"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2016. Випуск 106 - 2016
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Волканов С. И. Было ли одиннадцать стратегов в 441/0 гг. до н.э. Перикл δέκατος αὐτός στρατηγῶν (Чи було одинадцять стратегів в 441/0 рр. до н.е. Перікл δέκατος αὐτός στρατηγῶν)
Гай–Нижник П. П., Батрак О. П. Історико–герменевтична інтерпретація понять «єдиносущність» і «подібносущність» у ранньохристиянський період в контексті церковно–теологічних догматів Символа Віри (візантійство – латинство – аріанство) (Ч. 1)
Богомолець О. В. Язичницький вимір києворуського іконопису
Кириченко М. И. Северяне в датированной части Повести временных лет (Сіверяни в датованій частині Повісті временних літ)
Заплетнюк О. А. Єгипет на міжнародній арені в період правління фараона Ехнатона
Бабкова Н. В. Ґенеза та становлення атрибуту військової влади українського козацтва XVI – XVIII ст.
Білявська О. С. Навчальний процес у Київському політехнічному інституті у перші роки його функціонування (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
Жиленкова І. М. Проблеми зовнішньої торгівлі України кінця ХІХ – початку ХХ ст. у спогадах та мемуарах сучасників
Гентош Л. Р. Благочинна діяльність митрополита Української греко–католицької церкви Андрея Шептицького (1901–1944) задля реформування українських інституцій суспільної опіки
Конта Р. М. Теорія етногенезу та націогенезу українців у працях М. Грушевського: історіографічні інтерпретації
Обершт О. М. «Українське питання» в ідеях російських націоналістів на початку ХХ ст.
Дрозд П. Ю. Науково–організаційна діяльність Є. М. Лавренка (1900–1987 рр.) в Українському комітеті охорони пам’яток культури та природи
Коваль М. В. Оборонна лінія на сході України в контексті історичного досвіду фортифікаційного будівництва
Шумінська Н. В. Участь єврейського населення в становленні Галицької армії
Бобіна О. В. П. Сорокін, «Соціологія революції» і соціологія революцій – згадуючи дев’яносту річницю американського видання і десяту річницю українсько–російського видання праці «Соціологія революції»
Лукашів В. Я. Фінансові субсидії радянського керівництва для «Товариства ім. М. Качковського» у Західній Україні (1919–1939 рр.)
Кравчук Л. В. Партійне керівництво сферою духовної культури на Тернопільщині вересень 1939 – червень 1941
Андрєєв А. С. Ідеологічно–пропагандистська складова в радянській політиці репатріації «переміщених осіб» у період Другої світової війни 1939–1945 рр.: український контекст
Лаврут О. О. Реалізація освітньої політики в УРСР у другій половині 1940–х – першій половини 1980–х років: історіографія питання
Жалюк О. П. Культуротворча діяльність клубних закладів Поділля: стан, тенденції, перспективи
Лісовська О. В. Стан соціального забезпечення українського села на середину 1960–х років
Лук’яненко О. В. Колективи педагогічних ВНЗ Української РСР доби «відлиги» на перехресті освітніх реформ (Ч.1)
Паска Б. В. Протистояння дисидента Валентина Мороза із радянським режимом в умовах ув’язнення у мордовських таборах (1966–1967)
Петрик А. М. Політична діяльність А. Яковліва в еміграції
Бей Р. В. Загальнонаукові чинники становлення і розвитку механізації у тваринництві
Левчук К. І. Доброчинна діяльність Товариства Червоного Хреста України (1991–2000 роки)
Корсак Р. В. Євроінтеграційна співпраця України з Чеською Республікою (2000–2012 рр.)
Spirkina O. O. Cultural–artistic life of Cherkasy region in 1991–2001 years in the context of national revival: source study analysis of problem (Культурно–мистецьке життя Черкаської області у 1991–2001 роках у контексті національного відродження: джерелознавчий аналіз проблеми)
Срібна М. А. Роль і місце українського кіномистецтва у сучасному мистецькому житті України
Соломатова В. В. Глобалізація та інтегративні тенденції становлення візуальних мистецтв ХХ – ХХІ століть
Нагнибіда О. О. Нейтралітет Ірландії у Другій світовій війні
Сталоверова Г. В. Членство Великобританії в Євросоюзі: дискусія в ЄС
Абдуллаева А. Т. Библиотеки и информационная культура в контексте обучения (Бібліотеки та інформаційна культура в контексті навчань)
Азиззаде Х. Г. Основные особенности Ирано–Афганских отношений (1979–1989–е годы) (Основні особливості Ірано–Афганських відносин (1979–1989-ті роки)
Алиев Е. Политическая позиция Турецкой Республики в решении конфликта Армения – Азербайджан, Нагорный Карабах (Політична позиція Турецької Республіки в розв’язанні конфлікту Вірменія – Азербайджан, Нагірний Карабах)
Дадашев Э. А. Фотографии Дмитрия Ермакова как источник изучения различных слоев общества XIX – начала XX вв. в Азербайджане
Khalafova S. A. Contemporary practice of organizing the work of child libraries with electronic information resources (Організація роботи з електронними інформаційними ресурсами у дитячих бібліотеках в сучасній обстановці)
Хомич М. О. Формування православних парафій у Польщі після Другої світової війни: регіональний чинник
Чеканов В. Ю. Зміни у сприйнятті фашизму і антифашизму в сучасній політичній культурі Російської Федерації

