"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2015. Випуск 96 - 2015
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Черкас Б. В. Перша громадянська війна Золотої Орди на переломі XIII–XIV ст.
Бабкова Н. В. Інститут осавулів в українському козацтві XVI–XVIII ст.
Жиленкова І. М. Аграрний капітал України і світовий продовольчий ринок: оглядова статистика експорту окремих товарів (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
Борис Т. П. Комплектування фондів музеїв художнього профілю в Наддніпрянській Україні (кінець XIX ст. – 1917 р.)
Гілязетдінов Р. Н. Земське природничо–наукове музеєзнавство: соціально–економічні передумови створення
Красніцька Г. М. Геноцид української культури в другій половині ХІХ ст.
Приймак О. М. Соціальна робота та допомога у південноукраїнському селі друга половини ХІХ – початку ХХ століть: стан наукової розробки теми
Зубко А. М. Міри ваги в метричній системі
Ховрич С. М. Матеріально–побутові проблеми студентів Наддніпрянської України та спроби їх вирішення (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)
Чернявська О. П. Проблеми підготовки фахівців комерційної справи в Миколаївському комерційному училищі на початку ХХ століття
Кирея В. В. Військово–повітряні сили Західно–Української Народної Республіки: особливості формування та реорганізації, управління (1918–1919)
Гончаренко Д. В. Вплив Юліана Павликовського на розвиток українського кооперативного руху в Галичині (1918–1928 рр.)
Котов С. М. Українське сокільство в Чехословаччині: організаційні засади, вплив на консолідацію української молоді (1918–1928 рр.)
Лукашів В. Я. Організаційні засади діяльності місцевих осередків «Товариства ім. М. Качковського» в Східній Галичині у міжвоєнний період
Saltan N. M. The Soviet society of 20’s – early 30’s of 20th century in the context of the theory of modernization (Радянське суспільство 20–30–х рр. ХХ ст. в контексті теорії модернізації)
Кір’яков О. Є. Зовнішньополітичний курс Беотійського союзу у 404–387 рр. до Р.Х.
Папенко Є. М. Діяльність українського сокільського товариства за головування В. Нагірного (1894–1900 рр.)
Ожерельєва В. М. Микола Йосипович Мельников (1900–1973) – організатор і перший керівник лабораторії якості зерна Харківської селекційної станції
Нагірняк А. Я. Краєзнавчо–екскурсійна діяльність як засіб поширення радянської ідеології в Україні у 20–х роках ХХ ст.
Нижник С. В. Заходи захисту сільськогосподарських культур від хвороб та шкідників у дослідженнях академіка В. Ф. Пересипкіна
Кравчук Л. В. Матеріальне забезпечення закладів освіти Тернопільщини в ході радянізації краю в 1939–1941 р.
Голик М. М. Виховання та морально–психологічне забезпечення особового складу Червоної Армії в умовах підготовки та проведення Львівсько–Сандомирської операції 1944 р.
Чепур Б. «Енігма»: історичні аспекти виникнення, застосування і дешифрування. Найпотаємніша спецоперація «Ультра»
Мандрик М. В. Історичні передумови виникнення студентського самоврядування в Україні
Рискаль М. О. Участь підприємств Української РСР у виробництві радіоелектронних побутових товарів (1951–1955 рр.)
Розовик О. Д. Природно–кліматичні умови території поселення українських переселенців у Всесоюзному колонізаційному фонді
Чалаван В. А. Внесок М. І. Нижнього як здобувача (1954–1972 рр.) в аграрну економічну науку
Юрова Т. М. Вплив Першої світової війни на дизайн уніформи ХХ–ХХІ століть
Кагальна М. В. Вплив політичної та ідеологічної системи на повсякденне життя вчительства УРСР (друга половина 1950–х – перша половина 1960–х рр.)
Бей Р. В. Відділення механізації і електрифікації сільського господарства Української академії сільськогосподарських наук: програма діяльності і здобутки (1956–1962)
Кондрашевська Ю. П. Українські громадсько–політичні організації Канади в контексті боротьби за незалежність України (1960–1980 рр.)
Гай–Нижник П. П. «Джерелом влади в Українській державі буде народ–суверен» (яку державу прагла створити ОУН(р) наприкінці 1960–х та у 1980–х рр.)
Крива Л. М. Характеристика діяльності закладів культури Центрального регіону України в 90–х рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.
Лук’яненко О. В. Рекреаційне дозвілля та спорт у педагогічних інститутах УРСР доби «відлиги» (Ч. 2)
Яремчук Ю. М. Формування міського середовища Львова у 60–80–х рр. ХХ ст.: озеленення території міста
Дем’янчук В. А. Церковно–релігійний фактор у громадсько–політичній діяльності Івана Геля (1987 р. – перша половина 1988 р.)
Бобровнік Ю. В. Еволюція структури організації роботи українського Парламенту в 1990–2010 рр.: історичний аспект
Мерко О. М., Щербіна А. Д. Науково–дослідна робота вчених Кримської астрофізичної обсерваторії АН СРСР на міжпланетних станціях серії «Фобос»
Шліхта І. В. Освітня політика Другої Речі Посполитої як джерело західноукраїнського націоналізму
Волкова О. Ю. Біографічний напрям досліджень у сучасному декабристознавстві
Деревінський В. Ф. Огляд історіографії питання про діяльність В. Чорновола в Народному Русі України
Панарін О. Є. «Полное собрание законов Российской империи» як джерело вивчення міграції російських старообрядців
Сорока А. О. Політична стратегія Мітрідата VI Евпатора в античних джерелах і в рецепціях доби Відродження
Золотарёв В. С. К вопросу об отношении П. Н. Милюкова к войнам (До питання щодо ставлення П. М. Мілюкова до війн)
Комаренко О. Ю., Клюкало М. В. Житлова реформа в США в період адміністрацій Ф. Рузвельта та Г. Трумена (1933–1953 pp.)
Габиб Ш. А. Русско-иранская война в период правления Каджаров (Російсько-іранська війна в період правління Каджарів)
Иманов Э. М. Роль петроглифов в изучении материальной культуры Азербайджана в эпоху бронзы (на основе памятников Гемигая и Кяльбаджара) (Роль петрогліфів у вивченні матеріальної культури Азербайджану в епоху бронзи (на основі пам’яток Гемігая і Кяльбаджара)

