"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2016. Випуск 115 - 2016
ЗМІСТ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Панарін О. Є. «Полное собрание законов Российской империи» як джерело вивчення міграції російських старообрядців
Муханов В. М. Українсько–молдавські політичні відносини в контексті розбудови української національної держави в 50–х рр. XVІІ ст.
Губицький Л. В., Мельник Г. М. Виробництво алкогольних напоїв як соціальний привілей (на прикладі Київської губернії у першій половині ХІХ ст.)
Ісаєнко О. Постать гетьмана Петра Сагайдачного в українській історіографії кінця ХІХ – початку ХХ століття
Мельничук І. А., Суліменко О. Г. Господарські та культурно–релігійні взаємовпливи української та німецької громад Волині (кінець XIX – початок XX століття)
Гоков О. А., Фалько С. А. Военно–разведывательная миссия Н. Я. Шнеура и В. А. Бодиско по странам Европы, Северной Америки и Азии в 1880–1881 гг. (Військово–розвідувальна місія М. Я. Шнеура і В. А. Бодиско у країни Європи, Північної Америки та Азії в 1880–1881 рр.)
Богатчук С. С. Розвиток технічної думки в українській залізничній галузі в кінці ХІХ ст. – початку ХХ ст.
Bryła M. Praktyki religijne w środowisku osadzonych oraz osób związanych z wieziennictwem w II Rzeczypospolitej w aspekcie historycznym (Релігійні практики серед осуджених та осіб, пов’язаних із в’язницею у II Речі Посполитій в історичному аспекті)
Годя І. М. Історія розвитку туризму Гуцульського краю кінця ХІХ – початку ХХ століть та сьогодення
Трускавецька І. Я. Історичні постаті ентомологів України, їхній вклад у розвиток науки (друга половина XIX– початок XX ст.)
Мараєв В. Р. Договори Української Держави і Всевеликого Війська Донського (1918 р.)
Варгатюк С. В. Концептуальні засади зовнішньої політики Директорії УНР
Проценко В. Освітянська профспілка УСРР на початку 1920–х рр.: підпорядкування більшовицькій владі
Кивгила І. Г. Відображення організаційного становлення системи сільськогосподарського кредиту у науковому доробку економістів–аграрників доби непу
Пащенко В. В. Роль вищого державно–політичного чиновництва в експлуатації природного потенціалу України під час індустріалізації 1930–х рр. (на прикладі О. Шліхтера)
Оніщенко С. Б. Залізничний комплекс Української РСР у період його відбудови (1943–1950 рр.)
Лук’яненко О. В. Просторово–часові виміри повсякдення педінститутів УРСР доби «відлиги» (1953–1964 роки) (Ч.4)
Садикова В. В. Військово–політичні відносини Великої Британії та СРСР у кінці 1970–х – першій половині 80–х рр. ХХ століття
Левчук К. І. Форми і методи доброчинної діяльності Товариства Червоного Хреста УРСР (1985–1991 роки)
Власенко Ю. К. Ідейна основа інтеграційних процесів в Україні
Гапеєва О. Л. Інформаційні кампанії Російської Федерації на Кримському півострові (1997–2006 рр.): історичний аспект
Skoczyńska–Prokopowicz B. Działalność ukraińskich instytucji naukowych i edukacyjnych w drugiej połowie lat 40–tych XX wieku (Діяльність українських наукових та освітніх установ в діаспорі у другій половині 40–х років ХХ століття)
Чучко Д. К. Православне духовенство на дипломатичній службі господарів Молдавії (XVI – XVIII ст.)
Магдич О. Р. Християнізація ранньосередньовічної Польської держави (до 1050–річчя події)
Пестрикова О. В. Науковий доробок та біографія Людвіка Кубалі: історіографічні аспекти
Годлевський М. С. Ядерна зброя в контексті зовнішньої політики США за адміністрації Барака Обами
Горобець О. О. Арктика в міжнародних відносинах початку ХХІ ст.

