"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2014. Випуск 90 - 2014
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Солдатенко В. Ф. Проблема співвідношення дипломатичних і воєнних чинників у боротьбі за владу в Україні (1917 р. – початок 1919 р.) (Ч.1)
Бобіна О.В. Погляди європейських інтелектуалів кінця ХІХ – початку ХХ ст. на феномен революції
Радько П.Г. Державницькі традиції українського народу у складі Великого Князівства Литовського
Гапченко О.В. Формування гуманістичних засад української педагогічної думки другої половини XVI – першої половини XVII ст. в Україні
Коваль Д.П. Перекладацька діяльність «ожидовілих» у другій половині XV – початку XVI ст. та її вплив на розвиток наукової думки в Україні
Штанько О.Ф. Міське судочинство Луцька першої половини ХVІІ ст.
Петренко А.А. Спроба відтворення собороправності в синодальну епоху Православної Церкви в Україні
Могильний Л.П. Життя студентів та студентські земляцтва в Київському університеті Святого Володимира
Надтока Г.М., Волков В.О. Українська колонізація Далекого Сходу (1860–ті рр. – початок ХХ століття)
Потій Н.М. Діяльність товариства взаємодопомоги вчителів Чернігівської губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
Торубара А.О. Ніжинський юридичний ліцей князя Безбородька як осередок юридичної освіти і науки (1840–1875 рр.)
Чорноіваненко І.В. Діяльність Сергія Балтазаровича та Марії Олександрівни Скадовських в роки Першої світової війни
Вовчук Л.А. Дипломатичні зв’язки України на завершальному етапі Першої світової війни
Антоненко В.В. Міські бюджети УСРР 1920–х рр.: формування нормативно–законодавчої бази
Нікітенко К.В. Командно–адміністративна система УРСР в умовах перших п’ятирічок – вплив на обороноздатність
Сокирська В.В. Інститут уповноважених СРСР при уряді УСРР
Доморослий В.І. Чи був несподіваним напад Німеччини на українські землі у складі СРСР 1941 року?
Петрович О.Ю. Жінки в лавах підпільних структур: процес входження, напрями та форми діяльності, ставлення чоловічої більшості
Тимошенко Ю.О. Листи громадян в органи влади як джерело вивчення повсякденного життя в УРСР у середині та наприкінці 1940–хроків
Компанієнко О.В. Проблема аудиторного забезпечення шкіл працюючої молоді (1958–1964 рр.)
Лук’яненко О.В. Розважальне дозвілля студентів педагогічних інститутів УРСР доби «відлиги»
Федорова Т.М. Національні та державні історико–культурні заповідники Черкащини як центри туристичної справи
Дорошенко В.С. Здоров’я нації – пріоритет державного управління
Делі О.П. Видавнича та літературно–публіцистична діяльність Д.М. Княжевича
Мазипчук М.Д. Державно–політична діяльність Юрія Коцюбинського (1918–1920 рр.)
Волошин М.М. Музеєзнавча діяльність Данила Фіґоля в Українському державному музеї етнографії та художнього промислу АН УРСР у Львові
Андрєєв В.М. Віктор Петров: археолог в окупованій Україні (1942–1943)
Кривошея І.І., Якименко Л.М. Гендерний аспект мілітаристського дискурсу в егодокументах: компаративний аналіз мемуарів «уманського періоду» Надії Суровцової та Петра Курінного (1914–1917)
Довган Ю.Л. Дипломатичні зв’язки представників УНР та ЗУНР з державами–переможницями на останньому етапі національно–визвольних змагань (серпень 1919 р. – листопад 1920 р.): історіографія проблеми
Щербатюк В.М. Лист П.Врангеля А.Денікіну як вагоме джерело дослідження антиденікінського селянського повстанського руху та інших питань Української революції 1917–1921 років
Кір’янова О.Л. Історіографічні джерела з історії науково–педагогічної і вчительської інтелігенції (20–30–ті роки ХХ ст.)
Красніцька Г.М. Розвиток геральдики в Україні
Шолота Х.В. Внесок українського жіноцтва Канади у розвиток рідномовного шкільництва (50–80–ті рр. ХХ ст.)
Яцечко–Блаженко Т.В. Нерухомі пам’ятки єврейської культурної спадщини міста Кременця
Катуш Е. Роль Королівської університетської друкарні у відродженні слов’янських народів
Зубко А.М. Міри ваги в Італії в ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.
Священко З.В. Питання реформування волосного суду у проекті аграрної реформи Редакційної комісії Міністерства внутрішніх справ Російської імперії
Ширі Г.А. Російсько–іранська війна в період правління Каджаров
Шукюрова Ж.С. Тазкірати і історія їх розвитку
Величенко О.Соціал–демократична партія Німеччини у Парламентській Раді 1948–1949 років та її участь у розробці Основного закону країни
Фощан Я.І. Досвід та уроки розбудови сучасної Словенії як соціальної держави
Байрамова І.З. Регіональні аспекти розміщення бібліотечно–інформаційних ресурсів та кадрове забезпечення бібліотек регіонів Азербайджанської Республіки
Джафаров Т. Фінансові джерела вірменської діаспори
Ібрагімов М.Н. Правовий статус Каспійського моря і проблеми геополітичного суперництва
Немировська В.О. Причини та початок конфлікту в Чеченській республіці Ічкерія в 1999–2002 рр.
Гасанова Дж.В. Підкурганні склепи Нагірного Карабаху Азербайджану епохи ранньої бронзи і їх деякі паралелі

