"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2016. Випуск 113 - 2016
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Парахіна М. Б. Інститут російських воєвод у структурі Української козацької держави: політико–правові функції та практична діяльність (1654–1657 рр.)
Кізлова А. А. Братія Києво–Печерської успенської лаври в соціальних взаємодіях навколо поховань свв. препод. Антонія і Феодосія в печерах (кінець XVIII – початок ХХ ст.)
Гедін М. С. Зародження слов’янофільства в Російський Імперії та його вплив на українську історичну та суспільно–політичну думку середини ХІХ століття
Лазоренко В. В. Процес отримання звання вчителя гімназії та училища в 30-х рр. ХІХ ст. у Київському учбовому окрузі
Богатчук С. С. Повернення залізничної мережі під державний контроль в другій половині ХІХ ст.
Трубчанінов С. В. Історично–географічні дослідження учених Київської духовної академії (остання третина XIX – початок XX ст.)
Васильчук В. М. Господарсько–економічний розвиток життя німецьких поселенців в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Левчук О. В. Тенденції функціонування газетної періодики Києва на тлі революційного піднесення 1905–1907 рр.
Герасимов Т. Ю. Вплив Першої світової війни на телефонний і поштовий зв’язок: соціальний аспект (на прикладі міст Правобережної України)
Ільницький І. В. Військова складова російської окупаційної адміністрації в Галичині (серпень 1914 р. – березень 1916 р.)
Варгатюк С. В. Перші дипломатичні контакти Директорії УНР з Польщею
Солдатенко В. Ф. Режим отаманщини в УНР 1919 р.: витоки, сутність, наслідки
Кришталь С. П. Формування правової та нормативно–інструктивної бази робітничих факультетів в УСРР у 1920–і рр.
Ластовець Н. О. Компетенція та компетентність українських дипломатичних представників початку ХХ століття
Воробєй О. В. Традиційні та нові види верхнього одягу на Поділлі (перша половина ХХ ст.)
Блажевич Н. О. Історія наукознавства в Радянському Союзі: 1920–1940
Чирко Б. В. Німецьке село в Україні в умовах сталінської економічної політики (1930–і роки)
Кицак Б. В. Окупаційна система підготовки медичних кадрів в Райхскомісаіраті «Україна» у 1941–1943 рр.
Куриляк О. В. Нормативно–правова база радянських військових мобілізацій в Західній Україні в роки Другої світової війни
Плазова Т. І. Українська діаспора у повоєнні роки: освітньо–виховні та наукові осередки
Лук’яненко О. В. Просторово–часові виміри повсякдення педінститутів УРСР доби «відлиги» (1953–1964 роки) (Ч.2)
Субботін В. В. Соціально–віковий та освітній портрет віруючих західноукраїнських областей (1964–1985 рр.)
Журавльов Я. О. Доноси та скарги на керівництво як складові елементи радянської дійсності періоду «застою» крізь призму звернень громадян до ЦК КП України
Каюк А. О. Віталій Коротич та його роль в демократизації публіцистики журналу «Огонек»
Корсак Р. В., Фуртій В. В. Організація туризму у країнах Центральної Європи (Польща, Словаччина, Угорщина): досвід організації для України
Лірник О. В. Аналіз та осмислення соціального служіння п’ятидесятників, баптистів та адвентистів у сучасній Україні
Мохнюк Р. С. Удосконалення фахової компетенції музейних працівників у системі підвищення кваліфікації (з досвіду роботи Рівненського центру підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників культури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв)
Підберезних І. Є. Регіональні відносини з країнами Південно–Східної Азії на шпальтах американського видання «Financial Times»: джерелознавчий аспект
Гордійчук М. Г. Володимир Менчиць (1837–1916) і Київська Стара громада
Білик Н. І. Рецепція української християнської культури у творчості Богдана Лепкого
Апостол М. В. Популяризаторська діяльність академіка М. В. Зубця
Шелкунова Н. Л. Наукометричний аналіз наукової спадщини професора Г. Я. Андрєєва
Мандибура І. П. Науковий доробок професора О. С. Федоровського (1885–1939 рр.) з питань геології
Гасанов І. О. Історія співпраці США і Туреччини
Магдич О. Р. Язичницькі вірування на польських землях у IX–X ст.
Шваб Л. П. Керівні кадри у виконавчому апараті Центрального комітету Польської робітничої партії та Польської об’єднаної робітничої партії (1944–1956)
Беззубенко А. В. Неурядові організації Польщі в системі надання соціальних послуг та медичного обслуговування (1989–2004 рр.)
Bryła M. Bractwa więzienne w Polsce – pomoc, dobroczynność, wolontariat na rzecz osób pozbawionych wolności (Тюремні братства в Польщі – допомога, доброчинність, волонтерська діяльність для допомоги ув’язненим)
Багиев И. К. Из истории подготовки инженерно–технических кадров для национальной нефтяной промышленности Азербайджана (1991–2013) (З історії підготовки інженерно–технічних кадрів для національної нафтової промисловості Азербайджану (1991–2013)
Нуриева З. Сотрудничество Азербайджанской Республики и Венгерской Республики в международном проекте Набукко в 1991–2012 годах (Співпраця Азербайджанської Республіки та Угорської Республіки в міжнародному проекті Набукко в 1991–2012 роках)
Eminbayli V. H., Mammadov E. T. Historical issues of research of traditional culture features on the basis of medieval heritage of Ganja (Історичні питання дослідження традиційної культури на основі середньовічної спадщини Гянджі)

