"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2016. Випуск 109 - 2016
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Солдатенко В. Ф. Василь Шахрай і його творчість в історіографічному дискурсі (Ч. 2)
Гай–Нижник П. П., Батрак О. П. Русько–літописний варіант Символу Віри та теологічні системи латинської і візантійської тріадології
Юрченко О. О. Ґенеза та зміст нумерологічного матеріалу в оригінальних пам’ятках козацького літописання: «Літопис Самовидця» (друга половина XVII–XVIII століття)
Омельчук Б. А. Західний вектор культурно–економічних зв’язків княжого Галича
Тлєуш В. М. Особливості організації губернаторської влади в Катеринославській губернії
Гринчак М. О. Джерельна база дослідження великої промислової буржуазії південноукраїнських губерній пореформеної доби
Поливач М. А. Формування наукового світогляду П. Д. Пшеничного
Апостол М. В. Життєвий і творчий шлях академіка НААН М. В. Зубця (1938–2014)
Балян І. В. Науково–педагогічна діяльність професора М. М. Кулешова з екологічного напряму у біологічній науці
Павленко С. Ф. Джерела з історії корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка першої половини ХХ ст. в особовому фонді П. Альошина
Пословська А. В. Археологічні джерела у дослідженнях мурованих замків Волині
Бойко Ю. О. Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України: історія створення та діяльність
Січка М. Л. Наукові дослідження історії українського мистецтва у Всеукраїнській академії наук
Олешко Н. П. Висвітлення українською наддніпрянською пресою боротьби українців за виборчу реформу до Галицького сейму початку ХХ ст.
Ніронович І. І. Реклама в українських науково–технічних виданнях у міжвоєнній Польщі (1918–1939 рр.)
Махорін Г. Л. Форми опору українського селянства у часи Голодомору 1932–1933 рр.
Лаврут О. О. Відлуння Закону «Про зміцнення зв’язку школи із життям і подальший розвиток системи народної освіти в Українській РСР» в Українській РСР: досвід перших років
Ластовець Н. О. Освітній рівень та вікова сегрегація українських дипломатичних представників початку ХХ століття
Лісов О. С. Діяльність радянських спецслужб в Україні у період Другої світової війни (1939–1945 рр.): новітня вітчизняна історіографія
Ніколаєва Н. Б. Репресії НКВД проти підозрілих радянській владі київських викладачів і науковців одразу після початку німецько–радянської війни 22 червня 1941 р.
Ярошинський О. Б. Стратегія визволення рідного народу та відновлення державної незалежності України в теорії лідерів ОУН(б): кінець 1950–х – 1980–ті рр.
Лук’яненко О. В. Відображення повсякдення колективів педінстиутів УРСР доби «відлиги» у періодиці епохи (Ч.2)
Сайфудинова Е. В. Отношение к труду и профессиональной деятельности молодых людей в конце ХХ – первых десятилетиях ХХІ вв. (Ставлення до праці і професійної діяльності молодих людей в кінці ХХ – перших десятиліттях ХХI ст.)
Корсак Р. В., Фуртій В. В. Україна – ЄС: співробітництво у сфері туризму (початок ХХІ ст.)
Священко З. В. Особливості аграрних перетворень в Польщі у другій половині ХХ ст.
Фалько С. А. Военно–инструкторская миссия под руководством полковника К. В. Церпицкого в Бухарский эмират (1884 г.) (Військово–інструкторська місія під керівництвом полковника К. В. Церпицького в Бухарський емірат (1884 р.)
Исмайлов У. С. Исследование государственности истории Азербайджана XV–XVI веков в советской историографии (Дослідження державності історії Азербайджану XV–XVI століть в радянській історіографії)
Омаров А. Взаимоотношения между Азербайджанским государством Сефевидов и Англии в XV–XVII веках (Взаємини між Азербайджанською державою Сефевідів і Англії в XV–XVII століттях)
Мамедов М. А. Организация информационного обеспечения читателей в научно–отраслевых библиотеках (опыт работы Республиканской научно–технической библиотеки) (Організація інформаційного забезпечення читачів в науково–галузевих бібліотеках (досвід роботи Республіканської науково–технічної бібліотеки)
Abbasova E. I. Metal working art in Aghsu (Металообробне мистецтво в Агсу)
Гасанов Б. К. Развитие хлопководства в Карабахском регионе Северного Азербайджана в начале XX века (Розвиток бавовництва в Карабахському регіоні Північного Азербайджану на початку XX століття)

