"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2015. Випуск 100 - 2015
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Кривошея Ір. І. Товариство сотні в XVII–XVIIІ ст.: проблеми дослідження
Барвінок О. В., Кривошея І. І. Імперське законодавство про дворянське самоврядування у південно–західних губерніях Росії (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.)
Степник З. М. Розвиток винокурної промисловості в Київській губернії у другій половині ХІХ - на початку ХХ століття
Мельник І. С., Стоян Т. А. Туризм як науково–пізнавальна та дозвіллєва сфери повсякденного життя студентства України кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Студніцька–Мар’яньчик К. Капіталістичні тенденції у польському землеробстві ХІХ століття
Бей Р. В. Розроблення проблем механізації тваринництва в контексті діяльності Всеукраїнської академії сільськогосподарських наук (1931–1935)
Білоконь А. О. Політичний архів зовнішньополітичного відомства Німеччини про німецько–японські відносини 30–х рр. ХХ століття
Петренко А. А. Місіонерський імператив та прояв екуменізму в діяльності київського митрополита Платона (Городецького)
Водяний О. М. Д. М. Лєвєнсон та дослідження з питань шкільної гігієни
Мотуз В. М. Роль Петра Лебединцева у відкритті перших церковнопарафіяльних шкіл в місті Біла Церква
Шевченко А. В. Газета «Юг» під редакцією В. Гошкевича: її позиціонування та роль в суспільно–політичному житті південного регіону
Шеремета Л. О. Академік О. І. Смирнова–Замкова – відомий учений–патологоанатом: джерела для реконструкції біографії
Розовик О. Д. Переселення єврейського населення на південь УСРР у 1920–1930–х роках
Комар Є. Г. Криміналізація представників органів державної влади УСРР у 20-х рр. ХХ ст.
Зьолковський Н. В. Львівський Державний Політехнічний Інститут: навчальний процес та підготовка фахівців у 1944–1965 рр.
Лаврут О. О. Учительство УРСР першого повоєнного десятиліття: деякі аспекти антропологічного виміру
Лук’яненко О. В. «Мій характер не підходить для вчителювання»: професійне покликання студентів педагогічних вишів УРСР доби «відлиги» (Ч. 2)
Посохов І. С. Історичні реконструкції у туристичній практиці та політиці пам’яті
Гай–Нижник П. П. Корупція в Україні: (не)протидія влади й законодавчий популізм (нотатки з недавнього минулого та про (не)уроки історичного досвіду)
Гукало Т. В. Роль Генрі Кіссінджера у становленні розрядки у відносинах США та СРСР
Харченко О. В. Розвиток провідних тенденцій неформальної освіти музеїв художнього профілю в Україні (початок ХХІ ст.)
Корсак Р. В. Перспективи диверсифікації українсько–чеських відносин (2015–2020 рр.)
Лазуренко В. М., Чепурда Г. М. Досвід полезахисного лісорозведення в Україні

