"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2015. Випуск 102 - 2015
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Гай–Нижник П. П., Батрак О. П. Хрещення Русі великим князем Київським Володимиром: обрання віри і цивілізаційно–політичного поступу
Фицик І. Д. Ментальні імперативи соціальної самобутності шляхти (кінець ХVIII – початок ХІХ ст.)
Бобіна О. В. Революційний синдикалізм vs реформізм: практика і теорія «нової революції» в Європі в кінці ХІХ – початку ХХ ст.
Грушецька В. О. Чоловічі смушеві шапки у побуті тюркського та тюркомовного населення Криму XIX – першої третини XX ст.
Ототюк О. В. Наукові школи на прикладі діяльності В. Б. Атоновича, М. В. Довнар-Запольського, Є. Д. Сташевського та Б. Г. Курца
Дубчак Є. В. Становлення литовської держави у працях істориків університету св. Володимира В. Антоновича та М. Дашкевича
Корбяк Д. В. Викладацько–наукова та освітня діяльність митрополита Сильвестра (Сембратовича)
Леськів М. М. Історичні погляди Михайла Драгоманова
Більченко І. В. Огляд джерельної бази дослідження культурної діяльності Михайла Сікорського – фундатора музейної справи на Переяславщині
Гірна Н. М. І. Кревецький – представник «державницької школи» в українській історіографії
Ніколаєва Н. Б. Репресований викладач Київського державного університету Богданович Борис Вікторович
Концур–Карабінович Н. М. Постать глави УГКЦ – митрополита Андрея Шептицького в антицерковній політиці радянської влади
Мараєв В. Р. Російська історіографія відносин України і Війська Донського у 1917–1921 рр.
Балабай Я. В. Проблеми соціальної сфери українського міста доби непу та шляхи їх вирішення
Сокирська В. В. «Україна – не провінція Росії»: дискусії учених та чиновників 1920–х рр.
Щебетюк Н. Б. Наукові підходи до основних проблем сільськогосподарської галузі в УСРР наприкінці 1920–х рр.
Мотуз В. К. Уніфікація світогляду як складова проблеми культурної модернізації українського села (кінець 1920–х – 1930–ті рр.)
Савенко Т. С. Співпраця Наукового товариства ім. Т. Шевченка з Всеукраїнською академією наук
Кравчук Л. В. Радянська система освіти та її кадровий потенціал в новоутвореній Тернопільській області в період 1939–1941 рр.
Ленартович О. Ю. Сучасні дослідження українського визвольного руху в роки Другої світової війни
Чернуха О. В. Стан науки та освіти в Третьому рейху
Татарко І. І. Формування болгарської інтелігенції в Ізмаїльській області УРСР та на півдні МРСР (1944–1954 рр.)
Ящук А. В. Міська геральдика радянської України у проектах Управління у справах архітектури 1946–1947 рр. (за матеріалами ЦДАВО України)
Лаврут О. О. Навчальне забезпечення загальноосвітніх закладів УРСР в другій половині 1940–х рр.
Лук’яненко О. В. «І що це не педагог, не дай бог…»: практика у педагогічних вишах УРСР доби «відлиги» (Ч.1)
Шульга В. П. Історична ретроспектива розвитку промислового рибальства на початку ХХ століття
Храмцова І. А. Проблеми національної культури крізь призму журнальної публіцистики в добу перебудови в Україні
Вербова Ю. В., Коваль О. А. Використання гідромінеральних ресурсів Хмельницької області для розвитку СПА–індустрії
Куценко С. Ю. Історичні етапи створення та формування сайтів музеїв України як самостійної одиниці в структурі музейних установ
Бей Р. В. Удосконалення засобів механізації прибирання і утилізації гною у вітчизняному тваринництві
Асланов Е. О положение скотоводческих хозяйств в Гуручайском и Кёнделенчайском регионах Азербайджана в IV–XIII веках (Про становище скотарських господарств у Гуручайському і Кьонделенчайському регіонах Азербайджану в IV–XIII століттях)
Shiraliyev R. At the beginning of the XVIII century the reinforcing policy of the Safavid in the area of European countries (Посилення державної політики Сефевідів на території Європейських держав на початку XVIII століття)
Aliyev R. B. Joint activity of Azerbaijani and Turkish Diaspora (Спільна діяльність Азербайджано–Турецької діаспори)
Musayeva F. I. Massacres committed by Armenians against Turks–Muslims in 1918–1920 in Nakhchivan and Karabakh in the memories of Turkish independent servicemen (Геноцид вірменами проти турків–мусульман в 1918–1920 роках в Нахчивані і Карабасі у спогадах турецьких незалежних військовослужбовців)
Свєженцева О. І. Дослідження тоталітарного режиму в Чехословаччині на рубежі 40–х – 50–х рр. ХХ ст.: через призму документальної новизни
Буглай Н. М. Східний напрям зовнішньої політики Польщі: теоретичний та практичний аспекти
Граціотова В. І. Концептуальний вимір мультикультуралізму в Західній Європі
Годлевська В. Ю. Розвиток іспанської культури в умовах консолідації демократії (1982–1996 рр.): історіографічний огляд
Коваленко Л. В. Політика Великої Британії щодо об’єднання Німеччини (13 лютого – 5 травня 1990 р.)
Alakbarov V. Pottery production at Neolithic Göytepe (West Azerbaijan) (Виробництво кераміки в неоліті Гойтепе (Західний Азербайджан)

