"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2016. Випуск 111 - 2016
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Кір’яков О. Є. Беотійський союз у Священній війні
Кагамлик С. Р. Гомілетичні твори українських православних ієрархів XVII–XVIII ст.
Гончарова Н. О. Стипендії як форма дворянської благодійності в південноукраїнських губерніях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Левченко І. Історичний огляд наукових досягнень членів медичних товариств Півдня України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Мінгазутдінова Г. І. Формування поняття Центральної Азії як стратегічного регіону в ХІХ – ХХ ст. та її історико–географічні характеристики
Мусіяченко О. С. Музично–концертне життя Києва у кінці ХІХ ст. на сторінках газети «Жизнь и искусство»
Чирук С. В. Шлюбність в лютеранських колоніях Південної України ХІХ – початку ХХ ст.
Барановська Н. М. Проблеми та підходи до питань українського державотворення в історико–політичній та культурній спадщині періоду Національної революції 1917 – початку 1918 років
Лаврут О. О. Відлуння Закону «Про зміцнення зв’язку школи із життям і подальший розвиток системи народної освіти в Українській РСР» в Українській РСР: досвід перших років
Чирко Б. В. Структура спеціалізованих органів радянської влади та організація їхньої роботи із запровадження українізації та забезпечення запитів національних меншин України (1920 – початок 1930–х років)
Давидюк Р. П. Українська політична еміграція і розвиток кооперації у Волинському воєводстві (1921–1926 рр.)
Розовик О. Д. Участь ходаків Волині у виборі земельних ділянок для переселення на південь України (1920–ті – початок 1930–х рр.)
Бондаренко В. Г. Ідея «Казакии» в ідеології козаків–націоналістів (1927–1987 рр.)
Карпенко А. А. Документи НТШ у Львові як джерело до дослідження історії публікації «Гуцульщини» Володимира Шухевича
Терновський А. М. Винищувальні батальйони на Дніпропетровщині (осінь 1943 – зима 1944 років)
Марчук О. А. Кількісно–якісний показник педагогічних кадрів в повоєнне двадцятиріччя (1945–1965 рр.)
Лук’яненко О. В. Велика і мала політика у відображенні освітянської преси УРСР доби «відлиги» (1953–1964 роки) (Ч.2)
Красько О. І. Іn memoria: стилістика та емотивність меморіальних спогадів про істориків Харківського університету другої половини ХХ ст.
Гергель Ю. В. Взаємодія України та Сирії у політичній сфері у 1991 – першій половині 2011 рр.
Кругляк Д. М. Дискусії щодо прийняття закону «Про місцеве самоврядування в Україні» (1996–1997 рр.)
Барвінська П. І. Воєнно–історичні музеї та «подолання» минулого у Федеративній Республіці Німеччині (за матеріалами проекту «Репрезентації та функціоналізація історії в Україні та Німеччині. Пам’ять і пам’яткова культура в демократичному суспільстві»)
Бойко Ю. О. Енциклопедія Сучасної України – основний науковий проект Інституту енциклопедичних досліджень НАН України
Корсак Р. В., Фуртій В. В. Розвиток туризму в Україні (початок ХХІ ст.)
Буц М. А. Наукові пошуки академіка В. І. Скока в галузі фармакології
Апостол М. В. Внесок академіка М. В. Зубця в становлення Національної академії аграрних наук України
Муха Д. І. Наукова та трудова діяльність П. О. Христюка в еміграційний період
Калитвянська В. Л. Основні напрямки науково–дослідницької роботи В. Данилова за 1957–1968 рр.
Яцентій Б. Р. Діяльність О. Т. Калачикова як керівника Центральної агрохімічної лабораторії
Вожегова Р. А., Клубук В. В. Значення галузі насінництва в розвитку сільського господарства
Садовнік О. В. Бої за Бендери у червні 1992 року як кульмінація Придністровського збройного конфлікту 1989–1992 рр.
Бака В. О. Розплата із комуністичним минулим в Чехословаччині напередодні прийняття люстраційного законодавства (січень 1990 – жовтень 1991)
Юрова Т. М. Головні убори і взуття та їх роль для військовослужбовців Армії Оборони Ізраїлю в умовах бойових дій ХХІ ст.
Авшарова И. Н. «Культ огня» в веровании азербайджанских племен Энеолита и бронзового века («Культ вогню» в віруванні азербайджанських племен Енеоліту і бронзового століття)
Азимова С. А. Земельная и налоговая политика в период правления Шаха Аббаса II (Земельна і податкова політика в період правління Шаха Аббаса II)
Гулиев Б. Н. К описанию архитектуры Азербайджана в периоды Ильханата (по англоязычной историографии) (До опису архітектури Азербайджану в періоди Ільханату (за англомовною історіографією)

