"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2016. Випуск 107 - 2016
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Солдатенко В.Ф.

Історичні науки

Солдатенко В. Ф. Василь Шахрай і його творчість в історіографічному дискурсі (Ч.1)
Гай–Нижник П. П., Батрак О. П. Історико–герменевтична інтерпретація понять «єдиносущність» і «подібносущність» у ранньохристиянський період в контексті церковно–теологічних догматів Символа Віри (візантійство – латинство – аріанство) (Ч. 2)
Бараннік А. М. Становлення польсько–запорізького кордону у XVIII ст.
Капшук Ю. С. Виховна діяльність середніх навчальних закладів Полтавської губернії у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.
Гербеєва І. М. Цензура єврейської преси в Одесі в другій половині ХІХ ст.
Кочкодан В. Р. Жіночі товариства Східної Галичини на сторінках польської преси (1900 р. – 1939 р.)
Чуткий А. І. Мікро–історичні теми як концентроване вираження загального контексту історичного поступу (вплив Першої світової війни і українських визвольних змагань на Музей товарознавства Київського комерційного інституту)
Ковальова Н. А. Повернення поміщицької власності українським селом періоду гетьманату П. Скоропадського (1918 р.)
Горбовий О. А. Проблема Дніпрових порогів та Дніпрогес (1920–1970–ті рр.): стратегія трансформації
Вітенко З. Р. Взаємини профспілок Великої Британії та трудящих України у 1924–1927 рр.
Ладжун Ю. Ю. Еволюція національної ідентичності населення Закарпаття 1920–1939 рр.
Маньківська Т. О. Анкети як джерело вивчення складу і становища вчителів м. Харкова у другій половині 1920–х рр.
Лукашів В. Я. Співпраця «Товариства ім. М. Качковського» з польською адміністрацією у Західній Україні в міжвоєнний період
Безверха В. М. Постать В. Н. Златарски в історіографії
Кравчук Л. В. Впровадження радянської ідеології в суспільне життя Тернопільщини вересень 1939 – червень 1941
Казакова О. М. Нацистська політика щодо єврейського населення на польських територіях в період становлення окупаційного режиму (1939–1941 рр.)
Конюхов С. В. Особливості діяльності ОУН та УПА на території Жовківського надрайону ОУН у 1946–1947 рр.
Жалюк О. П. Національно–культурна спадщина в діяльності клубних закладів Поділля
Лаврут О. О. Вивчення російської мови в школах УРСР в перші повоєнні роки
Лук’яненко О. В. Колективи педагогічних ВНЗ Української РСР доби «відлиги» на перехресті освітніх реформ (Ч.2)
Тимків І. В. Міграція населення Тернопільської області у 50–60–х рр. ХХ ст.
Афанасьєв І. Ю. Уточнення наслідків Куренівської катастрофи
Бобровнік Ю. В. Створення та розвиток інституту Президента незалежної України (1990–2013 рр.): історіографія
Паска Б. В. Дисидентська діяльність українського історика Валентина Мороза у 1969–1970 роках
Ратинський В. В. Історичні аспекти процесу ціноутворення на ринку нафти та нафтопродуктів в другій половині ХХ століття
Голик М. М. Волонтерський рух в системі морально–психологічного забезпечення сучасного українського війська
Касьянова М. М., Линник А. О. Українці в міграційних процесах до Європи: порівняльний аналіз
Кириченко Ю. Т. Концепції етногенезу українського народу в історичних інтерпретаціях
Корсак Р. В., Фуртій В. В. Розвиток туризму у Чехії: досвід організації для України (кінець ХХ ст. - початок ХХІ ст.)
Джус Ю. Я. Становлення соціальної ринкової моделі економіки у Федеративній Республіці Німеччина (1948–1970–ті рр.)
Боєчко В. Ф. Початок відбудови промисловості та фінансової системи Другої Речі Посполитої
Гамзабекова С. Г. Трактат о финансах Насир ад–Дина ат–Туси в изложении известного востоковеда Владимира Минорского (Трактат про фінанси Насир ад–Діна ат–Туси у викладі відомого сходознавця Володимира Федоровича Мінорського)
Керимова К. А. Найденные глиняные детские игрушки, относящиеся средневековому периоду Северного Азербайджана (Знайдені глиняні дитячі іграшки, які стосуються середньовічного періоду Північного Азербайджану)
Мамедов Н. Краткий исторический обзор Ходжавендского района Азербайджана (1930–1991 гг.) (Короткий історичний огляд Ходжавендського району Азербайджану (1930–1991 рр.)
Мовсумов Ш. Формирование Азербайджанских национальных дивизий и их участие на войне 1941–1945–х годов в Азербайджанской советской историографии (Формування Азербайджанських національних дивізій і їх участь на війні 1941–1945–х років в Азербайджанській радянської історіографії)
Назаралиева А. М. История появления евреев–ашкеназов на территории Азербайджана (Історія появи євреїв–ашкеназів на території Азербайджану)
Khalafova S. A. Organization of work with electronic resources in libraries (Організація роботи з електронними ресурсами в бібліотеках)
Юсифова Д. Об архитектурной структуре некоторых албанских религиозных памятников первого среднего века Гянджа–Газахского региона (на основе археологических материалов) (Про архітектурну структуру деяких албанських релігійних пам’яток першого середнього століття Гянджа–Газахського регіону (на основі археологічних матеріалів)