Філософські науки

Коломієць О. Л. Метаантропологічний аналіз феноменів страху й жаху у філософії М. Гайдеггера
Лисоколенко Т. В. Медиа в контексте «социальной игры» Ж. Бодрийяра (Медіа в контексті «соціальної гри» Ж. Бодрійяра)
Батракіна Є. Є. Концептуальні суперечності в теорії агоністичної демократії Ш. Муфф
Богданова Н. Г. Постіндустріальна модель філософії освіти І. Ілліча
Борисова–Желєзнова К. О. Культурологічна концепція особистості в психологічній антропології Френсіса Хсю
Витер Д. В. Коммуникативная концепция мира и экуменический диалог в богословии митрополита Никодима Ротова (Комунікативна концепція світу і екуменічний діалог в богослов’ї митр. Никодима Ротова)
Зборовська К. Б. Sensus, ratio та intellectus в антропологічній теорії Миколи Кузанського
Павлова Т. С. Право як предмет соціальної філософії за Л. Петражицьким
Патлайчук О. В. Трансформація концепції розумного егоїзму Чернишевського у творчості Айн Ренд
Суський Я. С. Концептуалізація теми суб’єкта в теорії соціальних систем Н. Лумана
Яремко І. В. Наукове знання в концепції С. Вулгара та Б. Латура
Вергелес К. М. Проблема вдосконалення людини: православна антропологія і христологія
Севастьянів У. П. Соціальна доктрина православ’я і цифрові технології сучасності
Скляр А. В. Идеал любви в восточно–православной духовной традиции (Ідеал любові у східно–православній духовній традиції)
Маевская Л. Б. Влияние секты мутазилитов на формирование вероучения партии «Хизб ут–Тахрир» (Вплив секти мутазилитів на формування віровчення партії «Хізб ут–Тахрір»)
Луцан І. В. Типи та форми виявів релігійних конфліктів в Чернівецькій області кінця ХХ – початку ХХІ ст.
Шевчук Ю. А. Феномен віртуальної реальності та проблема життєвого світу сучасної людини
Слівінська А. Ф. Ідейно–теоретичні засади пацифізму як суспільно–політичного руху: історичний контекст
Шиндаулова Р. Б. Потенциал мультидисциплинарных подходов в исследовании ноогуманистического мировоззрения (Потенціал мультидисциплінарних підходів у дослідженні ноогуманістичного світогляду)
Куцепал С. В. Політичний міф як різновид маніпуляційних виборчих технологій
Григоренко І. В. Метафора як образна форма раціональності
Іванов Є. В. Соціально–філософський зміст поняття «криза»: аналіз провідних підходів
Чорна Л. В. Легітимація етичного ідеалу
Зайко Л. Я. Специфіка впливу новітніх мас-медіа на суспільну свідомість в умовах розвитку інформаційних технологій
Шевченко М. І. Культура толерантності в системі міжнародних відносин сучасності
Самойленко Л. О. Київська школа логіки у ХІХ ст. – на початку ХХ ст. (на матеріалах рукописів)
Коломієць А. І. До національно–ідейних імплікацій історичних типів суспільної єдності у вітчизняній філософії XIX – початку XX століття
Красіков М. С. Масова та мережева свідомість: схожість та відмінності
Ковальський Г. Є. Конфлікт VS війна: боротьба інформаційних концептів
Мельник Ю. М., Шевченко Г. А. Сутність людини в контексті соціального прогресу
Мережинская Е. Ю. Философско–методологические проблемы эмпирических исследований в медицинской социологии и психологии (Філософсько–методологічні проблеми емпіричних досліджень в медичній соціології та психології)
Печеранський І. П. Зв’язок політичної філософії та ідеології в контексті українського консерватизму
Поліщук Н. В. Взаємозумовленість революційного й духовного зростання суспільства в епоху інформаційно–високотехнологічного прогресу
Ковальчук Н. Д. Київ – другий Єрусалим
Христокін Г. В. Дисциплінарна структура філософії грецької патристики
Троїцька О. М. Комунікативно–діалогічні стратегії в культурно–освітніх практиках і тьюторській діяльності: філософський вимір
Заблоцька Ю. В. Особистісні компетентності та життєві стратегії сучасного студентства України
Aslanova R. Actual problems of cultural integration of Turkic world in XXI century (Актуальні проблеми культурної інтеграції тюркського світу в ХХI столітті)