Філософські науки

Воронкова В. Г., Максименюк М. Ю. Саморозгортання організації як складної ієрархічної системи в умовах стохастичності інформаційного суспільства
Бондар О. В. Спекулятивне самообґрунтування суб’єктивності: постановка проблеми
Громова О. В. Феномен одиночества у античных философов (Феномен самотності у античних філософів)
Дзьобань О. П. До питання про сутність суспільного ідеалу
Дубина О. О. До проблеми визначення поняття постсекулярного
Загудаєва О. А. Особливості трьох підходів до моделювання в юридичній аргументації
Загурська С. М. Масова свідомість як засіб утвердження влади
Іванова Н. В. Інтенції творчого мислення в трансформаціях середньовічної метафізики: соціально–філософський аспект
Корсак Ю. К. Ноотермінологія та успішність дій сучасного людства
Кохановська М. Г. Деконструкція як пошук справедливості
Рябека О. Г. Вrеxit у дзеркалі провідних тенденцій глобалізації сучасного планетарного світу
Савицька І. М., Медведенко Л. К. Трансформація свободи як форми обмеженої свідомості в тоталітарному суспільстві
Максюта М. Є., Мала Я. Л. Рецепції ідей громадянського гуманізму у вітчизняній філософії другої половини XIX – першої третини XX століття
Марусіна О. С. Нонкогнітивність конструктивного постмодернізму
Маруховська–Картунова О. О. Логіка та методологічні принципи парадигми трансформації конфліктів
Марчук О. Т. Феномени задоволення та страждання в ідейній системі антропології здоров’я східної патристики (Частина II)
Петриковская Е. С. Проблема человека в свете риторической ситуации (Проблема людини в світлі риторичної ситуації)
Скалацька О. В. Різноманіття дефініцій концепту «мода» в сучасному соціально–філософському знанні
Слюсар В. М. Ненасилля як принцип подолання відкритих форм насилля у період соціальних трансформацій
Стовпець О. В. Інститут інтелектуальної власності у відкритому суспільстві: соціально–філософські аспекти
Тарасюк Л. С. Цілісність особистості у кореляції з екзистенційними вимірами світогляду
Чорна Л. В. Алгоритм зловживання суспільними ідеалами
Вячеславова Е. А. О междисциплинарных моделях в эстетике: риторика текста в изобразительном искусстве (Про міждисциплінарні моделі в естетиці: риторика тексту в образотворчому мистецтві)
Несправа М. В. Руйнування всіх досягнень культури та моралі як сутність зла в умовах суспільства споживачів
Ющенко П. А. Родинно–спадковий, династичний характер влади руських князів Рюриковичів
Джалілова О. М. Поняття символічної генералізації в теорії комунікації за Н. Луманом
Дойчик М. В. Гідність генія у філософській творчості А. Шопенгауера
Карпенко С. Р. Метафора потока и социальная успешность в концепции М. Чиксентмихайи (Метафора потоку і соціальна успішність у концепції М. Чіксентмихайї)
Колотілова Н. А. Діалектика та риторика в творах Ф. Прокоповича
Матвієнко І. С. Державотворчі параметри самовизначення людини у суспільстві та державі (філософські ідеї Жака Марітена)
Платика Е. С. Образ дома в творческом наследии К. Бальмонта (Образ будинку у творчій спадщині К. Бальмонта)
Шкіль С. О. Наративний світ російського православ’я у риториці Олександра Щіпкова
Акберов М. Г. Міркування про вивчення Платонівської спадщини
Богород А. В. Релігієзнавчі аспекти дансо–ритуального термінотворення
Вергелес К. М. Самоідентифікація людини і релігійна культура в просторі сучасної глобалізації
Гончаренко Д. І. Релігієзнавчий аналіз соціально–економічних проблем у Біблії
Грицишин В. П. Соціальна теорія православної теології доби постмодерну
Христокін Г. В. Методологія сучасної православної теології та грецька патристика
Сагуйченко В. В. Культурні смисли і людинотворчий потенціал безперервної освіти
Шиндаулова Р. Б. Ноогуманистический подход в философии образования: теоретико–методологическое обоснование (Ноогуманістичний підхід в філософії освіти: теоретико–методологічне обґрунтування)
Бурак О. С. Метафізичний вимір освіти як вектор формування особистості
Похресник А. К. Філософія освіти про науково–освітні комплекси ХХІ століття
Цзоу Ченчжан. Відкрита освіта та віртуальний університет: соціально–філософський аналіз проблеми
Шевчук О. О. Інформаційне суспільство як чинник трансформації ціннісних засад вищої освіти