Філософські науки

Воронкова В. Г. Административная деятельность как объект саморефлексии руководителя (Адміністративна діяльність як об’єкт саморефлексії керівника)
Стояно О. О. Екзистенційний вимір самоідентифікації особистості
Ємельяненко Є. О. Проблема меншин у визначенні маргінальних груп: бідність та безчесність як фактори стигматизації та накладання табу
Зимарёва Ю. В. Постмодернизм и Просвещение в изменяющемся мире XXI века (Постмодернізм та Просвітництво в змінюваному світі XXI століття)
Суський Я. С. Філософський аналіз значущості психоаналізу З. Фройда для розвитку дослідження структури особистості у теорії соціальних систем
Слівінська А. Ф. Ідея «всезагальної гостинності» в трактаті І. Канта «До вічного миру»
Дойчик М. В. Гідність особистості у світлі філософського ідеалізму П. Юркевича
Ільченко Г. О. Концепція семантичної гри: Я. Хінтікка та П. Лоренцен
Ляшко Л. П. Модель екологічної естетики в теоретичній розробці Ю. Сепанмаа
Матвієнко І. С. Проблема людської природи та екзистенції у філософській системі Ж.–П. Сартра
Нікітіна З. І. Практична діяльність людини як сфера реалізації істинного знання (Теофан Прокопович)
Попович М. Д. Специфіка дослідження цінностей у трансцендентальній прагматиці К.–О. Апеля та теорії комунікативної дії Ю. Габермаса
Колесник І. М. Взаємозв`язок буддійської філософії та медитативних методик як фундамент для практичного філософування
Бондарчук В. О. Відображення в полемічних творах «Апокрисис» і «Антиризис» фактів міжрелігійних конфліктів у Речі Посполитій наприкінці XVI ст. – порівняльний аналіз
Гоцалюк А. А. Генезис календарної обрядовості українців у ХХ – на початку ХХІ століття як фактор світоглядного і соціокультурного розвитку
Приймак Д. Й. Релігійне паломництво як фактор розвитку сучасного туризму
Остащук І. Б. Хресна дорога в пасійному культі Католицької церкви
Стеценко В. І., Галуйко Р. М. Екзистенціалізм: історико–філософський та релігієзнавчий погляд
Попова И. В. Мировоззренческие аспекты информационного обеспечения формирования экологического сознания общества (Світоглядні аспекти інформаційного забезпечення формування екологічної свідомості суспільства)
Лазарович Н. В. Український соціокультурний простір в контексті трансформаційних процесів: соціально-філософський аналіз
Олексенко Р. І. Філософія сталого розвитку в епоху глобалізації
Старовойт О. В. Інноваційна культура як потреба і реальність розвитку особистості
Шаповалова І. В. Моральне виховання та самовиховання як умови становлення вільної особистості
Фатхутдінова І. Особливості розвитку соціального призначення та функцій української сім’ї в умовах демократизації суспільства
Разуменко О. О. Комунікативна діяльність як необхідний чинник формування суб’єктності особистості
Білогур В. Є. Спорт як вираження духу активності і саморозгортання сутнісних сил особистості: теоретико–методологічний контекст
Шеремет Л. А.Гуманізація спорту як чинник оптимізації людиномірності
Степаненко І. В. Філософсько-методологічні проблеми узгодження національного, загальноєвропейського і глобального у процесах інтернаціоналізації вищої освіти
Bąk Mirosław. Wyzwania społeczeństwa wiedzy w świetle bieżących kryteriów oceny pracy nauczycieli (Проблеми суспільства знань з урахуванням існуючих критеріїв оцінки для вчителів)
Тарабасова Л. Г. Соціалізація особистості дитини в контексті дошкільної освіти
Нікітенко В. О. Формування геоцінностей в процесі викладання української мови як іноземної
Дашдамирова Ч. Ф. Об элементарных основах жизнедеятельности (Про елементарні основи життєдіяльності)
Бабир Зейнал. Мугам в ситуации постмодернизма в контексте единства Восток–Запад (Мугам в ситуації постмодернізму в контексті єдності Схід–Захід)

Політичні науки

Григор О. O. Технології політичного спілкування в контексті сучасних глобалізаційних змін
Дашевська О. В. Геополітична структура країн світу: пошуки універсальної моделі розподілу
Денисюк А. В., Корнієнко В. О. Особливості, значення та умови реалізації діалогу в просторі політичних відносин
Дзятківський В. В. Морально–політична відповідальність в умовах авторитарного режиму
Макаренко Л. П. Особливості партійних комунікацій
Ніколайчук Г. Г. До питання про спорт в сучасному політичному процесі
Полтораков О. Гібридна війна в контексті асиметричного світоустрою
Солових Є. М. Внутрішнє середовище іміджу органу місцевого самоврядування
Тукаленко І. А. Вплив біополітичних трансформацій влади на еволюцію прав людини
Михальчук С. О. Інтернет комунікації як фактор політичних протестів в Україні
Конах В. К. Комунікаційна взаємодія між владою та суспільством в Україні: проблеми та напрями їх вирішення
Липчук О. І. Сучасний стан національно–культурної автономії в Україні та перспективи розвитку її політико–правових засад
Слободян Т. З. Трансформація виборчого законодавства в Республіці Польща та Україні 1990–2015 рр. (на прикладі місцевих виборів)
Вонсович О. С. Роль співробітництва України з НАТО в контексті підвищення рівня обороноздатності та укріплення національної безпеки
Боринська О. Л. Необхідність політичного прогнозування трансформаційних процесів зовнішньої політики країн Центральної та Східної Європи
Баланик А. Я., Чарських І. Ю. Азійські Посли доброї волі ООН та особливості їхньої діяльності
Гаврилюк Г. І. Еволюція партійної системи Єгипту в світлі концепції демократичного транзиту
Лимар М. Ю. Теоретико–методологічні підходи до вивчення концепту Європи та євроінтеграційних процесів
Майхрович Б., Томашевська К. Тривалий догляд вдома за пацієнтами з штучною вентиляцією легень: особливості та принципи надання послуг