Філософські науки

Вергелес К. М. Проблема смислу життя і цілісності людини
Петренко Д. В. Диспозитивы медиа: философско–антропологическое исследование (Диспозитиви медіа: філософсько–антропологічне дослідження)
Дубинина В. А. Феномен человека в контексте глобализационных преобразований (Феномен людини в контексті глобалізаційних перетворень)
Киселиця С. В. Дуалізм переконаності: досконаломудрість віри чи нігілізм зневіри
Комаха Л. Г. «Довіра» і «недовіра» до суб’єкта пізнання в логіці скептицизму
Харченко Ю. В. Особенности воздействия коммуникативного онтоса на субъективное восприятие (Особливості впливу комунікативного онтосу на суб’єктивне сприйняття)
Ярошенко Л. В. Соціокультурний феномен «національна ідентичність»: соціально–філософський аналіз
Яцик С. П. Технократизм VS духовність: антропологічні вектори розвитку європейської культури
Бігун Р. В. Альтруїзм та милосердя як цінності та чинники людинолюбства
Бушман І. О. Ціннісні орієнтири сучасного суспільства
Guliyev B. Information civilization and the transformation of the military and political confrontation area: the main trends and prospects (Інформаційна цивілізація і трансформація простору військово–політичних конфронтацій: основні тенденції та перспективи)
Литвиненко К. О. Сепаратизм як феномен соціального буття епохи модерну
Рижкова Д. С. Інший в локусі міського середовища
Самарський А. Ю. Проблема ідеального в трансгуманістичному дискурсі: погляд з минулого
Мельник В. В. Культура как основание межкультурного взаимодействия в условиях усиления миграционных процессов (Культура як підстава міжкультурної взаємодії в умовах посилення міграційних процесів)
Красніцька Г. М. Корпоративна етика в сучасній організації
Мантуло Н. Б. Ігровий простір дискурсу паблік рилейшнз
Артюшенко О. М. Українське суспільство в умовах гібридної війни
Береза В. О. Політичне середовище як сфера політичної соціалізації особистості
Ігнатко В. Економічна діяльність як основа формування та розвитку життєвого простору людини
Ільченко Г. О. Визначення логічних термінів в теоретико–ігровій семантиці різних типів
Кадиевская И. А. Качество удовлетворения духовных потребностей среди значимых проблем современного украинского общества (Якість задоволення духовних потреб серед значущих проблем сучасного українського суспільства)
Капітоненко О. М. Авангард–1 та авангард–2 в моді ХХ століття: від світобудівництва до маньєризму
Плахотнюк В. Г. Порівняльно–типологічний аналіз української та французької музики періоду пізнього романтизму
Плахта С. Л. Імпресіоністичне світобачення та естетика в українському живописі другої половини ХХ ст.
Попова І. В. Екзистенційний аспект екологічного виховання особистості в контексті її соціалізації
Сковронський Б. В. Когнітивний аспект візуального образу
Паньків О. В. Мудрість, розум та знання в богословсько-філософському осмисленні Андрея Шептицького
Витер Д. В. Некоторые проблемы онтологии в кенотической концепции митрополита Иоанна Зизиуласа (Деякі проблеми онтології в кенотичній концепції митрополита Іоанна Зізіуласа)
Богатая Л. Н. Слово и его ипостаси (Слово та його іпостасі)
Дерев’янчук Ю. І. Вознесіння у христологічній візії ранньої Церкви
Зіновченко Н. Л. Св. Димитрій (Туптало) – філософ козацького бароко
Матвєєв В. О. Самореалізація особистості в порівнянні християнської та індуїстської парадигми: основні підходи
Приймак Д. Й. Глобальний туризм як паломництво духу (Дж. Уррі)
Семикрас В. В. Місце ідей античності та неокантіанства у концепції «ідеальної держави» Богдана Кістяківського
Мелещук А. А. Співвідношення панславізму і візантизму в історіософії пізніших слов’янофілів
Данканіч Р. І. М. Гайдеггер про співвіднесення понять «Життя» і «Воля до влади»
Дойчик М. В. Ідея гідності людини у сократичних діалогах Платона
Коробкина Т. В. Антропология бессознательного К. Г. Юнга (Антропологія несвідомого К. Г. Юнга)
Гринчук М. Л. Державотворча роль суспільства в контексті історіософських ідей В. Антоновича
Старовойт О. В. Інноваційна культура в економічної сфері життєдіяльності
Марченко О. В. Комунікативні фактори як ціннісно–регулятивні механізми розвитку освітнього простору
Андрієнко О. В. Економічний вимір освіти: знання як товар
Мудрак В. І. Роль вищої освіти у розвитку економіки знань в Україні
Дроботенко М. О. Європейські цінності та обґрунтування плюралізму у навчальних програмах з економіки
Абакумова О. О. Засадничі принципи і досвід дистанційної освіти
Богданова Н. Г. Сім’я і школа як чинники формування культури життєтворчості особистості
Войдило Я. Гуманітарна підготовка інженерних кадрів: потреба та суперечності реалізації
Корінець З. М. Педагогіка мистецтва у контексті формування майбутніх педагогів музики
Попович В. М. Мотиваційні фактори навчання в духовних ВНЗ системи богословської освіти православної Церкви
Роговенко М. М. Формування логічних вмінь як основа розвитку творчого мислення курсантів у процесі навчання філософських дисциплін
Січкаренко Г. Г. Процеси формування контингенту студентів вищих навчальних закладів України у сучасних умовах
Терепищий С. О. Освітні ландшафти аграрного суспільства: зародження фундаментальних філософських протиріч
Тимків І. М. Особливості збереження демократичних традицій в історичній пам’яті українського народу (філософсько–освітня рефлексія)
Тіхонов В. І. Загальна характеристика сучасних інформаційних технологій в системі освіти
Aliyeva U. The Europeans struggle for Azerbaijani oil (Боротьба європейців за азербайджанську нафту)

