"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2015. Випуск 92 - 2015
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Назаренко В. М. Інженерні формування Київського гарнізону у другій половині XVII–XVIIIст.
Трускавецька І. Я. Роль гербарних зразків у розвитку біологічної науки на території України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Бегей І. І. Українська лівиця Галичини у міжвоєнний період ХХ ст.: церковно–релігійні аспекти діяльності
Гай–Нижник П. П. Національно–визвольна боротьба і українське державотворення 1917–1922 рр. (До питання періодизації політичної історії України початку ХХ ст.)
Добріян Д. М. Участь Вільгельма Котарбінського в мистецьких об’єднаннях та художніх виставках Києва
Кирея В. В. Організаційні заходи в структурі військової авіації Української Галицької армії (військові звання, форма, розпізнавальні знаки, фінансування) 1918–1919 рр.
Крик Н. В. Українізація школи та проблема навчальної літератури в період гетьманату П.Скоропадського
Антоненко В. В. Особливості становлення та соціально–економічні засади функціонування бюджету м. Києва у 1920–х рр.
Борчук С. М. Робота НТШ по створенню Української Загальної Енциклопедії
Гордієнко Г. М. Освіта і культура в Україні в умовах нацистської окупації
Гордієнко В. В. Відновлення діяльності православної церкви в Україні в період нацистської окупації 1941 – 1944 рр.
Дем’янчук Ю. С. Таємниця однієї могили
Мазурок В. П., Прокіпчук І. М. Сутність визвольної боротьби в роки Другої світової війни на території Тернопільщини (на прикладі ОУН(б))
Росіцький П. С. УНС як протидіючий фактор німецькій окупаційній владі: перші бойові сутички (липень–вересень 1943 р.)
Сидорович О. С. Місто і село: диспаритет у товарному забезпеченні на прикладі діяльності Укоопспілки у другій половині 1940–х – 1980–х рр.
Шолота Х. В. Участь українського жіноцтва Канади у боротьбі за права людини та незалежність України (50–80 рр. ХХ ст.)
Шпак Д. О. Християни віри Євангельської у релігійному дисидентстві на Півдні України (друга половина 1950–х – перша половина 1980–х рр. XX ст.)
Яремчук Ю. М. Розвиток транспортної інфраструктури Львова (60–80–х рр. ХХ ст.)
Лук’яненко О. В. Культурне дозвілля у педагогічних інститутах УРСР доби «відлиги» (Ч. 2)
Апальков М. В. Боротьба Львівської обласної ради за покращення умов проходження військової служби призовниками Львівської області (1990–1991)
Резнік І. С. Розвиток банківської системи України в умовах фінансово–економічної кризи 2008–2009 рр.
Земзюліна Н. І. Міжнародне кооперативне співробітництво :установчі, юридичні та економічні засади
Потапенко Я. О. Причини й характер п’ятої російсько–української війни (Вітчизняної війни 2014–? рр.)
Маслак В. І. Чи існувала ранньомодерна Українська держава? Нова спроба переобгрунтувати традиційну російську концепцію бездержавності Гетьманщини
Пєлєвін Є. Ю. Національна архітектурна спадщина як інструмент формування політики пам’яті
Филипчук Г. В. Новий християнський некрополь літописного Пліснеська
Вітринська О. В. Радянська і вітчизняна історіографія політики радянської влади щодо юдаїзму в Українській республіці в 1920-их роках
Гончаренко О. М. Висвітлення проблем функціонування окупаційної адміністрації Райхскомісаріату «Україна» в сучасній вітчизняній історіографії
Росицький В. С. Забезпечення боєздатності РСЧА партійними органами в Україні в 1941 році, крізь призму архівних документів
Лісовська О. В. Матеріально–технічна база українського села в 60–80–ті роки ХХ століття: аналіз праць радянських дослідників
Разіцький В. Й. Інформаційна політика США в Саудівській Аравії в епоху національної трансформації Близького Сходу
Шваб А. Г. Колоніальна політика Другої Речі Посполитої: теоретичний та практичний аспекти
Тицький С. І. Еволюція етнополітичного простору міст України 1861 – 1914 рр.: методологічні засади дослідження

