"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2015. Випуск 97 - 2015
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Швидченко Т. М. Значення Першого Зимового походу армії УНР 1919-1920 рр.
Рацілевич А. П. Громадсько–політичне життя поляків Житомира 1917 р.
Бабкова Н. В. Гармати – військово–політичний клейнод українського козацтва середини XVI – XVIII ст.
Коваль Д. П. І. Вишенський та його антиунійний світогляд
Srogosz T. Zabezpieczenie militarne aneksji Krymu przez Rosję w 1783 roku na Prawobrzeżnej Ukrainie (Мілітарний аспект анексії Криму Росією у 1783 р. на Правобережній Україні)
Кліш А. Б. Релігія та церква в ідеології та практичній діяльності християнських суспільників у Східній Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Демченко В. О. Перші кроки в створенні теорії автоматичного управління та регулювання
Олешко Н. П. Репресивні заходи російської влади щодо україномовної преси (1906–1914 рр.) за матеріалами української наддніпрянської періодики
Бородай І. С. Метод експедиційного обстеження тваринництва в системі методології зоотехнічної науки
Готкова Ю. С. Українізація державно–адміністративного апарату в Північно–Кавказькому краї (1923–1932 рр.)
Башлик Д. О. Ліквідація куркульства в Україні як класу: причини та наслідки
Прилуцька Л. А. Досвід надання трудової допомоги безробітним: УССР, роки непу
Бей Р. В. Відділ механізації Науково–дослідного інституту тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР
Срібна М. А. Українське оперне мистецтво в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.)
Гай–Нижник П. П. «Тільки вповні Суверенна Українська Держава може забезпечити українському народові свобідне життя» (яку державну модель прагла створити ОУН(б) у 1941–1943 рр.)
Красніцька Г. М. Радянський партизанський рух на території України у часи Другої світової війни
Герус–Бахтіна Н. А. Німецькі етнічні меншини напередодні та в перший рік Великої Вітчизняної війни
Островська Н. Д. Проблеми розбудови матеріально–технічної бази радянської системи на Тернопільщині напередодні Другої світової війни
Росицький В. С. Санітарно–гігієнічна складова фронтового побуту Червоної армії в період 1941–1942 років
Булах Т. Д. Поширення знань в українському селі засобами пропаганди в 1953–1964 рр.
Лук’яненко О. В. На межі раціонального та трансцендентного: освітньо зорієнтоване дозвілля та віра у педагогічних інститутах УРСР доби «відлиги» (Ч. 1)
Малярчук О. М. Особливості ведення землеробства колгоспами західних областей Української РСР у 1960–1980 рр.
Сурмач О. І. Музей як соціокультурне явище сучасного суспільства
Красносілецький Д. П. Інформаційні ресурси як компонент російсько–українського протистояння ХХІ ст.
Чуткий А. І. Невідомий аспект європейської співпраці України: праця громадян західноєвропейських держав в українських ВНЗ на початку XX ст.
Саранов С. В. Международные отношения первой половины XIX в.: историографический, мировоззренческий и смысловой дискурс (Міжнародні відносини першої половини XIX ст.: історіографічний, світоглядний та смисловий дискурс)
Баскакова А. С. Історіографічний аспект кримськотатарської проблеми в українсько-російських відносинах (1991-2014)
Туренко О. С. Сoncordiа двох влад і renovatio міста в Ранньому Середньовіччі
Кравець О. П. Державно–церковні відносини у Польщі в 20–30 рр. ХХ ст.: досвід баптистських громад
Корсак Р. В. Концепція європеїзації чеського суспільства
Золотарьов В. С. Роль партії кадетів у формуванні системи політичної влади Росії після Лютневої революції 1917 р.
Судинович С. П. Феномен пияцтва як девіація в російському суспільстві XVI–XVIІ ст.
Трохименко О. О. Вплив розколу та об’єднання Німеччини на етнонаціональну ідентичність німців
Хаятова Ф. Геополитические интересы Великобритании и «Армянский вопрос» (Геополітичні інтереси Великобританії і «Вірменське питання»)
Khalilzadeh A. Distroyed monuments of Guba province during the armenian massacres (Руйнування священних місць Кубинського повіту під час нападу вірменських сил)
Мустафаев Л. Х. Влияние культуры античного мира на керамическое производство Кавказской Албании (Вплив культури античного світу на керамічне виробництво Кавказької Албанії)
Баба Б. В. Статус Ширванского беглярбекства. Городское и магальное управление (Статус Ширванського беглярбекства. Міське і магальне управління)

