"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2015. Випуск 95 - 2015
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Гринчак М. О. Велика промислова буржуазія південноукраїнських губерній пореформеного періоду у суспільному сприйнятті
Заплетнюк О. А. Колоси Ехнатона: інтерпретації божественного образу фараона
Лукашенко А. І. Опричнина: трансформація місії Государя на тлі християнського дуалізму
Колесников К. Н. Формулярно–дипломатический анализ почетных декретов античных государств Северного Причерноморья: место таможенных привилегий в проксеническом протоколе (Формулярно–дипломатичний аналіз почесних декретів античних держав Північного Причорномор’я: місце митних привілеїв у проксенічному протоколі)
Бойчук Я. А. Громадські об’єднання національних меншин у культурно–просвітньому просторі України (60–90–ті роки ХІХ ст.)
Королько А. З. Лесь Мартович і український радикальний рух в Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
Жук В. В. Діяльність педагогічних інститутів та кафедр педагогіки в університетах Наддніпрянської України у дореформену добу ХІХ ст.
Герасимов Т. Ю. Електропостачання міст Подільської губернії в роки Першої світової війни (серпень 1914 р. – лютий 1917 р.)
Єгоров В. В. Українське питання на сторінках часопису «Вестника Европы» у 1860–1880–х рр.
Золотарёв В. С. Национальная политика Конституционно–демократической партии России по гармонизации отношений с Украиной (1905–1917 гг.) (Національна політика Конституційно–демократичної партії Росії щодо гармонізації відносин з Україною (1905–1917 рр.))
Гладченко С. В. Історичні передумови благодійної діяльності релігійних організацій та церкви в Україні
Кудінов І. О. Військовополонені поляки у трудових арміях (1920–1921 рр.)
Проценко В. В. Освітянська профспілка УСРР на початку 1920–х рр.: підпорядкування більшовицькій владі
Лукашів В. Я. Статутні рамки діяльності «Товариства ім. М. Качковського» в Східній Галичині у міжвоєнний період
Розовик О. Д. Господарське освоєння земель Сибіру, Казахстану і Далекого Сходу переселенцями з УСРР у 1920–1930–х роках
Ожерельєва В. М. В. Т. Манзюк (1929–2012): життєвий і творчий шлях науковця
Гай–Нижник П. П. «Перед нами знову і знову постає реальна і жива картина майбутньої держави України» (яку державу прагла створити ОУН(б) у другій половині 1940–х - у 1950/1960–х рр.)
Капітан Л. І. Етноконфесійні процеси на Закарпатті у 1944–1964 рр.
Чепурко О. О. Історія Державного українського університету у м. Дніпропетровськ (1941–1943): постановка наукової проблеми
Киридон П. В. Особливості інституціонального оформлення номенклатури Комуністичної партії України в повоєнне двадцятиріччя
Лук’яненко О. В. Рекреаційне дозвілля та спорт у педагогічних інститутах УРСР доби «відлиги» (Ч. 1)
Савченко С. В. Олена Апанович у збереженні пам’яток Хортиці у 60-і – на початку 70-х років ХХ ст.
Кузьменко Ю. В. Кадрова політика В. Щербицького в УРСР періоду перебудови
Нагірняк А. Я. Музеологія: становлення та історіографія
Баскакова А. С. Історіографічний аспект кримськотатарської проблеми в українсько-російських відносинах (1991-2014 рр.)
Бобровнік Ю. В. Історія утворення та інституційного становлення Кабінету Міністрів України (1990–1995 рр.)
Ковпак Л. В. Розвиток системи охорони здоров’я в Україні: здобутки і проблеми реформування (1991–2010 рр.)
Ріжняк Р. Я. Історія розвитку технологічного забезпечення дистанційного навчання у вищій школі України (кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.)
Богатчук С. С. Вибори до Верховної Ради України 2014 р.
Саранов С. В. Новый мировой порядок и его отражение в Центрально–Восточной Европе (Новий світовий порядок та його відображення у Центрально–Східній Європі)
Сурмач О. І. Музей як соціокультурне явище сучасного суспільства
Спіркіна О. О. Вшанування пам’яті Василя Симоненка в Черкаській області у перше десятиріччя державної незалежності України як основа патріотичного виховання
Вальчик В. Е. Особливості розвитку ґрунтових досліджень УРСР у 1950–х роках
Мерко О. М., Щербіна А. Д. Космічні дослідження, виконані науковцями Кримської астрофізичної обсерваторії на супутниках серії «Космос»
Бородай І. С. Становлення і розвиток наукових центрів з біохімії та фізіології сільськогосподарських тварин в Україні
Шолота Х. В. Участь українського жіноцтва Канади у загальноканадському жіночому русі ХХ ст.
Бузань В. Ю. Американсько–радянські переговори з питань врегулювання арабсько–ізраїльського конфлікту (1967–1973 рр.)
Кулиев C. Личность Ахмада бин Мухаммада Ардабили (Особистість Ахмада бін Мухаммада Ардабілі)