Політичні науки

Вєтринський І. Особливості формування стратегії національного розвитку для транзитивних країн: геополітичний контекст
Кисленко Р. В. Класифікація гібридного типу політичного режиму
Колісніченко Р. М. Загальнопланетарний контекст трансформації глобалістичної свідомості людства
Гончаренко О. М. Проблеми превентивного кризового менеджменту в асиметричній системі міжнародних відносин
Верьовкін В. В. Інформаційне суспільство та національні інтереси в умовах глобалізації
Герасимович В. А. Особливості участі «третьої сторони» у політичному переговорному процесі
Козьма В. В. Вплив національних авторитетів на процес політичної соціалізації особи
Макаренко Л. П. Специфіка вітчизняних протестних форм комунікації суспільства з державою
Мельник В. М. Теоретична конструкція політичної антропології
Костиря І. О. Місто як геокультурній актор світової політики
Угрин Л. Я. Теоретичний аналіз державної ідентичності
Касьянова М. М., Линник А. О. Українці в міграційних процесах до Європи: порівняльний аналіз
Вонсович О. С. Саміт G–20 в Ханчжоу: несправджені очікування України
Кулик В. Г. Інституціональний контекст формування порядку денного освітньої політики під час президентських виборів в Україні (1999–2014 рр.)
Куцька О. М., Федоренко В. В., Черненко А. Д. Російська пропаганда щодо подій на Майдані Незалежності у Києві (кінець 2013 – лютий 2014 років)
Лясота А. Є. Взаємодія держави і громадянського суспільства в сфері зовнішньої політики України: діяльність неурядових організацій
Максимець В. Є. Реакція Словацької Республіки на анексію Російською Федерацією Криму: дилема вибору прагматичної моделі зовнішньої політики
Остапець Ю. О. Електоральна поведінка та представництво в органах влади угорської громади Закарпаття
Руднєва А. О. Фактори і методи забезпечення інформаційної безпеки України в умовах збройного конфлікту
Телешун Я. С. Функціонування фінансово–політичних груп в нестабільному середовищі: реалії України (2014–2016 рр.)
Удовік В. В. Українсько–японські відносини крізь призму окупації Криму Росією 2014 року
Черник П. П., Івахів О. С. Сирійський вимір в російсько–українському геополітичному протистоянні сучасності
Чупpiй Л. В. Історичні аспекти становлення концепту «Між’моря» в контексті українського державотворення
Кравчук О. А. АСЕАН і держави Східної Азії: налагодження діалогового партнерства
Рябой Ю. А. Трансформація політичного життя Чеської Республіки в процесі його плюралізації
Співак М. В. Аргентинська Республіка: політика здоров’язбереження
Степко О. М. Головні аспекти інформаційного забезпечення миротворчої діяльності ООН
Левенець С. В. Особливості впливу груп інтересів на формування політики національної безпеки Російської Федерації
Heydarova Kh. The Nagorno–Karabakh conflict and the US position on the conflict (Нагірно–Карабахський конфлікт і позиція США щодо конфлікту)