Філософські науки

Лімонченко В. В. Історизм та історицизм: смислова аналітика
Халамендик В. Б. Прояв імпульсу свободи як мета земного життя людини (позиція антропософії)
Береза В. А. Средства массовой коммуникации как факторы политической социализации личности (Засоби масової комунікації як чинники політичної соціалізації особистості)
Бойченко Н. М. Моральні практики і методологія їхнього теоретичного осмислення засобами прикладної етики
Бондажевська Л. С. Помилки в аргументації як евристики та аргументи
Гавронская Т. Философско–правовой дискурс понимания свободы и необходимости в историческом контексте (Філософсько–правовий дискурс розуміння свободи і необхідності в історичному контексті)
Криворучко А. Ю. Взаємозв’язок життєвих цілей і життєвого стану як закономірність формування незадоволеності життям
Гудима І. П. Концепції індетермінізму в сучасній науці та теологічна доктрина чуда
Драпогуз В. П. Транзитне суспільство як тип трансформації соціуму
Терепищий С. О. Критика концепції «суспільства знань» в контексті проблем інформаційної епохи
Чугай О. М. Феномени «економізму» та «етизації» в теоретичних доктринах господарської діяльності
Yagodzinskyi S. М. Global consciousness as a cultural and historical concept (Глобальна свідомість як культурно–історична концепція)
Ковчак В. О. Дискурс як чинник суспільного здійснення людини
Коломієць О. Л. Зв’язок феномену віри з похідними феноменами людського буття
Литвин Я. М. Значення інтеліґенції у формуванні духовного образу нації
Качан К. Є. Осмислення язичницького міфу в танцювальному мистецтві: на прикладі балету
Мараєва У. М. Традиційна народна обрядовість українців: від постановки проблеми до семіотичної інтерпретації тексту
Муляр І. М. До питання про правову ментальність сучасної України
Невмержицька О. М. Естетика та цінність в поглядах Миколи Онуфрійовича Лоського
Яручик А. І. Феномен життєвої мудрості у світоглядно-гуманістичній концепції Мішеля Монтеня
Федько Р. С. Релігійний та культурний світ Преподобного Ісака Сирійського
Тищенко М. В. Поняття контексту в сучасній теорії аргументації
Петленко І. В. Специфіка актуалізації проблеми теодицеї в індуїзмі
Пришляк М. Б. Християнсько–екологічне виховання дітей
Чорноморденко Д. І. Сучасна екологія і трансдисциплінарна методологія дослідження
Попова И. В. Проблемы развития экологического сознания эпохи индустриализма (Проблеми розвитку екологічної свідомості доби індустріалізму)
Філяніна Н. М. Концепт природи романтизму в контексті екологічних викликів сучасності
Рассоха И. Н. Финикийская философия как социальный институт (Фінікійська філософія як соціальний інститут)
Савранська Н. О. Феномен толерантності: поліваріантність смислів
Сепетий Д. П. Психофізичний редукціонізм та проблема підстав ототожнення
Яковлєва О. В. Філософський аналіз фактору мови як елементу вітчизняного політичного дискурсу
Сакун А. В. Знання і навчання в синергетичній парадигмі
Рябченко В. І. Актуальність та методологічні труднощі оцінювання якості вищої освіти: критичний аналіз проблеми з позицій світоглядно–компетентнісного підходу
Якимчук О. Особенности психологии «пространства образования» тоталитарного общества (Особливості психології «простору освіти» тоталітарного суспільства)
Невмержицька Н. М. Свідомість сучасної студентської молоді України як фактор втілення суспільного ідеалу України
Костючков С. К. Роль нових біополітичних знань і технологій в процесі продукування або модернізації освітньо–філософських ідей
Опанасюк Ю. Проблемы развития международного академического сотрудничества (Проблеми розвитку міжнародного академічного співробітництва)
Тараненко Г. Г. Реінтерпретація духовності у контексті гармонізації культурно–освітнього простору особистості: морально–етичний аспект ставлення людини до природи
Гмыря С. С.Критичность восприятия художественно–эстетической информации как одна из детерминант процесса формирования мировоззрения (Критичність сприйняття художньо–естетичної інформації як одна з детермінант процесу формування світогляду)
Герасимова Н. С. Вплив медіа–культури на особистість
Волинець А. А. Хаос як естетичний та художній формотворчий принцип у музиці ХХ–ХХІ ст.
Драпушко Р. Особенности развития туризма в контексте интенсификации межкультурных коммуникаций (Особливості розвитку туризму в контексті інтенсифікації міжкультурних комунікацій)
Яременко Л. Развивающая и обучающая функции внешкольного образования (Розвивальна і навчальна функції позашкільної освіти)
Гусейнзаде Г. Суфийские воззрения Ш. М. Шабустари в произведении «Гюльшан–и раз» (Суфійські погляди Ш. М. Шабустарі у творі «Гюльшан–і раз»)
Mehri G. The spiritual beauty in Islamic aesthetics and the Islamic art (Духовна краса в мусульманській естетиці та мусульманське мистецтво)

