"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2016. Випуск 112 - 2016
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Водько В. И. Лист Прокла Константинопольського до Домна Антиохійського як історичне джерело (Лист Прокла Константинопольського до Домна Антиохійського як історичне джерел)
Кагамлик С. Р. Доброчинна діяльність українських православних архієреїв ранньомодерного часу
Кочергін І. О. Дворянський рід Карпових в історії Катеринославщини
Могильний Л. П. Степан Дівович і значення його твору «Разговор Великороссии с Малороссией…» у становленні автономістського руху
Баклашова Т. М. Визначення змісту викладання історії Української революції 1917–1921 рр. у вищій школі як фактор формування історичної пам’яті
Розовик О. Д. Проведення землевпорядкувальних робіт для переселенців у південних округах УСРР (1920–ті рр.)
Трубчанінов С. В. Початок діяльності Постійної комісії для складання історично–географічного словника української землі (1919–1920 рр.)
Непіпенко Л. П. Політична культура українського суспільства періоду НЕПу крізь призму політичного анекдоту
Чирко Б. В. Репресивна політика радянської влади щодо німецької етнічної групи України в умовах сталінського тоталітарного режиму (1920–ті – 1930–ті роки)
Карпенко А. А. Особливості висвітлення календарної обрядовості, народних вірувань та знань гуцулів у праці В. Шухевича (за матеріалами аналізу карпатознавчих досліджень українських етнологів
Гай–Нижник П. П. Організація та повноваження місцевих органів урядування відновленої Української Держави після проголошення акта 30 червня 1941 року
Куриляк О. В. Нормативно–правова база радянських військових мобілізацій в Західній Україні в роки Другої світової війни
Проценко Є. О. Кінофікація Донбасу в 1943–1945 рр.
Фазан М. І. Відновлення діяльності Луцького учительського інституту в 1946–1953 рр.
Лук’яненко О. В. Просторово–часові виміри повсякдення педінститутів УРСР доби «відлиги» (1953–1964 роки) (Ч.1)
Сморжевська О. О. Постмодерна проза як історичне джерело (на прикладі «армійських оповідань» Юрія Андруховича та його романів «Рекреації», «Московіада» і «Таємниця»)
Зан М. П. Неорусинство на Закарпатті в динаміці трансформацій патрон–клієнтних відносин і геополітичних пріоритетів
Апостол М. В. Вплив класиків зоотехнічної науки на становлення М. В. Зубця як вченого–селекціонера в галузі тваринництва
Артимишин П. І. Політика «рівновіддалення» олігархів у Росії: реакція української публіцистики
Банах В. М. Питання культурної спадщини в контексті нової музеології
Буковський І. В. Сучасні проблеми управління охороною культурної та історичної спадщини України
Черкас Т. Політичне і гуманітарне співробітництво України та Німеччини (1991–2010 рр.)
Чапля С. В. Нормативно–правове регулювання політичного устрою ДНР