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Парахина М. Б. Институт русских воевод в структуре Украинского казацкого государства: политико–правовые функции и практическая деятельность (1654–1657 гг.)
Кизлова А. А. Братия Киево–Печерской Успенской лавры в социальных взаимодействиях вокруг захоронений свв. препод. Антония и Феодосия в пещерах (конец XVIII – начало ХХ вв.)
Гедин М. С. Зарождение славянофильства в Российской Империи и его влияние на украинскую историческую и общественно–политическую мысль середины ХІХ века
Лазоренко В. В. Процесс получения звания учителя гимназии и училища в 30-х гг. ХІХ в. в Киевском учебном округе
Богатчук С. С. Возвращение железнодорожной сети под государственный контроль во второй половине XIX века
Трубчанинов С. В. Историко–географические исследования ученых Киевской духовной академии (последняя треть XIX – начало XX в.)
Васильчук В. М. Хозяйственно–экономическое развитие жизни немецких поселенцев в Украине во второй половине ХІХ – в начале ХХ вв.
Левчук Е. В. Тенденции функционирования газетной периодики Киева на фоне революционного подъема 1905–1907 гг.
Герасимов Т. Ю. Влияние Первой мировой войны на телефонную и почтовую связь: социальный аспект (на примере городов Правобережной Украины)
Ильницкий И. В. Военная составляющая российской оккупационной администрации в Галиции (август 1914 г. – март 1916 г.)
Варгатюк С. В. Первые дипломатические контакты Директории УНР с Польшей
Солдатенко В. Ф. Режим атаманщины в УНР 1919 г.: истоки, сущность, последствия
Кришталь С. П. Формирование правовой и нормативно–инструктивной базы рабочих факультетов УССР в 1920–х гг.
Ластовец Н. А. Компетенция и компетентность украинских дипломатических представителей начала ХХ века
Воробей О. В. Традиционные и новые виды верхней одежды на Подолье (первая половина ХХ в.)
Блажевич Н. А. История науковедения в Советском Союзе: 1920–1940
Чирко Б. В. Немецкое село в Украине в условиях сталинской экономической политики (1930–е годы)
Кицак Б. В. Оккупационная система подготовки медицинских кадров в Райхскомисариате «Украина» в 1941–1943 гг.
Куриляк А. В. Нормативно–правовая база советских военных мобилизаций в Западной Украине в годы Второй мировой войны
Плазова Т. И. Украинская диаспора в послевоенные годы: образовательно–воспитательные и научные центры
Лукьяненко А. В. Пространственно–временное измерение повседневности пединститутов УССР времён «оттепели» (1953–1964 годы) (Ч.2)
Субботин В. В. Социально–возрастной и образовательный портрет верующих западноукраинских областей (1964–1985 гг.)
Журавлев Я. А. Доносы и жалобы на руководство как составляющие элементы советской действительности периода «застоя» сквозь призму обращений граждан в ЦК КП Украины
Каюк А. А. Виталий Коротич и его роль в демократизации публицистики журнала «Огонек»
Корсак Р. В., Фуртий В. В. Организация туризма в странах Центральной Европы (Польша, Словакия, Венгрия): опыт организации для Украины
Лирник О. В. Анализ и осмысление социального служения пятидесятников, баптистов и адвентистов в современной Украине
Мохнюк Р. С. Усовершенствование профессиональной компетенции музейных работников в системе повышения квалификации (из опыта работы Ривненского центра повышения квалификации и переподготовки работников культуры Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств)
Подберезных И. Е. Региональные отношения со странами Юго–Восточной Азии на страницах американского издания «Financial Times»: источниковедческий аспект
Гордийчук М. Г. Владимир Менчиц (1837–1916) и Киевская Старая громада
Билык Н. И. Рецепция украинской христианской культуры в творчестве Богдана Лепкого
Апостол М. В. Популяризаторская деятельность академика М. В. Зубца
Шелкунова Н. Л. Наукометрический анализ научного наследства профессора Г. Я. Андреева
Мандыбура И. П. Научные наработки профессора А. С. Федоровского (1885–1939 гг.) по вопросам геологии
Гасанов И. О. История сотрудничества США и Турции
Магдыч О. Р. Языческие верования на польских землях в IX–X вв.
Шваб Л. П. Руководящие кадры исполнительного аппарата Центрального комитета Польской рабочей партии и Польской объединенной рабочей партии (1944–1956)
Беззубенко А. В. Неправительственные организации Польши в системе предоставления социальных услуг и медицинского обслуживания (1989–2004 гг.)
Брыла М. Тюремные братства в Польше – помощь, благотворительность, волонтерская деятельность для помощи заключенным
Багиев И. К. Из истории подготовки инженерно–технических кадров для национальной нефтяной промышленности Азербайджана (1991–2013)
Нуриева З. Сотрудничество Азербайджанской Республики и Венгерской Республики в международном проекте Набукко в 1991–2012 годах
Эминбейли В.Х., Мамедов Э. Т. Исторические вопросы исследования традиционной культуры на основе средневекового наследия Гянджи