Філософські науки

Савранська Н. О. Толерантність в епоху постмодерну
Стеценко Л. Л. Від Відродження до Нового часу: становлення гедоністичних ідей
Незабитовський Г. В. Роль індукції у побудові наукового обґрунтування
Діденко Л. В. Лінгво–культуро–філософські варіативи поняття «світ»
Зімарьова Ю. В. Трансформація дихотомії «дух – тіло» в філософії Просвітництва
Малімон В. І. Екзистенціали жіночої і чоловічої самотності
Фесенко Г. Г. Урбан–антропологічний дискурс філософії безпеки
Хлєбнікова А. А. Становлення і розвиток інформаційного суспільства в умовах глобалізації: теоретико–методологічний контекст
Шедяков В. Є. Зміна ролі, методології та ресурсних баз наукової рефлексії як чиннику реалізації та використання ціннісно–смислових комплексів в інформаційних обмінах стратегічного рівня
Москалик Г. Ф. Формування інформаційно–комунікаційного середовища
Васильєва Л. А. Глобалізаційні проблеми як крос–культурна діалогіка сучасного інформаційного простору
Держко І. З. Особливості політичної соціалізації у процесах трансформації суспільних відносин
Дмитренко М. Й. Мультикультуралізм і корпоративна культура в динаміці сучасного культурного процесу
Халімовська І. В. Внутрішній туризм як чинник соціокультурної інтеграції українського суспільства
Мантула Б. А. Особистісне брендування як процес створення позитивного іміджу
Полякова В. О. Пам’ятати, винаходити, зберігати. Фотоальбом у цифрову еру (філософсько–антропологічний погляд)
Дерман Л. М. Філософський та соціокультурний аналіз проблем розвитку НТР в проектній діяльності дизайнерів одягу XX–XXI століття
Витрикуш Т. П. Комунікативна модель критичної теорії Ю. Габермаса
Гасанов Р. Духовно–моральні цінності в етичних поглядах Зіяддіна Геюшева
Гречкосій Р. М. Філософія Е. Фромма та Ф. Ніцше: свобода та самореалізація особистості
Зінченко Н. О. «Соціальне» та «політичне» у контексті симуляційної концепції Ж. Бодрійяра
Лелека О. В. Символізм як вид інтуїтивного пізнання за І. Кантом
Масаєв М. В. Соціально–філософські проблеми демократії у творчої спадщині О. С. Панарина
Саблон Лейва Е. А. Юстин Філософ: точки дотику теології та філософії у період ранньої Церкви
Тан Тан Давані Х. Концепт та зміст «внутрішньої тиші» в новому іранському містицизмі (Тарігат)
Адаменко Н. Б. «Морально-етичні дослідження» в класі (на базі програми «Філософія для дітей» М. Лімпана)
Панченко Л. М. Гуманітарна складова вищої освіти в умовах суспільних трансформацій
Джура О. Д. Цивілізаційне покликання освіти
Рябенко Є. М. Філософські засади освітнього маркетингу як технології управління ВНЗ в контексті становлення глобального суспільства знань
Литвиненко Н. В. Методологія дослідження маркетингового управління в освіті як об’єкта філософського аналізу
Карпець Л. А. Динаміка культурно–освітньої реальності в інформаційному суспільстві
Овчаренко Н. В. Особливості методології аналізу філософсько–освітнього змісту поняття «самореалізація особистості»
Терепищий С. О. Проблема трансформації сучасного університету в контексті експансії освітнього простору
Колотило М. О. Дослідження культурного капіталу студентів як показник реалізації місії сучасних університетів (на прикладі університетських систем США, Франції та Ірану)
Безена І. М. Філософсько–освітні аспекти самореалізації особистості у загальноосвітній школі постіндустріального суспільства
Брусакова О. В. Школа як справедлива спільнота: досвід і перспективи розбудови
Коломієць О. Г. Психологія агресивності: соціальний контекст