Політичні науки

Головка А. А. Взаємодія громадянського суспільства та держави в умовах сучасних інформаційних викликів
Колісніченко Р. М. Глобалістична свідомість в умовах світового демографічного зростання
Сащук Г. М. Інформаційне насильство в сучасному суспільстві
Угрин Л. Я. Ідентичність і безпека: проблеми співвідношення в контексті соціального конструктивізму
Хилько М. І. Пріоритет сталого екобезпечного розвитку
Ціватий В. Г. Новітні тенденції в теорії та практиці європейської зовнішньої політики і дипломатії доби раннього нового часу: історико–інституціональний аспект
Широв М. А. Еволюція концепції держави постійного нейтралітету
Лаврук І. М. Чинники структурної взаємодії у виборчому процесі
Мордовець М. В. Сутність політичної участі: теорія та український контекст
Заславська О. О. Проблема залученості особистості до процесу формування громадянського суспільства: український контекст
Остапець Ю. О. Парламентські вибори в Україні 2012 року: загальнонаціональний та регіональний виміри
Касьянова М. М. Проблеми соціально–психологічної адаптації українських мігрантів у країнах Східної Європи кінця ХХ – початку ХХІ ст.
Заболотна М. Ф. Вплив громадянського суспільства на вибір інтеграційного курсу на прикладі України та Латинської Америки
Вонсович О. С. Варшавський саміт НАТО – 2016: нові підходи щодо забезпечення європейської безпеки
Граціотова В. І. Політична практика мультикультуралізму у Німеччині

