"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2015. Випуск 99 - 2015
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Солдатенко В. Ф. Українські партії революційної доби і формування національно–політичної ідентичності громадян (1917–1918 рр.)
Коник О. О. Катеринославські селяни на кафедрі Державної думи Російської імперії (1906 р.)
Швидченко Т. М. Отаман Волох та його прибічники під час Першого Зимового походу (1919–1920 рр.)
Скакальська І. Б. Кооперативна діяльність української еліти Волинського воєводства (1921–1939 рр.)
Островська Н. Д. Кадрове забезпечення системи освіти в новоутвореній Тернопільській області в період 1939–1941 рр.
Волошин М. М. Львівський осередок української етнографії: основні напрями наукової діяльності у 1939–1959 роках
Кравчук Л. В. Радянізація освіти Тернопільщини в 40 роках: ідеологічний і методологічний аспекти
Киридон П. В. Номенклатурник Української РСР повоєнної доби (1945 – середина 1960–х років) як елемент бюрократичної системи
Лук’яненко О. В. «Мій характер не підходить для вчителювання»: професійне покликання студентів педагогічних вишів УРСР доби «відлиги» (Ч. 1)
Малярчук О. М. Структура тваринництва колгоспів західних областей Української РСР (1960–1990 рр.)
Посохов І. С. Історія розвитку туризму у Німеччині: досвід для України
Бей Р. В. Всесоюзний науково–дослідний інститут з випробувань машин і обладнання для тваринництва і кормовиробництва (1948–1990)
Бородай І. С. Становлення фізіології сільськогосподарських тварин на українських землях
Вербицький В. А. З історії розвитку шкільного водного спорту на Миколаївщині (початок ХХ ст.)
Гайдаєнко І. В. Історія розвитку вітрових електростанцій в Україні в контексті генетичної коеволюції антропогенних і природних систем
Стрільчук Л. В. Вплив історичних стереотипів на становище української національної меншини у Республіці Польща: труднощі, реалії, перспективи
Чепурда Г. М. Розбудова зрошувальної системи України відповідно до «Великого плану перетворення природи»
Донська М. Д. Хронологія методів та технологій очистки води в світі
Гвоздков С. Ю. Формування концептуальних засад політики адміністрацій Дж. У. Буша щодо держав пострадянського простору
Адамський В. Р. Джерела з історії богословського факультету Кам’янець–Подільського державного українського університету
Іваницький І. В. Лонгин Цегельський на еміграції (за матеріалами фондів ЦДІАЛ)
Салата О. О. Діяльність Міністерства народної освіти і пропаганди Німеччини в системі нацистської ідеології в 1933–1941 рр.
Горобець О. О. Формування засад політики ЄС щодо Арктичного регіону (початок ХХІ ст.)
Городня Н. Д. АСЕАН як модель регіональної взаємодії держав Південно–Східній Азії
Волканов С. И. К проблеме историчности декрета Мильтиада (До проблеми історичності декрету Мільтіада)
Алиева Р. Историко–этнографический заповедник Гала (Історико–етнографічний заповідник Гала)
Бахышова Р. Р. Хроники «Гарабагнаме» по истории Гарабага (Хроніки «Гарабагнаме» з історії Гарабага)
Бахтияров Г. А. Региональное сотрудничество Азербайджана: роль и место военных факторов (Регіональне співробітництво Азербайджану: роль і місце військових факторів)
Гасымов Р. Я. Деятельность Азербайджанской делегации в направлении защиты суверенных прав страны во время Стамбульской миссии (на основании османских архивных материалов) (Діяльність Азербайджанської делегації в напрямку захисту суверенних прав країни під час Стамбульської місії (на підставі османських архівних матеріалів)
Гулиев Э. А. З. М. Буниятов о некоторых вопросах истории Кавказской Албании (З. М. Буніятов про деякі питання історії Кавказької Албанії)
Исмаилов Ш. Основные этапы развития образования молодежи Азербайджана за рубежом (Основні етапи розвитку освіти молоді Азербайджану за кордоном)