Політичні науки

Бутирська І. В. Теоретико–методологічні підходи до дослідження сутності соціальної відповідальності бізнесу
Ващенко К. О. Генеза політичного аналізу та прогнозування
Вонсович О. С. Сучасна роль геополітичного чинника в безпекових процесах в Європі
Григор О. Консенсус как технология решения внутриполитических и внешнеполитических противоречий (Консенсус як технологія розв’язання внутрішньополітичних і зовнішньополітичних суперечностей)
Білоус Ю. В. Соціальні інтернет медіа як інструмент формування та просування політичного іміджу
Васильчук Є. О. Тенденції деструктивної діяльності суб’єктів російського екстремізму в Україні
Рафальский І. О. Російські інтеграційні проекти та їх вплив на українське національне самовизначення
Лаврук Т. П. Росія і «українське питання»: логіка спадкоємності
Кальцева С. І. Регіональні структури захисту соціальних прав та інтересів працівників–мігрантів та їх роль у світовій політичній системі
Лисенко Ю. В. Громадянське суспільство в Україні: тенденції розбудови в контексті демократизації
Наконечний М. В. Національна ідентичність як чинник безпеки держави в епоху глобалізації
Рибалка С. В. Якісні параметри регіональної політичної еліти в контексті державного будівництва
Макаренко Л. П. Комунікації глави держави в системі владних інтеракцій
Меньшеніна А. Є. Базові засади реалізації теорії державного брендингу
Криницька Т. О. Основні напрямки діяльності Радянського Союзу в Організації Об’єднаних Націй
Лисак В. Ф. Відносини України з країнами Середземномор’я
Буравченко Р. В. Розпад СРСР в кінці XX ст., як результат краху тоталітарної ідеології
Веденеев В. А. Процесс актуализация ценностей украинской политической культуры в моделях идентичности разных этапов политической истории (Процес актуалізації цінностей української політичної культури в моделях ідентичності різних етапів політичної історії)
Ніколайчук Г. Г. Спорт як складова smart power в сучасних політичних процесах
Прокопенко О. А. Етнічна ідентичність українців: сутність, зміст та засади самовідтворення
Шейко А. В. Особливості політики як віртуальної реальності
Щербакова Ю. Е. Державно–приватне партнерство в управлінні вищою освітою
Мельничук І. М. Нова доктрина Путіна та можливі сценарії нового світопорядку
Гущина С. О. Поняття загального та індивідуального блага у ліберальній політичній традиції ХХ ст.
Kłos A., Tomaszewska K. Analiza usług opiekuńczych oferowanych w polskim systemie pomocy społecznej (Аналіз опікунських послуг, пропонованих польською системою соціальної допомоги)
Majchrowicz B., Tomaszewska K. The history of long–term care in Poland and in the countries of the European Union (Історія довгострокового догляду в Польщі та в країнах Європейського Союзу)
Міщенко А. М. Етизація політики як засіб вирішення протиріч між політикою і мораллю в концепції Ісайї Берліна
Насруллах Г. Ф. Взгляд на научное творчество академика Васима Маммедалиева (Погляд на наукову творчість академіка Васіма Маммедалієва)
Примаченко І. О. Фолклендське питання в міжнародних відносинах: 1982–2015 рр.
Przybyszewska K. Ewolucja polityki społecznej w polsce–rys definicyjny (Еволюція соціальної політики в Польщі у визначеннях)
Смирнова К. Є. Тенденції та чинники розвитку революційних конфліктів у країнах арабського сходу в період «арабського пробудження»
Субх М. А. Головні елементи програми з реформування системи освіти у країнах Ради співробітництва арабських держав Перської Затоки (РСАДПЗ) у 2001–2010 рр.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Швидченко Т. Н. Значение Первого Зимнего похода армии УНР 1919-1920 гг.
Рацилевич А. П. Общественно–политическая жизнь поляков Житомира 1917 г.