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Кирьяков А. Е. Беотийский союз в Священной войне
Кагамлык С. Р. Гомилетические произведения украинских православных иерархов XVII–XVIII ст.
Гончарова Н. А. Стипендии как форма дворянской благотворительности в южноукраинских губерниях во второй половине XIX – начале ХХ вв.
Левченко И. Исторический обзор научных достижений членов медицинских обществ Юга Украины во второй половине XIX – начале ХХ века
Мингазутдинова Г. И. Формирование понятия Центральной Азии как стратегического региона в ХІХ – ХХ вв. и ее историко–географические характеристики
Мусияченко О. С. Музыкально–театральная жизнь Киева в конце ХІХ ст. на страницах газеты «Жизнь и искусство»
Чирук С. В. Брачность в лютеранских колониях Южной Украины XIX – нач. ХХ вв.
Барановская Н. М. Проблемы и подходы к вопросам создания украинского государства в историко–политическом и культурном наследии периода Национальной революции 1917 – начала 1918 годов
Лаврут О. А. Эхо Закона «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в Украинской ССР» в Украинской ССР: опыт первых лет
Чирко Б. В. Структура специализированных органов советской власти и организация их работы по осуществлению украинизации и обеспечению интересов национальных меньшинств Украины (1920 – начало 1930–х годов)
Давидюк Р. П. Украинская политическая эмиграция и развитие кооперации в Волынском воеводстве (1921–1926 гг.)
Розовык О. Д. Участие ходоков Волыни в выборе земельных участков для переселения на юг Украины (1920–е – начало 1930–х гг.)
Бондаренко В. Г. Идея «Казакии» в идеологии казаков–националистов (1927–1987 гг.)
Карпенко А. А. Документы НОШ во Львове как источник к исследованию истории публикации «Гуцульщины» Владимира Шухевича
Терновский А. Н. Истребительные батальоны Днепропетровщины (осень 1943 – зима 1944 гг.)
Марчук Е. А. Количественно–качественный показатель педагогических кадров в послевоенное двадцатилетие (1945–1965 гг.)
Лукьяненко А. В. Большая и малая политика в отражении образовательной прессы УССР времён «оттепели» (1953–1964 годы) (Ч.2)
Красько О. И. Іn memoria: стилистика и эмотивность мемориальных воспоминаний об историках Харьковского университета второй половины ХХ в.
Гергель Ю. В. Взаимодействие Украины и Сирии в политической сфере в 1991 – первой половине 2011 гг.
Кругляк Д. М. Дискуссии относительно принятии закона «О местном самоуправлении в Украине» (1996–1997 гг.)
Барвинская П. И. Военно–исторические музеи и «преодоление прошлого» в Федеративной Республике Германии (по материалам проекта «Репрезентации и функционализация истории в Украине и Германии. Память и памятниковая культура в демократическом обществе»)
Бойко Ю. А. Энциклопедия Современной Украины – основной научный проект Института энциклопедических исследований НАН Украины
Корсак Р. В., Фуртий В. В. Развитие туризма в Украине (начало ХХІ в.)
Буц М. А. Научные поиски академика В. И. Скока в области фармакологии
Апостол М. В. Вклад академика М. В. Зубца в становление Национальной академии аграрных наук Украины
Муха Д. И. Научная и трудовая деятельность П. А. Христюка в эмиграционный период
Калитвянская В. Л. Основные направления научно–исследовательской работы В. Данилова за 1957–1968 гг.
Яцентий Б. Р. Деятельность А. Т. Калачикова как руководителя Центральной агрохимической лаборатории
Вожегова Р. А., Клубук В. В. Значение отрасли семеноводства в развитии сельского хозяйства
Садовник А. В. Бои за Бендеры в июне 1992 года как кульминация Приднестровского вооруженного конфликта 1989–1992 гг.
Бака В. А. Расплата с коммунистическим прошлым в Чехословакии накануне принятия люстрационного законодательства (январь 1990 – октябрь 1991)
Юрова Т. Н. Головные уборы и обувь и их роль для военнослужащих Армии Обороны Израиля в условиях боевых действий XXI века
Авшарова И. Н. «Культ огня» в веровании азербайджанских племен Энеолита и бронзового века
Азимова С. А. Земельная и налоговая политика в период правления Шаха Аббаса II
Гулиев Б. Н. К описанию архитектуры Азербайджана в периоды Ильханата (по англоязычной историографии)

