"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2015. Випуск 103 - 2015
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

Історичні науки

Дмитренко В. А. Паламарі Пирятинської протопопії: спроба дослідження на основі матеріалів сповідних розписів 1758 року
Заплетнюк О. А. Порівняльна характеристика та стилістичні відмінності прикордонних стел «Раннього проголошення»
Левицька Н. М., Коцюбанська О. О. Середньовічне місто як рушійна сила розвитку харчових технологій
Іванюк І. А. Історія будівництва та організації бібліотеки митрополита Флавіана
Соколовська Ю. В., Хаустова О. В. Організація благодійної допомоги у Харкові під час війн кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Бургаз Ю. В. Студентство у революції 1905–1907 рр.
Троханяк О. С. Причинно–наслідковий зв’язок виникнення та діяльності Української Військової Організації
Кравчук Л. В. Політично–номенклатурні аспекти управління освітньо–виховними процесами в період утвердження радянської влади в Західній Україні вересень – 1939, червень – 1941 роки
Зубченко С. П. Заходи боротьби радянської влади з опозиційними національними рухами на звільнених від окупації територіях (1944–1945 рр.)
Сидорович О. С. Роль споживчої кооперації УРСР у подоланні продовольчого дефіциту в містах у перші повоєнні роки (1945–1950 рр.)
Тимошенко Ю. О. Історичні особливості спортивної діяльності в УРСР у повоєнні роки
Лук’яненко О. В. «І що це не педагог, не дай бог…»: практика у педагогічних вишах української РСР доби «відлиги» (Ч 2)
Лаврут О. О. Виробниче навчання учнів шкіл Української РСР у 1950–1960–х роках: деякі аспекти проблеми
Чернова Н. Ф. Становлення особистості В. І. Вернадського як великого вченого та основні напрями його наукових досліджень
Захаріна М. І. Духовний зміст патріотичного виховання на матеріалах праць В. В. Зеньковського
Тарахненко Л. Л. Релігійні громади етноменшин України у системі конфесійних організацій на рубежі ХХ – ХХІ століть
Денисенко І. В. Діяльність україністів Японії у 1990–х роках ХХ ст. у контексті наукової та культурної інтеграції
Корсак Р. В. Українсько–чеське науково–технічне співробітництво (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)
Кононенко В. В. Релігійне життя євреїв Поділля на сучасному етапі
Бей Р. В. Феноменальність та системність наукових шкіл з механізації тваринництва
Годлевська В. Ю. Соціальна політика Іспанської соціалістичної робітничої партії (1982–1996 рр.): історіографічний огляд
Горбенко А. С. Позиція Католицької Церкви у дискусії щодо проблеми імміграції в сучасній Італії
Козак О. В. Зародження благодійництва в Російській імперії
Новиченко А. С. Особливості формування образу Японії в радянській пресі у 1964–1973 рр.: зовнішньополітичний аспект (за матеріалами «Комсомольської правди»)
Чередніченко О. В. Житло міщанина пізньосередньовічної Англії
Bayramli J. Truth about Babak and the Hurramids movement (Правда про Бабека і руху Хуррамітів)
Тахирли Айтен. Значение поселения Оглангала в изучении античного периода истории Нахчывана (Значення поселення Оглангала у вивченні античного періоду історії Нахчивану)
Гасымова С. А. Социально-культурная жизнь булгаров (Соціально-культурне життя булгаров)

