"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2015. Випуск 94 - 2015
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Прокоп Т. І. Зміни в соціальній структурі населення Гетьманщини в період намісництва П. Рум’янцева–Задунайського (1764–1796 рр.)
Панфілова Т. О. Національно–політичні реформи в Австрійській імперії та їх вплив на зародження українських громадських спілок та об’єднань (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.)
Парайко К. В. Традиційна родильна обрядовість українського та східнороманського населення Буковини кінця ХІХ – ХХ ст.
Падалка С. С. Зміни в проявах та формах протидії політичним корупційним зловживанням соціальних верств підросійської України (XIX ст.. - початку XX ст.)
Гринчак М. О. Трансформація суспільно–політичної позиції промисловців південноукраїнських губерній на початку ХХ сторіччя
Кирея В. В. Кадрове забезпечення військово–повітряних сил Західно–Української Народної Республіки 1918–1919 рр.
Синяк С. Л. Культурно–виховний напрям роботи польських парамілітарних організацій на Волині у 1921–1939 рр.
Лукашів В. Я. Економічна діяльність «Товариства ім. М. Качковського» в Східній Галичині у міжвоєнний період
Ільницький В. І. Проведення мобілізаційних заходів радянською адміністрацією у Карпатському краї ОУН
Конюхов С. В. Місце і роль єврейського населення в опорі радянському окупаційному режимові на території Жовківщини
Яремчук Ю. М. Формування міського середовища Львова (на прикладі промислового будівництва 1960–1970–х рр.)
Лук’яненко О. В. Інтерактивне дозвілля у педагогічних інститутах УРСР доби «відлиги» (Ч. 2)
Кучерук М. С. "Лихі 90-ті" і "помаранчева" революція: соціально-економічні передумови формування громадянського суспільства
Федоренко Я. А. Відродження кооперативного руху в Україні в кінці ХХ ст. – на початку ХХІ століття
Опанасенко О. І. Реституції в контексті Європейських домовленостей
Федорак В. В. Етнотуризм на Гуцульщині: особливості та перспективи розвитку
Гураль О. І. На зорі відродження національно–культурного життя в Києві (Протокол перших (установчих) зборів членів київської «Просвіти» як важливе джерело з історії Товариства)
Борчук С. М. Перша спроба підготовки багатотомної республіканської енциклопедії
Золотарьов В. С. Дореволюційна історіографія діяльності Конституційно–демократичної партії Росії (1905–1917 рр.)
Ліхачова О. Є. О. І. Георгієвський та дослідження питань історичного розвитку Галлії
Саранов С. В. Політика Ж.-Б. Кольбера (1619 – 1683 рр.) у середземноморському Магрибі: досвід критичного осмислення
Гусейнова Л. Образование независимого профсоюза "Солидарность" в Польше (Формування незалежної профспілки " Солідарність" в Польщі)
Дроздов В. В. Російська періодика про політику Румунії на початковому етапі російсько–турецької війни 1877–1878 рр.
Aliyev R. Areas of activity of our Diaspora organizations in Russia in the protection of political interests of Azerbaijan Republic (Напрямки діяльності організацій азербайджанської діаспори в Росії в галузі захисту політичних інтересів Азербайджанської Республіки)
Мелещенко Т. В. Розвиток і консолідація громадянського суспільства у Чехословаччині кінця 80–х початку 90–х рр. ХХ ст.
Мамедли Р. У. Развитие высшей школы в Азербайджанской ССР в 70–80–гг. ХХ века (Розвиток вищої школи в Азербайджанській РСР в 70–80–рр. ХХ століття)
Алибекова Г. Социальная жизнь и религиозные взгляды племен Нахичевана эпохи Бронзы (Соціальне життя та релігійні погляди племен Нахічевану епохи Бронзи)
Рзаев Ф. Племена хурритов в летописях и их следы в древнем Нахчыване (Племена хурритів в літописах і їх сліди в стародавньому Нахчивані)
Дадаши Н. М. Технология RFID и информационно–поисковые системы в библиотеках Табризского университета (современное состояние и перспективы) (Технологія RFID та інформаційно–пошукові системи в бібліотеках Табрізського університету (сучасний стан та перспективи)
Melikov E. N. The documents of History Museum of Azerbaijan as a source of learning of the history of petroleum industry (Документи Музею історії Азербайджану як джерело вивчення історії нафтової промисловості)
Kheiri A. The mausoleum of Im?mz?de ‘Ali in Shekarn?b, ?byek (Мавзолей Імамзаде Алі в Шекернаб)
Исмайлова А. Полихромные глазурованные сосуды (на основе материалов Национального Музея Истории Азербайджана) (Поліхромні глазуровані судини (на основі матеріалів Національного Музею Історії Азербайджану)
Салимзаде С. Р. Становление ковроткачества в Азербайджане: художественные особенности (Становлення килимарства в Азербайджані: художні особливості)

