"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2015. Випуск 93 - 2015
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Пількевич А. Л. Основні напрями формування редукційних механізмів в системі матеріального забезпечення армії періоду Раннього принципату.
Левченко І. М. Передумови створення науково–природничих товариств в Україні у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.: витоки та етапи становлення
Мартинчук С. В. Розвиток винокурної та пивоварної промисловості Волині у другій половині ХІХ століття
Бегей І. І. Періодична преса української лівиці в Галичині: особливості поширення, вплив на населення регіону
Біляковський П. В. Самобутність народних методів метеопрогнозування. Специфіка локальних прикмет українців Карпат
Левицька Н. М. Становлення та поступ бібліотек в українських гуманітарних вишах (ХІХ – початок ХХ ст.)
Коваленко Н. П. Удосконалення методичних основ побудови науково обґрунтованих сівозмін у землеробстві України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття
Малець О. Вступ Української соціалістично–радикальної партії до Соціалістичного робітничого інтернаціоналу
Мищак І. М. Основні напрямки реформування системи освіти на початковому етапі Української революції 1917–1921 років (за матеріалами українських газет 1917 року)
Адамський В. Р. Навчальний процес на богословському факультеті Кам’янець–Подільського державного українського університету
Адамська І. Г. Медико–санітарна пропаганда в УСРР у 1920–х роках
Комар Є .Г. Чинники поширення соціальних аномалій серед населення УСРР у 1921-1925 рр.
Панфілова Т. О. Греко–католицька церква, як морально–етичний чинник консолідації громадянського суспільства Західної України (1914–1939 рр.)
Сокур Л. А. Державна політика УСРР у сфері діловодства в період становлення більшовицької влади (1918–1920–ті рр.)
Соляр І. Зовнішньополітичні орієнтації Української народно–трудової партії (1923–1925 рр.)
Позднякова І. С. До історії створення Головного управління у справах літератури та видавництв РСФРР – органу радянської політичної цензури
Гай–Нижник П. П. Україна довоєнна: алогізм плутократії та становлення нової нації
Лукашів В. Я. Просвітньо–організаційна діяльність «Товариства ім. М. Качковського» в Східній Галичині у міжвоєнний період
Ковальчук Т. В. Державне регулювання сфери туризму у Волинському воєводстві міжвоєнного періоду
Крамар Ю. В. Театральне життя в повітових містах Волинського воєводства у міжвоєнний період
Ковальська К. В. Дослідження нових сільськогосподарських рослин в Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України (1940–і рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.)
Лук’яненко О. В. Інтерактивне дозвілля у педагогічних інститутах УРСР доби «відлиги» (Ч.1)
Муравський О. І. Особливості міжнаціональних відносин в західних областях УРСР у період перебудови
Яремчук Ю. М. Соціально–культурний простір Львова у 1960–1980–х рр.: причини трансформації, особливості формування
Резнік І. С. Розвиток банківської системи України за президентства В. Януковича (2010–2013 рр.)
Божук Л. В. Культуротворчі процеси в Україні в умовах незалежності
Гривнак Б. Л. Тенденції розвитку вітчизняної освіти в другій половині 80–х – на початку 90–х років ХХ століття
Апальков М. В. Впровадження елементів ринкової економіки Львівською обласною радою першого демократичного скликання у 1990–1991 рр.
Кучерук М. С. Проголошення незалежності України як здобуток громадянського суспільства
Плюта Н. В. Позиція французької преси стосовно Фашодської кризи
Добріян Д. М. Виставкова діяльність Олександра Олександровича Мурашка (1898–1922 роки)
Андрєєв В. М. Віктор Петров та його діяльність в інституті історії матеріальної культури ВУАН (1930-ті рр.)
Нижник С. В. Вплив професора Т.Д. Страхова на формування наукового світогляду та становлення В. Ф. Пересипкіна як вченого
Тарабрін О. Є. Життя і наукова діяльність професора Б. А. Паншина в історичному і соціальному вимірі
Гавліч І. Б. Джерельна база дослідження української кредитної кооперації у Східній Галичині (кінець ХІХ ст. – 1914 р.)
Мельнічук Н. В. Використання термінологічного апарату в українській історіографії Голокосту
Розовик Д. Ф. Розовик О. Д. Археологічні пам’ятки села Дениси на Переяславщині
Товтин Я. І. «Confessio Pentapolitana»: визнання віри п’яти східнословацьких міст
Березовська В. В. Титуловане дворянство Акерманського повіту
Велізаде Т. А. Березневі події 1918 р. в Баку
Акперова Е. Запозичення з європейських мов в сучасній турецькій мові
Ісмаїлов Р. Е. Радянське будівництво в Азербайджані за російським зразком (1920 рік)
Насирова С. Унікальний Ширванський сюжетний килим, що зберігається в національному музеї історії Азербайджану
Раджабов Н. А. Реальні причини світової економічної кризи: – синдром «нові конкуренти» або «сліпі вузли»?