Філософські науки

Базалук О. А. Основы геофилософии Украины. На переломе двух культур (Основи геофілософіі України. На зламі двох культур)
Москалик Г. Ф. Ідентифікація людини в інформаційному суспільстві
Андрієнко О. В. Мотив пошуку–мандрування у контексті міфологічного світогляду
Глушко Т. П. Еліта як продуцент інтелектуального капіталу нації
Культенко В. П., Гнатюк Т. А. Феномени сенсу життя, смерті та безсмертя в ретроспективі світової філософської думки
Громова О. В. Онтологический аспект феномена деструктивного одиночества в экзистенциальной парадигме и аналитической практике (Онтологічний аспект феномена деструктивної самотності в екзистенціальній парадигмі та аналітичній практиці)
Ільїна Г. В. Філософія між мовою і візією: «окуляроцентризм» в історико–філософській перспективі
Кириленко К. М. Філософія історії як інструмент пізнання світоглядних основ інноваційної культури
Комаха Л. Г. Принцип «довіри» до суб’єкта пізнання в аргументах еволюційної епістемології: логіко–методологічний аналіз
Богданов В. С. Раціональний характер колективної дії як засобу становлення інституційних та статусних структур суспільства
Богданова Н. Г. Соціальне планування процесу формування культури життєтворчості особистості
Кострюков С. В. Влада як результат координації колективних дій
Красніцька Г. М. Методологічні засади формування корпоративної культури
Морозова Л. П., Гарбузова В. С., Пивовар В. В. Формування свідомості крізь призму сучасності
Богуненко В. О. Утвердження трансцендентної природи естетичного у вченні В. Соловйова у контексті спроби подолання кризи теїзму
Попова І. В. Сутність і теоретичні моделі екобезпечного розвитку суспільства
Сарбаш К. О. Типологізація демократичного спектру гібридного політичного режиму
Стасенко С. О. Наукова раціональність у контексті суспільних цінностей сучасності
Фітьо В. Я. Розуміння як схематизація дійсності
Киселиця С. В. Добросердечність у комунікативному досвіді українства
Mirdamad Yousefi Sadat.The role of the family in the socialaization process and adjusting gender-based differences (Роль сім`ї в процесі соціалізації з урахуванням регулюючих установок гендерних відмінностей)
Культенко В. П., Митрофанова І. П. Утопізм vs утилітаризм: порівняльний аналіз соціальних проектів Відродження
Іванова Н. В. Проблема смислу в ситуації вибору: соціально–філософський аналіз
Муляр І. М. Правова ментальність: змістові рамки поняття та український аспект
Остапчук Г. О. Проблема русинської державності в бездержавні часи Ст. Оріховського
Волковинська В. О. Проект феноменології політики К. Гельда: методологічний аспект
Окороков В. Б., Данканич М. С. Концепция символа Анри Бергсона (Концепція символу Анрі Бергсона)
Пальчинська М. В. Простір у соціально–філософському дискурсі: від соціального до віртуального
Опанасенко О. І. Особливості молодіжної мови в Німеччині. Соціолінгвістичний аспект
Овсієнко Г. С. Паремії як засіб відображення менталітету німецького народу
Шкіль С. О. Традиційні російські світоглядні наративи
Лігус М. В. Перформативний поворот у музиці (філософський аналіз)
Мельничук Ю. І. Феномен гри як джерело творчості
Дорошенко В. С. Питання екологічної безпеки, здоров’я людини в сучасних історичних умовах
Богород А. В. Танцювальні ритуали і практики мусульман: релігієзнавчий аспект
Бойко І. М. Державний чинник як регулятор православно–католицьких взаємин в незалежній Україні
Коробкіна Т. В. Світоглядна карта шаманізму: спроба філософсько–антропологічної інтерпретації
Соколовський О. Л. Особливості трансформації релігійного об’єднання духовних християн в Україні
Соловій Р. П. Концепція «місіонерської церкви» у сучасній протестантській еклезіології
Шавріна І. В. Проблема людини в філософії й християнській релігії
Муллокандова О. М. Тенденції розвитку міжрелігійних та міжконфесійних шлюбів в сучасній Україні
Андрущенко Т. В. Ціннісна палітра та основні категорії сучасної європейської освіти
Бушман І. О. Зміст освіти крізь призму філософсько–методологічних підходів
Горбачук–Наровецька О. В. Філософія для дітей як результат трансформації сучасної парадигми освіти
Страшко І. В. Освітній потенціал подкастингу: філософсько–педагогічний аспект
Телиженко Л. В. Христианские ценности в современной науке и образовании (Християнські цінності в сучасній науці і освіті)
Юшкевич Ю. С. Освіта як найважливіша ланка реалізації морально–етичних цінностей: український контекст
Ковальова С. Інноватика вищої школи в сучасних освітніх і суспільних трансформаціях
Кубко В. П. Передумови та особливості формування моделі іміджу вищого навчального закладу
Богатая Л. Н. Ценностно–смысловой и символический универсум в фокусе современных образовательных стратегий (Ціннісно–смисловий і символічний універсум у фокусі сучасних освітніх стратегій)
Муравинець А. А. Міжнародна освітня діяльність вищих навчальних закладів України
Полянська К. В. Естетичне виховання як чинник модернізації загальної освіти студентів – майбутніх педагогів
Нуралиева П. Э. Проблема героя в произведениях Анара «Обязательно увидимся» и «Номер в отеле» (Проблема героя в творах Анара «Обов’язково побачимося» і «Номер в готелі»)