Философские науки

Коломиец А. Л. Метаантропологический анализ феноменов страха и ужаса в философии М. Хайдеггера
Лисоколенко Т. В. Медиа в контексте «социальной игры» Ж. Бодрийяра
Батракина Е. Е. Концептуальные противоречия в теории агонистической демократии Ш. Муфф
Богданова Н. Г. Постиндустриальная модель философии образования И. Иллича
Борисова–Железнова Е. А. Культурологический концепт личности в психологической антропологии Френсиса Хсю
Витер Д. В. Коммуникативная концепция мира и экуменический диалог в богословии митр. Никодима Ротова
Зборовская К. Б. Sensus, ratio и intellectus в антропологической теории Николая Кузанского
Павлова Т. С. Право как предмет социальной философии по Л. Петражицкому
Патлайчук О. В. Трансформация концепции разумного эгоизма Чернышевского в творчестве Айн Рэнд
Суский Я. С. Концептуализация темы субъекта в теории социальных систем Н. Лумана
Яремко И. В. Научное знание в концепции С. Вулгар и Б. Латура
Вергелес К. Н. Проблема совершенствования человека: православная антропология и христология
Севастьянив У. П. Социальная доктрина православия и цифровые технологии современности
Скляр А. В. Идеал любви в восточно–православной духовной традиции
Маевская Л. Б. Влияние секты мутазилитов на формирование вероучения партии «Хизб ут–Тахрир»
Луцан И. В. Типы и формы проявлений религиозных конфликтов в Черновицкой области конца ХХ – начале XXI в.
Шевчук Ю. А. Феномен виртуальной реальности и проблема жизненного мира современного человека
Сливинская А. Ф. Идейно–теоретические основы пацифизма как общественно–политического движения: исторический контекст
Шиндаулова Р. Б. Потенциал мультидисциплинарных подходов в исследовании ноогуманистического мировоззрения
Куцепал С. В. Политический миф как разновидность манипуляционных избирательных технологий
Григоренко И. В. Метафора как образная форма рациональности
Иванов Е. В. Социально–философское содержание понятия «кризис»: анализ ведущих подходов
Черная Л. В. Легитимация этического идеала
Зайко Л. Я. Специфика влияния новейших массмедиа на общественное сознание в условиях развития информационных технологий
Шевченко М. И. Культура толерантности в системе международных отношений современности
Самойленко Л. А. Киевская школа логики в ХІХ ст. – в начале ХХ ст. (на материалах рукописей)
Коломиец А. И. К национально–идейным импликациям исторических типов общественного единства в отечественной философии XIX – начала XX века
Красиков М. С. Массовое и сетевое сознания: подобие и различия
Ковальский Г. Е. Конфликт VS война: борьба информационных концептов
Мельник Ю. Н., Шевченко А. А. Сущность человека в контексте социального прогресса
Мережинская Е. Ю. Философско–методологические проблемы эмпирических исследований в медицинской социологии и психологии
Печеранський И. П. Связь политической философии и идеологии в контексте украинского консерватизма
Полищук Н. В. Взаимообусловленность революционного и духовного роста общества в эпоху информационно–высокотехнологического прогресса
Ковальчук Н. Д. Киев – второй Иерусалим
Христокин Г. В. Дисциплинарная структура философии греческой патристики
Троицкая Е. М. Коммуникативно–диалогические стратегии в культурно–образовательных практиках и тьюторской деятельности: философское измерение
Заблоцкая Ю. В. Личностные компетентности и жизненные стратегии современного студенчества Украины
Асланова Р. Актуальные проблемы культурной интеграции тюркского мира в ХХI веке

