"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2016. Випуск 110 - 2016
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Солдатенко В. Ф. Василь Шахрай і його творчість в історіографічному дискурсі (Ч. 3)
Пасічник І. М. Новітні російські історичні інтерпретації державницьких поглядів Павла Скоропадського
Кузнець Т. В. Історія в журналі «Труды Киевской Духовной Академии»: тематична спрямованість публікацій
Юрченко О. О. Думи про море: загальна характеристика та способи передачі числової символіки
Козак О. Доброчинність в Україні: до історії становлення і розвитку (Х – перша половина ХІХ ст.)
Свердлик З. М. Особливості оформлення архівних справ і зберігання документів в органах міського управління Києва кінця ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі Київської міської думи і управи)
Яцків О. Я. Формування осередків, поширення та діяльність Згромадження сестер святого Фелікса з Канталісйо на теренах Галичини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Іванченко Л. А. Науковий доробок П. М. Дубровського в контексті розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
Луценко М. В. Харків як мультикультурний центр дворянства слобідсько–української губернії
Кузьмин Р. Я. Український студентський союз: центральний координаційний орган студентських товариств Галичини в 1909–1914 роки
Магась В. О.Активізація громадськості Наддніпрянської України в другій половині 1904 р.
Пиріг М. І. Проблеми становлення організованого українського ліворадикального руху у Польщі (1919–1923 рр.)
Крамар Ю. В. Культурно–мистецьке життя міжвоєнного Луцька
Петренко А. А. Релігійно–просвітницька програма митрополита Київського і Галицького Платона (Городецького)
Ніколаєва Н. Б. Репресії НКВД проти підозрілих радянській владі київських викладачів на прикладі Єфимовича (Єфімович) Сергія Іларіоновича (1937 р.)
Гай–Нижник П. П. Ставлення вищого керівництва німецького Райху до Акту проголошення відновлення Української Держави у 1941 р. й військово–політична тактика Проводу ОУН(р) у 1941–1943 рр.
Кудінова Л. В. Роль радянської контрпропаганди в протидії добровільному виїзду населення з окупованих українських територій на роботи до Німеччини
Фазан М. І. Діяльність Волинського обласного інституту вдосконалення кваліфікації вчителів у 1944–1953 рр.
Яцентій Б. Р. Внесок професора О. Т. Калачикова у розробку основ підвищення родючості ґрунтів України в 50–х рр. ХХ ст.
Лук’яненко О. В.Велика і мала політика у відображенні освітянської преси УРСР доби «відлиги» (1953–1964 роки) (Ч.1)
Ярликова О. А. Вплив радянської зовнішньої політики на формування образу «Заходу» у друкованих ЗМІ УРСР 1953–1964 рр.
Гергель Ю. В. Українсько–ліванське співробітництво в гуманітарній галузі (освіта, культура, наука) в 1990–х – 2011 роках
Садовнік О. В. Історичні корені виникнення Придністровського конфлікту 1989–1992 рр.: Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка у складі УРСР 1924–1940 рр. як одна із основних передумов конфлікту
Василюк О. С. Методика проведення бінарних уроків з української літератури та історії України в учнів 8–х класів на тему: «Українські землі у другій половині XVII століття» (за твором П. Куліша «Чорна Рада»)
Ілляшенко Ю. Ю., Лисенко А. І. Висвітлення окремих аспектів становища дітей в Україні періоду розбудови громадянського суспільства у вітчизняній історіографії 90–х років ХХ ст. – початку ХХІ ст.
Карпусь Д. О. Історіографія дослідження київської школи економічної історії М. В. Довнар–Запольського
MykhailiukV. P., DubrovskiiP. S., ZolotarS. A. ConflictpotentialandconflictatthesocietallevelinmodernUkraine: historiographicalapproachestotheresearchproblem (Конфліктогенність та конфліктність на суспільному рівні у незалежній Україні: історіографічні підходи до проблеми дослідження)
Кривошея І. І., Якименко Л. М. Участь ОБСЄ у вирішенні збройних конфліктів на пострадянському просторі: проблема Нагірного Карабаху (1992–2016) і Донбасу (2014–2016) (на матеріалі електронних видань)
Бондаренко В. Г. Самостійницький рух козаків Дону, Кубані і Тереку після Другої світової війни (1945–1999 рр.)
Верезомська С. Ж. Діяльність Федора Ернста з дослідження і збирання творчої спадщини художників Г. Гольпейна та Гроте
Апостол М. В. Перша українська спеціалізована молочна порода
Исмаилова З. Организация и развитие высшей и средней специальной школы в Нахичеванской АССР (1922–1927 гг.) (Організація і розвиток вищої і середньої спеціальної школи в Нахічеванської АРСР (1922–1927 рр.)
Асланов Э. Деятельность Бакинского СНК и его председателя Степана Шаумяна в историографии Азербайджана в годы независимости (Діяльність Бакинського СНК і його голови Степана Шаумяна в історіографії Азербайджану в роки незалежності)
Наджиев Э. Р.Демографические проблемы в Сефевидском государстве вызванные болезнями (Демографічні проблеми в Сефевідській державі спричинені хворобами)
Алиева–Мамедова Г. Азербайджан в начале XXI века (Азербайджан напочатку XXI століття)
Керимов Э. Археологическое исследование архитектурных памятников Самухского и Газахского районов (Археологічне дослідження архітектурних пам’яток Самухського і Газахського районів)