Філософські науки

Литвинчук О. В. Сучасне світосприймання
Мельник В. В. Онтологічні, аксіологічні та антропологічні засади розвитку сучасного світу
Тополь О. В. Архетипи світоустрою та життєустрою людини в українській філософській традиції
Духович О. Б. Розуміння істини та правди в діалогічній філософії М. М. Бахтіна
Сепетий Д. П. Чи є аргумент зомбі передрішенням спірного питання проти матеріалізму?
Андрієнко О. В. Еліта як суб’єкт і чинник суспільного розвитку
Палагнюк М. М. Діалектика етнокультурної ідентичності
Годжатюрк Н. Мифическое мышление и этническое становление (Міфічне мислення і етнічне становлення)
Шкіль Л. Л. Тілоцентризм як нове явище Постмодерну
Духович В. В. Проект генеалогії етики Мішеля Фуко
Фаріон О. О. Київська філософська школа: у пошуках сенсу людського буття
Ковальчук Н. Д. Феномен святості преп. Феодосія Печерського в контексті житія святих
Буряк Н. Б. Соціальне підґрунтя релігієзнавчої концепції Еріха Фромма
Вітер Д. В. Філософсько–теологічна рефлексія соціальної доктрини церкви: питання підходу та методу
Вергелес К. М. Православна антропологія: головні аспекти дослідження
Яковенко А. І. Православ’я в українському суспільстві: практичне значення
Костенко Т. В. Філософсько–богословські аспекти гносеології сакрального в православ’ї
Предко Д. Є. Прояви релігійних почуттів: релігієзнавчий аспект
Рзаев М. Г. К вопросу о проблеме личности в различных религиозных системах и философских учениях (До питання про проблему особистості в різних релігійних системах і філософських навчаннях)
Сомов А. Ю. Формування християнської релігійно–філософської парадигми Надлюдини на зламі двох епох – античності й християнства
Филипчук С. В. Вияви «русского мира» у друкованих медіа УПЦ МП
Чаплинський В. Г. Основні тенденції реформування баптистських церков на Україні
Отрешко В. С. Інформаційна безпека в контексті мовних пріоритетів українського державотворення
Коханевич О. В. Видовище у сучасному телевізійному просторі: філософсько–антропологічний аналіз
Попова І. В. Суперечності екобезпечного розвитку трансформаційного суспільства
Широбокова О. О. Механізм взаємодії суб’єктів соціальних новацій та соціального розвитку
Береза В. О. Перспективи політичної соціалізації особистості в контексті демократичного розвитку українського суспільства
Бойченко Н. М. Теорії ідентичності як методологічна основа ціннісного самовизначення особистостей та соціальних спільнот
Коломієць О. Г. Вплив мас–медіа на особистість як одна з причин розвитку агресії особистості
Чиренко Н. В. Виховання власної гідності: філософський аспект
Дорожко І. І. Філософія родинного виховання у сучасних соціокультурних контекстах
Старовойт О. Суперечності й переваги демократії як середовища впровадження і розвитку інновацій
Вихованець З. С. Культура взаємовпливу економіко–виробничої діяльності та язикового потенціалу: феномен комунікації
Завальнюк О. В. Юридичні засади регулювання сучасної спортивної діяльності
Dashdamirova Ch. F. The conception of reductionism in biology science (Концепція редукціонизму в біологічній науці)
Шелюк Л. Демократизація освіти як принцип її реформування в Україні
Гриценкo М. В. Інтерпретaція фенoмену «aкaдемічнa свoбoдa» у філoсoфськo-oсвітньoму дискурсі
Терепищий С. О. Діалектика регіоналізації та глобалізації в сфері сучасної вищої освіти
Яковлєва О. В. Перехід до багатомовності як тенденція розвитку вищої освіти України
Опанасюк Ю. І. Дистанційне навчання як інноваційна технологія
Новіцька Т. В. Освіта як один із засобів формування особистості в контексті сучасних цивілізаційних тенденцій
Купрій Т. Г. Маркери студентоцентричної філософії приватної вищої освіти Німеччини
Xасаноглу М. Г. Педагогические мысли и идеи в произведениях Мехмета Акифа Эрсоя (Педагогічні думки та ідеї в творах Мехмета Акіфа Ерсоя)
Саглам У. Соотношение физиологического и психологического в подростковом возрасте и его влияние на их поведение (Співвідношення фізіологічного та психологічного в підлітковому віці і його вплив на їх поведінку)
Mammadov H. M. Azerbaijan: moral aspects of the socialized market economy and neo–conservatism (Азербайджан: моральні аспекти соціалізованої ринкової економіки та неоконсерватизму)
Ахмедов А. Г. Основные особенности национально–духовных ценностей Азербайджана (Основні особливості національно-духовних цінностей Азербайджану)
Мухтаров Е. Г. Драма образа Низами Гянджеви в азербайджанской литературе (Драма образу Низами Гянджеві в азербайджанській літературі)
Aydin V. Poet, writer and pedagogue Necip Fazil Kisakurek in modern Turkish literature (Поет, письменник і педагог Неджіп Фазил Кисакюрек у сучасній турецькій літературі)
Asadova V. Ahmad Kamal’s critical activity in the Fuyuzat Journal (Критична діяльність Ахмада Камаля в журналі " Фуюзат")
Зульфугаров Р. А. О терминах, связанных с молотьбой и жатвой, в ордубадском диалекте и джульфинском говоре (Про терміни, пов’язані з молотьбою і жнивами, в ордубадському діалекті і джульфінском говорі)