Политические науки

Ветринский И. Особенности формирования стратегии национального развития для транзитивных стран: геополитический контекст
Кисленко Р. В. Классификация гибридного типа политического режима
Колесниченко Р. Н. Общепланетарный контекст трансформации глобалистического сознания человечества
Гончаренко А. Н. Проблемы превентивного кризисного менеджмента в ассиметричной системе международных отношений
Веревкин В. В. Информационное общество и национальные интересы в условиях глобализации
Герасимович В. А. Особенности участия «третьей стороны» в политическом переговорном процессе
Козьма В. В. Влияние национальных авторитетов на процесс политической социализации личности
Макаренко Л. П. Специфика отечественных протестных форм коммуникации общества с государством
Мельник В. М. Теоретическая конструкция политической антропологии
Костыря И. А. Город как геокультурный актор мировой политики
Угрин Л. Я. Теоретический анализ государственной идентичности
Касьянова М. Н., Линник А. А. Украинцы в миграционных процессах в Европу: сравнительный анализ
Вонсович А. С. Саммит G–20 в Ханчжоу: несбывшиеся ожидания Украины
Кулик В. Г. Институциональный контекст формирования повестки дня образовательной политики во время президентских выборов в Украине (1999–2014 гг.)
Куцкая О. Н., Федоренко В. В., Черненко А. Д. Российская пропаганда о событиях на Майдане Независимости в Киеве (конец 2013 – февраль 2014 годов)
Лясота А. Е. Взаимодействие государства и гражданского общества в области внешней политики Украины: деятельность неправительственных организаций
Максимець В. Е. Реакция Словацкой Республики на аннексию Российской Федерацией Крыма: дилемма выбора прагматические модели внешней политики
Остапец Ю. А. Электоральное поведение и представительство в органах власти венгерской общины Закарпатья
Руднева А. О. Факторы и методы обеспечения информационной безопасности Украины в условиях вооружённого конфликта
Телешун Я. С. Функционирование финансово–политических групп в нестабильной среде: реалии Украины (2014–2016 гг.)
Удовик В. В. Украинско–японские отношения сквозь призму оккупации Крыма Россией 2014 года
Чернык П. П., Ивахив О. С. Сирийское измерение в российско–украинском геополитическом противостоянии современности
Чуприй Л. В. Исторические аспекты становления концепта «Междуморья» в контексте украинской государственности
Кравчук Е. А. АСЕАН и государства Восточной Азии: налаживание диалогового партнерства
Рябой Ю. А. Трансформация политической жизни Чешской Республики в процессе ее плюрализации
Спивак М. В. Аргентинская Республика: политика здоровьесбережения
Степко А. М. Главные аспекты информационного обеспечения миротворческой деятельности ООН
Левенец С. В. Особенности влияния групп интересов на формирование политики национальной безопасности Российской Федерации
Гейдарова Х. Нагорно–Карабахский конфликт и позиция США по конфликту

