"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2015. Випуск 101 - 2015
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Коваль А. П. Політична криза в Римі 56–52 рр. до Р.Х. та одноосібне консульство Гнея Помпея Великого
Кривошея Ір. І. Інформативні можливості реєстру позики до військового скарбу 1743 р. для вивчення історії неурядової старшини Гетьманщини
Чубіна Т. Д. Олександр Потоцький: погляд крізь призму століть
Шкільнюк Н. М. Міський простір Волинської губернії у ХІХ ст.
Коник О. О. Таврійський палац. В кулуарах Державної думи (1906–1907 рр.)
Федорик Ю. В. Освіта православного духовенства Холмсько–Варшавської єпархії (1875–1905 рр.)
Кудінов І. О. Соціально–економічні процеси на Донбасі в першій половині 1920 року
Галицька–Дідух Т. В. Східногалицька проблема як об’єкт міжнародної політики (січень – серпень 1920 р.)
Адамська І. Г. Радянська політика щодо фармацевтичного забезпечення населення УСРР в 1920–х рр.
Лісова К. С. Центри дослідження історії державності України в еміграції (1920–1945 рр.)
Розовик О. Д. Організація санітарно–медичних служб для переселенців в УСРР у 1920–1930–х роках
Шульга В. П. Ключові професійні заходи з питань сільськогосподарської дослідної справи в Україні (перша половина 20-х рр. ХХ ст.)
Ніколаєва Н. Б. Циркуляр ГПУ УССР 1926 р. «Про український сепаратизм» і його вплив на подальшу роботу більшовицьких каральних органів в Україні
Піддубний І. А. Ліґа націонал–християнського захисту у боротьбі за парламентські місця та владу (1926–1933 рр.)
Пуйда Р. Б. Методологічні засади формування Українського національно–демократичного об’єднання в другій половині 1930–х років
Концур–Карабінович Н. М. Феномен Кардинала Йосифа Сліпого
Ленартович О. Ю. Діяльність А. Мельника та ОУН(м) в роки Другої світової війни
Полуда В. А. Механізм використання праці військовополонених у рейхскомісаріаті «Україна» та в зоні військової окупації
Татарко І. І. Соціально–економічний та культурно–освітній розвиток болгарського населення Ізмаїльської області УРСР ТА півдня МРСР в 1944–1954 рр.
Клубук В. В. Бавовносіяння в контексті розвитку зрошуваного землеробства на півдні України в 1930–1950–х рр.
Левченко І. М. Діяльність членів природничих і медичних товариств у реформуванні шкільної та вузівської освіти
Лаврут О. О. Якість знань учнів Української РСР у другій половині 1940–х – початку 1950–х років
Лук’яненко О. В. «Мій характер не підходить для вчителювання»: професійне покликання студентів педагогічних вишів УРСР доби «відлиги» (Ч. 3)
Гуменюк Т. І. Функціонування історичної науки в умовах радянського режиму (західні області УРСР)
Бей Р. В. Соціально–економічні передумови розвитку наукової думки з механізації виробничих процесів у тваринництві УРСР в другій половині 60–х – 80–ті роки ХХ ст.
Дем’янчук В. А. Державотворча праця Івана Геля у Львівській обласній раді першого демократичного скликання (1990–1991 рр.)
Назарчук О. М. Міжнародна діяльність соціал–демократичних партій України в 90–х рр. ХХ ст.
Бобровнік Ю. В. Законодавче регулювання структури органів місцевого самоврядування в місті Києві в період 1990–2010 рр.: історичний аспект
Касьянова М. М. Формування міграційного законодавства щодо українських трудових мігрантів у кінці ХХ – початку ХХІ ст.
Кліш А. Б. Суспільно–політична діяльність вищого греко–католицького духовенства на початку ХХ ст.
Мельничук О. В. Українсько–німецькі кінематографічні зв’язки на сучасному етапі
Кузьма Т. М. Музеї Берліну як агенти соціальної пам’яті
Донська М. Д. Кульський Леонід Адольфович – відомий вчений в галузі очистки промислових, природних і стічних вод
Срібна М. А. Колекція матеріалів зі спортивних досягнень України у збірці Національного музею історії України
Семененко М. Г. Вплив хімічних препаратів, які використовувалися в сільському господарстві УРСР, на жіноче здоров’я
Хвіст В. О. Деякі аспекти розвитку української демографічної науки у ХХ ст.
Чепурда Г. М. Історичні передумови впровадження лісонасадження в Україні відповідно до «Великого плану перетворення природи»
Дегтярьов С. І. Внесок вчених–джерелознавців в інтерпретацію носіїв історичної пам’яті: історіографічна розвідка
Арасланова С. Історики церкви в Університеті Св. Володимира (кінець ХІХ – початок ХХ): історіографія проблеми
Більченко І. В. Науково–дослідна діяльність М. І. Сікорського: історіографічний аспект (1970–ті рр. – початок ХХІ ст.)
Годлевська В. Ю. Економічний розвиток Іспанії в умовах утвердження демократичного режиму (1982–1996 рр.): історіографічний огляд іспанської науки
Карпусь Д. О. Джерельна база дослідження київської школи економічної історії М. В. Довнар–Запольського
Клєр І. Г. Діяльність Старої Київської громади. Історіографічний огляд проблеми у працях сучасних дослідників
Лисий І. О. Теоретичні основи туристичної оцінки об’єктів фортифікаційного будівництва: історіографія проблеми
Петрік М. О. Меморіальні музеї Слобідської України: історіографічний та джерелознавчий аспекти
Павлик О. В. Археологічні дослідження Ф. Р. Штейнгеля, як спосіб поповнення фондів Городоцького музею (за матеріалами часопису «Археологічний літопис Південної Росії»)
Кривошея І. І., Якименко Л. М. Політика Володимира Путіна в оцінці Зб. Бжезинського
Мамедова Г. Российская экспансия в прибрежную часть Ширвана и ее последствия (Російська експансія в прибережну частину Ширвана та її наслідки)
Мочалов Є. А. Діяльність Джин Кіркпатрік на посаді представника США в ООН (1981–1985 рр.)
Халилзаде А. Массовое истребление лезгинцев в Кубинском уезде Азербайджана в 1918 году (Масове винищення лезгинів в Кубинському повіті Азербайджану в 1918 році)
Таиркызы Шахла. Становление, формирование и развитие научных изданий в Азербайджане (на основе анализа научных изданий – «Доклады НАНА» и «Известия НАНА») (Становлення, формування і розвиток наукових видань в Азербайджані (на основі аналізу наукових видань – «Доповіді НАНА» і «Известия НАНА»)
Буглай Н. М. Зовнішня політика Польщі в контексті польсько–литовських відносин 1995–2005 рр.