Політичні науки

Смола Л. Є. Інформаційна війна в контексті розвитку комунікаційних технологій
Вінникова Н. А. Представництвo соціальних інтересів у вимірі глобальних політичних процесів
Гапонова Я. М. Публічна дипломатія: спроби визначення
Kostyrya I. Geo–cultural dimension of the «Fin de siècle»: political prophecies (Гео–культурний вимір «кінця століття»: політичні пророцтва)
Воробйова Г. Ю. Метафора як засіб конструювання іміджу політика
Мудрик Ю. С. Індекси у політичному аналізі (в контексті дослідження розвитку країн)
Шайхалієва Ю. А. Корупція як політико–правове явище
Гладій В. І. Діяльність громадського сектору як чинник впливу на ефективність органів місцевого самоврядування
Денисюк А. В. Громадський лобізм в Україні: проблеми і перспективи розвитку
Кавка В. В. Популізм як ефективна політична технологія сучасних виборчих процесів в Україні
Смолінська Д. В. Місцеві вибори в Україні: пошук оптимальної моделі
Дем’янчук О. П. Політична і громадянська освіта як політичний інститут: потреба формування в Україні
Остап’як В. І. Інтеграційні аспекти формування партнерства України та Республіки Польща
Бадер А. В. Політизація спортивного життя студентської молоді УРСР у середині 1950–х – середині 1980–х рр. (на матеріалах Донбасу)
Абдуллаев Ф. Геополитика миграции западных стран: реалии, результаты, угрозы (Геополітика міграції західних країн: реалії, результати, загрози)
Касьянова М. М. Міжнародні організації з захисту прав мігрантів
Пурій М. Р. Демократизація, як основний аспект ідеологічного виміру гегемонії США
Намонюк Ч. І. Передумови та наслідки сучасного російсько–сирійського військово–політичного партнерства

Наукове життя

Буравський О. А. Рецензія на книгу: Стельникович С. В. Житомирсько-Вінницький регіон в умовах нацистської окупації (1941–1944 рр.). – Житомир: ПП Євенок О. О., 2015. – 592 с.
Виткалов С. В., Виткалов В. Г. Наукові проблеми України в сучасних культурно-мистецьких проекціях

