"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2016. Випуск 108 - 2016
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Локатир Н. М. Редакційна діяльність М. Шлемкевича
Козак О. Доброчинність Богдана і Варвари Ханенків у справі просвітництва й розвитку та популяризації наукових знань в Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.
Глушан О. В. Громадська діяльність С. В. Бородаєвського в еміграції: зміст та основні напрями
Дрозд П. Ю. Науково–організаційна діяльність Є. М. Лавренка (1900–1987 рр.) в контексті становлення та розвитку Всесоюзного ботанічного товариства
Стамбол И. И. Казанско–кубанский период жизни И. Л. Липы (Казансько–кубанський період життя І. Л. Липи)
Гай–Нижник П. П., Батрак О. П. Русько–літописний варіант Символу Віри та теологічні системи латинської і візантійської тріадології
Омельчук Б. А. Західний вектор культурно–економічних зв’язків княжого Галича
Різник Ю. М. Процес відкриття та послуги телеграфного і телефонного зв’язку на Правобережжі в імперський період
Капшук Ю. С. Формування складу вчителів та вихованців середніх навчальних закладів Полтавської губернії (1861–1917 рр.)
Вовчко М. І. Євреї у початкових та середніх державних школах Галичини у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття
Довгалець О. Проголошення Української Народної Республіки та діяльність загальноросійських партій в складі Центральної Ради
Лісов О. С. Новітня археографія діяльності радянських органів державної безпеки в Україні у 1918–1939 рр.
Ніронович І. І. Рекламні оголошення в українській пресі у Польщі (1918–1939 рр.): професійні засади та зміст
Троханяк О. С. Анексія Західної України 1939–1941 рр. радянською владою та її репресивна політика (на прикладі Бережанщини)
Куницький М. П. Засоби й механізми забезпечення збору податкових платежів у Райхскомісаріаті «Україна» (1941–1944 рр.)
Кір’янова О. Л. Внесок освітян в українізацію середньої та вищої школи УРСР: аналітичні узагальнення української зарубіжної історіографії (50–ті – 80–ті рр. ХХ ст.)
Лук’яненко О. В. Відображення повсякдення колективів педінстиутів УРСР доби «відлиги» у періодиці епохи (Ч.1)
Китиченко Т. С. Критика позитивістської методики вивчення історичних джерел радянськими науковцями
Буковський І. В. Концептуальні засади експонування зброї: історико–культурологічний аспект
Голик М. М. Кодекс честі офіцера Збройних сил України як чинник формування корпоративної культури
Василюк О. С. Методика проведення бінарних уроків з української літератури та історії України в учнів 8–х класів на прикладі долі жінки в історії України ХVI ст. (за твором О. Назарука «Роксолана»)
Корсак Р. В., Берец А. В. Розвиток туризму в країнах Європейського Союзу та досвід організації для України на початку ХХІ століття
Муханов В. М. Історико–економічний аналіз розвитку галузі промислового вирощування та переробки сої в Україні на початку ХХІ ст.
Апостол М. В. Наукова школа «Селекція м’ясної худоби»
Джус Ю. Я. Становлення соціальної ринкової моделі економіки у Федеративній Республіці Німеччина (1948–1970–ті рр.)
Гулузаде Т. Н. Проблемы семьи и семейно–бытовых отношений в героических дастанах Азербайджана (Проблеми сім’ї і сімейно–побутових відносин в героїчних дастанах Азербайджану)
Гусейн Г. П. Діяльність Бакинського морського порту як міжнародного порту в роки Другої світової війни (Деятельность Бакинского морского порта как международного порта в годы Второй мировой войны)