Філософські науки

Коробкіна Т. В., Родічева І. С. Два аспекти теорії особистості у філософії К. Г. Юнга
Гейко С. М., Алмаші О. І. Проблематизація нігілізму у філософії Ф. Ніцше
Ковалец М. С. Принцип необходимости контингентности в философии Квентина Мейясу (Принцип необхідності контингентності у філософії Квентіна Мейясу)
Ковальчук Ю. В. Сьорен К’єркегор як віртуоз філософії любові
Культенко В. П., Кудін Б. О. Проблеми вивчення та розуміння історії у філософії Х. Уайта
Павлова Т. С. Філософські підстави розділення права на види у концепції Л. Петражицького
Прокопенко В. В. Философия и риторика в школе Исократа (Філософія та риторика в школі Ісократа)
Приймак Д. Й. Соціологічна рецепція парадигми обміну місць у британській школі (З. Бауман)
Заєць О. М. Національне буття, ідентифікація та Реальне
Комаха Л. Г. Верифікація істинних висловлювань: логіка, критерії, аргументи
Теліженко Л. В. До–класична модель цілісності людини: постнекласичний погляд
Шевченко М. О. Новий підхід до проблеми прогнозування розвитку індустрії хай–тек
Блозва Л. М. Революція сенсорних технологій та їх вплив на преображення людської природи
Бензюк О. О. Герменевтика як метод «відкритої інтерпретації»: до постановки проблеми
Загороднюк В. В. До герменевтики емпіричної філософії
Гудима І. П. Чудо як символічний образ божественного буття
Міняйло В. С. Філософські аспекти моделювання та прогнозування розвитку кіберпростору як нової соціальної реальності
Данилюк О. В. Консервативний та прогресивний погляди на медіатизацію протестантизму
Капітоненко О. М. Мода тоталітаризму та посттоталітаризму як соціокультурний феномен
Hajiyeva R. A. Information war (Інформаційні війни)
Ігнатко В. С. Безмежність «життєвого простору» людини епохи інформаційної революції
Богданова Н. Г. Світоглядний аспект культури життєтворчості особистості
Колесник І. М. Взаємозв’язок буддійської філософії та медитативних методик як фундамент для практичного філософування
Коломієць А. Є. Специфіка морального конфлікту в політичній діяльності. Проблема «брудних рук»
Харченко Ю. В. Комунікація у сфері політичного
Михальчук А. О. Проблема криптографії: семіотичний аспект
Попович М. Д. Комунікативний ресурс людської свободи за умов глобалізаційних викликів
Саєнко О. Г. Сучасні комунікативні ресурси соціокультурної взаємодії в Інтернет – засобах масової інформації
Вергун Д. В. Феномен лідерства в контексті соціально-філософського дослідження
Селевко В. Б. Проблема щастя й регламентація повсякденності в соціальних утопіях тоталітарного типу
Синиця А. С. Мовні вирази і смисли в контексті проблематики філософії штучного інтелекту
Стояно О. О. Моральнісна детермінанта самоідентифікації особистості
Пархоменко И. И. Производство и распространение политических текстов как формы «экономики культуры» (Виробництво та розповсюдження політичних текстів як форми «економіки культури»)
Попова І. В. Сутність та напрямки інформаційного забезпечення формування екологічної свідомості суспільства
Супрун А. Г., Скулімовська А. В. Творча діяльність як основний елемент інноваційного розвитку
Качур К. Л. Філософсько–антропологічний аналіз еволюції та сучасного стану сім’ї
Супрунчук О. П. Простір сучасного художнього музею
Бондаренко О. О. Оптика зла в літературному тексті
Войдило Я. Специфіка підготовки інженерних кадрів: компаративний аналіз українсько–польського досвіду
Савицька І. М., Крук О. Л. Вплив афонської спадщини на духовне життя Русі – України: філософсько–релігієзнавчий аспект
Остащук І. Б. «Екстраординарна форма» латинської Меси в культурно–релігійній ідентичності
Лещенко А. М. Коеволюційність сакрального мистецтва
Нивня А. А. Игровая сущность современного ритуала (Ігрова сутність сучасного ритуалу)
Кивлюк О.П. Соціокультурний феномен сучасної освіти і науки
Терепищий С. О. Освіта та зв’язок культур в контексті глобалізаційних змін освітнього ландшафту
Бурлука О. В. Самоосвіта особистості як необхідний компонент сучасного освітнього процесу
Бойко А. І. Проблема якості освіти в соціально–філософському контексті
Старовойт О. В. Освіта як індикатор і збудник локалізації інноваційної культури в економічно–виробничій сфері життєдіяльності
Ганаба С. О. Свобода освіти як середовище творчості
Береза В. О. Поняття політичної освіти і просвітництва в сучасному філософсько–політологічному дискурсі
Малецька І. В. Наочність як засіб покращення викладання іноземної мови
Олійник В. В. Демонологічні образи в рефлексії інтуїтивного пізнання усної народної творчості українців Закарпаття
Дмитруха А. В. Особливості та перспективи розвитку системи дошкільної освіти України у сучасних соціокультурних контекстах
Страшко І. В. Блогосфера як новий простір соціокультурної комунікації у сфері мовної освіти
Тарабасова Л. Г. Специфіка організації життєдіяльності дитини у світовій освітній практиці
Боднар В. Б. Трансформації релігійного життя євангельських церков (ЄХБ, АСД та ХВЄП) в Чернівецькій області в умовах радянської політики атеїзації суспільства (1944–1985 рр.)

