"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2016. Випуск 105 - 2016
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Волканов С. И. Стратеги и созыв экклесии (Стратеги і скликання екклесії)
Заплетнюк О. А. Роль сім’ї фараона Ехнатона у новому релігійному культі
Кириченко М. И. Северяне в недатированной части Повести временных лет (Сіверяни в недатованій частині Повісті временних літ)
Дорошок Н. А. Дослідження міської нерухомості як один із провідних напрямків діяльності статистиків Чернігівського земства
Литвин Н. М. Масонство України та національні рухи першої половини XIX ст.
Михайлов О. І. Відкриття Акерманської земської каси дрібного кредиту
Романюк Н. Й. Зростання чисельності та ролі сільських підприємців в умовах аграрних реформувань другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами Київської, Подільської, Волинської губерній)
Пасіцька О. І. Вплив митрополита Андрея Шептицького на господарське життя галицьких українців (кінець ХIХ – перша третина ХХ ст.)
Саківський І. Б. Життя та діяльність Еміліяна Ковча (1884–1939 рр.)
Слесаренко О. О. Утворення та особливості функціонування Центральної комісії національних меншин при Всеукраїнському центральному виконавчому комітеті (середина 1920–х років)
Андрущак Р. І. Антирелігійна діяльність Спілки войовничих безвірників відносно Римо–католицької церкви на Поділлі наприкінці 20–х рр. ХХ століття
Гай–Нижник П. П. Концепція основних засад сільськогосподарської (аграрної) політики майбутньої Української Держави в соціально–економічній моделі ОУН(б)
Лукашів В. Я. Матеріальні аспекти розвитку «Товариства ім. М. Качковського» у Західній Україні (1919–1939 рр.)
Щеблюк С. Г. Становлення та діяльність профспілкових організацій у Волинському воєводстві у 1921–1939 рр.
Кравчук Л. Матеріальне становище медицини як фактору впровадження радянського способу життя на окупованих землях Тернопільщини вересень 1939 – червень 1941 рр.
Гольд Г., Дорошева А. О. Новий порядок на землях Південної Бессарабії у 1941–1944 рр.
Пушкарьов В. П. Реалізація програми легіонерського руху в умовах націонал–легіонерської держави 1940–1941 рр.
Кропивко О. М. Законодавчо–нормативне забезпечення підготовки спеціалістів середньої кваліфікації для сільського господарства УРСР в 1950–1960–х рр.
Лук’яненко О. В. «Мовна безтурботність» колективів педагогічних ВНЗ Української РСР доби «відлиги»
Богатирчук К. О. Ідеологічна складова повсякденного життя учнівської молоді Української РСР в добу «застою»
Левчук К. І. Створення та основні напрями діяльності Української спілки ветеранів Афганістану (1985–2000 рр.)
Павленко Ю. О. Сільське господарство Миколаївщини в період Перебудови (1985–1991 рр.)
Шкабко С. Державна діяльність Леоніда Кучми на посту прем’єр–міністра України (1992–1993 рр.)
Боблієнко О. П. Українська національна меншина у Любуcькій землі (Республіка Польща) у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
Корнієнко Н. В. Місце демократичної складової у зовнішній політиці США щодо України у 1991–1992 рр.
Пуля І. Міжнародні стандарти оцінювання якості (до 20–ї річниці Українського національного конкурсу якості)
Корсак Р. В. Реформи Чеської Республіки у правовій, економічний і фінансовій сферах: пропозиції та рекомендації застосування в Україні
Буглай Н. М. Польща–Україна: відносини стратегічного партнерства
Січкаренко Г. Г. Реформа вищої освіти 1987 р.: уроки для України
Срібна М. А. Здобутки та перспективи Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки в кінці ХХ – початку ХХІ ст.
Савелова М. О. Спеціальні програми Goethe–Institut Ukraine 2015–2016 в рамках «Східного партнерства»
Бей Р. В. Мікроклімат тваринницьких приміщень як центральна проблема гігієни сільськогосподарських тварин та механізації тваринництва
Дорошенко Л. В. Ранньосередньовічні слов’янські старожитності Східної Європи в історіографічній практиці кінця ХІХ – початку ХХІ ст.: до постановки проблеми
Тарасенко О. О. Спогади М. І. Костомарова про П. В. Павлова (школа істориків Університету Св. Володимира)
Карпюк Я. Історіографія дослідження життєдіяльності Юрія Бойко–Блохина
Сорокіна О. С. Матеріали Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка про історичну постать Юрія Лавріненка в житті української діаспори другої половини ХХ століття
Качковська Л. Р. Діловодна документація Київського товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва: особливості оформлення реквізитів та змісту
Богдалов А. Г. Трофейні військові прапори часів Другої світової війни в колекції Національного музею історії України
Козак О. В. Доброчинність і меценатство в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у російській імперській та радянській історіографії
Нікітенко А. І. Подружнє життя народолюбної інтелігенції Наддніпрянської України пореформеної доби: історіографічний аспект
Мінгазутдінова Г. І. Висвітлення політики США в Центральній Азії наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. в науковій літературі
Покляцька В. В. Інформаційний потенціал преси як джерела для вивчення «образу ворога» в американсько–радянських відносинах у 1980–х рр.
Ящук О. Ю. Міжнародні зв’язки українського Червоного Хреста: історіографічний дискурс
Ботіка Т. С. Російські часописи про англо–російські зв’язки кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Rahimli R. North Caucasian peoples’ ethno–political associations and their impact on sociopolitical processes in modern times (Етнополітичні об’єднання північнокавказьких народів і їх вплив на соціально–політичні процеси в сучасному світі)
Рзаева Р. Н. Новые данные о среднебронзовой культуре Кавказа (Нові дані про середньобронзову культуру Кавказу)
Эминова Г. Эпоха, жизнь и творчество Мешеди Мухаммеда Бюльбюля (Епоха, життя і творчість Мешеді Мухаммеда Бюльбюля)