Наукове життя

Глібіщук М. В. Рецензія на книгу: Баллок Д. Громадянська війна в Росії. 1918-1922. – Нью-Йорк: Вид-во Оспрей, 2008. – 144 с.
Щербатюк В. М. Рецензія на книгу: Гаврилюк О. За волю України! Лисянщина під час національно–визвольних змагань в 1917–1920–х роках у контексті загальноукраїнських подій. – Вишгород: ПП Сергійчук М. І., 2015. – 440 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Кривошея Ир. И. Товарищество сотни в XVII–XVIIІ в.: проблемы исследования
Барвинок О. В., Кривошея И. И. Имперское законодательство о дворянском самоуправлении в юго–западных губерниях России (конец XVIII – первая половина ХІХ в.)
Степнык З. М. Развитие винокуренной промышленности в Киевской губернии во второй половине ХIХ - начале ХХ века
Мельник И. С., Стоян Т. А. Туризм как научно–познавательная и досуговая сфера повседневной жизни студенчества Украины в конце XIX – начала ХХ в.
Студницкая–Маряньчик К. Капиталистические тенденции в польском земледелии ХІХ века
Бей Р. В. Разработка проблем механизации животноводства в контексте деятельности Всеукраинской академии сельскохозяйственных наук (1931–1935)
Белоконь А. А. Политический архив внешнеполитического ведомства Германии о немецко–японских отношениях 30–х гг. ХХ века
Петренко А. А. Миссионерский императив и проявление экуменизма в деятельности киевского митрополита Платона (Городеского)
Водяной О. Н. Д. М. Левенсон и исследования по вопросам школьной гигиены
Мотуз В. М. Роль Петра Лебединцева в открытии первых церковноприходских школ в городе Белая Церковь
Шевченко А. В. Газета «Юг» под редакцией В. Гошкевича: её позиция и роль в общественной и политической жизни южного региона
Шеремета Л. А. Академик А. И. Смирнова–Замковая – известный ученый–патологоанатом: источники для реконструкции биографии
Розовык О. Д. Переселение еврейского населения на юг УССР в 1920–1930–х годах
Комар Е. Г. Криминализация представителей органов государственной власти УССР в 20-х гг. ХХ ст.
Зьолковский Н. В. Львовский Государственный Политехнический Институт: учебный процесс и подготовка специалистов в 1944–1965 гг.
Лаврут О. А. Учительство УССР первого послевоенного десятилетия: некоторые аспекты антропологического измерения
Лукьяненко А. В. «Мой характер не подходит для учительства»: профессиональное призвание студентов педагогических вузов УССР времён «оттепели» (Ч. 2)
Посохов И. С. Исторические реконструкции в туристической практике и в политике памяти
Гай–Ныжнык П. П. Коррупция в Украине: (не)противодействие власти и законодательный популизм (заметки с недавнего пришлого и об (не)уроках исторического опыта)
Гукало Т. В. Роль Генри Киcсинджера в становлении разрядки в отношениях США и СССР
Харченко Е. В. Развитие ведущих тенденций неформального образования в музеях художественного профиля в Украине (начало ХХІ в.)
Корсак Р. В. Перспективы диверсификации украинско–чешских отношений (2015–2020 гг.)
Лазуренко В. Н., Чепурда А. Н. Опыт полезащитного лесоразведения в Украине