Філософські науки

Комаха Л. Г. Логіка взаємозв’язку «синомії», «мови» і «смислу» в аргументах «прагматичного аналітизму» У. Куайна
Вергелес К. М. Антропологія Григорія Палами: інтерпретації минулого і сучасності
Дойчик М. В. Етико–екзистенційний вимір розуміння гідності людини у філософській творчості С. К’єркегора
Лучак А.–М. М. Інтерпретація дискурсів Мішеля Фуко як засади прагматики комунікації
Паласюк Г. Б., Паласюк М. І. Неоплатонічні елементи у філософському світогляді К.–Т. Ставровецького
Скалацька О. В. Мода як соціальність causa sui (у філософській концепції Ж. Бодрійяра)
Ношин Я. І. Місце Бога у філософських поглядах Е. Левінаса
Рассоха И. Н. Философский анализ Книги Иова (Філософський аналіз Книги Іова)
Чувашова Д. Д. Репрезентація жіночих образів в біблійній традиції
Шкіль С. О. Сучасна критика російського православ’я
Яроцька О. В. Теологія формування демфілогізованого і секулярного християнства
Ярош О. А. Протестантська сакральна музика: духовні основи і витоки формування традиції
Соловій Р. П. «Давнє–майбутнє» поклоніння у богослужбових практиках Виникаючої церкви
Лещенко А. М. Особливості процесу сприйняття християнського сакрального мистецтва
Дроздова Т. О. Панпсихізм як когерентна наукова теорія: чи можлива верифікація?
Єременко Ю. В. Потворне в контексті калістичного та антикалістичного дискурсів
Зюганов А. П. Людина та конвергентні технології
Іванова Н. В. Енергії життя в мисленнєвих рефлексіях раціонального та ірраціонального
Артюшенко О. М. Інформаційна війна в Україні
Ємельяненко Є. О. Маргінальність як джерело дійсної екзистенції та парадокс людського буття
Струченков О. В., Романуха О. М. Соціально–антропологічний аспект концепції homo sovieticus
Каранфилова Е. В. Философские стратегии в ценностно–нормативной парадигме общества (Філософські стратегії в ціннісно–нормативній парадигмі суспільства)
Ломачинська І. М., Гайдаш В. Лідерство як засіб управління соціальними системами в інформаційну епоху
Малахова О. М. Ценность нации в период глобализации (Цінність нації в період глобалізації)
Москалик Г. Ф. Філософія сучасних викликів суспільства
Найдьонов О. Г. Знання в умовах інформаційного суспільства
Палий О. Н. Возможность и действительность в правотворчестве и правоприменении (Можливість та дійсність в правотворчості та правозастосуванні)
Чешко В. Ф., Кузь О. М. Біовлада і біополітика: антропологічний та соціополітичний вимір техногуманітарного балансу
Ареф’єва А. Ю. Глобалізація культури як предмет філософського аналізу
Гірліна Н. Ю. Мережна парадигма управління процесом соціалізації особистості у медіакультурному просторі
Бондаренко О. О. Народження літературного тексту з духу зла
Боблієнко О. П. Канадський етнічний мультикультуралізм в Західній цивілізації
Бондаренко О. В. Сучасна «економічна людина» та цінності розвитку економічної культури: людиновимірність економічного розвитку
Красніцька Г. М. Формування етично–ціннісних орієнтацій молоді
Кубко В. П., Щербак Ю. В. Особливості використання кольорів у фірмовому стилі
Легенький І. Ю. Український музичний нонконформізм як феномен глобалізації культури
Піддубна Л. В. «Людина медійного простору»: дослідження реальності віртуального
Кубко В. П., Туренко Я. М. Комунікативний аспект розробки рекламних кампаній
Діденко Л. В., Кондрашова–Діденко В. І. Засновки: СМАРТ–країна
Кубко В. П., Компанієць І. І. Комунікативна стратегія розвитку туристичного бізнесу в Україні
Поліщук Н. В. Філософсько–освітній аспект необхідності становлення антропокосмічної духовності молоді в контексті інформаційно–високотехнологічного науково–технічного прогресу
Гриньків А. П. Освітні дискурси практики рефлексивного мислення
Чубарева О. О. Освіта як чинник підвищення ролі естетичного в аксіологічному полі сучасних студентів
Чуйкова О. В. Вища освіта як метод лікування: васкуляризація, проліферація нейронів та когнітивні практики
Рогова О. Г. Метаморфозис як предмет філософсько–освітнього аналізу
Сагуйченко В. В. Культурне значення ідеї університету
Мудрак В. І. Економіка знань в Україні як фактор розвитку вищої освіти: соціально–філософський аналіз
Ткаченко К. О. Концептуалізація етичних засад адвокатської практики у середньовічній Британії
Гладченко С. В., Черних І. Д. Фемінізм в арабському світі: оцінки та історичні реалії
Гасанов Е. Л. Про вивчення проблеми жіночої свободи (на основі поеми Нізамі Гянджеві «Сім красунь»)