Політичні науки

Смола Л. Є. Інформаційна війна як складник політичної комунікації
Балацька О. Б. Роль насилля у функціонуванні політичної системи суспільства
Воробйова Т. Л. Рушійні сили виникнення політичних протестів
Дзюбенко Ю. М. Основні загрози демократичним змінам у сучасних умовах
Марчук В. П. Еволюція розуміння концепту «міжнародний порядок» епістемологічними спільнотами
Шиманова О. В. Ефективність комунікативних стратегій в політиці
Григор О. Досвід політичних консенсусів ХХ століття
Кацуба М. О. Вплив художнього кіно на процес політичної соціалізації особистості
Король А. «Міжнародна інформаційна політика»: до методології визначення поняття
Липчук О. І. Місце і роль територіальної громади в системі місцевого самоврядування
Штука І. А. Трансформація політичної еліти сучасної України
Арабаджиєв Д. Ю. Фокус–групові політичні дослідження як метод громадського моніторингу виборів в Україні: досвід застосування
Вонсович О. С. Перспективи розвитку відносин України з НАТО
Радько П. Г. Політична корупція в Україні – загроза її державному суверенітету
Бадер А. В. Вплив політичного процесу на кількісний склад студентської молоді Донбасу (середина 1950–х – середина 1980–х рр.)
Бірюков Д. С., Лещенко О. Я. Політичні аспекти прийняття рішень у сфері цивільного захисту в Україні
Боярська О. А. Перспективи використання пропорційної виборчої системи на місцевих виборах в Україні
Гай–Нижник П. П., Чупрій Л. В. Формування загальнонаціональної ідентичності українців в контексті сучасних викликів
Некряч А. І. Децентралізація як нова парадигма модернізації публічної влади в Україні
Боринська О.Л. Авторитаризм у Білорусі: шанс на легітимізацію
Мінєнкова Н. Є. До питання люстрацій в країнах Центрально–Східної Європи
Плевако І. Г. Система безпеки країн МЕРКОСУР як геополітична проблема
Слободян Т. З. Політичні відносини Польщі та Італії
Камакин М. В. Снижение цен на нефть как внешний фактор в процессе дезинтеграции СССР (Падіння цін на нафту як зовнішній фактор процесу дезинтеграції СРСР)
Kostyrya I. The concept of the geo cultural stratagem of the Chinese diplomacy (Концепція геокультурной стратегеми в китайської дипломатії)
Барна Б. Ю. Безпековий вимір відносин Норвегії з Європейським Союзом
Башлик Д. О. Вплив «холодної війни» на японсько–китайські відносини в період біполярної системи міжнародних відносин
Эминов Р. Д. БРИКС в системе геополитических координат ХХІ в: современность, будущее (БРІКС у системі геополітичних координат ХХІ століття: сучасність, майбутнє)
Калитчак Р. Г., Антохів–Сколоздра О. М. Теоретичні аспекти позиціювання Канади на міжнародній арені
Корольова А. С. Стратегії національної безпеки США як орієнтири зовнішньої політики в контексті забезпечення енергетичних інтересів