Філософські науки

Комаха Л. Г. Взаємозв’язок епістемологічного і соціокультурного аспектів науки в аргументах С. Тулміна
Михайлов Д. Є. До нового розуміння сутності людського буття у філософії Мартіна Гайдеггера
Хвойницька Х. М. Провідні природно–правові погляди французьких мислителів ХVIII ст.
Чекаль Л. А., Ханіна А. О. Структура психіки за З. Фрейдом
Lisovskiy P. N. Socio–philosophical problems in the natural science: constructivism and destructivity of the global civilization (theoretical and applied aspects) (Соціально–філософські проблеми мудрості в природознавстві: конструктивізм і деструктивизм глобальної цивілізації (теоретичні та прикладні аспекти)
Лукiян I. А. Просторові та часові виміри глобалізації
Бабюк В. Л. Поняття релевантності: від некласичної до неформальної логіки
Бережнюк М. М. Поняття емоційної мови в сучасних концепціях неформальної логіки: компаративний аналіз
Кохановська М. Г. Деконструкція як спосіб подолання ієрархізації
Максименюк М. Ю. Філософські засади публічного адміністрування
Іванова Н. В. Змістовний вимір мислення в ґенезі циклічного поступу: соціофілософський аспект
Гудима І. П. Питання чуда в перспективі сучасних світоглядних категорій
Ємельяненко Є. О. Поведінкові стратегії маргінальної особистості
Пальчинська М. В. Особливості техно–інформаційної детермінації сучасного суспільства
Перга Т. Ю. Вплив екологічних катастроф на колективну пам’ять: концептуальні засади дослідження
Рудакова И. В. Украинская нация как социально–политический конструкт (Українська нація як соціально–політичний конструкт)
Семикин М. А. Культура и цивилизация: сущностная демаркация как мировоззренческая потребность (Культура і цивілізація: сутнісна демаркація як світоглядна потреба)
Софиев Х. А. Парадигмы в культурологических исследованиях и поиск новизны (Парадигми в культурологічних дослідженнях і пошук новизни)
Козій І. В. Вплив марксистської парадигми на формування української філософії першої половини XX століття
Костючков С. К. Компетентнісно–знаннєва підготовка людини до життя в умовах нового громадянського суспільства
Васильєва Л. А. Реклама і брендинг в крос–культурній комунікації
Капітоненко О. М. Постмодерністські інтенції моди посткомуністичного суспільства
Красніцька Г. М. Етикет у ділових стосунках – запорука успіху
Кубко В. П., Баранюк А. В. Фірмові константи як засоби ідентифікації корпоративного стилю організації
Сенченко А. Я., Сенченко О. А. Патріотизм як домінуюча сила консолідації і розвитку суспільства: сучасний український контекст
Fesenko G. G. The marking of national identity in state holydays of Slovenia and Ukraine: the comparative analysis (Маркування національної ідентичності у державних святах Словенії та України: компаративний аналіз)
Соловій Р. П. Нове чернецтво у постхристиянській культурі
Усікова Л. С. Ісихазм в естетосфері монастирської культури Київської Русі
Лещенко А. М. Сакральний простір християнського мистецтва
Иманов Н. Концепция Имамитских ученых Бада–Насх (Концепція Імамітських вчених Бада–Насх)
Бутко Ю. Л. Ґенеза даоської антропомістичної традиції
Малежик Д. І., Хоменко Г. В. Гуманізація пострадянської культурології у вищій школі України
Кірик Т. В. Різноманітність впливів на виховну роботу зі студентами в сучасних умовах
Чубарева О. О. Аксіологічна палітра студентської молоді: проблема визначення
Пятишева І. П. Алгоритм управління здоров’язберігаючою компетентністю педагогічних працівників
Шахно Ю. Л. Суб’єктивні умови інституційного оформлення діаспор
Шкіль С. О. Трансформації наративів сучасного російського православ’я (2011–2013)
Бабаева Джамиля. К вопросу о создании общего языка общения в тюркоязычном мире (До питання про створення мови спільного спілкування в тюркомовному світі)