Політичні науки

Шустенко С. О. Політичний аспект розвитку комунікаційних систем та його перспективи у контексті глобалізації
Гриньків М. В. Політичний потенціал як ресурсні можливості та способи впливу релігійних організацій на суспільство
Детинченко О. П. Особливості ідейного, комерційного та республіканського лібералізму як основних форм нового лібералізму
Іванченко І. В. Основні напрями трансформації політичних партій в інформаційну епоху
Кулиев Б. Специфические особенности участия института политической журналистики в политических процессах (Специфічні особливості участі інституту політичної журналістики в політичних процесах)
Макаренко Л. П. Правові засади взаємодії та комунікації вищих органів державної влади
Marcin Bryła. Przestępczość młodocianych w aspekcie badań socjologicznych jako problem społeczny (Злочини неповнолітніх як суспільна проблема – в аспекті соціологічних досліджень)
Назаров М. С. Передумови консолідації партійних систем
Остап’як В. І. Інтегроване партнерство в однополярному просторі
Семенченко Ф. Г. А. Д. Токвіль про нові загрози свободі у демократичному суспільстві
Тараненко Г. Г. Роль міжнародних організацій у врегулюванні конфліктів
Філатов Б. А. Політична доктрина сучасного патріотизму: значення для інституційних трансформацій
Войналович В. А. Історичні передумови формування соціокультурного профілю українського Донбасу
Мігальчан І. Державотворча діяльність Верховної Ради України четвертого скликання
Морарь М. В. Внутрішньополітична консолідація як умова розвитку української нації
Судинович С. П. Новітній російсько–український конфлікт: суть та особливості «гібридної» війни
Колюх В. В. До питання оптимізації конституційного складу Верховної Ради України
Вонсович О. С. Миротворчий досвід України як фактор підтримки і забезпечення міжнародної безпеки
Черник П. П. Теперішнє українсько–російське протистояння в розрізі глобальної геополітики
Процюк М. В. Міжнародний імідж Республіки Польща: український вимір
Гапон О. О. Формування пріоритетних напрямів зовнішньоекономічного співробітництва Франції
Корінь І. С. Нові нетарифні бар’єри у міжнародній торгівлі у 2010–2015 роках
Кукарцев О. В. Криміналізація міграційного трафіку до ЄС як виклик міжнародній безпеці
Аманмурадов Н. Транспортна політика як іміджеутворюючий чинник зовнішньополітичної стратегії Туркменістану
Червінка І. М. Радикалізація націоналізму в країнах Європи
Щолокова Г. В., Назаренко А. А. Регіональне суперництво США і КНР в Африканському регіоні
Akbarov M. H., Mammadov Sh. A., Sadat M. Y. Women’s socio–political status in Iran after revolution of 1979 (Соціально–політичне становище жінок в Ірані після революції 1979 року)
Аль–Азаві Хайдер Аділ Кадім. Турецько–ізраїльські відносини й проблеми регіональної безпеки
Барна Б. Ю. Розбудова відносин Норвегії з Європейським Союзом у контексті набуття чинності Маастрихтського договору
Рустамова П. Т. Пріоритетні питання зовнішньої політики Азербайджанської Республіки: історія та сучасність
Зименкова В. В. Афганістан в геополітиці США в контексті виведення військ

Наукове життя

Шевчук Д. М. Українська духовна культура та ідеї філософії релігії. Рецензія на книгу: Тіменик З. Ідеї філософії релігії у контексті української духовної культури 30–ті роки ХІХ ст. – 80–ті роки ХХ ст. – Львів: Вид. Львівської політехніки, 2014. – 312 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Солдатенко В.Ф.