Філософські науки

Окорокова В.В. Індивідуалістичні засади інформаційного суспільства та їх вираження в утопіях майбутнього
Савченко С.В. Філософія глобального інформаційного суспільства як цивілізаційна парадигма розвитку сучасного суспільства
Москалик Г. Філософське значення наукових практик та соціального досвіду в розвитку сучасного світу
Левченко А.В. Природа і специфіка соціальної організації в контексті сучасного філософського дискурсу
Литвинчук О.В. Історичні аспекти маргінальності
Вергелес К.М. Християнська антропологія: минуле і сучасність
Журба М.А. Віртуальна реальність та властивості людської психіки
Гоян І.М. Історико–філософські виміри когнітивної психології
Іващенко І.А. Міра як категорія класичної античної філософії
Соломаха І.Г. Духовний потенціал віри, надії, любові
Поліщук Н.В. Сучасний науково–технічний прогрес у контексті формування духовності молоді
Шапіро Г.С. Історико–філософський контекст формування поняття «подія–на–межі»
Шелюк Л. Поняття свободи в світогляді та ціннісних орієнтаціях сучасної молоді
Лавриненко С.О. Національна свідомість особистості як фактор формування громадянського суспільства в Україні
Семчишин С.І. Постмодерністське прочитання суверенітету в теорії міжнародних відносин
Путров С. Генезис явища біосоціальних технологій впливу на здоров’я людини
Чернова Л.П. Соціокультурна зумовленість наукового знання
Гайтан В.В. Соціокультурні детермінанти трансформації «пострадянського простору»
Заїка Т.П. Український модернізм кінця ХІХ – початку ХХ ст. як «нова» модель культурної самоідентичності
Іванова К.А. Зміни культури: адаптивні і дезадаптивні
Калужська В.О. Сценічний простір естрадного мистецтва
Нурієва К.А. Ідея створення загальнотюркської літературної мови
Рихліцька О.Д.Філософсько–культурологічне підґрунтя екології культури
Сінькевич О.Б. Реклама як засіб конструювання ідентичності суб’єкта масової культури
Білокопитова Н.І. Діалектичність світогляду та ідеології тюркської соціальної культури
Тан Тан Давані Х. Походження і етапи розвитку іранського містицизму (мітраїзм, зороастризм, маніхейство)
Ухов О.С. Постмодерн у християнському дискурсі і християнство в постмодерні
Дубініна В.О. Концептуалізація освіти в історико–філософському контексті: Німецька класична філософія
Абдрахманова М.Ж. Історико–філософська ретроспекція змістовного навантаження поняття «культура»
Боятюк О. Світоглядне підґрунтя дослідження безперервної освіти в мережевому суспільстві
Довга Л.М. Методологічні проблеми викладання «Історії світової та вітчизняної культури»
Кісіль М.В. Визначення поняття забезпечення якості вищої освіти
Пашаєва А. Єдність природи Бога і сутності та докази цього в філософії Спінози
Демиденко Я.С. Вплив філософії Л.Вітгенштайна на неоавангардизм 60–х – 70–х років
Гулієв І.Опис атешкеде в творах Нізамі