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Гай–Ныжнык П. П., Батрак О. П. Крещение Руси великим князем Киевским Владимиром: избрание веры и цивилизационно–политического развития
Фицик И. Д. Ментальные императивы социальной самобытности шляхты (конец XVIII – начало XIX в.)
Бобина О. В. Революционный синдикализм vs реформизм: практика и теория «новой революции» в Европе в конце XIX – начале ХХ в.
Грушецкая В. А. Мужские смушковые шапки в быту тюркского и тюркоязычного населения Крыма XIX – первой трети XX вв.
Ототюк А. В. Научные школы (направления, течения) на примере В. Б. Антоновича, М. В. Довнар–Запольского, Е. Д. Сташевского и Б. Г. Курца
Дубчак Е. В. Становление литовского государства в трудах историков университета св. Владимира В. Антоновича и Н. Дашкевича
Корбяк Д. В. Преподавательско–научная и образовательная деятельность митрополита Сильвестра (Сембратовича)
Леськив М. М. Исторические взгляды Михаила Драгоманова
Бильченко И. В. Обзор источников исследования культурной деятельности Михаила Сикорского – основателя музейного дела на Переяславщине
Гирна Н. М. И. Кревецкий – представитель «государственной школы» в украинской историографии
Николаева Н. Б. Репрессированный преподаватель КГУ Богданович Борис Викторович
Концур–Карабинович Н. Н. Образ главы УГКЦ – митрополита Андрея Шептицкого в антицерковной политике советской власти
Мараев В. Р. Российская историография отношений Украины и Войска Донского в 1917–1921 гг.
Балабай Я. В. Проблемы социальной сферы украинского города в период нэпа и пути их решения
Сокирская В. В. «Украина – не провинция России»: дискуссии ученых и чиновников 1920–х гг.
Щебетюк Н. Б. Научные подходы к основным проблемам сельскохозяйственной отрасли в УССР в конце 1920–х годов
Мотуз В. К. Унификация сознания как составляющая проблемы культурной модернизации украинского села (конец 1920–х – 1930–е гг.)
Савенко Т. С. Сотрудничество Научного общества им. Т. Шевченко с Всеукраинской академией наук
Кравчук Л. В. Советская система образования и ее кадровый потенциал в новосозданой Тернопольской области в период 1939–1941 гг.
Ленартович О. Ю. Современные исследования украинского национально–освободительного движения в годы Второй мировой войны
Чернуха А. В. Состояние науки и образования в Третьем рейхе
Татарко И. И. Формирование болгарской интеллигенции в Измальской области УССР и на юге МССР (1944–1954 гг.)
Ящук А. В. Городская геральдика советской Украины в проектах Управления по делам архитектуры 1946–1947 гг. (По материалам ЦДАВО Украины)
Лаврут О. А. Учебное обеспечение общеобразовательных учреждений УССР во второй половине 1940–х гг.
Лукьяненко А. В. «И что это не педагог, не дай бог...»: практика в педагогических вузах УССР времен «оттепели» (Ч.1)
Шульга В. П. Историческая ретроспектива развития промышленного рыболовства в начале ХХ века
Храмцова И. А. Проблемы национальной культуры сквозь призму журнальной публицистики в эпоху перестройки в Украине
Вербовая Ю. В., Коваль О. А. Использование гидроминеральных ресурсов Хмельницкой области для развития СПА–индустрии
Куценко С. Ю. Исторические этапы создания и формирования сайтов музеев Украины как самостоятельной единицы в структуре музейных учреждений
Бей Р. В. Усовершенствование средств механизации уборки и утилизации навоза в отечественном животноводстве
Асланов Е. О положение скотоводческих хозяйств в Гуручайском и Кёнделенчайском регионах Азербайджана в IV–XIII веках
Ширалиев Р. Усиление государственной политики Сефевидов на территории Европейских государств в начале XVIII века
Алиев Р. Б. Совместная деятельность Азербайджано–Турецкой диаспоры
Мусаева Ф. И. Геноцид армянами против турок–мусульман в 1918–1920 годах в Нахчыване и Карабахе в воспоминаниях турецких независимых военнослужащих
Свеженцева О. И. Исследование тоталитарного режима в Чехословакии на рубеже 40–х – 50–х гг. ХХ вв.: сквозь призму документальной новизны
Буглай Н. М. Восточное направление внешней политики Польши: теоретическое и практическое аспекты
Грациотова В. И. Концептуальное измерение мультикультурализма в Западной Европе
Годлевская В. Ю. Развитие испанской культуры в условиях консолидации демократии (1982–1996 гг.): историографический обзор
Коваленко Л. В. Политика Великобритании относительно объединения Германии (13 февраля – 5 мая 1990 г.)
Алекперов В. Производство керамики в неолите Гойтепе (Западный Азербайджан)