Філософські науки

Прима В. В. Еволюція гостинності в Давньому Римі: соціально–культурний аспект
Радчук Я. В. Особливості феномену спільної справи в добу Середньовіччя
Sakun A. V. Evolution of modeling and interaction of thinking and cognition (Мислення і пізнання: еволюція формування та взаємодії)
Тур М. Г. Дикурс парадигмальності філософсько-історичного знання: спроба метааналізу
Багирова Ф. Феномен одиночества как фактор социального отчуждения (Феномен самотності як фактор соціального відчуження)
Дерев’янко А. В. До питання про методологію дослідження революцій
Долгопол К. Ю. Секулярність як соціальний конструкт
Старовойт Е. Социокультурная и духовная сферы реализации инновационной культуры личности (Соціокультурна і духовна сфери реалізації інноваційної культури особистості)
Драпогуз В. П. Основні форми екстраполяції як методу соціального пізнання
Стецюра К. О. Медіа картина світу як матриця конструювання особистості в інформаційному суспільстві
Капітоненко О. М. Етико–естетичні засади компаративістського та полісистемного дослідження модних інновацій та комунікацій
Літценберг Л. В. Історико–філософські передумови концепції ідентичності
Лустин Ю. М. Личность в аспекте переходного общества: проблема социальной аномии (Особистість в аспекті перехідного суспільства: проблема соціальної аномії)
Дєвочкіна Н. М. Основні концепції й моделі політичних трансформацій
Поліщук К. О. Ототожнення суб’єкта споживання інформації з інформацією що споживається
Вихованець З. С. Соціальний феномен формування вартості як зразок граматики сучасної економіки
Lushch U. I. Paradigms shift in philosophy of medicine: from Cartesian dualism to phenomenology (Зміна парадигм у філософії медицини: від картезіанського дуалізму до феноменології)
М’ясникова Н. О. Страх та спокуса як детермінанти відповідальності (філософський аналіз)
Башкеєва О. М. Особливості функціонування символів у період “ментальних революцій”
Мельник Ю. М. Смисложиттєва проблематика в екзистенції людин
Бурлуцький А. В. Сценічне мовлення українського барокового театру
Ткачова Ю. М. Лінгвістичний поворот як передумова формування комунікативної проблематики
Тополь О. В. Інноваційна модель соціальної роботи з людьми похилого віку
Фельдман О. Б. Альтруїстичні імперативи у самоорганізації національних меншин
Хахалін О. О. Сучасний соціокультурний дискурс паломництва
Береза В. О. Основні детермінанти політичної соціалізації особистості в українському суспільстві
Цымбалюк В. В. Судьба субъекта в политической философии современности (Доля суб’єкта в політичній філософії сьогодення)
Шелюк Л. А. Толерантность и авторитет как ценностные ориентации современной молодежи (Толерантність і авторитет як ціннісні орієнтації сучасної молоді)
Винницька Д. Ю. Феномен повстанської культури в Україні середини ХХ ст.
Богданова Н. Г. Засоби масової інформації як фактор формування культури життєтворчості особистості
Завальнюк О. В. Особистість тренера як суб’єкта управлінської діяльності в сучасному спорті
Місержи С. Д. Модернізація системи охорони здоров’я в Україні: пошуки шляхів
Мараєва У. М. Феномени буття людини та їх відображення в українській народній обрядовій практиці
Бессалова Т. В. Биотехнология в высшей школе Украины (Біотехнологія у вищій школі України)
Горбунова Л. С. Концепт транскультурности как основа новой образовательной парадигмы (Концепт транскультурності як основа нової освітньої парадигми)
Пучков О. О. Процес євроінтеграції вищої освіти України та його вплив на підготовку військових фахівців
Терепищий С. О. Сучасні теорії та моделі прийняття рішень в освітній політиці
Буяк Б. Б. Світоглядно-філософський аналіз студентського лідерства
Гуменюк А. М. Підручник як один із засобів становлення нелінійного мислення майбутнього педагога в умовах модернізації вищої педагогічної освіти
Бойченко Н. М. Філософія освіти як аксіологія
Костючков С. К. Формування нових образів реальності як один із чинників модернізації антропологічних засад освітньої діяльності
Літвінчук Л. Й. Просвітницькі конотації ідеї освіти на українських теренах
Попова І. В. Основні риси екологічно спрямованої освіти
Бак М. Мультимедіа в освітньому просторі сучасної Польщі
Гапченко О. В. Ідеї громадянського служіння та патріотизму української гуманістичної педагогіки другої половини ХУІ – першої половини ХУП ст.
Богдановський І. В. Неоорієнталістські релігії і культи: традиції і сучасність
Усікова Л. С. Ісихазм та естетика іконопису Київської Русі
Пацан В. О. (єпископ Євлогій). Американський персоналізм у сучасному історико–філософському дискурсі: актуальні проблеми вивчення
Чен Хунцзе. Православная история и нынешняя ситуация в Харбине Китая (Православна історія і нинішня ситуація в Харбіні Китаю)
Буцикін Є. C. Філософсько–антропологічна інтерпретація Платонового проекту ідеальної Держави
Балабай Я. В. Етика благоговіння перед життям Альберта Швейцера і професійна етика лікаря і фармацевта
Коробко М. І. Філософія об’єктивізму Айн Ренд: базові цінності людської Індивідуальності
Матвієнко І. С. Філософський контекст агресивності: злоякісна та доброякісна агресії (Е. Фромм)
Невмержицька О. М. Про природу естетичних цінностей: філософсько–аксіологічні погляди Л. Н. Столовича
Рассоха И. Н. Книга Экклезиаста как философский текст (Книга Екклезіаста як філософський текст)
Шарко О. В. Зародження сучасної концепції неясності: Фреґе, Рассел, Пірс
Салимова У. Т. Проблема социализации личности в азербайджанском обществе (Проблема соціалізації особистості в азербайджанському суспільстві)
Гулиев И. З. Пророк и его элементы (знаки) по версии Аллама Меджлиси (В контексте произведения «Бихаруль – Анвар») (Пророк і його елементи (знаки) за версією Аллама Меджлісі (У контексті твору «Біхаруль – Анвар»)