Наукове життя

V Всеукраїнська науково-практична конференція
ХІ Всеукраїнська конференція

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Коваль А. П. Политический кризис в Риме 56–52 гг. до Р.Х. и единоличное консульство Гнея Помпея Великого
Кривошея Ир. И. Информативные возможности реестра займа в войсковую казну 1743 г. для изучения истории неурядовой старшины Гетманщины
Чубина Т. Д. Александр Потоцкий: взгляд сквозь призму столетий
Шкильнюк Н. М. Городское пространство Волынской губернии в XIX в.
Конык А. А. Таврический дворец. В кулуарах Государственной думы (1906–1907 гг.)
Федорик Ю. В. Образование православного духовенства Холмско–Варшавской епархии (1875–1905 гг.)
Кудинов И. А. Социально–экономические процессы в Донбассе в первой половине 1920 года
Галицкая–Дидух Т. В. Восточногалицкая проблема как объект международной политики (январь – август 1920 г.)
Адамская И. Г. Советская политика по вопросам фармацевтического обеспечения населения УССР в 1920–х гг.
Лисова К. С. Центры исследования истории государственности Украины в эмиграции (1920–1945 гг.)
Розовык О. Д. Организация санитарно–медицинских служб для переселенцев УССР в 1920–1930–х годах
Шульга В. П.Ключевые профессиональные мероприятия по вопросам сельскохозяйственного опытного дела в Украине (первая половина 20-х гг. ХХ в.)
Николаева Н. Б. Циркуляр ГПУ УССР 1926 г. «Об украинском сепаратизме» и его влияние на последующую работу большевистских карательных органов в Украине
Поддубный И. А. Лига национал–христианской защиты в борьбе за парламентские места и власть (1926–1933 гг.)
Пуйда Р. Б. Методологические основы формирования Украинского национально–демократического объединения во второй половине 1930–х годов
Концур–Карабинович Н. Н. Феномен Кардинала Йосифа Слепого
Ленартович О. Ю. А. Мельник и ОУН(м) в годы Второй мировой войны
Полуда В. А. Механизм использования труда военнопленных в рейхскомиссариате «Украина» и в зоне военной оккупации
Татарко И. И. Социально–экономическое и культурно–образовательное развитие болгарского населения Измаильской области УССР и юга МССР в 1944–1954 гг.
Клубук В. В. Хлопкосеяние в контексте развития орошаемого земледелия на юге Украины в 1930–1950–х гг.
Левченко И. М. Деятельность членов естественных и медицинских обществ в реформировании школьного и вузовского образования
Лаврут О. А. Качество знаний учащихся Украинской ССР во второй половине 1940 – начале 1950–х годов
Лукьяненко А. В. «Мой характер не подходит для учительства»: профессиональное призвание студентов педагогических вузов УССР времён «оттепели» (Ч. 3)
Гуменюк Т. И. Функционирование исторической науки в условиях советского режима (западные области УССР)
Бей Р. В. Социально–экономические предпосылки развития научной мысли по механизации производственных процессов в животноводстве УССР во второй половине 60–х – 80–е года ХХ ст.
Демьянчук В. А. Государственная робота Ивана Геля во Львовском областном совете первого демократического созыва (1990–1991 гг.)
Назарчук А. Н. Международная деятельность социал–демократических партий Украины в 90–х гг. ХХ в.
Бобровник Ю. В. Законодательное регулирование структуры органов местного самоуправления в городе Киеве в период 1990–2010 гг.: исторический аспект
Касьянова М. Н. Формирование миграционного законодательства украинских трудовых мигрантов в конце ХХ – начале ХХІ ст.
Клиш А. Б. Общественно–политическая деятельность высшего греко–католического духовенства в начале ХХ в.
Мельничук О. В. Украинско–германские кинематографические связи на современном этапе
Кузьма Т. Н. Музеи Берлина как агенты социальной памяти
Донская М. Д. Кульский Леонид Адольфович – известный ученый в области очистки промышленных, природных и сточных вод
Срибная М. А. Коллекция материалов из спортивных достижений Украины в сборнике Национального музея истории Украины
Семененко М. Г. Влияние химических препаратов, которые использовались в сельском хозяйстве УССР, на женское здоровье
Хвист В. А. Некоторые аспекты развития украинской демографической науки в ХХ в.
Чепурда А. Н. Исторические предпосылки внедрения лесонасаждений в Украине в соответствии с «Великим планом преобразования природы»
Дегтярев С. И. Вклад ученых–источниковедов в интерпретацию носителей исторической памяти: историографическая разведка
Арасланова С. Историки церкви в Университете Св. Владимира (кон. ХIХ – нач. ХХ): историография проблемы
Бильченко И. В. Научно–исследовательская деятельность М. И. Сикорского: историографический аспект (1970–е гг. – начало ХХІ в.)
Годлевская В. Ю. Экономическое развитие Испании в условиях утверждения демократического режима (1982–1996 гг.): историографический обзор испанской науки
Карпусь Д. О. Источниковая база исследования киевской школы экономической истории М. В. Довнар–Запольського
Клер И. Г. Деятельность Старой Киевской громады. Историографический обзор проблемы в работах современных исследователей
Лысый И. О. Теоретические основы туристической оценки объектов фортификационного строительства: историография проблемы
Петрик М. А. Мемориальные музеи Слободской Украины: историографический и источниковедческий аспекты
Павлык А. В. Археологические исследования Ф. Р. Штейнгеля, как способ пополнения фондов Городокского музея (по материалам издания «Археологическая летопись Южной России»)
Кривошея И. И., Якименко Л. Н. Политика Владимира Путина в оценке Зб. Бжезинского
Мамедова Г. Российская экспансия в прибрежную часть Ширвана и ее последствия
Мочалов Е. А. Деятельность Джин Киркпатрик на посту представителя США в ООН (1981–1985 гг.)
Халилзаде А. Массовое истребление лезгинцев в Кубинском уезде Азербайджана в 1918 году
Таиркызы Шахла. Становление, формирование и развитие научных изданий в Азербайджане (на основе анализа научных изданий – «Доклады НАНА» и «Известия НАНА»)
Буглай Н. М. Внешняя политика Польши в контексте польско–литовских отношений 1995–2005 гг.