Философские науки

Вергелес К. Н. Проблема смысла жизни и целостности человека
Петренко Д. В. Диспозитивы медиа: философско–антропологическое исследование
Дубинина В. А. Феномен человека в контексте глобализационных преобразований
Киселица С. В. Дуализм убеждённости: совершенномудрость веры или нигилизм неверия
Комаха Л. Г. «Доверие» и «недоверие» к субъекту познания в логике скептицизма
Харченко Ю. В. Особенности воздействия коммуникативного онтоса на субъективное восприятие
Ярошенко Л. В. Социокультурный феномен «национальная идентичность»: социально–философский анализ
Яцык С. П. Технократизм VS духовность: антропологические векторы развития европейской культуры
Бигун Р. В. Альтруизм и милосердие как ценности и факторы человеколюбия
Бушман И. А. Ценностные ориентиры современного общества
Гулиев Б. Информационная цивилизация и трансформация пространства военно–политических конфронтаций: основные тенденции и перспективы
Литвиненко К. А. Сепаратизм как феномен социального бытия эпохи модерна
Рыжкова Д. С. Другой в локусе городской среды
Самарский А. Ю. Проблема идеального в трансгуманистическом дискурсе: взгляд из прошлого
Мельник В. В. Культура как основание межкультурного взаимодействия в условиях усиления миграционных процессов
Красницкая А. Н. Корпоративная этика в современной организации
Мантуло Н. Б. Игровое пространство дискурса паблик рилейшнз
Артюшенко О. Н. Украинское общество в условиях гибридной войны
Береза В. А. Политическая среда как сфера политической социализации личности
Игнатко В. Экономическая деятельность как основа формирования и развития жизненного пространства человека
Ильченко А. А. Определение логических терминов в теоретико–игровой семантике разных типов
Кадиевская И. А. Качество удовлетворения духовных потребностей среди значимых проблем современного украинского общества
Капитоненко А. М. Авангард–1 и авангард–2 в моде ХХ века: от миростроительства к маньеризму
Плахотнюк В. Г. Сравнительно–типологический анализ украинской и французской музыки периода позднего романтизма
Плахта С. Л. Импрессионистическое мировидение и эстетика в украинской живописи второй половины ХХ века
Попова И. В. Экзистенциальный аспект экологического воспитания личности в контексте ее социализации
Сковронский Б. В. Когнитивный аспект визуального образа
Панькив О. В. Мудрость, ум и знание в богословско-философском осмыслении Андрея Шептицкого
Витер Д. В. Некоторые проблемы онтологии в кенотической концепции митрополита Иоанна Зизиуласа
Богатая Л. Н. Слово и его ипостаси
Деревянчук Ю. И. Вознесение в христологическом видении ранней Церкви
Зиновченко Н. Л. Св. Димитрий (Туптало) – философ казацкого барокко
Матвеев В. А. Самореализация личности в сравнении христианской и индуистской парадигмы: основные подходы
Приймак Д. И. Глобальный туризм как паломничество духа (Дж. Урри)
Семикрас В. В. Место идей античности и неокантианства в исследованиях «идеального государства» Богдана Кистяковского
Мелещук А. А. Соотношение панславизма и византизма в историософии поздних славянофилов
Данканич Р. И. М. Хайдеггер о соотнесении понятий «Жизнь» и «Воля к власти»
Дойчик М. В. Идея достоинства человека в сократических диалогах Платона
Коробкина Т. В. Антропология бессознательного К. Г. Юнга
Гринчук М. Л. Государственно роль общества контексте историософских идей В. Антоновича
Старовойт Е. В. Инновационная культура в экономической сфере жизнедеятельности
Марченко Е. В. Коммуникативные факторы как ценностно–регулятивные механизмы развития образовательного пространства
Андриенко Е. В. Экономическое измерение образования: знания как товар
Мудрак В. И. Роль высшего образования в развитии экономики знаний в Украине
Дроботенко М. А. Европейские ценности и обоснование плюрализма в учебных программах по экономике
Абакумова Е. О. Основополагающие принципы и опыт дистанционного образования
Богданова Н. Г. Семья и школа как факторы формирования культуры жизнетворчества личности
Войдыло Я. Гуманитарная подготовка инженерных кадров: потребность и противоречия реализации
Коринец З. М. Педагогика искусства в контексте формирования будущих педагогов музыки
Попович В. М. Мотивационные факторы обучения в духовных ВУЗ системы богословского образования православной Церкви
Роговенко М. М. Формирование логических умений как основа развития творческого мышления курсантов в процессе обучения философским дисциплинам
Сичкаренко Г. Г. Процессы формирования контингента студентов высших учебных заведений Украины в современных условиях
Терепищий С. А. Образовательные ландшафты аграрного общества: зарождение фундаментальных философских противоречий
Тымкив И. М. Особенности сохранения демократических традиций в исторической памяти украинского народа (философско–образовательная рефлексия)
Тихонов В. И. Общая характеристика современных информационных технологий в системе образования
Алиева У. Борьба европейцев за азербайджанскую нефть