Філософські науки

Гоцалюк А. А. Роль традиції у формуванні неоміфологічних тенденцій в культурі
Ткаченко Л. Г. Об’єктивні чинники феномену соціального відчуження в гносеологічному вимірі
Дашдамирова Ч. Ф. Об элементарных основах жизнедеятельности (Про елементарні основи життєдіяльності)
Драпогуз В. П. Основні форми екстраполяції як методу соціального пізнання
Жукова А. І. Амбівалентність перетворення мрії суспільної дійсності
Ковчак В. О. Соціально–філософські аспекти симуляції суспільної активності та суспільної дійсності
Колесніченко М. В. Концептуалізація поняття «етнічність» у соціофілософській парадигмі
Лаптинова Ю. И. Недискурсивные взаимоотношения человека с миром (Недискурсивні взаємовідносини людини зі світом)
Литвинчук О. В. Проблеми ідентичності сучасного українського маргінала
Мельник Ю. М. Екзистенція людини: методологічні основи соціально–вітальної експлікації
М’ясникова Н. О. Довіра як віра у відповідальність та орієнтир у сучасному соціальному світі
Пархоменко И. И. Экономика культуры как предметная область исследований практической культурологии (Економіка культури як предметна область досліджень практичної культурології)
Петрушенко О. П. Соціально–культурна цінність утопії
Савранська Н. О. Моральні рішення: між інтуїтивністю, розумом та звичкою
Саєнко О. Г. Соціокультурні засади публічного управління
Амеліна С. Б. Популярна культура: специфіка та способи взаємодії з елітарною, народною та масовою формами культури
Ахмедова И. Место фольклорных ценностей в поэтике прозы (Місце фольклорних цінностей в поетиці прози)
Барна Н. В. Інформаційні комунікації візуальних мистецтв
Борисова Т. В. Роль философии в эпоху обновления современного культурного пространства (Роль філософії в епоху оновлення сучасного культурного простору)
Вершина В. А., Михайлюк А. В. Миф в современной культуре (Міф у сучасній культурі)
Галушко М. М. Взаємодія видів, жанрів, напрямів мистецтв у контексті загальних закономірностей історії світової культури
Голик М. М. Культурно–просвітницька робота та духовні потреби військовослужбовців
Діденко Л. В. Філософія vs філософування: культуровкорінення мудрості
Сидоренко Л. П. Риторика или общая риторика? К вопросу о названии науки (Риторика або загальна риторика? До питання про назву науки)
Скрицька Н. В. Метафізика в структурі пізнання
Берегова Г. Д. Неоекономічне знання та пізнання у формуванні світогляду сучасної особистості
Філяніна Н. М. Екологічна герменевтика як методологія розуміння природи
Чупрінова Н. Ю. Вплив інформаційного суспільства на формування світоглядної культури майбутнього офіцера Національної гвардії України
Тополь О. В. Філософські засади сучасної геронтосоціальної роботи
Горохова І. В. Історія осмислення проблематики аргументації
Богдановський І. В. М. Вебер про вплив релігійної мотивації протестантизму на етику професійної діяльності
Буцикін Є. C. Філософсько–антропологічна концептуалізація феномену етизованого простору
Вергелес К. М. Проблема людини: інтерпретації у святоотецькій традиції
Головей В. Ю. Проблема образотворчої репрезентації Божественного у ранньовізантійській патристиці
Димчик Р. Болгарська православна церква: витоки й сьогодення
Лимонченко В. В. Современный мир и евангельский образ детства (Сучасний світ і євангельський образ дитинства)
Чаплинський В. Г. Про духовне зростання в церквах євангельських християн і баптистів України
Гапченко О. В. Нове розуміння людини і розвиток традицій гуманізму в педагогічній думці України другої половини XVI – першої половини XVII ст.
Пожарська Н. М. Становлення суб’єкта освітньої політики: від суб’єктивності до суб’єктності
Сакун А. В. Креатив синергетики у розвитку сучасної освіти
Dadashova S. N. Islamic view on feminism’s bioethics: reproductive rights in abortion & surrogate motherhood (Ісламський погляд на феміністську позицію в біоетиці: репродуктивні права жінок в питаннях аборту та сурогатного материнства)
Левицька О. М. Особливості Берестейської унії в інтерпретації М. І. Костомарова
Туренко О. С. Raison d’être консолідації індивідуального й колективного в теорії Ж.–Ж. Руссо
Яремко І. В. Проблематизація цінностей науки в концепції Роберта Мертона
Чмир О. Б. Герменевтика соціальної реальності П’єра Бурдьє як розуміння сучасного соціально-політичного дискурсу
Jabrailova K. Samad Vurgun’s epistolary heritage (Епістолярна спадщина Самеда Вургуна)
Султанова Х. Мировоззрение великого мыслителя Ибрахима Гюльшани (Світогляд великого мислителя Ібрахіма Гюльшані)
Сулейманова Г. С. Политика мультикультурализма в Азербайджане (Політика мультикультуралізму в Азербайджані)