Исторические науки

Солдатенко В. Ф. Василий Шахрай и его творчество в историографическому дискурсе
Гай–Ныжнык П. П., Батрак О. П. Историко–герменевтическая интерпретация понятий «единосущность» и «подобносущность» в раннехристианский период в контексте церковно–теологических догматов Символа Веры (византийство – латинство – арианство)
Баранник А. Н. Становление польско–запорожской границы в XVIII в.
Капшук Ю. С. Воспитательная деятельность средних учебных заведений Полтавской губернии во второй половине XIX – начале ХХ в.
Гербеева И. М. Цензура еврейской печати в Одессе во второй половине ХІХ в.
Кочкодан В. Р. Женские общества Восточной Галиции на страницах польской прессы (1900 г. – 1939 г.)
Чуткий А. И. Микро–исторические темы как концентрированное выражение общего контекста исторического развития (влияние Первой мировой войны и украинской освободительной борьбы на Музей товароведения Киевского коммерческого института)
Ковалева Н. А. Возвращение помещичьей собственности украинской деревней в период гетманата П. Скоропадского (1918 г.)
Горбовый А. А. Проблема Днепровских порогов и Днепрогэс (1920–1970–е гг.): стратегия трансформации
Витенко З. Р. Взаимоотношения профсоюзов Великобритании и трудящихся Украины в 1924–1927 гг.
Ладжун Ю. Ю. Эволюция национальной идентичности населения Закарпатья 1920–1939 гг.
Манькивская Т. А. Анкеты как источник изучения состава и положения учителей г. Харькова во второй половине 1920–х гг.
Лукашив В. Я. Сотрудничество «Общества им. М. Качковского» с польской администрацией в Западной Украине в межвоенный период
Безверхая В. Н. Личность В. Н. Златарски в историографии
Кравчук Л. В. Внедрение советской идеологии в общественную жизнь Тернопольщины сентябрь 1939 – июнь 1941
Казакова О. М. Нацистская политика относительно населения на польских территориях в период становления оккупационного режима (1939–1941 гг.)
Конюхов С. В. Особенности деятельности ОУН и УПА на территории Жовковского надрайона ОУН в 1946–1947 гг.
Жалюк О. П. Национально–культурное наследие в деятельности клубных учреждений Подолья
Лаврут О. А. Изучение русского языка в школах УССР в первые послевоенные годы
Лукьяненко А. В. Коллективы педагогических вузов Украинской ССР времён «оттепели» на перекрёстке образовательных реформ (Ч.2)
Тымкив И. В. Миграция населения Тернопольской области в 50–60–х гг. ХХ в.
Афанасьев И. Ю. Уточнение последствий Куреневской катастрофы
Бобровник Ю. В. Создание и развитие института Президента независимой Украины (1990–2013 гг.): историография
Паска Б. В. Диссидентская деятельность украинского историка Валентина Мороза в 1969–1970 годах
Ратынский В. В. Исторические аспекты процесса ценообразования на рынке нефти и нефтепродуктов во второй половине ХХ века
Голик Н. М. Волонтерское движение в системе морально–психологического обеспечения современного украинского войска
Касьянова М. Н., Линник А. А. Украинцы в миграционных процессах в Европу: сравнительный анализ
Кириченко Ю. Т. Концепции этногенеза украинского народа в исторической интерпретации
Корсак Р. В., Фуртий В. В. Развитие туризма в Чехии: опыт организации для Украины (конец ХХ в. начало XXI века)
Джус Ю. Я. Становление социальной рыночной модели экономики в Федеративной Республике Германия (1948–1970–е гг.)
Боечко В. Ф. Начало восстановления промышленности и финансовой системы Второй Речи Посполитой
Гамзабекова С. Г. Трактат о финансах Насир ад–Дина ат–Туси в изложении известного востоковеда Владимира Минорского
Керимова К. А. Найденные глиняные детские игрушки, относящиеся средневековому периоду Северного Азербайджана
Мамедов Н. Краткий исторический обзор Ходжавендского района Азербайджана (1930–1991 гг.)
Мовсумов Ш. Формирование Азербайджанских национальных дивизий и их участие на войне 1941–1945–х годов в Азербайджанской советской историографии
Назаралиева А. М. История появления евреев–ашкеназов на территории Азербайджана
Халафова С. А. Организация работы с электронными ресурсами в библиотеках
Юсифова Д. Об архитектурной структуре некоторых албанских религиозных памятников первого среднего века Гянджа–Газахского региона (на основе археологических материалов)