Політичні науки

Степико М. Т. Виклики українській ідентичності в умовах зовнішньої агресії
Васильчук Є. О. Політико–правові аспекти загроз і викликів українській державності з боку російських екстремістських об’єднань
Войтенко Ю. М. Інститут місцевих державних адміністрацій в політичній системі України: вітчизняна практика та світовий досвід
Бегей І. І. Вплив української лівиці на громадські інституції Галичини у 1920–1930–х рр.
Денисюк С. Г. Політичний ризик як чинник трансформації українського суспільства
Єгоров В. В. Ідейно–світоглядні основи обґрунтування М. І. Костомаровим національних та культурних особливостей українського народу (1830–1840 рр.)
Остап’як В. І. Диференціація та інтеграція китайського партнерства і Україна
Гуйтор М. М. Аспекти соціальної стабільності в поліетнічних регіонах України (на прикладі Чернівецької області)
Мельник В. В. Роль місцевих виборів 2006 року у політичній структуризації суспільства: на прикладі Волинської області
Лисак В. Ф., Іванець Т. М. Особливості розвитку та основні напрямки співпраці між Україною та Японією на сучасному етапі (2012–2015 роки)
Mammadov A. S. On the comparative analyzing of the ethnic conflict theories (Порівняльний аналіз теорії етнічного конфлікту)
Стрелков В. В. Протидія політичному маніпулюванню та його сутність
Білоконь А. О. Політичний архів зовнішньополітичного відомства Німеччини про німецько–японські відносини 30–х рр. ХХ століття
Гущина С. Політична концепція справедливості Дж. Ролза
Кононенко М. Г. Основні напрями співробітництва КНР з Радою співробітництва арабських держав Перської затоки
Ткач Т. Я. Гуманітарна діяльність ООН з подолання наслідків цунамі в Індійському океані 2004 року
Холод І. Ю. Становлення колективного безпекового механізму «АДММ+» у Східній Азії
Шевчук М. В. Бразилія у латиноамериканській системі міжнародних відносин

Наукове життя

Салата О. О. Рецензія на монографію: Давлєтов О. Р. Паладини фюрера: з Веймарської Республіки до «Третього рейху» 12 політичних портретів