Філософські науки

Горбенко К. П. Поняття екзистенціалу в історико–філософському та соціально–філософському дискурсах
Гапченко О. В. Патріотизм вище за віру. Формування ідеалу людини в українській свідомості (друга половина XVI – перша половина XVII ст.)
Царенок А. В. Візантійський аскетизм як предмет історико–естетичних студій
Чорна Л. В. Філософське осягнення суспільного ідеалу мислителями Близького Сходу в епоху середньовіччя
Чжань С. Философское наследие Ореста Новицкого: критики и единомышленники (Філософські погляди Ореста Новицького: критики і однодумці)
Константинов М. В. Генезис понятия «вторичная моделирующая система» у Ю. М. Лотмана (Генезис поняття «вторинна моделююча система» у Ю. М. Лотмана)
Маевская Л. Б. Влияние концепций Сайида Кутба на формирование воззрений представителей партии «Братья–мусульмане» (Вплив концепцій Саїда Кутба на формування поглядів представників партії «Брати–мусульмани»)
Макарова А. О. Детермінованість вибору: свобода чи щастя (на матеріалах творів «Екзистенціалізм – це гуманізм» та «Нудота» Ж.–П. Сартра)
Карпенко О. О. Філософські виміри ідеї абсолютної музики у Ріхарда Вагнера
Культенко В. П., Циганок О., Лех В. Проблема формування позитивної філософії О. Конта крізь призму біографічного та культурологічного підходів
Поцюрко М. М. Примирення свободи волі та предестинації як основа антипелагіанської полеміки Августина
Свищо В. Ю. Натуралістично–психологічна парадигма тлумачення Рігведи Д. Овсянико–Куликовським
Русаков С. С., Ткачук Н. М. Британський та американський напрями Cultural Studies: компаративний аналіз
Иванчук В. В. Концептуализация отчуждения в немецком трансцендентальном идеализме (Концептуалізація відчуження в німецькому трансцендентальному ідеалізмі)
Вершина В. А., Михайлюк А. В. Интерпретация как конструирование смысла (Інтерпретація як конструювання смислу)
Волковинська В. О. Застосування феноменологічного методу до інтерпретації понять «публічність» та «приватність»
Ігнатко В. Ціннісні пріоритети життєвого простору людини індустріальної та постіндустріальної епохи
Драпушко Р. Особливості демократичного розвитку українського соціуму та його вияв у сфері туризму
Карпенко С. Р. Альтернативные модели социальной успешности в рамках постструктуралистского дискурса (Альтернативні моделі соціальної успішності в рамках постструктуралістського дискурсу)
Кирницький О. В. Становлення та роль віртуального у процесах соціального конструювання
Красніцька Г. М. Міжнародний етикет та його роль у веденні переговорів
Лаврова Л. В. Категоріальна репрезентація духовного в людині
Левченко А. В. Соціальна організація у часових пластах історії: філософський аналіз
Максюта М. Є., Мала Я. Л. До парадигми громадянськості: рецепції логіки гідності
Бичков М. М. У пошуках сутнісної визначеності громадянського суспільств
Культенко В. П., Медведь Я., Харук В. Проблеми біотехнології в структурі філософії науки
Meteleva Т. О. System of values as a factor of society transformation: fundamental values and existential values (Система цінностей як чинник суспільної трансформації: цінності базові та екзистенційні)
Олексенко Р. І. Роль сім’ї у становленні та розвитку майбутнього підприємця (соціально–філософський аналіз)
Сакун А. В. Герменевтична традиція в гуманітарному знанні: методологічний аспект
Серебряннікова Н. І. Час та простір в традиційній лікувальній практиці
Śniegulska A. Rodzicielstwo w przestrzeni współczesnej rodziny polskiej (Виховання дітей в сучасній польській сім’ї)
Суріна Г. Ю. Філософські засади використання наративного методу в психології і педагогіці
Суський Я. С. Філософський аналіз дослідження структури особистості в соціальних науках першої половини ХХ століття
Ткаченко К. О. Специфіка врегулювання етичних норм адвокатської практики у сучасній Британії
Бойко М. П. Культурологічно–філософська дилема формування громадянського суспільства в Україні в ідеях Кирило–Мефодіївського товариства
Адыгезалова С. М., Абасов А. С. Современная культура: тенденции трансформации (Сучасна культура: тенденції трансформації)
Бойко І. М. Проблема систематизації джерельної бази у дослідженні православно–католицьких відносинв незалежній Україні
Бортнікова О. Г. Організація процесів функціонування релігійних і політичних суб’єктів як чинника формування політичної нації в Україні
Капріцин І. І. Спадкоємність у розвитку релігійної культури: загальне і особливе
Сабадуха В. О. Ідея особистості в контексті принципів духовної ієрархії і рівності
Савицька І. М., Петров В. О. Звільнення свідомості як шлях досягнення свободи в індійській релігійно–філософській традиції
Бондарчук Б. Г. Методологічні засади вивчення мовних феноменів: плюралізм підходів
Воловенко І. В. Антиномії мовної системи як основний чинник еволюції словникового складу мови
Ільїна Г. В. Літературні форми філософських творів у контексті професіоналізації філософії: історико–філософська перспектива
Кондратьєва А. В. Парадигмальний підхід до аналізу освітнього менеджменту
Троїцька О. М. Діалог як конструкт розгортання суб’єктності Homoeducandus і модернізації вищої освіти
Дейнека В. В., Кучера Т. М. Майбутнє філософської освіти в інформаційну епоху: моральні імперативи
Бондарчук С. М. Актуальність педагогічної освіти: виклики сьогодення, проблеми та шляхи їх вирішення
Линовицька А. Державна політика в галузі освіти: інновації та відповідальність
Найдьонов О. Г. Реалізація української національної ідеї у вищій освіті в умовах інформаційного суспільства
Невмержицька Н. М. Роль університетського середовища у формуванні соціальної відповідальності студентів за набуття ними необхідної компетентності
Опанасюк Ю. І. Реалізація мети й основних завдань інформатизації освіти
Рябченко В. І. Класичний університет: проблема ідентичності та інституційного розвитку в контексті євроінтеграції та глобалізації
Сагуйченко В. В. Культурологічний поворот у дослідженні освітніх інституцій
Силадій І. Головні виклики європейського вектору розвитку української освіти
Silagyiy I. M., Marinets N. V. Democratic education to prepare future pedagogues in pedagogical universities (Демократична освіта для підготовки майбутніх педагогів педвузів)
Терещенко М. Проблеми модернізації підготовки менеджерів з інновацій в контексті реформування системи освіти в Україні
Ань Чень Сі. Проблеми інтерпретації категорій знань та інформації в умовах становлення знаннєвої економіки