Філософські науки

Куцепал С. В. Політичний міф: версія Ролана Барта
Герасименко Д. Г. Вплив ідеології на становлення демократії: від проекту до реальності (внесок Е. Левінаса)
Джалілова О. М. Соціально–філософський аналіз поняття комунікація в теорії суспільства Н. Лумана
Коцюба М. П. Досвід етичного та «анонімне існування» (на матеріалах філософії Еманюеля Левінаса)
Макарова А. О. Детермінованість вибору: свобода чи щастя (на матеріалах творів «Екзистенціалізм – це гуманізм» та «Нудота» Ж.–П. Сартра)
Мірошниченко Д. Осмислення місії університету в ХХ столітті (критика моделі вищої освіти Х. Ортега–і–Гассета)
Мороз О. В. Філософські мотиви епістолярію Юліуша Словацького
Вергелес К. М. В. Несмєлов і М. Тарєєв як представники академічної православної антропології
Родян М. В. Григорий Сковорода и другие в интерпретации В. Эрна (Григорій Сковорода та інші в інтерпретації В. Ерна)
Христокін Г. В. Оцінка античної філософії в теології Григорія Назіанзіна
Шалашна Н. М. Цивілізаційні ідеї в філософських поглядах Ф. Прокоповича та С. Яворського
Яремко І. В. Сильна програма в соціології знання Д. Блура
Бойченко М. І. Нові підходи до визначення і вирішення завдань соціальної філософії
Лісіцин В. В. Формування патріотизму через визначення проявів історичної несправедливості: соціально–філософський аспект
Вашкевич В. М. Складові сучасної наукової картини світу
Малишена Ю. О. Соціальна епістемологія у філософській традиції
Мищенко В. И. Духовный облик ученого в парадигмальной науке (Духовне обличчя вченого у парадігмальній науці)
Полівода А. А. Традиція та упередження у філософській герменевтиці
Білоус А. О. Особливості формування та реалізація полідискурсивності Інтернет Дискурсу
Гайдамачук О. В. Чи є нейрофізіологічні підстави для граматологічного «конфлікту» інтонації – артикуляції?
Кравченко О. І. Секуляризація матеріальної і духовної культури міста в індустріальну Епоху
Кузьоменська Л. Г. Розуміння як соціокультурний феномен
Гончарова О. О. Селекторний колапс українського суспільства як системна помилка вітчизняних соціальних трансформацій
Діденко Л. В., Кондрашова–Діденко В. І. Культуро–чинник сучасного трансформування країнової економіки: філософсько–економічна візія
Ревін Ф. Г. Модуси колективної діяльності в сучасному аналітичному дискурсі: соціально–філософський аналіз
Слубська А. Я. Українська модель громадянської релігії
Цвібель А. О. Особливості методологічних принципів прагматизму
Чорна Л. В. Ідеал як передбачення майбутнього
Шиндаулова Р. Б. Историко–философский анализ генезиса идей ноогуманизма (Історико–філософський аналіз генезису ідей ноогуманізму)
Шкіль С. О. Проекти модернізації російського православ’я
Якуша П. О. Феноменологія як зустрічний погляд на онтологію
Ярошовець Т. І. Соціопрагматика культурних практик сакрального
Аветисян А. І. Мапа візуальних студій: основні принципи дослідження
Балута Т. П. Глобалізація вищої освіти в сучасному соціально–культурному аспекті: проблеми і перспективи
Бульвінська О. І. Комунікативна освіта: досвід університетів США і Європи
Литвинюк Л. В. Біографізація української освіти: концептуалізація дослідження
Похресник А. К. Філософія розвитку фахової підготовки молоді в умовах сучасної суспільної еволюції
Поліщук Н. В. Філософсько–освітній і педагогічний аспекти формування антропокосмічно–духовної картини світу у молоді в умовах інформаційно–високотехнологічного науково–технічного прогресу
Халамендик В. Б. Вальдорфська педагогіка: соціально-філософські аспекти

Політичні науки

Кирилюк Ф. М., Мельник В. М. Скіфо–сарматський міф крізь призму політичної антропології і лінгвокультурології
Заславська О. О. Паблік рілейшнз як комунікативна складова процесу державного управління
Колісніченко Р. М. Глобалізація і демографічні ознаки глобалістичної свідомості
Мазурець Ю. О. Енергетичний концепт сучасних міжнародних відносин: понятійно–категоріальні характеристики та концептуальні підходи
Міщенко А. Б. Демократична легітимність: поняття, засоби, протиріччя
Приходько С. М. Механізми легітимації влади в умовах електронної демократії
Прошин Д. В. «Нобелевская премия для террористов»: политическая близорукость, смена парадигмы или компромисс? («Нобелевська премія для терористів»: політична короткозорість, зміна парадигми чи компроміс?)
Римаренко С. Ю., Гринчук М. С. Роль міжнародних організацій у вирішенні глобальних проблем
Русанова М. І. «Фрітрейдерський імперіалізм» Нейла Фергюсона
Береза В. О. Політична освіта в сучасному українському суспільстві
Ісхакова Н. Г. Завдання політичної освіти студентів у вищих навчальних закладах України
Касьянова М. М. Ставлення Республіки Молдова до мігрантів із України
Клюєв К. Г. Державні форми впливу на конфліктні ситуації в сучасних політичних процесах
Васильчук Є., Гринчук М. С. Трансформація політики США як результат еволюції засобів масової інформації
Гаспарян А. Л. Вплив міграційних проблем на безпекову політику ФРН
Граціотова В. І. Радикалізація Європи: збільшення популярності правих радикалів у Франції та Німеччині
Гринчук М. С. Цифрова дипломатія США
Вонсович О. С. Спроба воєнного перевороту в Туреччині: роль Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки
Ясінська А. Ю. Електронна демократія, соціальні та традиційні медіа як механізми управління свідомістю виборців (на прикладі Франції та Польщі)
Матійчик А. В. Інституціонально-правові умови формування та розвитку громадянського суспільства в сучасній Україні