Політичні науки

Забродін С. І. Постматеріальний вимір партійно–ідеологічного поля у контексті теорії політичних розмежувань
Постол А. А., Постол О. Є. Трансформації ціннісно–смислових патернів політичної культури
Григор О. Ефективна дипломатія як чинник досягнення політичного консенсусу
Ставченко С. В. Превентивне кризове управління як специфічна онтологія кризових ситуацій у політиці
Ткач Т. Я. Особливості здійснення гуманітарної діяльності в умовах стихійних лих
Штельмашенко А. Д. Визначення та проблеми інтерпретації «бренду держави» в контексті інформаційно–комунікаційної та політичної модернізації
Макаренко Л. П. Політика держави в сфері комунікації
Лисак В. Ф., Агєєва О. Л. Сучасні українські «мозкові центри» як суб’єкти суспільно–політичного процесу в державі
Рибачук М. Ф., Райковський Б. С. Моделі виборчих систем: сутнісні характеристики
Макаренко Б. Основні фактори політичної участі особистості
Васильчук Є. О. Інституціоналізація російських екстремістських об’єднань в Україні
Іщенко І. В. Політико–інституційні особливості подолання нестабільності в сучасній Україні
Кравченко В. И., Бородай А. В. Разработка программного обеспечения для поддержки деятельности пенсионного фонда в контексте социальной политики Украины (Розробка програмного забезпечення для підтримки діяльності пенсійного фонду в контексті соціальної політики України)
Деревінський В. Ф. Формування світогляду В. Чорновола у студентські роки
Докаш О. Ю. Політична боротьба в процесі формування та діяльності народних комітетів Закарпатської України на завершальному етапі Другої світової війни
Якубець О. А. М. Хрущов та В. Щербицький: конфлікт на фоні боротьби радянських еліт (перша половина 1960–х рр.)
Гримська М. І. Нові політичні партії правого спрямування в Європі: до питання термінології
Ключник Р. М. АСЕАН та міжнародна співпраця в Азійсько–Тихоокеанському регіоні
Олійник Н. Ю. Феміністичні теорії як теоретико–методологічні засади дослідження громадсько–політичної активності жінок: зарубіжний досвід
Остап’як В. І. Особливості партнерства Республіки Білорусь та Російської Федерації в інтеграційних вимірах країн Балтійського регіону
Скибинецька Я. О. «Шотландське питання» у Сполученому Королівстві в середині ХІХ – першій чверті ХХ століття
Сокур С. П. Лобістська діяльність щодо Європейського суду ЄС