Философские науки

Воронкова В. Г., Максименюк М. Ю. Саморазворачивание организации как сложной иерархической системы в условиях стохастичности информационного общества
Бондарь О. В. Спекулятивное самообоснование субъективности: постановка проблемы
Громова О. В. Феномен одиночества у античных философов
Дзебань А. П. К вопросу о сущности общественного идеала
Дубына А. А. К проблеме определения понятия постсекулярного
Загудаева О. А. Особенности трех подходов к моделированию в юридической аргументации
Загурская С. М. Массовое сознание как средство утверждения власти
Иванова Н. В. Интенции творческого мышления в трансформациях средневековой метафизики: социально–философский аспект
Корсак Ю. К. Ноотерминология и успешность действий современного человечества
Кохановская М. Г. Деконструкция как поиск истины
Рябека О. Г. Brexit в зеркале ведущих тенденций глобализации современного планетарного мира
Савицкая И. М., Медведенко Л. К. Трансформация свободы как формы ограниченного сознания в тоталитарном обществе
Максюта Н. Е., Малая Я. Л. Рецепции идей гражданского гуманизма в отечественной философии второй половины XIX – первой трети XX века
Марусина Е. С. Нонкогнитивность конструктивного постмодернизма
Маруховская–Картунова О. О. Логика и методологические принципы парадигмы трансформации конфликтов
Марчук А. Т. Феномены удовольствия и страдания в идейной системе антропологии здоровья восточной патристики (Часть ІІ)
Петриковская Е. С. Проблема человека в свете риторической ситуации
Скалацкая Е. В. Многообразие дефиниций концепта «мода» в современном социально–философском знании
Слюсар В. Н. Ненасилие как принцип преодоления открытых форм насилия в период социальных трансформаций
Стовпец А. В. Институт интеллектуальной собственности в открытом обществе: социально–философские аспекты
Тарасюк Л. С. Целостность личности в корреляции с экзистенциальными типами мировоззрения
Черная Л. В. Алгоритм злоупотребления общественными идеалами
Вячеславова Е. А. О междисциплинарных моделях в эстетике: риторика текста в изобразительном искусстве
Несправа Н. В. Разрушение всех достижений культуры и морали как сущность зла в условиях общества потребителей
Ющенко П. А. Семейно–наследственный, династический характер власти русских князей Рюриковичей
Джалилова А. Н. Понятие символической генерализации в теории коммуникации за Н. Луманом
Дойчик М. В. Достоинство гения в философском творчестве А. Шопенгауэра
Карпенко С. Р. Метафора потока и социальная успешность в концепции М. Чиксентмихайи
Колотилова Н. А. Диалектика и риторика в работах Ф. Прокоповича
Матвиенко И. С. Государственно образующие параметры самоопределения человека в обществе и государстве (философские идеи Жака Маритена)
Платика Е. С. Образ дома в творческом наследии К. Бальмонта
Шкиль С. А. Нарративный мир русского православия в риторике Александра Щипкова
Акберов М. Г. Соображения об изучении Платоновского наследия
Богород А. В. Религиоведческие аспекты дансо–ритуального терминоформирования
Вергелес К. Н. Самоидентификация человека и религиозная культура в пространстве современной глобализации
Гончаренко Д. И. Религиведчиский анализ социально–экономических проблем в Библии
Грицишин В. П. Социальная теория православной теологии эпохи постмодерна
Христокин Г. В. Религиоведческий анализ методологии современного православного богословия и греческая патристика
Сагуйченко В. В. Культурные смыслы и человекотворческий потенциал непрерывного образования
Шиндаулова Р. Б. Ноогуманистический подход в философии образования: теоретико–методологическое обоснование
Бурак О. С. Метафизическое измерение образования как фактор формирования личности
Похресник А. К. Философия образования о научно–образовательных комплексах ХХІ века
Цзоу Ченчжан. Открытое образование и виртуальный университет: социально–философский анализ проблемы
Шевчук А. О. Информационное общество как фактор трансформации ценностных основ высшего образования

Политические науки

Головка А. А. Взаимодействие гражданского общества и государства в условиях современных информационных вызовов
Колесниченко Р. Н. Глобалистическое сознание в условиях мирового демографического роста
Сащук Г. Н. Информационное насилие в современном обществе
Угрин Л. Я. Идентичность и безопасность: проблемы соотношения в контексте социального конструктивизма
Хилько Н. И. Приоритет устойчивого экобезопасного развития
Циватый В. Г. Новейшие тенденции в теории и практике европейской внешней политики и дипломатии эпохи раннего Нового времени: историко–институциональный аспект
Широв М. А. Эволюция концепции государства постоянного нейтралитета
Лаврук И. Н. Факторы структурного взаимодействия в выборном процессе
Мордовець М. В. Сущность политического участия: теория и украинский контекст
Заславская О. А. Проблема вовлеченности личности в процесс формирования гражданского общества: украинский контекст
Остапец Ю. А. Парламентские выборы 2012 года в Украине: общенациональное и региональное измерение
Касьянова М. Н. Проблемы социально–психологической адаптации украинских мигрантов в странах Восточной Европы конца ХХ – начало ХХІ ст.
Заболотная М. Ф. Влияние гражданского общества на выбор интеграционного курса: на примере Украины и Латинской Америки
Вонсович А. С. Варшавский саммит НАТО – 2016: новые подходы по обеспечению европейской безопасности
Грациотова В. И. Политическая практика мультикультурализма в Германии