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Водько В. И. Письмо Прокла Константинопольского к Домну Антиохийскому как исторический источник
Кагамлык С. Р. Благотворительная деятельность украинских православных архиереев раннемодерного времени
Кочергин И. А. Дворянский род Карповых в истории Екатеринославщины
Могильный Л. П. Степан Дивович и значение его произведения «Разговор Великороссии с Малороссией...» в становлении автономистского движения
Баклашова Т. М. Определение содержания преподавания истории Украинской революции 1917–1921 гг. в высшей школе как фактор формирования исторической памяти
Розовык О. Д. Проведение землеустроительных работ для переселенцев в южных округах УССР (1920–е гг.)
Трубчанинов С. В. Начало деятельности Постоянной комиссии для составления историко–географического словаря украинской земли (1919–1920 гг.)
Непипенко Л. П. Политическая культура украинского общества периода НЭПа через призму политического анекдота
Чирко Б. В. Репрессивная политика советской власти в отношении немецкой этнической группы Украины в условиях сталинского тоталитарного режима (1920–е – 1930–е годы)
Карпенко А. А. Особенности освещения календарной обрядности, народных верований и знаний гуцулов в труде В. Шухевича (по материалам анализа карпатознавчих работ украинских этнологов)
Гай–Ныжнык П. П. Организация и полномочия местных органов правления возобновлённой Украинской Державы после провозглашения акта 30 июня 1941 года
Куриляк А. В. Нормативно–правовая база советских военных мобилизаций в Западной Украине в годы Второй мировой войны
Проценко Е. А. Кинофикация Донбасса в 1943–1945 гг.
Фазан Н. И. Возобновление деятельности Луцкого учительского института в 1946–1953 гг.
Лукьяненко А. В. Пространственно–временное измерение повседневности пединститутов УССР времён «оттепели» (1953–1964 годы) (Ч.1)
Сморжевская О. А. Постмодерная проза как исторический источник (на примере «армейских рассказов» Юрия Андруховича и его романов «Рекреации», «Московиада» и «Тайна»)
Зан М. П. Неорусинство на Закарпатье в динамике трансформаций патрон–клиентских отношений и геополитических приоритетов
Апостол М. В. Влияние классиков зоотехнической науки на становление М. В. Зубца как ученого–селекционера в отрасли животноводства
Артимишин П. И. Политика «равноудаления» олигархов в России: реакция украинской публицистики
Банах В. М. Вопросы культурного наследия в контексте новой музеологии
Буковский И. В. Современные проблемы управления охраной культурного и исторического наследия Украины
Черкасс Т. Политическое и гуманитарное сотрудничество Украины и Германии (1991–2010 гг.)
Чапля С. В. Нормативно–правовое регулирование политического устройства «ДНР»