Философские науки

Коробкина Т. В., Родичева И. С. Два аспекта теории личности в философии К. Г. Юнга
Гейко С. Н., Алмаши О. И. Проблематизация нигилизма в философии Ф. Ницше
Ковалец М. С. Принцип необходимости контингентности в философии Квентина Мейясу
Ковальчук Ю. В. Сёрен Кьеркегор как виртуоз философии любви
Культенко В. П., Кудин Б. А. Проблемы изучения и понимания истории в философии Х. Уайта
Павлова Т. С. Философские основания разделения права на виды в концепции Л. Петражицкого
Прокопенко В. В. Философия и риторика в школе Исократа
Приймак Д. И. Социологическая рецепция парадигмы обмена мест в британской школе (З. Бауман)
Заец О. Н. Национальное бытие, идентификация и Реальное
Комаха Л. Г. Верификация истинных высказываний: логика, критерии, аргументы
Телиженко Л. В. До–классическая модель целостности человека: постнеклассический взгляд
Шевченко М. А. Новый подход к проблеме прогнозирования индустрии хай–тек
Блозва Л. Н. Революция сенсорных технологий и их влияние на преображение человеческой природы
Бензюк А. А. Герменевтика как метод «открытой интерпретации»: к постановке проблемы
Загороднюк В. В. К герменевтике эмпирической философии
Гудыма И. П. Чудо как символический образ божественного бытия
Миняйло В. С. Философские аспекты моделирования и прогнозирования развития киберпространства как новой социальной реальности
Данилюк О. В. Консервативный и прогрессивный взгляды на медиатизацию протестантизма
Капитоненко А. М. Мода тоталитаризма и посттоталитаризма как социокультурный феномен
Гаджиева Р. А. Информационные войны
Игнатко В. С. Бесконечность «жизненного пространства» человека эпохи информационной революции
Богданова Н. Г. Мировоззренческий аспект культуры жизнетворчества личности
Колесник И. Н. Взаимосвязь буддийской философии и медитативных методик как фундамент для практического философствования
Коломиец А. Е. Специфика нравственного конфликта в политической деятельности. Проблема «грязных рук»
Харченко Ю. В. Коммуникация в сфере политического
Михальчук А. О. Проблема криптографии: семиотический аспект
Попович М. Д. Коммуникативный ресурс человеческой свободы в условиях глобализационных вызовов
Саенко А. Г. Современные коммуникативные ресурсы социокультурного взаимодействия в Интернет – средствах массовой информации
Вергун Д. В. Феномен лидерства в контексте социально–философского исследования
Селевко В. Б. Проблема счастья и регламентация бытовой сферы в социальных утопиях тоталитарного типа
Синица А. С. Языковые выражения и смыслы в контексте проблематики философии искусственного интеллекта
Стояно О. А. Нравственная детерминанта самоидентификации личности
Пархоменко И. И. Производство и распространение политических текстов как формы «экономики культуры»
Попова И. В. Сущность и направления информационного обеспечения формирования экологического сознания общества
Супрун А. Г., Скулимовская А. В. Творческая деятельность как основной элемент инновационного развития
Качур К. Л. Философско–антропологический анализ эволюции и современного состояния семьи
Супрунчук А. П. Пространство современного художественного музея
Бондаренко О. О. Оптика зла в литературном тексте
Войдыло Я. Специфика подготовки инженерных кадров: компаративный анализ украинско–польского опыта
Савицкая И. М., Крук О. Л. Влияние афонского наследия на духовную жизнь Руси – Украины: философско–религиоведческий аспект
Остащук И. Б. «Экстраординарная форма» латинской Мессы в культурно–религиозной идентичности
Лещенко А. М. Коэволюционность сакрального искусства
Нивня А. А. Игровая сущность современного ритуала
Кивлюк О. П. Социокультурный феномен современного образования и науки
Терепищий С. А. Образование и связь культур в контексте глобализационных изменений образовательного ландшафта
Бурлука Е. В. Самообразование личности как необходимый компонент современного образовательного процесса
Бойко А. И. Проблема качества образования в социально–философском контексте
Старовойт Е. В. Образование как индикатор и возбудитель локализации инновационной культуры в экономико–производственной сфере жизнедеятельности
Ганаба С. А. Свобода образования как среда творчества
Береза В. А. Понятие политического образования и просвещения в современном философско–политологическом дискурсе
Малецкая И. В. Наглядность как средство улучшения преподавания иностранного языка
Олейник В. В. Демонологические образы в рефлексии интуитивного познания устного народного творчества украинцев Закарпатья
Дмитруха А. В. Особенности и перспективы развития системы дошкольного образования Украины в современных социокультурных контекстах
Страшко И. В. Блогосфера как новое пространство социокультурной коммуникации в сфере языкового образования
Тарабасова Л. Г. Специфика организации жизнедеятельности ребенка в мировой образовательной практике
Боднар В. Б. Трансформации религиозной жизни евангельских церквей (ЕХБ, АСД и ХВЕП) в Черновицкой области в условиях советской политики атеизации общества (1944–1985 гг.)