Філософські науки

Воронкова В. Г. Інтернет як глобальна тенденція розвитку інформаційного суспільства
Найдьонов О. Г. Специфіка та особливості класичної науки як головного чинника виникнення індустріального суспільства
Гавронська Т. Філософсько-правовий дискурс розуміння свободи і необхідності в історичному контексті
Полисаєв О. О. Соціальна відповідальність як необхідна складова суспільних трансформацій
Коломієць О. Г. Проблема людської агресивності у вимірах соціальної філософії
Рудакова І. В. Традиція як основа конституювання нації
Дьоміна О. С. Аксіологічні основи національної ідеї
Марків О. Т. Факт в аналітичній журналістиці: аксіологія і об’єктивність
Білогур В. Є. Формування концепції самореалізації особистості у спорті в умовах трансформаційних змін: теоретичні і праксеологічні виміри
Білокопитова Н. І. Компаративний підхід до ґендерного питання в тюркських, перських і арабських суспільствах
Масаєв М. В. Освальд Шпенглер і неспроможність тези Карла Поппера про «Злиденність історицизму»
Розова Т. В., Чорна Л. В. Філософська система Гегеля як вчення про етапи розвитку Абсолютної Ідеї
Хвойницька Х. М. Специфіка юснатуралістичних ідей Дж. Локка та С. Пуфендорфа
Клочко Н. А. Протиріччя релігійного світогляду
Попович В. М. Соціальне вчення християнства: порівняльний аналіз різних конфесій
Соколовський О. Л. Біблійні основи вчення Міжнародного шляху про особу Святого Духа
Хахалін О. О. Сповідальний дискурс паломника
Попович Я. М. Паломництво vs релігійний туризм
Ворона В. А. Етико–філософські засади подолання спесишизму в європейській культурі
Держко І. З. Національна свідомість та культура у формуванні громадсько–політичних відносин сучасного суспільства
Богдановський І. В. Українське рідновір’я: відродження духовних традицій і нове язичництво
Коннов О. Ф. Міра речей у мистецтві: про критерії судження смаку
Сюсель Ю. В. Одиничне та загальне у контексті етнічного споживання (філософсько-антропологічний аналіз)
Ханас У. Соціокультурні аспекти міжетнічного партнерства та діалогу
Зінченко В. В. Стратегії освітнього процесу в інтеграції парадигм глобального розвитку і гуманітаризації суспільства: світоглядні засади соціальної філософії освіти
Терепищий С. О. Національна держава та освітні реформи в контексті глобалізаційних викликів
Якимчук О. Особливості психології «простору освіти» тоталітарного суспільства
Яковлєва О. В. Перехід до багатомовності як тенденція розвитку вищої освіти України
Василенко О. М. Вплив організованості особистості студентів на засвоєння ними іноземної мови