Философские науки

Куцепал С. В. Политический миф: версия Ролана Барта
Герасименко Д. Г. Влияние идеологии на становление демократии: от проекта к реальности (вклад Э. Левинаса)
Джалилова А. Н. Социально–философский анализ понятия коммуникации в теории общества Н. Лумана
Коцюба М. П. Опыт этического и «анонимное существование» (на материалах философии Эммануэля Левинаса)
Макарова А. А. Детерминированность выбора: свобода или счастье (на материалах произведений «Экзистенциализм – это гуманизм» и «Тошнота» Ж.–П. Сартра)
Мирошниченко Д. Осмысление миссии университета в ХХ веке (критика модели высшего образования Х. Ортега–и–Гассета)
Мороз Е. В. Философские мотивы эпистолярного наследия Юлиуша Словацкого
Вергелес К. Н. В. Несмелов и М. Тареев как представители академической православной антропологии
Родян М. В. Григорий Сковорода и другие в интерпретации В. Эрна
Христокин Г. В. Оценка античной философии в теологии Григория Низианзина
Шалашная Н. Н. Цивилизационные идеи в философских взглядах Ф. Прокоповича и С. Яворского
Яремко И. В. Сильная программа в социологии знания Д. Блура
Бойченко М. И. Новые подходы к определению и решению задач социальной философии
Лисицын В. В. Формирование патриотизма посредством выявления исторической несправедливости: социально–философский аспект
Вашкевич В. Н. Составляющие современной научной картины мира
Малышена Ю. О. Социальная эпистемология в философской традиции
Мищенко В. И. Духовный облик ученого в парадигмальной науке
Поливода А. А. Традиция и предубеждение в философской герменевтике
Белоус А. А. Особенности формирования и реализация полидискурсивности Интернет–дискурса
Гайдамачук О. В. Есть ли нейрофизиологические основания для грамматологического «конфликта» интонации – артикуляции?
Кравченко О. И. Секуляризация материальной и духовной культуры города в индустриальную эпоху
Кузьоменская Л. Г. Понимание как социокультурный феномен
Гончарова Е. А. Селекторный коллапс украинского общества как системная ошибка отечественных социальных трансформаций
Диденко Л. В., Кондрашова–Диденко В. И. Культуро–фактор современного трансформирования экономики страны: философско–экономическая визия
Ревин Ф. Г. Модусы коллективной деятельности в современном аналитическом дискурсе: социально–философский анализ
Слубская А. Я. Украинская модель гражданской религии
Цвибель А. А. Особенности методологических принципов прагматизма
Черная Л. В. Идеал как предсказание будущего
Шиндаулова Р. Б. Историко–философский анализ генезиса идей ноогуманизма
Шкиль С. А. Проекты модернизации российского православия
Якуша П. А. Феноменология как встречный взгляд на онтологию
Ярошовец Т. И. Социопрагматика культурных практик сакрального
Аветисян А. И. Карта визуальных исследований: основные принципы изучения
Балута Т. П. Глобализация высшего образования в социально–культурном аспекте: проблемы и перспективы
Бульвинская О. И. Коммуникативное образование: опыт университетов США и Европы
Литвинюк Л. В. Биографизация образования: концептуализация исследования
Похресник А. К. Философия развития профессиональной подготовки молодежи в условиях современной общественной эволюции
Полищук Н. В. Философско–образовательный и педагогический аспекты формирования антропокосмически–духовной картины мира у молодежи в условиях информационно–высокотехнологичного научно–технического прогресса
Халамендык В. Б. Вальдорфская педагогика: социально-философские аспекты

Политические науки

Кирилюк Ф. М., Мельник В. М. Скифо–сарматский миф сквозь призму политической антропологии и лингвокультурологии
Заславская О. А. Паблик рилейшнз как коммуникативная составляющая процесса государственного управления
Колесниченко Р. Н. Глобализация и демографические черты глобалистического сознания
Мазурец Ю. А. Энергетический концепт современных международных отношений: понятийно–категориальные характеристики и концептуальные подходы
Мищенко А. Б. Демократическая легитимность: понятие, средства, противоречия
Приходько С. Н. Механизмы легитимации власти в условиях электронной демократии
Прошин Д. В. «Нобелевская премия для террористов»: политическая близорукость, смена парадигмы или компромисс?
Рымаренко С. Ю., Гринчук М. С. Роль международных организаций в решении глобальных проблем
Русанова М. И. «Фритрейдерський империализм» Нейла Фергюсона
Береза В. А. Политическое образование в современном украинском обществе
Исхакова Н. Г. Задача политического образования студентов в высших учебных заведениях Украины
Касьянова М. Н. Отношение Республики Молдова к мигрантам из Украины
Клюев К. Г. Государственные формы влияния на конфликтные ситуации в современных политических процессах
Васильчук Е., Гринчук М. С. Трансформация политики США под влиянием средств массовой информации
Гаспарян А. Л. Влияние миграционных проблем на политику безопасности ФРГ
Грациотова В. И. Радикализация Европы: увеличение популярности правых радикалов во Франции и Германии
Гринчук М. С. Цифровая дипломатия США
Вонсович А. С. Попытка военного переворота в Турции: роль Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки
Ясинская А. Ю. Электронная демократия, социальные и традиционные медиа как механизмы управления сознанием избирателей (на примере Франции и Польши)
Матийчик А. В. Институционально-правовые условия формирования и развития гражданского обществаd современной Украине

