"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2016. Випуск 104 - 2016
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Інформація про скасування статті Горбаня Р. А. "Діалектика міфологічного та релігійного в гуцульській культурі."// Гілея: науковий вісник. – К., 2015. - Вип.100. – С.160-165.

Історичні науки

Кириченко М. И. Повесть временных лет как источник по истории северян (Повість временних літ як джерело з історії сіверян)
Дегтярьов С. І. Українське судочинство наприкінці ХVII – у ХVІІІ ст. та впливи на нього російських судових практик
Красніцька Г. М. Створення та діяльність Одеської громади на теренах України
Петрик А. М. Початок наукової діяльності Андрія Яковліва (1872–1955). Ранні роботи
Парайко К. В. Статеве життя жінки і запобігання вагітності в традиційному суспільстві на прикладі українського та східнороманського населення північної частини Буковини (друга половина ХІХ – середина ХХ ст.)
Ющинський А. Діяльність Благодійного римсько–католицького товариства в Одесі на зламі ХІХ – ХХ століть у дзеркалі звітно–фінансової документації
Горан Т. А. Роль Перемишльської греко–католицької духовної семінарії у релігійному житті Галичини (1919–1939 рр.)
Буравський О. А., Власюк І. М. Проблеми історії Західної Білорусі (1921–1939 рр.) у сучасній білоруській історіографії та спогадах людей
Бей Р. В. Внесок галузевих вищих навчальних закладів УРСР у розроблення наукових засад механізації тваринництва в кінці ХІХ ст. – 30–ті роки ХХ ст.
Кравчук Л. Соціалістична реорганізація невиробничої сфери Тернопільщини в період 1939–1941 року. Медицина
Джагунова О. І. Друга світова війна в дзеркалі спогадів співробітників Уманського учительського інституту
Лук’яненко О. В. «Плече вченого – надійна опора сільського трударя»: сільське господарство в руках колективів педагогічних ВНЗ Української РСР доби «відлиги»
Паска Б. В. Луцький судовий процес над Валентином Морозом та Дмитром Іващенком у 1965–1966 роках
Корсак Р. В. Судова система Чеської Республіки: досвід реформування для України
Волканова Н. В. Внесок дворян Бессарабії в забезпечення російської армії продовольством під час війни 1853–1856 рр.
Гамзаева Н. Г. Мужская одежда для населения города Гянджа в XIX – ХХ века (Чоловічий одяг для населення міста Гянджа в XIX – ХХ століттях)
Агаев Ф. А. Религиозные аспекты взаимоотношений военного ведомства Российской империи и мусульман Кавказа в XIX веке (Релігійні аспекти взаємовідносин військового відомства Російської імперії і мусульман Кавказу в XIX столітті)
Теймурова Г. Росийско–Османская война 1806–1812–х годов и Кавказский фронт (Російсько–Османська війна 1806–1812–х років і Кавказький фронт)
Исмаилова С. Борьба государства против исламской религии и ее обрядов в Азербайджанской Советской Социалистической Республике в 1920–1930 годах (Боротьба держави проти ісламської релігії та її обрядів в Азербайджанській Радянській Соціалістичній Республіці в 1920–1930 роках)
Мамедли С. Р. Документы Чрезвычайной Следственной Комиссии о геноциде совершенном большевистско–дашнакскими силами против мирных жителей Шемахинского уезда (Документи Надзвичайної Слідчої Комісії про геноцид скоєному більшовицько–дашнакськими силами проти мирних жителів Шемахінського повіту)
Савелова М. О. Сутність культурно–політичної стратегії Федеративної Республіки Німеччина
Шимкевич К. О. Інформативні можливості джерел особистого походження з вивчення воєнних злочинів у колишній Югославії
Гулиева С. А. Средневековые архитектурные памятники Гёй–Гёльского района Азербайджана (Середньовічні архітектурні пам’ятники Гьой–Гьольського району Азербайджану)

