"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2014. Випуск 91 - 2014
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Солдатенко В. Ф. Проблема співвідношення дипломатичних і воєнних чинників у боротьбі за владу в Україні (1917 р. – початок 1919 р.) (Ч.2)
Щербатюк В. М. Перші кроки Тараса Шевченка на шляху до вершин творчості: роздуми та наукові пошуки у рік 200-річчя митця
Гай–Нижник П. П. Ідея Соборності й українське державотворення (1918–1919 рр.)
Кунецька О. О. Вплив стосунків сільського духовенства з вірянами на стан православної парафії у ХІХ столітті
Васьків Н. А. Українсько–єврейські відносини у політиці християнських суспільників наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами часопису «Руслан»)
Тептюк Л. М. Основні віхи діяльності Історичного товариства Нестора–літописця та участь Володимира Іконникова
Акатріні В. М. Освіта Буковини у роки Першої світової війни (1914–1918)
Добролюбська Ю. А., Ліхачова О. Є. Відтворення ідей журналу «Рассвет» у літературному мистецтві О. Я. Бруштейн
Передерій І. Г. У боротьбі за Українську державу: маловідома сторінка дипломатичної діяльності В’ячеслава Липинського
Степаненко В. А. Інститут прокуратури Радянської України 1920-1930 рр.: історико-юридичний дискурс
Волошинова А. В. Діяльність Комісії для неповнолітніх правопорушників на території УСРР в першій половині 1920–х рр.
Розовик О. Д. Формування єврейської шкільної освіти в УСРР у 1920–х – початку 1930–х рр.
Бернацький В. Р. Православно–сектантські рухи на Волині – Житомирщині 20–х років ХХ століття в умовах більшовицького режиму
Кулікова Т. О. Хід реорганізації МТС та реалії функціонування ремонтно–технічних станцій в Україні
Вєтров І. Г. Початок відбудови хімічної промисловості України у 1943–1945 рр.
Гончаренко О. М. Джерельна база архівів України в контексті вивчення особливостей функціонування органів та установ окупаційної адміністрації Райхскомісаріату «Україна» (1941–1944 рр.)
Колісник Н. І. Проблеми нормативно–правового забезпечення роботи місцевих судових установ на теренах Райхскомісаріату «Україна» (1941–1944 рр.)
Лук’яненко О. В. Культурне дозвілля у педагогічних інститутах УРСР доби «відлиги»
Омельковець О. Я. Співпраця видавництва «Смолоскип» імені Василя Симоненка з Першою Українською Друкарнею у Франції наприкінці 1960–х – початку 1970–х років
Резнік І. С. Розвиток банківської системи України в 2000–2008 рр.
Бобровнік Ю. В. Виникнення засобів масової інформації молодіжних громадських організацій в Україні (1989–2013 рр.)
Cкочиньська-Прокопович Б. Вибрані аспекти суспільної політики держави щодо явища бідності
Куйбіда В. В. Становлення й періодизація розвитку екології та її термінології
Кучерук М. С. Зміна парадигми незалежної України: громадянське суспільство vs пострадянське суспільство
Стрільчук В. В. Транскордонне співробітництво України та Республіки Польща у сфері туризму: особливості та проблеми
Федорова Т. М. Форми і методи державного регулювання у діяльності заповідників Черкаської області та їх вдосконалення
Горпинченко І. В. Територіально–адміністративна структура й вище церковне управління православної церкви в Україні другої половини ХІХ століття: дореволюційна історіографія
Ковальська Л. А. Історичні джерела з історії партизансько–підпільного руху років війни архіву Харківської області
Маслак В. І. Світогляд еліти Гетьманщини початку XVIII ст. з перспективи сучасних польських дослідників
Мельнічук Н. В. «Єврейське питання» в німецькій окупаційній пропаганді на теренах Райхскомісаріату «Україна»: сучасна вітчизняна історіографія
Павловський Є. А. Голодомор 1932–1933 рр. в українській та зарубіжній історіографії
Смолянчук О. О. Нацистська податкова політика на теренах Райхскомісаріату «Україна»: сучасна вітчизняна історіографія
Зубко А. М. Міри ваги Східної Європи VІ–ХІХ ст.
Пронь Т. М. Історія трагедії Іраку: замовники, підбурювачі, виконавці
Алієв Е. З. Завоювання Росією Іреванського ханства і створення «Вірменської області»
Гошкарлы Г. Скифская тематика в историко-археологической литературе Азербайджана
Гусейнова Г. И. Кувшинные погребения некрополя Галатепе
Мелик-заде С. М. Місії Кармелітів в держави Сефевидов в період шаха Аббаса I (1587-1629)
Дудар Р. В. Структура та внутрішня організація новоствореного османського війська «Асакір–і мансуре–і Мухаммедіє» в 1826–1834 рр.
Ісламова З. Р. Сільське господарство Азербайджану в XVIII столітті в документах дипломатичних місій і мандрівників
Кукуре С. П. Роль язичництва у литовському суспільстві за часів правління князя Кейстута
Пількевич А. Л. Ветеранські колонії Августа: у пошуках форм та альтернатив