CONTENT

Historical studiens

Vodko V. I. The Letter of Proclus of Constantinople to Domnus II of Antioch as a historical source
Kagamlyk S. R. Beneficent Activity of the Ukrainian Orthodox Hierarchs of Early Modern time
Kochergin I. O. Karpov’s noble family in history of Katerynoslav region
Mogylny L. P. Stepan Divovych and the significance of his work «A conversation between Velikorosiya and Malorosiya» in the formation of autonomist movement
Baklashova T. M. Determination of teaching the history of the Ukrainian revolution of 1917–1921 in high school as the factor of formation of historical memory
Rozovyk O. D. The works for ordering of land for settlers in the southern regions of the Ukrainian SSR (1920th)
Trubchaninov S. V. Startup of the Permanent Commission for compiling historical–geographical dictionary of Ukrainian land
Nepipenko L. P. The political culture of Ukrainian society in period of NEP though the prism of political joke
Chyrko B. V. The soviet government’s repressive policy towards the German ethnic group in Ukraine under Stalin’s totalitarian regime (1920–1930)
Karpenko A. A. Peculiarities of the calendar ritualism, folk beliefs and Hutsuls knowledge interpretations in the V. Shukhevych’s work (based on analyzing Carpathian studying researches of Ukrainian ethnologists)
Hai–Nyzhnyk P. P. Organization and powers of the local government restored the Ukrainian State act after June 30, 1941
Kuryliak O. V. The Regulatory and Legal Framework Soviet Military Mobilizations in Western Ukraine during the World War II
Protsenko Y. O. Cinema circuit Donbass in 1943–1945
Fazan M. I. There is proceeding in activity of the Lutsk teaching institute in 1946–1953
Lukyanenko О. V. Spacetime dimensions of the daily life of the pedagogical institutes of the UkrSSR of the «thaw» period (1953–1964 years) (Part 1)
Smorzhevska O. O. Postmodern fiction as a historical source (for example, «military stories» by Yuri Andrukhovych and his novels «Recreations», «Moskoviada» and «Secret»)
Zan M. P. Neorusynism in Transcarpathia in the dynamics of transformations of the patron–client relationship and geopolitical priorities
Apostol M. V. The impact of the classics of animal science on the forming of M. V. Zubets as a scientist–breeder in livestock industry
Artymyshyn P. I. The politics of «equidistance» of oligarchs in Russia: the reaction of the Ukrainian publicism
Banah V. M. Issues of cultural heritage in the context of the new museology
Bukovskiy I. V. Modern problems of management of cultural and historical heritage of Ukraine
Cherkass T. Political and humanitarian cooperation of Ukraine and Germany (1991–2010)
Chaplia S. V. Legal regulation of political system of «Donetsk People’s Republic»