Філософські науки

Капітоненко О. М. Неокласика тоталітарної та посттоталітарної моди
Лісовський П. М. Мудрість як феноменологічна якість людської діяльності в контексті української філософії
Колесніченко М. В. Дослідження етнічності в Україні у контексті західного наукового дискурсу
Пальчинська М. В. Системоутворюючі принципи конструювання соціального простору в умовах становлення інформаційного суспільства
Єременко Ю. В. Естетизація як спосіб осмислення феномену смерті
Піддубна Л. В. Кіберпростір як соціокультурний фактор мережевого суспільства
Іванова Н. В. Ситуація мислення в ґенезі інтелектуальної діяльності
Семікін М. О. Культура: витоки і фактори функціонування
Скотна Н. В., Коновальчук В. І. Реалізація творчого потенціалу особистості
Терепищий С. О. Ідентичність сучасних освітніх ландшафтів в контексті проблем інтернаціоналізації
Хижняченко Н. О. Элитарная и массовая культура: проблема соотношения и взаимодействия (Співвідношення елітарної та масової культури та їх взаємодія)
Чорноморденко І. В., Качак Н. В. Теоретико–методологічні засади становлення, розвитку та трансформації філософії техніки в епоху глобалізації
Бойко А. А. Человек массы в обществе массового потребления (Людина маси в суспільстві масового споживання)
Ахмадов Е. Захист національних і моральних цінностей
Біляєва І. І. Державна та національна інформаційна політика: теоретико–концептуальний аспект
Богданова Н. Г. Проблема планування процесу розвитку культури життєтворчості особистості
Козій І. В. Ідеологічний «наступ» філософії марксизму на західноукраїнських землях в 20–30–ті рр. XX ст.
Гудима І. П. Ідеї божественної іманентності в творчості Клайва Стейплза Льюіса
Дойчик М. В. Ідея гідності у філософській творчості Ф. Ніцше
Антіпова О. П. Духовний потенціал філософської терміносистеми С. Б. Кримського
Комаха Л. Г. Традиція versus принцип «anything goes» в аргументах методології П. Фейєрабенда
Москальчук М. М. Ентоні Флю про свободу і права людини
Павлишин Л. Г. Надлюдина Ф. Ніцше та Боголюдина М. Бердяєва: єдність всупереч протилежності
Кохановська М. Г. Причини міжрелігійних конфліктів
Соловій Р. П. Практична еклезіологія Виникаючої Церкви
Ставрояні С. С. Церква і суспільство в інтерпретації біблійних наративів українськими протестантами
Чубарева О. О. Мистецтво в практичному формуванні аксіологічної палітри сучасного студентства
Кириленко К. М. Концептуальні засади викладання філософії як непрофільної дисципліни у вищому навчальному закладі
Готько Н. В. Мовні моделі духовної культури як контекст формування освітньо–виховної філософії в інтеграції східної і західної парадигм суспільного розвитку
Москалик Г. Ф. Освіта майбутнього: погляд філософа
Бушман І. О. Національна свідомість студентства
Разуменко О. О. Школа як життєвий світ і як інституціональна форма організації системи освіти
Фабрика А. А. Можливі наслідки реалізації нового підходу до вивчення циклу гуманітарних та соціально–економічних дисциплін у вишах
Ященко Л. Є. Від текстового формату до інфографічного: філософсько–педагогічні роздуми