Філософські науки

Герасименко М. В. Суспільство в світі ідей та ідеї в світі суспільства
Журба М. А. Інтернет-аддикція як прихована загроза сучасної цивілізації
Грица Ю. Ю. Фактори розгортання еволюційного процесу
Масаєв М. В. Про деякі інтенції холістичної філософії науки
Додонова В. І. Когнітивні та інституціональні обрії науки
Карпенко С. Р. Дискурсивна взаємодія влади і мас: філософський зміст і значення у ХХІ столітті
Дєвочкіна Н. М. Політична трансформація – рушійна сила формування сучасного суспільства
Ляднева А. В. Концептуалізація терміносистеми «благодійність»: історико–філософський аспект
Ніколаєнко О. О. Комунікативні виміри культурно–національної ідентичності
Єгупов М. В. Феномен ідентичності: проблема тексту та контекстів
Покулита І. К., Виселко І. В. Культурні смисли медіапростору – естетичний та аксіологічний аспекти
Савченко С. В. Концепції «суспільства знань» як стратегічного ресурсу держави у гуманітарно–науковому дискурсі
Хлєбнікова А. А. Соціально–філософський дискурс комунікативних мереж як особливого ресурсу соціального капіталу за умов глобалізації
Чоп Т. О. Теорія та практика футуризму в контексті «гри»
Шедяков В. Є.Соціальний рівень інформаційного впливу як аргумент в стратегічної конкуренції культурно–цивілізаційних світів
Яшина О. М. Концептуальні засади художньо–естетичного та морального виховання особистості: філософсько–освітній аспект
Отрешко В. С. Моральне самовизначення особиcтості
Качмар О. В. Евристичний потенціал етологічної концепції агресивності особистості
Щербина М. М. Міф і Інтернет: міфологічний і екранний культурний код
Рик С. М. Морально-етичні аспекти міфологічного часу
Бондаренко О. О. Літературоцентричність та владний дискурс
Луценко А. В. Розуміння тілесності та здоров’я в контекстуальному вимірі медичних традицій (Захід vs Схід)
Путров С. Механізм введення у дію біосоціальних технологій впливу на здоров’я людини
Чернова Л. П. Специфіка управління трудовими ресурсами в Україні: регіональний аспект
Мамедова Ч. Д. Поняття любові в філософії Артура Шопенгауера і Конфуція: «агапе» і «жень»
Пашаєва А. Єдність природи Бога і сутності та докази цього в філософії Спінози
Тимо О. С. Діахронія у філософії Іншого Е. Левінаса
Вергелес К. М. Образ Христа як ідеалу життя людини в мистецтві
Далекорей М. І. Особливості церковної інформаційної політики та потреба нації в єдиній Помісній Церкві
Горбунова Л. С. Про релевантність постнекласичних практик в освіті
Москалик Г. Ф. Цілісність і взаємна визначеність сучасної науки, освіти та практики
Семенюк Н. В. Структурно-функціональний аналіз безперервної освіти в Україні
Терепищий С. О. Провідні вектори інтернаціональних змін в структурі сучасного університету: опозиція культури та виробництва
Сидоренко О. Б. Відповідальність як фактор підвищення навчальних досягнень у молодших школярів
Неприцька Т. І. Вплив мовної політики Великої Британії на національну ідентичність шотландців
Наджафзаде А. Б. Творчість Нізамі – найяскравіша сторінка азербайджанської літератури
Асадова В. Мученик поет «Фуюзат»
Карахан Х. Танзімат і турецька література XIX століття