Політичні науки

Панчук М. І. Національна ідентичність мешканців Галичини
Котигоренко В. О., Мандебура О. С. Громадянське суспільство України: потенціал волонтерства
Дегтеренко А. Перспективи реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим шляхом забезпечення прав і свобод громадян України
Јawrinienko W., Drzewicki A. Wojna na Ukrainie jako pole realizacji niemieckiej polityki na rzecz zapobiegania konfliktom (Війна в Україні як поле реалізації німецької політики щодо запобігання конфліктів)
Угрин Л. Я. Історико–філософські передумови формування дискурсу політичної ідентичності
Шейко А. В. Соціально–політична криза як кaтaлiзaтop caмoopгaнiзaцiї гpoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa
Шиманова О. В. Проблема співвідношення громадянського суспільства, громадянської активності і громадянської комунікації: політологічний аспект
Сенюк Ю. Я. Теоретичні аспекти соціалконструктивістських досліджень міжнародного співробітництва та інтеграції
Гримська М. І. Нові політичні партії правого спрямування в Європі: до питання термінології
Дахно О. Ю. Територіальна цілісність як структурний атрибут держави в умовах глобальної інтеграції
Кравець А. Ю. «Homopoliticus» як об’єкт біополітичної рефлексії
Литвиненко І. І. Легітимація соціального порядку як завдання політичних інститутів
Павлятенко О. В. Феномен сепаратизму в сучасному світі
Петренко І. І. Сутність та особливості державної політики
Розік М. В. Електоральні технології як чинник мобілізації
Щурко О. М. Архетип, стереотип і міф в міжнародному образі держави
Бадер А. В. Інформаційна складова збройного насилля (теоретичний аспект)
Бакальчук В. О. Подолання маргіналізації в етнонаціональній структурі українського суспільства (на прикладі ромської проблематики)
Балацька О. Б. Тероризм у контексті глобалізації: сучасні тенденції
Захаренко К. Роль громадських організацій і рухів у формуванні національної інформаційної безпеки
Леонтьєв І. О. Українські геостратегічні перспективи з точки зору української геополітичної думки
Гнатенко Н. Г. Інституціоналізація лобізму в Україні: історія та сучасність
Клюй А. І. Вища освіта України в умовах євроінтеграції
Вонсович О. С. Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки: перспективи для України
Колісніченко Р. М. Сучасні глобальні виклики в оцінках населення м. Кропивницького
Костюк Д. А. Зовнішня політика та таємна дипломатія Отто фон Бісмарка після утворення Німецької імперії
Піковська Т. В. Національні програми Чехословацької Республіканської (аграрної) партії (1899–1922 рр.)
Стахурський І. В. Вплив Західноєвропейського Союзу на інституціоналізацію спільної безпекової та оборонної політики Європейського Союзу
Столяр О. П. Вплив нелегальної міграції на сучасні американо–мексиканські відносини
Аманмурадов Н. Туркменістан: чинники формування міжнародного іміджу в умовах глобалізації світогосподарських процесів
Волосецький В. О. Законодавство ЄС у сфері захисту персональних даних
Гадиров А. Х. Теоретические и практические проблемы конституционно–правового исследования уголовного процесса в Азербайджанской Республике: методологический подход (Теоретичні та практичні проблеми конституційно–правового дослідження кримінального процесу в Азербайджанській Республіці: методологічний підхід)
Бобрик О. Особливості адміністративно–територіальної реформи в Словацькій Республіці
Шуляк С. В. Мотиви російського збройного втручання у громадянську війну в Сирії (глобальний вимір)
Самедов Б. Признаки характеризующие правоотношения собственности и их основные черты (Ознаки що характеризують правовідносини власності і їх основні риси)