Політичні науки

Вербицька В. В. Аналіз термінологічного поля віртуальної дипломатії
Дзюба Р. М. Аналіз сприйняття іміджу країни крізь призму кінофільмів
Остап’як В. І. Циклічність політичних процесів феномену сталого партнерства
Славіна О. В. Символічне управління політичними трансформаціями як постмодерністська технологія впорядкування змін
Стойко О. М. Основні тенденції інституційних змін сучасності
Гайтан В. В. Місце людини у постзахідному та євразійському сценаріях українського політичного флешмобу
Андрущенко Т. В. Політична освіта як чинник формування демократичних політичних цінностей у молодіжному середовищі сучасної України
Деревінський В. Ф. Релігійні, культурно–освітні та військові аспекти діяльності Львівської обласної ради у 1990–1991 рр.
Кваша О. П. Сучасні засади регіональної політики України в контексті регіональної політичної культури (концептуальний підхід)
Кравченко В. І., Бородай А. В. Автоматизований облік відкріпних талонів на виборчій дільниці на президентських та парламентських виборах в Україні
Мателешко Ю. П. Відносини України та Румунії в контексті українсько–російського протистояння 2014 р.
Мельнічук Н. В. Використання термінологічного апарату в українській історіографії Голокосту
Баланик А. Я., Чарських І. Ю. Вірус Ебола як новий виклик в діяльності Послів доброї волі ООН
Бєлєй С. І. Реакція Японії у відповідь на підйом Китаю в Азіатсько–Тихоокеанському регіоні
Дужа І. А. Стратегія відновлення регіонального лідерства США в АТР адміністрацією Б. Обами
Пінцак В. І. Геополітичні аспекти політики Є. Примакова у врегулюванні Придністровського конфлікту
Польовий Т. Є. Зміна зовнішньополітичних пріоритетів Республіки Білорусь на фоні трансформацій в середині держави (1993–1996 рр.)