Філософські науки

Матвієнко І. С. Проблема нігілізму у європейській культурі (філософські погляди Ф. Ніцше)
Скалацька О. В. Концепція соціального простору Анрі Лефевра: евристичний потенціал щодо дослідження феномену моди
Астахова Т. Г. Принцип всеєдності В. С. Соловйова в контексті взаємозв’язку духовного і тілесного
Савицька І. М.,Мельник В. С. Філософсько–релігійні ідеї в творчості Т. Г. Шевченка
Христокін Г. В. Містико–поетична теологія Спиридона Кислякова як особливий феномен в історії київської християнської традиції
Шкіль С. О. Зустріч патріарха Кирила та папи Франциска в політичному та релігійному контекстах
Артюшенко О. В. Інформаційне суспільство: джерела, проблеми, тенденції розвитку
Бондар О. В. Трансцендентальне самообґрунтування суб’єктивності
Гасанов А. Традиционные и современные ценностив условиях модернизации (Традиційні і сучасні цінності в умовах модернізації)
Гнилицкая И. С.К вопросу об эпистемологическом статусе истории (До питання про епістемологічний статус історії)
Загурська С. М. Соціально–філософський аналіз владних констант гендеру в історичному контексті
Лавлинский Р.А., Николенко К.В. Креативность как объект экономической деятельности (Креативність як об’єкт економічної діяльності)
Мельник В. В. Проблема взаємодії людини і суспільства в глобалізованому соціумі
Муратова И. А.Управление – творчество – технология: социально–философская экспликация (Управління – творчість – технологія: соціально-філософська експлікація)
Незабитовський Г. В.Особливості стратегічного маневрування в науковій аргументації
Стовпець О. В. Соціально–філософська проблематика охорони інтелектуальної власності в умовах глобального інформаційного обміну
Черниш Т. М. Епістемологічні виміри методологічних підходів до аналізу проблем інформаційного суспільства: теоретико–концептуальний контекст
Бережнюк М. М. Проблема невиражених засновків в аргументації
Дубина О. О. До проблеми визначення поняття постсекулярного
Марусіна О. С. Когнітивна складова мовлення як атрибут комунікації
Матюшина І. І. Комунікативна модель дослідження смислу: методологічні засади та труднощі
Діденко Л. В., Кондрашова–Діденко В. І. Соціальний капітал: філософсько–економічні візії
Лисоколенко Т. В.Игровой характер симулякров (Ігровий характер симулякрів)
Марчук О. Т. Феномени задоволення та страждання в ідейній системі антропології здоров’я східної патристики (Частина I)
Utiuzh I. G., Spytsia N. V.Methodological problems in the philosophy of medicine (Методологічні проблеми філософії медицини)
Чуйкова О. В. Контекстно–залежний та контекстно–незалежний гендерні когнітивні стилі прийняття адаптивних рішень
Мороз Ю. А. Національна традиція біблійних перекладів в Україні
Чорна Л. В. Ідеал як соціокультурнийхронотоп
Вергелес К. М. Культура і релігія в контексті глобалізації
Іванова Н. В. Креатив мислення в стратегіях соціокультурних і методологічних рефлексій
Кушнарьова М. Б. Особливості виникнення та функціонування цехового устрою в італійських містах раннього Ренесансу
Русаков С. С. Нові тенденції молодіжної культури в контексті розвитку креативної індустрії
Соболь Т. В., Туренко В. Е., Ярмоліцька Н. В. Особливості реалізації принципів Болонського процесу в європейських країнах
Сагуйченко В. В.Розбудова мережі вищої освіти у національному і наднаціональному просторі: пошуки відповіді на виклики глобалізації
Бойченко Н. М. Соціальні рівність/нерівність як цінності університетських спільнот
Петренко Н. В. Саморозвиток особистості як філософсько–освітня проблема
Шиндаулова Р.Б. Ноогуманизм в современной философии образования: поиск новой парадигмы развития (Ноогуманізм в сучасній філософії освіти: пошук нової парадигми розвитку)
Коломієць Д. В. Особливості соціалізації особистості у сучасному культурно–освітньому просторі
Калюжна Т. Г. Професійно–педагогічна підготовка майбутнього вчителя: аксіологічний підхід
Абакумова О. О. Дистанційна освіта у трансформаціях соціального хронотопу
Цзоу Ченчжан. Віртуальний університет як стратегія розвитку вищої освіти в інформаційному суспільстві
Мустафаева Х.Б. Роль детской литературы в развитии азербайджанскогонационального мышления (Роль дитячої літератури у розвитку азербайджанського національного мислення