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Черкас Б. В. Первая гражданская война Золотой Орды на переломе XIII–XIV вв.
Бабкова Н. В. Институт есаулов в украинском казачестве XVI–XVIII ст.
Жиленкова И. Н. Аграрный капитал Украины и мировой продовольственный рынок: обзорная статистика экспорта отдельных товаров (конец XIX – начало ХХ в.)
Борис Т. П. Комплектование фондов музеев художественного профиля в Надднепрянской Украине (конец XIX в. – 1917 г.)
Гилязетдинов Р. Н. Земское естественнонаучное музееведение: социально–экономические предпосылки создания
Красницкая А. Н. Геноцид украинской культуры во второй половине XIX в.
Приймак О. Н. Социальная работа и помощь в южноукраинском селе второй половины XIX – начала ХХ веков: состояние научной разработки темы
Зубко А. Н. Меры веса в метрической системе
Ховрич С. Н. Материально–бытовые проблемы студентов Надднепрянской Украины и попытки их решения (в конце ХIX – начале XX вв.)
Чернявская Е. П. Проблемы подготовки специалистов коммерческого дела в Николаевском коммерческом училище в начале ХХ века
Кирея В. В. Военно–воздушные силы Западно–Украинской Народной Республики: особенности формирования и реорганизации, управление (1918–1919)
Гончаренко Д. В. Влияние Юлиана Павликовского на развитие украинского кооперативного движения в Галичине (1918–1928 гг.)
Котов С. М. Украинское сокольство в Чехословакии: организационные основы, влияние на консолидацию украинской молодежи (1918–1928 гг.)
Лукашив В. Я. Организационные основы деятельности местных ячеек «Общества им. М. Качковского» в Восточной Галиции в межвоенный период
Салтан Н. Н. Советское общество 20–30–х гг. ХХ ст. в контексте теории модернизации
Кирьяков А. Е. Внешнеполитический курс Беотийского союза в 404–387 гг. до Р.Х.
Папенко Е. Н. Деятельность украинского сокольского общества во времена руководства В. Нагорного (1894–1900 гг.)
Ожерельева В. Н. Николай Иосифович Мельников (1900–1973) – организатор и первый руководитель лаборатории качества зерна Харьковской селекционной станции
Нагирняк А. Я. Краеведческо–экскурсионная деятельность как средство распространения советской идеологии в Украине в 20–х годах ХХ века
Нижник С. В. Меры защиты сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей в исследованиях академика В. Ф. Пересыпкина
Кравчук Л. В. Материальное обеспечение учебных заведений Тернопольщины в ходе советизации края в 1939–1941 г.
Голик Н. М. Воспитание и морально–психологическое обеспечение личного состава Красной Армии в условиях подготовки и проведения Львовско–Сандомирской операции 1944 г.
Чепур Б. «Энигма»: исторические аспекты возникновения, применение и дешифровки. Тайная спецоперация «Ультра»
Мандрик М. В. Исторические предпосылки возникновения студенческого самоуправления в Украине
Рыскаль Н. А. Участие предприятий Украинской ССР в производстве радиоэлектронных бытовых товаров (1951–1955 гг.)
Розовык О. Д. Природно–климатические условия территорий поселения украинских переселенцев во Всесоюзном колонизационном фонде
Чалаван В. А. Вклад Н. И. Нижнего как соискателя (1954–1972 гг.) в аграрную экономическую науку
Юрова Т. Н. Влияние Первой мировой войны на дизайн униформы ХХ–ХХI веков
Кагальная М. В. Влияние политической и идеологической системы на повседневную жизнь учительства УССР (вторая половина 1950–х – первая половина 1960–х гг.)
Бей Р. В. Отделение механизации и электрификации сельского хозяйства Украинской академии сельскохозяйственных наук: программа деятельности и достижения (1956–1962)
Кондрашевская Ю. П. Украинские общественно–политические организации Канады в контексте борьбы за независимость Украины (1960–1980 гг.)
Гай–Ныжнык П. П. «Источником власти в Украинском государстве будет народ–суверен» (какое государство стремилась создать ОУН(р) в конце 1960–х и в 1980–х гг.)
Кривая Л. Н. Характеристика деятельности учреждений культуры Центрального региона Украины в 90–х гг. ХХ в. – начало XXI в.
Лукьяненко А. В. Рекреационный досуг и спорт в педагогических институтах УССР времён «оттепели» (Ч. 2)
Яремчук Ю. М. Формирование городской среды Львова в 60–80–х гг. ХХ в.: озеленение территории города
Демьянчук В. А. Церковно–религиозный фактор в общественно–политической деятельности Ивана Геля (1987 г. – первая половина 1988 г.)
Бобровник Ю. В. Эволюция структуры организации работы украинского Парламента в 1990–2010 гг.: исторический аспект
Мерко О. М., Щербина А. Д. Научно–исследовательская работа ученых Крымской астрофизической обсерватории АН СССР на межпланетных станциях серии «Фобос»
Шлихта И. В. Образовательная политика Второй Речи Посполитой как источник западноукраинского национализма
Волкова О. Ю. Биографическое направление исследований в современном декабристоведении
Деревинский В. Ф. Обзор историографии вопроса о деятельности В. Чорновила в Народном Рухе Украины
Панарин А. Е. «Полное собрание законов Российской империи» как источник для исследования миграционных процессов российских старообрядцев
Сорока А. О. Политическая стратегия Митридата VI Эвпатора в античных источниках и в рецепциях эпохи Возрождения
Золотарёв В. С. К вопросу об отношении П. Н. Милюкова к войнам
Комаренко А. Ю., Клюкало М. В. Жилищная реформа в США в период администраций Ф. Рузвельта и Г. Трумэна (1933–1953 гг.)
Габиб А. Ш. Русско-иранская война в период правления Каджаров
Иманов Э. М. Роль петроглифов в изучении материальной культуры Азербайджана в эпоху бронзы (на основе памятников Гемигая и Кяльбаджара)