Філософські науки

Бушман І. О. Поняття моніторингу у науковому дискурсі
Кириленко К. М. Інноваційна культура та теорія діалогу культур В. Біблера
Комаха Л. Г. Особливості «радикального перекладу» в прагматичному аналітизмі У. Куайна: аргумент «невизначеності»
Співак В. В. Антоній Радивиловський та його спадщина як об’єкт історико–філософського дослідження
Ємельяненко Є. О. Російська мова як лінгва франка в Україні: семантичне навантаження та функціональна роль
Вершина В. А., Михайлюк А. В. Семиотическое понимание культуры (Семіотичне розуміння культури)
Василенко О. М., Cеменишин О. І. Лінгвокультурні концепти «воля/свобода (liberty/ freedom)
Коннов О. Ф. Навичка творчості й естетичне виховання
Лігус М. В. Перформативний поворот у музиці (філософський аналіз)
Богданова Н. Г. Самопланування процесу розвитку культури життєтворчості особистості
Качур К. Л. Актуалізація ролі сім’ї у сучасному нестабільному світі
Борейко Ю. Г. Повсякденність у структурі життєвого світу віруючої особистості
Пальчевська О. Г. Екзистенційно–смисложиттєві орієнтації Свідків Єгови
Петришин Н. Є. Екологічна свідомість як необхідний чинник подолання екологічної та антропологічної кризи: погляд сучасних католицьких мислителів
Соловій Р. П. «Смиренна епістемологія» у богослов’ї Виникаючої церкви
Страшко І. В. Ціннісно–виховний аспект блогінгу в сучасній мовній освіті
Федоренко В. В. Традиції та патріотизм у системі військово–правового виховання як чинники національної ідентичності військовослужбовців
Корінець З. У пошуках алгоритму управління мистецьким вихованням майбутніх педагогів
Ланських О. Б. Роль практики в інтенсифікації мовної підготовки особистості
Полянська К. В. Естетична освіта як елемент духовного багатства індивіда
Сагуйченко В. В. Диференціація шкільної освіти: соціальні та культурні ризики
Шкіль С. О. Дихотомія «Схід–Захід» у формуванні російського світогляду
Гришанова К. В. Російська теорія комічного в аспекті сучасного філософського дослідження
Абузерли А. Великий борец национальной мысли (Великий борець національної думки)

Політичні науки

Пашина Н. П. Досвід політики ідентичності в полікультурних державах
Романюк Н. А., Рудницька У. Глобалізаційні взаємодії як чинник геополітичної структуризації сучасного світу
Тімашова В. М. Архітектоніка та соціологічний зміст політичної сфери: політичні інститути
Шевченко Т. В. Тіньова та неформальна політика: компонентно–структурний аналіз понять
Дашевська О. В. Геополітичний потенціал як основа формування геополітичного статусу держави
Дмитренко С. П. Форми політичного протесту: традиційні моделі та сучасна політична практика
Касьянова М. М. Формування міграційного законодавства щодо українських трудових мігрантів у кінці ХХ – початку ХХІ ст.
Конон Н. Є., Нєгіна В. Р. Український вектор зовнішньої політики Республіки Ізраїль
Авксентьєв А. О. Диспропорційність як основна патологія виборчих систем: український контекст
Бірюков Д. С., Лещенко О. Я. Політичні комунікації з питань цивільного захисту: досвід України
Дегтеренко А. М. Політизація етнічності на прикладі «русинського питання» в Україні
Зазуляк З. М. Політичний вимір мультилатералізму США у Латинській Америці
Кан Ден Сик. Изменение стратегического курса Республики Корея на современном этапе (Зміна стратегічного курсу Республіки Корея на сучасному етапі)
Олійник Ю. І. Фактори політичної легітимації та групової ідентичності в Тропічній Африці – моделі етнічної нації, політичної нації і традиційного світогляду
Шквiрук В. В. Феномен терористичної організації Ісламська держава Іраку та Леванту

Наукове життя

Казьмирчук Г. Д. Рецензія на монографію: Кругляк М. Е. Життя та побут студентства підросійської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – Житомир : Видавництво «Волинь», 2015. – 464 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Информация об отмене статьи Горбаня Р. А. "Диалектика мифологического и религиозного в гуцульской культуре." // Гилея: научный вестник. - М., 2015. - Вип.100. - С.160-165.