Бабкова Н. В. Пушки – военно–политический клейнод украинского казачества середины XVI – XVIII вв.
Коваль Д. П. И. Вышенский и его антиунийное мировоззрение
Срогош T. Милитарный аспект аннексии Крыма Россией в 1783 г. на Правобережной Украине
Клиш А. Б. Религия и церковь в идеологии и практической деятельности христианских общественников в Восточной Галичине в конце ХIХ – начале ХХ ст.
Демченко В. А. Первые шаги в создании теории автоматического управления и регулирования
Олешко Н. П. Репрессивные меры российской власти по отношению к украиноязычной прессе (1906–1914 гг.) по материалам украинской надднепрянской периодики
Бородай И. С. Метод экспедиционного обследования животноводства в системе методологии зоотехнической науки
Готкова Ю. С. Украинизация государственно–административного аппарата в Северо–Кавказском крае (1923–1932 гг.)
Башлык Д. А. Ликвидация кулачества в Украине как класса: причины и последствия
Прилуцкая Л. А. Опыт оказания трудовой помощи безработным: УССР, годы нэпа
Бей Р. В. Отдел механизации Научно–исследовательского института животноводства Лесостепи и Полесья УССР
Срибная М. А. Украинское оперное искусство в годы Второй мировой войны (1939–1945 гг.)
Гай–Ныжнык П. П. «Только вполне Суверенное Украинское Государство может обеспечить украинскому народу свободную жизнь» (какую государственную модель стремилась создать ОУН(б) в 1941–1943 гг.)
Красницкая А. Н. Советское партизанское движение на территории Украины во время Второй мировой войны
Герус–Бахтина Н. А. Немецкие этнические меньшины накануне и в первый год Великой Отечественной войны
Островская Н. Д. Проблемы развития материально–технической базы советской системы на Тернопольщине накануне Второй мировой войны
Росицкий В. С. Санитарно–гигиеническая составляющая фронтового быта Красной армии в период 1941–1942 годов
Булах Т. Д. Распространение знаний в украинском селе средствами пропаганды в 1953–1964 гг.
Лукьяненко А. В. На грани рационального и трансцендентного: образовательно ориентированный досуг и вера в педагогических институтах УССР времён «оттепели» (Ч. 1)
Малярчук О. М. Особенности ведения земледелия колхозами западных областей Украинской ССР в 1960–1980 гг.
Сурмач О. И. Музей как социокультурное явление современного общества
Красноселецкий Д. П. Информационные ресурсы как компонент русско–украинского противостояния ХХІ века
Чуткий А. И. Неизвестный аспект европейского сотрудничества Украины: работа граждан западноевропейских государств в украинских вузах в начале XX в.
Саранов С. В. Международные отношения первой половины XIX в.: историографический, мировоззренческий и смысловой дискурс
Баскакова А. С. Историографический аспект крымскотатарской проблемы в украинско-российских отношениях (1991-2014)
Туренко О. С. Concordia двух властей и renovatio города в Раннее Средневековье
Кравец А. П. Государственно-церковные отношения в Польше в 20-30 гг. ХХ ст.: опыт баптистських общин
Корсак Р. В. Концепция европеизации чешского общества
Золотарёв В. С. Роль партии кадетов в формировании системы политической власти России после Февральской революции 1917 г.
Судинович С. П. Феномен пьянства как девиация в российском обществе XVI–XVII в.
Трохименко А. А. Влияние раскола и объединения Германии на этнонациональную идентичность немцев
Хаятова Ф. Геополитические интересы Великобритании и «Армянский вопрос»
Халилзаде A. Разрушение священных мест Кубинского уезда во время нападения армянских сил
Мустафаев Л. Х. Влияние культуры античного мира на керамическое производство Кавказской Албании
Баба Б. В. Статус Ширванского беглярбекства. Городское и магальное управление