Философские науки

Прима В. В. Эволюция гостеприимства в Древнем Риме: социально–культурный аспект
Радчук Я. В. Особенности феномена общего дела в эпоху Средневековья
Сакун А. В. Мышление и познание: эволюция формирования и взаимодействия
Тур Н. Г. Дискурс парадигмальности философско-исторического знания: попытка метаанализа
Багирова Ф. Феномен одиночества как фактор социального отчуждения
Деревянко А. В. К вопросу о методологии исследования революций
Долгопол Е. Ю. Секулярность как социальный конструкт
Старовойт Е. Социокультурная и духовная сферы реализации инновационной культуры личности
Драпогуз В. П. Основные формы экстраполяции как метода социального познания
Стецюра К. А. Медиа картина мира как матрица конструирования личности в информационном обществе
Капитоненко А. М. Этико–эстетические принципы компаративистского и полисистемного исследования модных инноваций и коммуникаций
Литценберг Л. В. Историко–философские предпосылки концепции идентичности
Лустин Ю. М. Личность в аспекте переходного общества: проблема социальной аномии
Девочкина Н. Н. Основные концепции и модели политических трансформаций
Полищук К. А. Отождествление субъекта потребления информации и потребляемой информацией
Выхованец З. С. Социальный феномен формирования стоимости как образец грамматики современной экономики
Лущ У. И. Изменение парадигм в философии медицины: от картезианского дуализма к феноменологии
Мясникова Н. А. Страх и соблазн как детерминанты ответственности (философский анализ)
Башкеева Е.Н. Особенности функционирования символов в период “ментальных революций”
Мельник Ю. Н. Смысложизненная проблематика в экзистенции человека
Бурлуцкий А. В. Сценическое речи украинского барочного театра
Ткачева Ю. М. Лингвистический поворот как предпосылка формирования коммуникативной проблематики
Тополь О. В. Инновационная модель социальной работы с людьми пожилого возраста
Фельдман А. Б. Альтруистические императивы в самоорганизации национальных меньшинств
Хахалин А. А. Современный социокультурный дискурс паломничества
Береза ​​В. А. Основные детерминанты политической социализации личности в украинском обществе
Цымбалюк В. В. Судьба субъекта в политической философии современности
Шелюк Л. А. Толерантность и авторитет как ценностные ориентации современной молодежи
Винницкая Д. Ю. Феномен повстанческой культуры в Украине середины ХХ в.
Богданова Н. Г. Средства массовой информации как фактор формирования культуры жизнетворчества личности
Завальнюк Е. В. Личность тренера как субъекта управленческой деятельности в современном спорте
Мисержи С. Д. Модернизация системы здравоохранения в Украине: поиски путей
Мараева У. Н. Феномены бытия человека и их отражение в украинской народной обрядовой практике
Бессалова Т. В. Биотехнология в высшей школе Украины
Горбунова Л. С. Концепт транскультурности как основа новой образовательной парадигмы
Пучков А. А. Процес евроинтеграции высшего образования Украины и его влияние на подготовку военных специалистов
Терепищий С. А. Современные теории и модели принятия решений в образовательный политике
Буяк Б. Б. Мировозренческо-философский анализ студенческого лидерства
Гуменюк А. Н. Учебник как одна из составляющих становления нелинейного мышления будущего педагога в условиях модернизации образования в Украине
Бойченко Н. М. Философия образования как аксиология
Костючков С. К. Формирование новых образов реальности как один из факторов модернизации антропологических основ образовательной деятельности
Литвинчук Л. И. Просветительские коннотации идеи образования на украинских территориях
Попова И. В. Основные черты экологически направленной образования
Бак М. Мультимедиа в образовательном пространстве современной Польши
Гапченко Е. В. Идеи гражданского служения и патриотизма украинской гуманистической педагогики второй половины XVI – первой половины XVII вв.
Богдановский И. В. Неоориенталистские религии и культы: традиции и современность
Усикова Л. С. Исихазм и эстетика иконописи Киевской Руси
Пацан В. А. (епископ Евлогий). Американский персонализм в современном историко–философском дискурсе: актуальные проблемы изучения
Чен Хунцзе. Православная история и нынешняя ситуация в Харбине Китая
Буцыкин Е. С. Философско–антропологическая интерпретация Платонового проекта идеального государства
Балабай Я. В. Этика благоговения перед жизнью Альберта Швейцера и профессиональная этика врача и фармацевта
Коробко М. И. Философия объективизма Айн Рэнд: базовые ценности человеческой индивидуальности
Матвиенко И. С. Философский контекст агрессивности: злокачественная и доброкачественная агрессивности (Е. Фромм)
Невмержицкая Е. Н. О природе эстетических ценностей: философско–аксиологические взгляды Л. Н. Столовича
Рассоха И. Н. Книга Экклезиаста как философский текст
Шарко О. В. Возникновение современной концепции неясности: Фреге, Рассел, Пирс
Салимова У. Т. Проблема социализации личности в азербайджанском обществе
Гулиев И. З. Пророк и его элементы (знаки) по версии Аллама Меджлиси (В контексте произведения «Бихаруль – Анвар»)