Філософські науки

Вашкевич В. М. Історична еволюція наукової картини світу
Козачинська В. В. Експлікації самості: «розмикання» виміру Я
Іванова Н. В. Параметри «лінійного» та «продуктивного» мислення в інтелектуально–рефлексивній діяльності
Качмар О. В. Тролінг як форма соціальної та індивідуальної агресії у віртуальних мережах
Кірик Т. В. Суспільство і медицина у ХХІ столітті: філософський аналіз нових явищ і протиріч
Гнилицька І. С. До питання про епістемологічний статус історії
Нарядько Г. Я., Карапетров В. В. Роль средств массовой информации в развитии элементов панорамного мышления (Роль засобів масової інформації в розвитку елементів панорамного мислення)
Петренко Д. В. Феномен техники в контексте философской антропологии (Феномен техніки в контексті філософської антропології)
Полянська В. І. Спільність ідей російського формалізму, структуралізму і англо–американської Нової критики
Сазонов В. В. Формування сучасної екологічної політики держави
Суський Я. С. Репрезентація людини у теорії соціальних систем
Цвібель А. О. Теоретичні витоки філософії прагматизму
Чернишов В. А. Благодійність як вид технологій «м’якої сили»
Джалілова О. М. Ризик у сучасному суспільстві: соціально–філософський аналіз
Стокалич И. С. Философская антропология Н. Бердяева в оценке О. Клемана (Філософська антропологія М. Бердяєва в оцінці О. Клемана)
Довбня В. М. Філософсько–педагогічна спадщина Григорія Ващенка як культурно–історичне явище
Лаута О. Д., Пугач Х. Р. Темпоральність досвіду Е. Гусерля як одна з ключових засад сприйняття інформації
Ленард-Криськів І. В. Кастократичний принцип створення української національної спільноти як ознака закритого суспільства: Микола Міхновський
Лукашенко А. І. Другий осьовий час світової історії: формування духу капіталізму в межах дуалістичного світогляду християнства
Бегей О. І. Стан та майбутнє релігії в секулярному суспільстві
Вергелес К. М. Російська релігійна філософія ХІХ – початку ХХ століття у контексті сучасних глобалізаційних проблем
Шевчук В. М. Інтеграція церкви «Слово життя» в Східній Україні
Лишній Б. В. Динаміка розвитку мережі православних релігійних організацій на території Волині
Maskevich O. L. Value orientations of the modern Ukrainian family: religious studies perspective (Ціннісні орієнтири сучасної української сім’ї: релігієзнавчий аспект)
Мельничук В. В. Осмислення глобальних екологічних проблем у православному віровченні: філософсько–релігієзнавчий аналіз
Карпенко О. О. Ідея абсолютної музики в контексті філософії ХІХ століття
Гарбар Г. А. Національна модель культурного туризму
Кирилюк О. С. Поетично–крилаті та прозово–пішохідні види наукових досліджень
Єгорова Д. І. Роль ірраціонального відношення до смерті у мистецтві
Бурлуцький А. В. Сценічне мовлення акторів нового українського театру
Масі Н. І., Ященко Л. Є. Тенденції іграїзації соціальних практик у формуванні ціннісно–змістовної складової комунікативної культури сучасної молоді
Максюта М. Є., Мала Я. Л. Національна особистісність гідності жінки (український фемінізм першої половини XX століття)
Чуйкова О. В. «Скляна стеля» і «липка підлога» як прояв гендерної нерівності в кар’єрі: нейробіологія про жіночий потенціал керівника
Чубарева О. О. Освіта як чинник підвищення ролі естетичного в аксіологічному полі сучасних студентів
Готько Н. В. Соціальна пропедевтика предмету філософії суспільного виховання: раціональність аналітики «соціальної мови» у методології негативної діалектики
Лавлинский Р. А., Николенко К. В. Проблема креативности в образовательном процессе (Проблема креативності в освітньому процесі)
Разуменко О. О. Професійний розвиток вчителя: нові перспективи
Гасанов Э. Л. Научные основы исследования образов классиков азербайджанской поэзии (Наукові основи дослідження образів класиків азербайджанської поезії)
Зейналов А. Э. К проблеме изучения русской фразеологии в азербайджанской аудитории (До проблеми вивчення російської фразеології в азербайджанській аудиторії)
Буцикін Є. C. Філософсько–антропологічна концептуалізація феномену етизованого простору
Цзоу Ченчжан. Віртуальний університет як статегія розвитку вищої освіти в інформаційному суспільстві
Шиндаулова Р. Б. Философские основания ноогуманистической педагогики как стратегии развития высшего образовании эпохи глобализации (Філософські засади ноогуманістічної педагогіки як стратегії розвитку вищої освіти епохи глобалізації)