Політичні науки

Котигоренко В. О. Сучасна українська нація: через кризовий розвиток
Римаренко С. Регіоналізація в українському та європейському контекстах
Дем’яненко М. М., Каращук М. Г. Особливості використання популізму у вітчизняних засобах масової інформації
Панчук М. І., Дегтеренко А. М. Динаміка національно-громадянської та регіональної ідентичності громадян України та її зв’язок з подіями на Донбасі в 2013 – 2015 роках
Щурко О. М. Основні особливості формування інформаційного суспільства в Україні на сучасному етапі
Гай–Нижник П. П., Батрименко О. В., Чупрій Л. В. Реінтеграція Криму та послаблення кримської регіональної проросійської ідентичності в контексті реалізації державної політики національної безпеки України
Демчишак Р. Б. Розподіл влади як центральний принцип функціонування системи державного правління в українській політичній думці націонал–демократичного спрямування (Західна Україна та середовище еміграції у міжвоєнний період ХХ ст.)
Касьянова М. М. Зовнішня трудова міграція українців до європейських країн
Лодин П. З. Подолання негативних міфів і стереотипів українсько–польських відносин в політичній діяльності Богдана Осадчука
Парлюк В. І. Українська модель політичної модернізації: міра співпадіння теорії і практики
Сичик К. Б. Ліві візії демократії епохи інформаційно–комунікаційних технологій
Skoczyńska–Prokopowicz B. Zjawisko migracji w świetle rozwiązań prawnych (Явище міграції – юридичний аспект)
Макаренко Л. П. Тенденції розвитку виборчих комунікацій
Кирик В. Л. Концепт сталого розвитку
Федорук П. І. Ціннісна складова в політичній культурі суспільства
Хонин В. Н. Среда и поля международных интеракций (Середовище і поля міжнародних інтеракцій)
Рябченко Е. В. Правове регулювання та зміст міграційної політики ЄС на сучасному етапі
Лаврук І. Соціодемографічні індикатори формування виборчих преференцій громадян Республіки Польща
Mammadov A. S. Ethnic conflicts in the South–East Asia (Етнічні конфлікти в Південно–Східній Азії)
Полещук Т. Ю. Чинники активізації зовнішньої політики Індії на Близькому Сході
Сталоверова Г. В. Особливості сучасної безпекової стратегії Великобританії
Шуляк С. В. Сусідня держава як інтервент: кенійська та угандійська збройна інтервенція в Сомалі
Mammadov Shahriyar. Oil strategy of the united states (Нафтова стратегія США)

Наукове життя

Онопрієнко В. І. Рецензія на книгу: Ягодзінський С. М. Глобальні інформаційні мережі у соціокультурній перспективі. – Київ: Аграр Медія Груп, 2015. – 276 с.