Філософські науки

Вашкевич В. М. Особливості міфічного світогляду в історичної еволюції наукової картини світу
Іванова Н. В. Ґенеза мислення в модальності можливості самоздійснення людини: соціософський контекст
Бондар О. В. Принцип суб’єктивності і проблема самообґрунтування
Гудима І. П. Віра в чудо: окремі питання методології дослідження
Джалілова О. М. Роль особистості в теорії соціальних комунікацій
Зюганов А. П. Науково–технічний розвиток в контексті конвергентних технологій
Коцюба М. П. Фундаментальна етико–антропологічна ситуація: інакшість Іншого
Савицька І. М., Каменська І. В. Поняття щастя та шляхи його досягнення у філософських пошуках Григорія Сковороди
Красніцька Г. М. Етикет у міжнародних ділових стосунках
Кубко В. П., Діордієва І. В. Удосконалення корпоративного іміджу організації шляхом застосування ребрендингу
Лар’яновський І. С. Аксіологічний аналіз постнекласичного науково–технічного знання на основі інтегральної концепції цінності
Легенький І. Ю. Поетика музичного нонконформізму в українській культурі
Ліпін М. В. Антропоцентризм як онтологічна крадіжка
Дронь С. П. Традиція антроповимірного осмислення часу в історії філософії
Марасюк С. С. Український провінціалізм як предмет соціально–філософського дискурсу
Матюшина І. І. Розуміння смислу як підсистема мовленнєвої комунікації
Омельчук І. В. Плюралістичний потенціал принципу доповнюваності
Патлайчук О. В. Розумний егоїзм як філософсько–етична позиція
Сакун А. В. Методологічна рефлексія як спосіб розуміння процесів мислення
Ємельяненко Є. О. Релігійна ідентичність та маргінальність як інтегративне ядро національного самовизначення в Україні
Вергелес К. М. Православна релігія в літературі дореволюційного, радянського і пострадянського періодів
Грішанов О. М. Сакральна символіка в рецепції світової філософської думки
Лещенко А. М. Коеволюційні процеси у духовній православній музиці
Ломачинська С. В. Використання Інтернет–технологій у релігійному вихованні молоді (на прикладі УПЦ)
Шепетяк О. М. Юдаїзм: історія та сучасність
Хахалін О. О. Сучасний соціокультурний дискурс паломництва
Шабанов З. Формирование социального полилога как приоритетное направление профсоюза (Формування соціального полілогу як пріоритетний напрямок профспілки)
Скалацька О. В. Філософський аналіз комічного і карнавального в моді
Ареф’єва А. Ю. Специфікація освітнянських технологій та виставково–бібліотечної діяльності в умовах глобалізації культури
Михалик Л. П. Досвід найбільш ефективних систем освіти у вибудовуванні навчально–виховних стратегій саморозвитку і самореалізації особистості для України
Середня В. Г. Філософсько–освітні засади становлення духовності як основи людиновимірного цілепокладання постнекласичної освіти
Чуйкова О. В. Концепція нейробіологічної обумовленості моралі у методиці викладання етики та естетики для студентів (психологів та медиків) медичних вузів

Політичні науки

Бірюков Д. С. Концептуалізація захисту критичної інфраструктури в сучасних безпекових дослідженнях
Горло Н. В. Підходи до типології іредентизму
Карчевський М. В., Карчевська О. В. Соціальні теореми як концептуальна основа національного діалогу
Литвиненко К. О. Поняття та класифікація сепаратистських рухів
Мельник О. М. Концепція «преемптивної війни» та її застосування при веденні бойових дій
Остап’як В. І. Парадигма партнерства у викликах глобальних загроз
Скляр О. Ю. Співвідношення політичної свободи громадян із їхньою повинністю перед державою
Кужман О. М. Формування регіонального політичного порядку денного за стадійним підходом
Касьянова М. М. Соціально–політичні передумови міграції українських громадян до країн Східної Європи (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)
Варнава У. В., Гладченко С. В. Деякі аспекти розвитку сучасного українського суспільства
Веденєєв В. О. Особливості політико–культурної детермінації сучасного етапу українського процесу соціально–політичного розвитку
Войтенко Ю. М. Сучасні проблеми у механізмі стримувань і противаг закладені в Конституції України
Докаш О. Ю. Політична компетентність партійної номенклатури західних областей України (кінця 30–х – початку 50–х рр. ХХ ст.): аксіологічний та діяльнісний аспекти
Міхейченко М. А. Східно–Середземноморський вектор зовнішньої політики України «до» та «після» подій «Євромайдану–2014»: нові можливості співробітництва
Іванова І. І. Данський неокорпоративізм: особливості політичної взаємодії держави і соціальних партнерів
Вонсович О. С. Терористичні акти в Брюсселі як прояв недосконалості системи європейської безпеки
Грабчак К. К. Етнічні цінності у формуванні політичної нації США
Джабеа Елуке Е. Камерун у зовнішній політиці США по відношенню до Гвінейської затоки
Кулішенко Т. Ю. Децентралізація влади в європейських країнах в контексті впливу ресурсозабезпечених груп
Співак М. В. Досвід скандинавських країн у запровадженні політики збереження здоров’я
Корчинський М. В. Двосторонні відносини Іракського Курдистану після завершення війни в Іраку (2003–2011 рр.)