Політичні науки

Климончук В. Й. Дискурс політичних свобод у сучасній вітчизняній політичній науці
Загурська-Антонюк В. Ф. Ґендерна рівність у соціологічно-політичному вимірі в умовах світової кризи
Олещук П. М. Вплив соціальних мереж на протестну політичну мобілізацію
Рагімзаде В. Г. Свобода слова як важлива цінність цивілізованого суспільства
Роговик О. Д. Теоретичні аспекти визначення сили держав у міжнародних відносинах
Ханстантинов В. О. Лояльність як умова консенсуальної комунікативної культури
Чеканов В. Ю. Формування наукового дискурсу політології міжнародних відносин
Шелемба М. М. Дослідження впливу регіонального та соціокультурного виміру на формування електорального простору України
Прокопенко О. А. Етнічна ідентичність українців: сутність, зміст та засади самовідтворення
Денисюк С. Г., Корнієнко В. О. «Терористичний сепаратизм» в сучасній Україні: спроба теоретико–прикладного аналізу
Остап’як В. І. США і партнерство України з ЄС
Ярмоленко М. І. Політичне русинство в конструюванні штучної ідентичності Закарпаття
Барщевський Є. І. Зовнішньополітичні інтереси України в субрегіоні Південно–Східної Азії: наявні проблеми та перспективи
Войтенко Ю. М. Депутатський імунітет як політичний інститут: вітчизняний та світовий досвід
Кавилін О. А. Динаміка політичної участі молоді в незалежній Україні
Красносілецький Д. П. Корупція як чинник народного невдоволення сучасної України
Редька С. І. Вибори в ради Харківщини в умовах формування тоталітарного режиму
Васильчук Є. О. Теоретичні підходи до вивчення російського екстремізму
Пжибишевська К. Багатодітні і неповні сім`ї як клієнти соціальної допомоги
Самедов Е. Политика терору Вірменії
Багіров Ш. Еліта і демократія в сучасному суспільстві
Гаджалиев Е. Б. Зміст і особливості політичної модернізації
Антохів–Сколоздра О. М. Особливості становлення відносин Канади з Європейськими Співтовариствами
Гайтан В. В. Політичний екуменізм як фактор трансформації пострадянського простору
Годлевський М. С. Ядерна зброя в контексті зовнішньої політики США за адміністрації Барака Обами
Зайдель М. І. Система особистих зв’язків у владі на пострадянському просторі
Козлітін В. Д. Республіка Сербія на шляху інтеграції в Європейський Союз у 2010–2014 рр.
Міхейченко М. А. Спільна інформаційна політика: політична дискусія у країнах–членах ЄС
Нащочин О. М. Євроінтеграційні концепції V Республіки періоду президентства Ф. Міттерана щодо країн Центрально–Східної Європи (1989–1995)
Печиборщ В. Ю. Феномен ідеології «духовної оборони» Швейцарії та її значення для збереження суверенітету країни напередодні та на початковому етапі Другої світової війни

Наукове життя

Масаєв М. В. Нові підходи до проблеми глобального громадянського суспільства та «мережевих революцій» у контексті осягнення питань ноосферології та концепції парадигмальних образів і символів епох і цивілізацій. Рецензія на монографію: Буряк В. В. Глобальное гражданское общество и сетевые революции / Виктор Буряк. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2011. – 150 с.)