Наукове життя

Інформаційне повідомлення. Проблеми національної безпеки: запобігання і протидія екстремізму і терористичній діяльності в Україні
Брехуненко В. А. Рецензія на монографію: Мельничук І. А. Становлення і розвиток української політичної еліти (ІХ – середина ХVІІ ст.) / І. А. Мельничук. – Житомир: Видавництво «Рута», 2014. – 388 с.
Панчук М. І., Рецензія на монографію: Маркова С. В. Суспільні та політичні трансформації в українському селі в контексті формування тоталітарної системи (1917–1933 рр.) : монографія / С. В. Маркова. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г. – 2015. – 544 с.
Шевчук В. П. Дослідження історіографії наукових товариств України. Рецензія на монографію: Демуз І. О. Наукові товариства на теренах України ХІХ – початку ХХ ст.: полілог учених і епох. Монографія // І.О. Демуз. Переяслав-Хмельницький. – 2014, – 682 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Гринчак М. А. Крупная промышленная буржуазия южных украинских губерний пореформенного периода в общественном восприятии
Заплетнюк О. А. Колос Ехнатона : интерпретации божественного образа фараона
Лукашенко А. И. Опричнина: трансформация миссии Государя на фоне христианского дуализма
Колесников К. Н. Формулярно–дипломатический анализ почетных декретов античных государств Северного Причерноморья: место таможенных привилегий в проксеническом протоколе
Бойчук Я. А. Общественные объединения национальных меньшинств в культурно–просветительном пространстве Украины (60–90–е годы IX в.)
Королько А. З. Лесь Мартович и украинское радикальное движение в Галиции (конец ХІХ – начало ХХ века)
Жук В. В. Деятельность педагогических институтов и кафедр педагогики в университетах Поднепровской Украины в дореформенный период XIX в.
Герасимов Т. Ю. Электроснабжение городов Подольской губернии в годы Первой мировой войны (август 1914 г. – февраль 1917 г.)
Егоров В. В. Украинский вопрос на страницах журнала «Вестник Европы» в 1860–1880–х годах
Золотарёв В. С. Национальная политика Конституционно–демократической партии России по гармонизации отношений с Украиной (1905–1917 гг.)
Гладченко С. В. Исторические предпосылки благотворительной деятельности религиозных организаций и церкви в Украине
Кудинов И. А. Военнопленные поляки в трудовых армиях (1920–1921 гг.)
Проценко В. В. Образовательный профсоюз УССР в начале 1920–х гг.: подчинение большевистской власти
Лукашив В. Я. Уставные рамки деятельности «Общества им. М. Качковского» в Восточной Галиции в межвоенный период
Розовик О. Д. Хозяйственное освоение земель Сибири, Казахстана и Дальнего Востока переселенцами из УССР в 1920–1930–х годах
Ожерельева В. Н. В. Т. Манзюк (1929–2012): жизненный и творческий путь учёного
Гай–Нижник П. П. «Перед нами вновь и вновь встаёт реальная и живая картина будущего государства Украины» (какое государство стремилась создать ОУН(б) во второй половине 1940–х и в 1950/1960–х гг.)
Капитан Л. И. Этноконфессиональные процессы на Закарпатье в 1944–1964 гг.
Чепурко О. О. История Государственного украинского университета в г. Днепропетровск (1941–1943): постановка научной проблемы
Киридон П. В. Особенности институционального оформления номенклатуры Коммунистической партии Украины в послевоенное двадцатилетие
Лукьяненко А. В. Рекреационный досуг и спорт в педагогических институтах УССР времён «оттепели» (Ч. 1)
Савченко С. В. Елена Апанович в сохранении достопримечательностей Хортицы в 1960 – в начале 1970 годов
Кузьменко Ю. В. Кадровая политика В. Щербицкого в УССР периода перестройки
Нагирняк А. Я. Музеология: становление и историография
Баскакова А. С. Историографический аспект крымскотатарской проблемы в украинско-российских отношениях (1991-2014 гг.)
Бобровник Ю. В. История создания и институциональное становление Кабинета Министров Украины (1990–1995 гг.)
Ковпак Л. В. Развитие системы охраны здоровья в Украине: достижения и проблемы реформирования (1991–2010 гг.)
Рижняк Р. Я. История развития технологического обеспечения дистанционного обучения в высшей школе Украины (конец ХХ – начало ХХІ века)
Богатчук С. С. Выборы в Верховный Совет Украины 2014 года
Саранов С. В. Новый мировой порядок и его отражение в Центрально–Восточной Европе
Сурмач О. И. Музей как социокультурное явление современного общества
Спиркина О. А. Увековечивание памяти Василия Симоненка в Черкасской области в первое десятилетие государственной независимости Украины как основа патриотического воспитания
Вальчик В. Э. Особенности развития почвенных исследований в УССР в 1950–х годах
Мерко О. М., Щербина А. Д. Космические исследования, выполненные учеными Крымской астрофизической обсерватории на спутниках серии «Космос»
Бородай И. С. Становление и развитие научных центров по биохимии и физиологии сельскохозяйственных животных в Украине
Шолота Х. В. Участие украинок Канады в общеканадском женском движении ХХ в.
Бузань В. Ю. Американо–советские переговоры по вопросам урегулирования арабо–израильского конфликта (1967–1973 гг.)
Кулиев C. Личность Ахмада бин Мухаммада Ардабили