Философские науки

Комаха Л. Г. Логика взаимосвязи «синомии», «языка» и «смысла» в аргументах «прагматического аналитизма» У. Куайна
Вергелес К. Н. Антропология Григория Паламы: интерпретации прошлого и современности
Дойчик М. В. Этико–экзистэнциальное измерение достоинства человека в философском творчестве С. Кьеркегора
Лучак А.–М. Н. Интерпретация дискурса Мишеля Фуко как основание прагматики коммуникации
Паласюк Г. Б., Паласюк М. И. Неоплатонические элементы в философском мировоззрении К.–Т. Ставровецкого
Скалацкая Е. В. Мода как социальность causa sui (в философской концепции Ж. Бодрийяра)
Ношин Я. И. Место Бога в философских взглядах Э. Левинаса
Рассоха И. Н. Философский анализ Книги Иова
Чувашова Д. Д. Репрезентация женских образов в библейской традиции
Шкиль С. А. Современная критика российского православия
Яроцкая О. В. Теология формирования демфологизованного и секулярного христианства
Ярош О. А. Протестантская сакральная музыка: духовные основы и истоки формирования традиции
Cоловий Р. П. «Древнее–будущее» поклонение в богослужебных практиках Появляющейся церкви
Лещенко А. М. Особенности процесса восприятия христианского сакрального искусства
Дроздова Т. А. Панпсихизм как когерентная научная теория: возможна ли верификация?
Еременко Ю. В. Безобразное в контексте калистического и антикалистического дискурсов
Зюганов А. П. Человек и конвергентные технологии
Иванова Н. В. Энергии жизни в мыслительных рефлексиях рационального и иррационального
Артюшенко О. Н. Информационная война в Украине
Емельяненко Е. О. Маргинальность как источник действительной экзистенции и парадокс человеческого бытия
Струченков А. В., Романуха А. Н. Социально–антропологический аспект концепции homo sovieticus
Каранфилова Е. В. Философские стратегии в ценностно–нормативной парадигме общества
Ломачинская И. Н., Гайдаш В. Лидерство как средство управления социальными системами в информационную эпоху
Малахова О. М. Ценность нации в период глобализации
Москалик Г. Ф. Философия современных вызовов общества
Найденов А. Г. Знания в условиях информационного общества
Палий О. Н. Возможность и действительность в правотворчестве и правоприменении
Чешко В. Ф., Кузь О. Н. Биовласть и биополитика: антропологическое и социополитическое измерение техногуманитарного баланса
Арефьєва А. Ю. Глобализация культуры как предмет философского анализа
Гирлина Н. Ю. Сетевая парадигма управления процессом социализации личности в медиакультурном пространстве
Бондаренко О. О. Рождение литературного текста из духа зла
Боблиенко Е. П. Канадский этнический мультикультурализм в Западной цивилизации
Бондаренко О. В. Современный «экономический человек» и ценности развития экономической культуры: человекомерность экономического развития
Красницкая А. Н. Формирование нравственно–ценностных ориентаций молодежи
Кубко В. П., Щербак Ю. В. Особенности использования цвета в фирменном стиле
Легенький И. Ю. Украинский музыкальный нонконформизм как феномен глобализации культуры
Поддубная Л. В. «Человек медийного пространства»: исследование реальности виртуального
Кубко В. П., Туренко Я. Н. Коммуникативный аспект разработки рекламных кампаний
Диденко Л. В., Кондрашова–Диденко В. И. Предпосылки: СМАРТ–страна
Кубко В. П., Компаниец И. И. Коммуникативная стратегия развития туристического бизнеса в Украине
Полищук Н. В. Философско–образовательный аспект необходимости становления антропокосмической духовности молодежи в контексте информационно–высокотехнологичного научно–технического прогресса
Гринькив А. П. Образовательные дискурсы практики рефлексивного мышления
Чубарева О. А. Образование как фактор повышения роли эстетического в аксиологическом поле современных студентов
Чуйкова Е. В. Высшее образование как метод лечения: васкуляризация, пролиферация нейронов и когнитивные практики
Рогова Е. Г. Метаморфозис как предмет философско–образовательного анализа
Сагуйченко В. В. Культурное значение идеи университета
Мудрак В. И. Экономика знаний в Украине как фактор развития высшего образования: социально–философский анализ
Ткаченко К. А. Концептуализация этических обоснований адвокатской практики в средневековой Британии
Гладченко С. В., Черных И. Д. Феминизм в арабском мире: оценки и исторические реалии
Гасанов Э. Л. Об изучении проблемы женской свободы (на основе поэмы Низами Гянджеви «Семь красавиц»)