Політичні науки

Кравець А. Ю. Становлення біополітики як самостійної наукової дисципліни в межах сучасної політичної науки
Теленко О. M. Невизнані держави сучасного світу: сутність поняття та проблема визнання
Хонін В. М. Індивіди – суверенітет розуму та міжсоціумні відносини
Калінін В. Ю. Світ–система та держава як одиниці аналізу у політичних дослідженнях
Гарбадин А. С. Специфіка симулятивних політичних практик згідно з концепцією Жана Бодріяра
Чеканов В. Ю. Питання про транспарентність авторитарного політичного режиму: пострадянський і світовий досвід
Годлевська В. Ю., Денисюк А. В. Дослідження процесів демократизації останньої чверті ХХ століття
Ткач Т. Я. Міжнародна гуманітарна система
Гриньків М. В. Політична складова діяльності релігійних організацій у комунікації з громадськістю
Мощенко О. М. Туреччина–Україна: сучасний стан та перспективи співробітництва в Чорноморсько–близькосхідному регіоні
Потапенко Я. О., Потапенко О. І. Геополітичні наслідки Євромайдану
Рудень Д. М. Блок лівих і лівоцентристських сил як чергова спроба об’єднання політичних партій лівого руху України
Рафальський І. Основні віхи національно–державного самовизначення України в добу незалежності
Касьянова М. М. Кількісні характеристики українських мігрантів до країн Східної Європи
Радько П. Г., Аванесян Г. М. Популяризація науковими товариствами ідей українського державотворення
Ключник Р. М. Політична та освітня сфери: проблеми взаємодії в Україні
Зубрицька Д. Особливості комунікації кандидат–виборець на місцевих виборах у 2015 році
Гаджи Фуад Нуруллах. Взгляд на научное творчество академика Васима Маммедалиева (Погляд на наукову творчість академіка Васіма Маммедалієва)
Конах В. К. Інформаційно–психологічні засоби «м’якої сили» в державній політиці Китаю
Луцишин Г. І., Червінка І. М. Шотландія та Каталонія: спільне та відмінне у боротьбі за незалежність
Mammadov Sh. United States’ policy in South Caucasus (Політика США в Південному Кавказі)

