примере семантических срезов чисел три и семь)
Николайчук А.С. Роль украинских земель в материальном обеспечении российской армии во время русско–турецкой войны 1735–1739 гг. по материалам «Полного собрания законов Российской империи»
Ковальчук Т.В. Влияние православных общественных организаций на социально-политическую жизнь украинских губерний Российской империи в начале ХХ века
Романцова Н.И. «История Украины–Русы» М.Грушевского в украинской историографии
Валявская K.В. К проблеме возникновения «светского общества» на Буковине в австрийский период
Марчук В.В. Греко–католики Украины в 1914–1923 гг.
Маковей Е.О. Украинско-московский конфликт 1658-1659 гг.: попытка анализа внутренней и внешней составляющей в статье Пантелеймона Кулиша «Выговщина»
Даниленко Р.М. Большевистский террор в Украине в декабре 1917 – апреле 1918 гг.
Доценко В.О. Еврейское антипогромное движение в Украине 1917–1920–е гг.
Хвист В.А. Основные политические партии и движения в Крыму в 1917 году
Чуткий А.И. Влияние революционных событий начала 1917 г. на высшую школу Киева: изучение изменений на примере судьбы одной личности
Кудинов И.А. Использование частей Украинской трудовой армии в боевых действиях (лето–осень 1920 г.)
Булгакова А.В. Вовлечение украинских колхозниц в институты партийно–советского руководства СССР в конце 1920–х – начале 1930–х гг.
Демочко А.Л., Ростовская В.И. История 1–й советской больницы им. В.И. Ленина в 20–30–х гг. ХХ ст.: медико–краеведческий аспект
Красницкая А.Н. Голодомор 1932–1933 годов на Винниччине
Черкас Т.В. «Веймарский треугольник» и Украина
Семененко Н.Г. Широкая химизация сельского хозяйства УССР в конце 50–х – 60–х годах прошлого века
Чепурда А.Н. Проведение гидромелиоративных работ, предусмотренных «Великим планом преобразования природы»
Лукьяненко А.В. Методологические лабиринты исследования повседневности педагогов времён тоталитаризма
Лисунец Л.И. Личность Е.К. Воронцовой в воспоминаниях современников
Дорошенко В.С. Некоторые идеологические основы государственного развития Украины
Окорокова В.В. Индивидуалистические основы информационного общества и их выражение в утопиях будущего
Пекарчук В.М. Эволюция основных направлений межкультурного двухстороннего сотрудничества как фактор возрождения и развития культуры этнических меньшинств: тенденции 1990–2000–х годов
Резник И.С. Роль банковской системы Украины в преодолении социально–экономического кризиса 1998–1999 гг.
Усенко Н.Н. Трудящаяся молодежь села в частном сельском предпринимательстве: повседневное измерение (1990–2000–е годы)
Скороход О.В. Тематика отечественных диссертационных исследований 1950–х – 2010–х гг. по истории украинско–сербских связей
Соломатова В.В. Дизайн, мода, реклама как системообразующие факторы формирования визуальных искусств в контексте массовой культуры ХХ–ХІХ веков
Тараненко О.Г. Развитие отношений собственности в аграрной сфере Украины во второй половине ХХ ст. и роль Л.А. Шепотько в научном обеспечении данного процесса
Волгирева Г.П. Проблемы землеустройства на Урале: по личным впечатлениям П.А. Столыпина и А.В. Кривошеина от пребывания в Перми и Пермской губернии
Гвоздков С.Ю. Эволюция подхода администраций Дж.В. Буша к проблеме российской демократии
Стройновский А. Парламентская деяльность Станислава Щенсного Потоцкого
Татаринов И.Е. Особенности обеспечения русской армии обмундированием во время Первой мировой войны (по материалам Бессарабской губернии)
Шваб Л.П. «В ожидании освобождения»: польская дипломатическая «игра» в вопросе восточной границы Польши в годы Второй мировой войны
Дорошенко Л.В. Исследования орнаментации керамической посуды райковецкой культуры: опыт и перспективы
Палиенко С.В. Обсуждение книги В.Ф. Генинга «Объект и предмет науки в археологии» на методсеминаре ЛОИА АН СССР: обстоятельства и факты
Сильченко И.В. Член–корреспондент В.П. Зосимович про возникновение и развитие свеклосахарного растения
Коваленко М.М. Вклад профессора В.Г. Ротмистрова (1866–1941) в разработку технологии выращивания хлопчатника в Украине
Апостол М.В. А.А. Сапегин  пионер генетических исследований в Украине и их использование в селекции
Бородай И.С. Теоретические и методологические основы становления и развития науки о кормлении сельскохозяйственных животных в Украине
Волощук В.М., Юдина К.Е. Развитие зоотехнической науки по физиологии пищеварения животных в учебных заведениях Украины
Левченко И.Н. Развертывание научных исследований обществами естествознавцев Украины во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. и их мировоззрение
Полывач М.А. Становление Павла Дмитриевича Пшеничного, как ученого и его вклад в развитие кафедры кормления сельскохозяйственных животных Украинской сельскохозяйственной академии
Щебетюк Н.Б. Природно–климатические зоны как фактор влияния на структуризацию сельскохозяйственного опытного дела Украины в 20–х гг. ХХ в.
Свидерская О.М. Агрономическая и агротехническая помощь подольскому селу в период нэпа (1921–1929 гг.)