Политические науки

Шустенко С. А. Политический аспект развития коммуникационных систем и их перспективы в контексте глобализации
Грынькив М. В. Политический потенциал как ресурсные возможности и способы влияния религиозных организаций на общество
Детинченко О. П. Особенности идейного, коммерческого и республиканского либерализма как основных форм теории нового либерализма
Иванченко И. В. Основные направления трансформации политических партий в информационную эпоху
Кулиев Б. Специфические особенности участия института политической журналистики в политических процессах
Макаренко Л. П. Правовые основы взаимодействия и коммуникации высших органов государственной власти
Марцин Брыла. Преступления несовершеннолетних как общественная проблема – в аспекте социологических исследований
Назаров Н. С. Предпосылки консолидации партийных систем
Остапьяк В. И. Интегрированное партнерство в однополярном пространстве
Семенченко Ф. Г. А. Д. Токвиль о новых угрозах свободе в демократическом обществе
Тараненко А. Г. Роль международных организаций в урегулировании конфликтов
Филатов Б. А. Политическая доктрина современного патриотизма: значение для институционных трансформаций
Войналович В. А. Исторические предпосылки формирования социокультурного профиля украинского Донбасса
Мигальчан И. Государственная деятельность Верховной Рады Украины четвертого созыва
Морарь Н. В. Внутриполитическая консолидация как условие развития украинской нации
Судинович С. П. Новейший российско–украинский конфликт: сущность и особенности «гибридной» войны
Колюх В. В. К вопросу оптимизации конституционного состава Верховной Рады Украины
Вонсович А. С. Миротворческий опыт Украины как фактор поддержки и обеспечения международной безопасности
Чернык П. П. Сегодняшнее украино–российское противостояние в разрезе глобальной политики
Процюк М. В. Международный имидж Республики Польша: украинское измерение
Гапон А. А. Формирование приоритетных направлений внешнеэкономического сотрудничества Франции
Коринь И. С. Новые нетарифные барьеры в международной торговле в 2010–2015 годах
Кукарцев О. В. Криминализация миграционного трафика в ЕС как вызов международной безопасности
Аманмурадов Н. Транспортная политика как имиджеобразующий фактор внешнеполитической стратегии Туркменистана
Червинка И. Н. Радикализация национализма в странах Европы
Щолокова Г. В., Назаренко А. А. Региональное соперничество США и КНР в Африканском регионе
Акбаров М. Г., Мамедов Ш. A., Садат M. Ю. Социально–политическое положение женщин в Иране после революции 1979–го года
Аль–Азави Хайдер Адил Кадим. Турецко–израильские отношения и проблемы региональной безопасности
Барна Б. Ю. Развитие отношений Норвегии с Европейским Союзом в контексте вступления в силу Маастрихтского договора
Рустамова П. Т. Приоритетные вопросы внешней политики Азербайджанской Республики: история и современность
Зименкова В. В. Афганистан в геополитике США в контексте вывода войск

Научная жизнь

Шевчук Д. М. Украинская духовная культура и идеи философии религии. Рецензия на книгу: Тименик З. Идеи философии религии в контексте украинской духовной культуры 30–е годы XIX в. – 80–е годы ХХ в. – Львов: Изд. Львовской политехники, 2014. – 312 с.

CONTENT

Soldatenko V. F.

