"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2015. Випуск 98 - 2015
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Барановський O. А. Соціальна мотивація гайдамацьких походів запорожців у часи Нової Січі
Животівська Д. М. Просвітницька діяльність фізико–математичних товариств України другої половини ХІХ – початку ХХ століття
Березовська В. В. Дунайські князівства на шляху до незалежності: невдалі спроби 1856–1857 рр.
Андрейків Х. В. Характеристика традиційного ткацтва і кравецтва бойків (друга половина ХІХ – середина ХХ століття)
Мищак І. М. Проблемні аспекти формування Українського війська на початковому етапі Української революції (весна – літо 1917 року)
Гайсенюк В. В. Москвофільський рух в Галичині та на Буковині в період другої російської окупації краю (1916–1917 рр.)
Авхутська С. О. Вільнокозацький рух за доби Гетьманату П. Скоропадського: спроби відродження та причини невдач
Проценко В. В. Освітянська профспілка УСРР в середині 1920–х рр.: становище, завдання, проблеми (за матеріалами Першого всеукраїнського вчительського з’їзду в Харкові)
Малеончук Г. О. Етносоціальні та демографічні процеси в Луцьку в 1919–1939 рр.
Калкутіна Н. В. Агентурно–оперативна робота в таборах НКВС (МВС) для військовополонених (на прикладі Південної України)
Гілязетдінов Р. Н. З історії заснування та діяльності Одеського крайового сільськогосподарського музею імені професора К. А. Тимірязєва
Ващенко С. В. Внесок конструкторських колективів доби Другої світової війни у відбудову народного господарства УРСР: історіографія питання
Гай–Нижник П. П. Українська Держава: історична доконаність і розвіяна паралельна дійсність (Акт 30 червня та революційне державотворення під проводом ОУН(р) у 1941–1942 рр. як вияв національного чину та символ суверенних прагнень українського народу)
Красніцька Г. М. Україна під час Другої світової та Великої Вітчизняної воєн
Полуда В. А. Статус військовополонених в нацистських таборах на території рейхскомісаріату «Україна» та в зоні військової окупації
Бей Р. В. Лабораторія машинобудування і проблем сільськогосодарської механіки АН УРСР (1945–1956)
Савченко І. В. Дитяча міська повсякденність в містах південно–східної України друга половина 50–х – перша половина 60–х рр. ХХ ст. за усно історичними джерелами
Лук’яненко О. В. На межі раціонального та трансцендентного: освітньо зорієнтоване дозвілля та віра у педагогічних інститутах УРСР доби «відлиги» (Ч. 2)
Рискаль М. О. Внесок Київського заводу обчислювальних та керуючих машин у розвиток народного господарства Української РСР у 1971–1975 рр.
Бородай І. С. Становлення теорії кріоконсервації сім’я сільськогосподарських тварин
Гмиря А. О. Реалізація центральними органами управління України державної економічної стратегії (2000–2014 рр.)
Головко О. М. Виноградарство на подільському узбережжі Дністра: регіональна специфіка та українсько–молдовські господарські контакти
Павленко С. Ф. Візуальні джерела в сучасних історичних студіях:проблеми дослідження та інтерпрет
Тарасенко О. О. Професор Володимир Антонович у спогадах учнів
Демченко В. О., Незліна О. А. Наукові досягнення вченого Івана Олексійовича Вишнеградського в створенні теорії стійкості
Дорошенко В. С. Історіографія концептуальних підходів до розробки проблеми державного управління (історичний контекст)
Поливач М. А. Зоотехнічна наукова школа І. В. Бельговського – П. Д. Пшеничного
Рудюк А. В. Символ Архангела Михаїла в міській геральдиці України
Камакин М. В. Снижение цен на нефть как внешний фактор в процессе дезинтеграции СССР (Падіння цін на нафту як зовнішній фактор процесу дезинтеграції СРСР)
Шевченко О. Т. Історичний аналіз розвитку класичного анархізму ХІХ – початку ХХ ст. Золотарьов В. С. Діяльність партії кадетів під час Першої світової війни
Заплетнюк О. А. Царська влада в Єгипті та фіванське жрецтво в період XVIII династії
Магдич О. Р. Конфлікт між королівською владою та католицькою церквою у Польщі у 1078–1079 рр.
Примаченко І. О. Ключові питання Фолклендської війни 1982 року за документами Фундації Маргарет Тетчер
Неприцький О. А. Рік Польщі у Великій Британії (травень 2009 – червень 2010) в контексті формування національного бренду
Петренко К. А. Роль Німеччини у Боснійській війні (1992–1995 рр.)
Шапиро А. С. Шоа в памяти Диаспоры. Исследование исторической памяти Холокоста среди студентов программы Маса–Ариэль (Шоа в пам’яті Діаспори. Дослідження історичної пам’яті Голокосту серед студентів програми Маса–Аріель)
Алауддин А. И. Значение топонимов в изучении средневековий истории Иреванской провинции и Восточной Анатолии (Значення топонімів у вивченні середньовічної історії Іреванської провінції та Східної Анатолії)
Veliyev A. A. Caucasus Islamic Army in the Turkish press (1918–1920 years) (Кавказька Ісламська Армія в Турецькій пресі (1918–1920 роки)
Гладченко С. В. Ґендерний аналіз в структурах органів влади (на прикладі Тунісу)