Наукове життя

Комарніцький О. Б. Рецензія на книгу: Фенцур В. В. Відродження архітектурно-історичної спадщини Кам’янця-Подільського (40-і рр. ХХ ст. – 2015 р.) / В. В. Фенцур, В. В. Пагор. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2015. – 164 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Волканов С. И. Стратеги и созыв экклесии
Заплетнюк О. А. Роль семьи фараона Эхнатона в новом религиозном культе
Кириченко М. И. Северяне в недатированной части Повести временных лет
Дорошок Н. А. Исследование городского недвижимого имущества как одно из ведущих направлений деятельности статистиков Черниговского земства
Литвин Н. Н. Масонство в Украине и национальные движения в первой половине XIX ст.
Михайлов А. И. Открытие Акерманской земской кассы мелкого кредита
Романюк Н. И. Увеличение численности и роли сельских предпринимателей в условиях агарных реформирований второй половины ХІХ – начала ХХ в. (за материалами Киевской, Подольской и Волынской губерний)
Пасицка О. И. Влияние митрополита Андрея Шептицкого на хозяйственную жизнь галицких украинцев (конец ХIХ – первая треть ХХ ст.)
Сакивский И. Б. Жизнь и деятельность Емилияна Ковча (1884–1939 гг.)
Слесаренко О. А. Образование и особенности функционирования Центральной комиссии национальных меньшинств при Всеукраинском центральном исполнительном комитете (середина 1920–х годов)
Андрущак Р. И. Антирелигиозная деятельность Союза воинствующих безбожников относительно к Римско–католической церкви на Подолье в конце 20–х гг. ХХ века
Гай–Ныжнык П. П. Концепция основных принципов сельскохозяйственной (аграрной) политики будущего Украинского государства в социально–экономической модели ОУН(б)
Лукашив В. Я. Материальные аспекты развития «Общества им. М. Качковского» в Западной Украине (1919–1939 гг.)
Щеблюк С. Г. Становление и деятельность профсоюзных организаций в Волынском воеводстве в 1921–1939 гг.
Кравчук Л. Материальное положение медицины как фактора внедрения советского образа жизни на оккупированных землях Тернопольщины сентябрь 1939 – июнь 1941
Гольд А., Дорошева А. А. Новый порядок на землях Южной Бессарабии в 1941–1944 гг.
Пушкарев В. Л. Реализация программы легионерского движения в условиях национал–легионерского государства 1940–1941 гг.
Кропивко Е. М. Законодательно–нормативное обеспечение подготовки специалистов средней квалификации для сельского хозяйства УССР в 1950–60–х гг.
Лукьяненко А. В. «Языковая беспечность» коллектив педагогический ВУЗ Украинской ССР времен «оттепели»
Богатырчук К. А. Идеологическая составляющая повседневной жизни учащейся молодежи Украинской УССР в период «застоя»
Левчук К. И. Создание и основные направления деятельности Украинского союза ветеранов Афганистана (1985–2000 гг.)
Павленко Ю. А. Сельское хозяйство Николаевщины в период Перестройки (1985–1991 гг.)
Шкабко С. Государственная деятельность Леонида Кучмы на посту премьер–министра Украины (1992–1993 гг.)
Боблиенко Е. П. Украинское национальное меньшинство в Любушской земле (Республика Польша) во второй половине ХХ – в начале ХХІ века
Корниенко Н. В. Место демократической составляющей во внешней политике США по отношению к Украине в 1991–1992 гг.
Пуля И. Международные стандарты оценивания качества (к 20–й годовщине Украинского национального конкурса качества)
Корсак Р. В. Реформы Чешской Республики в правовой, экономической и финансовой сферах: предложения и рекомендации применения в Украине
Буглай Н. М. Польша–Украина: отношения стратегического партнерства
Сичкаренко Г. Г. Реформа высшего образования 1987 г.: уроки для Украины
Срибна М. А. Достижения и перспективы Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинский в конце ХХ – начале XXI в.
Савелова М. А. Специальные программы Goethe–Institut Ukraine 2015–2016 в рамках «Восточного партнерства»
Бей Р. В. Микроклимат животноводческих помещений как центральная проблема гигиены сельскохозяйственных животных и механизации животноводства
Дорошенко Л. В. Раннесредневековые славянские древности Восточной Европы в историографической практике конца XIX – начала XXI в.: к постановке проблемы
Тарасенко О. А. Воспоминания Н. И. Костомарова о П. В. Павлове (школа историков Университета Св. Владимира)
Карпюк Я. Историография исследования жизнедеятельности Юрия Бойко–Блохина
Сорокина О. С. Материалы Института литературы имени Т. Г. Шевченко об исторической фигуре Юрия Лавриненко в жизни украинской диаспоры второй половины ХХ века
Качковская Л. Р. Делопроизводственная документация Киевского общества охраны памятников старины и искусства: особенности оформления реквизитов и содержания
Богдалов А. Г. Трофейные военные флаги времен Второй мировой войны в коллекции Национального музея истории Украины
Козак А. В. Благотворительность и меценатство в Украине второй половины XIX – начала ХХ в. в российской имперской и советской историографии
Никитенко А. И. Супружеская жизнь народолюбной интеллигенции Надднепрянской Украины пореформенного периода: историографический аспект
Мингазутдинова Г. И. Освещение политика США в Центральной Азии в конце ХХ – начале ХХІ вв. в научной литературе
Покляцкая В. В. Информационный потенциал прессы как источника для изучения «образа врага» в американо–советских отношениях в 1980–х гг.
Ящук О. Ю. Международные связи украинского Красного Креста: историографический дискурс
Ботика Т. С. Российские журналы про англо–русские связи конца ХIХ – начала ХХ вв.
Рагимли Р. Этнополитические объединения северокавказских народов и их влияние на социально–политические процессы в современном мире
Рзаева Р. Н. Новые данные о среднебронзовой культуре Кавказа
Эминова Г. Эпоха, жизнь и творчество Мешеди Мухаммеда Бюльбюля