Політичні науки

Вонсович О. С. Недоліки процесу боротьби з нелегальною міграцією в рамках системи європейської безпеки
Герасимович В. А. Специфіка підготовки, організації та проведення політичних переговорів
Береза В. О. Роль політичної освіти і самоосвіти у політичній соціалізації особистості
Кіндратець О. М. Війна як чинник зміни світопорядку
Климчук І. І. Формування і розвиток феміністських підходів у теорії міжнародних відносин
Колісніченко Р. М. Глобалістична свідомість в умовах диспропорцій глобального економічного розвитку
Лаврук Т. П. Концепт геополітики: просторова та економічна детермінанти
Мадрига Т. Б. Імідж політичного лідера: теоретичні і практичні аспекти
Набі І. М. А. Специфіка та особливості сучасного міжнародного порядку
Остап’як В. І. Економічне партнерство в геополітичному просторі
Піддубний С. А. Поняття і сутність сім’ї у політологічному аналізі
Руденко А. Ф. Теоретичні засади осмислення феномену електронного врядування
Свідерська О. І. Теоретико–методологічні аспекти віртуальної масової політичної поведінки в сучасних суспільствах
Тарнавський О. Р. Формування поняття та типологій євроскептицизму
Чорна Л. В. Алгоритм зловживання суспільними ідеалами
Шустенко С. О. Концепція євразійства в інформаційному вимірі сучасної геополітики
Буравченко Р. В. Політичний режим сучасної України: перспективи еволюції
Гісса О. Причини виникнення євроскептичних настроїв в Україні (за результатами соціологічних досліджень)
Богомолець О. В. Візуалізація української ідентичності в домашніх іконах Слобожанщини
Касьянова М. М. Нелегальна міграція українських громадян в країни Східної Європи (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)
Манчуленко О. Г. Україна в зовнішній політиці США: аспекти фінансово–технічної допомоги
Міщенко А. Б. Суспільна довіра як гарантія проведення реформ в період трансформації України
Нагорна М. М. Вплив європеїзації на реформування системи публічного адміністрування та місцевого самоврядування постсоціалістичних країн: уроки для України
Щурко О. М. Динаміка образу України в міжнародних рейтингах (2014–2016 рр.)
Кан Ден Сик. Анализ экономического роста Республики Корея и пути дальнейшего развития (Аналіз економічного зростання Республіки Корея та шляхи подальшого розвитку)
Ниязов Х. Г. Государственная информационная политика и средства массовой информации (на примере Азербайджана) (Державна інформаційна політика і засоби масової інформації (на прикладі Азербайджану)