Исторические науки

Дмитренко В. А. Пономари Пирятинской протопопии: попытка исследования на основе материалов исповедных росписей 1758 года
Заплетнюк О. А. Сравнительная характеристика и стилистические отличия пограничных стел «Раннего провозглашения»
Левицкая Н. Н., Коцюбанская О. А. Средневековый город как движущая сила развития пищевых технологий
Иванюк И. А. История строительства и организации библиотеки митрополита Флавиана
Соколовская Ю. В., Хаустова О. В. Организация благотворительной помощи в Харькове во время войн конца ХІХ – начала ХХ вв.
Бургаз Ю. В. Студенчество в революции 1905–1907 гг.
Троханяк А. С. Причинно–следственная связь возникновения и деятельности Украинской Военной Организации
Кравчук Л. В. Политически номенклатурные аспекты управления образовательно–воспитательными процессами в период утверждения советской власти в Западной Украине сентябрь – 1939, июнь – 1941 годы
Зубченко С. П. Меры борьбы советской власти с оппозиционными национальными движениями на освобожденных от оккупации территориях (1944–1945 гг.)
Сидорович А. С. Роль потребительской кооперации УССР в преодолении продовольственного дефицита в городах в первые послевоенные годы (1945–1950 гг.)
Тымошенко Ю. А. Исторические особенности спортивной деятельности в УССР в послевоенные годы
Лукьяненко А. В. «И что это не педагог, не дай бог...»: практика в педагогических вузах УССР времен «оттепели» (Ч. 2)
Лаврут О. А. Производственное обучение учащихся школ Украинской ССР в 1950–1960–х годах: некоторые аспекты проблемы
Чернова Н. Ф. Становление личности В. И. Вернадского, как великого ученого, и основные направления его научных исследований
Захарина М. И. Духовный смысл патриотического воспитания на примере трудов В. В. Зеньковского
Тарахненко Л. Л. Религиозные общины этнических меньшинств Украины в системе конфессиональных организаций на рубеже ХХ – ХХI веков
Денисенко И. В. Деятельность украинистов Японии в 1990–х годах ХХ в. в контексте научной и культурной интеграции
Корсак Р. В. Украинско–чешское научно–техническое сотрудничество (конец ХХ – начало ХХІ в.)
Кононенко В. В. Религиозная жизнь евреев Подолья на современном этапе
Бей Р. В. Феноменальность и системность научных школ по механизации животноводства
Годлевская В. Ю. Социальная политика Испанской социалистической рабочей партии (1982–1996 гг.): историографический обзор
Горбенко А. С. Позиция Католической Церкви в дискуссии о проблеме иммиграции в современной Италии
Козак А. В. Зарождение благотворительности в Российской империи
Новиченко А. С. Особенности формирования образа Японии в Советской печати в период с 1964 по 1973 годы: внешнеполитический аспект (по материалам «Комсомольской правды»)
Чередниченко А. В. Жилище мещанина в позднесредневековой Англии
Байрамлы Д. Правда о Бабеке и движения Хуррамитов
Тахирли Айтен. Значение поселения Оглангала в изучении античного периода истории Нахчывана
Гасымова С. А. Социально-культурная жизнь булгаров