Наукове життя

Драч О. О. Рецензія на монографію: Саган Г. В. Югослов’яни у ХХ столітті: громадські та культурні зв’язки з Україною.: Монографія / Г. В. Саган. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 568 с.
Красівський О. Я. Резензія на монографію: Рафальський І. Феномен українського національного самовизначення. - К.: ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. – 237с.
Лисенко О. Є. Рецензія на монографію: Пекарчук В. М. Джерела духовності. Культура етноменшин України (1990–2000–і роки): монографія / В. М. Пекарчук. – Дніпропетровськ, 2014. – 475 с.
Масаєв М. В. Становлення, динаміка і перспективи політичної науки в Україні. Рецензія на монографію: Політична наука в Україні: становлення і перспективи / За ред. д. ф. н. О. А. Габієляна, д. ф. н. О. Д. Шоркіна. – Сімферополь, 2002. – 344 с.
Сарнацький О. П. Вагоме та вкрай необхідне вітчизняне видання з історії в термінах і поняттях. Рецензія на навчальний посібник: Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. / За загал. ред. Орлової Т. В. – Вишгород: ПП Сергійчук М. І., 2014. – 732 с.
Стельмах С. П. Єврейський громадський рух у лещатах двох імперій. Рецензія на книгу: Доценко В. О. Об’єднатися щоб вижити: єврейський громадський рух в Україні (60–ті рр. ХІХ ст. – 30–ті рр. ХХ ст.): монографія / В. О. Доценко. – Вінниця: ТОВ «Нілан–ЛТД», 2014. – 332 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Назаренко В. Н. Инженерные формирования Киевского гарнизона во второй половине XVII–XVIII вв.
Трускавецкая И. Я. Значение гербарных образцов в развитии биологических наук на территории Украины (вторая половина ХІХ – начало ХХ в.)
Бегей И. И. Украинская левица Галичины в междувоенный период ХХ века: церковно–религиозные аспекты деятельности
Гай–Нижник П. П. Национально–освободительная борьба и украинская государственность в 1917–1922 гг. (К вопросу периодизации политической истории Украины начала ХХ века)
Добриян Д. М. Участие Вильгельма Котарбинского в художественных объединениях и художественных выставках Киева
Кирея В. В. Организационные меры в структуре военной авиации Украинской Галицкой армии (воинские звания, форма, опознавательные знаки, финансирование) 1918–1919 гг.
Крик Н. В. Украинизация школы и проблема учебной литературы в период Гетманата П. Скоропадского
Антоненко В. В. Особенности становления и социально–экономические основы функционирования бюджета г. Киева в 1920–х гг.
Борчук С. Н. Работа НОШ по созданию Украинской Всеобщей Энциклопедии
Гордиенко Г. Н. Образование и культура в Украине в условиях нацистской оккупации
Гордиенко В. В. Возобновление деятельности православной церкви в Украине в период нацистской оккупации 1941 – 1944 гг.
Демьянчук Ю. С. Тайна одной могилы
Мазурок В. П., Прокипчук И. М. Сущность освободительной борьбы в годы Второй мировой войны на территории Тернопольщины (на примере ОУН(б))
Росицкий П. С. УНС как противодействующий фактор оккупационной власти: первые боевые столкновения (июль–сентябрь 1943 г.)
Сидорович О. С. Город и деревня: диспаритет в товарном обеспечении на примере Укоопсоюза во второй половине 1940–х – 1980–х гг.
Шолота К. В. Участие украинских женщин Канады в борьбе за права человека и независимость Украины (50–80 гг. ХХ в.)
Шпак Д. А. Христиане веры Евангельской в религиозном диссидентстве на Юге Украины (вторая половина 1950–х – первая половина 1980–х ХХ ст.)
Яремчук Ю. М. Развитие транспортной инфраструктуры Львова (60–80–х гг. ХХ ст.)
Лукьяненко А. В. Культурный досуг в педагогических институтах УССР времён «оттепели» (Ч. 2)
Апальков М. В. Борьба Львовского областного совета за улучшение условий прохождения военной службы призывниками Львовской области (1990–1991)
Резник И. С. Развитие банковской системы Украины в условиях финансово–экономического кризиса 2008–2009 гг.
Земзюлина Н. И. Международное кооперативное сотрудничество: истоки, юридические и економические принципы
Потапенко Я. А. Причины и характер пятой русско–украинской войны (Отечественной войны 2014–? гг.)
Маслак В. И. Существовало ли раннемодерное Украинское государство? Новая попытка переобосновать традиционную российскую концепцию безгосударственности Гетманщины
Пелевин Е. Ю. Национальное архитектурное наследие как инструмент формирования политики памяти
Филипчук Г. В. Новый христианский некрополь летописного Плиснеска
Витринская Е. В. Советская и отечественная историография политики власти по отношению к иудаизму в Украинской республике в 1920-х годах
Гончаренко А.Н. Освещение проблем функционирования оккупационной администрации Рейхскомиссариата «Украина» в современной отечественной историографии
Росицкий В. С. Обеспечение боеспособности РККА партийным органами в Украине в 1941 году, сквозь призму архивных документов
Лисовская О. В. Материально–техническая база украинского села в 60–80–е годы ХХ в.: анализ работ советских исследователей
Разицкий В. И. Информационная политика США в Саудовской Аравии в период национальной трансформации Ближнего Востока
Шваб А. Г. Колониальная политика Второй Речи Посполитой: теоретические и практические аспекты
Тицкий С. И. Эволюция этнополитического пространства городов Украины 1861 – 1914 гг: методологические основания исследования