Наукове життя

Петренко І. М. Рецензія на монографію: Лукашенко А. І. Образ Бога і Диявола та їх вплив на повсякденне життя та суспільно–трансформаційні процеси в Європі / А. І. Лукашенко. – К.: КиМУ, 2016. – 468 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Солдатенко В. Ф. Василий Шахрай и его творчество в историографическому дискурсе (Ч.2)
Гай–Ныжнык П. П., Батрак О. П. Русько–летописный вариант Символа Веры и теологические системы латинской и византийской триадологии
Юрченко О. А. Генезис и содержание нумерологического материала в оригинальных памятниках казацкого летописания: «Летопись Самовидца» (вторая пол. XVII–XVIII столетий)
Омельчук Б. А. Западный вектор культурно–экономических связей княжеского Галича
Тлеуш В. М. Особенности организации губернаторской власти в Екатеринославской губернии
Гринчак М. А. Источниковая база исследования крупной промышленной буржуазии южно–украинских губерний пореформенной эпохи
Полывач М. А. Формирование научного мировоззрения П. Д. Пшенычного
Апостол М. В. Жизненный и творческий путь академика НААН М. В. Зубца (1938–2014)
Балян И. В. Научно–педагогическая деятельность профессора Н. Н. Кулешова из экологического направления в биологической науке
Павленко С. Ф. Источники по истории корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко первой половины ХХ ст. в личном фонде П. Алешина
Пословская А. В. Археологические источники в исследованиях каменных замков Волыни
Бойко Ю. А. Институт энциклопедических исследований Национальной академии наук Украины: история создания и деятельность
Сичка М. Л. Направления научных исследований по истории украинского искусства в искусствоведческих учреждениях Всеукраинской академии наук
Олешко Н. П. Освещение украинской надднепрянской прессой борьбы украинцев за избирательную реформу в Галицкий сейм в начале ХХ в.
Ниронович И. И. Реклама в украинских научно–технических изданиях в межвоенной Польше (1918–1939 гг.)
Махорин Г. Л. Формы сопротивления украинского крестьянства во время Голодомора 1932–1933 гг.
Лаврут О. А. Эхо Закона «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в Украинской ССР» в Украинской ССР: опыт первых лет
Ластовец Н. А. Образовательный уровень и возрастная сегрегация украинских дипломатических представителей начала ХХ века
Лисов А. С. Деятельность советских спецслужб в Украине в период Второй мировой войны (1939–1945 гг.): новейшая национальная историография
Николаева Н. Б. Репрессии НКВД против подозрительных для советской власти киевских преподавателей и ученых сразу после начала немецко–советской войны 22 июня 1941 г.
Ярошинский О. Б. Стратегия освобождения родного народа и восстановления государственной независимости Украины в теории лидеров ОУН(б): конец 1950–х – 1980–е гг.
Лукьяненко А. В. Отображение повседневной жизни коллективов пединститутов УССР времен «оттепели» в периодике эпохи (Ч.2)
Сайфудинова Е. В. Отношение к труду и профессиональной деятельности молодых людей в конце ХХ – первых десятилетиях ХХІ вв.
Корсак Р. В., Фуртий В. В. Украина – ЕС: сотрудничество в сфере туризма (начало XXI века)
Священко З. В. Особенности аграрных преобразований в Польше во второй половине ХХ в.
Фалько С. А. Военно–инструкторская миссия под руководством полковника К. В. Церпицкого в Бухарский эмират (1884 г.)
Исмайлов У. С. Исследование государственности истории Азербайджана XV–XVI веков в советской историографии
Омаров А. Взаимоотношения между Азербайджанским государством Сефевидов и Англии в XV–XVII веках
Мамедов М. А. Организация информационного обеспечения читателей в научно–отраслевых библиотеках (опыт работы Республиканской научно–технической библиотеки)
Аббасова Э. И. Металлообрабатывающее искусство в Агсу
Гасанов Б. К. Развитие хлопководства в Карабахском регионе Северного Азербайджана в начале XX века