CONTENT

Historical studien

Parakhina M. B. Institute of Russian voivodes in the structure of the Ukrainian Cossack state: political and legal functions and practical activities (1654–1657)
Kizlova A. A. Brethren of Kyiv Pechersk Lavra in Social Relations Connected with Places of St. Anthony and St. Theodosius Burial in the Caves (Late 18th – Early 20th ct.)
Gedin M. S. The emergence of slavophilizm in Russian Empire also his influence on the Ukrainian historical and social–political thought in the mid of the XIXth century
Лазоренко В. В. Процес отримання звання вчителя гімназії та училища в 30-х рр. ХІХ ст. у Київському учбовому окрузі
Bohatchuk S. S. Return of a railway system under the state control in the second half of the 19th century
Trubchaninov S. V. Historical and geographical researches of scientists of the Kyiv Theological Academy (the last third of XIX – the beginning of XX cent)
Vasylchuk V. M. Domestic–economic development of life of German settlers in Ukraine in the second half of ХІХ – in beginning of ХХ of century
Levchuk O. V. The tendencies of functioning of Kyiv newspaper periodicals against the background of the revolutionary rise in 1905–1907
Gerasimov T. Yu. The influence of the First World War on telephone and mail communication: Social aspect (the examples are the Right–bank Ukraine towns)
Ilnytskyy I. V. The Military component of the Russian occupation administration in Galicia (August, 1914 – March, 1916)
Vargatyuk S. V. The first diplomatic contacts with Poland Directory of the UNR
Soldatenko V. F. Otamanschina regime in UPR 1919: origins, nature, effects
Kryshtal S. P. Formation of the legal and normative–instructive base of workers’ faculties in the USSR in 1920’s
Lastovets N. A. Qualification and competence Ukrainian diplomatic representatives on the beginning twentieth century
Vorobey O. V. Outerwear as an element of folk costume in Podillya in the first half of the XX–th century
Blazhevich N. O. The history of science research in the Soviet Union: 1920–1940
Chyrko B. V. The German village in Ukraine under the Stalinist economic policy (1930–th)
Kytsak B. V. Occupation system of preparing medical staff in Reichskommissariat «Ukraine» in 1941–1943
Kuryliak O. V. The Regulatory and Legal Framework Soviet Military Mobilizations in Western Ukraine during the World War II
Plazova T. I. Ukrainian diaspora in the postwar years: educative and scientific centers
Lukyanenko О. V. Spacetime dimensions of the daily life of the pedagogical institutes of the UkrSSR of the «thaw» period (1953–1964) (Part 2)
Subbotin V. V. Socio–age and educational portrait believers Western Ukraine (1964–1985 years)
Zhuravlov Ya. O. Denunciations and complaints about management as constitutive elements of soviet reality of the era of stagnation in the light of citizen’s appeals to the Central Committee of Communist Party of Ukraine
Kayuk A. A. Vitaliy Korotich and His Role in Democratization of the Publicism of «Ogonek» Magazine
Korsak R. V., Furtiy V. V. The organization of tourism in Central Europe (Poland, Slovakia, Hungary): experience for Ukraine
Lirnyk O. V. Analysis and interpretation of social service Pentecostals, Baptists and Adventists in modern Ukraine
Mokhnyuk R. S. Improvement of professional competences of the Museum staff in the system of in–plant training (from the experience of the Rivne center for in–plant training and retraining of cultural workers of National Academy of managing staff of culture and arts)
Podbereznykh I. Е. Regional relations with the countries of Southeast Asia on the pages of the American edition «Financial Times»: source studies aspect
Hordiichuk M. H. Volodymyr Menchyts (1837–1916) and Kyiv Old Hromada
Bilyk N. I. Reception of the Ukrainian Christian culture in creation of Bohdan Lepkyi
Apostol M. V. Promotional activities of Academician M. V. Zubets
Shelkunova N. L. The scientometric analysis of Professor Andreev’s scientific heritage
Mandybura I. P. Scientific contributions of Professor O. S. Fedorovsk iy (1885–1939) to geology
Hasanov I. O. History of US–Turkey cooperation
Mahdych О. R. Pagan cults in Polish lands in the 9th–10th centuries
Shvab L. P. Leading stuff in the executive apparatus of the Polish Workers’ Party and the United Polish Workers’ Party Central Committee (1944–1956)
Bezzubenko A. V. Non–governmental Polish organizations in the system of social service and healthcare (1989–2004)
Bryla M. Prison brotherhoods in Poland: help, charity, volunteering to assist prisoners
Bagiyev I. K. From the history of the preparation of engineering and technical personnel for the national oil industry of Azerbaijan (1991–2013)
Nureyeva Z. Cooperation of the Republic of Azerbaijan and the Republic of Hungary in international projects
Eminbayli V. H., Mammadov E. T. Historical issues of research of traditional culture features on the basis of medieval heritage of Ganja

Philosophicаl sciences

Kolomiets O. L. Meta–anthropological analysis of the phenomenon of fear and anxiety in Martin Heidegger’s philosophy
Lysokolenko T. V. Media in the context of Jean Baudrillard’s «social game»
Batrakina E. Е. Conceptual contradictions in Chantal Mouffe’s theory of agonistic democracy
Bogdanova N. G. The post–industrial model of philosophy education of I. Illich
Borisova–Zeleznova K. O. Cultural concept of personality in psychological anthropology Francis Hsu
Viter D. V. The communicative concept of peace and ecumenical dialogue in the theology of metr. Nicodim Rotov
Zborovska X. B. Sensus, ratio and intellectus in anthropological theory Nicholas of Cusa
Pavlova T. S. The right as an object of social philosophy at L. Petrazhitsky
Patlaichuk O. V. Transformation of the rational egoism’s concept of Chernyshevsky in the works of Ayn Rand
Suskyi Y. S. Conceptualization the theme of subject in N. Luhmann theory of social systems
Yaremko I. V. Scientific knowledge in S. Woolgar’s and B. Latour’s conception
Vergeles K. M. The problem of perfectionism: Orthodox anthropology and Christology
Sevastyianiv U. P. Orthodox social doctrine and modern digital technology
Skliar A. V. The ideal of love in the Eastern Orthodox spiritual tradition
Maevskaya L. B. The impact on the formation of the sect Mu’tazilites doctrine of the party «Hizb ut–Tahrir»
Lutsan I. V. Types and forms of display of religious conflict in Chernivtsi region during the late 20th – early 21st century
Shevchuk Yu. A. The phenomenon of virtual reality and the life–world of modern human
Slivinska A. Ph. The Ideological and Theoretical Foundations of Pacifism as of a Socio–Political Movement: the Historical Context
Shindaulova R. B. The potential of multidisciplinary approaches for noohumanistic worldview research
Kutsepal S. V. Political myth as a kind of manipulative election technologies
Grigorenko I. V. Metaphor as shape rationality
Ivanov Y. V. Socio–philosophical concept of «crisis»: analysis of the leading approaches
Chorna L. V. Legitimation of ethical ideal
Zaiko L. Ya. Specificity of the impact of modern mass media on public consciousness in terms of the information technology development
Shevchenko M. I. The tolerance culture in international relations modernity
Samoylenko L. O. The Kyiv School of Logic in XIX century – the beginning of XX century (in manuscript materials)
Kolomiyets A. I. To the national ideological implications of historical types of social unity in the national philosophy of XIX – early XX century
Krasikov M. S. Mass and network consciousness’s: similarities and differences
Kovalskyi H. E. Conflicts VS war: fighting information concepts
Melnik Yu. M., Shevchenko A. A. The essence of the human in the context of social progress
Merezhynskaya E. Y. Philosophical and methodological problems empirical studies in medical sociology and psychology
Pecheranskyi I. P. Connection of the political philosophy and ideology in the context of the Ukrainian conservatism
Polischuk N. V. The interdependence of the revolutionary and spiritual growth of society in the era of information and high–tech progress
Kovalchuk N. D. Kyiv as a second Jerusalem
Khrystokin G. V. The disciplinary structure of Greek patristic philosophy
Troitska O. M. Communicative–dialogic strategies in cultural–educational practices and tutorial activity: philosophical dimension
Zablotska Yu. V. Personal competences and life strategies of modern Ukrainian students
Aslanova R. Actual problems of cultural integration of Turkic world in XXI century