Політичні науки

Тимченко М. М. Теоретико–методологічні засади дослідження внутрішньопартійної комунікації
Титаренко І. О. Преса і влада в умовах недемократичного політичного режиму (досвід першої половини ХХ ст.)
Хорішко Л. С. Політико–культурний аспект політичної модернізації
Чарських І. Ю., Короваєв О. С. Онлайн інфотейнмент у міжнародних новинах медіакорпорацій
Морарь М. В. Толерантність як європейська цінність та принцип політичної діяльності партійних лідерів
Остап’як В. І. Концепції множинності політичного партнерства
Костиря І. О. Полісемантичність поняття геокультура в сучасній політології
Гаврилюк Г. И. Происхождение дефектных демократий (Походження дефектних демократій)
Гладій В. І. Чинники трансформації концепту місцевого самоврядування
Лясота А. Є. Демократизація освіти як важливий чинник розвитку громадянського суспільства – гендерний підхід
Макаренко Л. П. Проблеми комунікативної взаємодії держави та громадянського суспільства
Макарук І. В. Роль прагматичного підходу у побудові багаторівневої системи безпеки
Мартиняк Ю. О. Типи кореляції вимірів політичного
Касьянова М. М. Якісні характеристики українських мігрантів до країн Східної Європи у кінці ХХ – початку ХХІ ст.
Смирнова І. Є. Мінські домовленості: шлях до врегулювання конфлікту на Сході або загроза національним інтересам України
Спиридонова К. О. Еволюція розвитку спільноти безпеки в рамках ОБСЄ
Докучиц Д. Институциональная среда формирования кадрового потенциала исполнительной власти Республики Беларусь (Інституційне середовище формування кадрового потенціалу виконавчої влади Республіки Білорусь)
Шустенко С. О. Інформаційні операції США на світовому нафтовому ринку
Гапон О. О. Зовнішньоекономічна політика США в Південній Америці: «План Колумбія»
Кузнєцова К. І. Формування концептуальних засад євроінтеграційної політики Чеської Республіки
Міфтахов Б. Г. Пацифістські настрої в німецькому суспільстві як бар’єр для переходу до нової політики національної безпеки
Висоцька Г. В. Система вищої освіти у Республіці Польща

Наукове життя

Орлик В. М. Рецензія на книгу: Жиленкова І. Зовнішня торгівля України в контексті інтересів промислового й аграрного капіталу Російської імперії (1890–ті рр. – 1914 р.): монографія / Ірина Жиленкова; відп. ред. член–кореспондент НАН України В. М. Даниленко. – К., 2016. – 668 с.
Bielie Stanislav. Recenzja książki: Stephen Harris. Komunizm jutro Ulica: Mass Obudowa i Życie codzienne po Stalinie (Рецензія на книгу: Стівен Харріс. Комунізм на завтрашній вулиці: масове житло і побут після Сталіна )
Білокобильський О. В. Рецензія на монографію: Содомора П. А. Семіотичний аспект у формуванні української філософської терміносистеми: традиція і новаторство. – Львів, 2013