Философские науки

Вашкевич В. Н. Историческая эволюция научной картины мира
Козачинская В. В. Экcпликации самости: «размыкание» измерения Я
Иванова Н. В. Параметры «линейного» и «продуктивного» мышления в интеллектуально–рефлексивной деятельности
Качмар А. В. Троллинг как форма социальной и индивидуальной агрессии в виртуальных сетях
Кирик Т. В. Общество и медицина в XXI веке: философский анализ новых явлений и противоречий
Гнилицкая И. С. К вопросу об эпистемологическом статусе истории
Нарядько Г. Я., Карапетров В. В. Роль средств массовой информации в развитии элементов панорамного мышления
Петренко Д. В. Феномен техники в контексте философской антропологии
Полянская В. И. Общность идей русского формализма, структурализма и англо–американской Новой критики
Сазонов В. В. Формирование современной экологической политики государства
Суский Я. С. Репрезентация человека в теории социальных систем
Цвибель А. А. Теоретические истоки философии прагматизма
Чернышов В. А. Благотворительность как вид технологий «мягкой силы»
Джалилова А. Н. Риск в современном обществе: социально–философский анализ
Стокалич И. С. Философская антропология Н. Бердяева в оценке О. Клемана
Довбня В. Н. Философско–педагогическое наследие Григория Ващенко как культурно–историческое явление
Лаута Е. Д., Пугач К. Р. Темпоральность опыта Е. Гуссерля как одна из ключевых основ восприятия информации
Ленард-Криськыв Ы. В. Кастократический принцип создания украинского национального сообщества как признак закрытого общества: Николай Михновский
Лукашенко А. И. Второе осевое время мировой истории: формирование духа капитализма в пределах дуалистического мировоззрения христианства
Бегей О. И. Состояние и будущее религии в секулярном обществе
Вергелес К. Н. Русская религиозная философия XIX – начала ХХ века в контексте современных глобализационных проблем
Шевчук В. Н. Интеграция церкви «Слово жизни» в Восточной Украине
Лишний Б. В. Динамика развития сети православных религиозных организаций на территории Волыни
Маскевич Е. Л. Ценностные ориентиры современной украинской семьи: религиоведческий аспект
Мельничук В. В. Осмысление глобальных экологических проблем в православном вероучении: философско–религиоведческих анализ
Карпенко Е. А. Идея абсолютной музыки в контексте философии ХІХ века
Гарбар Г. А. Национальная модель культурного туризма
Кирилюк А. С. Поэтически–крылатые и прозаически–пешеходные виды научных исследований
Егорова Д. И. Роль иррационального отношения к смерти в искусстве
Бурлуцкий А. В. Сценическая речь актеров нового украинского театра
Маси Н. И., Ященко Л. Е. Тенденции играизации социальных практик в формировании ценностно–смысловой составляющей коммуникативной культуры современной молодежи
Максюта М. Е., Мала Я. Л. Национальная личностность достоинства женщины (украинский феминизм первой половины XX века)
Чуйкова Е. В. «Стеклянный потолок» и «липкий пол» как проявление гендерного неравенства в карьере: нейробиология о женском потенциале руководителя
Чубарева О. А. Образование как фактор повышения роли эстетического в аксиологическом поле современных студентов
Готько Н. В. Социальная пропедевтика предмета философии общественного воспитания: рациональность аналитики «социального языка» в методологии негативной диалектики
Лавлинский Р. А., Николенко К. В. Проблема креативности в образовательном процессе
Разуменко О. О. Профессиональное развитие учителя: новые перспективы
Гасанов Э. Л. Научные основы исследования образов классиков азербайджанской поэзии
Зейналов А. Э. К проблеме изучения русской фразеологии в азербайджанской аудитории
Буцыкин Е. С. Философско–антропологическая концептуализация феномена этизированого пространства
Цзоу Ченчжан. Виртуальный университет как стратегия развития высшего образования в информационном обществе
Шиндаулова Р. Б. Философские основания ноогуманистической педагогики как стратегии развития высшего образовании эпохи глобализации