Філософські науки

Boychenko M. I. Making global justice as a valuable functionalism in action (Творення глобальної справедливості як ціннісний функціоналізм у дії)
Брилинська Б. Ю. Семантичний аналіз поняття межі у контексті людського існування
Данилова Т. В. Концепция плюралистической идентичности в постмодернистской картине мира (Концепція плюралістичної ідентичності в постмодерністській картині світу)
Єгупов М. В. Змістовні параметри ідентичності як осереддя концептуальних протистоянь
Касьянов Д. В. Исторические волны цивилизационного развития человечества (Історичні хвилі цивілізаційного розвитку людства)
Киселиця С. В. Мудрість віри як цілісність людського буття
Ковчак В. Знаковий, логічний і символьний аспекти конструкції соціального світу: соціально–філософський аналіз
Лустин Ю. М. Индивидуализм как форма проявления личности в современном западном обществе (Індивідуалізм як форма прояву особистості в сучасному західному суспільстві)
Матвієнко І. С. Теорія гуманізму: «система людини» (К. Маркс та З. Фройд)
Вячеславова О. А. Філософсько–естетична рефлексія референціальної метафори в образотворчому мистецтві: до питання про співвідношення екстралінгвістичного та лінгвістичного символізму
Білоус А. О. Риторичні аспекти комунікації в Інтернет–мережі
Лаврова–Рейнфельд И. А. Методологические подходы и концептуальные обоснования философии субъективности (Методологічні підходи та концептуальні обґрунтування філософії суб’єктивності)
Матвієнко О. І. Символ як інструмент відображення дійсності: особливості й закономірності
Лимонченко В. В. Ситуация человека в свете давосской дискуссии: проблема парадигмы мышления (Ситуація людини в світлі давоській дискусії: проблема парадигми мислення)
Петренко Д. В. Артикуляція природи в контексті філософської антропології
Літвінчук Л. Й. Доля Просвітництва та «криза європейського людства»
Разуменко О. О. Активне і динамічне суспільство як передумова формування суспільства знань
Шевченко Г. А. Технологія як детермінанта соціокультурних перетворень у XXI сторіччі
Салій А. В. Людина–самотня на шляху до діалогу (М. Бубер)
Лященко І. С. Масова культура та сталий розвиток суспільства: до питання постановки проблеми
Терещенко М. М. Еволюція моделей інноваційного процесу як концептуальне підґрунтя вимог до професіонала з інноваційної діяльності
Шморгун Олександра О. Екзистенційний вимір українського модернізму: І. Франко, Леся Українка, В. Винниченко
Ягодзінський С. М. Соціально–синергетичні передумови комплексності системи глобальних інформаційних мереж
Олексенко Р. І. Релігійна соціалізація особистості підприємця
Пацан В. О. (Євлогій, єпископ Новомосковський) «За образом і подобою Божою»: біблійні витоки ідеї особистості
Гудима І. П. Ідея чуда та функціонування «інтервенціональної» термінології в християнській теології
Стеценко В. І. Особливості людиновимірного змісту екзистенціальної філософії: від екзистенціалізму до релігійного персоналізму
Богомолець О. В. Специфіка язичницького світогляду слов’ян в контексті його християнської трансформації
Вергелес К. М. Філософсько–релігієзнавчий аналіз віри та її критеріїв
Голодюк Н. В. «Почаївські святині» як центральні об’єкти паломництва та релігійного туризму у північно–західному регіоні України
Остащук І. Б. Біблійно–християнська семантика символізму гір
Приймак Д. Й. Паломництво в християнстві, буддизмі, мусульманстві як фактор глобалізації культури
Завальнюк Е. В. Спорт как деятельность личности (Спорт як діяльність особистості)
Карабань О. М. Формування засад громадянської активності особистості засобами виховання в сім’ї
Матвійчук Б. С. Мистецтво у рекламі парфумерного мистецтва
Загороднюк Ю. А. Ситком як актуальна форма комічного в масовій культурі
Нестерова М. А. Перспективы когнитивных практик в обучении (Перспективи когнітивних практик в навчанні)
Ганаба С. О. Природа знань у «суспільстві знань»: концептуальні абриси й освітні імплікації
Маруховська–Картунова О. О. Формування етнополітичних конфліктно–консенсусних компетентностей як складової циклу загальних компетентностей студентів
Антіфєєва Х. Теоретичний аналіз гендеру в культурно–освітньому просторі як філософська проблема
Гуменюк А. М. Евристичність нелінійного мислення для сучасного педагога
Зубченко Л. В. Філософія освіти та діалогічний контекст розвитку навчального процесу
Коновальчук В. І. Проблема творчого потенціалу особистості у філософії освіти
Костючков С. К. Формування сучасної моделі цивілізаційної особистісної компетентності засобами освіти й виховання
Гамидов Г. Агрессия против литературных и культурных пам