Historical studiens

Soldatenko V. F. Basil fraudster and his work in historiographic discourse
Hai–Nyzhnyk P. P., Batrak O. P. Historical–hermeneutic interpretation of the concepts of «consubstantial» and «similar nature» in the early Christian period in the context of the church and theological tenets of the Creed (Vizantiystvo – Latinism – Arianism)
Barannik A. M. Formation of polish–zaporizhyan border in the XVIII century
Kapshuk J. S. Educational activities secondary schools in the Poltava province in the late XIX–th – early XX–th century
Herbeieva I. M. The censorship of Jewish press in Odessa in the second half of the XIX century
Kochkodan V. R. Women’s society of Eastern Galicia in the Polish press (beg. XX century – 1939)
Chutkyi А. I. The micro–historical topics as a concentrated expression of the overall context of historical thread (the WWI’s and Ukrainian War of independence’s influence on the merchandising museum of Kyiv Commercial Institute)
Kovalyova N. А. Giving landed estate back in Ukrainian village within the period of hetmanate of Pavlo Skoropads’ky (1918)
Horbovyi A. A. The problem of the Dnieper rapids and Dniproges (from 1920 to 1970–ies.): transformation strategy
Vitenko Z. R. Relations between trade unions of workers of Great Britain and Ukraine in 1924–1927
Ladzhun Yu. Yu. The evolution of the national identity of the population of Transcarpathia 1920–1939
Mankivska T. O. Questionnaires as a source to investigate a compositions and condition of Kharkiv teachers in the second half of 1920s
Lukashiv V. Ja. Cooperation «Association named after M. Kachkovsky» with the Polish administration in Western Ukraine in the interwar period
Bezverkha V. M. Figure of V. Zlatarsky in historiography
Kravchuk L. V. The introduction of Soviet ideology in public life Ternopil September 1939 – June 1941
Kazakova O. M. Nazi policy towards Jews in the period of the beginning of the occupation regime in polish territories (1939–1941)
Konyukhov S. V. The OUN and UPA activity in the territory of Zhovkva nadraion of the OUN in 1946–1947
Zhaliuk O. P. National and cultural heritage in the activities of club type establishments in Podillya
Lavrut O. A. The study of the Russian language in schools in the USSR in the early postwar years
Lukyanenko О. V. The educators of pedagogical institutes of the Ukrainian SSR of the «thaw» period on the crossroads of the educational reforms (P.2)
Tymkiv I. V. Migration Ternopil region in 50s – 60s XX century
Afanasiev I. Y. Clarification of the Kurenivka mudslide consequences
Bobrovnik Yu. V. The creation and development institute of the President of independent Ukraine (1990–2013): historiography
Paska B. V. Dissident activity of Ukrainian historian Valentyn Moroz in 1969–1970
Ratynskyi V. V. Historical aspects of market pricing of oil and petroleum products in the second half of the twentieth century
Golik M. M. Volunteering in the moral and psychological support system of modern Ukrainian troops
Kasianova M. M., Linnik A. О. Migration processes of Ukrainians to Europe: comparative research
Kyrychenko J. T. The concepts of Ukrainian people ethnogenesis in historical interpretation
Korsak R. V., Furtiy V. V. Tourism development the Czech Republic: experience for Ukraine (end of XX beginning of XXI century)
Dzhus Yu. Ya. Formation of a social market economy in the Federal Republic of Germany (1948–1970–ies.)
Boyechko V. F. Beginning of the restoration of industry and financial system of the Second Polish Commonwealth
Gamzabekova S. G. Treatise on finance of Nasir al–Din at–Tusi in interpretation of famous scholar of oriental studies Vladimir Fedorovich Minorsky
Kerimova K. A. Found clay toys belonging to the medieval period of the Northern Azerbaijan
Mammadov N. A brief historical overview of the Khojavand region of Azerbaijan (1930–1991)
Movsumov Sh. Formation and participation of Azerbaijan national divisions during the war 1941–1945 in Azerbaijan Soviet historiography
Nazaraliyeva A. M. The story of appearance of the ashkenazi jews in the territory of Azerbaijan
Khalafova S. A. Organization of work with electronic resources in libraries
Yusifova D. On the architectural structure of some of the Albanian religious monuments of the first Middle Ages Ganja–Gazakh region (on the basis of archaeological materials)

Philosophicаl sciences

Komaha L. G. The logic of the Interconnection if «Synonyms», «Language» and «Sense» in the Arguments of «Pragmatic Analitycity» of W. Quine
Vergeles K. M. Anthropology Gregory Palamas: the interpretation of the past and present
Doichyk M. V. Ethical–existential dimension of human dignity in S. Kierkegaard’s philosophical works
Luchak A.–M. M. Interpretation of Michel Foucault discourse as a framework for communication pragmatics
Palasyuk H. B., Palasyuk M. I. Neoplatonic elements in K.–T. Stavrovetsky philosophical worldview
Skalatskaya H. V. Fashion as sociality causa sui (on the example of conception of J. Baudrillard)
Noshyn Y. I. Place of God in the Levinas’ philosophical views
Rassokha I. M. Philosophical analysis of the Book of Job
Chuvashova D. D. The representation of women images in bible tradition
Shkil S. О. The contemporary criticism of Russian Orthodoxy
Yarotska O. V. Theology formation of demythologizated and secular Christianity
Yarosh O. A. Protestant sacred music: the spiritual foundations and the origins of the tradition
Solovii R. P. «Ancient–Future» Worship in the liturgical practices of Emerging Church
Leshchenko А. M. Features in process of perception of the Christian sacred art
Drozdova T. О. Panpsychism as coherent scientific theory: is verification possible?
Yeremenko Yu. V. Ugly in the context of calistic and anti–calistic discourse
Zyuganov A. P. Human and converging technologies
Ivanova N. V. Energies of life in the thinking refleictions of rational and irrational
Artyushenko O. M. Information warfare in Ukraine
Yemelyanenko Ye. O. Marginality as a source of true existence and the paradox of human being
Strychenkov O. V., Romanykha O. M. Social–anthropological aspect of conception of homo sovieticus
Karanfilova E. V. Philosophical strategy and values paradigm society
Lomachinska I. M., Gaidash V. Leadership as means of managing social systems in the information age
Malakhova O. M. The value of a nation of globalization
Moskalyk G. F. The philosophy of the contemporary challenges of society
Naydonov A. G. Knowledge in the information society
Paliy O. M. Possibility and reality in law–making and application of law
Cheshko V. T., Kuz O. N. Biopower and biopolitics: anthropological and socio–political dimensions of techno–humanitarian balance
Аrevieva A. Yu. Globalization of culture as article of philosophical analysis
Hirlina N. Y. Network management paradigm of socialization process in a mediacultural space
Bondarenko O. O. The Birth of the literary text from the Spirit of evil
Boblienko O. P. Canadian ethnic multiculturalism in the Western civilization
Bondarenko O. V. The modern «economic human being» and values of economic culture: human dimension of economic development
Krasnitska H. M. The formation of moral value orientations of young people
Kubko V. P., Shcherbak Y. V. Features of the color using in corporate identity
Lehenkiy І. Yu. Ukrainian musical non–conformism as phenomenon of cultural globalization
Piddubna L. V. «Man of the media space»: the study of virtual reality
Kubko V. P., Turenko Y. M. The communicative aspect of advertising campaigns development
Didenko L. V., Kondrashova–Didenko V. I. Premises: SMART–country
Kubko V. P., Kompaniiets I. I. Communications Strategy development of tourism in Ukraine
Polischuk N. V. Philosophical and educational aspect of the necessity of the establishment anthropocosmos youth spirituality in the context of information and high–tech scientific and technological progress
Grinkiv A. P. Educational discourses of practice reflective thinking
Chubareva О. A. Education as a factor increasing role in the aesthetic field today axiological students
Chujkova E. V. Higher education as method of treatment: vascularization, proliferecion of neurons and cognition practices
Rogova E. G. A metamorphosis as the subject of philosophical–educational analysis
Sahuichenko V. V. The cultural significance of the idea of the university
Mudrak V. I. Knowledge economy in Ukraine as a factor in the development of higher education: socio–philosophical analysis
Tkachenko K. O. Conceptualization of legal ethics in medieval Britain
Gladchenko S. V., Chernih I. D. Feminism in the Arab world: the assessment and the historical realities
Hasanov E. L. On the study of the problem of women’s freedom (based on the poem of Nizami Ganjavi’s «Seven Beauties»)