Політичні науки

Лавриненко В. Г., Джевіцькі А. Явище стратегічної культури в контексті європейських та євроатлантичних прагнень України
Григор О. Глобалізаційні зміни сучасного світу
Власов В. Г. Європейський досвід реалізації політики з регулювання міжнародних зв’язків регіонів: політико–правовий аналіз
Mammadova T. Globalization: a trigger of civilizational clash? (Глобалізація: початок цивілізаційних зіткнень?)
Алиев Р. З. Международные переговоры и их исследования (Міжнародні переговори та їх дослідження)
Загурська–Антонюк В. Ф. Толерантність чи націоналізм як фундаментальні цінності для поліетнічних систем?
Лавренов Д. А. Основні моделі політичного лобіювання та їх особливості
Макаренко Б. Духовні детермінанти активізації політичної участі особистості
Макаренко Л. П. Комунікація парламенту з громадськістю: світові тенденції та вітчизняний досвід
Неприцька Т. І. Політична комунікація у соціальній мережі Facebook
Остап’як В. І. Політика гібридного партнерства (виклики сучасних загроз)
Худик Г. О., Герман Ю. О. Особливості визначення ефективності іміджу політичного лідера
Чеканов В. Ю. Зміни в дослідній парадигмі міжнародної науки
Ярмистий М. М. Наукові підходи до визначення поняття «міграція» та «міграційна політика»
Хайтам Н. Р. Роль масс–медиа в формировании политической повестки дня (Роль мас-медіа у формуванні політичного порядку денного)
Денисюк С. Г. «Нові мас–медіа» як чинник впливу на сучасні політичні комунікації
Кацуба М. О. Художнє кіно в політичних процесах
Климончук В. Й. Інтерпретація категорії «свобода» в українській політичній думці
Войтенко Ю. М. Інститут імпічменту у політико–правовій системі України та світу
Бегей І. І. Українська лівиця Галичини в умовах політичної системи Другої Речі Посполитої: боротьба за українізацію шкільництва
Кавилін О. А. Політична участь української молоді, як важлива умова соціальних змін в суспільстві
Шотурма Н. В. Забезпечення доступу до публічної інформації в місцевих органах виконавчої влади
Красносілецький Д. П. Феномен українізації мешканців Донбасу як фактор національної консолідації українського суспільства
Asgarova Z. The ideology of Azerbaijanism in the context of globalization (Ідеологія азербайджанства в контексті глобалізації)
Іванець Т. М. Партія Реформації Японії як продукт трансформації японської партійної системи: концептуальні засади та ідеологічна платформа