Наукове життя

Виткалов С. В. Міжнародний науковий захід у м. Рівному

CONTENT

Historical sciences

Panarin O. E. «Complete Collection of Laws of the Russian Empire» as a source of studying the migration of Russian Old Believers
Mukhanov V. M. Ukrainian–Moldovan political relations in the context of development of Ukrainian national state in the 50’s XVII century
Hubytskyy L. V., Melnyk H. M. Production of strong drinks of the Kievan province in the first half of a XIX item
Isayenko O. Figure of hetman Petro Sahaidachny in Ukrainian historiography of late XIX – early XX century
Melnychuk I. A., Sulimenko А. G. Economic and cultural–religious cross impact of Ukrainian and German communities of Volyn’ (the end of XIX – the beginning of XX centuries)
Gokov O. A., Falco S. A. Military–intelligence mission by N. I. Shneur and V. A. Bodisco in countries of Europe, North America and Asia in 1880–1881
Bohatchuk S. S. The development of technical thought in Ukrainian railway industryst – in the late nineteenth early twentieth century
Bryla M. Religious practices among condemned and persons related to prisons during the Second Polish Republic (historical aspect)
Hodya І. М. History of tourism Hutsulland late ХІХ – early ХХ century and present
TruskavetskaI. Ya. The historical figures entomologists of Ukraine, their contribution to science (the second half of the XIX – early XX)
Maraiev V. R. The agreements between the Ukrainian State and the Omnipotent Host of Don Cossack State (1918)
Vаrgatuс S. V. Conceptual foundations of foreign policy UNR Directory
Protsenko V. Educational union in USSR in the early 1920s: subordination of Bolshevik power
Kyvgyla I. G. Mapping the institutional development of the system of agricultural credit in the scientific heritage of agricultural economists of the era of NEP
Pashchenko V. V. The role of higher state and political officialdom in the natural potential of Ukraine exploitation during the industrialization of the 1930s (in the case of O. Schlichter)
Onishchenko S. B. Railway complex in the Ukrainian SSR during its reconstruction (1943–1950)
Lukyanenko О. V. Spacetime dimensions of the daily life of the pedagogical institutes of the UkrSSR of the «thaw» period (1953–1964) (Part 4)
Sadykovа V. V. Military and political relations between Great Britain and the Soviet Union in the late 1970s – first half of the 80’s of XX century
Levchuk K. I. Forms and methods of charity activities of the Red Cross Society of Ukraine (1985–1991 years)
Vlasenko Yu. K. Ideological founding of integration processes in Ukraine
Gapeyeva O. L.Awareness–reising activity of the Russian federationon the Crimean Peninsula (1997–2006): historical aspect
Skochynska–Prokopovych B. Scientific andeduc ationalin stitutions of the Ukrainian diaspora in the second half of the 1940s
Chuchko D. C. Orthodox clergy in diplomatic service of the princes of Moldavia (XVI – XVIII centuries)
Mahdych О. R. The process of Christianization of the early medieval Polish state
Pestrykova O. V. Scientific heritage and biography of LudwikKubala: historiographical aspects
Godlevskiy M. S. Nuclear weapon in the context of US foreign policy under the Obama administration
Horobets O. O. The Arctic in international relations in the early 21st century