Філософські науки

Видриган М. В. Нове аристотелівське бачення волі і свободи в античній філософії
Драпогуз В. П. Сценарії майбутнього цивілізації в концепціях С. Гантінгтона і І. Валлерстайна
Масаев М. В. Фридрих фон Хайек: свобода, демократия, капитализм (философско–исторический анализ) (Фрідріх фон Хайек: свобода, демократія, капіталізм (філософсько–історичний аналіз)
Матвієнко І. С. Природа людини та екзистенція у філософських роздумах С. К’єркегора
Мелещук А. А. Історія як процес органічного розвитку людства в історіософії Володимира Соловйова
Невмержицька О. М. Аксіологічні погляди та естетичні категорії у творчості Олексія Федоровича Лосєва
Петрук Я. В. Походження та становище людини в поглядах Гавриїла Костельника
Савицька І. М., Купрейчук Ж. А. Філософія свободи Т. Шевченка крізь призму сьогодення
Яручик А. И. Опыт познания человека в философии М. Монтеня (Досвід пізнання людини у філософії М. Монтеня)
Селищева Д. В. Разомкнутость Dasein als Mitsein в философии Мартина Гайдеггера (Розімкнутість Dasein als Mitsein в філософії Мартіна Гайдеггера)
Петрушко Л. А. Обставини печалі та плачу в тексті Києво–Печерського Патерика
Яковенко А. І. Двовір’я: сутність діалектики християнства і язичництва періоду Київської Русі
Дьоміна О. В. Історична поетика кіно Д. Бордвела
Єгупов М. В. Текст ідентичності в контексті соціалізації: лінії смислової напруги
Козачинська В. В. Екзистенційні грані суб’єктивності: свобода осмисленого «стояння у ніщо»
Бабина Т. Г. Ментальні полюси соціокультурних трансформацій
Бойко А. О. Фактор маси і його кумулятивний ефект в сучасному суспільстві
Герасименко М. В. Детермінанти змістовної динаміки ідеї
Ємельяненко Є. О. Перехідність та маргінальність в добу глобалізації
Зубов В. О. Кроскультурні стилеві характеристики життєдіяльності сучасної людини
Олексенко Р. І. Філософія розвитку інформаційного суспільства в епоху глобалізації
Стецюра К. О. Медіа картина світу як матриця конструювання особистості в інформаційному суспільстві
Мамедова А. М. Место и роль юридической ответственности в демократическом гражданском обществе (Місце і роль юридичної відповідальності в демократичному громадянському суспільстві)
Сковронський Б. В. Феноменологія художнього образу
Слюсар В. М. Деякі зауваження до визначення поняття «насилля»: соціально–філософський аспект
Солонько Л. А. Про локальні інтерпретації релігійних концепцій спасіння
Терепищий С. О. Явище футурології в контексті проблем соціальної філософії
Фіалко Н. А. Змістовні акценти гуманітарної парадигми
Халіман М. А. Світоглядне протистояння: атрибути та форми
Береза В. О. Довіра до влади як показник політичної соціалізації особистості
Ягодзінський С. М. Стратегії реалізації соціокультурного потенціалу глобальних інформаційних мереж
Казак Є. О. Переосмислення засад історичного матеріалізму у філософії постмарксизму
Горбова І. О. Соціальна роль української інтелігенції у сучасних трансформаційних умовах
Насєдкіна О. О. Світоглядні настанови казки: філософська рефлексія
Кривега Л. Д., Сухарева Е. В. Мировой туризм: тенденции развития (Світовий туризм: тенденції розвитку)
Ніколайчук Г. Г. Теоретичні аспекти дослідження взаємозв’язку спорту і політики
Завальнюк О. В. Колективістська природа спорту
Приймак Д. Й. Домодерні, модерні та постмодерні форми глобалізації культури в контексті туристичної діяльності
Рябченко В. І. Гуманістичний вимір монопольного аграрного бізнесу в Україні: світоглядно–компетентнісний аспект
Фатхутдінова І. Роль державної сімейної політики в зміцненні інституту української родини
Чугай О. М. Корпоративна культура та соціальна відповідальність у соціокультурному вимірі економіки
Гоцалюк А. А. Вплив суспільних чинників на еволюцію різдвяно–новорічних обрядів Гуцульщини
Буяк Б. Б. Світоглядно-філософський аналіз студентського лідерства
Опанасюк Ю. І. Людський капітал - основний фактор впровадження освітніх інновацій
Антіфєєва Х. Проблема гендерної рівності і нерівності в культурно–освітньому просторі: філософський аналіз
Кубко В. П. Формування гендерної культури студентів вищих навчальних закладів
Гуменюк А. М. Підручник як один із засобів становлення нелінійного мислення майбутнього педагога в умовах модернізації вищої педагогічної освіти
Кузін М. С. Поза–культурні виміри ліберальної освіти
Новіцька Т. В. Філософський аналіз деяких проблем трансформації системи фізико–математичної, природничої освіти в контексті змін освітньої парадигми
Троїцька О. М. Філософсько–освітній вимір можливостей та потенціалу «полікультурності»