Політичні науки

Аманмирадов Н. А. Демократія як основна риса нової філософії міжнародних відносин
Коваль І. В. Місце та роль церкви в українському суспільстві: історична ретроспектива та сучасні реалії
Цимбал Д. І. Перспективи розвитку інституту опозиції в Україні
Левченко А. В., Левченко М. О. Козацтво і формування державотворчої моделі розвитку українського етносу
Мамед–заде Н. С. Фактори, що впливають на територіальну цілісність держави
Нагорняк М. М., Стефурак М.М. Механізм взаємодії та функціональна складова влади і опозиції на місцевому рівні
Шелемба М. М. Методологічні аспекти використання гуманітарного підходу щодо дослідження електорального простору
Денисова А. Ю. Чорний піар під час парламентських виборів 2014 року
Алейнікова С. М. «Духовність-ОПК-Світськість» – «Свята Трійця» російської ідеології
Антонюк О. А. Квазісудова влада у сфері конституційного контролю: казахстанська модель
Крась І. Дилеми, пов’язані з приєднанням Польщі до банківського союзу
Ключник Р. М. Особливості регіональної політики Республіки Польща
Матвійчук А. В. Особливості взаємодії держави з громадськими організаціями у ФРН
Бутирська І. В. Членство Угорщини в ЄС та її соціальні реформи
Гаджієв Р. «Мир на Кавказі» – як одна з необхідних умов геополітичної безпеки Азербайджанської Республіки
Керімов М. Про концептуальну роль ідеології азербайджанства
Мудрицька К. О. Роль ядерного фактору у зовнішній політиці Франції у постбіполярний період
Шуляк С. В. Регіональна держава як інтервент: ефіопська збройна інтервенція у Сомалі

Наукове життя

Жулканич Н. М., Острянко А. М. Міське самоврядування: сьогодення через досвід минулого. Рецензія на монографію: Нікітін Ю. О. Пореформені міста Полтавської, Харківської та Чернігівської губерній у другій половині ХІХ ст.: історичний аспект самоврядування: [Монографія] / Ю. О. Нікітін. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – 252 с.
Виткалов С. В. Наука як компонент культури (ювілейна науково–практична конференція в м. Рівне)