Философские науки

Лимонченко В. В. Историзм и историцизм: смысловая аналитика
Халамендык В. Б. Проявление импульса свободы как цель земной жизни человека (позиция антропософии)
Береза В. А. Средства массовой коммуникации как факторы политической социализации личности
Бойченко Н. М. Нравственные практики и методология их теоретического осмысления средствами прикладной этики
Бондажевская Л. С. Ошибки в аргументации как эвристики и аргументы
Гавронская Т. Философско–правовой дискурс понимания свободы и необходимости в историческом контексте
Криворучко А. Ю. Взаимосвязь жизненных целей и жизненного состояния как закономерность формирования неудовлетворенности жизнью
Гудыма И. П. Концепции индетерминизма в современной науке и теологическая доктрина чуда
Драпогуз В. П. Транзитное общество как тип трансформации социума
Терепищий С. А. Критика концепции «общества знаний» в контексте проблем информационной эпохи
Чугай О. М. Феномены «экономизма» и «этизации» в теоретических доктринах хозяйственной деятельности
Ягодзинский С. Н. Глобальное сознание как культурно–историческая концепция
Ковчак В. О. Дискурс как фактор общественного осуществления человека
Коломиец А. Л. Связь феномена веры с производными от него феноменами человеческого бытия
Литвин Я. Н. Значение интеллигенции в формировании духовного образа нации
Качан Е. Е. Осмысление языческого мифа в танцевальном искусстве: на примере балета
Мараева У. Н. Традиционная народная обрядность украинцев: от постановки проблемы до семиотической интерпретации текста
Муляр И. Н. К вопросу о правовой ментальности современной Украины
Невмержицкая Е. Н. Эстетика и ценность во взглядах Николая Онуфриевича Лосского
Яручик А. И. Феномен жизненной мудрости в мировоззренчески-гумманистической концепции Мишеля Монтеня
Федько Р. С. Религиозный и культурный мир Преподобного Исаака Сирина
Тищенко Н. В. Понятие контекста в современной теории аргументации
Петленко И. В. Волынец А. А. Хаос как эстетический и художественный формообразующий принцип в музыке ХХ–ХХI ст.
Пришляк Н. Б. Христианско–экологическое воспитание детей
Чорноморденко Д. И. Современная экология и трансдисциплинарная методология исследования
Попова И. В. Проблемы развития экологического сознания эпохи индустриализма
Филянина Н. Н. Концепт природы романтизма в контексте экологических вызовов современности
Рассоха И. Н. Финикийская философия как социальный институт
Савранская Н. А. Феномен толерантности: поливариантность смыслов
Сепетый Д. П. Психофизический редукционизм и проблема оснований отождествления
Яковлева Е. В. Философский анализ фактора языка как элемента отечественного политического дискурса
Сакун А. В. Знание и обучение в синергетической парадигме
Рябченко В. И. Актуальность и методологические трудности оценивания качества высшего образования: критический анализ проблемы с позиций мировоззренческо–компетентностного подхода
Якимчук О. Особенности психологии «пространства образования» тоталитарного общества
Невмержицкая Н. М. Сознание современной студенческой молодежи Украины как фактор воплощения социального идеала украинского государства
Костючков С. К. Роль новых биополитических знаний и технологий в процессе выработки или модернизации образовательно–философских идей
Опанасюк Ю. Проблемы развития международного академического сотрудничества
Тараненко Г. Г. Реинтерпретация духовности в контексте гармонизации культурно–образовательного пространства личности: морально–этический аспект отношения человека к природе
Гмыря С. С. Критичность восприятия художественно–эстетической информации как одна из детерминант процесса формирования мировоззрения
Герасимова Н. С. Влияние медиа–культуры на личность
Волынец А. А. Хаос как эстетический и художественный формообразующий принцип в музыке ХХ–ХХI ст.
Драпушко Р. Особенности развития туризма в контексте интенсификации межкультурных коммуникаций
Яременко Л. Развивающая и обучающая функции внешкольного образования
Гусейнзаде Г. Суфийские воззрения Ш. М. Шабустари в произведении «Гюльшан–и раз»
Мехри Г. Духовная красота в мусульманской эстетике и мусульманское искусство