Політичні науки

Григор О. О.Проблеми досягнення консенсусу між державою і суспільством на підставі терпимості й толерантності
Макаренко Б. Духовні детермінанти активізації політичної участі особистості
Валюшко І. О. Алармістські аспекти теорій інформаційного суспільства
Король А. Інформаційні стандарти в сучасній системі міжнародних зносин
Лаврук Т. П. Асиметрія сучасного світопорядку: фактори об’єктивації
Славіна О. В. Технологія роботи з символом: умови, етапи, наслідки
Веденєєв В. О. Інтерпретації культури як стилю політичної поведінки суб’єкта політичного процесу
Краснопольська Т. М. Співвідношення понять «паритетна демократія» та «гендерна демократія»
Аксельрод Р. Б. Конфліктологічна культура управлінської еліти як чинник компетентного прийняття політичних рішень
Далявська Т. П. Політико–правова колізія як підстава для визнання/невизнання нових держав/державоподібних утворень
Каміль Сигідус. Українська криза в контексті концепції зіткнення цивілізацій Самуеля Ф. Хантінгтона
Маркітантов В. Ю. Функції політичної еліти: виклики сучасної України
Дашевська О. В. Геополітичні наслідки циклічності політичних криз в Україні
Гoцуляк В. М. Формування правових засад політичного лобізму в Україні
Наконечний М. В. Проблема регіоналізованої ідентичності Донбасу в контексті національної ідентичності України та реінтеграції регіону
Кацуба М. О. Художнє кіно як мас медіа: особливості впливу на політичні процеси
Ключник Р. М. Вища освіта в умовах політичної кризи: функціональні особливості
Шеремета О. М. Українсько–польські стосунки у Галичині та політика австрійського уряду кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Бадер А. В. Місце та роль студентської молоді в політичній системі СРСР у середині 1950–х – середині 1980–х рр. (на матеріалах Донбасу)
Вонсович О. С. Європейський та євроатлантичний напрями подальшого розвитку системи безпеки в Європі
Білоконь А. О. Політичний архів зовнішньополітичного відомства Німеччини про німецько–японські відносини 30–х рр. ХХ століття
Карадемир Г. С. Экономические интересы Турции на Южном Кавказе (Економічні інтереси Туреччини на Південному Кавказі)
Озен М. А. Тактика и стратегия Запада, Турции и России на территории Южного Кавказа (Тактика і стратегія Заходу, Туреччини і Росії на території Південного Кавказу)