Политические науки

Смола Л. Е. Информационная война как составляющая политической коммуникации
Балацкая Е. Б. Роль насилия в функционировании политической системы общества
Воробьёва Т. Л. Движущие силы возникновения политических протестов
Дзюбенко Ю. М. Основные угрозы демократическим преобразованиям в современных условиях
Марчук В. П. Эволюция понимания концепта «международный порядок» эпистемологическими сообществами
Шиманова О. В. Эффективность коммуникативных стратегий в политике
Григор А. Опыт политических консенсусов ХХ века
Кацуба Н. А. Влияние художественного кино на процесс политической социализации личности
Король А. «Международная информационная политика»: к методологии определения понятия
Липчук О. И. Место и роль территориальной общины в системе местного самоуправления
Штука И. А. Трансформация политической элиты современной Украины
Арабаджиев Д. Ю. Фокус–групповые политические исследования как метод общественного мониторинга выборов в Украине: опыт применения
Вонсович А. С. Перспективы развития отношений Украины с НАТО
Радько П. Г. Политическая коррупция в Украине – угроза ее государственному суверенитету
Бадер А. В. Влияние политического процесса на количественный состав студенческой молодёжи Донбасса (середина 1950–х – середина 1980–х гг.)
Бирюков Д. С., Лещенко А. Я. Политические аспекты принятия решений в сфере гражданской защиты в Украине
Боярская Е. А. Перспективы использования пропорциональной выборной системы на местных выборах в Украине
Гай–Ныжнык П. П., Чуприй Л. В. Формирование общенациональной идентичности украинцев в контексте современных вызовов
Некряч А. И. Децентрализация как новая парадигма модернизации публичной власти в Украине
Боринская О.Л. Авторитаризм в Беларуси: шанс на легитимизацию
Миненкова Н. Е. К вопросу о люстрациях в Центрально–Восточной Европе
Плевако И. Г. Система безопасности стран МЕРКОСУР как геополитическая проблема
Слободян Т. З. Политические отношения Польши и Италии
Камакин М. В. Снижение цен на нефть как внешний фактор в процессе дезинтеграции СССР
Костыря И. Концепция геокультурной стратегемы в китайской дипломатии
Барна Б. Ю. Отношения Норвегии с Европейским Союзом в сфере безопасности
Башлык Д. А. Влияние «холодной войны» на китайско–японские отношения во время биполярной системы международных отношений
Эминов Р. Д. БРИКС в системе геополитических координат ХХІ в: современность, будущее
Калытчак Р. Г., Антохив–Сколоздра О. М. Теоретические аспекты позиционирования Канады на международной арене
Королёва А. С. Стратегии национальной безопасности США как ориентир внешней политики в контексте обеспечения энергетических интересов

Научная жизнь

V Всеукраинская научно-практическая конференция «Современные проблемы гуманитаристика: мировоззренческой поиски, коммуникативные и педагогические стратегии»
ХІ Всеукраинская научно-практическая конференция «Культура как феномен современного глобализирующегося общества»