CONTENT

Historical studiens

Kiriakov А. E. The Beotian Leage in Sacred War
Kagamlyk S. R. Homiletical works of Ukrainian Orthodox hierarchs of XVII–XVIII centuries
Goncharova N. A. Scholarships as form of the noble charity in the Southern Ukrainian provinces in the second half of the XIX – early XX century
Levchenko I. Historical review of the scientific achievements of members of the medical societies of the South of Ukraine in the second half of XIX – early XX century
Mingazutdinova G. I. Defining Central Asia as a strategic region in XIX – XX centuries and its historic and geographical characteristics
Musiiachenko O. S. Musical and theatrical life of Kyiv at the end of the XIXth century on the pages of newspaper «Life and Art»
Czyruk S. V. Marriages at the Lutherans colonies in Southern Ukraine XIX – beg. XX cen
Baranovska N. M. Problems and approaches related to issues of the Ukrainian state building in historical, political and cultural heritage during National Revolution in 1917, beginning of 1918
Lavrut O. A. Echo law «On strengthening the link with school life and further development of the education system in the Ukrainian SSR»: First Experience years
Chyrko B. V. Structure of the Soviet Power’s Specialized Bodies and Organization of Their Work on Implementing the Ukrainianization and Meeting the Ukraine’s National Minorities’ Needs (1920 – early 1930s)
Davydjuk R. P. Ukrainian political emigration and the development of cooperation in Volyn Voivodeship (1921–1926)
Rozovyk O. D. The participation Volyn’s goers in the selection of land for resettlement in South Ukraine (1920s – early 1930s)
Bondarenko V. G. Idea «Kazakija» in the ideology of nationalist Cossacks (1927–1987 years)
Karpenko A. A. The Shevchenko Scientific Society’s documents in Lviv as the source of investigation of history of Volodymyr Shukhevych’s publication «Hutsulshchyna»
Ternovskyi A. M. Destructives battalions of Dnipropetrovs’k region (Fall–Winter 1943–1944 years)
Marchuk O. A. A quantitative and quality index of pedagogical shots is in the post–war twenty years (1945–1965)
Lukyanenko О. V. Big and small politics in the display of the educational of the Ukrainian SSR of the «thaw» period (1953–1964) (P.2)
Krasko O. I. In memoria: style and emotiveness of commemorative memories of Kharkiv University’s historians of the second half of the twentieth century
Gergel Yu. V. Cooperation between Ukraine and Syria in the political sphere in 1991 – first half of 2011
Kruhliak D. M. Discussions about the law «On Local Self–Government in Ukraine» (1996–1997)
Barvinska P. І. Military history museums and «overcome» the past in Federal Republic of Germany (based on the project «Representation and functionalization of history in Ukraine and Germany. Memory and monuments culture in a democratic society»)
Boiko Ju. О. Encyclopedia of Modern Ukraine – the fundamental scientific project of the Institute of Encyclopedic Research of The National Academy of Sciences of Ukraine
Korsak R. V., Furtiy V. V. Tourism development in Ukraine (the beginning of the XXI century)
Buts M. A. Scientific searches of Academician V. I. Skok in pharmacology
Apostol M. V. The contribution of academician M. V. Zubets to the forming of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
Mukha D. I. The scientific work and activities of P. O. Hrystyuk in the period of emigration
Kalitvyanskaya V. L. Main areas of research V. Danilov for the 1957–1968
Yatsentiy B. R. The Activity of O. T. Kalachykov as Head of the Central Agrochemical Laboratory
Vozhehova R. A., Klubuk V. V. The value of seed sector in agricultural development
Sadovnik O. V. Fighting for Bender in June 1992 as the culmination of the Transnistrian armed conflict in 1989–1992
Baka V. O. Retribution with the communist past in Czechoslovakia before the adoption of the lustration law (January 1990 – October 1991)
Yurova T. M. Hats and shoes and their role in the Israel Defense Army servicemen in terms of fighting the XXI century
Avsharova I. N. «The cult of fire» in the beliefs of Azerbaijani tribes of the Chalcolithic and Bronze Age
Asimova S. A. Land and tax policy during the reign of Shah Abbas II
Guliyev B. N. The description of the Architecture of Azerbaijan in the Ilkhanate period (on the basis of the English–language historiography)