Політичні науки

Аманмирадов Н.А. Демократія і колективна безпека як принципи сучасної філософії міжнародних відносин
Прошин Д.В. Тероризм у контексті демократичних транзитів
Вєтринський І. Передумови та геополітичні аспекти Першої світової війни
Лікарчук Н.В. Особливості застосування релятивного маркетингу в сучасних державах
Недбай В.В. Деякі риси наукового дискурсу політичної комунікації в інформаційну добу
Підкуркова І.В. Права і свободи людини як показник зрілості громадянського суспільства
Макаренко Б. Політична участь як політична активність особистості в трансформаційному суспільстві
Мателешко Ю.П. Націоналізм як релігія (крізь призму семивимірної моделі секулярних ідеологій Н.Смарта)
Приходько С.М. Концепція конституціоналізму в теоретичній спадщині Богдана Кістяковського
Шульгіна М.В. Концепція цивілізаційної геополітики Вадима Цимбурського
Гoцуляк В.М. Процеси самooрганiзацiї сучаснoгo українськoгo сoцiуму: ідеї С.В. Петлюри
Рябінін Є.В., Мартинюк І.В. Енергетична складова національної безпеки України
Давидюк М.І. Студентське самоврядування як соціальний інститут із формування політико-культурних засад національної еліти
Врадій О.С. Ключові напрями співробітництва міжнародних організацій та організацій громадянського суспільства в Україні
Деревінський В.Ф. Внутрішньопартійні конфлікти в Народному Русі України у 1992–1999 рр.
Мадрига Т.Б. Особливості застосування виборчих технологій у парламентській виборчій кампанії 2012 р.
Коцур В.В. Суспільно–політичне життя Галичини наприкінці 80–х – початку 90–х рр. ХХ століття: історіографія
Полякова М.Є. Українсько–казахстанське співробітництво на сучасному етапі: фактор політичної кризи 2014 року
Пономарьова І.С., Анохіна А.В. Основні напрямки співпраці України та КНР в економічній сфері
Висоцька Г.В. Роль Польської держави у суспільно–політичному житті української національної меншини
Асгарова Н. Енергетична проблема безпеки США на Близькому Сході з початку ХХ століття
Гаврилова Н.В., Юр’єва С.А. Регіональна безпека у Східній Азії
Кравчук В.О. «Заморожені конфлікти» як інструмент реалізації геостратегії РФ
Мощенко О.М. Нова зовнішня політика Турецької Республіки в категоріях неоосманізму та неопантюркізму