Political sciences

Vetrinsky I. Features of formation of a national development strategy for the transition countries: the geopolitical context
Kyslenko R. V. Classification of the hybrid type of political regimes
Kolisnichenko R. M. Planetary context of the transformation of a globalistion consciousness of humanity
Goncharenko A. N. Problems of the preventive crises management in the asymmetric system of international relations
Verevkin V. V. Information society and national interests in the context of globalization
Gerasimovich V. A. Features of the «third party» involvement into the political negotiation process
Kozma V. V. Influence of national leaders in the process of political socialization
Makarenko L. P. The specific of national protest forms of communication between society and the state
Melnyk V. M. Theoretical construction of political anthropology
Kostyrya I. O. The city as a cultural actor of world politics
Uhryn L. Y. The theoretical analysis of state identity
Kasianova M. M., Linnik A. О. Migration processes of Ukrainians to Europe: comparative research
Vonsovych O. S. Summit G–20 in Hangzhou, unfulfilled expectations Ukraine
Kulyk V. G. Institutional context of the formation of educational policy agenda during the presidential elections in Ukraine (1999–2014)
Kutska O. M., Fedorenko V. V., Chernenko A. D. Russian propaganda concerning the developments on the Nezalezhnosti Maidan in Kyiv (the end of 2013 – February 2014)
Liasota A. Y. Co–operation of the state and civil society in area of foreign policy of Ukraine: activity of ungovernmental organizations
Maksymets V. Y. The Slovakia’s reaction on annexation of Crimea by the Russian Federation, choice of pragmatic foreign policy model
Ostapets Yu. O. Electoral behavior and representation in the government of the Hungarian community in Transcarpathia
Rudnevа A. O. Factors and information security practices of Ukraine in conditions of armed conflict
Teleshun Ya. S. The functioning of the financial–political groups in unstable environment: the realities of Ukraine (2014–2016)
Udovik V. V. Ukraine–Japan relations in light of the occupation of the Crimean Peninsula by Russia in 2014
Chernyk P. P., Ivahiv O. S. Syrian dimension in Russian–Ukrainian geopolitical confrontation of modernity
Chupriy L. V. Historical aspects of formation of concept «Intermarium» in the context of the Ukrainian state
Kravchuk O. A. ASEAN and states of the Eastern Asia: setting of the conversational partnership
Ryaboy Y. A. The transformation of the political life of the Czech Republic in the process of its pluralization
Spivak M. V. The Argentine Republic: politics and preservation of health
Stepko O. M. The main aspects of informational providing of the UN peace–keeping
Levenets S. The peculiarities of the impact of groups of interest on the formation of Russia’s national security policy
Heydarova Kh. The Nagorno–Karabakh conflict and the US position on the conflict
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>