Философские науки

Гоцалюк А. А. Роль традиции в формировании неомифологических тенденций в культуре
Ткаченко Л. Г. Объективные факторы феномена социального отчуждения в гносеолоическом измерении
Дашдамирова Ч. Ф. Об элементарных основах жизнедеятельности
Драпогуз В. П. Основные формы экстраполяции как метода социального познания
Жукова А. И. Амбивалентность преобразования мечты
Ковчак В. О. Социально–философские аспекты симуляции общественной активности и общественной действительности
Колесниченко М. В. Концептуализация понятия «этничность» в социофилософской парадигме
Лаптинова Ю. И. Недискурсивные взаимоотношения человека с миром
Литвинчук О. В. Проблемы идентичности современного украинского маргинала
Мельник Ю. Н. Экзистенция человека: методологические основы социально–витальной экспликации
Мясникова Н. А. Доверие как вера в ответственность и ориентир в современном социальном мире
Пархоменко И. И. Экономика культуры как предметная область исследований практической культурологии
Петрушенко О. П. Социально–культурная ценность утопии
Савранская Н. А. Моральные решения: между интуитивностью, разумом и привычкой
Саенко А. Г. Социокультурное основание публичной политики
Амелина С. Б. Популярная культура: специфика и способы взаимодействия с элитарной, народной и массовой формами культуры
Ахмедова И. Место фольклорных ценностей в поэтике прозы
Барна Н. В. Информационные коммуникации визуальных искусств
Борисова Т. В. Роль философии в эпоху обновления современного культурного пространства
Вершина В. А., Михайлюк О. В. Миф в современной культуре
Галушко М. М. Взаимодействие видов, жанров, видов искусств в контексте общих закономерностей истории мировой культуры
Голик Н. М. Культурно–просветительская работа и духовные потребности военнослужащих
Диденко Л. В. Философия vs философствование: культуроукоренение мудрости
Сидоренко Л. П. Риторика или общая риторика? К вопросу о названии науки
Скрицкая Н. В. Метафизика в структуре познания
Береговая Г. Д. Неоэкономическое знание и познание в формировании мировоззрения современной личности
Филянина Н. Н. Экологическая герменевтика как методология понимания природы
Чупринова Н. Ю. Влияние информационного общества на формирование мировоззренческой культуры будущего офицера Национальной гвардии Украины
Тополь О. В. Философские основы современной геронтосоциальной работы
Горохова И. В. История осмысления проблематики аргументации
Богдановский И. В. М. Вебер о влиянии религиозной мотивации протестантизма на этику профессиональной деятельности
Буцыкин Е. С. Философско–антропологическая концептуализация феномена этизированого пространства
Вергелес К. Н. Проблема человека: интерпретации в святоотеческой традиции
Головей В. Ю. Проблема изобразительной репрезентации Божественного в ранневизантийском богословии
Димчик Р. Болгарская православная церковь: истоки и современность
Лимонченко В. В. Современный мир и евангельский образ детства
Чаплинский В. Г. О духовном росте в церквях евангельских христиан и баптистов Украины
Гапченко Е. В. Новое понимание человека и развитие традиций гуманизма педагогической мысли Украины второй половины XVI – первой половины XVII в.
Пожарская Н. М. Становление субъекта образовательной политики: от субъективности к субъектности
Сакун А. В. Креатив синергетики в развитии современного образования
Дадашева С. Н. Исламский взгляд на феминистскую позицию в биоэтике: репродуктивные права женщин в вопросах аборта и суррогатного материнства
Левицкая О. М. Особенности Брестской унии в интерпретации Н. И. Костомарова
Туренко О. С. Raison d’être консолидации индивидуального и коллективного в теории Ж.–Ж. Руссо
Яремко И. В. Проблематизация ценностей науки в концепции Роберта Мертона
Чмырь О. Б. Герменевтика социальной реальности Пьера Бурдье как понимание современного социально-политического дискурса
Джабраилова К. Эпистолярное наследие Самеда Вургуна
Султанова Х. Мировоззрение великого мыслителя Ибрахима Гюльшани
Сулейманова Г. С. Политика мультикультурализма в Азербайджане