Політичні науки

Угрин Л. Я. Політика ідентичності: теоретичні засади осмислення
Хомин І. Є. Основні засади формування принципів міжпартійних взаємодій у трансформаційних суспільствах
Вербицька В. В. Функціонування віртуальної дипломатії в умовах становлення глобального інформаційного суспільства: національне та міжнародне регулювання
Вєтринський І. Геополітичні чинники у контексті формування стратегії національного розвитку держави
Граціотова В. І. Індивідуальний мультикультуралізм як модель ефективного мультикультуралізму
Дахній З. В. Імідж та політична репутація держави: сутність та співвідношення понять
Кіндратець О. М. Способи відновлення функціональної здатності політичної системи
Макаренко Л. П. Теоретичні засади аналізу ролі політичної комунікації в сучасній політичній системі
Mammadov R. K. International and domestic legal problems of the fight against trafficking in women (Міжнародні та внутрішньодержавні правові проблеми боротьби з торгівлею жінок)
Шотурма Н. В. Комунікативна політика органів місцевого самоврядування України та Республіки Польща: методологія дослідження
Авксентьєв А. О. «Ефект ототожнення» в українській електоральній практиці
Бабка В. Л. Політика пам’яті в перші роки незалежності України
Висоцький О. Ю., Лук’яненко А. П. Образ України в дзеркалі американських медіа: особливості позитивного та негативного позиціонування
Вонсович О. С. Стратегічний оборонний бюлетень України до 2020 р.: аналітичні оцінки
Гoцуляк В. М. Сучасні реалії та особливості політичного лобізму в Україні
Касьянова М. М. Моделі соціальної адаптації українських мігрантів у країнах Східної Європи кінця ХХ – початку ХХІ ст.
Коваль І. В., Кисляк Л. Н. Вплив громадянського суспільства на модернізаційні процеси в українській церкві
Михальчук С. О.Використання Інтернет–комунікацій у виборчому процесі України: досвід президентської кампанії – 2010
Мігальчан І. Участь Верховної Ради України четвертого скликання в конституційному процесі
Нагорна М. М. Децентралізаційні реформи в Україні як інструмент розвитку місцевої демократії: правові та політичні аспекти
Намазов Х. Ш. Переход от Организации Исламской Конференции к Организации Исламского Сотрудничества как главное обстоятельство интеграции в мусульманском мире (Перехід від Організації Ісламської Конференції до Організації Ісламського Співробітництва як головна обставина інтеграції в мусульманському світі)
Стойко О. М. Групи інтересів у Євросоюзі: між необхідністю та прозорістю
Міфтахов Б. Г. Вплив Європейської політики сусідства на рівень свободи медіа в країнах партнерах
Ясінська А. Ю. До питання політичної довіри французького та польського виборця в контексті проблематики політичної невизначеності
Авер’янов С. В. Формування спільноти безпеки АСЕАН: теоретичний та практичний аспекти
Ладані В. О. Модернізація парламентської виборчої системи Угорщини в умовах демократичного транзиту
Mahmudova O. A. The role of the North Atlantic Treaty Organization in ensuring international peace and security (Роль Організації Північноатлантичного договору в забезпеченні міжнародного миру і безпеки)