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Локатыр Н. Н. Редакционная деятельность Н. Шлемкевича
Козак А. Благотворительность Богдана и Варвары Ханенко в деле просвещения, развития и популяризации научных знаний в Украине в конце XIX – начале ХХ в.
Глушан Е. В. Общественная деятельность С. В. Бородаевского в эмиграции: содержание и основные направления
Дрозд П. Ю. Научно–организационная деятельность Е. М. Лавренко (1900–1987 гг.) в контексте становления и развития Всесоюзного ботанического общества
Стамбол И. И. Казанско–кубанский период жизни И. Л. Липы
Гай–Ныжнык П. П., Батрак О. П. Русько–летописный вариант Символа Веры и теологические системы латинской и византийской триадологии
Омельчук Б. А. Западный вектор культурно–экономических связей княжеского Галича
Резник Ю. Н. Процесс открытия и услуги телеграфной и телефонной связи на Правобережье в имперский период
Капшук Ю. С. Формирование состава учителей и воспитанников средних учебных заведений Полтавской губернии (1861–1917 гг.)
Вовчко М. И. Евреи в начальных и средних государственных школах Галиции во второй половине ХIX – начале ХХ века
Довгалець О. Провозглашение Украинской Народной Республики и деятельность всероссийских партий в составе Центральной Рады
Лисов А. С. Новейшая археография деятельности советских органов государственной безопасности в Украине в 1918–1939 гг.
Ниронович И. И. Рекламные объявления в украинской прессе в Польше (1918–1939 гг.): профессиональные принципы и содержание
Троханяк А. С. Аннексия Западной Украины 1939–1941 гг. советской властью и ее репрессивная политика (на примере Бережанщины)
Куницкий М. П. Средства и механизмы обеспечения налоговых платежей в Рейхскомиссариате «Украина» (1941–1944 гг.)
Кирьянова Е. Л. Вклад педагогов в украинизацию средней и высшей школы УССР: аналитические обобщения украинской зарубежной историографии (50–е – 80–е гг. ХХ в.)
Лукьяненко А. В. Отображение повседневной жизни коллективов пединстиутив УССР времен «оттепели» в периодике эпохи (Ч.1)
Китиченко Т. С. Критика позитивистской методики изучения исторических источников советскими учеными
Буковский И. В. Концептуальные основы экспонирования оружия: историко–культурологический аспект
Голик Н. М. Кодекс чести офицера Вооруженных сил Украины как фактор формирования корпоративной культуры
Василюк О. С. Методика проведения бинарных уроков по украинской литературе и истории Украины у учащихся 8–х классов на примере судьбы женщины в истории Украины ХVI в. (по произведению О. Назарука «Роксолана»)
Корсак Р. В., Берец А. В. Развитие туризма в странах Европейского союза и опыт организации для Украины в начале ХХІ века
Муханов В. Н. Историко–экономический анализ развития отрасли промышленного выращивания и переработки сои в Украине в начале XXI века
Апостол М. В. Научная школа «Селекция мясного скота»
Джус Ю. Я. Становление социальной рыночной модели экономики в Федеративной Республике Германия (1948–1970–е гг.)
Гулузаде Т. Н. Проблемы семьи и семейно–бытовых отношений в героических дастанах Азербайджана
Гусейн Г. П. Деятельность Бакинского морского порта как международного порта в годы Второй мировой войны