Философские науки

Воронкова В. Г. Административная деятельность как объект саморефлексии руководителя
Стояно О. А. Экзистенциальное измерение самоидентификации личности
Емельяненко Е. О. Проблема меньшинств в определении маргинальных групп: бедность и бесчестность как факторы стигматизации и наложения табу
Зимарёва Ю. В. Постмодернизм и Просвещение в изменяющемся мире XXI века
Суский Я. С. Философский анализ значимости психоанализа З. Фрейда для развития исследования структуры личности в теории социальных систем
Сливинская А. Ф. Идея «всеобщего гостеприимства» в трактате И. Канта «К вечному миру»
Дойчик М. В. Достоинство личности в свете философского идеализма П. Юркевича
Ильченко А. А. Концепция семантической игры: Я. Хинтикка и П. Лоренцен
Ляшко Л. П. Модель экологической эстетики в теоретической разработке Ю. Сепанмаа
Матвиенко И. С. Проблема человеческой природы и экзистенции в философской системе Ж.–П. Сартра
Никитина З. И. Практическая деятельность человека как сфера реализации истинного знания (Феофан Прокопович)
Попович Н. Д. Специфика исследования ценностей в трансцендентальной прагматике К.–О. Апеля и теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса
Колесник И. Н. Взаимосвязь буддийской философии и медитативных методик как фундамент для практического философствования
Бондарчук В. А. Отражение в полемических произведениях «Апокрисис» и «Антиризис» фактов межрелигиозных конфликтов в Речи Посполитой в конце XVI в. – сравнительный анализ
Гоцалюк А. А. Генезис календарной обрядности украинцев в ХХ – начале XXI века как фактор мировоззренческого и социокультурного развития
Приймак Д. И. Религиозное паломничество как фактор развития современного туризма
Остащук И. Б. Крестный путь в пассийном культе Католической церкви
Стеценко В. И., Галуйко Р. М. Экзистенциализм: историко–философский и религиоведческий взгляд
Попова И. В. Мировоззренческие аспекты информационного обеспечения формирования экологического сознания общества
Лазарович Н. В. Украинское социокультурное пространство в контексте трансформационных процессов: социально-философский анализ
Олексенко Р. И. Философия устойчивого развития в эпоху глобализации
Старовойт Е. В. Инновационная культура как потребность и реальность развития личности
Шаповалова И. В. Моральное воспитание и самовоспитание как условия становления свободной личности
Фатхутдинова И. Особенности развития социального назначения и функций украинской семьи в условиях демократизации общества
Разуменко О. О. Коммуникативная деятельность как необходимый фактор формирования субъектности личности
Билогур В. Е. Спорт как выражение духа активности и саморазворачивания сущностных сил человека: теоретико–методологический контекст
Шеремет Л. А. Гуманизация спорта как фактор оптимизации человекоразмерности
Степаненко И. В. Философско-методологические проблемы согласования национального, общеевропейского и глобального в процессах интернационализации высшего образования
Бака Мирослав.Проблемы общества знаний с учетом существующих критериев оценки для учителей
Тарабасова Л. Г. Социализация личности ребенка в контексте дошкольного образования
Никитенко В. А. Формирование геоценностей в процессе преподавания украинского языка как иностранного
Дашдамирова Ч. Ф. Об элементарных основах жизнедеятельности
Бабир Зейнал. Мугам в ситуации постмодернизма в контексте единства Восток–Запад

Политические науки

Григор О. А. Технологии политического общения в контексте современных глобализационных изменений
Дашевская О. В. Геополитическая структура стран мира: поиски универсальной модели распределения
Денисюк А. В., Корниенко В. А. Особенности, значение и условия реализации диалога в пространстве политических отношений
Дзятковский В. В. Морально–политическая ответственность в условиях авторитарного режима
Макаренко Л. П. Особенности партийных коммуникаций
Николайчук Г. Г. К вопросу о спорте в современном политическом процессе
Полтораков А. Гибридная война в контексте асимметричного мироустройства
Соловых Е. Н. Внутренняя среда имиджа органа местного самоуправления
Тукаленко И. А. Влияние биополитических трансформаций власти на эволюцию прав человека
Михальчук С. А. Интернет–коммуникации как фактор политических протестов в Украине
Конах В. К. Коммуникационное взаимодействие между властью и обществом в Украине: проблемы и направления их решения
Липчук О. И. Современное состояние национально–культурной автономии в Украине и перспективы развития ее политико–правовых основ
Слободян Т. З. Трансформация избирательного законодательства в Республике Польша и Украине 1990–2015 гг. (на примере местных выборов)
Вонсович А. С. Роль сотрудничества Украины с НАТО в контексте повышения уровня обороноспособности и укрепления национальной безопасности
Боринская О. Л. Необходимость политического прогнозирования трансформационных процессов внешней политики стран Центральной и Восточной Европы
Баланык А. Я., Чарских И. Ю. Азиатские Послы доброй воли ООН и особенности их деятельности
Гаврилюк Г. И. Эволюция партийной системы Египта в свете концепции демократического транзита
Лымарь М. Ю. Теоретико–методологические подходы к изучению концепта Европы и евроинтеграционных процессов
Майхрович Б., Томашевская К. Длительный уход дома за пациентами с искусственной вентиляцией легких: особенности и принципы предоставления услуг

Научная жизнь

Глибищук М. В. Рецензия на книгу: Баллок Д. Гражданская война в России. 1918-1922. – Нью-Йорк: Изд-во Оспрей, 2008. – 144 с.
Щербатюк В. М. Рецензия на книгу: Гаврилюк А. За волю Украины! Лисянщина во время национально–освободительной борьбы в 1917–1920–х годах в контексте общеукраинских событий. – Вышгород: ЧП Сергийчук М. И., 2015. – 440 с.