Наукове життя

Десять років ІФОН НПУ ім. М. П. Драгоманова

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Прокоп Т. И. Изменения в социальной структуре населения Гетманщины в период наместничества П. Румянцева–Задунайского (1764–1796 гг.)
Панфилова Т. А. Национально–политические реформы в Австрийской империи и их влияние на зарождение украинских общественных союзов и объединений (конец ХVІІІ – первая половина ХІХ ст.)
Парайко К. В. Традиционная родильная обрядность украинского и восточнороманського населения Буковины конца ХIХ – ХХ вв.
Падалка С. С. Изменения в проявлениях и формах противодействия политическим коррупционным злоупотреблением социальных слоев подроссийской Украины (XIX в. - начало XX в.)
Гринчак М. А. Трансформация общественно–политической позиции промышленников южноукраинских губерний в начале ХХ столетия
Кирея В. В. Кадровое обеспечение военно–воздушных сил Западно–Украинской Народной Республики 1918–1919 гг.
Синяк С. Л. Культурно–воспитательное направление работы польских парамилитарных организаций на Волыни в 1921–1939 гг.
Лукашив В. Я. Экономическая деятельность «Общества им. М. Качковского» в Восточной Галиции в межвоенный период
Ильницкий В. И. Проведение мобилизационных мероприятий советской администрацией в Карпатском крае ОУН
Конюхов С. В. Место и роль еврейского населения в опоре советскому оккупационному режиму на территории Жовкивщины
Яремчук Ю. М. Формирование городской среды Львова (на примере промышленного строительства 1960–1970–х гг.)
Лукьяненко А. В. Интерактивный досуг в педагогических институтах УССР времён «оттепели» (Ч. 2)
Кучерук М. С. «Лихие 90–е» и «оранжевая» революция: социально–экономические предпосылки формирования гражданского общества
Федоренко Я. А. Возрождение кооперативного движения в Украине в конце ХХ – начале ХХІ столетия
Опанасенко Е. И. Реституции в контексте Европейских договоренностей
Федорак В. В. Этнотуризм на Гуцульщине: особенности и перспективы развития
Гураль О. И. На заре возрождения национально–культурной жизни в Киеве (Протокол первого (учредительного) собрания членов киевской «Просвиты» как важный источник истории Общества)
Борчук С. М. Первая попытка подготовки многотомной республиканской энциклопедии
Золотарёв В. С. Дореволюционная историография деятельности Конституционно–демократической партии России (1905–1917 гг.)
Лихачева О. Е. А. И. Георгиевский и исследование вопросов исторического развития Галлии
Саранов С. В. Политика Ж. – Б. Кольбера (1619 – 1683 гг.) в средиземноморском Магрибе: опыт критического осмысления
Гусейнова Л. Образование независимого профсоюза "Солидарность" в Польше
Дроздов В. В. Российская периодика о политике Румынии на начальном этапе русско–турецкой войны 1877–1878 гг.
Алиев Р. Направления деятельности организаций азербайджанской диаспоры в России в области защиты политических интересов Азербайджанской Республики
Мелещенко Т. В. Развитие и консолидация гражданского общества в Чехословакии конца 80–х начала 90–х гг. ХХ в.
Мамедли Р. У. Развитие высшей школы в Азербайджанской ССР в 70–80–гг. ХХ века
Алибекова Г. Социальная жизнь и религиозные взгляды племен Нахичевана эпохи Бронзы
Рзаев Ф. Г. Племена хурритов в летописях и их следы в древнем Нахчыване
Дадаши Н. М. Технология RFID и информационно–поисковые системы в библиотеках Табризского университета (современное состояние и перспективы)
Меликов Е. Н. Документы Музея истории Азербайджана как источник изучения истории нефтяной промышленности
Хеири А. Мавзолей Имамзаде Али в Шекернаб
Исмайлова А. Полихромные глазурованные сосуды (на основе материалов Национального музея истории Азербайджана)
Салимзаде С. Р. Становление ковроткачества в Азербайджане: художественные особенности