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Волканов С. И. Было ли одиннадцать стратегов в 441/0 гг. до н.э. Перикл δέκατος αὐτός στρατηγῶν
Гай–Ныжнык П. П., Батрак О. П. Историко–герменевтическая интерпретация понятий «единосущность» и «подобносущность» в раннехристианский период в контексте церковно–теологических догматов Символа Веры (византийство – латинство – арианство) (Ч. 1)
Богомолец О. В. Языческое измерение киеворусской иконописи
Кириченко М. И. Северяне в датированной части Повести временных лет
Заплетнюк О. А. Египет на международной арене в период правления фараона Эхнатона
Бабкова Н. В. Генезис и становление атрибута военной власти украинского казачества XVII – XVIII ст.
Билявская О. С. Учебный процесс в Киевском политехническом институте в первые годы его функционирования (конец ХІХ – начало ХХ вв.)
Жиленкова И. Н. Проблемы внешней торговли Украины конца XIX – начала ХХ ст. в воспоминаниях и мемуарах современников
Гентош Л. Р. Филантропическая деятельность митрополита Украинской греко–католической церкви Андрея Шептицкого (1901–1944) с целью реформирования украинских общественных институтов
Конта Р. М. Теория этногенеза и нациогенеза украинцев в трудах М. Грушевского: историографические интерпретации
Обершт O. H. «Украинский вопрос» в идеях русских националистов в начале ХХ в.
Дрозд П. Ю. Научно–организационная деятельность Е. М. Лавренко (1900–1987 гг.) в Украинском комитете охраны памятников культуры и природы
Коваль М. В. Оборонительная линия на востоке Украины в контексте исторического опыта фортификационного строительства
Шуминская Н. В. Участие еврейского населения в становлении Галицкой армии
Бобина О. В. П. Сорокин, «Социология революции» и социология революций – вспоминая девяностую годовщину американского издания и десятую годовщину российско–украинского издания труда «Социология революции»
Лукашив В. Я. Финансовые субсидии советского руководства для «Общества им. М. Качковского» в Западной Украине (1919–1939 гг.)
Кравчук Л. В. Партийное руководство сферой духовной культуры на Тернопольщине сентябрь 1939 – июнь 1941
Андреев А. С. Идеологически–пропагандистская составляющая советской политики репатриации «перемещенных лиц» в период Второй мировой войны 1939–1945 гг.: украинский контекст
Лаврут О. А. Реализация образовательной политики в УССР во второй половине 1940–х – первой половине 1980–х годов: историография вопроса
Жалюк О. П. Культуротворческая деятельность клубных учреждений Подолья: положение, тенденции, перспективы
Лисовская О. В. Состояние социального обеспечения украинского села на середину 1960–х годов
Лукьяненко А. В. Коллективы педагогических вузов Украинской ССР времён «оттепели» на перекрёстке образовательных реформ (Ч.1)
Паска Б. В. Противостояние диссидента Валентина Мороза с советским режимом в условиях заключения в мордовских лагерях (1966–1967)
Петрик А. Н. Политическая деятельность А. Яковлива в эмиграции
Бей Р. В. Общенаучные факторы становления и развития механизации в животноводстве
Левчук К. И. Благотворительная деятельность Общества Красного Креста Украины (1991–2000 годы)
Корсак Р. В. Евроинтеграционное сотрудничество Украины с Чешской Республикой (2000–2012 гг.)
Спиркина О. А. Культурно–художественная жизнь Черкасской области в 1991–2001 годах в контексте национального возрождения: источниковедческий анализ проблемы
Срибна М. А. Роль и место украинского киноискусства в современной художественной жизни Украины
Соломатова В. В. Глобализация и интегративные тенденции становления визуальных искусств ХХ – ХХI веков
Нагнибеда О. А. Нейтралитет Ирландии во Второй мировой войне
Сталоверова А. В. Членство Великобритании в Евросоюзе: дискуссия в ЕС
Абдуллаева А. Т. Библиотеки и информационная культура в контексте обучения
Азиззаде Х. Г. Основные особенности Ирано–Афганских отношений (1979–1989–е годы)
Алиев Е. Политическая позиция Турецкой Республики в решении конфликта Армения – Азербайджан, Нагорный Карабах
Дадашев Э. А. Фотографии Дмитрия Ермакова как источник изучения различных слоев общества XIX – начала XX вв. в Азербайджане
Халафова С. А. Организация работы с электронными информационными ресурсами в детских библиотеках в современной обстановке
Хомич М. А. Формирование православных приходов в Польше после Второй мировой войны: региональный фактор
Чеканов В. Ю. Изменения в восприятии фашизма и антифашизма в современной политической культуре Российской Федерации