Наукове життя

Масаев М. В. Анатомия и физиология культурной антропологии (Анатомія та фізіологія культурної антропології). Рецензія на: Введение в культурную антропологию: учеб. для вузов / О. А. Габриелян, А. В. Швецова, Е. В. Донская, Е. Б. Ильянович, А. А. Коноплева, Н. Н. Кузьмин, А. Ю. Микитинец, О. И. Микитинец, М. В. Сомов. – Симферополь: Издательство «ЧП Предприятие Феникс», 2014. – 298 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Барановский А. А. Социальная мотивация гайдамаческих походов запорожцев во времена Новой Сечи
Животовская Д. Н. Просветительская деятельность физико–математических обществ Украины второй половины XIX – начала ХХ века
Березовская В. В. Дунайские княжества на пути к независимости: неудачные попытки 1856–1857 гг.
Андрейкив К. В. Характеристика традиционного ткачества и портновского ремесла бойков (вторая половина XIX – середина ХХ века)
Мищак И. Н. Проблемные аспекты формирования Украинской армии на начальном этапе Украинской революции (весна – лето 1917 года)
Гайсенюк В. В. Москвофильское движение в Галичине и Буковине в период второй российской оккупации края (1916–1917 гг.)
Авхутская С. А. Вольноказаческое движение в эпоху Гетманщины П. Скоропадского: попытки возрождения и причины неудач
Проценко В. В. Образовательный профсоюз УССР в средине 1920–х гг.: положения, проблемы, задания (по материалам Первого всеукраинского учительского съезда в Харькове)
Малеончук Г. А. Этносоциальные и демографические процессы в Луцке в 1919–1939 гг.
Калкутина Н. В. Агентурно–оперативная работа в лагерях НКВД (МВД) для военнопленных (на примере Южной Украины)
Гилязетдинов Р. Н. Из истории создания и деятельности Одесского краевого сельскохозяйственного музея имени профессора К. А. Тимирязева
Ващенко С. В. Вклад конструкторских коллективов времён Второй мировой войны в восстановление народного хозяйства УССР: историография вопроса
Гай–Ныжнык П. П. Украинская Держава: историческое свершение и развеянная параллельная действительность (Акт 30 июня и революционное государственное строительство под руководством ОУН(р) в 1941–1942 гг. как проявление национального действия и символ суверенных устремлений украинского народа)
Красницкая А. Н. Украина во время Второй мировой и Великой Отечественной войн
Полуда В. А. Статус военнопленных в нацистских лагерях на территории рейхскоммиссариата «Украина» и в зоне военной оккупации
Бей Р. В. Лаборатория машиностроения и проблем сельскохозяйственной механики АН УССР (1945–1956)
Савченко И. В. Детская повседневность в городах юго–восточной Украины вт. пол. 50–х – пер. пол. 60–х гг. ХХ ст. по материалам устных источников
Лукьяненко А. В. На грани рационального и трансцендентного: образовательно ориентированный досуг и вера в педагогических институтах УССР времён «оттепели» (Ч. 2)
Рыскаль Н. А. Вклад Киевского завода вычислительных и управляющих машин в развитие народного хозяйства Украинской ССР в 1971–1975 гг.
Бородай И. С. Становление теории криоконсервации семени сельскохозяйственных животных
Гмыря А. А. Реализация центральными органами управления Украины государственной экономической стратегии (2000–2014 гг.)
Головко А. Н. Виноградарство на подольском побережье Днестра: региональная специфика и украинско–молдавские хозяйственные контакты
Павленко С. Ф. Визуальные источники в современных исторических исследованиях: проблемы изучения и интерпретации
Тарасенко О. А. Профессор Владимир Антонович в воспоминаниях учеников
Демченко В. А., Незлина Е. А. Научные достижения ученого Ивана Алексеевича Вышнеградского в создании теории устойчивости
Дорошенко В. С. Историография концептуальных подходов к разработке проблемы государственного управления (исторический контекст)
Полывач М. А. Зоотехническая научная школа И. В. Бельговского – П. Д. Пшеничного
Рудюк А. В. Символ Архангела Михаила в городской геральдике Украины
Камакин М. В. Снижение цен на нефть как внешний фактор в процессе дезинтеграции СССР
Шевченко О. Т. Исторический анализ развития классического анархизма XIX – начала ХХв.
Заплетнюк О. А. Царская власть в Египте и фиванское жречество в период XVIII династии
Магдич О. Р. Конфликт между королевской властью и католической церковью в Польше в 1078–1079 гг.
Примаченко И. А. Ключевые вопросы Фолклендской войны 1982 года по документам Фонда Маргарет Тэтчер
Неприцкий А. А. Год Польши в Великобритании (май 2009 – июнь 2010) в контексте формирования национального бренда
Петренко Е. А. Роль Германии в Боснийской войне (1990–1995 гг.)
Шапиро А. С. Шоа в памяти Диаспоры. Исследование исторической памяти Холокоста среди студентов программы Маса–Ариэль
Алауддин А. И. Значение топонимов в изучении средневековий истории Иреванской провинции и Восточной Анатолии
Велиев А. А. Кавказская Исламская Армия в Турецкой прессе (1918–1920 годы)
Гладченко С. В. Гендерный анализ в структурах органов власти (на примере Туниса)