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Пилькевич А. Л. Несколько направлений формирования редукционных механизмов в системе материального обеспечения армии в период Раннего принципата
Левченко И. Н. Предпосылки создания научно–естественных обществ в Украине во второй половине ХІХ – начале ХХ вв.: истоки и этапы становления
Мартинчук С. В. Развитие винокуренной и пивоваренной промышленности на Волыни во второй половине XIX века
Бегей И. И. Периодическая пресса украинской левици в Галичине: особенности распространения, влияние на население региона
Биляковский П. В. Самобытность народных методов метеопрогнозирования. Специфика локальных примет украинцев Карпат
Левицкая Н. Н. Становление и продвижение библиотек в украинских гуманитарных вузах (ХІХ – начало ХХ вв.)
Коваленко Н. П. Усовершенствование методических основ построения научно обоснованных севооборотов в земледелии Украины в конце ХІХ – в начале ХХ века
Малец О. Вступление Украинской социалистическо–радикальной партии в Социалистический рабочий интернационал
Мищак И. Н. Основные направления реформирования системы образования на начальном этапе Украинской революции 1917–1921 годов (по материалам украинских газет 1917 года)
Адамский В. Р. Учебный процесс на богословском факультете Каменец–Подольского государственного украинского университета
Адамская И. Г. Медико–санитарная пропаганда в УССР в 1920–х годах
Комар Е. Г. Факторы распространения социальных аномалий среди населения УССР в 1921-1925 гг.
Панфилова Т. А. Греко–католическая церковь, как морально–этический фактор консолидации гражданского общества Западной Украины (1914–1939 гг.)
Сокур Л. А. Государственная политика УСРР в сфере делопроизводства в период становления большевистской власти (1918–1920–е гг.)
Соляр И. Внешнеполитические ориентации Украинской народно–трудовой партии (1923–1925 гг.)
Позднякова И. С. К истории создания Главного управления по делам литературы и издательств РСФСР – органа советской политической цензуры
Гай–Нижник П. П. Украина довоенная: алогизм плутократии и становление новой нации
Лукашив В. Я. Просветительно–организационная деятельность «Общества им. М. Качковского» в Восточной Галиции в межвоенный период
Ковальчук Т. В. Государственное регулирование сферы туризма в Волынском воеводстве межвоенного периода
Крамар Ю. В. Театральная жизнь в уездных городах Волынского воеводства в междувоенный период
Ковальская Е. В. Исследование новых сельскохозяйственных растений в Национальном ботаническом саду имени Н.Н. Гришко НАН Украины (1940–е гг. ХХ в. – нач. ХХІ в.)
Лукьяненко А. В. Интерактивный досуг в педагогических институтах УССР времён «оттепели» (Ч. 1)
Муравський О. И. Особенности межнациональных отношений в западных областях УССР в период перестройки
Яремчук Ю. М. Социально–культурное пространство Львова в 1960–1980–х гг.: причины трансформации, особенности формирования
Резник И. С. Развитие банковской системы Украины при президентстве В. Януковича (2010–2013 гг.)
Божук Л. В. Культуротворческие процессы в Украине в условиях независимости
Гривнак Б. Л. Тенденции развития отечественного образования во второй половине 80–х – в начале 90–х годов ХХ столетия
Апальков М. В. Внедрение элементов рыночной экономики Львовским областным советом первого демократического созыва в 1990–1991 гг.
Кучерук М. С. Провозглашение независимости Украины как достижение гражданского общества
Плюта Н. В. Позиция французской прессы относительно Фашодского кризиса
Добриян Д. М. Выставочная деятельность Александра Александровича Мурашка (1898–1922 годы)
Андреев В. Н. Виктор Петров и его деятельность в Институте истории материальной культуры ВУАН (1930-е гг.)
Нижник С. В. Влияние профессора Т. Д. Страхова на формирование научного мировоззрения и становления В. Ф. Пересыпкина как ученого
Тарабрин А. Е. Жизнь и научная деятельность профессора Б. А. Паншина в историческом и социальном измерении
Гавлич И. Б. Источниковая база исследования украинской кредитной кооперации в Восточной Галичине (конец XIX в. – 1914 г.)
Мельничук Н. В. Использование терминологического аппарата в украинской историографии Холокоста
Розовик Д. Ф., Розовик О. Д. Археологические памятники села Денисы на Переяславщине
Товтин Я. И. «Confessio Pentapolitana»: признание веры пяти восточнословацких городов
Березовская В. В. Титулованное дворянство Аккерманского уезда
Велизаде Т. А. Мартовские события 1918 г. в Баку
Акперова Э. Заимствования из европейских языков в современном турецком языке
Исмаилов Р. Э. Советское строительство в Азербайджане по российскому образцу (1920 год)
Насирова С. Уникальный Ширванский сюжетный ковер, хранящийся в национальном музее истории Азербайджана
Раджабов Н. А. Реальные причины мирового экономического кризиса: – синдром «новые конкуренты» или «слепые узлы»?