Философские науки

Комаха Л. Г. Взаимосвязь эпистемологического и социокультурного аспектов науки в аргументах С. Тулмина
Михайлов Д. Е. К новому пониманию сущности человеческого бытия в философии Мартина Хайдеггера
Хвойницкая Х. М. Ведущие естественно–правовые взгляды французских мыслителей XVIII в.
Чекаль Л. А., Ханина А. А. Структура психики по З. Фрейду
Лисовский П. Н. Социально–философские проблемы мудрости в естествознании: конструктивизм и деструктивизм глобальной цивилизации (теоретические и прикладные аспекты)
Лукиян И. А. Пространственные и временные измерения глобализации
Бабюк В. Л. Понятие релевантности: от неклассической к неформальной логике
Бережнюк М. Н. Понятие эмоциональной речи в современных концепциях неформальной логики: компаративный анализ
Кохановская М. Г. Деконструкция как способ преодоления иерархизации
Максименюк М. Ю. Философские основания публичного администрирования
Иванова Н. В. Содержательное измерение мышления в генезисе циклического развития: социофилософский аспект
Гудыма И. П. Вопрос чуда в перспективе современных мировоззренческих категорий
Емельяненко Е. О. Поведенческие стратегии маргинальной личности
Пальчинская М. В. Особенности техно–информационной детерминации современного общества
Перга Т. Ю. Влияние экологических катастроф на коллективную память: концептуальные основы исследования
Рудакова И. В. Украинская нация как социально–политический конструкт
Семикин М. А. Культура и цивилизация: сущностная демаркация как мировоззренческая потребность
Софиев Х. А. Парадигмы в культурологических исследованиях и поиск новизны
Козий И. В. Влияние марксистской парадигмы на формирование украинской философии первой половины XX века
Костючков С. К. Компетентностно–знаниевая подготовка человека к жизни в условиях нового гражданского общества
Васильева Л. А. Реклама и брендинг в кросс–культурной коммуникации
Капитоненко А. М. Постмодернистские интенции моды посткоммунистического общества
Красницкая А. Н. Этикет в деловых отношениях – залог успеха
Кубко В. П., Баранюк А. В. Фирменные константы как средство идентификации корпоративного стиля организации
Сенченко А. Я., Сенченко А. А. Патриотизм как доминирующая сила консолидации и развития общества: современный украинский контекст
Фесенко Г. Г. Формирование национальной идентичности в государственных праздниках Словении и Украины: компаративный анализ
Cоловий Р. П. Новое монашество в постхристианской культуре
Усикова Л. С. Исихазм в эстетосферы монастырской культуры Киевской Руси
Лещенко А. М. Сакральное пространство христианского искусства
Иманов Н. Концепция Имамитских ученых Бада–Насх
Бутко Ю. Л. Генезис даосской антропомистической традиции
Малежик Д. И., Хоменко Г. В. Гуманизация постсоветской культурологии в высшей школе Украины
Кирик Т. В. Разнообразие воздействий на воспитательную работу со студентами в современных условиях
Чубарева О. А. Аксиологическая палитра студенческой молодежи проблема определения
Пятишева И. П. Алгоритм управления здоровьясохраняющей компетентностью педагогических работников
Шахно Ю. Л. Субъективные условия инстутиационного оформления диаспор
Шкиль С. А. Трансформация нарративов современного российского православия (2011–2013)
Бабаева Джамиля. К вопросу о создании общего языка общения в тюркоязычном мире