Философские науки

Видриган Н. В. Новое аристотелевское видение воли и свободы в античной философии
Драпогуз В. П. Сценарии будущего цивилизации в концепциях С. Гантингтона и И. Валлерстайна
Масаев М. В. Фридрих фон Хайек: свобода, демократия, капитализм (философско–исторический анализ)
Матвиенко И. С. Природа человека и экзистенция в философских размышлениях С. Кьеркегора
Мелещук А. А. История как процесс органического развития человечества в историософии Владимира Соловьева
Невмержицкая Е. Н. Аксиологические взгляды и эстетические категории в творчестве Алексея Федоровича Лосева
Петрук Я. В. Происхождение и положение человека во взглядах Гавриила Костельника
Савицкая И. М., Купрейчук Ж. А. Философия свободы Т. Шевченко сквозь призму настоящего
Яручик А. И.Опыт познания человека в философии М. Монтеня
Селищева Д. В. Разомкнутость Dasein als Mitsein в философии Мартина Гайдеггера
Петрушко Л. А. Обстоятельства печали и плача в тексте Киево–Печерского Патерика
Яковенко А. И. Двоеверие: сущность диалектики христианства и язычества периода Киевской Руси
Дёмина Е. В.Историческая поэтика кино Д. Бордвела
Егупов Н. В. Текст идентичности в контексте социализации: линии смыслового напряжения
Козачинская В. В. Экзистенциальные грани субъективности: свобода осмысленного «стояния в ничто»
Бабина Т. Г. Ментальные полюса социокультурных трансформаций
Бойко А. А. Фактор массы и его кумулятивный эффект в современном обществе
Герасименко Н. В. Детерминанты содержательной динамики идеи
Емельяненко Е. О. Переходность и маргинальность в эпоху глобализации
Зубов В. А. Кросскультурные стилевые характеристики жизнедеятельности современного человека
Олексенко Р. И. Философия развития информационного общества в эпоху глобализации
Стецюра К. А. Медиа картина мира как матрица конструирования личности в информационном обществе
Мамедова А. М. Место и роль юридической ответственности в демократическом гражданском обществе
Сковронский Б. В. Феноменология художественного образа
Слюсар В. Н. Некоторые замечания к определению понятия «насилие»: социально–философский аспект
Солонько Л. А. О локальных интерпретациях религиозных концепций спасения
Терепищий С. А. Явление футурологии в контексте проблем социальной философии
Фиалко Н. А. Содержательные акценты гуманитарной парадигмы
Халиман М. А. Мировоззренческое противостояние: атрибуты и формы
Береза В. А. Доверие к власти как показатель политической социализации личности
Ягодзинский С. Н. Стратегии реализации социокультурного потенциала глобальных информационных сетей
Казак Е. А. Переосмысление принципов исторического материализма в философии постмарксизма
Горбовая И. А. Социальная роль украинской интеллигенции в современных трансформационных условиях
Наседкина О. О. Мировоззренческие наставления сказки: философская рефлексия
Кривега Л. Д., Сухарева Е. В. Мировой туризм: тенденции развития
Николайчук Г. Г. Теоретические аспекты исследования взаимосвязи спорта и политики
Завальнюк Е. В. Коллективистская природа спорта
Приймак Д. И. Домодерные, модерные и постмодерные формы глобализации культуры в контексте туристической деятельности
Рябченко В. И. Гуманистическое измерение монопольного аграрного бизнеса в Украине: мировоззренческо–компетентностный аспект
Фатхутдинова И. Роль государственной семейной политики в укреплении института украинской семьи
Чугай О. М. Корпоративная культура и социальная ответственность в социокультурном измерении экономики
Гоцалюк А. А. Влияние общественных факторов на эволюцию рождественско–новогодних обрядов Гуцульщины
Буяк Б. Б. Мировозренческо-философский анализ студенческого лидерства
Опанасюк Ю. И. Человеческий капитал - основной фактор внедрения образовательных инноваций
Антифеева К. Проблема гендерного равенства и неравенства в культурно–образовательном пространстве: философский анализ
Кубко В. П. Формирование гендерной культуры студентов высших учебных заведений
Гуменюк А. Н. Учебник как одна из составляющих становления нелинейного мышления будущего педагога в условиях модернизации образования в Украине
Кузин Н. С. Вне–культурные измерения либерального образования
Новицкая Т. В. Философский анализ некоторых проблем трансформации системы физико–математического, естественнонаучного образования в контексте изменений образовательной парадигмы
Троицкая Е. М. Философско–образовательное измерение возможностей и потенциала «поликультурности»