Политические науки

Степико М. Т. Вызовы украинской идентичности в условиях внешней агрессии
Васильчук Е. О. Политико–правовые аспекты угроз и вызовов украинской государственности со стороны российских экстремистских объединений
Войтенко Ю. Н. Институт местных государственных администраций в политической системе Украины: отечественная практика и мировой опы
Бегей И. И. Влияние украинской левици на общественные институты Галиции в 1920–1930–х гг.
Денисюк С. Г. Политический риск как фактор трансформации украинского общества
Егоров В. В. Идейно–мировоззренческие основы обоснования Н. И. Костомаровым национальных и культурных особенностей украинского народа (1830–1840 гг.)
Остапьяк В. И. Дифференциация и интеграция китайского партнерства и Украина
Гуйтор Н. Н. Аспекты социальной стабильности в полиэтнических регионах Украины (на примере Черновицкой области)
Мельник В. В. Роль местных выборов 2006 года в политической структуризации общества: на примере Волынской области
Лысак В. Ф., Иванец Т. М. Особенности развития и основные направления сотрудничества между Украиной и Японией на современном этапе (2012–2015 года)
Мамедов А. С. Сравнительный анализ теории этнического конфликта
Стрелков В. В. Противодействие политическому манипулированию и его сущность
Белоконь А. А. Политический архив внешнеполитического ведомства Германии о немецко–японских отношениях 30–х гг. ХХ века
Гущина С. Политическая концепция справедливости Дж. Ролза
Кононенко М. Г. Основные направления сотрудничества КНР с Советом сотрудничества арабских государств Персидского Залива
Ткач Т. Я. Гуманитарная деятельность ООН по преодолению последствий цунами в Индийском океане 2004
Холод И. Ю. Формирование механизма коллективной безопасности «АДММ+» в Восточной Азии
Шевчук М. В. Бразилия в латиноамериканской системе международных отношений

Научная жизнь

Салата О. А. Рецензия на монографию: Давлетов А. Р. Паладины фюрера: с Веймарской Республики к «Третьего рейха» 12 политических портретов