Политические науки

Тимченко М. М. Теоретико–методологические основания изучения внутрипартийной коммуникации
Титаренко И. О. Пресса и власть в условиях недемократического политического режима (опыт первой половины ХХ ст.)
Хоришко Л. С. Политико–культурный аспект политической модернизации
Чарских И. Ю., Короваев А. С. Онлайн инфотейнмент в международных новостях медиакорпораций
Морарь Н. В. Толерантность как европейская ценность и принцип политической деятельности партийных лидеров
Остапьяк В. И. Концепции множественности политического партнерства
Костыря И. О. Полисемантичность понятия геокультура в современной политологии
Гаврилюк Г. И. Происхождение дефектных демократий
Гладий В. И. Факторы трансформации концепта местного самоуправления
Лясота А. Е. Демократизация образования как важнейший фактор развития гражданского общества – гендерный подход
Макаренко Л. П. Проблемы коммуникативного взаимодействия государства и гражданского общества
Макарук И. В. Роль прагматического подхода в построении многоуровневой системы безопасности
Мартиняк Ю. О. Типы корреляции измерений политического
Касьянова М. Н. Качественные характеристики украинских мигрантов в страны Восточной Европы в конце ХХ – начале ХХІ ст.
Смирнова И. Е. Минские договоренности: путь к урегулированию конфликта на Востоке или угроза национальным интересам Украины
Спиридонова К. А. Эволюция развития сообщества безопасности в рамках ОБСЕ
Докучиц Д. Институциональная среда формирования кадрового потенциала исполнительной власти Республики Беларусь
Шустенко С. А. Информационные операции США на мировом рынке нефти
Гапон А. А. Внешнеэкономическая политика США в Южной Америке: «План Колумбия»
Кузнецова Е. И. Формирование концептуальных основ евроинтеграционной политики Чешской Республики
Мифтахов Б. Г. Пацифистские настроения в немецком обществе как барьер для перехода к новой политике национальной безопасности
Высоцкая Г. В. Система высшего образования в Республике Польша

Научная жизнь

Орлик В. М. Рецензия на книгу: Жиленкова И. Внешняя торговля Украины в контексте интересов промышленного и аграрного капитала Российской империи (1890–е гг. – 1914 гг.): Монография / Ирина Жиленкова; отв. ред. член–корреспондент НАН Украины В. М. Даниленко. – М., 2016. – 668 с.
Белей С. И. Рецензия на книгу: Стивен Харрис. Коммунизм на завтрашней улице: массовое жилье и повседневная жизнь после Сталина
Белокобыльский О. В. Рецензия на монографию: Содомора П. А. Семиотический аспект в формировании украинской философской терминосистемы: традиция и новаторство. – Львов, 2013