Наукове життя

Кизима С.А. Рецензія на монографію: Васильчук Є.О. Політичний радикалізм та екстремізм в молодіжному середовищі України / Є.О. Васильчук. – Черкаси: «Палліум», 2014. – 514 c.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Солдатенко В. Ф. Проблема соотношения дипломатических и военных факторов в борьбе за власть в Украине (1917 г. – начало 1919 г.)
Бобина О.В. Взгляды европейских интеллектуалов конца ХIX – начала ХХ в. на феномен революции
Радько П.Г. Традиции государственности украинского народа в составе Великого Княжества Литовского
Гапченко Е.В. Формирование гуманистических принципов украинского педагогического мнения второй половины XVI – первой половины XVII в. в Украине
Коваль Д.П. Переводческая деятельность «жидовствующих» во второй половине XV – начала XVI века и ее влияние на развитие научной мысли в Украине
Штанько О.Ф. Городское судопроизводство Луцка первой половины ХVІІ в.
Петренко А.А. Попытка возрождения соборноправности в синодальную эпоху Православной Церкви в Украине
Могильный Л.П. Жизнь студентов и студенческие землячества в Киевском университете Святого Владимира
Надтока Г.М., Волков В.О. Украинская колонизация Дальнего Востока (1860–е гг. – начало ХХ века)
Потий Н.Н. Деятельность общества взаимопомощи учителей Черниговской губернии (конец ХІХ – начало ХХ вв.)
Торубара А.А. Нежинский юридический лицей князя Безбородко как центр юридического образования и науки (1840–1875 гг.)
Черноиваненко И.В. Деятельность Сергея Балтазаровича и Марии Александровны Скадовских в годы Первой мировой войны
Вовчук Л.А. Дипломатические связи Украины на завершающем этапе Первой мировой войны
Антоненко В.В. Городские бюджеты УССР 1920–х гг.: формирование нормативно–законодательной базы
Никитенко К.В. Командно–административная система УССР в условиях первых пятилеток – влияние на обороноспособность
Сокирская В.В. Институт уполномоченных СССР при правительстве УССР
Доморослый В.И. Было ли неожиданным нападение Германии на украинские земли в составе СССР 1941 года?
Петрович О.Ю. Женщины в рядах подпольных структур: процесс вхождения, направления и формы деятельности, отношение мужского большинства
Тимошенко Ю.А. Письма граждан в органы власти как источник изучения повседневной жизни в СССР в середине и конце 1940–х годов
Компаниенко О.В. Проблема аудиторного обеспечения школ работающей молодежи (1958–1964 гг.)
Лукьяненко А.В. Развлекательный досуг студентов педагогических институтов УССР времён «оттепели»
Федорова Т.Н. Национальные и государственные историко–культурные заповедники Черкасчины как центры туристического дела
Дорошенко В.С. Здоровье нации – приоритет государственного управления
Дели А.П. Издательская и литературно–публицистическая деятельность Д.М. Княжевича
Мазипчук М.Д. Государственно–политическая деятельность Юрия Коцюбинского (1918–1920 гг.)
Волошин М.М. Музееведческая деятельность Данила Фиголя в Украинском государственном музее этнографии и художественного промысла во Львове
Андреев В.Н. Виктор Петров: археолог в оккупированной Украине (1942–1943)
Кривошея И.И., Якименко Л.Н. Гендерный аспект милитаристского дискурса в эгодокументах: компаративный анализ мемуаров «уманского периода» Надежды Суровцовой и Петра Куринного (1914–1917)
Довган Ю.Л. Дипломатические связи представителей УНР и ЗУНР со странами–победительницами на последнем этапе национально–освободительных движений (август 1919 г. – ноябрь 1920 г.): историография проблемы
Щербатюк В.М. Письмо П.Врангеля А.Деникину как важный источник исследования антиденикинского крестьянского повстанческого движения и других вопросов Украинской революции 1917–1921 годов
Кирьянова Е.Л. Историографические источники по истории научно–педагогической и учительской интеллигенции (20–30–е годы ХХ ст.)
Красницкая Г.М. Развитие геральдики в Украине
Шолота К.В. Вклад украинских женщин Канады в развитии родного языка в школе (50–80–е гг. ХХ ст.)
Яцечко–Блаженко Т.В. Недвижимые памятники еврейского культурного наследия города Кременца
Катуш Э. Роль Королевской университетской типографии в возрождении славянских народов
Зубко А.Н. Меры веса в Италии в ХVІІІ – первой половины ХІХ вв.
Священко З.В. Вопрос реформирования волостного суда в проекте аграрной реформы Редакционной комиссии Министерства внутренних дел Российской империи
Шири Г.А. Русско–иранская война в период правления Каджаров
Шукюрова Ж.С. Тазкираты и история их развития
Величенко Е. Социал–демократическая партия Германии в Парламентском Совете 1948–1949 годов и ее участие в разработке Основного закона страны
Фощан Я.И. Опыт и уроки построения современной Словении как социального государства
Байрамова И.З. Региональные аспекты размещения библиотечно–информационных ресурсов и кадровое обеспечение библиотек регионов Азербайджанской Республики
Джафаров Т. Финансовые источники армянской диаспоры
Ибрагимов М.Н. Правовой статус Каспийского моря и проблемы геополитического соперничества
Немировская В.А. Причины и начало конфликта в Чеченской Республике Ичкерия в 1999–2002 гг.
Гасанова Дж.В. Подкурганные склепы Нагорного Карабаха Азербайджана эпохи ранней бронзы и их некоторые параллели