Философские науки

Литвинчук О. В. Современное мировосприятие
Мельник В. В. Онтологические, аксиологические и антропологические основания развития современного мира
Тополь О. В. Архетипы мироустройства и жизнеустройства человека в украинской философской традиции
Духович О. Б. Понимание истины и правды в диалогической философии М. М. Бахтина
Сепетий Д. П. Является ли аргумент зомби предвосхищением решения спорного вопроса против материализма?
Андриенко Е. В. Элита как субъект и фактор общественного развития
Палагнюк М. M. Диалектика этнокультурной идентичности
Годжатюрк Н. Мифическое мышление и этническое становление
Шкиль Л. Л. Телоцентризм как новое явление Постмодерна
Духович В. В. Проект генеалогии этики Мишеля Фуко
Фарион O. O. Киевская философская школа: в поисках смысла человеческого бытия
Ковальчук Н. Д. Феномен святости преп. Феодосия Печерского в контексте жития святых
Буряк Н. Б. Социальный фундамент религиоведческой концепции Эриха Фромма
Витер Д. В. Философско–теологическая рефлексия социальной доктрины церкви: вопросы подхода и метода
Вергелес К. Н. Православная антропология: главные аспекты исследования
Яковенко А. И. Православие в украинском обществе: практическое значение
Костенко Т. В. Философско–богословские аспекты гносеологии сакрального в Православии
Предко Д. Е. Проявления религиозных чувств: религиоведческий аспект
Рзаев М. Г. К вопросу о проблеме личности в различных религиозных системах и философских учениях
Сомов А. Ю. Формирование христианской религиозно–философской парадигмы Сверхчеловека на рубеже двух эпох – античности и христианства
Филипчук С. В. Проявления «русского мира» в печатных медиа УПЦ МП
Чаплинский В. Г. Основные тенденции реформирования баптистских церквей на Украине
Отрешко В. С. Информационная безопасность в контексте языковых приоритетов создания украинского государства
Коханевич О. В. Зрелище в современном телевизионном пространстве: философско–антропологический анализ
Попова И. В. Противоречия экобезопасного развития трансформационного общества
Широбокова О. А. Механизм взаимодействия субъектов социальных новаций и социального развития
Береза В. А. Перспективы политической социализации личности в контексте демократического развития украинского общества
Бойченко Н. М. Теории идентичности как методологическая основа ценностного самоопределения личности и социальных сообществ
Коломиец О. Г. Влияние масс–медиа на личность как одна из причин развития агрессии личности
Чиренко Н. В. Воспитание чувства собственного достоинства: философский аспект
Дорожко И. И. Философия семейного воспитания в современных социокультурных контекстах
Старовойт Е. Противоречия и преимущества демократии как среды внедрения и развития инноваций
Выхованец З. С. Культура взаимовлияния экономико–производственной деятельности и языкового потенциала: феномен коммуникации
Завальнюк Е. В. Юридические основы регулирования современной спортивной деятельности
Дашдамирова Ч. Ф. Концепция редукционизма в биологической науке
Шелюк Л. Демократизация образования как принцип его реформирования в Украине
Гриценкo М. В. Интерпретaция фенoменa «aкaдемическaя свoбoдa» в филoсoфскo-oбрaзoвaтельнoм дискурсе
Терепищий С. А. Диалектика регионализации и глобализации в сфере современного высшего образования
Яковлева Е. В. Переход к многоязычию как тенденция развития высшего образования Украины
Опанасюк Ю. И. Дистанционное обучение как инновационная технология
Новицкая Т. В. Образование как одно из средств формирования личности в контексте современных цивилизационных тенденций
Куприй Т. Г. Маркеры студентоцентрической философии частного высшего образования Германии
Xасаноглу М. Г. Педагогические мысли и идеи в произведениях Мехмета Акифа Эрсоя
Саглам У. Соотношение физиологического и психологического в подростковом возрасте и его влияние на их поведение
Мамедов Х. М. Азербайджан: нравственные аспекты социализированной рыночной экономики и неоконсерватизма
Ахмедов А. Г. Основные особенности национально–духовных ценностей Азербайджана
Мухтаров Е. Г. Драма образа Низами Гянджеви в азербайджанской литературе
Айдын В. Поэт, писатель и педагог Неджип Фазыл Кысакюрек в современной турецкой литературе
Асадова В. Критическая деятельность Ахмада Камаля в журнале «Фуюзат»
Зульфугаров Р. А. О терминах, связанных с молотьбой и жатвой, в ордубадском диалекте и джульфинском говоре