Философские науки

Деревянко А.В. Историческое становление понятия революция в социально–философском дискурсе
Держко И. Многомерность бытия человека в структуре ценностного процесса
Гаджиев О.Ю. Сущность и функции среднего класса в современном обществе
Захарченко М.С. Моральный конфликт как элемент развития демократии
Санакуев Н.Г. Медиафилософия как новая отрасль философского знания
Санжаровец В.Н. Проявления коррупционного деликта в кризисных ситуациях
Чернова Л.П. Закономерности формирования новой картины мира
Чаркина Т.И. Антропологизация исторического познания в период постмодерна
Шедяков В.Е. Ценностно–смысловые комплексы как фактор антропосоциогенеза
Буцыкина Е.А. Трансгрессия как конститутивный фактор литературно–критического творчества Жоржа Батая
Данканич А.С. Пауль Тиллих и либеральная теология ХІХ столетия
Жиртуева Н.С. Мистическое учение Карлоса Кастанеды и традиция шаманизма в культуре ХХ века
Лымарь О.В. Связь телесной подвижности и смысла пространства (на основании работ Дэвида Морриса)
Мельник В.В. Экзистенциал одиночества в философской прозе Анатолия Федя
Политюк А.П. Критический подход в аргументации Труди Говье
Саноцкая Н. Концептуализация феномена творчества в философии Платона
Скрыцкая Н.В. Франциско Суарес и метафизика взглядов
Филянина Н.Н. Философия образования Дж.Дьюи и экообразование
Черная Л.В. Трактовка идеала в творчестве Вольфганга Крауса: философский анализ
Юдинцев О.В. Происхождение идеи Бога: между классическим эволюционизмом и церковной догмой
Гнидык И.И. Влияние буллы «Ea Semper» на становление Греко–католической Церкви в США
Трегуб А.А. Евангельские христиане в советской Украине: диверсификация как ответ на вызов неблагоприятных условий
Дмитренко М. И. Конструктивные и деструктивные смыслы современной корпоративной культуры: переоценка ценностей
Крапивник А.А. Автор и соавторы художественного текста в культуре позднего Модерна и постмодерна
Калужская В.О. Массовые зрелища эстрады
Синькевич О.Б. Возрастная идентичность в контексте массовой культуры: социально–философский анализ
Андриенко Е.В. Поливариантность проявлений феномена деловой женщины в современном обществе
Лелека О.В. Эстетическое сознание как средство расширения когнитивных границ человеческого понимания
Литценберг Л.В., Саенко А.Г. Язык как средство формирования идентичности в социокультурном пространстве
Масаев М.В. Проблема дефицита правопонимания в русской философии (философско–исторический анализ)
Микольченко В.С. Стратегия героико–патриотического воспитания в отечественном социокультурном пространстве
Отрешко В. Информационная безопасность в контексте языковых приоритетов создания украинского государства
Гангал А.В. Интериоризация социальных норм как слагаемая социализации личности и условие успешности ее признания
Попова І.В. Особенности реализации экологической безопасности в системе рыночных отношений
Завальнюк Е.В. Значение физической культуры и спорта в воспитании патриотических чувств личности
Путров С.Ю. Философское виденье гомеостаза, гомеореза и гомеоклаза, как процессуальных составляющих сохранения здоровья человека
Старовойт О. Противоречия и преимущества демократии как среды внедрения и развития инноваций
Кузьмина С.Л. Образование как фактор социальной мобильности «среднего» выпускника Киевской духовной академии
Бак М. Информатизация образования как предмета философско-педагогического дискурса
Лантинова А. Экономическое образование как культурная коммуникация
Линовицкая О. Образование в структуре современного философско-педагогического дискурса.
Москалик Г. Философия внедрения инноваций в информационно-коммуникативной среде образования
Македонская С.И. Генетические причинно–наследственные связи феномена философской культуры учителя: теоретико–методологический контекст
Полищук Н.В. Философско–образовательное осмысление проблем духовности в контексте информационно–высокотехнологического научно–технического прогресса
Шелюк Л. Демократизация образования как принцип ее реформирования в Украине