Философские науки

Вашкевич В. Н. Особенности мифического мировоззрения в исторической эволюции научной картины мира
Иванова Н. В. Генезис мышления в модальности возможности самореализации человека: социософский контекст
Бондарь О. В. Принцип субъективности и проблема самообоснования
Гудыма И. П. Вера в чудо: отдельные вопросы методологии исследования
Джалилова А. Н. Роль личности в теории социальных коммуникаций
Зюганов А. П. Научно–техническое развитие в контексте конвергентных технологий
Коцюба М. П. Фундаментальная этико–антропологическая ситуация: инаковость Другого
Савицкая И. М., Каменская И. В. Понятие счастья и пути его достижения в философских поисках Григория Сковороды
Красницкая А. Н. Этикет в международных деловых отношениях
Кубко В. П., Диордиева И. В. Усовершенствование корпоративного имиджа организации с помощью ребрендинга
Ларьяновский И. С. Аксиологический анализ постнеклассического научно–технического знания на основе интегральной концепции ценностей
Легенький И. Ю. Поэтика музыкального нонконформизма в украинской культуре
Липин Н. В. Антропоцентризм как онтологическая кража
Дронь С. П. Традиция антропомерного осмысления времени в истории философии
Марасюк С. С. Украинский провинциализм как предмет социально–философского дискурса
Матюшина И. И. Понимание смысла как подсистема речевой коммуникации
Омельчук И. В. Плюралистический потенциал принципа дополнительности
Патлайчук О. В. Разумный эгоизм как философско–этическая позиция
Сакун А. В. Методологическая рефлексия как способ понимания процессов мышления
Емельяненко Е. О. Религиозная идентичность и маргинальность как интегративное ядро национального самоопределения в Украине
Вергелес К. Н. Православная религия в литературе дореволюционного, советского и постсоветского периодов
Гришанов А. Н. Сакральная символика в рецепции мировой философской мысли
Лещенко А. М. Коэволюционные процессы в духовной православной музыке
Ломачинская С. В. Использование Интернет–технологий в религиозном воспитании молодежи (на примере УПЦ)
Шепетяк О. М. Иудаизм: история и современность
Хахалин А. А. Современный социокультурный дискурс паломничества
Шабанов З. Формирование социального полилога как приоритетное направление профсоюза
Скалацкая Е. В. Философский анализ комического и карнавального в моде
Арефьєва А. Ю. Спецификация учебных технологий и выставочно–библиотечной деятельности в условиях глобализации культуры
Мыхалик Л. П. Опыт наиболее эффективных систем образования в выстраивании учебно–воспитательных стратегий саморазвития и самореализации личности для Украины
Середня В. Г. Философско–образовательные основания становления духовности как основы человекомерного целеполагания постнеклассического образования
Чуйкова Е. В. Концепция нейробиологической обусловленности морали в методике преподавания этики и эстетики для студентов (психологов и медиков) медицинских вузов

Политические науки

Бирюков Д. С. Концептуализация защиты критической инфраструктуры в современных исследованиях по вопросам безопасности
Горло Н. В. Подходы к типологии ирредентизма
Карчевский Н. В., Карчевская Е. В. Социальные теоремы как концептуальная основа национального диалога
Литвиненко К. А. Понятие и классификация сепаратистских движений
Мельник А. М. Концепция «преэмптивной войны» и ее применение при ведении боевых действий
Остапьяк В. И. Парадигма партнерства в вызовах глобальных угроз
Скляр О. Ю. Соотношение политической свободы граждан с их повинностью перед государством
Кужман О. Н. Формирование региональной политической повестки дня в соответствии со стадийным подходом
Касьянова М. Н. Социально–политические предпосылки миграции украинских граждан в страны Восточной Европы (конец ХХ – начало ХХІ ст.)
Варнава У. В., Гладченко С. В. Некоторые аспекты развития современного украинского общества
Веденеев В. А. Особенности политико–культурной детерминации современного этапа украинского процесса социально–политического развития
Войтенко Ю. Н. Современные проблемы в механизме сдержек и противовесов заложеные в Конституции Украины
Докаш О. Ю. Политическая компетентность партийной номенклатуры западных областей Украины (конца 30–х – начала 50–х гг. ХХ ст.): аксиологический и деятельностный аспекты
Михейченко М. А. Восточно–Средиземноморский вектор внешней политики Украины «до» и «после» событий «Евромайдана–2014»: новые возможности сотрудничества
Иванова И. И. Датский неокорпоративизм: особенности политического взаимодействия государства и социальных партнеров
Вонсович А. С. Террористические акты в Брюсселе как проявление несовершенства системы европейской безопасности
Грабчак К. К. Этнические ценности в формировании политической нации США
Джабеа Елуке Э. Камерун во внешней политике США по отношению к Гвинейскому заливу
Кулишенко Т. Ю. Децентрализация власти в европейских странах в контексте влияния ресурсообеспеченных групп
Спивак М. В. Опыт скандинавских стран в введении политики сохранения здоровья
Корчинский М. В. Двусторонние отношения Иракского Курдистана после завершения войны в Ираке (2003–2011 гг.)