Философские науки

Окорокова В.В. Индивидуалистические основы информационного общества и их выражение в утопиях будущего
Савченко С.В. Философия информационного общества как цивилизационная парадигма развития современного социума
Москалик Г. Философское значение научных практик и социального опыта в развитии современного мира
Левченко А.В. Природа и специфика социальной организации в контексте современного философского дискурса
Литвинчук О.В. Исторические аспекты маргинальности
Вергелес К.Н. Христианская антропология: прошлое и современность
Журба Н.А. Виртуальная реальность и свойства человеческой психики
Гоян И.Н. Историко–философское измерение когнитивной психологии
Иващенко И.А. Мера как категория классической античной философии
Соломаха И.Г. Духовный потенциал веры, надежды, любви
Полищук Н.В. Современный научно–технический прогресс в контексте формирования духовности молодежи
Шапиро А.С. Историко–философский контекст формирования понятия «событие–на–пределе»
Шелюк Л. Понятие свободы в мировоззрении и ценностных ориентациях современной молодежи
Лавриненко С.А. Национальное сознание личности как фактор формирования гражданского общества в Украине
Семчышын С.И. Постмодернистское прочтение суверенитета в теории международных отношений
Путров С. Генезис явления биосоциальных технологий влияния на здоровье человека
Чернова Л.П. Социокультурная обусловленность научного знания
Гайтан В.В. Социокультурные детерминанты трансформации «постсоветского пространства»
Заика Т.П. Украинский модернизм конца XIX – начала ХХ века как «новая» модель культурной самоидентичности
Иванова К.А. Изменения культуры: адаптивные и дезадаптивные
Калужская В.О. Сценическое пространство эстрадного искусства
Нуриева К.А. Идея создания общетюркского литературного языка
Рыхлицка О.Д. Философско–культурологические основания экологии культуры
Синькевич О.Б. Реклама как средство конструирования идентичности субъекта массовой культуры
Белокопытова Н.И. Диалектичность мировоззрения и идеологии тюркской социальной культуры
Тан Тан Давани Х. Происхождение и этапы развития иранского мистицизма (митраизм, зороастризм, манихейство)
Ухов А.С. Постмодерн в христианском дискурсе и христианство в постмодерне
Дубинина В.А. Концептуализация образования в историко–философском контексте: Немецкая классическая философия
Абдрахманова М.Ж. Историко–философская ретроспекция содержательной нагрузки понятия «культура»
Боятюк Е. Мировоззренческое основание исследования непрерывного образования в сетевом обществе
Довга Л.М. Методологические проблемы преподавания «Истории мировой и отечественной культуры»
Кисиль Н.В. Определение понятия качества высшего образования
Пашаева А. Единство природы Бога и сущности и доказательства этого в философии Спинозы
Демиденко Я.С. Влияние философии Л.Витгенштайна на неоавангардизм 60–х – 70–х годов
Гулиев И. Описание атешкеде в произведениях Низами