Наукове життя

Дерев’янко С. М. Національно-культурне відродження в Галичини в історичних джерелах.Рецензія на книгу : Шологон Л. Джерела з історії національно-культурного руху українців Галичини (1848-1914). – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 460 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Солдатенко В. Ф. Василий Шахрай и его творчество в историографическому дискурсе (Ч. 3)
Пасечник И. Н. Новейшие российские исторические интерпретации государственнических взглядов Павла Скоропадского
Кузнец Т. В. История в журнале «Труды Киевской Духовной Академии»: тематическая направленность публикаций
Юрченко О. А. Думы о море: общая характеристика и способы передачи числовой символики
Козак А. Благотворительность в Украине: к истории становления и развития (Х – первая половина XIX в.)
Свердлык З. М. Особенности оформления архивных дел и хранения документов в органах городского управления Киева конца ХІХ – начала ХХ вв. (на примере Киевской городской думы и управы)
Яцкив О. Я. Формирование, распространение и деятельность Конгрегации сестёр святого Феликса Канталисского на территории Галиции в конце XIX – начале ХХ вв.
Иванченко Л. А. Научный вклад П. М. Дубровского в контексте развития сельскохозяйственного дела в Украине (конец ХIХ – начало ХХ в.)
Луценко М. В. Харьков как мультикультурный центр дворянства слободско–украинской губернии
Кузьмын Р. Я. Украинский студенческий союз: центральный координационный орган студенческих товариществ Галичины в 1909–1914 годах
Магась В. О. Активизация общественности Поднепровской Украины во второй половине 1904 г.
Пыриг М. И. Проблемы становления организованного украинского леворадикального движения в Польше (1919–1923 гг.)
Крамар Ю. В. Культурно–художественная жизнь межвоенного Луцка
Петренко А. А. Религиозно–просветительская программа митрополита Киевского и Галицкого Платона (Городецкого)
Николаева Н. Б. Репрессии НКВД против подозрительных советской власти киевских преподавателей на примере Ефимовича Сергея Илларионовича(1937 г.)
Гай–Ныжнык П. П. Отношение высшего руководства немецкого Рейха к Акту провозглашения возобновления Украинской Державы в 1941 г. и военно–политическая тактика Провода ОУН(р) в 1941–1943 гг.
Кудинова Л. В. Роль советской контрпропаганды в противодействии добровольному выезду населения с оккупированных украинских территорий на работы в Германию
Фазан Н. И. Деятельность Волынского областного института усовершенствования квалификации учителей в 1944–1953 гг.
Яцентий Б. Р. Вклад профессора А. Т. Калачикова в разработку основ повышения плодородия почв Украины в 50–х гг. ХХ в.
Лукьяненко А. В. Большая и малая политика в отражении образовательной прессы УССР времён «оттепели» (1953–1964 годы) (Ч.1)
Ярлыкова А. А. Влияние советской внешней политики на формирование образа «Запада» в печатных СМИ УССР 1953–1964 гг.
Гергель Ю. В. Украинско–ливанское сотрудничество в гуманитарной отрасли (образование, культура, наука) в 1990–х – 2011 годах
Садовник А. В. Исторические корни возникновения Приднестровского конфликта 1989–1992 гг.: Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика в составе УССР 1924–1940 как одна из главных предпосылок конфликта
Василюк О. С. Методика проведения бинарных уроков по украинской литературе и истории Украины у учащихся 8–х классов на тему: «Украинские земли во второй половине XVII века» (по произведению П. Кулиша «Черная Рада»)
Илляшенко Ю. Ю., Лысенко А. И. Освещение отдельных аспектов положения детей в Украине периода развития гражданского общества в отечественной историографии 90–х годов ХХ в. – начала XXI в.
Карпусь Д. О. Историография исследования киевской школы экономической истории М. В. Довнар–Запольского
Михайлюк В. П., Дубровский П. С., Золотарь С. А. Конфликтогенность и конфликтность на общественном уровне в независимой Украине: историографические подходы к проблеме исследования
Кривошея И. И., Якименко Л. Н. Участие ОБСЕ в решении вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве: проблема Нагорного Карабаха (1992–2016) и Донбасса (2014–2016) (на материале электронных изданий)
Бондаренко В. Г. Движение за самостоятельность казаков Дона, Кубани и Терека после Второй мировой войны (1945–1999 гг.)
Верезомская С. Ж. Деятельность Федора Эрнста по исследованию и собиранию творческого наследия художников Г. Гольпейна и Гроте
Апостол М. В. Первая украинская специализированная молочная порода
Исмаилова З. Организация и развитие высшей и средней специальной школы в Нахичеванской АССР (1922–1927 гг.)
Асланов Э. Деятельность Бакинского СНК и его председателя Степана Шаумяна в историографии Азербайджана в годы независимости
Наджиев Э. Р. Демографические проблемы в Сефевидском государстве вызванные болезнями
Алиева–Мамедова Г. Азербайджан в начале XXI века
Керимов Э. Археологическое исследование архитектурных памятников Самухского и Газахского районов