Философские науки

Воронкова В. Г. Интернет как глобальная тенденция развития информационного общества
Найденов А. Г. Специфика и особенности классической науки как главного фактора возникновения индустриального общества
Гавронская Т. В. Философско-правовой дискурс понимания свободы и необходимости в историческом контексте
Полисаев А. А. Социальная ответственность как необходима составляющая общественных трансформаций
Коломиец Е. Г. Проблема агрессивности человека в измерениях социальной этики
Рудакова И. В. Традиция как основа конституирования нации
Дёмина О. С. Аксиологические основы национальной идеи
Маркив А. Т. Факт в аналитической журналистике: аксиология и обьективность
Билогур В. Е. Формирование концепции самореализации личности в спорте в условиях трансформационных изменений: теоретические и праксеологические измерения
Белокопытова Н. И. Компаративный подход к гендерному вопросу в арабских, персидских и тюркских обществах
Масаев М. В. Освальд Шпенглер и несостоятельность тезиса Карла Поппера о «Нищете историцизма»
Розова Т. В., Черная Л. В. Философская система Гегеля как учение об этапах развития Абсолютной Идеи
Хвойницкая Х. М. Специфика юснатуралистических идей Дж. Локка и С. Пуфендорфа
Клочко Н. А. Противоречия религиозного мировосприятия
Попович В. М. Социальное учение христианства: сравнительный анализ разных конфессий
Соколовский О. Л. Библейные основы учения Международного пути об особе Святого Духа
Хахалин А. А. Исповедальный дискурс паломника
Попович Я. М. Паломничество vs религиозный туризм
Ворона В. А. Этико–философские основы преодоления спесишизма в европейской культуре
Держко И. З. Национальное сознание и культура в формировании общественно–политических отношений современного общества
Богдановский И. В. Украинское родноверие: возрождение духовных традиций и новое язычество
Коннов А. Ф. Мера вещей в искусстве: о критериях суждения вкуса
Сюсель Ю. В. Единичное и общее в контексте этнического потребления (философско-антропологический анализ)
Ханас У. Социокультурные аспекты межэтнического партнерства и диалога
Зинченко В. В. Стратегии образовательного процесса в интеграции парадигм глобального развития и гуманитаризации общества: мировоззренческие основы социальной философии образования
Терепищий С. А. Национальное государство и образовательные реформы в контексте глобализационных вызовов
Якимчук О. І. Особенности психологии «пространства образования» тоталитарного общества
Яковлева Е. В. Переход к многоязычию как тенденция развития высшего образования Украины
Василенко О. М. Влияние организованности личности студентов на усвоение ими иностранного языка

Политические науки

Климончук В. И. Дискурс политических свобод в современной отечественной политической науке
Загурская-Антонюк В. Ф. Гендерное равенство в социологично-политическом измерениив условиях мирового кризисса
Олещук П. Н. Влияние социальных сетей на протестую политическую мобилизацию
Рагимзаде В. Г. Свобода слова как важная ценность цивилизованного общества
Роговик А. Д. Теоретические аспекты определения силы государств в международных отношениях
Ханстантинов В. А. Лояльность как условие консенсуальной коммуникативной культуры
Чеканов В. Ю. Формирование научного дискурса политологии международных отношений
Шелемба М. М. Исследование влияния регионального и социокультурного измерения на формирование электорального пространства Украины
Прокопенко О. А. Этническая идентичность украинцев: сущность, содержание и принципы самовоспроизведения
Денисюк С. Г., Корниенко В. А. «Террористический сепаратизм» в современной Украине: попытка теоретико–прикладного анализа
Остапьяк В. И. США и партнерство Украины с ЕС
Ярмоленко М. І. Политическое русинство в конструировании искусственной идентичности Закарпатья
Барщевский Е. И. Внешнеполитические интересы Украины в субрегионе Юго– Восточной Азии: проблемы и перспективы
Войтенко Ю. Н. Депутатский иммунитет как политический институт: отечественный и мировой опыт
Кавилин А. А.Динамика политического участия молодежи в независимой Украине
Красноселецкий Д. П. Коррупция как фактор народного недовольства современной Украины
Редька С. И. Выборы в советы Харьковщины в условиях формирования тоталитарного режима
Васильчук Е. О. Теоретические подходы к изучению русского экстремизма
Пжибишевская К. Многодетные и неполные семьи как клиенты социальной помощи
Самедов Э. Политика террора Армении
Багиров Ш. Элита и демократия в современном обществе
Гаджалиев Э. Б. Содержание и особенности политической модернизации
Антохив–Сколоздра О. М. Особенности становления отношений Канады с Европейскими Содружествами
Гайтан В. В. Политический экуменизм как фактор трансформации постсоветского пространства
Годлевский М. С. Ядерное оружие в контексте внешней политики США при администрации Барака Обамы
Зайдель М. И. Система личных связей во власти на постсоветском пространстве
Козлитин В. Д. Республика Сербия на пути интеграции в Европейский Союз в 2010–2014 гг.
Михейченко М. А. Общая информационная политика: политическая дискуссия в странах–членах ЕС
Нащочин О. Н. Евроинтеграционные концепции V Республики периода президентства Ф. Миттерана для стран Центрально–Восточной Европы (1989–1995)
Печиборщ В. Ю. Феномен идеологии «духовной обороны» Швейцарии и ее значение для сохранения суверенитета страны накануне и на начальном этапе Второй мировой войны