Политические науки

Лавриненко В. Г., Джевицкий А. Явление стратегической культуры в контексте европейских и евроатлантических стремлений Украины
Григор О. Глобализационные изменения современного мира
Власов В. Г. Европейский опыт реализации политики по регулированию международных связей регионов: политико–правовой анализ
Мамедова Т. Глобализация: начало цивилизационных столкновений?
Алиев Р. З. Международные переговоры и их исследования
Загурская–Антонюк В. Ф. Толерантность или национализм как фундаментальные ценности для полиэтнических систем?
Лавренов Д. А. Основные модели политического лоббирования и их особенности
Макаренко Б. Духовные детерминанты активизации политического участия личности
Макаренко Л. П. Коммуникация парламента с общественностью: мировые тенденции и отечественный опыт
Неприцкая Т. И. Политическая коммуникация в социальной сети Facebook
Остапьяк В. И. Политика гибридного партнерства (вызовы современных угроз)
Худик А. А., Герман Ю. А. Особенности определения эффективности имиджа политического лидера
Чеканов В. Ю. Изменения в исследовательской парадигме международной науки
Ярмистый М. Н. Научные подходы к определению понятия «миграция» и «миграционная политика»
Хайтам Н. Р. Роль масс–медиа в формировании политической повестки дня
Денисюк С. Г. «Новые масс–медиа» как фактор влияния на современные политические коммуникации
Кацуба Н. А. Художественное кино в политических процессах
Климончук В. И. Интерпретация категории «свобода» в украинской политической мысли
Войтенко Ю. Н. Институт импичмента в политико–правовой системе Украины и мира
Бегей И. И. Украинская левица Галичины в условиях политической системы Польши: борьба за украинизацию школы
Кавилин А. А. Политическое участие украинской молодежи, как важное условие социальных изменений в обществе
Шотурма Н. В. Обеспечение доступа к публичной информации в местных органах исполнительной власти
Красноселецкий Д. П. Феномен украинизации жителей Донбасса как фактор национальной консолидации украинского общества
Аскерова З. Идеология азербайджанства в контексте глобализации
Иванец Т. М. Партия Реформации Японии как продукт трансформации японской партийной системы: концептуальные основы и идеологическая платформа