Політичні науки

Вєтринський І. М. Геополітичні передумови російської агресії проти України
Нінічук А. В. Україна та Польща в системі сучасних геополітичних координат: гуманітарний вектор співпраці
Потапенко Я. О. Рецепція відносин між владою і суспільством в інтелектуальному середовищі постмайданної України
Дунець В. Б. Громадянська освіта в дії: закордонний досвід та перспективи для України
Ніколайчук Г. Г. Застосування акторно–мережевої теорії для побудови моделі взаємозв’язку спорту і політики в Україні
Балацька О. Б. Політичне насилля як світова проблема: глобальні тенденції
Дашевська О. В. Синергетична парадигма в геополітиці
Макаренко Л. П. Роль вітчизняних ЗМІ в процесі політичних комунікацій
Меньшеніна А. Є. Різноманітність підходів до визначення поняття «інформаційне суспільство»
Григор О. О. Багатостороння дипломатія як чинник урегулювання міжнародних конфліктів і кризових ситуацій
Конах В. К. Сутність, головні підходи та принципи державного регулювання розвитком медіа–простору: наукове осмислення проблеми
Луцишин Г. І. До питання про представництво національних меншин у виборних органах влади
Назаров М. С. Пострадянський псевдодемократичний транзит
Приймак Л. П. Передумови та фактори демократичної консолідації: теоретико–методологічний підхід
Стойко О. М. Цілі правового регулювання діяльності політичних партій
Вонсович О. С. НАТО як основний контрибутор міжнародної безпеки
Валюх Л. І. Позиція консервативного уряду Солсбері щодо німецької колоніальної експансії в Африці (1885–1888 рр.)
Галаджій О. В. Характеристика основних концепцій політики безпеки адміністрацій Барака Обами щодо Азійсько–Тихоокеанського регіону
Мощенко О. Місце та роль Турецької Республіки в ключових регіональних об’єднаннях на Близькому Сході

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Солдатенко В. Ф. Украинские партии революционной эпохи и формирования национально–политической идентичности граждан (1917–1918 гг.)
Конык А. А. Екатеринославские крестьяне на кафедре Государственной думы Российской империи (1906 г.)
Швидченко Т. Н. Атаман Волох и его сторонники во время Первого Зимнего похода (1919–1920 гг.)
Скакальская И. Б. Кооперативная деятельность украинской элиты Волынского воеводства (1921–1939 гг.)
Островская Н. Д. Кадровое обеспечение системы образования в новообразованной Тернопольской области в период 1939–1941 гг.
Волошин М. М. Львовский центр украинской этнографии: основные направления научной деятельности в 1939–1959 годах
Кравчук Л. В. Советизация образования Тернопольщины в 40 годах: идеологический и методологический аспекты
Киридон П. В. Номенклатурщик Украинской ССР послевоенного времени (1945 – средина 1960–х годов) как элемент бюрократической системы
Лукьяненко А. В. «Мой характер не подходит для учительства»: профессиональное призвание студентов педагогических вузов УССР времён «оттепели» (Ч. 1)
Малярчук О. М. Структура животноводства колхозов западных областей Украинской ССР (1960–1990 гг.)
Посохов И. С. История развития туризма в Германии: опыт для Украины
Бей Р. В. Всесоюзный научно–исследовательский институт по испытанию машин и оборудования для животноводства и кормопроизводства (1948–1990)
Бородай И. С. Становление физиологии сельскохозяйственных животных на украинских землях
Вербицкий В. А. Из истории развития школьного водного спорта на Николаевщине (начало ХХ ст.)
Гайдаенко И. В. История развития ветровых электростанций в Украине в контексте генетической коэволюции антропогенных и природных систем
Стрильчук Л. В. Влияние исторических стереотипов на положение украинского национального меньшинства в Республике Польша: трудности, реалии, перспективы
Чепурда А. Н. Развитие оросительной системы Украины в соответствии с «Великим планом преобразования природы»
Донская М. Д. Хронология методов и технологий очистки воды в мире
Гвоздков С. Ю. Формирование концептуальных основ политики администраций Дж. У. Буша на постсоветском пространстве
Адамский В. Р. Источники по истории богословского факультета Каменец–Подольского государственного украинского университета
Иваницкий И. В. Лонгин Цегельский в эмиграции (по материалам фондов ЦГИАЛ)
Салата О. А. Деятельность Министерства народного просвещения и пропаганды Германии в системе нацистской идеологии в 1933–1941 гг.
Горобец А. А. Формирование принципов политики ЕС в отношении Арктического региона (начало ХХІ в.)
Городняя Н. Д. АСЕАН как модель регионального взаимодействия государств Юго–Восточной Азии
Волканов С. И. К проблеме историчности декрета Мильтиада
Алиева Р. Историко–этнографический заповедник Гала
Бахышова Р. Р. Хроники «Гарабагнаме» по истории Гарабага
Бахтияров Г. А. Региональное сотрудничество Азербайджана: роль и место военных факторов
Гулиев Э. А. З. М. Буниятов о некоторых вопросах истории Кавказской Албании
Исмаилов Ш. Основные этапы развития образования молодежи Азербайджана за рубежом