Политические науки

Смола Л. Е. Информационная война в контексте развития коммуникационных технологий
Винникова Н. А. Представительство социальных интересов в измерении глобальных политических процессов
Гапонова Я. Н. Публичная дипломатия: попытки определения
Костиря І. А. Гео–культурное измерение «конца века»: политические пророчества
Воробьева А. Ю. Метафора как средство конструирования имиджа политика
Мудрик Ю. С. Индексы в политическом анализе (в контексте исследования развития стран)
Шайхалиева Ю. А. Коррупция как политико–правовое явление
Гладий В. И. Деятельность гражданского сектора как фактор влияния на эффективность органов местного самоуправления
Денисюк А. В. Общественный лоббизм в Украине: проблемы и перспективы развития
Кавка В. В. Популизм как эффективная политическая технология современных избирательных процессов в Украине
Смолинская Д. В. Местные выборы в Украине: поиск оптимальной модели
Демьянчук А. П. Политическое и гражданское образование как политический институт: необходимость формирования в Украине
Остапьяк В. И. Интеграционные аспекты формирования партнерства Украина и Республики Польша
Бадер А. В. Политизация спортивной жизни студенческой молодёжи УССР в середине 1950–х – середине 1980–х гг. (на материалах Донбасса)
Абдуллаев Ф. Геополитика миграции западных стран: реалии, результаты, угрозы
Касьянова М. Н. Международные организации по защите прав мигрантов
Пурий М. Р. Демократизация, как основной аспект идеологического измерения гегемонии США
Намонюк Ч. И. Предпосылки и последствия современного российско–сирийского военно–политического партнерства

Научная жизнь

Буравский А. А. Рецензия на книгу: Стельникович С. В. Житомирско-Винницкий регион в условиях нацистской оккупации (1941–1944 гг.). – Житомир: ЧП Евенок А. А., 2015. – 592 с.
Виткалов С. В., Виткалов В. Г. Научные проблемы Украины в современных культурных проекциях