Политические науки

Григор О. А. Проблемы достижения консенсуса между государством и обществом на основании терпимости и толерантности
Макаренко Б. Духовные детерминанты активизации политического участия личности
Валюшко И. А. Алармистские аспекты теорий информационного общества
Король А. Информационные стандарты в современной системе международных отношений
Лаврук Т. П. Асимметрия современного миропорядка: факторы объективации
Славина О. В. Технология работы с символом: условия, этапы, результаты
Веденеев В. А. Интерпретация культуры как стиля политического поведения субъекта политического процесса
Краснопольская Т. Н. Соотношение понятий «паритетная демократия» и «гендерная демократия»
Аксельрод Р. Б. Конфликтологическая культура управленческой элиты как фактор компетентного принятия политических решений
Далявская Т. П. Политико–правовая коллизия как причина для признания/непризнания новых государств/государствоподобных образований
Камиль Сигидус. Украинский кризис в контексте концепции столкновения цивилизаций Cамуэля Ф. Хантингтона
Маркитантов В. Ю. Функции политической элиты: вызовы современной Украины
Дашевская О. В. Геополитические последствия цикличности политических кризисов в Украине
Гоцуляк В. М. Формирование правовых принципов политического лоббизма в Украине
Наконечный М. В. Проблема регионализованной идентичности Донбасса в контексте национальной идентичности Украины и реинтеграции региона
Кацуба Н. А. Художественное кино как масс медиа: особенности влияния на политические процессы
Ключник Р. М. Высшее образование в условиях политического кризиса: функциональные особенности
Шеремета О. М. Украинско–польские отношения в Галичине и политика австрийского правительства конца XIX – нач. ХХ в.
Бадер А. В. Место и роль студенческой молодёжи в политической системе СССР в середине 1950–х – середине 1980–х гг. (на материалах Донбасса)
Вонсович А. С. Европейское и евроатлантическое направления дальнейшего развития системы безопасности в Европе
Белоконь А. А. Политический архив внешнеполитического ведомства Германии о немецко–японских отношениях 30–х гг. ХХ века
Карадемир Г. С. Экономические интересы Турции на Южном Кавказе
Озен М. А. Тактика и стратегия Запада, Турции и России на территории Южного Кавказа

Научная жизнь

Масаев М. В. Анатомия и физиология культурной антропологии. Рецензия на: Введение в культурную антропологию: учеб. для вузов / О. А. Габриелян, А. В. Швецова, Е. В. Донская, Е. Б. Ильянович, А. А. Коноплева, Н. Н. Кузьмин, А. Ю. Микитинец, О. И. Микитинец, М. В. Сомов. – Симферополь: Издательство «ЧП Предприятие Феникс», 2014. – 298 с.