CONTENT

Historical studiens

Kryvosheya Ir. I. Sotnia Society in XVII–XVIII centuries: aspects of the research
Barvinok O. V., Kryvosheia I. I. Imperial legislation on nobleman’s self–government in south–western Russian provinces (end of the 18th–first half of the19thcentury)
Степник З. М. Розвиток винокурної промисловості в Київській губернії у другій половині ХІХ - на початку ХХ століття
Melnyk I. S., Stoyan T. A. Tourism as an educational and recreational area of Ukrainian students’ daily life in the late XIX – early XX century
Studnicka–Marianchyk K. Capitalist tendencies in Polish agriculture in the 19th century
Bey R. V. Development of problem of mechanization of animal husbandry in the context of the Ukrainian Academy of Agricultural Sciences activity (1931–1935)
Bilokon A. O. Political Archive of the German Federal Foreign Office on German–Japanese relations in 1930s
Petrenko A. A. Missionary imperative and demonstration of ecumenism of Kyiv metropolitan Platon’s (Horodetsky) activity
Vodianyi O. M. D. M. Levinson and research on school hygiene questions
Motuz V. M. Role of Petro Lebedintsev in opening of the first church parochial schools in Bila Tserkva town
Shevchenko A. V. Newspaper «Yug» («South») edited by V. Hoshkevych: its place and role in social and political life of southern region of that time
Sheremeta L. O. A famous scientist–pathologist academician O. I. Smyrnova–Zamkova: sources for biography reconstruction
Rozovyk O. D. Transmigration of the Jewish population to the south of the Ukrainian Soviet Socialist Republic in 1920–1930th
Komar E. G. Criminalization of representatives of Ukrainian SSR public authorities in 20th of XX century
Zolkovskyy N. V. Lviv State Polytechnic Institute: the educational process and training of specialists in 1944–1965 years
Lavrut O. O. Magisterium URSR of first postwar decade: necessary aspects of anthropological dimension
Lukyanenko О. V. «My character is not suitable for teaching»: professional vocation of students of pedagogical institutes of the Ukrainian SSR of the «thaw» period (Р. 2)
Posokhov I. S. Historical reconstructions in tourist practices and politics of memory
Hai–Nyzhnyk P. P. Corruption in Ukraine: (in)opposition to the government and legislative populism (note from the recent past and the (un)lessons of historical experience)
Gukalo T. V. Henry Kissinger’s role in the development of detente in relations between the US and the USSR
Kharchenko O. V. The development trends of leading art museums formal education profile in Ukraine (the beginning of the XXI century)
Korsak R. V. Diversification prospects of Ukrainian–Czech relations (2015–2020)
Lazurenko V. N., Chepurda G. M. Experience in field–protective afforestation in Ukraine