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Солдатенко В. Ф. Проблема соотношения дипломатических и военных факторов в борьбе за власть в Украине (1917 г. – начало 1919 г.) (Ч. 2)
Щербатюк В. М. Первые шаги Тараса Шевченка на пути к вершинам творчества:размышления и научные поиски в год 200-летия деятеля искусства
Гай–Нижник П. П. Идея Соборности и строительство украинской государственности (1918–1919 гг.)
Кунецкая О. А. Влияние отношений сельского духовенства с верующими на состояние православного прихода в ХІХ веке
Васкив Н. А. Украинско–еврейские отношения в политике христианских общественников в конце XIX – начале ХХ в. (по материалам газеты «Руслан»)
Тептюк Л. Н. Основные вехи деятельности Исторического общества Нестора–Летописца и участие Владимира Иконникова
Акатрини В. М. Образование Буковины в годы Первой мировой войны (1914–1918)
Добролюбская Ю. А., Лихачова О. Е. Воплощение идей журнала «Рассвет» в литературном искусстве А.Я. Бруштейн
Передерий И. Г. В борьбе за Украинское государство: малоизвестная страница дипломатической деятельности Вячеслава Липинского
Степаненко В. А. Институт прокуратуры Советской Украины 1920-1930 гг.: историко-юридический дискурс
Волошинова А. В. Деятельность Комиссии для несовершеннолетних правонарушителей на территории УССР в первой половине 1920–х гг.
Розовик О. Д. Формирование еврейского школьного образования в УССР в 1920–х – начале 1930–х гг.
Бернацкий В. Р. Православно–сектантские движения на Волыни – Житомирщине 20–х годов ХХ века в условиях большевистского режима
Куликова Т. О. Ход реорганизации МТС и реалии функционирования ремонтно–технических станций в Украине
Ветров И. Г. Начало восстановления химической промышленности Украины в 1943–1945 гг.
Гончаренко А. Н. Источниковедческая база архивов Украины в контексте изучения особенностей функционирования органов и учреждений оккупационной администрации Рейхскомиссариата «Украина» (1941–1944 гг.)
Колесник Н. И. Проблемы нормативно–правового обеспечения работы местных судебных учреждений на территории Рейхскомиссариата «Украина» (1941–1944 гг.)
Лукьяненко А. В. Культурный досуг в педагогических институтах УССР времён «оттепели»
Омельковец А. Я. Сотрудничество издательства «Смолоскип» имени Василия Симоненко с Первой Украинской Типографией во Франции в конце 1960–х – начале 1970–х годов
Резник И. С. Развитие банковской системы Украины в 2000–2008 гг.
Бобровник Ю. В. Возникновение средств массовой информации молодежных общественных организаций в Украине (1989–2013 гг.)
Cкочиньська- Прокопович Б. Избранные аспекты общественной политики государства относительно явления бедности
Куйбида В. В. Становление и периодизация развития экологии и ее терминологии
Кучерук М. С. Смена парадигмы независимой Украины: гражданское общество vs постсоветское общество
Стрильчук В. В. Трансграничное сотрудничество Украины и Республики Польша в сфере туризма: особенности и проблемы
Федорова Т. Н. Формы и методы государственного регулирования в деятельности заповедников Черкасской области и их совершенствование
Горпинченко И. В. Территориально–административная структура и высшее церковное управление православной церкви в Украине второй половины XIX века: дореволюционная историография
Ковальская Л. А. Исторические источники по истории партизанско–подпольного движения в годы войны архива Харьковской области
Маслак В. И. Мировоззрение элиты Гетманщины начала XVIII века с перспективы современных польских исследователей
Мельничук Н. В. «Еврейский вопрос» в немецкой оккупационной пропаганде на территории Рейхскомиссариата «Украина»: современная отечественная историография
Павловский Е. А. Голодомор 1932–1933 гг. в украинской и зарубежной историографии
Смолянчук О. О. Нацистская налоговая политика на территории Рейхскомиссариата «Украина»: современная отечественная историография
Зубко А. Н. Меры веса Восточной Европы VІ–ХІХ вв.
Пронь Т. М. История трагедии Ирака : заказчики, подстрекатели, исполнители
Алиев Э. З. Завоевание Россией Иреванского ханства и создание «Армянской области»
Гошкарлы Г. Скифская тематика в историко-археологической литературе Азербайджана
Гусейнова Г. И. Кувшинные погребения некрополя Галатепе
Мелик-заде С. М. Миссии Кармелитов в государства Сефевидов в период шаха Аббаса I (1587-1629)
Дудар Р. В. Структура и внутренняя организация новосозданного османского войска «Асакир–и мансуре–и Мухаммедие» в 1826–1834 гг.
Исламова З. Р. Сельское хозяйство Азербайджана в XVIII веке в документах дипломатических миссий и путешественников
Кукуре С. П. Роль язычества в литовском обществе во времена правления князя Кейстута
Пилькевич А. Л. Ветеранские колонии Августа: в поисках форм и альтернатив