CONTENT

Historical studiens

Volcanov S. І. Were there eleven strategoi in 441/0 BC. Pericles δέκατος αὐτός στρατηγῶν
Hai–Nyzhnyk P. P., Batrak O. P. Historical–hermeneutic interpretation of the concepts of «consubstantial» and «similar nature» in the early Christian period in the context of the church and theological tenets of the Creed (vizantiystvo – Latinism – Arianism) (Р. 1)
Bogomolets O. V. Dimension of Kyivan Rus Pagan iconography
Kiritchenko М. І. Severians in the dated part of the Primary Chronicle
Zapletniuk O. A. International relations of Egypt during the reign of the pharaoh Akhenaten
Babkova N. V. Genesis and formation attribute of military authorities of the Ukrainian Cossacks in the 16–18 centuries
Bilyavs’ka O. S. The educational process at the Kiev Polytechnic Institute in the first years of its existence (end of XIX – the beginning of the XX century)
Zhilenkova I. M. Problems of foreign trade Ukraine late XIX – early XX century in the memories contemporaries
Hentosh L. R. Undertakings of Greek–Catholic Metropolitan Andrei Sheptytskyi (1901–1944) towards the rebuilding of the Ukrainian institutions of social security
Konta R. M. The theory of ethnogenesis and nation–building of Ukrainians in the works of M. Hrushevsky: historiographical interpretations
Obersht O. M. «Ukrainian question» in the ideas of Russian nationalists in the early twentieth century
Drozd P. Yu. Ye. M. Lavrenko’s (1900–1987) scientific and organizational activities in Ukrainian committee for preserving monuments of culture and nature
Koval M. V. Defense line in the east of Ukraine in the context of historical exerience of fortified building
Shuminska N. V. Involvement and contribution of Jewish population in creation of Galitcka Army
Bobina O. V. P. Sorokin, «Sociology of Revolution» and sociology of revolutions – remembering the 90th anniversary of the American edition and the 10th anniversary of the Ukrainian–Russian edition of «Sociology of Revolution»
Lukashiv V. Ja. Financial subsidies for the Soviet leadership «Association named after M. Kachkovsky» in Western Ukraine (1919–1939 years)
Kravchuk L. V. Party leadership sphere of spiritual culture Ternopil region in September 1939 – June 1941
Andrieiev A. S. Ideological and propagandistic component in soviet politics of «displaced people» repatriation during the Second World War 1939–1945 years: Ukrainian context
Lavrut O. O. The implementation of education policy in USSR in the second half of 1940 – the first half of 1980: historiography of the issue
Zhaliuk O. Р. Cultural and creative activity of club type establishments in Podillya: status, tendencies and prospectives
Lisovska O. V. The state of social support in the Ukrainian village in the mid 1960s
Lukyanenko О. V. The educators of pedagogical institutes of the Ukrainian SSR of the «thaw» period on the crossroads of the educational reforms (P.1)
Paska B. V. The confrontation of dissident Valentyn Moroz with the Soviet regime in conditions of inprisonment in the Mordovia labor camps (1966–1967)
Petrik A. M. Political activity of A. Yakovliva is in emigration
Bey R. V. The general scientific factors of formation and development of mechanization in livestock
Levchuk K. I. Charity activities of the Red Cross Society of Ukraine (1991–2000 years)
Korsak R. V. Ukraine cooperation European integration from the Czech Republic (2000–2012)
Spirkina O. O. Cultural–artistic life of Cherkasy region in 1991–2001 years in the context of national revival: source study analysis of problem
Sribnaya M. A. The role and place of Ukrainian cinematography in modern artistic life of Ukraine
Solomatova V. V. Globalization and integrative tendencies of the visual arts of the XX – XXI centuries
Nagnibeda O. O. The neutrality of Ireland during World War II
Stalovierova A. V. United Kingdom’s membership in European Union: discussion in European Union
Abdullayeva A. T. Libraries and information culture in the context of education
Azizzadeh H. G. Main features of Iranian–Afghan relations (the period 1979–1989)
Aliyev E. The political position of the Republic of Turkey in solving the conflict Armenia – Azerbaijan, Nagorno–Karabakh
Dadashov E. А. Photographs of Dmitry Ermakov as a source of study of societal groups of the XIX and early XX centuries in Azerbaijan
Khalafova S. A. Contemporary practice of organizing the work of child libraries with electronic information resources
Khomych M. O. Formation of the Orthodox parishes in Poland after the Second World War: the regional factor
Chekanov V. Y. The changes in perception of Fascism and Anti–Fascism in modern political culture of Russian Federation