Исторические науки

Кириченко М. И. Повесть временных лет как источник по истории северян
Дегтярев С. И. Украинское судопроизводство в конце ХVII – в ХVІІІ вв. и влияние на него российских судебных практик
Красницкая А. Н. Создание и деятельность Одесской общины на территории Украины
Петрик А. Н. Начало научной деятельности Андрея Яковлива (1872–1955). Ранние работы
Парайко К. В. Половая жизнь женщины и предотвращения беременности в традиционном обществе на примере украинского и восточнороманского населения северной части Буковины (вторая половина XIX – середина ХХ в.)
Ющинский А. Деятельность Благотворительного римско–католического общества в Одессе на рубеже ХIХ – ХХ веков в зеркале отчетно–финансовой документации
Горан Т. А. Роль Перемышльской греко–католической духовной семинарии в религиозной жизни Галичины (1919–1939 гг.)
Буравский А. А., Власюк И. Н. Проблемы истории Западной Беларуси (1921–1939 гг.) в современной белорусской историографии и воспоминаниях людей
Бей Р. В. Вклад отраслевых высших учебных заведений УССР в разработку научных основ механизации животноводства в 20–30–ые годы ХХ ст.
Кравчук Л. Социалистическая реорганизация непроизводственной сферы Тернопольщины в период 1939–1941 года. Медицина
Джагунова Е. И. Вторая мировая война в зеркале воспоминаний сотрудников Уманского учительского института
Лукьяненко А. В. «Плечо ученого – надежная опора сельского труженика»: сельское хозяйство в руках коллективов педагогических вузов Украинской ССР времён «оттепели»
Паска Б. В. Луцкий судебный процесс над Валентином Морозом и Дмитрием Иващенком в 1965–1966 годах
Корсак Р. В. Судебная система Чешской Республики: опыт реформирования для Украины
Волканова Н. В. Вклад дворян Бессарабии в обеспечение российской армии продовольствием во время войны 1853–1856 гг.
Гамзаева Н. Г. Мужская одежда для населения города Гянджа в XIX – ХХ веках
Агаев Ф. А. Религиозные аспекты взаимоотношений военного ведомства Российской империи и мусульман Кавказа в XIX веке
Теймурова Г. Росийско–Османская война 1806–1812–х годов и Кавказский фронт
Исмаилова С. Борьба государства против исламской религии и ее обрядов в Азербайджанской Советской Социалистической Республике в 1920–1930 годах
Мамедли С. Р. Документы Чрезвычайной Следственной Комиссии о геноциде совершенном большевистско–дашнакскими силами против мирных жителей Шемахинского уезда
Савелова М. А. Сущность культурно–политической стратегии Федеративной Республики Германия
Шимкевич Е. А. Информативные возможности источников личного происхождения по изучению военных преступлений в бывшей Югославии
Гулиева С. А. Средневековые архитектурные памятники Гёй–Гёльского района Азербайджана

Философские науки

Бушман И. А. Понятие мониторинга в научном дискурсе
Кириленко Е. М. Инновационная культура и теория диалога культур В. Библера
Комаха Л. Г. Особенности «радикального перевода» в прагматическом аналитизме У. Куйна: аргумент «неопределенности»
Спивак В. В. Антоний Радивиловский и его наследие как объект историко–философского исследования
Емельяненко Е. О. Русский язык как лингва франка в Украине: семантическая нагрузка и функциональная роль
Вершина В. А., Михайлюк А. В. Семиотическое понимание культуры
Василенко О. Н., Cеменишин А. И. Лингвокультурные концепты «воля / свобода» (liberty / freedom)
Коннов А. Ф. Навык творчества и эстетическое воспитание
Лигус М. В. Перформативный поворот в музыке (философский анализ)
Богданова Н. Г. Самопланирование процесса развития культуры жизнетворчества личности
Качур Е. Л. Актуализация роли семьи в современном нестабильном мире
Борейко Ю. Г. Повседневность в структуре жизненного мира верующего личности
Пальчевская Е. Г. Екзистенциально–смысложизненные ориентации Свидетелей Иеговы
Петрышин Н. Е. Экологическое сознание как необходимый фактор преодоления экологического и антропологического кризиса: взгляд современных католических мыслителей
Cоловий Р. П. «Смиренная эпистемология» в богословии Появляющейся церкви
Страшко И. В. Ценностно–воспитательный аспект блоггинга в современном языковом образовании
Федоренко В. В. Традиции и патриотизм в системе военно–правового воспитания как показатели национальной идентификации военнослужащих
Коринец З. В поисках алгоритма управления художественным воспитанием будущих педагогов
Ланских О. Б. Роль практики в интенсификации языковой подготовки личности
Полянская К. В. Эстетическое образование как элемент духовного богатства индивида
Сагуйченко В. В. Дифференциация школьного образования: социальные и культурные риски
Шкиль С. А. Дихотомия «Восток–Запад» в формировании русского мировоззрения
Гришанова Е. В. Русская теория комического в аспекте современного философского исследования
Абузерли А. Великий борец национальной мысли