Philosophicаl sciences

Gorbenko K. P. Concept of existential in the historical and philosophical, social and philosophical discourses
Gapchenko E. V. Patriotism is higher than faith. Forming of ideal of man is in Ukrainian consciousness (second half XVI is the first half of the XVII item)
Tsarenok A. V. The byzantine asceticismas the subject of the historical and aesthetical studies
Chorna L.V. Philosophical comprehension of the social ideal of the Middle East thinkers in the Middle Ages
Zhang X. Philosophical heritage Orest Novitsky: critics and supporters
Konstantinov M. V. The genesis of Yuri Lotman’s concepto fse condary modelling system
Maevskaya L. B. Influence concepts Sayyid Qutb’s views on the formation of the representatives of the party «Muslim Brotherhood»
Makarova A. O. Deterministic choice: freedom or happiness (on the materials of works of «Existentialism is a humanism» and «Nausea» Jean–Paul Sartre)
Karpenko O. O. Philosophical dimension of the idea of absolute music in Wagner
Kultenko V. P., Tsyhanok O., Lech V. Problem of forming positive philosophy of August Conte through biographical and cultural approach
Potsyurko M. M. Reconciliation of free will and predestination as the basis of antipelagians controversy Augustine
Svyshcho V. Yu. Naturalistic and psychological paradigm of the Rigveda’s interpretation by D. Ovsyaniko–Kulikovskyi
Rusakov S. S., Tkachuk N. M. British and American models Cultural Studies: comparative analysis
Ivanchuk V. V. Conceptualiztion alienations in German transcendental idealism
Vershina V. А., Mykhailiuk A. V. Interpretation as the construction of meaning
Volkovynska V. O. An application of phenomenological method in the interpretation of concepts «publicity» and «privacy»
Ignatko V. Value priorities of human living space of industrial and post–industrial era
Drapushko R. Features of the democratic development of Ukrainian society and its manifestation in the field of tourism
Karpenko S. R. Alternative models of social success within the limits of the poststructuralist discourse
Kyrnytskyy O. V. The importance and role of the virtual with the social construction processes
Krasnitska H. M. International etiquette and its role in negotiation
Lavrova L. V. Categorical representation of the spiritual in man
Levchenko A. V. Social organization in the temporary layers of history: philosophical analysis
Maksuta M. E., Mala Y. L. To the paradigm of citizenship: the reception of the logic of dignity
Bychkov N. N. In search of certainty essential civil society
Kultenko V. P., Medved U., Kharuk V. Problems of biotechnology in the structure and philosophy of science
Meteleva Т. О. System of values as a factor of society transformation: fundamental values and existential values
Oleksenko R. I. The role of the family in the development of future entrepreneurs (social-philosophical analysis)
Sakun A. V. Hermeneutic tradition in the humanities: methodological aspects
Serebryannikova N. I. Time and space as an element of traditional medical rituals
Śniegulska A. Parenting in the modern family polish
Surina А. U. Philosophical basics of using the narrative method in psychology and pedagogy
Suskyi Y. S. Philosophical analysis of the structure of personality research in the social sciences of the first half of the twentieth century
Tkachenko K. O. Settlement specifics of legal practice ethical standards in modern Britain
Boiko N. P. Of cultural and philosophical dilemma of civil society in Ukraine in the ideas of Cyril and Methodius
Adigozalova S. M., Abbasov A. S. The modern culture: trends and transformations
Boiko I. M. Problem systematization of sources in the study of Orthodox–Catholic relations in the independent Ukraine
Bortnikova O. G. Organization of processes of functioning of religious and political subjects as a factor of the formation of a political nation in Ukraine
Kapritsyn I. I. Continuity in the development of religious culture: general and the specific
Sabadukha V. О. The idea of the personality in the context of the principles of the spiritual hierarchy and equality
Savitska I. M., Petrov V. O. The liberation of consciousness as a way of attaining freedom in classical in Indian religious and philosophical traditions
Bondarchuk B. G. Methodological principles of study of the language phenomena: pluralism of approaches
Volovenko I. V. Antinomy language system as the main factor in the evolution of vocabulary
Ilina H. V. Literal form of philosophical works in the context of professionalization of philosophy: historical and philosophical perspective
Kondratieva A. V. Paradigmatic approach to analysis educational management
TroitskaO. M. Dialogue as construct of Homo educandus subjectivity development and higher education modernization
Deineka V. V., Kuchera T. M. The future of philosophy of education in the information epoch: the moral imperatives
Bondarchuk S. M. The relevance of teacher education: challenges, problems and solutions
Linovizkа A. State education policy: innovation and responsibility
Naydonov O. G. The implementation of the Ukrainian national idea in higher education in terms of the information society
Nevmerzhitskaya N. M. The role of university environment in forming of students’ social responsibility on acquiringthe necessary competencies
Opanasyuk Yu. I. The implementation of the objectives and main tasks of education informatization
Ryabchenko V. I. Classic University: problem of identity and institutional development in context of European integration and globalization
Sahuichenko V. V. Cultural turn in the study of educational institutions
Silagyiy І. The main challenges of the European vector of development of Ukrainian education
Silagyiy I. M., Marinets N. V. Democratic education to prepare future pedagogues in pedagogical universities
Tereshchenko M. Problems of upgrading training managers of innovation in the context of reforming the education system in Ukraine
An Si Chen. Problems of interpretation of the categories of knowledge and information in conditions of Knowledge Economy