Философские науки

Матвиенко И. С. Проблема нигилизма в европейской культуре (философские взгляды Ф. Ницше)
Скалацкая Е. В. Концепция социального пространства Анри Лефевра: эвристический потенциал по исследованию феномена моды
Астахова Т. Г. Принцип всеединства В. С. Соловьёва в контексте взаимосвязи духовного и телесного
Савицкая И. М., Мельник В. С. Философско–религиозные идеи в творчестве Т. Г. Шевченко
Христокин Г. В. Мистически–поэтическая теология Спиридона Кислякова как особый феномен в истории киевской христианской традиции
Шкиль С. А. Встреча патриарха Кирилла и папы Франциска в политическом и религиозном контекстах
Артюшенко Е. В. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции развития
Бондарь О. В. Трансцендентальное самообоснование субъективности
Гасанов А. Традиционные и современные ценности в условиях модернизации
Гнилицкая И. С. К вопросу об эпистемологическом статусе истории
Загурская С. Н. Социально–философский анализ констант власти гендера в историческом контексте
Лавлинский Р. А., Николенко К. В. Креативность как объект экономической деятельности
Мельник В. В. Проблема взаимодействия человека и общества в глобализированном социуме
Муратова И. А. Управление – творчество – технология: социально–философская экспликация
Незабитовский Г. В. Особенности стратегического маневрирования в научной аргументации
Стовпец А. В. Социально–философская проблематика охраны интеллектуальной собственности в условиях глобального информационного обмена
Черныш Т. Н. Эпистемологические измерения методологических подходов к анализу проблем информационного общества: теоретико–концептуальный контекст
Бережнюк М. Н. Проблема невыраженных посылок в аргументации
Дубына А. А. К проблеме определения понятия постсекулярного
Марусина Е. С. Когнитивная составляющая речи как атрибут коммуникации
Матюшина И. И. Коммуникативная модель исследования смысла: методологические основы и трудности
Диденко Л. В., Кондрашова–Диденко В. И. Социальный капитал: философско–экономические визии
Лисоколенко Т. В. Игровой характер симулякров
Марчук А. Т. Феномены удовольствия и страдания в идейной системе антропологии здоровья восточной патристики (Часть I)
Утюж И. Г., Спица Н. В. Методологические проблемы в философии медицины
Чуйкова Е. В. Контекстно–зависимый и контекстно–независимый гендерные когнитивные стили принятия адаптивных решений
Мороз Ю. А. Национальная традиция библейских переводов в Украине
Черная Л. В. Идеал как социокультурный хронотоп
Вергелес К. Н. Культура и религия в контексте глобализации
Иванова Н. В. Креатив мышления в стратегиях социокультурных и методологических рефлексий
Кушнарева М. Б. Особенности возникновения и функционирования цехового устройства в итальянских городах раннего Ренессанса
Русаков С. С. Новые тенденции молодежной культуры в контексте развития креативной индустрии
Соболь Т. В., Туренко В. Е., Ярмолицкая Н. В. Особенности реализации принципов Болонского процесса в европейских странах
Сагуйченко В. В. Развитие сети высшего образования в национальном и наднациональном пространстве: поиски ответа на вызовы глобализации
Бойченко Н. М. Социальные равенство/неравенство как ценности университетских сообществ
Петренко Н. В. Саморазвитие личности как философско–образовательная проблема
Шиндаулова Р. Б. Ноогуманизм в современной философии образования: поиск новой парадигмы развития
Коломиец Д. В. Особенности социализации личности в современном культурно–образовательном пространстве
Калюжная Т. Г. Профессионально–педагогическая подготовка будущего учителя: аксиологический поход
Абакумова Е. О. Дистанционное образование в трансформациях социального хронотопа
Цзоу Ченчжан. Виртуальный университет как стратегия развития высшего образования в информационном обществе
Мустафаева Х. Б. Роль детской литературы в развитии азербайджанского национального мышления