Философские науки

Савранськая Н. А. Толерантность в эпоху постмодерна
Стеценко Л. Л. От Возрождения к Новому времени: становление гедонистических идей
Незабитовский Г. В. Роль индукции в построении научного обоснования
Диденко Л. В. Лингво–культуро–философские вариативы понятия «мир»
Зимарёва Ю. В. Трансформация дихотомии «дух – тело» в философии Просвещения
Малимон В. И. Екзистенциалы женского и мужского одиночества
Фесенко Г. Г. Урбан–антропологический дискурс философии безопасности
Хлебникова А. А. Становление и развитие информационного общества в условиях глобализации: теоретико–методологический контекст
Шедяков В. Е. Изменение роли, методологии и ресурсных баз научной рефлексии как фактора реализации и использования ценностно–смысловых комплексов в информационных обменах стратегического уровня
Москалик Г. Ф. Формирования информационно-коммуникационной среды
Васильева Л. А. Глобализациционные проблемы как кросс–культурная диалогика современного информационного пространства
Держко И. З. Особенности политической социализации в процессах трансформации общественных отношений
Дмитренко М. И. Мультикультурализм и корпоративная культура в динамике современного культурного процесса
Халимовская И. В. Внутренний туризм как фактор социокультурной интеграции украинского общества
Мантула Б. А. Личностное брендирование как процесс создания позитивного имиджа
Полякова В. О. Помнить, изобретать, сохранять. Фотоальбом в цифровую эпоху (философско–антропологический взгляд)
Дерман Л. Н. Философский и социокультурный анализ проблем развития НТР в проектной деятельности дизайнеров одежды XX–XXI века
Вытрыкуш Т. П. Коммуникативная модель критической теории Ю. Хабермаса
Гасанов Р. Духовно–нравственные ценности в этических взглядах Зияддина Геюшева
Гречкосей Р. Н. Философия Э. Фромма та Ф. Ніцше: свобода и самореализация личности
Зинченко Н. А. «Социальное» и «политическое» в контексте симуляционной концепции Ж. Бодрийяра
Лелека О. В. Символизм как вид интуитивного познания за И. Кантом
Масаев М. В. Социально–философские проблемы демократии в творческом наследии А. С. Панарина
Саблон Лейва Э. А. Иустин Философ: точки соприкосновения теологии и философии в период ранней Церкви
Тан Тан Давани Х. Концепт и содержание «внутренней тишины» в новом иранском мистицизме (Таригат)
Адаменко Н. Б. «Морально-этические исследования» в классе (на основе программы «Философия для детей» М. Лимпана)
Панченко Л. Н. Гуманитарная составляющая высшего образования в условиях общественных трансформаций
Джура А. Д. Цивилизационное призвание образования
Рябенко Е. Н. Философские основы маркетинга образования как технологии управления ВУЗом в контексте формирования глобального общества знаний
Литвиненко Н. В. Методология исследования маркетингового управления в образовании как объекта философского анализа
Карпец Л. А. Динамика культурно–образовательной реальности в информационном обществе
Овчаренко Н. В. Особенности методологии анализа философско–образовательного содержания понятия «самореализации личности»
Терепищий С. А. Проблема трансформации современного университета в контексте экспансии образовательного пространства
Колотило М. А. Исследование культурного капитала студентов как показатель реализации мисии современных университетов (на примере университетских систем США, Франции и Ирана)
Безена И. М. Философско–образовательные аспекты самореализации личности в общеобразовательной школе постиндустриального общества
Брусакова О. В. Школа как справедливое сообщество: опыт и перспективы перестройки
Коломиец Е. Г. Психология агрессивности: социальный контекст

Политические науки

Вербицкая В. В. Анализ терминологического поля виртуальной дипломатии
Дзюба Р. Н. Анализ восприятия имиджа страны через призму кинофильмов
Остапьяк В. И. Цикличность политических процессов феномена стабильного партнерства
Славина О. В. Символическое управление политическими трансформациями как постмодернистская технология упорядочивания изменений
Стойко Е. М. Основные тенденции институционных изменений современности
Гайтан В. В. Место человека в постзападном и евразийском сценариях украинского политического флешмоба
Андрущенко Т. В. Политическое образование как фактор формирования демократических политических ценностей в молодежной среде современной Украины
Деревинский В. Ф. Религиозные, культурно–образовательные и военные аспекты деятельности Львовского областного совета в 1990–1991 гг.
Кваша А. П. Современные основы региональной политики Украины в контексте региональной политической культуры (концептуальный подход)
Кравченко В. И., Бородай А. В. Автоматизированный учет открепительных талонов на избирательном участке на президентских и парламентских выборах в Украине
Мателешко Ю. П. Отношения Украины и Румынии в контексте российско–украинского противостояния 2014 г.
Мельничук Н. В. Использование терминологического аппарата в украинской историографии Холокоста
Баланик А. Я., Чарских И. Ю. Вирус Эбола как новый вызов в деятельности Послов доброй воли ООН
Белей С. И. Реакция Японии в ответ на подъем Китая в Азиатско–Тихоокеанском регионе
Дужа И. А. Стратегия возвращения регионального лидерства США в АТР администрацией Б.Обамы
Пинцак В. И. Геополитические аспекты политики Е.Примакова в урегулировании Приднестровского конфликта
Полевой Т. Е. Изменение внешнеполитических приоритетов Республики Беларусь на фоне трансформаций внутри государства (1993–1996 гг.)