Философские науки

Капитоненко А. М. Неоклассика тоталитарной и посттоталитарной моды
Лисовский П. Н. Мудрость как феноменологическое качество человеческой деятельности в контексте украинской философии
Колесниченко М. В. Исследование этничности в Украине в контексте западного научного дискурса
Пальчинская М. В. Системообразующие принципы конструирования социального пространства в условиях становления информационного общества
Еременко Ю. В. Эстетизация как способ осмысления феномена смерти
Поддубная Л. В. Киберпространство как социокультурный фактор сетевого общества
Иванова Н. В. Ситуация мышления в генезисе интеллектуальной деятельности
Семикин М. А. Культура: истоки и факторы функционирования
Скотна Н. В., Коновальчук В. И. Реализация творческого потенциала личности
Терепищий С. А. Идентичность современных образовательных ландшафтов в контексте проблем интернационализации
Хижняченко Н. О. Элитарная и массовая культура: проблема соотношения и взаимодействия
Чорноморденко И. В., Качак Н. В. Теоретико–методологические основы становления, развития и трансформации философии техники в эпоху глобализации
Бойко А. А. Человек массы в обществе массового потребления
Ахмадов Э. Защита национальных и нравственных ценностей
Биляева И. И. Государственная и национальная информационная политика: теоретико–концептуальный аспект
Богданова Н. Г. Проблема планирования процесса развития культуры жизнетворчества личности
Козий И. В. Идеологическое «наступление» философии марксизма на западноукраинских землях в 20–30–е гг. ХХ в.
Гудыма И. П. Идеи божественной имманентности в творчестве Клайва Стейплза Льюиса
Дойчик М. В. Идея достоинства в философском творчестве Ф. Ницше
Антипова О. П. Духовный потенциал философской терминосистемы С. Б. Крымского
Комаха Л. Г. Традиция versus принцип «anything goes» в аргументах методологии П. Фейерабенда
Москальчук М. Н. Энтони Флю про свободу и права человека
Павлишин Л. Г. Сверхчеловек Ф. Ницше и Богочеловек Н. Бердяева: единство несмотря на противоположность
Кохановская М. Г. Причины межрелигиозных конфликтов
Cоловий Р. П. Практическая эклезиология Появляющейся церкви
Ставрояни С. С. Церковь и общество в интерпретации библейских нарративов украинскими протестантами
Чубарева О. А. Искусство в практическом формировании аксиологической палитры современного студенчества
Кириленко Е. М. Концептуальные основания преподавания философии как непрофильной дисциплины в высшем учебном заведении
Готько Н. В. Языковые модели духовной культуры как контекст формирования образовательно–воспитательной философии в интеграции восточной и западной парадигм общественного развития
Москалик Г. Ф. Образование будущего: взгляд философа
Бушман И. О. Национальное сознание студенчества
Разуменко О. О. Школа как жизненный мир и как институализированная форма организации системы образования
Фабрика А. А. Возможные последствия реализации нового подхода к изучению цикла гуманитарных и социально–экономических дисциплин в вузах
Ященко Л. Е. От текстового к инфографическому формату: философско–педагогические размышления