Политические науки

Забродин С. И. Постматериальное измерение партийно–идеологического поля в контексте теории политических расколов
Постол А. А., Постол Е. Е. Трансформации ценностно–смысловых паттернов политической культуры
Григор О. Эффективная дипломатия как фактор достижения политического консенсуса
Ставченко С. В. Превентивное кризисное управление как специфическая онтология кризисных ситуаций в политике
Ткач Т. Я. Особенности осуществления гуманитарной деятельности в условиях стихийных бедствий
Штельмашенко А. Д. Определение и проблемы интерпретации «бренда государства» в контексте информационно–коммуникационной и политической модернизации
Макаренко Л. П. Политика государства в сфере коммуникации
Лысак В. Ф., Агеева Е. Л. Современные украинские «мозговые центры» как субъекты общественно–политического процесса в государстве
Рыбачук М. Ф., Райковский Б. С. Модели избирательных систем: сущностные характеристики
Макаренко Б. Основные факторы политического участия личности
Васильчук Е. О. Институционализация российских экстремистских объединений в Украине
Ищенко И. В. Политико–институциональные особенности преодоления нестабильности в современной Украине
Кравченко В. И., Бородай А. В. Разработка программного обеспечения для поддержки деятельности пенсионного фонда в контексте социальной политики Украины
Деревинский В. Ф. Формирование мировоззрения В. Черновола в студенческие годы
Докаш О. Ю. Политическая борьба в процессе формирования и деятельности народных комитетов Закарпатской Украины на завершающем этапе Второй мировой войны
Якубець А. А. М. Хрущев и В. Щербицкий: конфликт на фоне борьбы советских элит (первая половина 1960–х гг.)
Гримская М. И. Новые политические партии правого направления в Европе: к вопросу терминологии
Ключник Р. М. АСЕАН и международное сотрудничество в Азиатско–Тихоокеанском регионе
Олийник Н. Ю. Феминистические теории как теоретико–методологические основы исследования общественно–политической активности женщин: зарубежный опыт
Остапьяк В. И. Особенности партнерства Республики Беларусь и Российской Федерации в интернрационных измерениях стран Балтийского региона
Скибинецкая Я. А. «Шотландський вопрос» в Великобритании в середине XIX – первой четверти ХХ столетия
Сокур С. П. Лоббистская деятельность по Европейскому суду ЕС

Научная жизнь

Информационное сообщение. Проблемы национальной безопасности : предотвращение и противодействие экстремизму и террористической деятельности в Украине
Брехуненко В. А.Рецензия на монографию: Мельничук И. А. «Становление и развитие украинской политической элиты (IX - середина XVII в.)» / И. А. Мельничук. - Житомир: Издательство «Рута», 2014. - 388 с.
Панчук М. И. Рецензия на монографию: Маркова С. В. Общественные и политические трансформации в украинском селе в контексте формирования тоталитарной системы (1917-1933 гг.) : монография / С. В. Маркова. - Каменец-Подольский : Издатель ПП Зволейко Д. Г. - 2015. - 544 с.
Шевчук В. П. Исследования историографии научных обществ Украины. Рецензия на монографию: Демуз И. О. Научные общества на просторахУкраины ХІХ - начале ХХ ст. : полилог ученых и эпох. Монография //И. О. Демуз. Переяслав-Хмельницкий. – 2014. - 682 с.