Философские науки

Герасименко Н. В. Общество в мире идей и идеи в мире общества
Журба Н. А. Интернет-аддикция как скрытая угроза современной цивилизации
Грица Ю. Ю. Факторы становления эволюционного процесса
Масаев М. В. О некоторых интенциях холистической философии науки
Додонова В. И. Когнитивные и институциональные горизонты науки
Карпенко С. Р. Дискурсивное взаимодействие власти и масс: философское содержание и значение в XXI веке
Девочкина Н. Н. Политическая трансформация – движущая сила формирования современного общества
Ляднева А. В. Концептуализация терминосистеми «благотворительность»: историко–философский аспект
Николаенко А. О. Коммуникативные измерения культурно–национальной идентичности
Егупов Н. В. Феномен идентичности: проблема текста и контекстов
Покулита И. К., Выселко И. В. Культурные смыслы медиапространства – эстетический и аксиологический аспекты
Савченко С. В. Концепции «общества знаний» как стратегического ресурса государства в гуманитарно–научном дискурсе
Хлебникова А. А. Социально–философский дискурс коммуникативных сетей как особенного ресурса социального капитала в условиях глобализации
Чоп Т. О. Теория и практика футуристического произведения в контексте «игры»
Шедяков В. Е. Социальный уровень информационного влияния как аргумент в стратегической конкуренции культурно–цивилизационных миров
Яшина Е. Н. Концептуальные основы художественно–эстетического и морального воспитания личности: философско–образовательный аспект
Отрешко В. С. Моральное самоопределение личности
Качмар А. В. Эвристический потенциал етологической концепции агрессивности личности
Щербина М. М. Миф и Интернет: мифологический и экранный культурный код
Рык С. Н. Морально-этические аспекты мифологического времени
Бондаренко О. О. Литературоцентризм и властный дискурс
Луценко А. В. Понимание телесности и здоровья в контекстуальном измерении медицинских традиций (Запад vs Восток)
Путров С. Механизм введения в действие биосоциальных технологий влияния на здоровье человека
Чернова Л. П. Специфика управления персоналом в Украине: региональный аспект
Мамедова Ч. Д. Понятие любви в философии Артура Шопенгауэра и Конфуция: «агапе» и «жэнь»
Пашаева А. Единство природы Бога и сущности и доказательства этого в философии Спинозы
Тимо О. С. Диахрония в философии Другого Э.Левинаса
Вергелес К. Н. Образ Христа как идеала жизни человека в искусстве
Далекорей М. И. Особенности церковной информационной политики и потребность нации в единой Поместной Церкви
Горбунова Л. С. О релевантности постнеклассических практик в образовании
Москалик Г. Ф. Целостность и взаимная определенность современной науки, образования и практики
Семенюк Н. В. Структурно - функциональный анализ непрерывного образования в Украине
Терепищий С. О. Ведущие векторы международных изменений в структуре современного университета: оппозиция культуры и производства
Сидоренко О. Б. Ответственность как фактор повышения учебных достижений у младших школьников
Неприцкая Т. И. Влияние языковой политики Великобритании на национальную идентичность шотландцев
Наджафзаде А. Б. Творчество Низами – самая яркая страница азербайджанской литературы
Асадова В. Мученик поэт «Фуюзат»
Карахан Х. Танзимат и турецкая литература XIX века