CONTENT

Historical studiens

Cherkas B. V. The first civil war at the turn of the Golden Horde XIII–XIV centuries
Babkova N. V. Institute of Ukrainian Cossack osauls of XVI–XVIII centuries
Zhilenkova I. M. Agrarian capital of Ukraine and world food market: survey statistics of export of separate products (at the end of ХІХ cent. – at the beginning of ХХ of century)
Borys T. P. Acquisition of art museums’ funds in Naddnipryanska Ukraine (the end of XIX century – 1917)
Gilyazetdinov R. N. Zemsky natural and scientific museology: socio–economic preconditions of formation
Krasnitska G. M. Genocide of Ukrainian culture in the second half of the nineteenth century
Primak O. N. Social work and assistance in the South Countryside in second half of XIX – early XX centuries: the state of topic scientific research
Zubco A. M. Units of weight in metric systems
Khovrych S. M. Financial and domestic problems of students of Ukraine of Naddnipryanskoy and attempt of their decision (at the end of ХIX – at the beginning of a XX age)
Chernyavska O. P. Problems of Training specialists of commercial affair at Mykolayiv Commercial College at the beginning of XX century
Kyreia V. V. The Military Air Force of West Ukrainian People’s Republic, features of formation and reorganization, management (1918–1919)
Goncharenko D. V. Impact Julian Pavlykovskoho on the Ukrainian cooperative movement in Galicia (1918–1928)
Kotov S. M. Sokilstvo in Czechoslovakia: organizational principles, the impact of the consolidation of Ukrainian Youth (1918–1928)
Lukashiv V. Ja. Organizational principles of the activities of «Association named after M. Kachkovsky» in eastern Galicia in the interwar period
Saltan N. M. The Soviet society of 20’s – early 30’s of 20th century in the context of the theory of modernization
Kiriakov А. E. The Foreign policy of The Beotian Leage in 404–387 B.C.
Papenko E. M. Activities of the Ukrainian Sokil Society during the presidency of V. Nahirnyi (1894–1900)
Ozhereleva V. М. Mykola Yosypovych Melnykov (1900–1973) – and organizer and the first head of Grain Quality Laboratory of Kharkiv breeding station
Nagirnyak A. Y. Local history–sightseeing activity as a tool for dissemination in Ukraine soviet ideology in the 20’s of the XX century
Nyzhnyk S. V. Measures protecting crops from disease and pests in academic studies V. Peresypkin
Kravchuk L. V. Financial institutions providing education in the Ternopil region in 1939–1941 Sovietization district
Golik M. M. Education and moral and psychological support personnel of the Red Army under preparation and conduct of the L’vivsko–Sandomirskiy operations in 1944
Chepur B. «Enigma»: historical aspects of occurrence, application and decryption. Secret special operations «Ultra»
Mandryk M. V. Historical background of student government in Ukraine
Ryskal N. A. Role of the USSR enterprises in production radio–electronic household goods in 1951–1955 years
Rozovyk O. D. Natural climatic conditions in the settlements territory of Ukrainian immigrants in All–Union colonisation fund
Chalavan V. A. Contribution of N. I. Nijniy as a seeker (1954–1972) to agricultural economic science
Yurova T. M. The impact of the First World War on the design of uniforms XX–XXI centuries
Kagalna M. V. The influence of the political and ideological system on the teachers’ daily life in the USSR in the second half of 50th and the first half of 60th years
Bey R. V. The Department of Mechanization and Electrification of Agriculture of Ukrainian Academy of Agricultural Sciences: program of activities and achievements (1956–1962)
Kondrashevska U. P. Ukrainian socio–political organizations in Canada in the fight for the independence of Ukraine (1960–1980 years)
Hai–Nyzhnyk P. P. «The source of power in the Ukrainian state is a sovereign nation» (which the state wished to create OUN(r) in the late 1960s and in the 1980s)
Kryva L. M. Characteristics of the activities of cultural institutions of the Central region of Ukraine in the 90s ХХ century – beginning XXI century
Lukyanenko О. V. Recreation leisure and sport in pedagogical institutes of Ukrainian Soviet Socialist Republic during the «thaw» period (Р. 2)
Yaremchuk Y. M. Formation urban environment of Lviv in the 60–80’s XX century: city planting area
Demyanchuk V. A. Church and religious factor in socio–political Ivan Gel (1987 – first half 1988)
Bobrovnik Yu. V. The evolution of the structure of work in Ukrainian Parliament in 1990–2010 years: historical aspects
Merko О. M., Scherbina A. D. The research work of scientists of the Crimean astrophysical observatory of academy of sciences of the USSR at interplanetary stations of the Phobos series
Shlikhta I. V. Educational policy of the interwar Polish authorities as a source of the west Ukrainian nationalism
Volkova O. Y. The biographical direction of researches in modern history of Decembrists movement
Derevinskyi V. F. Review historiography of question regarding V. Chornovil activities in People’s Movement of Ukraine
Panarin O. E. «Complete Collection of Laws of the Russian Empire» as a source of studying the migration of Russian Old Believers
Soroka A. O. The political strategy of Mithridates VI Eupator on the ancient sources and on the receptions of the Renaissance
Zolotarev V. S. About the relation of P. N. Milyukov to the war
Komarenko O. Yu., Kliukalo M. V. Housing Reform in the United States during Franklin D. Roosevelt and Harry S. Truman Administrations (1933–1953)
Habib Sн. A. Russian-Iranian war during the reign of the Qajar
Imanov E. M. Role of petroglyphs in research of material culture of the bronze age of Azerbaijan (on the example of Gemikaya and Kelbadzhar monuments)