CONTENT

Historical studiens

Baranovskiy O. A. The social motivation of Zaporizhzhya hajdamak robberies in period of New Sich
Zhyvotivska D. M. Educational activities Physical and Mathematical Societies of Ukraine second half of XIX – early XX century
Berezovskaya V. V. Danubian principalities on the road to independence: 1856–1857 years of failed attempts
Andreikiv C. V. Characteristic of Boyko traditional weaving and tailoring (second half of the XIXth – mid XXth century)
Myshchak I. M. Problematic aspects of Ukrainian army formation at the initial stage of the Ukrainian revolution (spring – summer 1917)
Haiseniuk V. V. The Russophile movement in Galicia and Bukovyna during the second Russian occupation of the region (1916–1917)
Avkhutska S. O. Free–Cossack movement during the hetmanate of P. Skoropadsky: attempts of revival and causes of failures
Protsenko V. V. Education Trade Union of the USSR in the middle of 1920s: situation, problems, assignments (based on the First National Teachers’ Congress in Kharkov)
Maleonchuk G. O. Ethnosocial and demographic processes in Lutsk in 1919–1939
Kalkutina N. V. Intelligence–operational work in the camps of the NKVD (MVD) for prisoners of war (on an example of South of Ukraine)
Gilyazetdinov R. N. From the history of foundation and activities of Odessa Regional Agricultural Museum named after Professor K. A. Tymiryazyev
Vashchenko S. V. The constructive teams’ contribution during the reconstruction of national economy of USSR in the course of World War II: historiography issues
Hai–Nyzhnyk P. P. Ukrainian State: a historic achievement, and to dispel the parallel reality (Act on June 30 and the revolutionary state–building under the leadership of the OUN(r) in 1941–1942. as a manifestation of national character and actions of sovereign aspirations of the Ukrainian people)
Krasnitskaya G. M. Ukraine during the Second World War and the Great Patriotic War
Poluda V. A. The status of the prisoners of war in Nazi camps on the territory of Reichskommissariat «Ukraine» and in the zone of military occupation
Bey R. V. Laboratory of Engineering and Problems of Agricultural Mechanics of Academy of Sciences of the USSR (1945–1956)
Savchenko I. V. Children’s daily life in the cities of the south–eastern Ukraine in the second half of the 50th – first half of the 60th XX century based on oral sources
Lukyanenko О. V. At the turn of rational and transcendental: education oriented leisure and faith in pedagogical institutes of Ukrainian Soviet Socialist Republic during the «thaw» period (Р. 2)
Ryskal N. A. Kiev Plant of Electronic and Operating Machinery contribution to economic development of USSR in 1971–1975
Boroday I. S. Formation of the theory of sperm of farm animal cryopreservation
Gmyria A. O. Realization of the state economic strategy by central government of Ukraine (2000–2014 years)
Holovko O. M. Viticulture in the Podolian Coast of Dniester: the regional specificity and Ukrainian–Moldovan economic contacts
Pavlenko S. F. Visual sources in modern historical studies: problems of research and interpretation
Tarasenko O. O. Professor Volodymyr Antonovych in memories of followers
Demchenko V. O., Nezlіna O. A. The scientific achievements of the scientist Ivan Vyshnegradsky in creating stability theory
Doroshemko V. S. Historiography of the conceptional approaches of public administration in historical context
Polyvach M. A. Zootechnical scientific school of I. V. Belgovskiy and P. D. Pshenychniy
Rudiuk A. V. The symbol of the Archangel Michael in Ukrainian urban heraldry
Kamakin M. V. Falling oil prices as external factor in the process of disintegration of the USSR
Shevchenko O. T. Historical analysis of the development of classical anarchism XIX – early XX century
Zapletniuk O. A. The royal power in Egypt and the Theban priesthood during the XVIII dynasty
Magdych O. R. The conflict between the royal power and the Catholic Church in Poland in the 1078–1079
Primachenko I. O. Key issues of the Falklands War 1982 by Margaret Thatcher Foundation documents
Neprytskyi О. А. Polska! Year in Great Britain (May 2009 – June 2010) in the Context of Forming the National Brand
Petrenko K. A. The role of Germany in the Bosnian war (1992–1995)
Shapiro H. S. The Shoah in memory of Diaspora. The research of historical remembering of the Holocaust among the students of Masa–Ariel program
Alauddin A. I. The significance of toponyms in the study of the medieval history of the Irevan province and the Eastern Anatolia
Veliyev A. A. Caucasus Islamic Army in the Turkish press (1918–1920 years)
Gladchenko S. V. Gender analysis of the structures of government (for example, Tunisia)

Philosophic sciences

Vidrigan N. V. New vision will Aristotelian and freedom in ancient philosophy
Drapohuz V. P. Scenarios of the future of our civilization according to the conceptions of S. Huntington and I. Wallerstein
Masayev M. V. Friedrich von Hayek: freedom, democracy, capitalism (philosophy and history analyses)
Matvienko I. S. Human nature and existence in philosophical thinking S. Kierkegaard
Meleschuk A. А. History as a process of organic development of mankind in the historiosophy of Vladimir Solovyov
Nevmerzhitska E. N. Axiological views and aesthetic categories in the works of Alexei Fedorovich Losev
Petruk Ya. V. Genesis and status of man in the views of Gabriel Kostelnyk
Savitska I. M., Kupreychuk J. A. The philosophy of freedom of Taras Shevchenko through the prism of today’s
Yaruchyk A. I. The experience of human cognition in the philosophy of M. Montaigne
Selysheva D. V. Disclosedness of Dasein als Mitsein in the Martin Heidegger’s philosophy
Petrushko L. A. The circumstances of sadness and sorrow in the text of the Kyiv–Caves Paterikon
Yakovenko A. I. Double faith: the essence of the dialectics of Christianity and heathenism during Kyiv Rus Period
Domina O. V. Historical poetics of cinema of D. Bordwell
Yehupov M. V. The text of identity in the context of socialization: the lines of semantic tension
Kozachynska V. V. To existential facets of subjectivity: freedom of sensible «standing in nothing»
Babyna T. G. Mental poles of sociocultural transformations
Boiko A. O. A factor of mass and its cumulative effect in modern society
Herasymenko M. V. Determinants for the semantic developments of ideas
Yemelyanenko Ye. O. Transitional and marginality in the age of globalization
Zubov V. O. Crosscultural style characteristics vital activity of modern man
Oleksenko R. I. The philosophy of the information society development in the era of globalization
Stetsura K. O. Media picture of the world as a matrix design identity in the information society
Mamedova A. M. Place and role of legal responsibility in a democratic civil society
Skovronskij B. V. The phenomenology of the artistic image
Slyusar V. M. Some remarks to the definition of concept of «violence»: social and philosophical aspect
Solonko L. A. About local interpretations of religious conceptions of salvation
Terepyshchyi S. O. Futurology in а problems field of social philosophy
Fialko N. A. Semantic emphasis in humanitarian paradigm
Khaliman M. A. Worldview confrontation: attributes and forms
Bereza V. A. The credibility of the government as a measure of political socialization
Yagodzinskyi S. М. Strategies for implementation of socio–cultural potential of global information networks
Kazak Ie. O. Revision of principles of historical materialism in post–marxist philosophy
Horbova I. O. Social role of Ukrainian intelligentsia in modern transformation conditions
Nasedkina O. O. Tales’ worldview precepts: philosophical reflection
Kryvega L. D., Sukhareva E. V. World tourism: Development Trends
Nikolaychuk G. G. Theoretical aspects of the research of sports and politics interaction
Zavalniuk O. V. Collectivist nature of sport
Pryimak D. Yo. Pre modern, modern and postmodern forms of cultural globalization in the context of tourist activity
Ryabchenko V. I. Humanistic dimension of the monopoly in agricultural business market in Ukraine: competent outlook
Fatkhutdinova I. The role of the state family policy to strengthen the institution of the Ukrainian family
Chugay O. M. Corporate culture and social responsibility in the socio–cultural dimension of the economy
Gocalyuk A. A. The influence of social factors on the evolution of Christmas and New Year ceremonies Hutsulschyna
Buyak B. B. Ideological and philosophical analysis of student’s leadership
Opanasyuk Yu. I. Human Capital - a major factor implementation educational innovations
Antifeeva Ch. The problem of gender equality and inequality in the cultural and educational space: the philosophical analysis
Кubko V. P. The formation of gender culture of the high education establishment students
Gumenuk A. M. Textbook as one of the components of non–linear thinking of the future teacher becoming in conditions of modernization of education in Ukraine
Kuzin M. S. Non–cultural dimensions of liberal education
Novitska T. V. Philosophical analysis of some problems of the transformation of the system of physical and mathematical, natural education in the context of changes in the educational paradigm
Troitska O. M. Philosophical–educational measuring of «polycultureness» possibilities and potential