Политические науки

Вонсович А. С. Недостатки процесса борьбы с нелегальной миграцией в рамках системы европейской безопасности
Герасимович В. А. Специфика подготовки, организации и проведения политических переговоров
Береза В. А. Роль политического образования и самообразования в политической социализации личности
Киндратец Е. Н. Война как фактор изменения миропорядка
Клымчук И. И. Формирование и развитие феминистских подходов в теории международных отношений
Колесниченко Р. Н. Глобалистическое сознание в условиях диспропорций глобального экономического развития
Лаврук Т. П. Концепт геополитики: пространственная и экономическая детерминанты
Мадрыга Т. Б. Имидж политического лидера: теоретические и практические аспекты
Наби И. М. А. Специфика и особенности современного международного порядка
Остапьяк В. И. Экономическое партнерство в геополитическом пространстве
Пиддубный С. А. Понятие и сущность семьи в политологическом анализе
Руденко А. Ф. Теоретические основы осмысления феномена электронного правительства
Свидерская О. И. Теоретико–методологические аспекты виртуального массового политического поведения в современных обществах
Тарнавский Е. Р. Формирование понятия и типологий евроскептицизма
Черная Л. В. Алгоритм злоупотребления общественными идеалами
Шустенко С. А. Концепция евразийства в информационном измерении современной геополитики
Буравченко Р. В. Политический режим современной Украины: перспективы эволюции
Гисса А. Причины возникновения евроскептических настроений в Украине (по результатам социологических исследований)
Богомолец О. В. Визуализация украинской идентичности в домашней иконе Слобожанщины
Касьянова М. Н. Нелегальная миграция украинских граждан в страны Восточной Европы (конец ХХ – начало ХХІ ст.)
Манчуленко О. Г. Украина во внешней политике США: аспекты финансово–технической помощи
Мищенко А. Б. Общественное доверие как гарантия проведения реформ в период трансформации Украины
Нагорная М. М. Влияние европеизации на реформирование системы публичного администрирования и местного самоуправления постсоциалистических стран: уроки для Украины
Щурко Е. М. Динамика образа Украины в международных рейтингах (2014–2016 гг.)
Кан Ден Сик. Анализ экономического роста Республики Корея и пути дальнейшего развития
Ниязов Х. Г. Государственная информационная политика и средства массовой информации (на примере Азербайджана)

Научная жизнь

Петренко И. М. Рецензия на монографию: Лукашенко А. И. Образ Бога и Дьявола и их влияние на повседневную жизнь и общественно–трансформационные процессы в Европе / А. И. Лукашенко. – М.: КиМУ, 2016. – 468 с.