Философские науки

Бойченко М. И. Созидание глобальной справедливости как ценностный функционализм в действии
Брилинская Б. Ю. Семантический анализ понятия предела в контексте человеческого существования
Данилова Т. В. Концепция плюралистической идентичности в постмодернистской картине мира
Егупов Н. В. Содержательные параметры идентичности как средоточие концептуальных противостояний
Касьянов Д. В. Исторические волны цивилизационного развития человечества
Киселица С. В. Мудрость веры как целостность человеческого бытия
Ковчак В. Знаковый, логический и символьный аспекты конструкции социального мира: социально–философский анализ
Лустин Ю. М. Индивидуализм как форма проявления личности в современном западном обществе
Матвиенко И. С. Теория гуманизма: «система человека» (К. Маркс и З. Фрейд)
Вячеславова Е. А. Философско–эстетическая рефлексия референциальной метафоры в изобразительном искусстве: к вопросу о соотношении экстралингвистического и лингвистического символизма
Белоус А. А. Риторические аспекты коммуникации в сети Интернет
Лаврова–Рейнфельд И. А. Методологические подходы и концептуальные обоснования философии субъективности
Матвиенко О. И. Символ как инструмент отражения действительности: особенности и закономерности
Лимонченко В. В. Ситуация человека в свете давосской дискуссии: проблема парадигмы мышления
Петренко Д. В. Артикуляция природы в контексте философской антропологии
Литвинчук Л. И. Судьба Просвещения и «кризис европейского человечества»
Разуменко О. О. Активное и динамическое общество как предпосылка формирования общества знаний
Шевченко А. А. Технология как детерминанта социокультурных преобразований в XXI веке
Салий А. В. Человек–одинокий на пути к диалогу (М. Бубер)
Лященко И. С. Массовая культура и устойчивое развитие общества: к вопросу постановки проблемы
Терещенко М. Н. Эволюция моделей инновационного процесса как концептуальная основа требований к профессионалу по инновационной деятельности
Шморгун Александра А. Экзистенциальное измерение украинского модернизма: И. Франко, Леся Украинка и В. Винниченко
Ягодзинский С. Н. оциально–синергетические предпосылки комплексности системы глобальных информационных сетей
Олексенко Р. И. Религиозная социализация личности предпринимателя
Пацан В. А. (Евлогий, епископ Новомосковский) «По образу и подобию Божьему»: библейские истоки идеи личности
Гудыма И. П. Идея чуда и функционирование «интервенциональной» терминологии в христианской теологии
Стеценко В. И. Особенности человекомерного содержания экзистенциальной философии: от экзистенциализма к религиозному персонализму
Богомолец О. В. Специфика языческого мировоззрения славян в контексте его христианской трансформации
Вергелес К. Н. Философско–религиоведческий анализ веры и ее критериев
Голодюк Н. В. «Почаевские святыни» как центральные объекты паломничества и религиозного туризма в северо–западном регионе Украины
Остащук И. Б. Библейско–христианская семантика символизма гор
Приймак Д. И. Паломничество в христианстве, буддизме, мусульманстве как фактор глобализации культуры
Завальнюк Е. В. Спорт как деятельность личности
Карабань О. Н. Формирование основ гражданской активности личности средствами воспитания в семье
Матвийчук Б. С. Искусство в рекламе парфюмерного искусства
Загороднюк Ю. А. Ситком как актуальная форма комического в массовой культуре
Нестерова М. А. Перспективы когнитивных практик в обучении
Ганаба С. А. Природа знаний в «обществе знаний»: концептуальные абрисы и образовательные импликации
Маруховская–Картунова О. О. Формирование этнополитических конфликтно–консенсусных компетентностей как важной составляющей цикла общих компетентностей студентов
Антифеева К. Теоретический анализ гендера в культурно–образовательном пространстве как философская проблема
Гуменюк А. Н. Эвристичность нелинейного мышления для современного педагога
Зубченко Л. В. Философия образования и диалогический контекст развития учебного процесса
Коновальчук В. И. Проблема творческого потенциала личности в философии образования
Костючков С. К. Формирование современной модели цивилизационной личностной компетентности средствами образования и воспитания
Гамидов Г. Агрессия против литературных и культурных памятников Азербайджана