Научная жизнь

Драч О. А. Рецензия на книгу: Саган Г. В. Югословьяне в ХХ веке: общественные и культурные связи с Украиной.: Монография / Г. В. Саган. – К .: Киев. ун-т Б. Гринченко, 2012. – 568 с.
Красивский О. Я. Резензия на монографию: Рафальский И. Феномен украинского национального самоопределения. - К.: ІПІЕНД им. И. Ф. Кураса НАН Украины, 2014. - 237с.
Лысенко О. Е. Рецензия на монографию: Пекарчук В. М. Истоки духовности. Культура этноменьшинств Украины (1990–2000–е годы): монография / В. М. Пекарчук. – Днепропетровск, 2014. – 475 с.
Масаев М. В. Становление, динамика и перспективы политической науки в Украине. Рецензия на монографию: Политическая наука в Украине: становление и перспективы / Под ред. д. ф. н. О. А. Габиеляна, д. ф. н. А. Д. Шоркина. – Симферополь, 2002. – 344 с.
Сарнацкий А. П. Весомое и крайне необходимое отечественное издание по истории в терминах и понятиях. Рецензия на учебное пособие: История в терминах и понятиях: справочник: Учеб. пособие / Под общ. ред. Орловой Т. В. – Вышгород: ЧП Сергийчук М. И., 2014. – 732 с.
Стельмах С. П. Еврейское общественное движение в тисках двух империй. Рецензия на книгу: Доценко В. О. Объединиться чтобы выжить: еврейское общественное движение в Украине (60–е гг. XIX в. – 30–е гг. ХХ в.): Монография / В. О. Доценко. – Винница: ООО «Нилан–ЛТД», 2014. – 332 с.

CONTENT

Historical studiens

Nazarenko V. M. The engineering troops of Kyiv garrison in second half of XVII–XVIII centuries
Truskavetska I. Yа. The value herbarium collections development biological science the territory of Ukraine (second half of XIX – early XX century)
Begej I. І. Ukrainian left of Galychina in intermilitary period XX–th: the church–religious aspects of activity
Hai–Nyzhnyk P. P. National liberation struggle and Ukrainian statehood in 1917–1922. (On the question of periodization of the political history of Ukraine beginning of the XX–th century)
Dobriian D. M. The contribution of William Kotarbinskyy to art and artistic life of Kyiv
Kyreia V. V. Organizational Arrangements in the Structure of Military Aviation of Ukrainian Galician Army (military grades, outer garment, identification marks, financing) in 1918–1919
Kryk N. V. Ukrainization of schools and the problem of educational literature in the period of Hetmanat of P.Skoropatskyiaccording
Antonenko V.V. The peculiarities of the formation and the socio–economic principles of the functioning of Kyiv budget in the 1920–s
Borchuk S. M. Work on the creation of Shevchenko Ukrainian Universal Encyclopedia
Hordiyenko H. M. Education and culture in Ukraine under Nazi occupation
Hordiyenko V. V. Restoration of the Orthodox Church in Ukraine during the Nazi occupation of 1941 – 1944
Demyanchuk Yu. S. The secret of one tomb
Mazurok V. P., Prokipchuk I. M. The essence of liberating struggle during World War II in Ternopil region (OUN(b))
Rosickyi P. S. UNS as a counteracting factor the German okupatsiyini authorities: the first battle fight (July–September 1943)
Sydorovych O. S. Town and Country: disparity in the product providing an example Ukoopspilka in the second half of the 1940s – 1980s
Sholota K. V. Participation of Ukrainian women in Canada in the struggle for human rights and the independence of Ukraine (50–80’s XX century)
Shpak D. O. Pentecostals in the religious dissidence in the South of Ukraine (the second half of the 1950th – the first half of the 1980th of the XX century)
Yaremchuk Y. М. Development of the transport infrastructure in Lviv (60–80th ХХ of century)
Lukyanenko О. V. Cultural leisure in pedagogical institutes of Ukrainian Soviet Socialist Republic during the «thaw» period (Р. 2)
Apalkov M. V. Is fight of the Lviv regional soviet for improvement of terms passing of military service draftees of Lviv area (1990–1991)
Reznik I. S. The development of the banking system of Ukraine during the economic crisis of 2008–2009
Zemzyulina N. I. International cooperative collaboration: constituent, judical and economic principles
Potapenko Ya. О. Causes and nature of fifth Russian–Ukrainian war (Patriotic War of 2014–? years)
Maslak V. I. Did the early modern Ukrainian state exist? The new attempt to justify the traditional Russian concept of Hetmanate
Pelevin E. Y. National architectural heritage as the formation instrument of the politics of memory
Fylypchuk G. V. The new Christian necropolis of annalistic Plisnesk
Vitrynska O. V. Soviet and domestic historiography of policy of the Soviet power to Judaism in the Ukrainian republic in the 1920th
Goncharenko O. M. Coverage problems of the occupation administration Reichskommissariat «Ukraine» in modern national historiography
Rosickiy V. S. Support combat effectiveness Red Army party organ in Ukraine in 1941 through archive documents
Lisovska O. V. Facilities and resources of Ukrainian villages in 60–80 years of the XX century: the analysis of the Soviet researchers’ works
Razitskiy V. Y. The US informational policy in Saudi Arabia during the period of national transformation of the Middle East
Shvab A. G. Colonial policy of the Second Commonwealth of Poland: theoretical and practical aspects
Titsky S. I. Evolution of ethnopolitical space of of cities of Ukraine of 1861 – 1914: methodological grounds of research