CONTENT

Historical studiens

Hai–Nyzhnyk P. P., Batrak O. P. Baptism of Grand Prince Volodymyr of Kiev: the election of faith and civilization and political progress
Fitsik I. D. Mental imperatives of social identity of nobility (late XVIII – early XIX century)
Bobina O. V. Revolutionary syndicalism vs reformism: the practice and theory of «new revolution» in Europe in the late XIX – early XX century
Hrushetska V. O. The men’s lamb pelt caps in life of Turkic and Turkic–speaking population of the Crimea at the XIXth – the first third of the XXth century
Ototiuk O. V. The scientific schools (directions, trends) on V. B. Antonovych M. V. Dovnar–Zapolsky E. D. Stashevsky, B. G. Kurtz exampls
Dubchak Ye. V. The Lithuanian state’s formation in works of historians of St. Vladimir’s university V. Аntonovich and N. Dashkevich
Korbyak D. V. Pedagogical, scientific and education activities of metropolitan Sylvester (Sembratovych)
Leskiv M. M. Historical views of Mykhailo Drahomanov
Bilchenko I. V. The overview of research sources of cultural activity of Mykhailo Sikorskyi – the founder of museology in Pereyaslav area
Hirna N. М. I. Krevetskyi – the Representative of the State School in the Ukrainian Historiography
Nikolaeva N. B. Repressed teacher KSU Boris Bogdanovich
Kontsur–Karabinovych N. M. The reculiarities of Andrey Sheptytsky as the head of the Ukrainian Greek–catolic church relation with the soviet authorities
Maraiev V. R. Russian historiography of the relations between Ukraine and Don Cossack Host during 1917–1921
Balabai Y. V. The problems of the social sphere of the Ukrainian city during the NEP and their solutions
Sokirska V. V. «Ukraine is not the province of Russia»: discussions of scientists and statesmen during the 1920s
Shchebetyuk N. B. Scientific approaches to the main problems of USSR agricultural sector in the late 1920 s
Motuz V. K. The unification worldview as a component of the problem of cultural modernization of the Ukrainian village (end of 1920–ies – 1930–ies)
Savenko T. S. The cooperation of the Scientific society of. T. Shevchenko Ukrainian Academy of Sciences
Kravchuk L. V. Soviet system of education and human resources in the newly Ternopil region during the 1939–1941 year
Lenartovych O. Y. Current research of the Ukrainian national liberation movement in World War II
Chernuha О. V. Third Reich science and education state
Tatarko I. I. Forming of Bulgarian intelligentsia in Izmail region of the Ukrainian SSR and the south of the Moldavian SSR (1944–1954)
Yashchuk A. V. City heraldry Soviet Ukraine in the projects of the Office of the architecture of 1946-1947 (According TSDAVO Ukraine)
Lavrut O. A. Educational institutions providing comprehensive USSR in the second half of the 1940–s
Lukyanenko О. V. «And it is not the teacher, god forbid...»: practice in higher educational institutions of UkrSSR during the period of the «thaw» (Р.1)
Shulga V. Р. Historical retrospective of commercial fishing in the early twentieth century
Hramtsova I. A. Problems of national culture in the light of magazine publicism in the perestroika years in Ukraine
Verbova Ju. V., Koval O. A. The use of hydro resources Khmelnitsky region for the development of SPA industry
Kutsenko S. Y. Historical stages of creation and formation of Ukraine museum site as an independent unit within the structure of museum institutions
Bey R. V. The improving of mechanization of manure cleaning and utilization in domestic livestock
Aslanov E. About the situation of herders in Kendelenskom and Quruchayskom areas of Azerbaijan in IV–XIII centuries
Shiraliyev R. At the beginning of the XVIII century the reinforcing policy of the Safavid in the area of European countries
Aliyev R. B. Joint activity of Azerbaijani and Turkish Diaspora
Musayeva F. I. Massacres committed by Armenians against Turks–Muslims in 1918–1920 in Nakhchivan and Karabakh in the memories of Turkish independent servicemen
Svyezhentseva O. I. Investigation of the totalitarian regime in Czechoslovakia at the turn of 40–50 of the ХХ century: in the light of documentary novelty
Buglay N. M. East direction of foreign policy of Poland: theoretical and practical aspects
Graciotiva V. I. The conceptual dimension of multiculturalism in Western Europe
Godlevska V. Y. The development of the Spanish culture in the conditions of consolidation democracy (1982–1996): historiographical review
Kovalenko L. V. Policy of Great Britain towards Unification of Germany (13 February – 5 May 1990)
Alakbarov V. Pottery production at Neolithic Göytepe (West Azerbaijan)