Политические науки

Угрин Л. Я. Политика идентичности: теоретические основы осмысления
Хомин И. Е. Основные принципы формирования принципов межпартийных взаимодействий в трансформационных обществах
Вербицкая В. В. Функционирование виртуальной дипломатии в условиях становления глобального информационного общества: национальное и международное регулирование
Ветринский И. Геополитические факторы в контексте формирования стратегии национального развития государства
Грациотова В. И. Индивидуальный мультикультурализм как модель эффективного мультикультурализма
Дахний З. В. Имидж и политическая репутация государства: сущность и соотношение понятий
Киндратец Е. Н. Способы восстановления функциональной способности политической системы
Макаренко Л. П. Теоретические основы анализа роли политической коммуникации в современной политической системе
Маммадов Р. К. Международные и внутригосударственные правовые проблемы борьбы с торговлей женщин
Шотурма Н. В. Коммуникативная политика органов местного самоуправления Украины и Республики Польша: методология исследования
Авксентьев А. А. «Эффект отождествления» в украинской электоральной практике
Бабка В. Л. Политика памяти в первые годы независимости Украины
Высоцкий А. Ю., Лукьяненко А. Ф. Образ Украины в зеркале американских медиа: особенности позитивного и негативного позиционирования
Вонсович А. С. Стратегический оборонный бюллетень Украины до 2020 г.: аналитические оценки
Гoцуляк В. М. Современные реалии и особенности политического лоббизма в Украине
Касьянова М. Н. Модели социальной адаптации украинских мигрантов в странах Восточной Европы конца ХХ – начало ХХІ ст.
Коваль И. В., Кисляк Л. Н. Влияние гражданского общества на модернизационные процессы украинской церкви
Михальчук С. А. Использование Интернет–коммуникаций в избирательном процессе Украины: опыт президентской кампании – 2010
Мигальчан И. Участие Верховной Рады Украины четвертого созыва в конституционном процессе
Нагорная М. М. Децентрализационные реформы в Украине как инструмент развития местной демократии: правовые и политические аспекты
Намазов Х. Ш. Переход от Организации Исламской Конференции к Организации Исламского Сотрудничества как главное обстоятельство интеграции в мусульманском мире
Стойко Е. М. Группы интересов в Евросоюзе: между необходимостью и прозрачностью
Мифтахов Б. Г. Влияние Европейской политики соседства на уровень свободы медиа в странах партнерах
Ясинская А. Ю. К вопросу политического доверия французского и польского избирателя в контексте проблематики политической неопределенности
Аверьянов С. В. Формирование сообщества безопасности АСЕАН: теоретический и практический аспекты
Ладани В. А. Модернизация парламентской избирательной системы Венгрии в условиях демократического транзита
Махмудова О. А. Роль Организации Североатлантического договора в обеспечении международного мира и безопасности

Научная жизнь

Деревянко С. М. Национально-культурное возрождение в Галичине в исторических источниках. Рецензия на книгу: Шологон Л. Источники по истории национально-культурного движения украинцев Галичины (1848-1914). – Ивано-Франковск : Симфония форте, 2015. – 460 с.