CONTENT

Historical studiens

Soldatenko V. F. Basil fraudster and his work in historiographic discourse (Р. 2)
Hai–Nyzhnyk P. P., Batrak O. P. Rus–chronicle version of the Creed and theological systems of Latin and Byzantine triadology
Yurchenko O. O. The genesis and content of numerological material in the original monuments Cossacks chronicle: «the Chronicle of Samovydets» (the second floor. XVII–XVIII centuries)
Omelchuk B. A. Western vector of cultural and economic relationships of principal Halych
Tleush V. M. The peculiarities of the organization of the governor power in Katerynoslavs’ka guberniya
Greenchak M. O. Scientific sources of studying large industrial bourgeoisie of south Ukrainian provinces of post–reform period
Polyvach M. A. Formation of P. D. Pshenychnyi scientific outlook
Apostol M. V. The life and career of academician NAAS M. V. Zubets (1938–2014)
Balyan I. V. Scientifically and pedagogical activity of Professor M. M. Kuleshov from ecological direction in biological science
Pavlenko S. F. Sources on the history of housings of the Kyiv National Taras Shevchenko University the first half of the twentieth century in the personal fond of P. Al’oshyn
Poslovska A. V. Archaeological research sources in masonry castles of Volyn
Boiko J. O. The Institute of encyclopedic research of National Academy of Sciences of Ukraine: creation and activity
Sichka M. L. The issues of Ukrainian art history researches in the art–historical institutions of All–Ukrainian Academy of Sciences
Oleshko N. P. Covering the Struggle of the Ukrainians for the Reform of the System of Elections to the Galician Sejm by the Naddnipryanska Press at the Beginning of the XX Century
Nironovych I. I. Advertising in the Ukrainian scientific and technical publications in interwar Poland (1918–1939)
Mahorin G. L. Forms of resistance of the Ukrainian peasantry during Golodomor of 1932–1933
Lavrut O. A. Echo law «On strengthening the link with school life and further development of the education system in the Ukrainian SSR»: First Experience years
Lastovets N. O. The educational level & age segregation Ukrainian’s diplomatic representatives on the beginning XX century
Lisov O. S. Soviet secret services activity in Ukraine in the period of the Second World War (1939–1945): contemporary national historiography
Nikolaeva N. B. Repressions against suspicious for the NKVD and Soviet power Kiev teachers and researchers after the beginning of the German–Soviet war on June 22, 1941
Yaroshynskyi O. В. The strategy of liberation of the native people and the restoration of state independence of Ukraine in the theory of the leaders of the OUN(b): the end of the 1950s – 1980s.
Lukyanenko О. V. The display of the daily life of the educators of pedagogical institutes of the Ukrainian SSR of the «thaw» in the periodical press of the epoch (P.2)
Saifudinova O. V. Attitude to work and professional activity of young people in the late twentieth century – the first decades of the XXI century
Korsak R. V., Furtiy V. V. Ukraine – EU: cooperation in tourism beginning of the XXI century
Svyaschenko Z. V. Features agricultural transformation in Poland in the second half twentieth century
Falco S. A. Military advising and training mission under the command of Colonel K. V. Tserpitsky to the emirate of Bukhara (1884)
Ismaylov U. S. Study of the history of Azerbaijan state XV–XVI centuries in soviet historiography
Omarov А. Mutual relations between the Azerbaijani state of Sefevi and England in XV–XVII centuries
Mammadov M. A. The organization of information prevising of readers in branch scientific libraries (experience of activity of the republican scientific–technical library)
Abbasova E. I. Metal working art in Aghsu
Hasanov B. K. The development of cotton production in the Karabakh region of Northern Azerbaijan in the beginning of XX century

Philosophicаl sciences

Vashkevych V. M. The historical evolution of scientific world
Kozachynska V. V. Еxplications of the Self: «extension» of the «I» – dimension
Ivanova N. V. The parameters of «linear» and «productive» thinking in the intellectual–reflective activity
Kachmar O. V. Trolling as a form of social and individual aggression in the virtual networks
Kiryk T. V. Society and medicine in the XXIst century: the philosophical analysis of the new phenomena and contradictions
Hnylytska I. S. To the issue of the epistemological status of the history
Naradko G. Ya., Karapetrov V. V. The role of the media in the development of elements of panoramic thinking
Petrenko D. V. The phenomenon of technology in the context of philosophical anthropology
Poljanskaya V. I. The generality of the ideas of Russian formalism, structuralism and Anglo–American New criticism
Sazonov V. V. Formation of modern ecological policy of the state
Suskyi Y. S. Representation of human in the theory of social systems
Tsvibel A. O. Theoretical sources of the philosophy of pragmatism
Chernyshov V. A. Charity as a kind of «soft power» technologies
Dzhalilova O. V. The risk in modern society: socio–philosophical analysis
Stokalich I. S. Philosophical anthropology Berdyaev in assessing O. Clément
Dovbnya V. M. Philosophical–pedagogical heritage of Hrihory Vashchenko as a cultural–historical phenomenon
Lauta O. D., Pugach H. R. E. Husserl temporality of experience as one of the key principles of perception
Lenard-Kryskiv I. V. Сaste principle of creating a Ukrainian national community as a feature of a closed society: Mykola Mikhnovskyy
Lukashenko A. I. The second time axis of world history: the formation of the spirit of capitalism within dualistic worldview of Christianity
Behei O. I. The state and future of religion in secular society
Vergeles K. M. Russian religious philosophy of XIX – early XX century in the context of contemporary globalization issues
Shevchuk V. M. Integration of the church «Word of Life» in Eastern Ukraine
Lyshnij B. V. The dynamics of development of the network of Orthodox religious organizations on the territory of Volyn
Maskevich O. L. Value orientations of the modern Ukrainian family: religious studies perspective
Melnychuk V. V. Understanding of global environmental issues in the Orthodox doctrine: philosophical and religious analysis
Karpenko O. O. Idea of absolute music in the philosophical context of the 19th century
Garbar G. A. National model of cultural tourism
Kyrylyuk O. S. Poetry–winged and prosaic–pedestrian types of scientific researches
Egorova D. I. The role of the irrational attitude towards death in art
Burlutskiy A. V. Elocution new Ukrainian theater actors
Masi N. I., Yashchenko L. E. Trends of the game play’s process of social practices in the formation of value–semantic component the communicative culture of modern youth
Maksuta M. E., Mala Y. L. National ipseity of a woman’s dignity (Ukrainian feminism of the first half of the 20th century)
Chujkova E. V. «Glass ceiling» and «sticky floor» as a display of gender inequality is in a career: neurobiology about woman potential of leader
Chubareva О. О. Education as a factor in increasing the role of the aesthetic in the axiological field of modern students
Hot’ko N. V. Social propaedeutics of the subject of philosophy of public education: a rational analysis of «social language» in the methodology of negative dialectics
Lavlinskiy R. A., Nikolenko K. V. Problem of creativity in the educational process
Rozumenko O. O. Teacher professional development: new perspectives
Hasanov E. L. Scientific basis of research of images classics of Azerbaijan poetry
Zeynalov A. E. To study the problem of Russian phraseology in the Azerbaijan audience
Butsykin I. S. Philosophical and anthropological conceptualization of the ethic space phenomenon
Zou Chengzhang. Virtual University As a Strategy of Higher Education Development at Informational Society
Shindaulova R. B. The philosophical foundations of noohumanistic pedagogy as a strategy of development for higher education at globalization age