CONTENT

Historical studiens

Greenchak M. O. The large–scale industrial bourgeoisie of south Ukrainian provinces of post–reform period in the public perception
Zapletnyuk O. A. Ears of Ехнатона : interpretations of divine character of pharaoh
Lukashenko A. І. Oprichnina: transformation mission Emperor against the background of Christian dualism
Kolesnykov K. M. The Formulary and Diplomatic Analysis of Honorary Decrees of the Ancient States of the Northern Black Sea Region: a Place of Customs Privileges in the Protocols of Proxenia’s Decrees
Boychuk Y. A. Associations of national minorities in cultural and educational space of Ukraine (60–90 years the IX)
Korolko A. Z. Les Martovych and radical Ukrainian movement in Galicia (at the late XIXth – early XXth centuries)
Zhook V. V. The activity of pedagogical institutes and of chairs for pedagogics in the universities of Naddnipryanska Ukraine in the pre-reform time of XIX century
Gerasimov T. Yu. Electric supply of towns in the province of Podillia during the First World War (August 1914 – February 1917)
Egorov V. V. Ukrainian problem on the «Vestnik Evropy» magazine pages in the 1860’s–1880’s
Zolotarev V. S. National police of the Constitutional–democratic party of Russia about harmonization relationships with Ukraine
Gladchenko S. V. The historical preconditions the charitable activities of religious organizations and churches in Ukraine
Kudinov I. O. Polish P.O.Ws in labor armies during 1920–1921
Protsenko V. V. Educational union in USSR in the early 1920s: subordination of Bolshevik power
Lukashiv V. Ja. Statutory framework for the «Association named after M. Kachkovsky» in Eastern Galicia in the interwar period
Rozovyk O. D. The economic development of Siberia lands, Kazakhstan and Far East by USSR immigrants in 1920–1930–ies
Ozhereleva V. М. V. T. Manzyuk (1929–2012): the course of life and creative development of the scientist
Hai–Nyzhnyk P. P. «Before us again and again and there is a real tableau future state of Ukraine» (by the state wished to create OUN(b) in the second half of 1940 and in 1950/1960)
Kapitan L. I. Ethno–confessional process in Zakarpattia in 1944–1964
Chepoorko О. О. The history of Ukrainian State University in Dnepropetrovsk (1941–1943): setting scientific problem
Kyrydon P. V. Peculiarities of institutional registration the nomenclature of the Communist Party of Ukraine in the postwar twentieth
Lukyanenko О. V. Recreation leisure and sport in pedagogical institutes of Ukrainian Soviet Socialist Republic during the «thaw» period (Р. 1)
Savchenko S. V. «Khortysia has entered my heart and my soul». Olena Apanovych in the protection of Khortysia historic heritage in 1960 – early 1970’s
Kuzmenko Yu. V. V. Shcherbytskiy’s human resource policy in the perestroika period in the USSR
Nagirnyak A. Y. Museology: formation and hystoriography
Baskakova A. S.Historiographical aspect of Crimea Tatar problem in Ukrainian-Russian relations (1991-2014)
Bobrovnik Yu. V. History of establishment and institutional formation of the Cabinet of Ministers of Ukraine (1990–1995)
Kovpak L. V. The development of the health care system on Ukraine: achievements and problems of reforming (1991–2010)
Rizhniak R. Ya. The history of technological support of distance education in higher school Ukraine (the end of XX – beginning of XXI century)
Bohatchuk S. S. The elections to the Verkhovna Rada of Ukraine in 2014
Saranov S. V. New world order and his reflection in Centrally–Eastern Europe
Surmach O. I. A museum as social and cultural phenomenon of contemporary society
Spirkina O. O. Honoring the memory of Vasyl Symonenko in Cherkasy region in the first decade of the state independence of Ukraine as the basis of patriotic education
Valchyk V. Е. Features of development of soil researches in Ukraine 1950th
Merko О. M., Scherbina A. D. The space researches executed by scientists of the Crimean astrophysical observatory on satellites «Space»
Boroday I. S. Formation and development of research center for biochemistry and physiology of farm animal in Ukraine
Sholota H. V. Participation of Ukrainian women in Canadian Women’s Movement in ХХ сentury
Buzan V. Yu. Negotiations between the United States and the Soviet Union on the Arab–Israeli peace settlement in 1967–1973
Kuliev S. Personality Ahmad bin Muhammad Ardabili

Philosophic sciences

Gotsalyuk A. A. The role of the tradition in the forming of the neomythologіcal tendencies in the culture
Tkachenko L. G. Objective factors of phenomenon of social alienation in the epistemological dimension
Dashdamirova Ch. F. About the elementary basics of vital activity
Drapohuz V. P. Basic forms of extrapolation as the method of social cognition
Zhukova A. І. Ambivalence transformation of a dream
Kovchak V. O. Social and philosophical aspects of the simulation of social activity and social reality
Kolesnichenko M. V. Conceptualization of the concept of «ethnicity» in sociophilosophical paradigm
Laptіnova Yu. I. Non–discursive relationship between human and world
Lytvynchuk O. V. Problems of modern Ukrainian identity marginal
Melnik Y. М. Existence of a human: methodological foundations of social and vital explication
Myasnykova N. O. Trust as a belief in responsibility and a reference point in the modern social world
Parkhomenko I. І. Economics of culture as a subject of culture studies
Petrushenko O. P. Socio–cultural value of the utopia
Savranska N. О. Moral decision making: intuition, rationalism and habit
Saienko O. G. Social and cultural principles of public management
Amelinа S. B. Popular culture: spasticity and methods of interaction with elite, folk and mass forms of culture
Akhmedova I. Place folk values in the poetics of prose
Barna N. V.Information сommunication visual arts
Borisova T. V. Role of philosophy in the epoch of updating of modern cultural space
Vershina V. А., Mykhailiuk A. V. The myth in modern culture
Galushko M. M. Interaction types, genres, artists in the context of the general laws of the world culture
Golik М. M. Cultural and educational work and spiritual needs of military personnel
Didenko L. V. Philosophy vs philosophizing: culture–rooting of wisdom
Sidorenko L. P. Rhetoric or general rhetoric? To the question of the name of science
Skrytska N. V. Metaphysics in a structure of cognition
Beregova G. D. Neoeconomic skills and knowledge when educating modern personality outlook
Filyanina N. М. Ecological hermeneutics as a methodology of understanding the nature
Chuprinova N. Y. The impact of the information society on the formation of the ideological culture of the future officers of the National Guard of Ukraine
Topol О. V. Philosophical foundations contemporary gerontosocial work
Gorohova I. V. History of understanding the argumentation issues
Bogdanovsky I. V. M. Weber on the influence of the Protestant religious motivation on ethics of professional activities
Butsykin I. S. Philosophical and anthropological conceptualization of the ethic space phenomenon
Vergeles K. М. The problem of man: interpretations in patristic tradition
Golovei V. Y. The problem of pictorial representation of the Divine in the early Byzantine patristic
Dymczyk R. The Bulgarian Orthodox Church: its foundation and contemporary period
Limonchenko V. V. Modern world and evangelic form of childhood
Chaplinsky V. G. On the spiritual growth in churches of Evangelical Christians and Baptists of Ukraine
Gapchenko E. V. New understanding of man and development of traditions of humanism in pedagogical mind of Ukraine of the second half of XVI – the first half of XVII of century
Pozharska N. М. Formation of educational policy subject: from subjectivity to subjectness
Sakun A. V. Creativity of Synergetics in the Development of Modern Education
Dadashova S. N. Islamic view on feminism’s bioethics: reproductive rights in abortion & surrogate motherhood
Levytska O. М. Spesial aspects of Berestia union in M. I. Kostomarov’s interpretation
Turenko O. S. Raison d’être consolidation of individual and collective in the theory of J.–J. Rousseau
Yaremko I. V. The issue of science values in conception of Robert Merton
Chmyr O. B. Hermeneutics social reality of pierre bourdieu As understanding contemporary Social and political discourse
Jabrailova K. Samad Vurgun’s epistolary heritage
Sultanova H. Outlook of the great thinker Ibrahim Gulshani
Suleymanova G. S. Policy of multiculturalism in Azerbaijan