Философские науки

Базалук О. А. Основы геофилософии Украины. На переломе двух культур
Москалик Г. Ф. Идентификация человека в информационном обществе
Андриенко Е. В. Мотив поиска–странствия в контексте мифологического мировоззрения
Глушко Т. П. Элита как продуцент интеллектуального капитала нации
Культенко В. П., Гнатюк Т. А. Феномены смысла жизни, смерти и бессмертия в ретроспективе мировой философской мысли
Громова О. В. Онтологический аспект феномена деструктивного одиночества в экзистенциальной парадигме и аналитической практике
Ильина Г. В. Философия между языком и видением: «окуляроцентризм» в историко–философской перспективе
Кириленко Е. М. Философия истории как инструмент познания мировоззренческих основ инновационной культуры
Комаха Л. Г. Принцип «доверия» к субъекту познания в аргументах эволюционной эпистемологии: логико–методологический анализ
Богданов В. С. Рациональный характер коллективного действия как средства становления институциональных и статусных структур общества
Богданова Н. Г. Социальное планирование процесса формирования культуры жизнетворчества личности
Кострюков С. В. Власть как результат координации коллективных действий
Красницкая А. Н. Методологические основы формирования корпоративной культуры организации
Морозова Л. П., Гарбузова В. С., Пивовар В. В. Формирование сознания сквозь призму современности
Богуненко В. А. Утверждение трансцендентальной природы эстетического в учении В. Соловьева в контексте попытки преодоления кризиса теизма
Попова И. В. Сущность и теоретические модели екобезопасного развития общества
Сарбаш Е. А. Типологизация демократического спектра гибридного политического режима
Стасенко С. А. Научная рациональность в контексте общественных ценностей современности
Фитьо В. Я. Понимание как схематизация действительности
Киселица С. В. Добросердечность в коммуникативном опыте украинства
Мирдамет Юсефи Садат. Роль семьи в процессе социализации с учетом регулирующих установок гендерных различий
Культенко В. П., Митрофанова И. П. Утопизм vs утилитаризм: сравнительный анализ социальных проектов Возрождения
Иванова Н. В. Проблема смысла в ситуации выбора: социально–философский анализ
Муляр И. Н. Правовая ментальность: содержательные рамки понятия и украинский аспект
Остапчук Г. А. Проблема русинской государственности в безгосударственные времена Ст. Ориховского
Волковинская В. А. Проект феноменологии политики К. Хельда: методологический аспект
Окороков В. Б., Данканич М. С. Концепция символа Анри Бергсона
Пальчинская М. В. Пространство в социально–философском дискурсе: от социального к виртуальному
Опанасенко Е. И. Особенности молодежного языка в Германии. Социолингвистический аспект
Овсиенко А. С. Паремии как средство отображения менталитета (культуры) немецкого народа
Шкиль С. А. Традиционные российские мировоззренческие нарративы
Лигус М. В. Перформативный поворот в музыке (философский анализ)
Мельничук Ю. И. Феномен игры как источник творчества
Дорошенко В. С. Вопросы экологический безопасности, здоровья людей в современных исторических условиях
Богород А. В. Танцевальные ритуалы и практики мусульман: религиоведческий анализ
Бойко И. М. Государственный фактор как регулятор православно–католических отношений в независимой Украине
Коробкина Т. В. Мировоззренческая карта шаманизма: попытка философско–антропологической интерпретации
Соколовский О. Л. Особенности трансформации религиозного объединения духовных христиан в Украине
Cоловий Р. П. Концепция «миссионерской церкви» в современной протестантской экклезиологии
Шаврина И. В. Проблема человека в философии и христианской религии
Муллокандова О. М. Тенденции развития межрелигиозных и межконфессиональных браков в современной Украине
Андрущенко Т. В. Ценностная палитра и основные категории современного европейского образования
Бушман И. А. Содержание образования сквозь призму философско–методологических подходов
Горбачук–Наровецкая О. В. Философия для детей как результат трансформации современной парадигмы образования
Страшко И. В. Образовательный потенциал подкастинга: философско–педагогический аспект
Телиженко Л. В. Христианские ценности в современной науке и образовании
Юшкевич Ю. С. Образование как важнейший элемент реализации морально–этических ценностей: украинский контекст
Ковалева С. Инноватика высшей школы в современных образовательных и общественных трансформациях
Кубко В. П. Предпосылки и особенности формирования модели имиджа высшего учебного заведения
Богатая Л. Н. Ценностно–смысловой и символический универсум в фокусе современных образовательных стратегий
Муравинец А. А. Международная образовательная деятельность высших учебных заведений Украины
Полянская К. В. Эстетическое воспитание как фактор модернизации общего образования студентов – будущих педагогов
Нуралиева П. Э. Проблема героя в произведениях Анара «Обязательно увидимся» и «Номер в отеле»