Philosophicаl sciences

Voronkova V.G., Maksimenyuk M. Yu. Self–extracting organization as a complex hierarchical system in conditions of information society stohastičnosti
Bondar O. V. Speculative self–justification of subjectivity: survey of a problem
Gromova O. V. The loneliness phenomenon by ancient philosophers
Dzоban O. P. To the question about the essence of the social ideal
Dubyna O. O. To the problem of defining the postsecular notion
Zahudaieva O. A. Features of three approaches to modeling in legal argumentation
Zagurska S. M. The mass consciousness as a way of authority establishing
Ivanova N. V. Intentions of creative thinking inthe transformation of medieval metaphysics: socio–philosophical aspect
Korsak Yu. K. Nooterminology and successful activity of modern mankind
Kokhanovska M. G. Deconstruction as the process of findingthe truth
Ryabeka O. G. Brexit in the light of major globalization trends of the modern planetary world
Savitska I. M., Medvedenko L. K. Transformation of freedom as forms of the limited of consciousness in a totalitarian society
Maksuta M. E., Mala Y. L. Reception ideas of civil humanism in Russian philosophy of the second half of the 19th – the first third of the 20th century
Marusina O. S. Noncognitiveness of constructive postmodernism
Maruchovska–Kartunova О. О. Logic and methodological principles of conflicts transformation paradigm
Marchuk O. T. The phenomena of pleasure and suffering in the ideas system of eastern patristic anthropology health (Part П)
Petrykivska O. S. The problem of man in the light of the rhetorical situation
Skalatskaya H. V. The variety of definitions of the concept of «fashion» in today’s socio-philosophical knowledge
Slyusar V. M. Non–violence as a principle of overcoming public forms of violence in the period of social transformation
Stovpets O. V. Intellectual property institution in the open society: social–philosophic aspects
Tarasyuk L. S. Integrity of personality in correlation with existential types of worldview
Chorna L. V. The algorithm of social ideals misuse
Vyacheslavova О. A. About interdisciplinary models in aesthetics: rhetoric of text in fine art
Nesprava M. V. The destruction of allachievementsof culture and moralityas the essence ofevil in termsof a society of consumers
Yushchenko P. A. Familiar–hereditary, dynastic nature of power Russian Riurikids princes
Dzhalilova O. M. The concept of symbolic generalization in communication theory by N. Luhmann
Doichyk M. V. Dignity of genius in A. Schopenhauer’s philosophical works
Karpenko S. R. A metaphor of flow and social success in conception of MihalyCsikszentmihalyi
Kolotilova N. A. The dialectic and rhetoric in the works of F. Prokopovich
Matviienko I. S. State forming parameters of human self–determination in society and the state (philosophical ideas of Jacques Maritain)
Platyka E. S. The image of home in K. Balmont’s creative heritage
Shkil S. О. Narrative world of the Russian Orthodox Church in the rhetoric of Alexander Schipkov
Akberov M. H. Assumptions on learning Plato’s heritage
Bogorod A. V. Religious aspects of the ritual dance terminology
Vergeles K. M. Identity of human and religious culture in the space of contemporary globalization
Goncharenko D. I. Religious analysis of socio–economic problem in the Bible
Grytsyshyn V. P. Social theory of the Orthodox theology of postmodern era
Khrystokin G. V. The methodology of modern Orthodox theology and patristic Greek
Sahuichenko V. V. Cultural essence and creative potential for individuals of continuous education
Shindaulova R. B. Noohumanistic approach at philosophy of education: theoretical and methodological substantiation
Burak O. S. The metaphysical dimension of education as a factor in the formation of personality
Pokhresnyk A. K. Philosophy of education on scientific and educational complexes of the XXIst century
Zou Ch. Open education and virtual university: the social–philosophical analysis of the problem
Shevchuk A. O. The Information Society as a factor of the transformation of value bases of higher education

Political sciences

Holovka A. A. Interaction between civil society and state in terms modern information challenges
Kolisnichenko R. M. Globalistion consciousness in conditions of the global population growth
Saschuk G. M. News of violence in modern society
Uhryn L. Y. Identity and security: correlation issues in the context of social constructivism
Khylko M. I. Ecosafety sustainable development priority
Tsivatyi V. G. The latest trends in the theory and practice of European foreign policy and diplomacy of the era of the early Modern period: historical and institutional aspects
Shirov M. A. Evolution of the concept of state permanent neutrality
Lavruk I. М. The structural factors of interaction in electoral process
Mordovets M. V. The essence of political participation: theory and Ukrainian context
Zaslavska O. O. The problem of individual’s involvement in the process of formation of civil society: Ukrainian context
Ostapets Iu. O. Parliamentary elections of Ukraine in 2012: nationwide and regional dimensions
Kasianova M. M. Problems of socio–psychological adaptation of Ukrainian migrants in Eastern Europe at the end of XX – beginning of XXI century
Zabolotna M. F. The influence of civil society on integration course choice: the experience of Ukraine and Latin America
Vonsovych O. S. Warsaw summit of NATO – 2016: new approaches to ensure European security
Graciotiva V. I. The historical path towards multiculturalism in Germany
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>