Philosophicаl sciences

Vergeles K. M. The problem of the meaning of life and integrity of person
Petrenko D. V. The dispositive of media: philosophical and anthropological researching
Dubinina V. О. The phenomenon of human in the context of globalisation transformations
Kyselytsia S. V. Dualism of conviction: perfect wisdom of belief or nihilism of disbelief
Komaha L. G. «Trust» and «Distrust» to the Subject of Knowledge in the Logic of Skepticism
Kharchenko Y. V. Effects of communicative ontos news on subjective perception
Yaroshenko L. V. Socio–cultural phenomenon of «national identity»: social and philosophical analysis
Yatsyk S. P. The technocracy VS spirituality: the anthropological vectors of development of European culture
Bihun R. V. Altruism and mercy as values and factors of philanthropy
Bushman I. A. Values orientations of modern society
Guliyev B. Information civilization and the transformation of the military and political confrontation area: the main trends and prospects
Lytvynenko K. O. Separatism as a phenomenon of social life of the era of modern
Ryzhkova D. S. The other in the locus of city environment
Samarskyi A. Y. The problem of ideality in the transhumanistic discourse: a view from the past
Melnyk V. V. Culture as the basis of cross–cultural interaction in the conditions of strengthening of migratory processes
Krasnitska G. M. Corporate ethics in modern organization
Mantulo N. В. The game space of public relations discourse
Artjushenko O. М. Ukrainian society in a hybrid war
Bereza V. A. The political environment as the sphere of political socialization of the person
Ignatko V. Economic activity as a basis for the formation and development of human living space
Ilchenko G. O. The definition of logical terms in different types of game–theoretic semantics
Kadievskaya I. A. Quality meets the spiritual needs among the important problems of the contemporary Ukrainian society
Kapitonenko O. M. Avant–garde–1 and Avant-garde–2 fashion in the twentieth century: the construction of the ointment to the Mannerism
Plakhotniuk V. G. Comparative typological analysis of Ukrainian and French music of the late Romantic period
Plakhta S. L. Impressionistic worldview and esthetics in Ukrainian painting of the second half of the XX century
Popova I. V. The existential aspect of environmental education of the individual in the context of socialization
Skovronskij B. V. Cognitive dimension of image
Pankiv О. V. Wisdom, mind and knowledge in theological and philosophical comprehension of Аndrey Sheptytskyi
Viter D. V. Some problems of ontology concept kenotic Metropolitan John Zizioulas
Bogataya L. N. A hypostasis of a WORD
Derevianchuk Yu. I. Ascension to the Christological vision of the early Church
Zinovchenko N. L. St. Demetrius (Tuptalo) – philosopher Cossack Baroque
Matveev V. А. Self–realization of personality in comparison Christian and Hinduism paradigm
Pryimak D. Yo. Global tourism as pilgrimage of the spirit (John Urry)
Semikras V. V. A Place for the Ideas of Antiquity and Neo–Kantianism in Bohdan Kistiakivskyi’s Studies of an «Ideal State»
Meleschuk A. А. Correlation Pan–Slavism and Byzantinism in the historiosophy of later Slavophiles
Dankanich R. I. M. Heidegger about correlation of «Life» and «Will to power»
Doichyk M. V. The idea of human dignity in Plato’s Socratic dialogues
Korobkina T. V. C. G. Jung’s Anthropology of the Unconscious
Grinchuk M. L The state-establishing role of society at the context of historiosophical ideas of V. Antonovych
Starovoit O. V. Innovation culture in the economic sphere of life
Marchenko E. V. Communication factors as value–regulatory mechanisms of educational space
Andriyenko O. V. The economical dimension of education: knowledge as a commodity
Mudrak V. I. The role of higher education in the development of knowledge economy in Ukraine
Drobotenko M. O. European values and grounding of pluralism in economic study program
Abakumova O. O. The main principles and experience of distance education
Bogdanova N. G. The family and school as factors for formation of culture of vital creativity personality
Vojdylo Ya. Humanitarian training engineers: the need for implementation and contradictions
Korinets Z. M. Pedagogy of art in the context of the formation of the future teachers of music
Popovych V. M. Motivational education factors of Orthodox Church’s theological system in spiritual higher institutions
Rohovenko M. M. Formation of logical abilities as the basis of creative thinking of cadets in teaching philosophical subjects
Sichkarenko G. G. Processes of forming of the students’ contingent from Ukrainian universities in modern conditions
Terepyshchyi S. O. Educational landscapes of agrarian society: the origin of the fundamental philosophical struggle of contradictions
Tymkiv I. M. The features of the saving the democratic traditions in the historical memory of the Ukrainian people (philosophical and educational reflection)
Tikhonov V. I. General characteristics of modern information technology in education
Aliyeva U. The Europeans struggle for Azerbaijani oil

Political sciences

Smola L.Ye. Information warfare in the context of communication technologies
Vinnykova N. A. Representation of public interests in terms of global political processes
Gaponova Ia. M. Public Diplomacy: attempts to define
Kostyrya I. A. Geo–cultural dimension of the «Fin de siècle»: political prophecies
Vorobiova G. Y. Metaphor as a means of constructing the image of politics
Mudryk Yu. S. Indexes in political analysis (in the context of the study countries)
Shaikhalieva Yu. A. Corruption as the phenomenon of political and legal processes
Hladiy V. I. The activities of civil sector as a factor of influence on efficiency of local government
Denysiuk А. V. Public lobbying in Ukraine: problems and prospects
Kavka V. V. Populism as an effective political technology of modern electoral processes in Ukraine
Smolinska D. V. Local elections in Ukraine: searching for the optimal model
Demianchuk O. P. Political and civic education as a political institution: the need to build in Ukraine
Ostap`yak V. I. Integration aspects of partnership formation between Ukraine and Republic of Poland
Bader A. V. The politicization of USSR students’ sport life in the mid–1950s – mid 1980s (based on Donbas materials)
Abdullayev F. Geopolitics of migration of the Western countries: realities, results, threats
Kasianova M. M. International organizations on migrant workers’ rights protection
Puriy M. R. Democratization as the main aspect of the ideological dimension of US hegemony
Namonyuk Ch. I. The background and consequences of modern Russia–Syria military and political partnership

Scientific life

Buravsky O. A. Review of the book: Stelnykovych S. V. The Zhytomyr and Vinnytsia Region in the Conditions of the Nazi Occupation (1941–1944). – Zhytomyr: PE Yevenok O. O., 2015. – 592 p.
Vytkalov S. V., Vytkalov V. G. Scientific problems of modern Ukraine in cultural projections
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>