Philosophic sciences

Savranska N. О. Tolerance in the postmodern era
Stetsenko L. L. From Renaissance to a New time: formation of hedonistic ideas
Nezabitovsky G. V. The role of induction in building scientific justification
Didenko L. V. Lingvo–culture–philosophic variations of the concept «World»
Zimaryova Ju. V. The transformation of the dichotomy «body – mind» in the philosophy of the Enlightenment
Malimon V. I. Existential loneliness male and female
Fesenko G. G. Urban anthropological discourse of safety philosophy
Hlyebnikova A. A. Formation and development of information society under the conditions of globalization: theoretical and methodological context
Shedyakov V. E. Changing of role, methodology and resource bases of scientific reflection as a factor of realizing and using of value–semantic complexes at strategic level of information exchanges
Moskalik G. F. Forming information and communication environment
Vasуlieva L. А. Global problems as a cross–cultural dialogue of a modern informational space
Derzhko I. Z. Political socialization features within social relations transformation
Dmytrenko M. Y. Multiculturalism and Corporate Culture in the Dynamics of Modern Cultural Process
Halimovska I. V. Domestic tourism as a factor of socio–cultural integration of the Ukrainian society
Mantula B. А. Personal branding as a positive image bulding
Polyakova V. O. Remember, invent, retain. Photo album in the digital age (philosophical anthropological perspective)
Derman L. N. The philosophical and socio–cultural analysis of the problems of STR in project designers XX–XXI century
Vytrykush T. P. J. Habermas’s communicative model of critical theory
Hasanov R. Spiritual and moral values in ethical views of Ziyaddin Geyushev
Grechkosiy R. М. Philosophy E.Fromm ta F.Nіtsshe: freedom and self–realization
Zinchenko N. O. «The social» and «the political» in the context of Jean Baudrillard’s simulation concept
Leleka O. V. Symbolism as a kind of intuitive knowledge of Kant
Masayev M. V. Social and pyslosophical problems of democracy in the creative heritage OF A. S. Panarin
Sablon Leiva E. A. Justin the Philosopher: points of contact theology and philosophy in the period of the early Church
Tan Tan Davani H. The concept and the content of «the inner silence» in the new Iranian mysticism (Tarighat)
Adamenko N. B. "Ethical Inquiry" in the class based on M. Lipman's "Philosophy for Children" program
Panchenko L. М. Humanitarian component of higher education in social transformations
Dzhura O. D. Civilization calling of education
Ryabenko E. М. Philosophical foundations of education as a marketing technology university management in the context of a global knowledge society
Litvinenko N. V. Marketing management in educational research methodology as an object of philosophical analysis
Karpets L. A. Dynamics of cultural–educational reality in informative society
Ovcharenko N. V. Features of methodology analysis of the philosophical–educational content of the concept of «self–identity»
Terepishchyi S. О. Problem of transformation of modern university in the expansion educational space
Kolotylo M. О. The study of the cultural capital of students as an indicator of the realization of her mission in modern universities (by the case of the university systems in the United States, France and Iran)
Bezena I. M. Philosophic and educational aspects of self–identity in postindustrial society secondary schools
Brusakova O. V. School as a fair association: experience and rebuilding perspectives
Kolomiets O. G. Psychology of aggressiveness: social context