Политические науки

Аманмырадов Н.А. Демократия и коллективная безопасность как принципы современной философии международных отношений
Прошин Д.В. Терроризм в контексте демократических транзитов
Ветринский И. Предпосылки и геополитические аспекты Первой мировой войны
Ликарчук Н.В. Особенности применения релятивного маркетинга в современных государствах
Недбай В.В. Некоторые черты научного дискурса политической коммуникации в информационную эпоху
Подкуркова И.В. Права и свободы человека как показатель зрелости гражданского общества
Макаренко Б. Политическое участие как политическая активность личности в трансформационном обществе
Мателешко Ю.П. Национализм как религия (сквозь призму семиаспектной модели секулярных идеологий Н.Смарта)
Приходько С.Н. Концепция конституционализма в теоретическом наследии Богдана Кистяковского
Шульгина М.В. Концепция цивилизационной геополитики Вадима Цымбурского
Гоцуляк В.М. Процессы самоорганизации современного украинского социума: идеи С.В. Петлюры
Рябинин Е.В., Мартынюк И.В. Энергетическая составляющая национальной безопасности Украины
Давидюк Н.И. Студенческое самоуправление как социальный институт по формированию политико-культурных основ национальной элиты
Врадий О.С. Ключевые направления сотрудничества международных организаций и организаций гражданского общества в Украине
Деревинский В.Ф. Внутрипартийные конфликты в Народном Рухе Украины в 1992–1999 гг.
Мадрыга Т.Б. Особенности применения избирательных технологий в парламентской избирательной кампании 2012 года
Коцур В.В. Общественно–политическая жизнь Галичины в конце 80–х – начала 90–х гг. ХХ века: историография
Полякова М.Е. Украинско–казахстанское сотрудничество на современном этапе: фактор политического кризиса 2014 года
Пономарева И.С., Анохина А.В. Основные направления сотрудничества Украины и КНР в экономической сфере
Высоцкая Г.В. Роль Польского государства в общественно–политической жизни украинского национального меньшинства
Асгарова Н. Энергетическая проблема безопасности США на Ближнем Востоке с начала ХХ века
Гаврилова Н.В., Юрьева С.А. Региональная безопасность в Восточной Азии
Кравчук В.А. «Замороженные конфликты» как инструмент реализации геостратегии РФ
Мощенко А.М. Новая политика Турецкой Республики в категориях неоосманизма и неопантюркизма

Научная жизнь

Кизима С.А. Рецензия на монографию: Васильчук Е.О. Политический радикализм и экстремизм в молодежной среде Украины / Е.О. Васильчук. – Черкассы: «Паллиум», 2014. – 514 c.