Политические науки

Аманмырадов Н.А. Философия международных отношений как предмет политологического дискурса
Митрофанова О.А. Исторический метод в исследовании стратегического партнерства
Лазуренко Ю.Н. Молодежные субкультуры как агент политической социализации современной молодежи
Стойко Е.М. Теоретическое обоснование институционных выборов в транзитных странах
Макаренко Б. Трансформационное общество: поиск основных моделей развития
Береза В.А. Понятие политической социализации в современном политологическом дискурсе
Григор О. Теоретико–методологические основы исследования консенсуса
Шваб М.А. Социальные медиа в деятельности неправительственных организаций: теоретико–прикладное измерение
Хома Н.М. Визуализация как характеристика постмодерного политического действия
Антонюк А.А. Судебная власть и правовая глобализация
Нагорняк Т.Л. Конфликт Государства и Общества в Украине
Денисюк С.Г. Репутация правоохранительных органов Украины: политико–социологический анализ
Колесницкая Н.М. Теоретико–методологические основы политико–культурного анализа самоидентификации населения Львовской области
Ветринский И. Предпосылки и геополитические аспекты Первой мировой войны
Пронь Т.М., Пронь С.В. Внешнеполитические интересы США и России в современной Азии или украинская составляющая российского возвращения на «Великий Восток»
Дужа И.А. США в процессах региональной интеграции ЮВА
Шульгина М.В. Концептуальные основы цивилизационной геополитики государств БРИКС
Мудрицкая К.А. Трансформация концептуального подхода к понятию «безопасность» во французском дискурсе в сфере безопасности

Научная жизнь

Ластовский В.В. Издания к 70-летию профессора Г. Казьмирчука
Масаев М.В. Университетское педагогическое образование как фундаментальная основа жизни социума. Рецензия на монографию: Глузман А.В. Университетское педагогическое образование: опыт системного исследования. Монография. – К.: Видавничий центр «Просвіта», 1996. – 312 с.
Морозов И.Л. Рецензия на монографию: Васильчук Е.О. Политический радикализм и экстремизм в молодежной среде Украины / Е.О. Васильчук. – Черкассы: «Паллиум», 2014. – 514 c.
Петренко И.Н. Рецензия на книгу: Перерва В.С. Церковные школы в Украине (конец XVIII – нач. ХХ в.): забытый мир [Текст] / [В.С. Перерва]. – Белая Церковь: Издатель Пшенковский О.В., 2014. – Т.1. Общая часть. – 576 с. + 32 с. ил.
Потрашков С.В. Рецензия на монографию: Дегтярев С.И. Гражданское чиновничество Украины в конце ХVIII – первой половине ХІХ вв.: монография / С.И. Дегтярев. – Сумы: ООО «Печатный дом «Папирус», 2014. – 472 с.