CONTENT

Historical studiens

Lokatyr N. M. Editorial activities M. Shlemkevich
Kozak O. Charity Bogdan and Varvara Hanenko in education, development and popularization of scientific knowledge in the Ukraine in late XIX – early XX century
Hlushan O. V. S. V. Borodaevsky’s public activity in emigration: maintenance and basic directions
Drozd P. Yu. Ye. M. Lavrenko’s (1900–1987) scientific and organizational activities in terms of the formation and development of All–Union Botanical Society
Stambol I. I. The Kazan–Kuban period of I. L. Lypa’s life
Hai–Nyzhnyk P. P., Batrak O. P. Rus–chronicle version of the Creed and theological systems of Latin and Byzantine triadology
Omelchuk B. A. Western vector of cultural and economic relationships of principal Halych
Riznyk Y. M. Establishment and service of the telegraph and telephone connection in the right–bank Ukraine at the time of the empire
Kapshuk J. S. Forming the composition of teachers and pupils of secondary schools of the Poltava province (1861–1917)
Vovchko M. I. Jews in the elementary and secondary schools in Galicia in the second half of the 19th– early 20th century
Dovgalets О. Proclamation of Ukrainian Nation Republic and activities of Russian parties in Centralna Rada
Lisov O. S. Contemporary archaeography of soviet state security organizations activity in Ukraine in 1918–1939
Nironovych I. I. Advertisements in the Ukrainian press in Poland (1918–1939 gg.): professional principles and contents
Trohanyak O. S. Annexation of Western Ukraine, 1939–1941 soviet regime and its repressive policies (on Berezhanschiny example)
Kunitsky M. P. Means and mechanisms to ensure the collection of payments of the Reichskomissariat «Ukraine» (1941–1944)
Kiryanova O. L. Scholars’ contribution to Ukrainization of secondary and high school in soviet Ukraine: analytical generalizations of Ukrainian foreign historiography (50s–80s of the XX century)
Lukyanenko О. V. The display of the daily life of the educators of pedagogical institutes of the Ukrainian SSR of the «thaw» in the periodical press of the epoch (P.1)
Кitichenko T. S. Criticism positivist methodology study of historical sources by Soviet scientists
Bukovskiy I. V. Conceptual framework exhibiting weapons: historical–cultural aspects
Golik M. M. Code of Honor officer of the Armed forces of Ukraine as a factor in the formation of corporate culture
Vasylyuk O. S. The methodology of the binary classes in Ukrainian literature and the history of the Ukrainian students 8th grade as an example the fate of women in the history of Ukraine of the sixteenth century (according to the work A. Nazaruk «Roksolana»)
Korsak R. V., Berets A. V. Development of tourism in The European Union and its experience for Ukraine in the early 21st century
Mukhanov V. M. Historical and economic analysis of the development of the industry growing and processing of soy in the Ukraine at the beginning of the XXI century
Apostol M. V. The scientific school «Beef cattle breeding»
Dzhus Yu. Ya. Formation of a social market economy in the Federal Republic of Germany (1948–1970–ies)
Guluzadeh T. N. Family problems and family–domestic relations in the heroic epos of Azerbaijan
Hussein G. P. Activity of the Baku seaport as international port in the years of World War II