Philosophicаl sciences

Komaha L. G. Interconnection of epistemologic and socio-cultural aspects of science in S. Tulmin’s arguments
Mykhailov D. E. An inquiry into new dimention of human essence in Martin’s Heidegger thinking
Khvoynytska Kh. М. Leading natural law views of French thinkers of the 18th century
Chekal L. A., Hanina A. O. The structure of the psyche according to Freud
Lisovskiy P. N. Socio–philosophical problems in the natural science: constructivism and destructivity of the global civilization (theoretical and applied aspects)
Lukiian I. A. Spatial and temporal dimensions of globalization
Babyuk V. L. The concept of relevance: from non–classical to informal logic
Berezhniuk M. M. The concept of emotive language in modern researches of informal logic: comparative analysis
Kokhanovska M. G. Deconstruction as a way of overcoming ranking
Maksymenyuk M. Y. Philosophical principles of public administration
Ivanova N. V. Content dimension of thinking in the genesis of cyclic progress: socio–philosophical aspect
Gudima I. P. The question of a miracle in the future of modern philosophical categories
Yemelyanenko Ye. O. Behavioral strategies of marginal person
Palchinskaja M. V. Specialty technical and information determination of modern society
Perga T. Yu. The impact of environmental disasters on the collective memory: the conceptual bases of research
Rudakova I. V. Ukrainian nation as a socio–political construct
Semikin M. Culture and civilization: a meaningful demarcation as a worldview requirement
Sofiev H. A. Paradigms in culturological investigations in search of novelty
Koziy I. V. The influence of the Marxist paradigm on the formation of the Ukrainian philosophy in the first half of the 20th century
Kostyuchkov S. K. Competence knowledge preparation for human life under the new civil society
Vasylieva L. A. Advertising and branding in a cross–cultural communication
Kapitonenko O. M. Post–modern fashion trend of post–communist society
Krasnitska H. M. Etiquette in business relationships – the key to success
Kubko V. P., Baranyuk A. V. Firm constants as means of identification of corporate style of the organization
Senchenko A. Ya., Senchenko O. A. Patriotism as dominant factor for consolidation and development of society: contemporary Ukrainian context
Fesenko G. G. The marking of national identity in state holydays of Slovenia and Ukraine: the comparative analysis
Solovii R. P. New monasticism in a post–Christian culture
Usikova L. S. Isichasm aesthetes in the sphere of monastic culture of Kievan Rus
Leshchenko А. M. Sacred space of Christian art
Imanov N. The concept of Imamite scholars Bada–Naskh
Butko Yu. L. The origin of the Taoist anthropomystical tradition
Malezhyk D. I., Khomenko H. V. The humanization of post–soviet cultural studies at higher schools in Ukraine
Kiryk T. V. A variety of influences on educational work with students in modern conditions
Chubareva О. A. Axiological palette of students: problem definition
Pyatysheva I. Р. The algorithm of management of the health–saving competence of pedagogical workers
Shakhno Y. L. Subjective conditions of institutional arrangement of expat communities
Shkil S. О. The transformation of narratives of contemporary Russian Orthodoxy (2011–2013)
Babayeva J. Prior to the establishment of a common language of communication in the Turkic world

Political sciences

Timchenko M. M. Theoretical and methodological bases of inner–party communication’s research
Tutarenko I. O. The press and the government in terms of undemocratic political regime (the experience of the first half of the twentieth century)
Khorishko L. S. Political and cultural aspects of political modernization
Charskykh I. Y., Korovaiev O. S. Online infotainment in the international news media corporations
Morar M. V. Tolerance as a European value and principle of political party leaders
Ostapyak V. I. Conception of political partnership plurality
Kostyrya I. O. Poly–semantics concepts in modern political science geo–culture
Gavrilyuk G. I. Origination of imperfect democracies
Gladiy V. I. Factors transformation of the concept of local government
Liasota A. Y. Democratization of education as a major factor of development of civil society is gender approach
Makarenko L. P. Problems of communicative interaction between states and civil society
Makaruk I. V. The role of pragmatic approach in building a multilevel security system
Martynyak Ju. O. Types of correlation of dimensions of the political
Kasianova M. M. Qualitative characteristics of Ukrainian migrants to Eastern Europe in the late ХХ – Early ХХІ Century
Smirnova I. Ye. Minsk agreements: a way to resolve the conflict in the East or a threat to the national interests of Ukraine
Spyrydonova K. A. Security community development within the OSCE
Dakuchyts D. Institutional environment of formation of human resources capacity of the executive power of the Republic of Belarus
Shustenko S. O. USA informational operations on a global oil market
Hapon O. O. Foreign policy of the USA in South America: «Plan Colombia»
Kuznietsova K. I. The formation of the conceptual foundations of European integration policy of the Czech Republic
Miftakhov B. G. Pacifist sentiment in the German society as a barrier to transition to a new national security policy
Vysotska H. V. The higher education system in Poland

Scientific life

Orlyk V. M. Book Review: Zhilenkova I. Ukraine`s foreign trade in the context of interest industrial and agricultural capital of the Russian Empire (1890s – 1914): monograph; responsible editor Corresponding member of NAS of Ukraine V. M. Danylenko. – K., 2016. – 668 p.
Stanislav Bieliei. Book review: Steven Harris. Communism on Tomorrow Street: Mass Housing and Everyday Life after Stalin
Bilokobylskyj O. V. Review of the monograph: Sodomora P. A. The Semiotic Aspect in Formation of Ukrainian Philosophical System: Tradition and Innovation. Lviv, 2013
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>