CONTENT

Historical studiens

Yurchenko O.O. Number symbolism in the texts of the Ukrainian historical dumas of the period before ruling of Bohdan Khmelnytskyi (on the example of numeral semantic cross–sections of numbers tree and seven)
Nickolaychuk O.S. The role of the Ukrainian lands in the material support of the Russian army during Russian–Turkish war 1735–1739 based on the materials of «Complete collection of laws b Russian empire»
Kovalchuk T. V. The influence of Orthodox organizations upon social and politic life of Ukrainian provinces in the Russian Empire in the beginning of the 20th century
Romantsova N.І. M.Grushevsky’s «History of Ukraine–Rus» in Ukrainian historiography
Valiavs’ka K.V. The Problem of «High Society» Origin during the Austrian Period (1815–1848)
Marchuk V.V. Greek Catholics in Ukraine in 1914–1923
Makovey E.О. Ukrainian-Moscow conflict of 1658-1659 years.: attempt to analyze the internal and the external component of the article Panteleimon Kulish "Vygovschina"
Danylenko R.M. The Bolshevik terror in Ukraine in December 1917 – April 1918
Doсenko V.O. Jewish antipogrom movement in Ukraine in 1917–1920’s
Khvist V.O. The main political parties and movements in the Crimea in 1917 year
Chutkyi А.І. The influence of revolutionary events are on a higher school of Kyiv (beginning of 1917), study of changes trough the fate of one personality
Kudinov I.O. The Ukrainian labour army units in the combat actions (summer–autumn 1920)
Bulgakova A.V. Engagement of Ukrainian collective peasant women to institutes party and soviet leadership of the USSR in the late 1920s – early 1930s
Demochko A.L., Rostovska V.I. History of V.I. Lenin 1st Soviet Hospital in 1920–1930s: medical and local aspect
Krasnitskaya A.N. Famine of 1932–1933 in Vinnytsia
Cherkas T.V. The Weimar triangle and Ukraine
Semenenko N.G. Widespread use of chemicals in agriculture of USSR in the late 50’s – 60’s of last century
Chepurda G.M. Irrigation and drainage works carried out in accordance with «The great plan of nature transformation»
Lukyanenko О.V. Methodological maze of the study of educators’ everyday life during the times of totalitarianism
Lisunets L.I. Personality of Е.K. Vorontsova in the memoirs of contemporaries
Doroshenko V.S. Some of the ideological foundations of the state of development of Ukraine
Okorokova V.V. Individualistic principles of the information society and their expression in the utopias of the future
Pekarchuk V.M. Evolution contractual basis for cultural ties, as a factor in the revival and development of culture ethnic minorities: trends 1990–2000–s
Reznik I.S. The role of the banking system of Ukraine in overcoming of socio–economic crisis of 1998–1999
Usenko N.M. Working young people of village in a private rural enterprise: everyday measuring (1990–2000th)
Skorohod O.V. Theme domestic dissertation research 1950–2010s on the history of Ukrainian–Serbian relations
Solomatova V.V. Design, fashion, advertising, as system–forming factors of visual arts in the context of popular culturs XX–XXI ages
Taranenko O.H. Development of property relations in agrarian sphere of Ukraine in the second half of 20th century and role of L.О. Shepotko in scientific providing of this process
Volgireva G.P. Problems of land regulation on Ural: according to personal impressions of P.A. Stolypin and A.V. Krivoshein from staying in perm and Permian province
Gvozdkov S.Y. Evolution of the Bush administrations’ approach to the problem of democracy in Russia
Stroynowski A. Szczęsny Stanisław Potocki - the activity parliamentary
Tatarinov I.E. Features provide the Russian army uniforms during the First World War (Based on the Bessarabian province)
Shvab L.P. «Waiting for Liberation»: Polish diplomatic «game» within Eastern Polish border issue during the Second World War
Doroshenko L.V. Researching of ornamentation of ceramic pottery of raykovecka culture: experiences and perspectives
Paliienko S.V. The discussion on V.F. Gening’s book «Object and subject matter of science in archaeology» on the methodological workshop of LOIA AS USSR: circumstances and facts
Silchenko I.V. Corresponding member V.P. Zosymovych on origin and growth of sugar beet plant
Kovalenko M.M. Contribution of Professor V.G. Rotmistrov (1866–1941) to development of technology and cultivation of cotton in Ukraine
Apostol M.V. A.Sapegin  a pioneer of genetic research in Ukraine and their use in selection
Borodaj I.S. The theoretical and methodological foundations of formation and development of the science of feeding of farm animals in Ukraine
Voloshchuk V.M., Yudina K.Ye. Development of zootechnical science with problems of the physiology of digestion in animals in educational institutions of Ukraine
Levchenko I.N. Deployment of research natural societies of Ukraine in the second half of XIX – early XX century and ideological basis
Polyvach M.A. Formation of Pavlo Pshenychnyy as scientist and his contribution in development of the Department of feeding farm animals at Ukrainian Agricultural Academy
Shchebetyuk N.В. Natural climate zones as a factor of influence on structuring of agricultural research in Ukraine in the 20’s of the XX century
Sviderska O.M. Agronomic and Agro–Technical assistance to villages in Podillia region at the time of NEP agricultural transition (1921–1929)