Political sciences

Zabrodin S. I. Post–material measurement of party and ideological field in the context of the theory of political cleavages
Postol A. А., Postol O. E. Transformation of value–semantic patterns of political culture
Grіgor O. Effective diplomacy as a factor of political consensus
Stavchenko S. V. Preventive crisis management as a specific ontology crisis in policy
Tkach T. Y. The characteristics of humanitarian action in case of natural disasters
Shtelmashenko A. D. Definition and problems of interpretation of «brand of the state» in the context of information, communication and political modernization
Makarenko L. P. Government policy in the field of communication
Lysak V. F., Ageeva E. L. Modern Ukrainian think tanks as subjects of social and political process in the state
Rybachuk M. F., Raikovski B. S., Model of electoral systems: the essential characteristics
Makarenko B. The main factors of political participation of the individual
Vasylchuk E. O. Institutionalization of Russian extremist organizations in Ukraine
Ishchenko I. V. Political–institutional features of overcoming instability in modern Ukraine
Kravchenko V. I., Boroday A. V. Development of software to support the activities of the pension fund in the context of social policy of Ukraine
Derevinskyi V. F. Formation worldview Chornovil in student years
Dokash O. Yu. Political struggle in the process of formation and activity of people’s committee in Transcarpathian Ukraine of the final stage of the Second World War
Yakubets О. A. M. Khrushcov and V. Shcherbytskyi: conflict on background of fight of soviet elites (first half of 1960th)
Grymska M. I. New political parties on the right in Europe: the matter of terminology
Kliuchnyk R. M. ASEAN and international cooperation in Asia–Pacific
Oliynyk N. Y. Feminist theories as theoretical–methodological principles of research of women’s social and political participation: foreign experience
Ostapyak V. I. Peculiarities of partnership between the Republic of Belorussia and the Russian Federation in integration dimensions of the Baltic region states
Skibinetska Ya. О. The «Scottish Question» in the United Kingdom in the middle of XIX – first quarter of XX century
Sokur S. P. Lobbying by the European Court of the EU

Scientific life

Information message. Problems of national safety : prevention and counteraction to extremism and terrorist activity in Ukraine
Brekhunenko V. A. Review of the monograph: Melnichuk, I. A. "Formation and Development of Ukrainian political elite (IX - the middle of the XVII century.)" / I.A. Melnchuk. - Exactly: Publishers "Ruta", 2014. - 388 p.
Pantzur M. I. Review on a monograph: Markovа S. V. Public and political transformations in the Ukrainian village in the context of forming of the totalitarian system (1917-1933) : monograph / of S. V. Markov. it is Kam`ianets`-Podil`s`kyi : Publisher of PP Zvoleyko. - 2015. are 544 p.s
Shevtsuk V. P. Researches historiography of scientific societies of Ukraine. Review on a monograph: Demuz І. О. Scientific societies on the walks of life of Ukraine ХІХ - beginning of ХХ of century : polilog of scientists and epochs. Monograph // І. О. Demuz. Pereyaslov-Hmelnitski. - 2014, are 682 p.s
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>