Политические науки

Аманмырадов Н. А. Демократия как основная черта новой философии международных отношений
Коваль И. В. Место и роль церкви в украинском обществе: историческая ретроспектива и современные реалии
Цымбал Д. И. Перспективы развития института оппозиции в Украине
Левченко А. В., Левченко М. А. Казачество и формирование государственной модели развития украинского этноса
Мамед–заде Н. С. Факторы, влияющие на территориальную целостность государства
Нагорняк М. М., Стефурак М. М. Механизм взаимодействия и функциональная составляющая власти и оппозиции на местном уровне
Шелемба М. М. Методологические аспекты использования гуманитарного подхода к исследованию электорального пространства
Денисова А. Ю. Черный пиар во время парламентских выборов 2014 года
Алейникова С. М. «Духовность-ОПК-Светскость» – «Святая Троица» российской идеологии
Антонюк А. А. Квазисудебная власть в сфере конституционного контроля: казахстанская модель
Крась И. Дилеммы, связанные с присоединением Польши к банковскому союзу
Ключник Р. М. Особенности региональной политики Республики Польша
Матвийчук А. В. Особенности взаимодействия государства с гражданськими организациями ФРГ
Бутырская И. В. Членство Венгрии в ЕС и ее социальные реформы
Гаджиев Р. «Мир на Кавказе» – как одно из необходимых условий геополитической безопасности Азербайджанской Республики
Керимов М. О концептуальной роли идеологии азербайджанства
Мудрицкая К. А. Роль ядерного фактора во внешней политике Франции в постбиполярный период
Шуляк С. В. Региональная держава как интервент: эфиопская вооруженная интервенция в Сомали

Научная жизнь

Жулканич Н. М., Острянко А. М. Городское самоуправление: сегодня через опыт прошлого. Рецензия на монографию: Никитин Ю. О. Пореформенные города Полтавской, Харьковской и Черниговской губерний во второй половине ХІХ ст.: исторический аспект самоуправления: [Монография]/ Ю. О. Никитин. – Винница: ООО «Нилан-ЛТД», 2014. – 252 с.
Виткалов С. В. Наука как компонент культуры (юбилейная научно–практическая конференция в г. Ровно)