CONTENT

Historical studiens

Soldatenko V. F. The problem of correlation of diplomatic and military factors in the struggle for power in Ukraine (1917 -beginning of 1919)
Bobina O.V. The views of the European intellectuals (the end of the 19th – the beginning of the 20th centuries) on the phenomenon of revolution
Radko P.G. Historiography of the statehood traditions of the Ukrainian people within the Grand Duchy of Lithuania
Gapchenko E.V. Forming of humanistic principles of Ukrainian pedagogical opinion of the second half of XVI – first half of XVII of century in Ukraine
Koval D.P. Translational activity «ozhydovilyh» in the second half of the XVI century – to the beginning of XV century– and its impact on the development of scientific thought in Ukraine
Shtanko O.F. The local judiciary peculiarities in Lutsk in the first half of the 17th century
Petrenko A.A. An attempt of the conciliar nature reproduction during the Orthodox Church Synodical epoch in Ukraine
Mogylny L.Р. Student Life and student fraternities at the University of St. Volodymyr of Kiev
Nadtoka G.M., Volkov V.O. Ukrainian colonization of the Far East (1860 – beg. of the twentieth century)
Potii N.M. Activities of the Chernihiv Province Teachers’ Mutual Aid Society in the Late 19th and Early 20th Centuries
Torubara A.О. Nizhyn Prince Bezborodko Law Lyceum as a center of law education and science (1840–1875)
Chornoivanenko I.V. Activity of Sergey Baltazarovich and Maria Аlexandrоvna Skadovski during the First World War
Vovchuk L.А. Diplomatic relations of Ukraine in the final stages of World War I
Antonenko V.V. The city budgets of the Ukrainian SSR in the 1920s: the formation of the legal framework
Nikitenko K.V. Command–administrative system in Ukraine Republic under first five–years plans – the impact on the defense potential
Sokyrska V.V. Institute of the representative of the USSR under the government of the Ukrainian SSR
Domorosly V.I. Was it a surprise German attack on the Ukrainian lands in the USSR in 1941?
Petrovych O.Yu. Women in the ranks of underground organizations: entering process, activities directions and forms, attitude of the male majority
Tymoshenko Ju.O. Letters from citizens to the authorities as a source for the study of everyday life in the USSR in the middle and late 1940’s years
Kompaniyenko O.V. Problem of providing schools for young workers with classrooms (1958–1964)
Lukyanenko О.V. Entertaining leisure of pedagogical institutes’ students of Ukrainian Soviet Socialist Republic during the «thaw» period
Fedorova T.N. National and state historical and cultural reserves of Ukraine as centers of tourist business
Doroshenko V.S. Nation’s health – a priority of state management
Deli A.P. D.M. Knyazhevich’ publishing, literary and publicistic activities
Mazypchuk M.D. Public and political activities of Yuriy Kotsiubynsky (1918–1920)
Voloshyn M.M. Museum activities of Danylo Figol in Ukrainian State Museum of Ethnography and Crafts in Lviv
Andreev V.M. Viktor Petrov archaeologist in occupied Ukraine (1942–1943)
Krivosheja I.I., Yakymenko L.М. Gender aspect militaristic discourse egodokumentah: comparative analysis of memoirs «Umansky period» Nadiya Surovtseva and Petro Kurinnyi (1914–1917)
Dovgan Yu.L. Diplomatic relations representatives of the UPR and WUPR from the victorious powers in the last etape of National Liberation Movement (August 1919 – November 1920): historiography of the problem
Shcherbatyuk V.M. The letter from P.Vrangel to A.Denikin as an Important Source for the Research in the anti–Denikin Peasant Insurrectionary Movement and Other Problems of the Ukrainian Revolution of 1917–1921
Kiryanova O.L. Historiographical sources of history of scientific–pedagogical and teacher intellectuals (20–30s of XX century)
Krasnitskaya G.M. Development of heraldry in Ukraine
Sholota K.V. Contribution of Ukrainian Canadian Women in Development of Mother Tongue learning (50–80–ies ХХ сen)
Yatsechko–Blazhenko T.V. Immovable monuments of Jewish cultural heritage of Kremenets
Katus E. Concerning the role of the Royal University Press in the revival of the Slavic peoples
Zubko A.M. Weight measures in Italy in the 18th century and the first half of the 19th century
Svyaschenko Z.V. Issue of reforming the county court in agrarian reform project Editorial committee Ministry of Internal Affairs of the Russian Empire
Shiri H.A. Russian–Iranian war during the reign of the Qajar
Shukyurova J.S. Tazkiries and the history of their development
Velychenko O. The Social Democratic Party of Germany in the Parliamentary Council of 1948–1949 and its participation in development of the Basic Law
Foshchan Ya.I. Experience and lessons of the development of present-day Slovenia as the welfare state
Bayramova I.Z. Regional aspects of the settle of library–information resources and present situation of its staff provision in the Republic of Azerbaijan
Jafarov T. Financial sources of the Armenian diaspora
Ibragimov M.N. The legal status of the Caspian Sea and the problems of geopolitical rivalry
Nemyrovska V.О. The reasons and beginning of the conflict in Chechen Republic of Ichkeria in 1999–2000 years
Hasanova J.V. Crypts beneath barrows Upper Garabagh Azerbaijan Early Bronze Age and some parallels