Политические науки

Кравець А. Ю. Становление биополитики как самостоятельной научной дисциплины в рамках современной политической науки
Теленко О. М. Непризнанные государства современного мира: сущность понятия и проблема признания
Хонин В. Н. Индивиды – суверенитет разума и межсоциумные отношения
Калинин В. Ю. Мир–система и государство как единица анализа в политических исследованиях
Гарбадин А. С. Специфика симулятивных политических практик согласно концепции Жана Бодрийяра
Чеканов В. Ю. Проблема транспарентности авторитарного политического режима: постсоветский и мировой опыт
Годлевская В. Ю., Денисюк А. В. Исследования процессов демократизации последней четверти ХХ века
Ткач Т. Я. Международная гуманитарная система
Гринькив М. В. Политическая составляющая деятельности религиозных организаций в коммуникации с общественностью
Мощенко А. Н. Турция–Украина современное состояние и перспективы сотрудничества в Черноморско–ближневосточном регионе
Потапенко Я. А., Потапенко А. И. Геополитические последствия Евромайдана
Рудень Д. Н. Блок левых и левоцентристских сил как очередная попытка объединения политических партий левого движения Украины
Рафальский И. Основные вехи национально–государственного самоопределения Украины в эпоху независимости
Касьянова М. Н. Количественные характеристики украинских мигрантов в страны Восточной Европы
Радько П. Г., Аванесян Г. М. Популяризация научными обществами идей украинской государственности
Ключник Р. М. Политическая и образовательная сферы: проблема взаимодействия в Украине
Зубрицкая Д. Особенности коммуникации кандидат–избиратель на местных выборах в 2015 году
Гаджи Фуад Нуруллах. Взгляд на научное творчество академика Васима Маммедалиева
Конах В. К. Информационно–психологические средства «мягкой силы» в государственной политике Китая
Луцишин Г. И., Червинка И. Н. Шотландия и Каталония: общее и отличное в борьбе за независимость
Мамедов Ш. Политика США в Южном Кавказе

Научная жизнь

Комарницкий А. Б. Рецензия на книгу: Фенцур В. В. Возрождение архитектурно-исторического наследия Каменец-Подольского (сороковые гг. ХХ в. - 2015) / В. Фенцур, В. В. Пагор. - Каменец-Подольский: ЧП «Медоборы-2006», 2015 - 164 с.