Политические науки

Пашина Н. П. Опыт политики идентичности в поликультурных государствах
Романюк Н. А., Рудницкая У. Глобализационные взаимодействия как фактор геополитической структуризации современного мира
Тимашова В. М. Архитектоника и социологическое содержание политической сферы: политические институты
Шевченко Т. В. Теневая и неформальная политика: компонентно–структурный анализ понятий
Дашевская О. В. Геополитический потенциал как основа формирования геополитического статуса государства
Дмитренко С. П. Формы политического протеста: традиционные модели и современная политическая практика
Касьянова М. Н. Формирование миграционного законодательства украинских трудовых мигрантов в конце ХХ – начале ХХІ ст.
Конон Н. Е., Негина В. Р. Украинский вектор внешней политики Республики Израиль
Авксентьев А. А. Диспропорциональность как основная патология избирательных систем: украинский контекст
Бирюков Д. С., Лещенко А. Я. Политические коммуникации по вопросам гражданской защиты: опыт Украины
Дегтеренко А. Н. Политизация этничности на примере «русинского вопроса» в Украине
Зазуляк З. Н. Политическое измерение мультилатерализма США в Латинской Америке
Кан Ден Сик. Изменение стратегического курса Республики Корея на современном этапе
Олейник Ю. И. Факторы политической легитимации и групповой идентичности в Тропической Африке – модели этнической нации, политической нации і традиционного мировоззрения
Шквирук В. В. Феномен террористической организации Исламское государство Ирака и Леванта

Научная жизнь

Казмирчук Г. Д. Рецензия на монографию: Кругляк М. Е. Жизнь и быт студентов подроссийской Украины второй половины 19-го - начале 20 вв. - Житомир: Издательство "Волынь", 2015 - 474 стр.

CONTENT

Information about the repeal of section Gorban R A "Dialectics of mythological and religious in Hutsul culture." // Gilea: Research Journal. - K., 2015. - Vyp.100. - S.160-165.

Historical studiens

Kiritchenko М. І. Primary Chronicle as a source on Severians history
Degtyarev S. I. Ukrainian legal proceedings and impact of the Russian judicial practice on it (the end of XVII – the ХІХ century)
Krasnitska G. M. Creation and activities communities of Odessa in Ukraine
Petrik A. M. Beginning of scientific activity of Andriy Yakovliv (1872–1955). Early works
Parayko K. V. Sex life of women and preventing pregnancy in traditional society on the example of Ukrainian and Eastern Roman population northern part of Bukovina (second half of the nineteenth – the middle of twentieth century)
Juszczynski A. Functioning of the charitable Roman Catholic society in Odessa on the boarder of the 19TH –20TH centuries in the reflection of financial documents
Goran T. A. The role of the Przemysl Greek Catholic theological Seminary in the religious life of Galicia (1919–1939)
Buravsky O. A., Vlasyuk I. M. Problems of history of Western Byelorussia (1921–1939) in modern Byelorussian historiography and flashbacks of people
Bey R. V. The contribution of the branch higher educational institutions of the Ukrainian SSR in the development of scientific bases of animal husbandry mechanization in the 20–30–s of the XX century
Kravchuk L. Socialist organization of non–production sphere Ternopil region during the 1939–1941 year. Medicine
Dzhahunova O. I. Second World War memories of employees in the mirror Uman Teachers Institute
Lukyanenko О. V. «Shoulder of the scientist is a reliable support of the rural laborers»: agriculture in hands of the educators of pedagogical institutes of the Ukrainian SSR of the «thaw» period
Paska B. V. The trial procedure in Luts’k of Valentyn Moroz and Dmytro Ivashchenko in 1965–1966
Korsak R. V. Judicial systems Czech Republic: reform experience for Ukraine
Volkanova N. V. Contribution of Bessarabian’s nobility to Russian army by provisions during the Crimean (Eastern) War
Gamzaeva N. G. Men’s clothing for the population of the city of Ganja in XIX – XX centuries
Agayev F. A. The religious aspects of the relationship of the military department of the Russian Empire and the Muslims of the Caucasus in the XIX century
Teymurova G. Russian–Ottoman war of 1806–1812–ies and the Caucasian Front
Ismailova S. The struggle of the state against the Islamic religion and its rituals in the Azerbaijan Soviet Socialist Republic in 1920–1930 years
Mammedli S. R. Documents of Special Investigation Commission about genocide committed by Bolshevik–Dashnak forces against civilians in Shamakhi district
Savelova M. A. The essence of the cultural and political strategy of the Federal Republic of Germany
Shymkevych K. O. The informative possibilities of the sources of personal origin for the study of the war crimes in the former Yugoslavia
Guliyevа S. A. Medieval architectural monuments Goy–gol region of Azerbaijan