Philosophic sciences

Okorokova V.V. Individualistic principles of the information society and their expression in the utopias of the future
Savchenko S.V. Philosophy of information society development as civilizational paradigm of modern society
Moskalyk G. The philosophical significance of scientific practices and social experience in the development of the modern world
Levchenko A.V. Nature and specificity of social organization in the context of contemporary philosophical discourse
Lytvynchuk O.V. Historical aspects of marginality
Vergeles K.М. Christian anthropology: is the past and contemporaneity
Zhurba M.A. Virtual reality and features of human psyche
Goian I.М. Historico–philosophical measurement of cognitive psychology
Ivashchenko I.A. Measure as the category of ancient philosophy
Solomaha I.G. The spiritual potential of faith, hope and love
Polischuk N.V. Modern scientific and technical progress in the context of formation of spirituality of youth
Shapiro H.S. Historical and philosophical context of shaping the concept «event at the limits»
Shelyuk L. The concept of freedom in the outlook and values of today's youth
Lavrynenko S.О. National consciousness of personality as a factor in the formation of civil society in Ukraine
Semchyshyn S.І. Postmodern understanding of sovereignty in international relations theory
Putrov S. The genesis of the phenomenon of biosocial impact of technology on human health
Chernova L.P. Sociocultural Conditionality of Scientific knowledge
Gaitan V.V. Social and cultural determinants of transformation «post–soviet»
Zayika T.P. Ukrainian modernism of the end of ХІХ – the beginning of the XX century as a «new» model of cultural self–identity
Ivanova K.A. Cultural changes
Kaluzhs’ka V.O. Stage space pop art
Nureyevа K.A. The idea of creation of the common Turkish literary language
Rykhlytska O.D. Philosophical and culturological foundation of Culture Ecology
Sinkevych O.B. Advertising as a means of construction of identity of the subject of mass culture
Bilokopytova N.I. Dialectical of worldview and ideology of Turkic social culture
Tan Tan Davani H. The origins and the stages of the Iranian mysticism’s development (Mithraism, Zoroastrianism, Manichaeism)
Ukhov A.S. Postmodern in Christian discourse and Christianity in the postmodern
Dubininа V.О. Conceptualization of education in historical and philosophical context: German classical philosophy
Abdrakhmanova M.Zh. Substantial meaning of «culture»: a historical and philosophical retrospect
Boyatyuk O. Vision basis of the research continuos education in the network society
Dovha L.M. Methodological problems in the teaching of the «History of world and native culture»
Kysil М.V. The definition of quality in higher education
Pashayeva A. Unity of the nature of God and essence and proof of it in philosophy Spinoza
Demidenko Jа.S. Influence of philosophy on L.Wittgenstein on neoavangradizm 60s – 70s
Guliyev I. Description ateshkede works of Nizami

Political sciences

Amanmyradov N.A. Democracy and the principles of collective security as a modern philosophy of international relations
Proshin D.V. Terrorism in the context of democratic transitions
Vetrinsky I. Background and geopolitical aspects of the First World War
Likarchuk N.V. Features of the application of relational marketing in modern states
Nedbay V.V. Some lines of scientific discourse of political communication at information epoch
Pidkurkova I.V. Human rights and freedoms as an indicator of civil society matureness
Makarenko B. Political participation as a political activity of the individual in transformation society
Mateleshko Y.Р. Nationalism as religion (in the context of the seven aspects of Smart’s model of secular ideologies)
Pryhodko S.M. The concept of constitutionalism in the theoretical heritage of Bohdan Кistyakovsky
Shulhinа M.V. The concept of civilization geopolitics of Vadim Tsymbursky
Gotsuliak V.M. The processes of self–organization of the modern Ukrainian society: ideas S.V. Petlyury
Ryabinin Y.V. Martyniuk I.V. The Energy dimension of national security of Ukraine
Davydyuk MI. Student's self-management as social institute on forming of politiko-cultural bases of national elite
Vradiy O.S. Key areas of cooperation of international organizations and civil society organizations in Ukraine
Derevinskyi V.F. Intraparty conflicts in the People’s Movement of Ukraine in1992–1999years
Madryga T.B. Features of the use of electoral technologies in election of Supreme Council of Ukraine of 2012
Kotsur V.V. Socio–political life in Halychyna in the late ‘80–s and early ‘90–s of the 20th century: historiography
Polyakova M.E. Ukrainian–Kazakh cooperation at the present stage: the factor of political crisis in 2014
Ponomareva I.S., Anokhina A.V. The main directions of cooperation between Ukraine and China in the economic sector
Vysotska H.V.The role of the Polish state in the socio-political life of the Ukrainian national minority
Asgarova N. The U.S. Energy Security Challenge in the Middle East
Gavrilova N.V., Iurieva S.A. Regional security in East Asia
Kravchuk V.O. «Frozen conflicts» as an instrument of the Russian Federation geo–strategy realization
Moshchenko O.М. The new policy of the Turkish Republic in terms of neo–Ottomanism and neo–Panturkism

Scientific life

Kizima S.A. Review of the monograph: Vasilchuk E.O. Political radicalism and extremism among youth in Ukraine / E.О. Vasilchuk. – Cherkassy: «Pallium», 2014. – 514 р.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>