Philosophic sciences

Derevianko A.V. Historical appearance of revolution concept in social–philosophical discourse
Derzhko I. Multidimensionality of human being within value process structure
Hajiyev O.Yu. Nature and functions of middle class in modern society
Zakharchenko M.S. Moral conflict as an element of democracy’s development
Sanakuev N.G. Mediaphilosophy as the new branch of philosophical knowledge
Sanzharovets’ V.М. Displays of corruption delict are in crisis situations
Chernovа L.P. Сonformities to law forming of new picture of the world
Charkina T.I. Anthropologization of the historical cognition in Post–Modern period
Shedyakov V.E. Value–semantic complexes as a factor of anthroposociogenesis
Butsykina I.О. Transgression as a constitutive factor in literary and critical works by Georges Bataille
Dankanich A.S. Paul Tillich and liberal theology of the XIX century
Zhirtueva N.S. Mystic study of Carlos Castaneda and tradition of shamanism in the culture of the 20th century
Lymar O.V. The coherence of corporal moveability and the sense of space (based on the works of David Morris)
Melnik V.V. Existential of loneliness in the phylosophical prose of Anatoliy Fed
Politiuk A.Р. Trudy Govier’s critical approach to argumentation theory
Sanotska N. Conceptualization of the phenomenon of creativity in Plato’s philosophy
Skrytska N.V. Francisco Suarez and metaphysics views
Filyanina N.М. John Dewey’s philosophy of education of and environmental education
Chorna L.V. Interpretation of the ideal in the works of Wolfgang Kraus: a philosophical analysis
Yudintsev O.V. The origin of the idea of God: between classical evolutionism and church dogma
Hnidyk I.I. The influence of the bull «Ea Semper» on the becoming of Greek–Сatholic Church in the USA
Trehub H.A. Evangelical Christians in the Soviet Ukraine: diversification as a response to the challenge of adverse conditions
Dmytrenko M. Y. Constructive and Destructive Senses of Modern Corporate Culture: Revaluation of Values
Krapivnyk G.O. Fiction text authors and co-authors in the culture of the late Modernity and Postmodernity
Kaluzhs’ka V.O. Mass shows pop
Sinkevych O.B. Age–old identity in context of mass culture: social–philosophical analysis
Andriyenko O.V. The multy–variation of expressions of phenomenon of business lady in modern society
Leleka O.V. Aesthetic consciousness as a means of expanding the boundaries of human understanding of cognitive
Littsenberg L.V., Saenko O.G. Language as a means of formation of identity in sociocultural space
Masayev M.V. The problem of deficit of comprehension for law and order in Russian philosophy (philosophy and history analises)
Mikol’chenko V.S. Strategy hero–patriotic education in domestic social and cultural space
Otreshko V. Іnformative safety in the context of language priorities of Ukrainian creation of the state
Gangal A.V. An interiorization of social norms as composed socialization of the personality and a condition of success of its recognition
Popova I.V. Features realization of ecological safety, is in the system of market relations
Zavalniuk O.V. Value of physical culture and sport in education patriotic feelings of personality
Putrov S.Yu. The philosophical vision of homeostasis, homeorhesis and homeoclasis, as procedural components of human health
Starovoyt O. Contradictions and advantages of democracy as environments of introduction and development of innovations
Kuzmina S.L. Education as a factor of social mobility of the Kiev theological Academy’s average graduate
Bak М. Informatization educations as article of philosophical-pedagogical discourse
Lantinova А. Economic education as a notion of cultural communication
Linovetska О. Education in the structure of modern philosophical-pedagogical дискурсу
Moskalik G. Philosophy of introduction of innovations is in the informatively-communicative environment of education
Makedonskaia S.I. Genetic causes, inheritance relations phenomenon philosophical culture teacher: theoretical and methodological context
Polischuk N.V. Philosophical–educational judgement of problems of spirituality in the context of information–highlytechnological scientific and technical progress
Shelyuk L. Democratization educations as principle of her reformation in Ukraine