CONTENT

Historical studiens

Soldatenko V. F. The problem of correlation of diplomatic and military factors in the struggle for power in Ukraine (1917 -beginning of 1919) (Р. 2)
Shcherbatyuk V. M. Taras Shevchenko’s First Steps on the Way to the Top of His Creations: thoughts and scientific researches in the year of 200’s birthday of the artist
Hai–Nyzhnyk P. P. The idea of Unification and construction of Ukrainian statehood (1918–1919)
Kunetska O. O. Impact of relations between rural clergy and religious people on the orthodox parishes in the XIXth century
Vaskiv N. A. Ukrainian–Jewish relations in policy of the Christian socials at the end of 19 – the beginning of 20 century (based on the newspaper «Ruslan» materials)
Teptyuk L. M. Milestones of Historical society Nestor–Chronicler and participation of Vladimir Ikonnikov
Acatrini V. M. The Education of Bukovina During the First World War (1914–1918)
Dobrolyubska J.A., Lihachova O. E. Reproduction of ideas of the «Rassvet» journal in the literary arts of A.Y. Brushtein
Perederiy I. G. In the struggle for the Ukrainian state: unknown page of diplomatic activity of Vjyatsheslav Lypyns’kyj
Stepanenko V. A. The institute of the prosecution in Soviet Ukraine in 1920-1930’s: historical and legal discourse
Voloshynova A. V. Activities of the Commission for Juvenile Offenders in the USSR in the first half of 1920s
Rozovik O. D. Formation of Jewish schooling in the USSR in the 1920s and beginning of the 1930s
Bernatsky V. R. Orthodox–sectarian movement in Volyn and Zhytomir regions 20–ies of XX century under the Bolshevik regime
Kylikova T. O. The reorganization of MTS and realities of functioning of technical repair stations in Ukraine
Vetrov I. G. The beginning of the restoration of chemical industry of Ukraine in 1943-1945
Goncharenko O. M. The source base of archives in Ukraine in the context of the study peculiarities of functioning of institutions and the occupation administration Reichskommissariat «Ukraine» (1941–1944)
Kolesnik N. I. Problems of regulatory–legal support of local judicial institutions in the territory Reichskommissariat «Ukraine» (1941–1944)
Lukyanenko О. V. Cultural leisure in pedagogical institutes of Ukrainian Soviet Socialist Republic during the «thaw» period
Omelkovets A. Yа. The cooperation of the Publishing House «Smoloskyp» named after Vasyl Symonenko with the first Ukrainian Printing House in France in the late 1960s – early 1970s
Reznik I. S. The development of the banking system of Ukraine in 2000–2008
Bobrovnik Y. V. The emergence of media of youth public organizations in Ukraine (1989–2013 years)
Scotzynska-Prokopovitz B. Select aspects of public politics of the state in relation to the phenomenon of poverty
Kuybida V. V. Formation and periodization system of the development of ecology and its terminology
Kucheruk M. S. A change in the paradigm of independent Ukraine: civil society vs post–soviet society
Strilchuk V. V. Trans–border cooperation between Ukraine and republic of Poland in the sphere of tourism: specific features and problems
Fedorova T. N. Forms and methods of state regulation in the management of nature reserves Cherkasy region and improving them
Horpynchenko I. V. The territorial–administrative structure and the highest administration of the Orthodox Church in Ukraine of the second half of the XIX century: pre–revolutionary historiography
Kovalskaya L. А. Historical sources on the history of the partisan–underground movement years of war in the archives of the Kharkiv region
Maslak V. I. The Hetmanate elite’s world outlook at the beginning of the 18th century under the perspective of the contemporary Polish historians
Melnizuk N. V. «Jewish question» in the German of occupation’s propaganda in the territory Reichskommissariat «Ukraine»: modern national historiography
Pavlovskiy Е. A. Golodomor 1932–1933 in Ukrainian and foreign historiography
Smolanzuk O. O. Nazi tax policy in the territory Reichskommissariat «Ukraine»: modern national historiography
Zubko A. M. Units of weight in the VІth early ХІХth century Eastern Europe
Pron T. M. History of tragedy of Iraq : customers, instigators, performers
Aliev E. Z. Elimination of the Irevan khanate after Russian invasion and creation of the «Armenian Province»
Goshkarli G. A scythian subject in istoriko-arkheologichniy literature of Azerbaijan
Huseynova G. Pitcher burials of Galatepe necropolis
Melik-zade S. M. Carmelite missions in Safavi state in the period of Shah Аbbas I (1587-1629)
Dudar R. V. Structure and internal organization of new ottoman troops «Asakir–i mansure–i Muhammediye» in 1826–1834
Іslamova Z. R. The notes of Russian missions about agriculture of Azerbaijan in the XVIII century
Kukure S. Р. The role of paganism in the Lithuanian society at the times of Duke Kestutis’ reign
Pilkevich A. L. Augustus veteran colonies: looking for a forms and alternatives