Политические науки

Ветринский И. М. Геополитические предпосылки российской агрессии против Украины
Ниничук А. В. Украина и Польша в системе современных геополитических координат: гуманитарный вектор сотрудничества
Потапенко Я. А. Рецепция отношений между властью и обществом в интеллектуальной среде постмайданной Украины
Дунец В. Б. Гражданское образование в действии: заграничный опыт и перспективы для Украины
Николайчук Г. Г. Применение акторно–сетевой теории для построения модели взаимосвязи спорта и политики в Украине
Балацкая Е. Б. Политическое насилие как мировая проблема: глобальные тенденции
Дашевская О. В. Синергетическая парадигма в геополитике
Макаренко Л. П. Роль отечественных СМИ в процессе политических коммуникаций
Меньшенина А. Е. Разнообразие подходов к определению понятия «информационное общество»
Григор О. А. Многосторонняя дипломатия как фактор урегулирования международных конфликтов и кризисных ситуаций
Конах В. К. Сущность, основные подходы и принципы государственного регулирования развитием медиапространства: научное осмысление проблемы
Луцишин Г. И. К вопросу о представительстве национальных меньшинств в органах власти
Назаров Н. С. Постсоветский псевдодемократический транзит
Приймак Л. П. Предпосылки и факторы демократической консолидации: теоретико–методологический подход
Стойко Е. М. Цели правового регулирования деятельности политических партий
Вонсович А. С. НАТО как основной контрибутор международной безопасности
Валюх Л. И. Позиция консервативного правительства Солсбери касательно немецкой колониальной экспансии в Африке (1885–1888 гг.)
Галаджий А. В. Характеристика концепций политики безопасности администраций Барака Обамы по Азиатско–Тихоокеанскому региону
Мощенко А. Место и роль Турецкой Республики в ключевых региональных объединениях на Ближнем Востоке