Political sciences

Verbytska V. V. The analysis of the terminological field of virtual diplomacy
Dziuba R. N. The analysis of the state image perception through the prism of films
Ostapyak V. I. Political processes of sustainable partnership phenomenon cyclicity
Slavina O. V. Symbolic management of political transformations as postmodern technology of changes ordering
Stoyko O. M. Contemporary tendencies of institutional reforms
Gaitan V. V. Man’s place in the post and western Eurasian scenarios Ukrainian political flashmob
Andruschenko T. V. Political education as a factor in the formation of democratic political values among the youth of modern Ukraine
Derevinskyi V. F. Religious, cultural, educational and military aspects of activities of the Lviv Regional Council in 1990–1991
Kvasha O. P. The modern framework for regional policy of Ukraine in the context of regional political culture (conceptually approach)
Kravchenko V. I., Borodai A. V. Automated accounting absentee ballots at a polling station during the presidential and parliamentary elections in Ukraine
Mateleshko Y. Р. Relations between Ukraine and Romania in the context of Ukrainian–Russian confrontation in 2014
Melnizuk N. V. Using the terminology in Ukrainian historiography of the Holocaust
Balanyk A. J., Charskykh I. Y. Ebola as a new threat in the Activities of Goodwill Ambassadors
Bieliei S. І. Japan’s reaction in response to China’s rise in the Asia–Pacific region
Duzha I. A. U.S. regional leadership at APR recovery strategy by B.Obama administration
Pintsak V. I. Geopolitical aspects of E.Primakov’s policy in settlement of Transnistrian conflict
Poliovy T. E. Change of foreign policy priorities of the Republic of Belarus on the background of transformations in the middle of State (1993–1996 years)

Scientific life

Drach О. О. Review of the book: Sagan G. V. South-Slavs in the XX century: social and cultural relations with Ukraine.: Monograph / G. V. Sagan. - K.: Kyiv. B. Grinchenko Univ., 2012. - 568 p.
Krasivski O. Ya. Review of the monograph: Rafalski I. Phenomenon of Ukrainian national self-determination. - К.: PPEND the name of І. F. Kuras NAS of Ukraine, 2014. - 237с.
Lysenko O. E. Review on a monograph: Pekarchuk V.M. The origins of spirituality. Culture ethnic minorities in Ukraine (1990–2000’s): monograph / V.M. Pekarchuk. – Dnepropetrovsk, 2014. – 475p.
Masayev M. V. Formation, dynamics and prospects of the political science in Ukraine. Review on a monograph: Political Science in Ukraine: Formation and Prospects / Ed. by PhD О.А. Gabrielyan, PhD A.D. Shorkin. – Simferopol, 2002. – 344 p.
Sarnackiy A. P. Significant and absolutely necessary national edition of history in temrs and notions. Review on training appliance: History in terms and notions: reference book: training appliance / Edited by Orlova T.V. – Vyshgorod: PP Sergiychuk M.I., 2014. – 732 p.
Stelmakh S. P. Is Jewish public motion in the visas of two empires. Book Review: Docenko V.O. To unite, to survive: Jewish public motion in Ukraine (60th ХІХ of century – 30th ХХ of century): monograph / V.O. Docenko. – Vinnitsa: LTD «Nilan–LTD», 2014. – 332 p.
Завантажити
© 2008-2019, Усі права захищено.