Научная жизнь

Масаев М. В. Новые подходы к проблеме глобального гражданского общества и «сетевых революций» в контексте постижения вопросов ноосферологии и концепции парадигмальных образов и символов эпох и цивилизаций. Рецензия на монографию: Буряк В. В. Глобальное гражданское общество и сетевые революции / Виктор Буряк. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2011. – 150 с.

CONTENT

Historical studiens

Pilkevich A. L. Main directions of the formation of reduction mechanisms as regards the Roman army maintenance system during the period of Early principate
Levchenko I. М. Prerequisites for the creation of natural science societies in Ukraine in the second half of XIX – early XX cent.: the origins and stages of development
Martynchuk S. V. The development of distilling and brewing industries in Volyn of the second half in the 19th century
Begej I. I. The periodic press of Ukrainian left parties in Galychina: features of distribution, influence on the population of region
Bilyakovskyy P. V. Exceptionality of folk methods for meteo prognosis. A specific of local signs among the Carpathian Ukrainians
Levytska N. M. Formation and development of libraries in the Ukrainian higher educational institutions (XIX – early XX centuries)
Kovalenko N. P. Improvement of methodical bases of construction of scientifically reasonable crop rotations in agriculture of Ukraine in the end XIX – in beginning of XX of century
Malec O. Entry of Ukrainian socialist–radical party to Socialistic working international
Myshchak I. M. Basic directions of the educational reform in the first period of the Ukrainian Revolution in 1917–1921 (on the materials of Ukrainian newspapers of 1917)
Adamskyi V. R. Educational process at theological faculty of Kamyanets–Podilskyi State Ukrainian University
Adamska I. G. Medical and sanitary propaganda in the Ukrainian SSR in the 1920s
Komar E. G. Factors of social deviances spread among the Ukrainian SSR population in 1921-1925 years
Panfilova T. О. The Greco–catholic church, as a mental and ethical factor of consolidation of civil society of Western Ukraine (1914–1939)
Sokur L. А. The state policy USSR in the office–work sphere in the period of the Bolshevik authority (1918–1920–s)
Soliar I. Foreign–policy orientations of Ukrainian folk–labour party (1923–1925)
Pozdniakova I. S. To history of creation of Main administration in matters of literature and publishing houses RSFSR – organ of soviet political censorship
Hai–Nyzhnyk P. P. Ukraine Antebellum: illogic plutocracy and the formation of a new nation
Lukashiv V. Ja. Educational and organizational activities «Association named after M. Kachkovsky» in Eastern Galicia in the interwar period
Kovalchuk T. V. State regulation of tourism in Wo?y? Voivodeship in the Iterbellum
Kramar Y. V. The theatrical life in the district towns of the Volyn province in the interwar period
Kovalska K. V. Research of new agricultural plants at the M. M. Gryshko National Botanic Garden NAS of Ukraine (1940’s XX century – beginning of the XXI century)
Lukyanenko О. V. Interactive leisure in pedagogical institutes of Ukrainian Soviet Socialist Republic during the «thaw» period (Р. 1)
Мuravskiy O. І. Feature of international relations in western of Ukraine in a period «perestroika»
Jaremchuk Yu. М. Sociocultural space of Lviv in 1960–1980–th: reasons of transformation, forming
Reznik I. S. The development of the banking system of Ukraine during V. Yanukovych’s presidency (2010–2013)
Bozhuk L. V. Cultural creative processes in Ukraine in conditions of independence
Hryvnak B. L. The development tendencies of national education during the second half of 1980th – the beginning of 1990th years of XX century
Apalkov M. V. Implementation of elements market economy of Lviv regional council calling from and 1990–1991 years
Kucheruk M. S. The proclamation of independence of Ukraine as the result of aspiration of civil society
Pluta N. V. Position of French press on Fashod crises