Philosophicаl sciences

Kutsepal S. V. Political myth: Rolan Bart’s theory
Gerasimenko D. G. Influence of ideology on the establishment of democracy: from project to reality (the contribution of Levinas)
Dzhalilova O. М. Socially–philosophical analysis of the concept of communication in theory society of N. Luhmann
Kotsiuba M. P. Experience of ethical and «anonymous existence» (on materials Emmanuel Levinas’s philosophy)
Makarova A. О. Deterministic choice: freedom or happiness (on the materials of works of «Existentialism is a humanism» and «Nausea» Jean–Paul Sartre)
Miroshnychenko D. Understanding the mission of the university in the twentieth century (critics of the higher education model by J. Ortega y Gasset)
Moroz H. V. Philosophical motives of Juliusz Slovak’s correspondence
Vergeles K. M. V. Nesmyelov and M. Taryeyev as representatives of the Academic Orthodox anthropology
Rodian M. V. Gregory Skovoroda and the others in the interpretation of V. Ern
Khrystokin G. V. Evaluation of ancient philosophy in the theology of Gregory of Nazianzus
Shalashna N. M. Civilization ideas in philosophical views of Th. Prokopovich and S. Yavorsky
Yaremko I. V. Strong program in the sociology of knowledge of D. Bloor
Boychenko M. I. New approaches to defining and solving the problems of social philosophy
Lisitsin V. V. The formation of patriotism through detecting of historical injustice: socio–philosophical aspect
Vashkevych V. M. The components of the modern scientific world
Malishena Y. O. Social epistemology and philosophical tradition
Mishchenko V. I. Scientists in the spiritual aspect of paradigmatic science
Polivoda A. A. Tradition and prejudice in the philosophical hermeneutics
Bilous A. O. Features of formation and implementation of poly–discursivity of Internet discourse
Haidamachuk O. V. Are there neurophysiologic reasons for grammatological conflict of intonation–articulation?
Kravchenko O. I. Secularization of material and spiritual culture of city in industrial epoch
Kuzomеnska L. G. The understanding as a socio–cultural phenomenon
Goncharova O. O. The selector collapse of Ukrainian society as a system error domestic social transformations
Didenko L. V., Kondrashova–Didenko V. I. The culture–factor of modern transformation of the countrial economy: philosophical–economic vision
Revin F. G. Modes of collective intentionality in contemporary analytic discussion: socio–philosophical analysis
Slubskaya A. Y. Ukrainian model of civil religion
Tsvibel A. O. Peculiarities of methodological principles of pragmatism
Chorna L. V. Ideal as future foresight
Shindaulova R. B. The historical and philosophical analysis of the noohumanism ideas genesis
Shkil S. О. Projects of modernization of Russian Orthodoxy
Yakusha P. O. Phenomenology as a recriminative view on ontology
Yaroshovec’ T. I. Sotsioprogmatika of sacred cultural practices
Avetysian A. I. The map of visual studies: the basic principles of the research
Baluta T. P. The globalization of higher education in the socio–cultural aspect: problems and prospects
Bulvinska O. I. Communicative education: experience of the universities of USA and Europe
Lytvyniuk L. V. Biographization of the Ukrainian education: the conceptualization of researches
Pokhresnyk A. K. The philosophy of professional training of young people in today’s social evolution
Polischuk N. V. Philosophical–educational and pedagogical aspects of formation anthropocosmos–spirituality pictures of the world in youth in conditions of information–highlytechnological scientific and technical progress
Khalamendyk V. B. Waldorf education: social and philosophical aspects

Political sciences

Kyryliuk F. M., Melnyk V. M. Scythian–Sarmatian myth in the light of political anthropology and cultural linguistics
Zaslavska O. O. Public relations as a communicative constituent of the state administration process
Kolisnichenko P. M. Globalization and demographic signs of globalistion consciousness
Mazurets Yu. O. Energy concept of modern international relations: conceptual and categorical characteristics and conceptual approaches
Mishchenko A. B. Democratic legitimacy: concept, facilities, contradictions
Pryhodko S. M. The mechanisms of legitimation of power in conditions of e–democracy
Proshin D. V. «The Nobel Peace Prize for Terrorists»: political myopia, a paradigm shift or a political compromise?
Rymarenko S. Yu., Grinchuk M. S. The role of international organizations in resolving global problems
Rusanova M. I. «Free–trade Imperіalіzm» by Neil Ferguson
Bereza V. О. Political education in the modern Ukrainian society
Iskhakova N. G. The task of political education of students in higher educational institutions of Ukraine
Kasianova M. M. The attitude of Moldovan migrants from Ukraine
Klyuyev K. G. State forms of influence on the conflicts in modern political processes
Vasylchuk E., Grinchuk M. S. Transformation of US policy as a result of the evolution of media
Gasparian A. L. Impact of migration issues on the German security policy
Graciotiva V. I. The radicalization of Europe: the increasing popularity of right–wing radicals in France and Germany
Grinchuk M. S. Digital diplomacy USA
Vonsovych O. S. The attempt of military coup in Turkey: the role of the Russian Federation and the United States of America
Yasinska A. Yu. E–democracy, social and traditional media as the mechanisms of management the voters’ consciousness (on the example of France and Poland)
Matiychyk A. Institutional and legal terms of formation and development of civil society in modern Ukraine
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>