CONTENT

Historical studiens

Soldatenko V. F. Basil fraudster and his work in historiographic discourse (Р.3)
Pasichnyk I. M. The latest Russian historical interpretations of the state views of Pavlo Skoropadsky
Kuznets T. V. History in the journal «Proceedings of the Kiev Theological Academy»: thematic focus publications
Yurchenko O. O. Duma about the sea: general characteristics and methods of transmission of numerical symbolism
Kozak O. Charity in Ukraine: to the formation and development of the history of (X – the first half of XIX century)
Sverdlyk Z. M. Peculiarities of archive–keeping formation and retention of records at Kyiv municipal government bodies by the end of 19th century – the beginning of 20th (based upon Kyiv city council and administrative board)
Yatskiv O. Ya. Formation, distribution and activities of the Congregation of Sisters of St. Felix Cantalice in Galicia in the late XIX – early XX centuries
Ivanchenko L. A. Scientific heritage P. M. Dubrovsky in context of agricultural research case in Ukraine (late ХІХ – early ХХ centuries)
Lucenko M. V. Kharkov as a multicultural Centre of the nobility of the slobodsko–ukrainian province
Kuzmin R. Ya. Ukrainian student union: the central coordinating agency of Galicia’s student associations in 1909–1914 years
Magas V. O. The Dnieper Ukraine community activization in the second half of 1904
Pyrig M. I. Problems of setting of Ukrainian organized left radical movement in Poland (1919–1923)
Kramar Y. V. Cultural and art life of interwar Lutsk
Petrenko A. A. The religious and education program of the metropolitan of Kyiv and Galician Platon (Horodetskyi)
Nikolaeva N. B. Repressions against suspicious for the NKVD and Soviet power Kiev lecturers on the example of Yefymovych Sergei Іllaryonovych (1937)
Hai–Nyzhnyk P. P. The attitude of senior management of the German Reich to the Act of the Ukrainian state in 1941 and the military–political tactics of the OUN(r) in 1941–1943
Kudinova L. V. The role of the Soviet counter–propaganda to counter the voluntary departure of Ukrainian population from the occupied territories to work in Germany
Fazan M. I. Activities of the Volyn Regional Institute of improving qualification of teachers in the 1944–1953
Yatsentiy B. R. The contribution of Professor O. T. Kalachykova in development basis of increase fertility of soils in the 50’s XX century
Lukyanenko О. V. Big and small politics in the display of the educational of the Ukrainian SSR of the «thaw» period (1953–1964) (P.1)
Yarlykova O. A. Influence of Soviet foreign policy on the formation of the image of the «West» in print media of the Ukrainian SSR 1953–1964 years
Gergel Yu. V. Ukrainian–Lebanese cooperation in the humanitarian sphere (education, culture, science) in 1990’s – 2011
Sadovnik O. V. The historical roots of the emergence of Transnistrian conflict 1989–1992 years: Moldavian Autonomous Soviet Socialist Republic as a part of the USSR in 1924–1940 as one of the main prerequisites for conflict
Vasylyuk O. S. The methodology of the binary classes in Ukrainian literature and the history of the Ukrainian students 8th grade on «Ukrainian lands in the second half of the XVII century» (according to the product P. Kulish «Black Board»)
Illyashenko Yu. Yu., Lysenko A. I. Coverage of certain aspects of the situation of children in Ukraine period of civil society in the national historiography 90–s of XX th century – beginning of XXI century
Karpus’ D. O. Historiography of the investigation of Kyievan economic history M. V. Dovnar–Zapolsky
Mykhailiuk V. P., Dubrovskii P. S., Zolotar S. A. Conflict potential and conflict at the societal level in modern Ukraine: historiographical approaches to the research problem
Kryvosheia I. I., Iakimenko L. M. The participation of the OSCE in resolving the armed conflicts in the post–soviet territories: the problem of Nagorno–Karabakh (1992–2016) and Donbas (2014–2016) (based on electronic mass media)
Bondarenko V. G. Independence movement Cossacks of the Don, Kuban and Terek after the Second World War (1945–1999 years)
Verezomska S. G. Phedor Ernst’s activities on research and purchasing artistic heritage of Н. Hollpein and Grote
Apostol M. V. The first Ukrainian specialized dairy breed
Ismailova Z. Organization and development of higher and secondary special school in Nakhchivan Autonomous Republic (1922–1927)
Aslanov E. Activity of Baku Commune and its chairman Stepan Shaumyan in Azerbaijan historiography in the years of independence
Najiyev E. R. The demographic problems created by disease in Safavid state
Aliyeva–Mamedova G. Azerbaijan at the beginning of the XXI century
Kerimov E. Archaeological research landmarks Samukh and Gazakh region

Philosophicаl sciences

Matviienko I. S. The problem of nihilism in European culture (philosophical views of Friedrich Nietzsche)
Skalatskaya H. V. The concept of social space by Henri Lefebvre: heuristic potential for the study of the phenomenon of fashion
Astakhova T. G. The principle of unity of V. S. Solovyov in the context of spiritual and physical relationship
Savitska I. M., Mel’nik V. S. Philosophical and religious ideas in of T. G. Shevchenko creativity
Khrystokin G. V. Mystical poetic theology Spyridon Kislyakova as a special phenomenon in the history of Kyivan Christian tradition
Shkil S. О. The meeting Patriarch Kirill and Pope Francis in the political and religious contexts
Artyushenko O. V. Information society: sources, problems, development trends
Bondar O. V. Transcendental self–justification of subjectivity
Hasanov A. Traditional and new values in the conditions of modernization
Hnylytska I. S. To the issue of the epistemological status of the history
Zagurska S. M. Social and philosophical analysis of gender power constants in historical context
Lavlinskiy R. О., Nikolenko K. V. Creativity as a subject of economic activity
Melnik V. V. The problem of interaction between the individual and society in a globalized society
Muratova I. A. Management – creativity – technology: social and philosophical explication
Nezabitovsky G. V. Main features of strategic maneuvering for scientific reasoning
Stovpets O. V. Social–philosophic problematics for the Intellectual property protection in the context of global information exchange
Chernykh T. N. Epistemological dimension of methodological approaches to the analysis of the problems of information society: theoretical–conceptual context
Berezhniuk M. M. The problem of unexpressed premises in Argumentation
Dubyna O. O. To the problem of defining the postsecular notion
Marusina O. S. The cognitive component of speech as an attribute of communication
Matiushyna I. I. Communicative pattern of sense study: the methodological basis and difficulties
Didenko L. V., Kondrashova–Didenko V. I. Social capital: philosophical–and–economic visions
Lysokolenko T. V. Game nature of simulacra
Marchuk O. T. The phenomena of pleasure and suffering in the ideas system of eastern patristic anthropology health (Part 1)
Utiuzh I. G., Spytsia N. V. Methodological problems in the philosophy of medicine
Chujkova E. V. Context–sensitive and context–independent gender когнитивные styles of acceptance of adaptive decisions
Moroz Yu. A. National tradition of Bible translation in Ukraine
Chorna L. V. Ideal as a socio–cultural chronotope
Vergeles K. M. Culture and religion in the context of globalization
Ivanova N. V. Creative thinking in the strategies of sociocultural and methodological reflections
Kushnareva M. B. Characteristics of guild institute formation and activity in early Renaissance Italian cities
Rusakov S. S. New tendencies of youth culture in the context of creative industry development
Sobol T. V., Turenko V. E., Yarmolitzka N. W. Features of the implementation of the principles of the Bologna process in European countries
Sahuichenko V. V. Building a higher education network at the national and supranational level: the search for answers to the challenges of globalization
Boychenko N. M. Social equality/inequality as the values of the university communities
Petrenko N. V. Self–development of individual as philosophical–educational problem
Shindaulova R. B. Noohumanism at the modern philosophy of education: in search of a new paradigm
Kolomiec D. V. Features of socialization in modern cultural and educational space
Kalyuzhny T. G. Professional–pedagogical preparation future teachers: axiological campaign
Abakumova O. O. Distance education in the transformation of social chronotopе
Zou Chengzhang. Virtual university as a strategy of higher education development at informational society
Mustafayeva Kh. B. The role of the children’s literature in the development of national thinking in Azerbaijan