Political sciences

Grigor O. О. Problems consensus between state and society based on tolerance and tolerance
Makarenko B. Spiritual determinants enhance political participation of the individual
Valiushko I. O. The alarmist aspects of information society theories
Korol A. Information standards in the modern system of international relations
Lavruk T. P. Asymmetry of the modern world order: objectification factors
Slavina O. V. Technology of symbolic manipulating: conditions, stages, consequences
Vedeneyev V. А. The interpretation of culture as a political behavioral style of a political process subject
Krasnopolska T. М. Interrelation between the concepts of «parity democracy» and «gender democracy»
Axelrod R. B. Conflict culture of the managerial elite as a factor of competent decision–making process
Daliavska T. Р. Policy and Legal collision as basis for recognition/nonrecognition of new states/state–like entities
Kamil Sygidus. Crisis in Ukraine in the light of the Samuel P. Huntington’s clash of civilizations concept
Markitantov V. Y. Functions of political elite: modern Ukraine challenges
Dashevsk’a O. V. Geopolitical effects of the political crises cyclicality in Ukraine
Gotsuliak V. M. Forming of legal principles of political lobbyism is in Ukraine
Nackonechnyi M. V. The problem of regionalized Donbas identity in the context of Ukrainian national identity and regional reintegration
Katsuba M. O. Feature film as mass media: peculiarities of influence on political processes
Kliuchnyk R. M. Higher education under political crisis: functional peculiarities
Sheremeta O. M. Ukrainian–Polish relations in Galicia and policies of the Austrian government late XIX – early XX century
Bader A. V. The place and role of students youth in the political system of USSA in the middle of 1950 – middle of 1980 (on Donbas materials)
Vonsovych O. S. European and Euro–Atlantic directions of further development of the system of security in Europe
Bilokon A. O. Political Archive of the German Federal Foreign Office on German–Japanese relations in 1930s
Karademir G. S. Economic Interests of Turkey in the South Caucasus
Ozen M. A. Tactics and Strategy of the West, Turkey and Russia in the South Caucasus

Scientific life

Masayev M. V. Anatomy and physiology of cultural anthropology. Review on: Introduction into Cultural Anthropology: manual for higher educational esteblishments / О. А. Gabrielyan, А. V. Shvetsova, Е. V. Donskaya, Е. B. Ilyanovich, А. А. Conoplyova, N. N. Kuzmin, А. Y. Mikitinets, О. I. Mikitinets, М. V. Somov. – Simferopol: Edition «PE Enterprise Fenix», 2014. – 298 p.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>