Political sciences

Vonsovych O. S. Disadvantages of the process of combating illegal migration in the framework of the European security system
Gerasimovich V. A. The specificity of the preparation, organization and conduct of political negotiations
Bereza V. О. The role of political education and self–education of political socialization
Kindratets O. M. War as a factor of change in the world order
Klymchuk I. I. The formation and development of feminist’s approaches in the international relations theory
Kolisnichenko P. M. Globalistion consciousness in conditions of imbalances of global economic development
Lavruk T. P. The concept of geopolitics: spatial and economic determinants
Madryga T. B. Image of political leader: theoretical and practical aspects
Nabi I. M. A. Specificity and characteristics of contemporary international order
Ostapyak V. I. Economic partnership in the geopolitical terms
Piddubny S. A. The concept and essence of family in political analysis
Rudenko A. F. The theoretical foundations of understanding the phenomenon of e–government
Sviderska O. I. Theoretical and methodological aspects of virtual mass political behaviour in modern societies
Tarnavskiy O. R. The formation of concept and typologies of Euroscepticism
Chorna L. V. The algorithm of social ideals misuse
Shustenko S. O. Eurasian concept in the informational dimension of modern geopolitics
Buravchenko R. V. Political regime in present Ukraine: prospects of evolution
Hissa O. The reasons of the euroskeptical moods in Ukraine (according to the results of sociological researches)
Bogomolets O. V. Visualization of Ukrainian identity in Slobozhanshchina home icons
Kasianova M. M. Illegal migration of Ukrainian citizens in the countries of Eastern Europe (end of XX – beginning of XXI century)
Manchulenko O. G. Ukraine in U.S. foreign policy: aspects of financial and technical assistance
Mishchenko A. B. Public trust as guarantee of reforms in the transition period Ukraine
Nahorna M. M. The impact of the Europeanization concerning reforms on public system administration and local self–government of the post–socialist countries: lessons for Ukraine
Shchurko O. M. Dynamics of Ukraine’s image in the international rankings (2014–2016)
Kan Den Sick. Analysis of the economic growth of the Korean Republic and the ways of further development
Niyazov Kh. G. State information policy of Azerbaijan and the Media

Scientific life

Petrenko I. M. Review of the monograph: Lukashenka A. I. Image of God and the Devil, and their impact on everyday life and the social and the transformation processes in Europe / A. I. Lukashenko. – M.: KiMU, 2016. – 468 p.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>