CONTENT

Historical studiens

Soldatenko V. F. Ukrainian parties of the revolutionary era and the formation of national and political identity of citizens (1917–1918 years)
Konyk O. О. Katerynoslav peasants at the tribune of the State Duma of the Russian empire (1906)
Shvydchenko T. M. Voloh Ataman and his supporters during the First Winter campaign (1919–1920)
Skakalska I. B. Cooperative activity of the Ukrainian elite of Volynsk voyevodstvo (1921–1939)
Ostrovskaya N. D. Staffing fledgling education system in the Ternopil region on period 1939–1941 year
Voloshyn M. M. The center of the Ukrainian ethnography of Lviv: main areas of scientific activity in 1939–1959 years
Kravchuk L. V. Sovietization of Ternopil to education in 40 years: ideological and methodological aspects
Kiridon P. V. The representative of nomenclature of Ukrainian SSR in postwar period (1945 – the middle of the 1960s) as an element of the bureaucratic system
Lukyanenko О. V. «My character is not suitable for teaching»: professional vocation of students of pedagogical institutes of the Ukrainian SSR of the «thaw» period (Р. 1)
Malyarchuk O. M. Structure of cattle breeding farms in western regions of Ukrainian SSR (1960–1990)
Posokhov I. S. The history of tourism development in Germany: the experience for Ukraine
Bey R. V. All–Union Scientific Research Institute for Testing of Machines and Equipment for Animal Husbandry and Fodder Production (1948–1990)
Boroday I. S. Becoming of farm animal physiology in the Ukrainian lands
Verbytskyi V. A. From the history of development of school water sports in mykolaiv region (the beginning of the 20th century)
Gaydaenko I. V. The history of the development of wind power in Ukraine in the context of genetic coevolution of human and natural systems
Strilchuk L. V. Influence of the historical stereotypes on the state of the Ukrainian national minority in the Republic of Poland: difficulties, realia, perspectives
Chepurda G. M. The development of the irrigation system of Ukraine in accordance with the Great Plan to Transform Nature
Donskaja M. D. Chronology of the methods and technologies of water purification in the world
Gvozdkov S. Y. Shaping of G. W. Bush Administrations’ Conceptual Framework towards post–Soviet Nations
Adamskyi V. R. Sources on the History of Theological Faculty of Kamyanets–Podilskyi State Ukrainian University
Ivanitskyy I. V. Longinus Tsehelskyi in exile (based on assets TsDIAL)
Salata O. O. Activities of the Ministry of Education and Promotion System in Germany of Nazi ideology in the 1933–1941 biennium
Horobets O. O. Development of the EU’s Arctic policy (beginning of the 21st century)
Gorodnia N. D. ASEAN as a Model of Southeast Asian Nations’ Regional Interaction
Volcanov S. I. On the problem of the historicity of Miltiades decree
Aliyeva R. Historical and Ethnographic Reserve Gala
Bahyshova R. R. Chronicles «Garabaghnamehs» on the history of Garabagh
Bakhtiyarov H. A. Azerbaijan’s regional cooperation: the role and place of military factors
Gasimov R. Y. The activity of the Azerbaijani delegation in the direction of protecting the sovereign rights of the country during Istanbul mission (based on the Ottoman archival materials)
Guliev E. A. Some issues of the medieval history of Caucasian Albania in the creation of Ziya Bunyadov
Ismailov Sh. The main stages of development of education of Azerbaijani youth abroad