Political sciences

Shustenko S. O. The political aspect of communication systems and its prospects in the context of globalization
Hrynkiv M. V. The political potential as a resource capabilities and methods of influence of religious organizations on the society
Detynchenko O. P. Features of ideological, commercial and republican liberalism as the main forms of the theory of new liberalism
Ivanchenko I. V. Main trends of political parties’ transformation in information age
Guliyev B. Special features of participation of the institute on political journalism in the political processes
Makarenko L. P. Legal basis of interaction and communication of the state authorities
Marcin Bryla. Juveline crimes as a social problem: aspects of the sociological research
Nazarov N. S. Preconditions of consolidation the party systems
Ostapyak V. I. Integrated partnership in unipolar space
Semenchenko F. G. A. D. Tokvil about new threats to freedom in a democratic society
Taranenko A. H. Role of international organizations in conflict resolution
Filatov B. A. Political doctrine of contemporary patriotism: meaning for institutional transformations
Vojnalovych V. A. Social and cultural profile of Ukrainian Donbas and historical preconditions of its formation
Migalchan I. Governmental activities of the Verkhovna Rada of Ukraine fourth convocation
Morar N. V. Internal political consolidation as a condition of development the Ukrainian nation
Sudynovych S. Р. The contemporary Russian–Ukrainian conflict: the nature and characteristics of a hybrid war
Kolyukh V. V. To the optimization of the constitutional composition of Verhovna Rada of Ukraine
Vonsovych O. S. The peacekeeping experience of Ukraine as a factor of support and international security
Chernyk P. P. Current Ukrainian–Russian opposition in global geopolicy
Protsyuk M. V. The international image of Poland: Ukrainian dimension
Hapon O. O. Formation of the priority directions of the external economic cooperation between France
Korin I. S. New non–tariff barriers in international trade in 2010–2015
Kukartsev O. V. Criminalization of migrant traffic to the EU as challenge to international security
Amanmuradov N. Transport policy as a factor of image forming foreign policy strategy of Turkmenistan
Chervinka I. M. Radicalization of nationalism in European contries
Shcholokova G. V., Nazarenko A. A. Regional rivalry between the USA and China in the African region
Akbarov M. H., Mammadov Sh. A., Sadat M. Y. Women’s socio–political status in Iran after revolution of 1979
Al–Azawee Header Adil Kadim. Turkish–Israeli relations and problems of regional security
Barna B. Yu. Expansion of the EU–Norway relationships in the context of the adaption of the Maastricht treaty
Rustamova P. T. Priority issues of Azerbaijan’s foreign policy: history and modernity
Zymenkova V. V. The Geopolitics of the US in Afghanistan in the context of the withdrawal of troops

Scientific life

Shevchuk D. M. Ukrainian spiritual culture and ideas of philosophy of religion. Book Review: Timenik Z. The ideas of philosophy of religion in the context of Ukrainian spiritual culture of the 30s of XIX century. – 80s of the ХХ century. – Lviv: Publishing House Lviv Polytechnic, 2014. – 312 p.
Завантажити
© 2008-2019, Усі права захищено.