Политические науки

Бутырская И. В. Теоретико–методологические подходы к исследованию сущности социальной ответственности бизнеса
Ващенко К. А. Генезис политического анализа и прогнозирования
Вонсович А. С. Современная роль геополитического фактора в процессах безопасности в Европе
Григор О. Консенсус как технология решения внутриполитических и внешнеполитических противоречий
Белоус Ю. В. Социальные интернет медиа как инструмент формирования и продвижения политического имиджа
Васильчук Е. О. Тенденции деструктивной деятельности субъектов российского экстремизма в Украине
Рафальский И. А. Российские интеграционные проекты и их влияние на украинское национальное самоопределение
Лаврук Т. П. Россия и «украинский вопрос»: логика преемственности
Кальцева С. И. Региональные структуры защиты социальных прав и интересов работников–мигрантов и их роль в мировой политической системе
Лысенко Ю. В. Гражданское общество в Украине: тенденции развития в контексте демократизации
Наконечный М.В. Национальная идентичность как фактор безопасности государства в эпоху глобализации
Рыбалка С. В. Качественные параметры региональной политической элиты в контексте государственного строительства
Макаренко Л. П. Коммуникация главы государства в системе властных интеракций
Меньшенина А. Е. Базовые принципы теории государственного брендинга
Криницкая Т. А. Основные направления деятельности Советского Союза в Организации Объединенных Наций
Лысак В. Ф. Отношения Украины со странами Средиземноморья
Буравченко Р. В. Распад СССР в конце XX в., как результат краха тоталитарной идеологии
Веденеев В. А. Процесс актуализация ценностей украинской политической культуры в моделях идентичности разных этапов политической истории
Николайчук Г. Г. Спорт как составляющая smart power в современных политических процессах
Прокопенко О. А. Этническая идентичность украинцев: сущность, содержание и принципы самовоспроизведения
Шейко А. В. Особенности политики как виртуальной реальности
Щербакова Ю. Э. Государственно–частное партнерство в управлении высшим образованием
Мельничук И. Н. Новая доктрина Путина и возможные сценарии нового мироустройства
Гущина С. Понятие общего и индивидуального блага в либеральной политической традиции ХХ в.
Клос А., Томашевская К. Анализ опекунских услуг, предлагаемых польской системой социальной помощи
Майчрович Б., Томашевская К. История долгосрочного ухода в Польше и в странах Европейского Союза
Мищенко А. М. Этизация политики как средство решения противоречий между политикой и моралью в концепции Исайи Берлина
Насруллах Г. Ф. Взгляд на научное творчество академика Васима Маммедалиева
Примаченко И. А. Фолклендский вопрос в международных отношениях: 1982–2015 гг.
Пшебишевская К. Эволюция социальной политики в Польше в определениях
Смирнова Е. Е. Тенденции и факторы развития революционных конфликтов в странах арабского востока в период «арабского пробуждения»
Субх М. А. Главные элементы программы по реформированию системы образования в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского Залива (ССАГПЗ) в 2001–2010 гг.