Philosophic sciences

Boychenko M. I. Making global justice as a valuable functionalism in action
Brylynska B. Y. Semantic analysis of the concept «border» in the context of human existence
Danylova T. V. The concept of a pluralistic identity in the postmodern worldview
Yehupov M. V. Semantic parameters of identity as a conceptual focus of confrontation
Kasyanov D. V. Historical waves of civilization of mankind
Kyselytsia S. V. Wisdom of belief as integrity of human being
Kovchak V. Signed, logical and symbolic aspects of the construction of the social world: social and philosophical analysis
Lustin Yu. M. Individualism as a form of expression of personality in modern western society
Matvienko I. S. The theory of humanism: «a system of man» (Marx and Freud)
Vyacheslavova E. A. Philosophical and aesthetic reflexion of referential metaphor in fine arts: to the question of the relationship of extralinguistic and linguistic symbolism
Bilous A. O. Rhetorical aspects of communication in the Internet network
Lavrova–Reinfeld I. A. Methodological approaches and conceptual underpinnings of subjectivity philosophy
Matvienko O. I. Symbol as a tool for reflection of reality: features and patterns
Limonchenko V. V. The human situation in the light of davos discussion: the problem of the paradigm of thinking
Petrenko D. V. The articulation of nature in the context of philosophical anthropology
Litvinchuk L. Yo. The fate of the Enlightenment and the «crisis of European humanity»
Razumenko O. O. Active and dynamic society as the precondition forming of a knowledge society
Shevchenko A. A. Technology as a determinant of social and cultural transformations in the XXI century
Saliy A. V. The lonely man on the way towards the dialogue (M. Buber)
Lyashchenko I. S. Mass culture and sustainable development: the question of the problem statement
Tereshchenko M. М. Evolution of the innovation process models as a conceptual basis for the requirements for specialist in innovations
Shmorgun Oleksandra O. The existential measure of Ukrainian Modernism: I. Franko, Lesya Ukrainka, V. Vynnychenko
Yagodzinskyi S. M. Social and synergistic background of global information networks complexity
Oleksenko R. І. Religious socialization of the entrepreneur
Patsan V. O. (Eulogius, bishop of Novomoskovsk) «In the image and likeness of God»: the biblical origins of the concept of personality
Gudima I. P. The idea of a miracle, and the operation of «interventional» terminology in Christian theology
Stetsenko V. I. Features humandimension content of existential philosophy: from existentialism to religious personalism
Bogomolets O. V. Specificity of the Slavic pagan worldview in the context of its Christian transformation
Vergeles K. M. Philosophical and religious studies analysis of the faith and its criteria
Golodyuk N. V. «Pochaev shrines» as the central object of pilgrimage and religious tourism in the north-western region of Ukraine
Ostashchuk I. B. Biblical Christian symbolism of the semantics of mountains
Pryimak D. Yo. Pilgrimage in Christianity, Buddhism and Islam as the factor of cultural globalization
Zavalniuk O. V. Sport as an activity of the individual
Karaban О. M. Formation of civil activity of the person by means of education in the family
Matviychuk B. S. The art of perfumery art in advertising
Zagorodniuk Ju. А. Sitcom as a topical comic form in mass culture
Nesterova M. А. Perspectives of cognitive practices in education
Hanaba S. A. The nature of knowledge in the «knowledge society»: conceptual outlines and educational implications
Maruchovska–Kartunova О. О. Formation of the ethnopolitical conflict–consensus competences as an important component of the series of general competences of students
Antifeeva Ch. Theoretical analysis of gender in cultural and educational space as a philosophical problem
Gumenuk A. M. The heuristic potential of nonlinear thinking for the modern teacher
Zubchenko L. V. Philosophy of Education and dialogical context of the development of the educational process
Konovalchuk V. I. The problem of the creative potential of the person in philosophy of education
Kostyuchkov S. K. Establishing modern civilization personal competence model means education and training
Gamidov G. Aggression against the literary and cultural monuments of Azerbaijan

Political sciences

Vetrinsky I. M. Geopolitical preconditions of Russian aggression against Ukraine
Ninichuk A. V. Ukraine and Poland in the system of the modern geopolitical coordinates: humanitarian vector of cooperation
Potapenko Ya. O. The reception of the relations between the authorities and society in the intellectual circles of Ukraine after Maidan
Dunets V. B. Civic education in action: foreign experience and perspective for Ukraine
Nikolaychuk G. G. Actor–network theory application for construction sport and politics interconnection model in Ukraine
Balatska O. B. Political violence as a global problem: global trends
Dashevsk’a O. V. Synergetic paradigm in geopolitics
Makarenko L. P. The role of state media in the process of political communications
Menshenina A. Е. A variety of approaches to the definition of «information society»
Grigor O. O. Multilateral diplomacy as a factor in settling international conflicts and crisis situations
Konakh V. K. Essence, main approaches and principles the state regulation of the media space: scientific understanding of the problem
Lutsyshyn H. I. On the matter of representation of national minorities in elected government agencies
Nazarov N. S. Post–Soviet pseudo–democratic transit
Priymak L. P. The background and democratic consolidation factors: theoretical and methodological approach
Stoyko O. M. The objectives of legal regulation of political parties
Vonsovych O. S. NATO as a major contributor to international security
Valyukh L. I. The position of Salisbury conservative government on German colonial expansion in Africa (1885–1888)
Galadzhij О. V. Characteristics of the concepts of security policy of Barack Obama’s Asia–Pacific
Moshchenko O. Place and role of the Republic of Turkey in the key regional organizations in the Middle East
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>