CONTENT

Historical studiens

Volcanov S. І. Strategoi and the convening of ecclesia
Zapletniuk O. A. The role of the family of Pharaoh Akhenaten in the new religious cult
Kiritchenko М. І. Severians in the undated part of the Primary Chronicle
Doroshok N. А. The study of urban real estate as one of the leading activities of Chernigov Zemstvo statisticians
Lytvyn N. N. Freemasonry in Ukraine and the national movements in the first part of XIX century
Mikhailov A. I. The opening of the cash institution of the Akerman district
Romaniuk N. Yo. The increase in the number and role of rural entrepreneurs in terms of agrarian formations of the second half of XIX – early XX century (for materials Kiev, Podolia and Volyn provinces)
Pasitska O. I. The effect of metropolitan Andrei Sheptytskyi on economic life of Galician Ukrainians (end of the nineteenth – the first third of the twentieth century)
Sakivskyy I. B. Life and activity of Emilian Kovch (1884–1939)
Slesarenko O. O. Education and especially the functioning of the Central Commission for National Minorities of the All–Ukrainian Central Executive Committee (mid–1920s)
Andrushchak R. I. Anti–religious activities of the Union of militant atheists towards Roman–catholic church in Podilya region at the end of 20 years of the twentieth century
Hai–Nyzhnyk P. P. The concept of the basic principles of agriculture (agrarian) policy of the future Ukrainian State in socio–economic model OUN(b)
Lukashiv V. Ja. Material aspects of the «Association named after M. Kachkovsky» in Western Ukraine (1919–1939 years)
Shchebliuk S. G. Formation and activity of trade unions in Volyn province in 1921–1939
Kravchuk L. Financial position of medicine as a factor introducing Soviet way of life in the occupied lands of Ternopil September 1939 – June 1941
Gold A., Dorosheva A. О. A new order in Southern Bessarabia in the years of 1941–1944
Pushkar’ov V. P. The program legionary movement in a national–legionary state 1940–1941
Kropyvko O. М. Legislative and regulatory support of training of the average skilled specialists for agriculture of the Ukrainian SSR in 1950–60–ies
Lukyanenko О. V. «Language serenit» of the staffs of the pedagogical institutes of the UkrSSR during the «thaw» period
Bogatyrchuk K. O. The ideological component of everyday life of Ukrainian SSR students in the period of «stagnation»
Levchuk K. I. Creating and main activities of the Ukrainian Union of Afghan Veterans (1985–2000 years)
Pavlenko Yu. O. Agriculture in the Mykolaiv oblast during Perestroika (1985–1991)
Shkabko S. State Leonid Kuchma’s activity on the post of Prime–Minister of Ukraine (1992–1993 years)
Bobliyenko O. P. Ukrainian national minority in the Lubusz Land (the Republic of Poland) in the second half of the 20th – the beginning of the 21st centuries
Kornienko N. V. The place of the democratic component in US foreign policy towards Ukraine in 1991–1992
Pulja I. International standards evaluation of quality (the 20–th anniversary of the Ukrainian national competition of Quality)
Korsak R. V. Reform Czech Republic in the legal, economic and financial spheres: proposals and recommendations of in Ukraine
Buglay N. M. Poland–Ukraine: relations of strategic partnership
Sichkarenko G. G. Reform of higher education 1987: lessons for Ukraine
Sribnaya M. A. Achievements and Prospects of the National Academic Theatre of Russian Drama named after Lesya Ukrainka in the context. XX – beg. XXI century
Savelova M. A. Special programs of the Goethe–Institut Ukraine 2015–2016 in the framework of «Eastern Partnership»
Bey R. V. The microclimate of livestock buildings as the central problem of hygiene of farm animals and animal husbandry mechanization
Doroshenko L. V. The Medieval Slavic antiquities of Eastern Europe in the historiographical practice in the late nineteenth – early twenty–first century: definition of the research issue
Tarasenko O. O. M. I. Kostomarov memories about P. V. Pavlov (School of historians of St. Volodymyr University)
Karpyuk Ya. The historiography of the study of life Yuri Boiko–Blokhin
Sorokina O. S. Material of the Institute of Literature named after Taras Shevchenko about a historical figure of Yury Lavrinenko in life of the Ukrainian diaspora of the second half of the XX century
Kachkovska L. R. Paperwork documentation of the Kyiv Society for the Protection of the Artifacts of Antiquities and Arts: peculiarities in drawing up documents
Bogdalov A. G. Trophy military flags of the Second World War in the collections of the National Museum of Ukrainian History
Kozak A. V. Charity and philanthropy in Ukraine in the second half of the XIX – early XX century in the Russian imperial and soviet historiography
Nikitenko A. I. Family life of ukrainophile intellectuals in Naddniprians’ka Ukraine after great reforms in Russian empire: historiographical aspect
Mingazutdinova G. I. Explaining the policy of the USA towards Central Asia in the end of XX – early XXI centuries in scientific works
Pokliatska V. V. The informative potential of the press as a source for the study of «Enemy image» in US–Soviet relations in the 1980s
Yashchuk O. Yu. International relations Ukrainian Red Cross: historiographical discourse
Botika T. S. Russian magazines about English–Russian connections at the end of the 19th at the beginning of the 20th centuries
Rahimli R. North Caucasian peoples’ ethno–political associations and their impact on sociopolitical processes in modern times
Rzayevа R. N. New data on middle bronze age culture of the Caucasus
Eminova G. Age, the life and works Meschede Mohammed Bulbul