CONTENT

Historical studiens

Shvydchenko T. M. The value of the First Winter campaign of the UNR army of 1919-1920
Ratsilevych A. P. The social–political life of the Poles in Zhytomyr in 1917
Babkova N. V. Cannons – military and political kleynod of Ukrainian Cossacks of middle XVI – XVIII century
Koval D. P. I. Vyshenskii and his anti–union ideology
Srogosz T. Military support of annexation of Crimea by the Russian Empire in 1783 in Right–bank Ukraine
Klish A. B. Religion and the church in ideology and practice of Christian socials Eastern Galicia in the late XIX – early XX century
Demchenko V. О. The first steps are in creation of theory of automatic control and adjusting
Oleshko N. P. Repressive actions of the Russian authorities in relation to the Ukrainian–language press (1906–1914) by materials of periodicals in Naddnipryansk Ukraine
Boroday I. S. The expeditionary method of livestock examination in the methodology of animal science
Gotkova J. S. Ukrainianization state–administrative apparatus in the North Caucasus region (1923–1932 years)
Bashlyk D. О. Liquidation of the kulaks as a class in Ukraine: causes and consequences
Prylutska L. A. Experience in rendering assistance to the unemployed in job hunting: the USSR, the NEP years
Bey R. V. Department of Mechanization of the Research Institute of Animal Husbandry of Forest–Steppe and Polissya of the USSR
Sribnaya M. A. Ukrainian opera art during the Second World War (1939–1945)
Hai–Nyzhnyk P. P. «Only fully sovereign Ukrainian State can provide Ukrainian people free life» (a public wished to create a model of the OUN (b) in 1941–1943)
Krasnitska G. M. Soviet partisan movement in Ukraine during World War II
Gerus–Bakhtina N. A. German ethnic minorities before and the first year of World War II
Ostrovskaya N. D. Problems of building material–technical base of the soviet system in Ternopil on the eve of World War II
Rosicky V. S. Sanitary and hygienic component frontline Red Army life during 1941–1942
Bulakh T. D. Propaganda popularizing in the Ukrainian village in 1953–1964
Lukyanenko О. V. At the turn of rational and transcendental: education oriented leisure and faith in pedagogical institutes of Ukrainian Soviet Socialist Republic during the «thaw» period (Р. 1)
Malyarchuk O. M. Specific features of collective farms farming in western regions of USSR during 1960–1980
Surmach O. I. A museum as social and cultural phenomenon of contemporary society
Krasnoseletskiy D. P. Informative resources as component of Russian–Ukrainian opposition of ХХІ of century
Chutkyi А. I. The unknown aspect of European cooperation of Ukraine: the employment of citizens of western European states in Ukrainian universities at the beginning of the XX century
Saranov S. V. International relations of the first half of XIX of century: historiography, world view and semantic look
Baskakova A. S. Historiographical aspect of Crimea Tatar problem in Ukrainian-Russian relations (1991-2014)
Turenko O. S. Concordia two authorities and renovatio city in the Middle Ages
Kravets А. P. The Relationships between the Church and the State in Poland in 20–30s of XX century: an Experience of the Baptist Congregations
Korsak R. V. Concept of Europeanization Czech society
Zolotarev V. S. The role of the Cadet Party in the system of formation of political power in Russia after the February Revolution of 1917
Sudynovych S. Р. The phenomenon of hard drinking as a deviation in the Russian society XVI–XVII centuries
Trokhymenko O. O. Effect of division and unification of Germany on ethnic national identity of Germans
Heyatova F. Geopolitical issues of Great Britain and «Armenian problem»
Khalilzadeh A. Distroyed monuments of Guba province during the armenian massacres
Mustafayev L. Н. The influence of ancient world culture to the ceramics production of Caucasian Albania
Baba B. V. The status of Shirvan principality. Urban and region management

Philosophic sciences

Limonchenko V. V. Historicism and historism: semantic analytics
Khalamendyk V. B. Freedom impulse is the purpose of human life on earth (position of anthroposophy)
Bereza V. О. Mass communication as factors of political socialization
Boychenko N. M. Moral practices and methodology of their theoretical understanding by means of applied ethics
Bondazhevska L. S. Errors in the reasoning and arguments as the heuristics
Havronska T. Philosophical and legal discourse understanding of freedom and necessity in a historical context
Krivoruchko A. Y. The interrelation of the life goals and vital state as a regularity of forming of the dissatisfaction of life
Gudyma I. P. Concept of determinism in modern science and theological doctrine miracle
Drapohuz V. P. Transit society as a form of social transformation
Terepyshchyi S. О. Critique of «knowledge societies» concept in the context of the information age
Chugay O. M. The phenomenon of «economism» and «injection of ethics into» theoretical doctrines of economic activity
Yagodzinskyi S. М. Global consciousness as a cultural and historical concept
Kovchak V. O. The discourse of the public as a factor in human
Kolomiets О. L. Relations phenomenons’s faith and belief with derived from it phenomenons of human existence
Lytvyn Ya. M. Intelligentsia in shaping the spiritual image of the nation
Kachan K. E. Comprehension of the pagan myth in the art of the dance: on an example of a ballet
Maraeva U. M. Traditional folk rituals Ukrainians from the problem statement to the semiotic interpretation of the text
Mulyar I. M. On the question of the legal mentality of modern Ukraine
Nevmerzhitska O. M. Aesthetics and value in the views of Nicholas Lossky
Yaruchyk A. I. Phenomenon of wisdom in ideological and humanistic conception of Michel de Montaigne
Fedko R. S. The religious and cultural world of St. Isaac the Syrian
Tyshchenko M. V. Concept of context in contemporary argumentation theory
Petlenko I. V. The specificity of theodicy problem actualization in Hinduism
Pryshlyak M. B. Christian ecological education of children
Chornomordenko D. I. Modern ecology and transdisciplinary research methodology
Popova I. V. Problems of environmental awareness era industrialism
Filyanina N. M. The concept of nature in the context of environmental challenges of our time
Rassokha I. M. Phoenician philosophy as a social institution
Savranska N. О. The phenomenon of tolerance: multivariate meanings
Sepetyi D. P. Psychophysical reductionism and the problem of the grounds for identification
Yakovleva E. V. Philosophical analysis of the language factor as an element of national political discourse
Sakun А. V. Knowledge and Education in a Synergistic Paradigm
Rjabchenko V. I. The relevance and methodological difficulties in assessing the quality of higher education: a critical analysis of the problem from the standpoint of philosophical and competency–based approach
Yakymchuk O. Features psychology «education space» totalitarian society
Nevmerzhytska N. M. Consciousness of modern student youth as factor of incarnation social ideal of Ukrainian society
Kostyuchkov S. K. Biopolitical role of new knowledge and technologies in the process of producing or upgrading educational and philosophical ideas
Opanasyuk Yu. Problems of international academic cooperation
Taranenko G. G. The reinterpretation of the spirituality in the context of the harmonization of the personality’s cultural and educational space: the moral and ethical aspects of the human being’s attitude to the nature
Gmyria S. S. Critical perception of artistic and aesthetic information as one of the determinants of the process of worldview formation
Gerasimova N. S. The influence of media culture on personality
Volinets A. A. Chaos as aesthetic and artistic formative principle in music XX–XXI centuries
Drapushko R. Features of the development of tourism in the context of the intensification of cross–cultural communications
Yaremenko L. Training and learning functions adult education
Huseynzade G. Sufi beliefs Sh. M. Shabustari in the product «Gulshan–i raz»
Mehri G. The spiritual beauty in Islamic aesthetics and the Islamic art