Dobriian D. M. Exhibition Alexander Aleksandrovych Murashko (1898–1922 years)
Andreyev V. М. Victor Petrov and his work at the Institute for History of Material Culture of the Academy of Sciences the Ukrainian SSR (1930 s.)
Nyzhnyk S. V. Effect of Professor T. D. Strakhov for the formation of a scientific outlook and establishment of V. F. Peresypkin as a scientist
Tarabrіn О. E. Life and scientific activity of Professor B. А. Panschin in historical and social measuring
Gavlich I. В. The sources study Ukrainian credit cooperation in Eastern Galicia (late nineteenth century - 1914)
Melnizuk N. V. Using the terminology in Ukrainian historiography of the Holocaust
Rozovyk D. F.‚ Rozovyk O. D. Archaeological monuments of village Denysy on Pereyaslav region
Tovtyn Ya. І. «Confessio Pentapolitana»: confession of faith five Eastern Slovak towns
Berezovskaya V. V. Titled nobility of Akkerman County
Velizade T. A. March events of 1918 in Baku
Аkperova E. The loanwords from European languages in contemporary Turkish language
Ismailov R. E. Soviet construction in Azerbaijan, Russian–style (1920)
Nasirova S. Unique Shirvan carpet scene stored national museum of history of Azerbaijan
Rajabov N. A. The real causes of the global economic crisis: – What the «new competitors» and «blind nodes» syndrome is?

Philosophic sciences

Voronkova V. G. Internet as a global trend development the information society
Naydenov A. G. Specifics and feature of classical science as main factor of emergence of industrial society
Havronska Т. V. Philosophical and legal discourse understanding of freedom and necessity in a historical context
Polysaev O. O. Social responsibility as a constituent of public transformations is needed
Kolomiets O. G. A problem of aggressiveness of man is in measuring of social ethics
Rudakova I. V. Tradition as the basis of nation’s formation
Deminа O. S. Axiological bases of national idea
Markiv О. Т. A fact is in analytical journalism: аkciologiya and objectivity
Bilogur V. E. Formation of the concept personal fulfillment in sports in a transformational change: theoretical and praxeological measurements
Bilokopytova N. I. Comparative approach to gender issues in the Arab, Persian and Turkic societies
Masayev M. V. Oswald Spengler and unfoundedness of the Karl Popper’s thesis about the «Poverty of historicism»
Rozova Т. V., Chorna L. V. The philosophical system Gegel as studies is about the stages of development of Absolute Idea
Khvoynytska Kh. M. Specificity of jusnaturalistic ideas of J. Locke and S. Pufendorf
Klochko N. А. Сontrary to the religious worldview
Popovych V. М. The social doctrine of Christianity: a comparative analysis of different confessions
Sokolovsky O. L. Biblical foundations of the theory of international routes person of the Holy Spirit
Khakhalin A. А. Confessional discourse pilgrim
Popovych Y. M. Pilgrimage vs religious tourism
Vorona V. A. Ethical and philosophical principles of overcoming of speciesism in the European culture
Derzhko I. Z. National consciousness and culture in shaping political relations of modern society
Bogdanovsky I. V. The Ukrainian native faith: revival of spiritual traditions and new paganism
Konnov A. F. The measure of things in art: about criteria for judgment of taste
Syusel Yu. V. A single and general in the context of ethnic consumption (philosophical and anthropological analysis)
Hanas U. Sociocultural aspects of interethnic partnership and dialogue
Zinchenko V. V. The strategy of the educational process in the integration of global development paradigms and humanization of society: philosophical foundations of social philosophy of education
Terepishchyi S. О. National state and educational reforms in the context of globalization challenges
Yakymchuk О. I. Features psychology «education space» totalitarian society
Yakovleva О. V. Transit to multilingualism as a trend of higher education in Ukraine
Vasilenko O. M. The influence of personality organization of students on mastering their foreign language