Political sciences

Panciuc M. I. The national identity of inhabitants of Galicia
Kotygorenko V. O., Mandebura O. S. Civil society of Ukraine: the potential of volunteers
Degterenko A. The prospective of reintegration of a temporally occupied territory of the Crimea by means of guarantee of rights and liberties of Ukrainian citizens
Lavrinenko V., Drzewicki A. The war in Ukraine, as the implementation of German policy on conflict prevention
Uhryn L. Y. Historical and philosophical preconditionsof formationpolitical identity’s discourse
Sheiko A. V. The political crisis as a catalyst for self–organizations of civil society
Shymanova O. V. Problem ratio of civil society, civil activity and civil communication: political aspect
Senyuk Y. Y. Theoretical aspects of social constructivist studies of international cooperation and integration
Grymska M. I. New political parties on the right in Europe: the matter of terminology
Dakhno A. Yu. Territorial integrity as a structural attribute of the state in conditions of global integration
Kravets А. U. «Homo politicus» as an object of biopolitical reflection
Litvinenko I. I. The legitimization of social order as a task of political institutions
Pavliatenko O. V. Phenomenon of separatism in contemporary world
Petrenko I. I. The essence and features of public policy
Rozik M. V. Electoral technologies as a factor of mobilization
Shchurko O. M. The archetype, stereotype and myth in the international image of the state
Bader A. V. Information component of armed violence (theoretical aspects)
Bakalchuk V. O. Overcoming marginalization in of the Ukrainian society (by the example of the Roma issues)
Balatska O. B. Terrorism in the context of globalization: current trends
Zakharenko K. The role of public organizations and movements in national information security
Leontev I. O. Ukrainian geostrategic perspectives from the standpoint of Ukrainian geopolitical thought
Gnatenko N. G. The institutionalization of lobbyism in Ukraine: history and contemporaneity
Klyuy A. I. Higher education of Ukraine under European integration conditions
Vonsovych O. S. Donald Trump’s victory in the presidential elections in the United States: prospects for Ukraine
Kolisnichenko R. M. Modern global challenges in the estimates of the population of the Kropivnitskiy city
Kostyuk D. A. Foreign policy and secret diplomacy of Otto von Bismarckafter the unification of German Empire
Pikovska T. V. The national programme of the Czechoslovak Republican (Agrarian) party (1899–1922)
StakhurskyiI. V. Influence of the Western European Union on institutionalization of the common security and defence policy of the European Union
Stolyar O. P. The impact of illegal migration on modern American–Mexican relations
Amanmuradov N. Turkmenistan: international image forming factors in globalized world economic processes
Volosetskyi V. O. A legislation of EU in the field of the personal data
Gadirov A. H. Theoretical and practical problems of constitutional and legal study of the criminal process in the Republic of Azerbaijan: methodological approach
Bobryk О. Specific features of the administrative–territorial reform in Slovak Republic
Shuliak S. V. The motives of the Russian military interference in the civil war in Syria (global dimension)
Samedov B. Signs describing the legal property, and their main features

Scientific life

Vytkalov S. V. International scientific events Rivne
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>