Political sciences

Butyrskaya I. V. Theoretical and methodological approaches to the study of the essence of social responsibility of business
Vashchenko K. A. The genesis of the political analysis and forecasting
Vonsovych O. S. The current role of geopolitical factors in security processes in Europe
Grigor O. Consensus as a technology resolving internal and external conflicts
Belous Yu. V. Social internet media as a tool for promoting and forming political image
Vasylchuk E. O. Trends destructive activities of Russian extremism in Ukraine
Rafalskiy I. О. Russian integration projects and their impact on Ukrainian national self-determination
Lavruk T. P. Russia and the «Ukrainian question»: the logic of continuity
Kal’ceva S. I. The regional framework for the protection of social rights and interests of migrant workers and their role in the global political system
Lysenko Yu. V. Civil society in Ukraine: development trendsin the context of democratization
Nackonechnyi M. National identity as a factor of a state security in the epoch of globalization
Rybalka S. V. Quality parameters of regional political elite in the state building
Makarenko L. P. Communication head of state in the ruling interactions
Menshenina A. Е. Basic principles of implementation theory of state branding
Krynytska T. О. The main directions of Soviet Union activities in United Nations Organization
Lysak V. F. Ukraine’s relationships with Mediterranean countries
Buravchenko R. V. Disintegration of the USSR the end of the 20th century: logical consequence of the collapse of totalitarian ideology
Vedeneyev V. А. The process of actualization of Ukrainian political culture values through the models of identity by different stages of political history
Nikolaychuk G. G. Sport as a constituent of modern political processes
Prokopenko O. A. Ethnic identity of Ukrainians: the nature, content and principles of self–reproduction
Shejko A. V. Features politicians as Virtual Reality
Scherbakova Yu. E. Public–private partnership in the management of higher education
Melnychuk I. M. New Putin’s doctrine and possible scenarios of the new world system
Hushchyna S. The interaction between the common and personal good within the liberal political tradition of the twentieth century
Klos A., Tomaszewska K. Analysis care services offered in polish social welfare system
Majchrowicz B., Tomaszewska K. The history of long–term care in Poland and in the countries of the European Union
Mishchenko A. M. Ethization of politics as a way of resolving contradictions between politics and morality in the Isaiah Berlin’s conception
Nasrullah H. F. View on scientific creativity academician Vasim Mammedaliev
Primachenko I. O. The Falklands issue in international relations: 1982–2015
Przybyszewska K. Evolution of social policy in Poland – outline definitional
Smyrnova K. Е. Tendencies and factors of the revolutionary conflicts development in the Arab world during the «Arab awakening»
Subkh M. A. The main elements of the program of educational reform in the countries of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (GCC) in 2001–2010
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>