Philosophic sciences

Herasymenko M. V. Society in the world of ideas and ideas in the world of society
Zhurba M. A. Internet addiction as a hidden threat to modern civilization
Hrytsa U. U. The factors of evolutionary process deployment
Masayev M. V. About some intentions of holistic philosophy of science
Dodonova V. I. Cognitive and institutional perspectives of science
Karpenko S. R. Discursive interaction between power and masses: the philosophical meaning and significance in XXI century
Devochkina N. M. The Political Transformation as the Driving Force of Formation of Modern Society
Lyadneva A. V. Conceptualization term system «charity»: historical and philosophical aspects
Nikolayenko A. O. Communicative dimensions of cultural–national identity
Yehupov M. V. Phenomenon of identity: the problem of text and context
Pokulyta I. К., Vyselko I. V. Cultural meanings of media – aesthetic and axiological aspects
Savchenko S. V. The concept of «knowledge society» as a strategic resource state in humanitarian and scientific discourse
Khlebnikova A. A. Social and Philosophical Discourse communication networks as a special resource of social capital in conditions of globalization
Chop T. O. Theory and Practice of a Futuristic Work in the Context of a «Game»
Shedyakov V. E. Social level of information influence as argument in strategic competition of cultural and civilization worlds
Yashina O. M. Conceptual bases in cultivation of artistic, aesthetic and moral values of personality: philosophical and educational aspect
Otreshko V. S. Moral self-determination of personality
Kachmar O. V. Heuristic potential of ethological conception of aggressiveness of personality
Shcherbyna M. М. Myth and the Internet: the mythological and cultural display code
Ryk S. M. Moral'no-etichni aspects of mythological time
Bondarenko O. O. Literature and power discourse
Lutsenko A. V. The physicality and health understanding in contextual dimention of medical traditions (West vs East)
Putrov S. The mechanism of entry into force of the biosocial technology impact on human health
Chernova L. P. Specificity of human resources in Ukraine: a regional perspective
Mamedova Ch. J. Concept of love in the philosopher Arthur Schopenhauer and Confucius: «agape» and «ren»
Pashayeva A. Unity of the nature of God and essence and proof of it in philosophy Spinoza
Tymo O. S. Diachrony in the philosophy of the Other by E.Levinas
Vergeles K. M. Offenses of Christ as ideal of life of man in art
Dalekorey M. I. The Features of Church Information Policy and the Need of Nation for Church Unification
Gorbunova L. S. Post-non-classical Practice as Relevant Practice in Education
Moskalyk G. F. Integrity and mutual definiteness of modern science, education and practice
Semeniuk N. V. Structurally functional analysis of Continuing Education in Ukraine
Terepischy S. O. Leading international vectors of changes in the structure of the modern university: the opposition of culture and production
Sydorenko O. B. Responsibility as a factor of increasing academic achievements of junior schoolchildren
Neprytska T. I. The influence of Great Britain’s language policy on the national identity of the Scottish people
Najafzadeh A. B. Creation Nizami – the brightest page of Azerbaijani literature
Asadova V. Martyr poet of Fuyuzat
Karahan H. Tanzimat and Turkish literature of the XIX century

Political sciences

Amanmyradov N. A. Democracy as basic line of new philosophy of international relations
Koval I. V. The Place and the Role of the Church sn the Ukranian Society a Hsstorical Retrospective and Modern Realities
Tsymbal D. І. Prospects for development of the institution of the opposition in Ukraine
Levchenko A. V., Levchenko M. О. Cossacks and the formation of a state model of development of the Ukrainian ethnos
Mammad–Zade N. S. Factors affecting territorial integrity of states
Nagornjak M. M., Stefurak M. M. The mechanism of interaction between government and opposition in regional level
Shelemba M. М. Methodological aspects of the humanitarian approach to the study of electoral space
Denisovа A. Y. Black PR during the parliamentary elections in 2014
Aleynikova S. M. Spirituality-BOC (basic Orthodox culture)-Secularism – «Holy Trinity» of Russian ideology
Antoniuk O. A. Kvazisudova power is in the field of constitutional control: Kazakhstan model
Kraś I. Problems connected with joining Рoland тo bank union
Kliuchnyk R. M. Distinguishing features of regional policy in the Republic of Poland
Matviichuk A.V. Features of interaction with state agencies grazhdanskimi Germany
Butyrskaya I. V. Membership of Hungary in the EU and its social reform
Gadzhiyev R. «Peace in the Caucasus» – as one of the necessary conditions of geopolitical security of the Azerbaijan Republic
Karimov M. About the conceptual role of ideology azerbaijanism
Mudrytska K. О. Role of the nuclear factor in the foreign policy of France in the post–Cold War period
Shuliak S. V. A regional state as an intervenor: an Ethiopian military intervention in Somali

Scientific life

hulkanich N. M., Ostryanko А. М. City self-government: segodennya through experience of the pas. Review on a monograph: Nikitin Yu. О. the Poreformeni cities of the Poltava, Kharkiv and Tchernihiv provinces in the second half of Õ²Õ st.: historical aspect of self-government: [Monograph] / Yu.o. Nikitin. it is Vinnytsya: LTD. «NILAN-LTD», 2014. – 252 s.
Vitkalov S. V. Science as a component of culture (Jubilee scientific conference in Rivne)
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>