Научная жизнь

Десять лет в авангарде философского образования и науки

CONTENT

Historical studiens

Prokop T. I. Changes in the social structure of Getmanschina during the governorship of P. Rumyantsev–Zadunaiskiy (1764–1796)
Panfilova T. О. Nationally–political reforms in the Austrian empire and their influence on the origin of the Ukrainian public unions and associations (an end of ХVІІІ – is the first half of ХІХ of century)
Paraiko K. V. Traditional puerperal rites Ukrainian and Romance population Bukovina end of XIX – XX centuries
Padalka S. S. Changes in the manifestations and counter political corruption abuse social strata podrossiyskoy Ukraine (XIX early. XX century)
Greenchak M. O. The transformation of social and political position of manufacturers of Southern provinces of Ukraine in the beginning of XX century
Kyreia V. V. Staffing in the military air force of West Ukrainian People’s Republic in 1918–1919
Synyak S. L. Cultural and educational direction of Polish paramilitary organizations in Volyn in the 1921–1939 years
Lukashiv V. Ja. Economic activity «Association named after M. Kachkovsky» in Eastern Galicia in the interwar period
Ilnytskyj V. I. The Soviet administration mobilization activities in the OUN Carpathian region
Konyukhov S. V. Position and role of the Jewish community in the resistance movement to the Soviet Occupation Regimes in Zhovkva territory during the Second World War
Jaremchuk Yu. М. Forming of municipal environment of Lviv (on example of industrial building 1960–1970–th)
Lukyanenko О. V. Interactive leisure in pedagogical institutes of Ukrainian Soviet Socialist Republic during the «thaw» period (Р. 2)
Kucheruk M. S. «Dashing 1990ies» and «Orange Revolution»: Socio–economic prerequisites for the formation of civil society
Fedorenko Y. A. Cooperative movement renaissance in Ukraine in the end of ХХ – beginning of ХХІ century
Opanasenko O. I. Restitutions in context European Union Assotiation Agreement. History of Ukraine
Fedorak V. V. Ethno tourism in Hutsul region: peculiarities and development perspectives
Gural O. I. On sunset of the revival of national and cultural life in Kyiv (The protocol of the first (constituent) meetings of members of Kyiv «Prosvita» as an important source from the history of Society)
Borchuk S. M. The first attempt to prepare multi–Republican encyclopedia
Zolotarev V. S. Pre–revolutionary historiography of the Constitutional Democratic Party of Russia (1905–1917)
Lihachova O. E. O. I. Georgievskiy and the study of the historical development of Gaul
Saranov S. V. The Politics of J. – B. Colbert (1619 – 1683) in Mediterranean Maghreb: critical comprehension
Huseynova L. Forming of independent trade union " Solidarity" in Poland
Drozdov V. V. The Russian periodicals about the Romanian policy at the initial stage of the Russian–Turkish War of 1877–1878
Aliyev R. Areas of activity of our Diaspora organizations in Russia in the protection of political interests of Azerbaijan Republic
Meleshchenko T. V. The development and consolidation of civil society in Czechoslovakia in the late 1980s and the early 1990s
Mammadli R. U. The development of the higher school in 70–80th years of the XX century in the Azerbaijan SSR
Alibekova G. Social life and religious beliefs of the Bronze Age tribes Nakhichevan
Rzayev F. H. Hurri tribes in ancient written monuments and their tracks in ancient nakhchivan
Dadashi N. M. The information retrieval system and RFID Technology in the Tabriz University’s libraries (new situation and perspectives)
Melikov E. N. The documents of History Museum of Azerbaijan as a source of learning of the history of petroleum industry
Kheiri A. The mausoleum of Im?mz?de ‘Ali in Shekarn?b, ?byek
Ismailova A. Polychrome glazed wares (on the basis of the National Museum of History of Azerbaijan)
Salimzade S. R. Formation of carpet weaving in Azerbaijan artistic features