CONTENT

Historical studiens

Koval A. P. The Political Crisis in Rome during 56–52 B.C. and the Sole Consulship of Cn. Pompey the Great
Kryvosheya Ir. I. Informative possibilities to the loan registry to the Military Treasure of 1743 to study the history of Neuryadova Starshyna of the Cossack Hetmanate
Chubina T. D. Oleksandr Pototsky: View in the Light of Centuries
Shkil’nyuk N. M. City area of Volyn province in the nineteenth century
Konyk O. O. Tauride Palace. On the sidelines of the State Duma (1906–1907)
Fedoryk Yu. V. Education of the orthodox clergy in Cholm–Warsaw diocese (1875–1905)
Kudinov I. O. Socio–economic processes in Donbas region during in the first half of 1920 year
Halytska–Didukh T. V. The Eastern–Galician problem as the object of international policy (January – August 1920)
Adamska I. G. The Soviet policy towards pharmacy services in Ukrainian SSR in the 1920s
Lisova К. S. Centers of research of history the state system of Ukraine are in emigration (1920–1945)
Rozovyk O. D. Organization of healthcare service for immigrants in the Ukrainian Soviet Socialist Republic in 1920–1930th
Shulga V. Р. Key professional events on agricultural research case in Ukraine (first half of the 20`s XX century)
Nikolaeva N. B. Circular of the GPU of the USSR in 1926 «On Ukrainian separatism» and its impact on subsequent work of the Bolshevik secret police in Ukraine
Piddubnii I. A. The National Christian Defense League in fighting for parliament and power (1926–1933)
Puyda R. B. Methodological principles of forming Ukrainian National Democratic Union in the second half of 1930
Kontsur–Karabinovych N. M. Patriarch Yosyf Slipyi: Some traits to the portrait of a religious man
Lenartovych O. Y. A. Melnyk and OUN(m) during the Second World War
Poluda V. A. Machinery of the use of the prisoners of war labour in the Reichskommissariat «Ukraine» and the zone of the military occupation
Tatarko I. I. Social, economic, cultural and educational development of the Bulgarian population of the Izmailska oblast of the Ukrainian SSR and of the South of MSSR in 1944–1954
Klubuk V. V. Cotton breeding in the context of irrigated agriculture in the South of Ukraine in 1930–1950’s
Levchenko I. M. The operation of the natural and medical societies in the reform of school and higher education
Lavrut O. O. Quality of knowledge of students of Ukrainian SSR is in the second half of 1940th – beginning of 1950th
Lukyanenko О. V. «My character is not suitable for teaching»: professional vocation of students of pedagogical institutes of the Ukrainian SSR of the «thaw» period (P, 3)
Humeniuk T. I. The functioning of historical science in conditions of Soviet Union regime (the western regions of Ukraine)
Bey R. V. Socio–economic preconditions for the development of scientific thought on the mechanization of production processes in animal industries of the USSR in the second half of the 60s – 80s of the XX century
Demyanchuk V. А. Of the Ivan Gel constituent work in the Lviv regional council first democratic convocation (1990–1991 years)
Nazarchuk О. M. International activity of Social Democratic parties in Ukraine in 90th XX century
Bobrovnik Yu. V. Legislative regulation of the local government in Kiev in period of 1990–2010: historical aspect
Kasianova M. M. Formation of the labour migration legislation in the late ХХ – early ХХІ century
Klish A. B. Social and political activities higher Greek Catholic clergy early 20th century
Melnychuk O. V. Ukraine–German cinematography contacts at present stage
Kuzma T. M. Berlin Museums as agents of social memory
Dons’ka M. D. Kulski Leonid Adol’fovich – known scientist in the field of industrial cleaning, water and sewage
Sribnaya M. A. The collection of materials from the sports achievements of Ukraine in the collection of the National Museum of Ukrainian History
Semenenko M. G. Effect of chemicals used in agriculture, the Ukrainian women`s health
Khvist V. O. Some aspects of Ukrainian demographic science in the ХХ
Chepurda G. M. Historical background of afforestation implementation in Ukraine according to the Great plan to transform nature
Degtyarev S. I. The interpretation of sources of historical memory by researcher of historical sources: historiographical exploration
Araslanova S. Church historian at the University of St. Vladimir (of the end of the 19th – beginning of the 20th centuries): historiography problems
Bilchenko I. V. A research activity of M. I. Sikorskyi: historiographical aspect (1970s – the beginning of the 21st century)
Godlevska V. Y. Economic development of Spain in the period of consolidation of a democratic regime (1982–1996): a historiographical review of the Spanish science
Karpus’ D. O. Resourses base of the investigation of Kyievan economic history
Kler I. G. Activities Old Kiev community. Historiographical overview of the problem the writings of modern scholars
Lysyi I. O. Theoretical basis of the tourism estimate of fortification’s objects: historiography of the problem
Petrik M. O. The memorial museums in Slobids’ka Ukraine: historiographical and sources studies aspects
Pavlyk O. V. Archeological studies by F. R. Shteyngely as a funds replenishment method of Gorodotskyy museum
Krivosheya I. I., Yakimenko L. N. The policy of Vladimir Putin in the assessment of Zb. Brzezinski
Mammadova G. Russian expansion in the coastal areas of Shirvan and its consequences
Mochalov E. A. Jeane Kirkpatrick as US representative to the UN (1981–1985)
Khalilzade A. Mass annihilation of Lezgi ethnic–group in Guba uezd in 1918 year
Tairkyzy Shahla. Formation and development of scientific publications in Azerbaijan (based on the analysis of scientific publications – «Reports of ANAS» and «News of ANAS»)
Buglay N. M. Foreign policy of Poland in a context Polish–Lithuanian relation 1995–2005