Philosophicаl sciences

Vashkevych V. M. Features of the mythical world of historical evolution in scientific world
Ivanova N. V. Genesis of thinjingin human self–realization modalities: socio–philosophical context
Bondar O. V. Principle of subjectivity and the problem of self–justification
Gudima I. P. The belief in a miracle: some issues of research methodology
Dzhalilova O. M. The role of personality in the theory of social communications
Zyuganov A. P. Scientific and technological development in the context of convergent technologies
Kotsiuba M. P. The fundamental ethical–anthropological situation: otherness of the Other
Savitska I. M., Kamenska I. V. Concept of happiness and the ways of its achievements of philosophical searches of Hryhoriy Skovoroda
Krasnitska G. M. Etiquette in international business
Kubko V. P., Diordiieva I. V. Improvement of corporate image of organization by means of branding
Larianovskyi I. S. Axiological analysis of post non–classical of scientific and technologic knowledge on the basis of an integral concept of values
Lehenkiy І. Yu. Poetics of musical nonconformism are in the Ukrainian culture
Lipin N. V. Antropocentrism as an ontological theft
Dron S. P. Tradition of anthropomeasurable time reflection in the history of philosophy
Marasyk S. S. Ukrainian provincialism as a subject of socio–philosophical discourse
Matiushyna I. I. Sense comprehension as a verbal communication subsystem
Omelchuk I. V. Pluralistic potential of complementarity principle
Patlaichuk O. V. Rational egoism as a philosophical and ethical position
Sakun A. V. Methodological reflection as a way of understanding the processes of thinking
Yemelyanenko Ye. O. Religious identity and marginality like integrative core of national identification in Ukraine
Vergeles K. M. Orthodox religion in the literature of pre–revolutionary, Soviet and post–Soviet periods
Grishanov О. M. The sacred symbolism in reflection of the world philosophical thought
Leshchenko А. M. Co–evolutionary processes in spiritual Orthodox
Lomachynska S. V. Usage of Internet technologies in the religious education of youth (based on the example of the Ukrainian Orthodox Church (UOC)
Shepetyak O. M. Judaism: history and present
Khakhalin A. A. Modern socio–cultural discourse pilgrimage
Shabanov Z. Formation of social polylogue as a priority direction of the trade union
Skalatskaya H. V. Philosophical analysis of the comic and the carnival in fashion
Аrevieva A. Yu. Specification of educational technologies and exhibition–library activity in terms globalization of culture
Mykhalyk L. P. Experience of the most effective educational systems in building educational strategies of self–development and personal fulfillment for Ukraine
Serednya V. G. Philosophical–educational principles of spiritual becoming as the basis of man dimensional goal–setting ща рostnonclassical education
Chujkova E. V. Conception of neurobiology conditionality of moral in methodology of teaching of ethics and aesthetics for students (psychologists and physicians) of medical institutions of higher learning

Political sciences

Biriukov D. S. Conceptualisation of the critical infrastructure protection within contemporary security studies
Gorlo N. V. Approaches to the typology of irredentism
Karchevskyi M. V., Karchevskaya O. V. Social theorems as a conceptual basis of national dialogue
Lytvynenko K. O. Definition and classification of separatist movements
Mel’nik O. M. The concept of «preemptive war» and its use in the conduct of hostilities
Ostapyak V. I. Paradigm partnership challenges of global threats
Sklar O. Y. Correlation of the political freedom of citizens with their encumbrance to the state
Kuzhman O. М. Formation of regional political agenda by phasic approach
Kasianova M. M. Socio–political background of migration of Ukrainian citizens in the countries of Eastern Europe (the end of XX – beginning of XXI centuries)
Varnava U. V., Gladchenko S. V. Some aspects of modern Ukrainian society
Vedeneyev V. А. Features of the political–cultural determinants of modern stage Ukrainian process of socio–political development
Voitenko Yu. M. Contemporary issues in the mechanism of checks and balances inherent in the Constitution of Ukraine
Dokash O. Yu. Political competence of party nomenclature of Western regions of Ukraine (end of 30th to beginning of 50th of ХХ century): axiology and activity aspects
Mikheichenko M. A. Eastern–Mediterranean vector of Ukrainian foreign policy «before» and «after» the events of «Euromaidan–2014»: new partnership opportunities
Ivanova I. I. Danish neocorporatism: features of the political cooperation between the state and the social partners
Vonsovych O. S. Terrorist acts in Brussels, as the manifestation of the European security system imperfections
Hrabchak K. K. Ethnic values in the formation USA political nation
Jabea Eluke E. Cameroon in the US foreign policy towards the Gulf of Guinea
Kulishenko Т. Y. Decentralization of power in Europe in the context of the impact of resource groups
Spivak M. V. The experience of Scandinavian countries in conducting policy of preservation of health
Korchynskyi M. V. Bilateral relations of Iraqi Kurdistan after the Iraq War (2003–2011)
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>