Political sciences

Amanmyradov N.A. Philosophy of international relations as a subject of political science discourse
Mitrofanova O.O. The historical method in the strategic partnership research
Lazurenko Yu.M. Youth subcultures as an agent of political socialization of modern youth
Stoyko O.M. The theoretical grounding of institutional choices in the transition countries
Makarenko B. Transformational society: search for basic models of development
Bereza V.О. The concept of political socialization in modern political science discourse
Grіgor O. Theoretical and methodological basis of the research consensus
Shvab M.А. Social media in non–governmental organization activity: theoretical and applied dimension
Khoma N.M. Imaging as a characteristic of postmodern political action
Antoniuk O.A. Judiciary and legal globalization
Nagornyak T.L. The conflict between State and Society in Ukraine
Denysiuk S.G. Ukrainian law–enforcement agencies: political–sociological analysis
Kolesnitskaya N.M. Theoretical and methodological basis of political and cultural analysis of Lviv region’s identity population
Vetrinskij I. Background and geopolitical aspects of the First World War
Pron T.M., Pron S.V. Foreign policy interests of the United States and Russia in the contemporary Asian or Russian Ukrainian component of the return on the «Grand East»
Duzha I.A. The key aspects of the U.S. national strategy in the process of South Asia region integration
Shulhinа M.V. Conceptual bases of civilizational geopolitics BRICS
Mudrytska K.О. Transformation of a conceptual approach to the notion of securitywithin the French security discourse

Scientific life

Lastovsky V.V. Publication of the 70th anniversary of Professor G. Kazmyrchuka.
Masayev M.V. University pedagogical education as fundamental basis of socium’s life. Review on a Monograph: Gluzman A.V. University Pedagogical Education: an Experience of Systematic Research. A Monograph. – K.: Publishing Centre «Prosvita», 1996. – 312 p.
Morozov I.L. Review of the monograph: Vasilchuk E.О. Political radicalism and extremism among the youth of Ukraine / E.О. Vasilchuk. – Cherkasy: «Pallium», 2014. – 514 р.
Petrenko I.M. Review of the book: Pererva V.S. Church schools in Ukraine (the end of XVIII – the head of the XX century): the forgotten world [Text] / [V.S. Pererva]. – Bila Tserkva: Publisher Pshonkivskyy O.V., 2014. – T.1. General part. – 576 pages + 32 pages illustrations.
Potrashkov S.V. Review of the monograph: Degtyarev S. Civil Officialdom in Ukraine at the End of the 18th – the Beginning of the 19th Centuries: Monograph / Sergey I. Degtyarev. – Sumy: Publishing House Papyrus, 2014. – 472 p.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>