Philosophic sciences

Korobkina T. V., Rodicheva I. S. Two aspects of the theory of personality in philosophy C. G .Jung
Geiko S. M., Almashi O. І. The problem of nihilism in philosophy of Nietzshe
Kovalets M. S. The principle of the necessity of contingency of Quentin Meillassoux’s philosophy
Kovalchuk J. V. Soren Kierkegaard as a virtuoso of the philosophy of love
Kultenko V. Р., Kudin B. О. Problems of research and understanding of the history in the H. White’s philosophy
Pavlova T. S. The philosophical foundations of law division into types in the L. Petrazhitsky’s conception
Prokopenko V. V. Philosophy and rhetoric in the school of Isocrates
Pryimak D. Yo. Sociological perception of the paradigm of places exchange in the British School (Z. Bauman)
Zayets O. M. National Being, Identification and the Real
Komaha L. G. Verification of true statements: logic, criteria, arguments
Telizhenko L. V. Pre–classical model of human integrity: Post–Neoclassical Vision
Shevchenko M. A. A new approach to the problem of forecast the development of high–tech industry
Blozva L. M. The revolution sensor technologies and their impact on the transformation of human nature
Benzyuk A. A. Hermeneutics as a method of «open interpretation»: formulation of the question
Zagorodniuk V. V. About the hermeneutics of empiricism philosophy
Gudima I. P. Miracle as a symbolic image of the divine being
Minyaylo V. S. Philosophical aspects of forecasting and modeling the development of cyberspace as of a new social reality
Danyliuk O. V. Conservative and progressive views on Protestantism Mediatization
Kapitonenko O. M. Fashion totalitarianism and post-totalitarianism as a sociocultural phenomenon
Hajiyeva R. A. Information war
Ignatko V. S.Infinity «living space» human era of the information revolution
Bogdanova N. G. The ideological aspects of culture of vital creativity personality
Kolesnyk I. M. Interconnection between Buddhist philosophy and meditation as fundament for practical philosophizing
Kolomiiets A. E. The specificity of moral conflict in political activity. The problem of «dirty hands»
Kharchenko Yu. Communicatins in the sphere of political
Mykhalchuk A. О. Problem cryptography: semiotic dimension
Popovych M. D. Communication resources of human freedom in the context of globalization challenges
Saienko О. H. Modern communicative resources of sociocultural cooperation in Internet media
Vergun D. V. The phenomenon of leadership in the context of socio–philosophical research
Selevko V. B. The problem of happiness and regulation of the domestic sphere socially utopias totalitarian type
Synytsya A. S. Language expressions and senses in the context of the philosophy of artificial intelligence
Stoiano O. О. Moral determinants of self–identification
Parkhomenko I. I. Production and distribution of political texts as a form of «cultural economics»
Popova I. V. Essence and direction information support environmental awareness of society
Suprun А. G., Sculimovska А. V. Creativity as a key element of innovation development
Kachur C. L. Philosophical and anthropological analysis of evolution and current state of family
Suprunchuk A. P. Space of contemporary art museum
Bondarenko O. O. Optics of evil in the literary text
Vojdylo Ya. Specificity of training engineers: a comparative analysis of the Polish–Ukrainian experience
Savitska I. M., Kruk O. L. The impact Athos heritage on the spiritual life Rus’ – Ukraine: the philosophical and religious studies aspect
Ostashchuk I. B. «Extraordinary form» of Latin Mass in the cultural and religious identity
Leshchenko А. M. Co–evoluton of Sacred Art
Nivnya A. A. Gaming essence of modern ritual
Кyvlyuk O. P. Socio-cultural phenomenon of modern education and science
Terepyshchyi S. O. Education and communication of cultures in the context of educational landscape changes
Burluka E. V. Self–education of personality as necessary component of modern educational process
Boyko A. I. Quality of education in social and philosophical context
Starovoit О. V. Education as an indicator of pathogen localization and innovation culture in the economic and productive sphere of life
Hanaba S. A. The liberty of education as a sphere of creativity
Bereza V. A. The concept of political education and enlightenment in modern philosophical and political science discourse
Malecka I. V. Visibility as a means of improving foreign language teaching
Oliinyk V. V. Demonological images in reflections intuitive knowledge of oral folk creativity Ukrainian Transcarpathia
Dmitrukha A. V. Features and prospects of development of system of preschool education of Ukraine in modern sociocultural contexts
Strashko I. V. Blogosphere as a new space of socio–cultural communication in the field of language education
Tarabasova L. G. A specific of organization of vital functions of child is in world educational practice
Bodnar V. B. Transformation of the religious life of evangelical churches (EChB, SDA, EChP) in the Chernivtsi region in the conditions of Soviet policy atheisation society (1944-1985)

Political sciences

Smola L. Ye. Information warfare as part of political communication
Balatska O. B. The role of violence in the political system of society
Vorobyovа T. L. Driving force of political protest
Dziubenko Yu. M. Basic threats to democratic changes in modern conditions
Marchuk V. P. Evolution of the interpretation of international order as a concept by epistemic communities
Shymanova O. V. The effectiveness of communication strategies in politics
Grigor О. The experience of the twentieth century political consensus
Katsuba M. O. Influence of a feature film on a political socialization process of personality
Korol’ A. «International information policy»: the definition of the methodology
Lypchuk O. I. Place and role of territorial communities in the local government system
Shtuka I. A. The transformation of the political elite of modern Ukraine
Arabadjyiev D. Yu. Focus group interviews as a method of political public monitoring of elections in Ukraine: the experience of conducting
Vonsovych O. S. Prospects for the development of Ukraine’s relations with NATO
Radko P. G. Political corruption in Ukraine is a threat to its state sovereignty
Bader A. V. The impact of the political process in the quantitative composition of Donbass student youth (mid–1950s – mid 1980s)
Biriukov D. S., Leshchenko O. Y. Political aspects of decision–making in the field of civil protection in Ukraine
Bojarska O. A. Perspectives of proportional system local elections in Ukraine
Hai–Nyzhnyk P. P., Chupriy L. V. Formation of a national identity of Ukrainians in dimension of national security
Nekryach A. I. Decentralization as a new paradigm of modernization of public administration in Ukraine
Borynska O. Authoritarianism in Belorussia: a chance for legitimization
Minenkova N. E. To the issue of lustration in Central–East Europe countries
Plevako I. G. Security system of MERCOSUR countries as a geopolitical problem
Slobodian T. Z. Political relations between Poland and Italy
Kamakin M. V. Falling oil prices as external factor in the process of disintegration of the USSR
Kostyrya I. The concept of the geo cultural stratagem of the Chinese diplomacy
Barna B. Yu. Security dimension of relations between Norway and the European Union
Bashlyk D. O. Influence of «Cold War» on China–Japan relations during bipolar system of international relations
Eminov R. D. BRICS in system of geopolitical coordinates of the XXI century: modernity, future
Kalytchak R. H., Antokhiv–Skolozdra O. M. Theoretical aspects of Canadian position on the international arena
Korolova A. S. National Security Strategies of the United States of America as a guiding line for the foreign policy in the context of ensuring energy interests

Scientific life

V National Scientific Conference «Сontemporary issues humanities: Ideological quests, communication and educational strategy»
XI National Scientific Conference "Culture as a phenomenon of modern globalized society"
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>