Philosophic sciences

Prima V. V. Evolution of hospitality in ancient Rome: the socio–cultural aspect
Radchuk Y. V. Characteristics of the phenomenon of the common cause in the Middle Ages
Sakun А. Evolution of modeling and interaction of thinking and cognition
Tur M. G. Discourse of paradigm of philosophical and historical knowledge: an attempt of meta-analysis
Bagirova F. Phenomenon loneliness as a factor for social exclusion
Derevianko A. V. On methodology of revolutions research
Dolhopol K. Y. Secularity as a social construct
Starovoit О. The socio-cultural and spiritual spheres of implementing innovative culture of individual
Drapohuz V. P. Basic forms of extrapolation as the method of social cognition
Stetsura K. O. Media picture of the world as a matrix design identity in the information society
Kapitonenko O. M. Ethical and aesthetic principles of comparative studies and polysystem fashion innovation and communications
Littsenberg L. V. Historical and philosophical background of the concept of identity
Lustin Yu. M. Personality in the aspect of transitive period: the problem of social anomie
Devochkina N. M. Basic concepts and models of political transformation
Polishchuk K. A. Identification consumer information with the information which consumed
Vykhovanets Z. S. The social phenomenon of the value formation as an example of modern grammar economy
Lushch U. I. Paradigms shift in philosophy of medicine: from Cartesian dualism to phenomenology
Myasnykova N. O. Fear and temptation as determinants of responsibility (philosophical analysis)
Bashkeyeva O. M. Features of the functioning of symbols in the period of “mental revolution”
Melnik Yu. M. Sense of life issues in human existence
Burlutskyy A. V. Stage speech Ukrainian Baroque theate
Tkachova Yu. М. Linguistic turn as a precondition of establishment of communication problems
Topol О. V. Innovational Model of social work with elderly people
Feldman O. B. Altruistic imperatives in self–organization of national minorities
Khakhalin О. О. Modern socio–cultural discourse pilgrimage
Bereza V. A. The main determinants of political socialization Ukrainian society
Tsymbaliuk V. V. Fate of the subject in the modern political philosophy
Shelyuk L. O. Tolerance and authority as the value orientation of modern youth
Vynnytska D. Y. The phenomenon of rebel culture in Ukraine in the middle of the twentieth century
Bogdanova N. G. The mass media as a factor for formation of culture of vital creativity personality
Zavalniuk O. V. The identity of the coach as the subject of administrative activity in modern sport
Miserzhy S. D. Modernization of the health care system in Ukraine: the path finding
Maraeva U. M. The phenomena of human existence and their reflection in the Ukrainian folk ritual practice
Bessalova T. V. Biotechnology in high school of Ukraine
Gorbunova L. S. Transcultural concept as basis for a new educational paradigm
Puchkov О. О. European integration process of higher education of Ukraine and its impact on the preparation of military experts
Terepyschyy S. А. Theory and models of decision making in educational policy
Buyak B. B. Ideological and philosophical analysis of student’s leadership
Gumenuk A. M. Textbook as one of the components of non–linear thinking of the future teacher becoming in conditions of modernization of education in Ukraine
Boychenko N. M. Philosophy of Education as Axiology
Kostyuchkov S. K. Forming new image of reality as a factor modernization anthropological principles of education
Litvinchuk L. Yo. Educational connotations of the idea of the forming the Ukrainian territory
Popova I. V. The main features environmentally focused education
Bak М. Multimedia in the educational space of modern Poland
Gapchenko E. V. The ideas of civil service and patriotism of the Ukrainian humanistic pedagogy second half of XVI – first half XVII centuries
Bogdanovsky I. V. New Oriental religions and cults: traditions and contemporaneity
Usikova L. S. Hesychasm iconography and aesthetics of Kyiv Rus
Patsan V. O. (bishop Eulogius). American personalism in the modern historical–philosophical discourse: the actual problems of study
Chen Huncze. Orthodox history and the current situation in Harbin China
Butsykin I. S. Plato’s Republic. Philosophical and anthropological interpretation
Balabai Y. V. Albert Schweitzer’s ethics of reverence for life and professional ethics of doctor and pharmacist
Korobko M. I. Philosophy of Ayn Rand objectivism: basic values of human individuality
Matvienko I. S. The philosophical context of aggression, benign and malignant aggression (E. Fromm)
Nevmerzhitska E. N. On the nature of aesthetic values: philosophical and axiological views Leonid Stolovich
Rassokha I. M. The Book of Ecclesiastes as a philosophical text
Sharko O. V. The origin of contemporary conception of vagueness: Frege, Russell, Peirce
Salimova U. T. The socialization of the person in the Azerbaijani society
Guliyev I. Z. The Prophet and his elements (signs) according to Allama Majlisi (In the context of the work «Bihar al – Anwar»)

Political sciences

Stepyko M. T. Calls Ukrainian identity in a foreign aggression
Vasylchuk E. O. Political and legal aspects of the threats and challenges of Ukrainian statehood by Russian extremist groups
Voytenko Yu. М. Institute of local state administrations in the political system of Ukraine: domestic practice and international experience
Behey I. I. The impact left on the Ukrainian public institutions Galicia in 1920–1930’s
Denysiuk S. G. Political risk as a factor of Ukrainian society transformation
Egorov V. V. M. I. Kostomarov’s ideologically worldview – bases in substantiation of Ukrainian people national and cultural characteristics (1830–1840)
Ostapyak V. I. Differentiation and integration of Chinese partnership and Ukraine
Guytor M. M. Aspects of social stability in multi–ethnic regions of Ukraine (for example Chernivtsi region)
Melnyk V. V. The role of local elections in the political structuring (2006): Volyn oblast
Lysak V. F., Ivanets T. M. The characteristics of development and the basic directions of cooperation between Ukraine and Japan at the present stage (2012–2015)
Mammadov A. S. On the comparative analyzing of the ethnic conflict theories
Strelkov V. V. Counteraction of political manipulation and its sense
Bilokon A. O. Political Archive of the German Federal Foreign Office on German–Japanese relations in 1930s
Gushchyna S. The political concept of justice of J. Rawls
Kononenko M. G. Main areas of cooperation between PRC and Gulf Cooperation Council
Tkach T. Y. The UN humanitarian action to overcome the impacts of tsunami in the Indian ocean in 2004
Kholod I. Y. Formation of the ADMM–Plus Security Mechanism in the East Asia
Shevchuk M. V. Brazil in the Latin America system of international relations

Scientific life

Salata O. O. Review of monograph: Davlyetov AR Paladin Fuhrer: from the Weimar Republic to the "Third Reich" 12 political portraits
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>