Политические науки

Котигоренко В. А. Современная украинская нация: через кризисное развитие
Рымаренко С. Регионализация в украинском и европейском контексте
Демьяненко Н. Н., Каращук Н. Г. Особенности использования популизма в отечественных средствах массовой информации
Панчук М. И., Дегтеренко А. Н. Динамика национально-гражданской и региональной идентичности граждан Украины и ее связь с событиями на Донбассе в 2013 - 2015 годах
Щурко Е. М. Основные особенности формирования информационного общества в Украине на современном этапе
Гай–Ныжнык П. П., Батрименко О. В., Чуприй Л. В. Реинтеграция Крыма и ослабление крымской региональной пророссийской идентичности в контексте реализации государственной политики национальной безопасности Украины
Демчишак Р. Б. Распределение власти как центральный принцип функционирования системы государственного правления в украинской политической мысли национал–демократического направления (Западная Украина и среда эмиграции в междувоенный период ХХ ст.)
Касьянова М. Н. Внешняя трудовая миграция украинцев в европейские страны
Лодын П. З. Преодоление негативных мифов и стереотипов украинско–польских отношений в политической деятельности Богдана Осадчука
Парлюк В. И. Украинская модель политической модернизации: мера совпадения теории и практики
Сычик Е. Б. Левые векторы демократии эпохи информационно–коммуникационных технологий
Скочинская–Прокопович Б. Явление миграции – юридический аспект
Макаренко Л. П. Тенденции развития избирательных коммуникаций
Кирик В. Л. Концепт устойчивого развития
Федорук П. И. Ценностная составная в политической культуре общества
Хонин В. Н. Среда и поля международных интеракций
Рябченко Э. В. Правовое регулирование и содержание миграционной политики Европейского Союза на современном этапе
Лаврук И. Социодемографические индикаторы формирования избирательных преференций граждан Республики Польша
Мамедов А. С. Этнические конфликты в Юго–Восточной Азии
Полещук Т. Ю. Факторы активизации внешней политики Индии на Ближнем Востоке
Сталоверова А. В. Особенности современной стратегии Великобритании в области безопасности
Шуляк С. В. Соседнее государство как интервент: кенийское и угандийское вооруженное вмешательство в Сомали
Маммадов Шахрияр. Нефтяная стратегия США

Научная жизнь

Оноприенко В. И. Рецензия на книгу: Ягодзинский С. Н. Глобальные информационные сети в социокультурной перспективе. – Киев: Аграр Медия Груп, 2015. – 276 с.

Historical studiens

Dmytrenko V. A. Sextons Pyriatyn protopopiyi: an attempt to study on the basis of confession registers in 1758
Zapletnyuk O. A. Comparative characteristics and stylistic differences of Boundary Stelae of «Early Proclamation»
Levitska N. M., Kotcubanska O. O. Medieval city as a driving force of food technology’s development
Ivanyuk I. A. History of construction and commencement of the library of Metropolitan Flavian
Sokolovskaya J. V., Khaustova O. V. Organization of charitable assistance in Kharkiv during the wars of the end of XIX – the beginning of the XX century
Burgas Yu. V. Students in the revolution of 1905–1907
Trohanyak A. S. Causation and occurrence of Ukrainian Military Organization
Kravchuk L. V. Aspects political–nomenclature of the educational process during the establishment of Soviet rule in Western Ukraine September 1939 – June – 1941 years
Zubchenko S. P. The combat between the Soviet government and the national oppositional movements in the territories which were liberated from occupation (1944–1945)
Sydorovych O. S. The role of consumer cooperation of the USSR to overcome food shortages in the cities in the early postwar years (1945–1950 years)
Tymoshenko Yu. О. Historic features sports activities in the USSR in the years after the war
Lukyanenko О. V. «And it is not the teacher, god forbid...»: practice in higher educational institutions of UkrSSR during the period of the «thaw» (Р. 2)
Lavrut O. A. Industrial training school students of the Ukrainian SSR in 1950–1960–es: some aspects
Chernova N. F. Formation of the person of V. I. Vernadsky as a great scientist, and his main areas of research
Zaharina M. I. The spiritual content of patriotic education on materials works V. V. Zenkovsky
Tarahnenko L. L. Religious communities of ethnic minorities in Ukraine in the faith–based organizations at the turn of XX – XXI centuries
Denisenko I. V. Activities Ukrainists Japan in the 1990s of the twentieth century in the context of the scientific and cultural integration
Korsak R. V. Ukrainian–Czech scientific and technical cooperation (ХХ–XXI century)
Kononenko V. V. Religious life of the Jews of Podillya at the present stage
Bey R. V. The phenomenal and systematic of scientific schools in the mechanization of livestock
Godlevska V. Yu. Social policy of the Spanish socialist workers’ party (1982–1996): a historiographical review
Horbenko A. S. The position of the Catholic Church in the debate on immigration issues in modern Italy
Kozak A. V. The origin of the charity in the Russian Empire
Novychenko A. S. The features of formation of the image of Japan in the Soviet press in the years 1964 to 1973: the foreign policy aspect (on materials of «Komsomolskaya Pravda»)
Cherednichenko O. V. Urban housing in late medieval England
Bayramli J. Truth about Babak and the Hurramids movement
Tahirli Ayten. Value in the study villages Oghlangala ancient period history of Nakhchivan
Gasimova S. A. Social and cultural life bulgars