Philosophicаl sciences

Kapitonenko O. M. Neoclassical totalitarian and post–totalitarian fashion
Lisovskiy P. N. Wisdom as a phenomenological quality of human activity in the Ukrainian philosophy
Kolesnichenko M. V. Study of ethnicity in Ukraine in context of western scientific discourse
Palchinskaja M. V. System–design principles of social space in the conditions of formation of information society
Yeremenko Yu. V. Aesthetization as a way of the phenomenon of death comprehention
Piddubna L. V. Cyberspace as a social and cultural factor of the network society
Ivanova N. V. Situation of thinking in the genesis of intellectual activity
Semikin M. O. Culture: sources and factors of its existence
Skotna N. V., Konovalchuk V. I. The realization of personal creative potential
Terepyshchyi S. O. Identity of modern education landscape in the context of internationalization
Khizhnyachenko N. O. Elitist and mass culture: the problem of correlation and interaction
Chornomordenko I. V., Kachak N. V. Theoretical and methodological principles of formation, development and transformation of philosophy of technology in the era of globalization
Boiko A. О. A mass man in the society of mass consumption
Ahmadov E. The protection of national and moral values
Bilyaeva I. I. State and national information policies: theoretical and conceptual aspect
Bogdanova N. G. The problem of planning process for development culture of vital creativity of personality
Koziy I. V. Ideological «offensive» philosophy of Marxism in Western Ukraine 20–30–ies XX century
Gudima I. P. The idea of divine immanence in the works of Clive Staples Lewis
Doichyk M. V. The idea of dignity in F. Nietzsche’s philosophical works
Antipova O. P. The mental potentsіal of philosophical terminology system of S. Krimsky
Komaha L. G. Tradition versus principle «anything goes» in the arguments of P. Feyerabend’s methodology
Moskalchuk M. N. Anthony Flyu about freedom and human rights
Pavlyshyn L. G. Superman of F. Nietzsche and Christman of M. Berdyaev: unity despite the opposition
Kokhanovska M. G. The causes of inter–religious conflicts
Solovii R. P. Practical ecclesiology of Еmerging church
Stavroyani S. S. Church and society in the interpretation of biblical narrative by Ukrainian Protestants
Chubareva О. О. Art in the practical formation axiological palette of contemporary students
Kyrylenko K. M. Conceptual principles of teaching philosophy as a non–core discipline in the high school
Hot’ko N. V. Language models of spiritual culture as the context of the formation of the philosophy education and upbringing in the integration of Eastern and Western paradigms of social development
Moskalyk G. F. Formation of the future: is look of philosopher
Bushman I. О. National consciousness of youth
Rozumenko O. O. School as the life world and as an institutional form of organization of the education system
Fabryka A. A. Possible consequences of implementing the new approach in the study cycle of humanitarian and socio–economic disciplines in the university
Yashchenko L. Ye. From a text format to infogrаffe: philosophical and pedagogical reflections

Political sciences

Kravets A. U. Biopolitics as a new discipline in a modern political science
Telenko O. M. Unrecognized states in modern world: the essence of the notion and the problem of recognition
Khonin V. M. Individuals – sovereignty of the mind and the relations between societies
Kalinin V. Yu. World–system and state as analytical units in political researches
Garbadyn A. S. Specificity of the mock political practices according to Jean Baudrillard’s conceptions
Chekanov V. Y. The issue of transparency of authoritarian political regime: post–Soviet and world experience
Godlevska V. Yu., Denysiuk А. V. The study of processes of democratization of the last quarter of the twentieth century
Tkach T. Y. International humanitarian system
Grinkiv M. V. The political component in the activity of religious organizations in public communications
Moshchenko O. M. Turkey–Ukraine current state and prospects of cooperation in the Black sea–middle east region
Potapenko Ya. O., Potapenko O. I. The geopolitical implications of Euromaidan
Ruden D. N. Bloc of left and Centre–Left forces as another attempt to unite political parties of the left movement in Ukraine
Rafalsky I. Milestones nation–state self independence day in Ukraine
Kasianova M. M. The quantitative characteristics of Ukrainian migrants to the countries of Eastern Europe
Rad’ko P. G., Avanesian G. M. Popularization of the ideas of Ukrainian statehood by science associations
Kliuchnyk R. M. Political and educational spheres: problems of interaction in Ukraine
Zubrytska D. Property candidate–voter communication in local elections in 2015
Haji Fouad Nurullah. View on scientific creativity academician Vasim Mammedaliev
Konakh V. K. The information–psychological means of the «soft power» in the state policy of China
Lutsyshyn G. I., Chervinka I. M. Scotland and Catalonia: common and different in the struggle for independence
Mammadov Sh. United States’ policy in South Caucasus

Scientific life

Komarnitskyy O. B. Book Review: Fentsur V. Renaissance architectural and historical heritage Kamenetz-Podolsk (40-ies. XX century. - 2015) / VV Fentsur, Vladimir Pahor. - Kamenets: PE "Medobory 2006", 2015. - 164 p.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>