Philosophicаl sciences

Bushman I. A. The conception of monitoring in the scientific discourse
Kyrylenko K. M. Innovative culture and V. Bibler’s dialogue conception of culture
Komaha L. G. Features of «radical translation» in a pragmatic analyticity of W. Quine: the argument from «uncertainty»
Spivak V. V. Antoniy Radyvylovsky and his heritage as an object of historic and philosophical research
Yemelyanenko Ye. O. Russian language as a lingua franca in Ukraine: the semantic load and functional role
Vershina V. А., Mykhailiuk A. V. Semiotic understanding of culture
Vasilenko O., Semenyshyn О. Linhvokulturni concepts of "freedom / freedom (liberty / freedom)
Konnov A. F. The creative skill and the aesthetic education
Lihus M. V. The performative turn in music (philosophic analysis)
Bogdanova N. G. The self–realization for development process culture of vital creativity of personality
Kachur C. L. Actualization of family’s role in the unstable modern world
Boreyko Y. G. Everyday life in the structure of the life–world of the believer’s personality
Palchevskaya E. G. Life–purpose orientations for existence of Jehovah’s Witnesses
Petrуshуn N. E. Ecological consciousness as a necessary factor in overcoming environmental and anthropological crisis: a view of contemporary Catholic thinkers
Solovii R. P. The «humble epistemology» in the theology of Еmerging church
Strashko I. V. The axiological and educative aspects of blogging in modern language education
Fedorenko V. V. Traditions and patriotism in the system of the military–legal education as factors of national identity of servicemen
Korinets Z. In search of the control algorithm artistic education of future teachers
Lansky О. B. The role of practice in the intensification of the individual language training
Polyanskaya K. V. Aesthetic education as an element of the spiritual wealth of the individual
Sahuichenko V. V. School education differentiation: social and cultural risks
Shkil S. О. The dichotomy «East–West» in the formation of Russian worldview
Grishanova Ye. V. Russian theory comic aspect of modern philosophical inquiry
Abuzerli A. Great wrestler national thought

Political sciences

Pashina N. P. Policy of identity experience in policurtural states
Romanyuk N. A., Rudnytska U. Globalization interaction as geopolitical factor of the modern world structuring
Timashova V. M. Architectonics and sociological contents of political sphere: political institutions
Shevchenko T. V. Shadow and informal politics: component–structural analysis concepts
Dashevsk’a O. V. Geopolitical potential as a basis of the state geopolitical status
Dmytrenko S. P. Forms of political protest: traditional patterns and modern political practice
Kasianova M. M. Formation of the labour migration legislation in the late ХХ – early ХХІ century
Konon N. E., Negina V. R. The Ukrainian vector of the foreign policy of the Republic of Israel
Avksentiev A. О. Disproportionality as the main pathology of electoral systems: Ukrainian context
Biriukov D. S., Leshchenko O. Y. Political communication on civil protection: the experience of Ukraine
Degterenko A. M. The «Ruthenian issue» as the example of the politicization of the ethnicity in Ukraine
Zazulyak Z. М. Political dimension of the U.S. multilateralism in Latin America
Kan Den Sick. Changing the strategic course of the Republic of Korea at the present stage
Oliynyk Yu. І. The factors of political legitimization and collective identification in Tropical Africa – the models of ethnical nation, political nation and traditional world view
Shkviruk V. V. Phenomenon of «ISIS»

Scientific life

Kazmyrchuk G. D. Review of the monograph: Krugliak M. E. The Life and the Mode of Life of the Students of Underrussian Ukraine of the Second Half of the 19th – the early 20th cc. – Zhytomyr : Publishing House “Volyn”, 2015. – 474 p.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>