Philosophic sciences

Lytvynchuk O. V. Modern worldview
Melnyk V. V. Ontological, axiological and anthropological foundation of the development of the modern world
Topol О. V. Archetypes of world–order and human life–order in Ukrainian philosophical tradition
Dukhovych O. В. Understanding of verity and truth in M. M. Bakhtin’s dialogical philosophy
Sepety D. P. Does the zombie argument beg the question against materialism?
Andriyenko O. V. Elite as a subject and factor of social development
Palagnyuk M. M. The dialectics of ethnic and cultural identity
Godjaturk N. Mythical mentality and ethnical formation
Shkill L. L. Body centrism as a new phenomenon Postmodern
Dukhovych V. V. Michel Foucault’s project of genealogy of ethics
Farion O. O. Kiev school of philosophy: in search of human existence meaning
Kovalchuk N. D. St. Feodosiy Pecherskyi sanctity phenomenon in the hagiological context
Buriak N. B. Social base religious concept Erich Fromm
Viter D. V. Philosophical and theological reflection of the social doctrine of the Church: the question of the approach and method
Vergeles K. М. Orthodox Christianity: The main aspects of the study
Yakovenko A. I. Orthodoxy in the Ukrainian society: practical significance
Kostenko T. V. Philosophical and theological aspects of gnoseology of the sacral in Orthodoxy
Predko D. Ye. The manifestations of religious feelings: religious aspect
Rzayev M. H. The question of the problem of personality in various religious systems and philosophical doctrine
Somоv A. Y. Formation of the Christian religious and philosophical paradigm Superman at the turn of two epochs – Antiquity and Christianity
Fylypchuk S. V. Manifestations of the «Russian World» in the print media UOC MP
Chaplinsky V. G. Basic tendencies of reformation of baptism churches on Ukraine
Otreshko V. S. Information security in the context of the creation of linguistic priorities of the Ukrainian state
Kokhanevych O. V. Performance in a present–day TV–space: philosophical and anthropological analysis
Popova I. V. Contradictions eco safety development of transformational society
Shirobokova O. A. An arrangement of social novations and social development interaction
Bereza V. A. Prospects of political socialization in the context of democratic development of the Ukrainian society
Boychenko N. M. Theories of identity as a methodological basis of values self- determination for personality and social communities
Kolomiec O. G. The influence of mass media on the individual as one of the causes of aggression, personality
Chirenko N. V. Education of self–dignity: philosophical aspect
Dorozhko I. I. The philosophy of family education in contemporary social and cultural contexts
Starovoit E. Contradictions and advantages of democracy as a medium of introduction and development of innovation
Vykhovanets Z. S. The culture of mutual influence of the economy and production activity and language potential: The phenomenon of communication
Zavalniuk E. Legal basis for regulation of modern sports activities
Dashdamirova Ch. F. The conception of reductionism in biology science
Shelyuk L. Democratization of education as a principle of its reform in Ukraine
Gritsenko M. V. The interpretation of the phenomenon of «academic freedom» in philosophical and educational discourse
Terepishchyi S. А. Dialectics of regionalization and globalization in contemporary higher education
Yakovleva E. V. Transit to multilingualism as a trend of higher education in Ukraine
Opanasyuk Y. I. Distance learning as an innovative technology
Novitska T. V. Education as a means of personality formation in the context of the modern civilization trends
Kupriy T. G. Markers of student’s centre philosophy of private higher education of Germany
Hasanoglu M. G. Pedagogical thoughts and ideas in the works of Mehmet Akif Ersoy
Saglam U. The ratios of the physiological and psychological in adolescence and its impact on their behavior
Mammadov H. M. Azerbaijan: moral aspects of the socialized market economy and neo–conservatism
Akhmedov A. G. The main features of national and spiritual values of Azerbaijan
Mukhtar E. G. Drama image Nizami in the Azerbaijan literature
Aydin V. Poet, writer and pedagogue Necip Fazil Kisakurek in modern Turkish literature
Asadova V. Ahmad Kamal’s critical activity in the Fuyuzat Journal
Zulfugarov R. А. About the terms of reaping and threshing–floor used in Ordubad and Julfa dialects

Political sciences

Lavrinenko V. G., Dzevizki A. The phenomenon of strategic culture is in the context of European and Euro-Atlantic aspirations of Ukraine
Grіgor O. Globalization changes of the modern world
Vlasov V. G. The European experience in implementing policies regulating international links of regions: political and legal analysis
Mammadova T. Globalization: a trigger of civilizational clash?
Aliev R. Z. International negotiations and their research
Zagurska–Antoniuk V. F. Tolerance or nationalism as fundamental values for the polyethnic systems?
Lavrenov D. A. Basic model of political lobbying and their features
Makarenko B. Spiritual determinants of enhanced political participation of the person
Makarenko L. P. Public communication parliament: Global Trends and national experience
Neprytska T. І. Political communication in Facebook social networking service
Ostapyak V. I. Policy of hybrid partnership (challenges of modern threats)
Hudyk A. О., German Iu. О. Peculiarities of determining the effectiveness of a political leader’s image
Chekanov V. Y. Changes in research paradigm of international relations’ science
Yarmystyi M. M. Scientific approaches to the definition of «migration» and «immigration policy»
Haitham N. R. The role of the media in shaping the political agenda
Denysiuk S. G. «New media» as a factor of impact political communication
Katsuba M. O. Feature films in the political processes
Klimonchuk V. I. Interpretation category «liberty» in Ukrainian political thought
Voytenko Y. М. Institute of impeachment in political and legal system in Ukraine and worldwide
Begej I. I. Ukrainian left parties of Galychina in the conditions of the political system of the Poland: fight for ukrainization of school
Kavilin A. A. Political participation of Ukrainian young people as an important condition for social changes in the society
Shoturma N. V. Providing access to public information in the local authorities
Krasnoseletskiy D. P. The phenomenon of ukrainezation the habitants of Donbas as factor of national consolidation the Ukrainian society
Asgarova Z. The ideology of Azerbaijanism in the context of globalization
Ivanets T. M. The Japan Restoration Party as a product of transformation of the Japanese party system: conceptual foundations and ideological platform

Scientific life

Ten years in the forefront of philosophical education and science
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>