Political sciences

Klimonchuk V. I.The analysis of the political discourse in the present–day domestic political science
Zagurska-Antoniuk V. F. The problem of gender equality in the sociological and political field in the conditions of world crisis
Oleshchuk P. M. The influence of social networks on protest political mobilization
Ragimzade V. G. Freedom of speech is an important value as a civilized society
Rohovyk O. D. Theoretical aspects of «power of the state» determination in international relations
Hanstantinov V. О. Loyalty as a condition of consensual culture of communication
Chekanov V. Y. The shaping of scientific discourse of international relations’ politology
Shelemba M. М. Investigation of the influence of regional and socio-cultural measurement on the formation of electoral space of Ukraine
Prokopenko O. A. Ethnic identity of Ukrainians: the nature, content and principles of self–reproduction
Denysiuk S. G., Kornienko V. A. «The terrorist separatism» in modern Ukraine: an attempt to theoretical and applied analysis
Ostapyak V. I. USA and Ukraine – EU partnership
Yarmolenko М. І. Political Rusynism in constructing artificial identity of Transcarpathia
Barshchevskyi E. I. Preserving foreign policy interests of Ukraine in the subregion of Southeast Asia: contemporary issues and prospects
Voytenko Y. М. Parliamentary immunity as a political institution: national and international practice
Kavilin A. A. Dynamics of political participation of young people in the independent Ukraine
Krasnoseletskiy D. P. Corruption as factor of folk dissatisfaction of modern Ukraine
Redka S. І. Elections in the councils of Kharkiv in the formation of a totalitarian regime
Vasylchuk E. O. Theoretical approaches to the study of Russian extremism
Przybyszewska K. Large families and incomplete customers as a social aid
Samedov E. Politics terror of Armenia
Bagirov Sh. Elite and democracy in modern society
Gadzhalyev E. B. Content and features political modernization
Antokhiv–Skolozdra O. M. Features of becoming of relations of Canada with European Concords
Gaitan V. V. Political ecumenism as a factor in the transformation of the former Soviet Union
Godlevskiy M. S. Nuclear weapon in the context of US foreign policy under the Obama administration
Zeidel M. I. System of personal relations in power on post–soviet space
Kozlitin V. D. The Republic of Serbia’s integration into the European Union in the 2010–2014
Mikheichenko M. А. Common information policy political debate in EU – countries
Nashchochyn O. М. Concept Eurointegral V Republic under President Francois Mitterrand on CEE countries (1989–1995)
Pechiborsch V. Y. The phenomenon of the ideology of «spiritual defense» of Switzerland and its importance for the preservation of the sovereignty of the country before and at the beginning of the Second World War

Scientific life

Masayev M. V. New approaches are to the problem of global civil society and "network revolutions" in the context of understanding of questions of ноосферології and conceptions of парадигмальних characters and symbols of epochs and civilizations. Review on a monograph: Buryak V. V. Global civil society and network revolutions / of Victor Buryak. it is Simferopol: ДИАЙПИ, 2011. - 150 p
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>