Philosophicаl sciences

Bazaluk O. О. The basics of Ukrainian geophilosophy. At the turn of two cultures
Moskalyk G. F. Human identification in information society
Andriyenko O. V. The motive of the traveling–quest in the context of mythological worldview
Glushko T. P. Elite as a generator of an intellectual capital of a nation
Kultenko V. P., Gnatjuk T. А. The phenomena’s of the meaning of life, death and immortality in retrospect world philosophical thought
Gromova O. V. The ontological aspect of the phenomenon of destructive loneliness in the existential paradigm and analytical practice
Ilina H. V. Philosophy between language and vision: «ocularcentrism» in the historical and philosophical perspectives
Kyrylenko K. M. The philosophy of history as an instrument of knowledge of the philosophical foundations of innovative culture
Komaha L. G. The principle of «trust» to the subject of knowledge in evolutionary epistemology arguments: logical and methodological analysis
Bogdanov V. S. Rational collective action as a mean of becoming of the institutional and status structures of society
Bogdanova N. G. The social planning process of building a culture of creativity personality
Kostryukov S. V. The power as a result of the coordination of collective action
Krasnitska G. M. Methodological foundations of forming of corporate culture of the organization
Morozova L. P., Harbuzova V. S., Pivovar V. V. Forming a consciousness in modern conditions
Bogunenko V. O. Claim of transcendental nature of aesthetic in the doctrine of V. Soloviev in the context of attempt of overcoming of crisis of theism
Popova I. V. The essence and theoretical models of eco safe development of society
Sarbash K. О. Typology of democratic spectrum of hybrid political regime
Stasenko S. O. Scientific rationality in the context of social values of modernity
Fityo V. Ya. Understanding as schematization of reality
Kyselytsia S. V. Сordiality in communicative experience of Ukrainians
Mirdamad Yousefi Sadat. The role of the family in the socialaization process and adjusting gender-based differences
Kultenko V., Mitrofanova I. Utopianism vs utilitarianism: a comparative analysis of social projects of the Renaissance
Ivanova N. V. The problem of meaning in situations of choice: socio–philosophical analysis
Mulyar І. М. Legal mentality: content and scope of an aspect of the Ukrainian
Ostapchuk G. О. The problem Rusyn statehood stateless times St. Orihovskij
Volkovynska V. O. K. Held’s project of a phenomenology of the policy: methodological aspects
Okorokov V. B., Dankanich M. S. The concept of symbol of Нenri Bergson
Pal’chinskaja M. V. The space in the social–philosophical discourse: from the social to the virtual
Opanasenko O. I. German youth slang. Sociolinguistics aspect
Ovsiyenko А. S. Proverbs as a reflection of the mentality (culture) of the German people
Shkil S. О. The traditional Russian worldview narratives
Lihus M. V. The performative turn in music (philosophic analysis)
Melnichuk Yu. І. The phenomenon of games as a source of creativity
Doroshenko V. S. Problems of ecological safety, human’s health in contemporary history
Bogоrod A. V. Dance rituals and practices of Muslims: theological analysis
Boiko I. M. State as a factor regulator orthodox–catholic relations in independen Ukraine
Korobkina T. V. Worldview map of shamanism: attempt of philosophical and anthropological interpretation
Sokolovsky O. L. Transformation features of religious association spiritual Christians in Ukraine
Solovii R. P. The concept of «Missional Church» in contemporary Protestant ecclesiology
Shavrina I. V. The problem of man in philosophy and the Christian religion
Mullokandova O. M. Tendencies of development of interfaith marriages in modern Ukraine
Andrushchenko T. V. Valuable palette and basic categories of modern European education
Bushman I. A. The content of education in the light of philosophical and methodological approaches
Gorbachuk–Narovetska O. V. Philosophy for children as the result of transformation of contemporary educational paradigm
Strashko I. V. The educational potential of podcasting: philosophical and pedagogical aspects
Telizhenko L. V. Christian values in the modern science and education
Yushkevich Y. S. Education as the most important link in the realization of moral and ethical values: the Ukrainian context
Kovalyova S. Innovation high school in contemporary educational and social transformation
Kubko V. P. Background and features of the formation of the image model at higher educational establishments
Bogataya L. М. Value–semantic and symbolic universe in focus of the modern educational strategies
Muravynets A. A. International educational activities of educational institutions of Ukraine
Polyanskaya K. V. Aesthetic education as a factor in the modernization of the general education of students – future teachers
Nuralieva P. E. The problem of the hero in Anar’s works «Must see» and «Room at the hotel»