Philosophic sciences

Voronkova V. Administrative activity as an object of self-reflection head
Stoiano O. О. The existential dimension of self–identification
Yemelyaneneko Ye. O. The problem of minorities in the definition of marginalized groups: poverty and dishonesty as factors of stigma and the taboos imposition
Zimaryova Ju. V. Postmodernism and the Enlightenment in the changing world of the XXI century
Suskyi Y. S. Philosophical analysis of the significance of psychoanalysis of S. Freud for the development of research the structure of individual in the theory social systems
Slivinska A. F. Idea of «universal hospitality» in the Kant’s treatise «Toward Perpetual Peace»
Doichyk M. V. Human Dignity from the Perspective of P. Yurkevych’s Philosophical Idealism
Ilchenko G. O. The concept of semantic games: Ja. Hintikka and P. Lorenzen
Liashko L. P. A model of environmental aesthetics in the theoretical treatment of Y. Sepanmaa
Matvienko I. S. The problem of human nature and existence in the philosophical system of J.–P. Sartr
Nikitina Z. I. A person’s practical activities as a sphere of true knowledge implementation (Theophan Prokopovych)
Popovych M. D. Specificity of the study of values in K.–O. Apel’s transcendental pragmatics and J. Habermas’ theory of communicative action
Kolesnyk I. M. Interconnection between Buddhist philosophy and meditation as fundament for practical philosophizing
Bondarchuk V. O. Displaying facts of interreligious conflicts in polemical writings «Apokrysys» and «Antyryzys» in the Polish–Lithuanian Commonwealth late 16th century – comparative analysis
Gocalyuk A. A. The genesis of the Ukrainian calendar ritualism in the 20th century and in the early 21th century as a factor of philosophical and socio–cultural development
Pryimak D. Yo. Religious pilgrimage as the factor of modern tourism development
Ostashchuk I. B. Stations of the Cross in the passion cult of Catholic Church
Stetsenko V. I., Galuiko R. M. Existentialism: historical–philosophical and religious view
Popova I. V. World outlook aspects of information support environmental awareness of society
Lazarovych N. Ukrainian socio-cultural space in the context of transformation processes: social and philosophical analysis
Oleksenko R. I. Philosophy of sustainable development in the globalization era
Starovoit E. V. Innovation culture as the need and reality of personality
Shapovalova I. V. Moral education and self–education as conditions of free personality making
Fatkhutdinova I. Features of the development of social purpose and functions of the Ukrainian family in the conditions of democratization of society
Razumenko O. О. Communicative activity as a necessary factor in the formation of subjectivity of a person
Bilogur V. Е. Sport as an expression of spirit activity and amarasooriya essential powers of man: theoretical and methodological context
Sheremet L. A. Humanization of sport as a factor for optimizing human–commensurability
Stepanenko I. V. Philosophical and methodological problems of harmonization of national, European and global in the processes of the internationalization of higher education
Bak Miroslaw. The challenges of knowledge society in view of the current evaluation criteria for teachers
Tarabasova L. G. Socialization child in the preschool education
Nikitenko V. O. Geovalues forming in the teaching process of Ukrainian language as a foreing one
Dashdamirova Ch. F. About the elementary basics of vital activity
Babir Zeinal. Mugam in the situation of post-modernism in the context of the unity of the East–West

Political sciences

Grigor O. O. Technology policy dialogue in the context of contemporary globalization changes
Dashevsk’a O. V. Geopolitical structure of countries of the world: search for a universal distribution model
Denysiuk А. V., Kornienko V. A. Features, value and conditions of implementation of the dialogue in the space of political relations
Dziatkivskyi V. V. Moral and political responsibility in conditions of authoritarian regime
Makarenko L. P. Features of party’s communications
Nikolaychuk G. G. To the issue of sport in the modern political process
Poltorakov O. Hybrid war in the context of world order asymmetry
Solovykh E. N. Internal environment image of local government
Tukalenko I. A. The influence of the biopolitical transformations of power on the evolution of the human rights
Mykhalchuk S. O. Internet communications as a factor of political protests in Ukraine
Konakh V. K. The communication interaction between the authorities and society in Ukraine: problems and ways of their solution
Lypchuk O. I. The current state of national cultural autonomy in Ukraine and prospects of a political and legal framework
Slobodian T. Z. Transformation of electoral legislation in Poland and Ukraine in 1990–2015 (local elections)
Vonsovych O. S. The role of cooperation between Ukraine and NATO in the context of improving defense capabilities and strengthening national security
Borynska O. L. The necessity political prediction of foreign policy transformation processes of the countries of Central and Eastern Europe
Balanyk A. Y., Charskih I. Yu Asian Goodwill Ambassadors of the UN and especially their activities
Gavrilyuk G. I. Evolution of the party system in Egypt in context of democratic transition concept
Lymar M. Yu. Theoretical and methodological approaches to the study of the concept of Europe and European integration processes
Majchrowicz B., Tomaszewska K. Long–term home care for mechanically ventilated patients – specificity and principles of services

Scientific life

Hlibishuk M. V. Review of the book: Bullock D. The Russian Civil War. 1918-1922. – New York: Osprey Publishing. – 2008. – 144 p.
Shherbatjuk V. M. Book Review: Gavrilyuk О. For freedom of Ukraine! Lisyanschina during the national liberation struggle in 1917–1920–ies in the context of all–Ukrainian events. – Vyshgorod: PE Serhiychuk M. I., 2015. – 440 p.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>