Political sciences

Uhryn L. Y. Identity politics: theoretical foundations for understanding
Khomyn I. Y. Basic principles of forming the principles of inter–party interactions in transitional societies
Verbytska V. V. The operation of virtual diplomacy during the establishment of the global information society: national and international regulation
Vetrinsky I. Geopolitical factors in the context of the formation of the national development strategy of the state
Graciotiva V. I. Individual multiculturalism as a model of effective multiculturalism
Dakhniy Z. V. The image and political reputation of the state: the nature and correlation of the concepts
Kindratets O. M. Ways to restore the functional ability of the political system
Makarenko L. P. Тheoretical foundations analysis role of political communication in modern political system
Mammadov R. K. International and domestic legal problems of the fight against trafficking in women
Shoturma N. V. Communication policy of local authorities in Ukraine and Republic of Poland: research methodology
Avksentiev A. O. «The effect of identification» in the Ukrainian electoral practice
Babka V. L. Politics of memory in the early years of Ukrainian independence
Vysotskyi O. Y., Lukianenko A. P. The image of Ukraine in the mirror of the American media: the features of positive and negative positioning
Vonsovych O. S. Strategic Defense Bulletin of Ukraine up to 2020: analytical assessments
Gotsuliak V. M. Modern realities and peculiarities of political lobbying in Ukraine
Kasianova M. M. Models of social adaptation of Ukrainian migrants in Eastern Europe at the end of XX – beginning of XXI century
Koval I. V., Kyslyak L. N. The influence of the civil society on the modernization processes in the Ukrainian Church
Mykhalchuk S. O. The use of Internet communications in the electoral process of Ukraine: the experience of the presidential campaign – 2010
Migalchan I. Participation of Ukraine Verkhovna Rada of the IV convocation in the constitutional process
Nahorna M. M. Decentralized reforms in Ukraine as an instrument for the development of local democracy: its legal and political aspects
Namazov H. Sh. The transition from the Organization of the Islamic Conference to the Organization of Islamic Cooperation as a major factor in the integration of the Muslim world
Stoyko O. M. The interest groups in the EU: between necessity and transparency
Miftakhov B. G. Impact of the European Neighbourhood Policy to the level of media freedom in the partner countries
Yasinska A. Yu. On the issue of the political credibility of French and Polish voter in the context of political uncertainty
Averianov S. V. Formation of the ASEAN security community: theoretical and practical aspects
Ladani V. O. Modernisation of the parliamentary electoral system in Hungary during democratic transit
Mahmudova O. A. The role of the North Atlantic Treaty Organization in ensuring international peace and security

Scientific life

Derevianko, S. M. National and cultural revival in Galicia in historical sources. Book Review : Shologon L. Sources from history of the national-cultural movement of Ukrainians of Galychyna (1848-1914). – Ivano-Frankivsk : Symphony Forte, 2015. – 460 p.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>