Political sciences

Kotygorenko V. А. Contemporary Ukrainian nation: development by overcoming the crises
Rymarenko S. Regionalization in the Ukrainian and European context
Demyanenko M. М., Karashchuk M. G. Features of populism in local media
Panchuk M. I., Degterenko A. M. The dynamics of the Ukrainian’s national and civil identity and the regional identity and their connection with the events in the territory of Donbas in 2013 - 2015 years
Shchurko O. M. The main features of formation of information society in Ukraine on the modern stage
Hai–Nyzhnyk P. P., Batrymenko O. V., Chupriy L. V. The reintegration of Crimea and Crimean regional pro weakening of identity in the context of national security policy of Ukraine
Demchyshak R. B. The distribution of power as a central principle of functioning’s state system of governance in Ukrainian political thought of national–democratic trend (western Ukraine and emigration surrounding in the interwar period of the XX century)
Kasianova M. M. External labor migration of Ukrainians in European countries
Lodyn P. Z. The overcoming of negative stereotypes and myths of the Ukrainian–Polish relationship in Bohdan Osadchuk’s political activity
Parlyk V. I. Ukrainian model of political modernization: the coincidence between theory and practice
Sichik К. B. Left visions of democracy in the era of IT boom
Skochinskiy–Prokopovich B. The phenomenon of migration – legal aspect
Makarenko L. P. Trends in communications election
Kirik V. L. The concept of sustainable development
Fedoruk P. I. Component of values in the political culture of society
Khonin V. M. Medium and margins of international interactions
Riabchenko E. V. The legal regulation and contents of migration policy of the European Union at recent years
Lavruk І. Sociodemographic determinants of formation of electoral preferences of the Republic of Poland
Mammadov A. S. Ethnic conflicts in the South–East Asia
Poleshchuk T. Yu. Driving factors of India’s foreign policy in the Middle East
Stalovierova A. V. Features of modern British security strategy
Shuliak S. V. A neighbouring state as an intervenor: Kenyan and Ugandan military intervention in Somalia
Mammadov Shahriyar. Oil strategy of the united states

Scientific life

Onopriyenko V. I., Review of the book: Yagodzinsky S. M. Global information networks in the socio-cultural perspective. – Kiev: Agrar Media Grup, 2015. – 276 S.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>