”Гілея (науковий вісник)": Збірник наукових праць.- К., 2008. Випуск 13 - 2008
ЗМІСТ

ІСТОРІЯ

Кривошея В.В. Козацька старшина Правобережжя (1665 р. – кінець ХVII ст.)
Степанчук Ю.С. Причини трансформації поглядів козацької страшини стосовно переяславсько–московського договору у 1654–1657 років
Меша В.Г. Особливості синодального управління Російської православної церкви в останній чверті ХІХ ст.
Кривко І.М. Вплив залізничного будівництва на розвиток промисловості Південної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Ткаченко В.В. Становлення та розвиток матеріальної бази Академії наук Української РСР у першій половині 20–х років ХХ ст.
Костюк Є.С. Взаємодія Української асоціації робітників–винахідників із державними інституціями радянської України: 1925–1930 роки
Бахтін А.М. Наслідки голодомору 1932–1933 років на Півдні України
Фролов М.О. Утвердження радянської державності крізь призму комуністичних експериментів (20–30–і роки ХХ ст.)
Казакова О.М. Соціальна політика нацистського окупаційного режиму на польських територіях у 1939-1941 роках
Каганов Ю.О. Екологічний вимір опозиційного руху в Україні і країнах Центрально–Східної Європи (друга половина 1980–х – 1991): компаративний аналіз
Випасняк А.І. Тваринницьке господарство в житті населення Східної Галичини в 20-х – 30-х роках ХХ ст. (на матеріалах польових досліджень)

ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Кривошея О.В. Тестаменти як джерело до історії духовенства

ПОЛІТОЛОГІЯ

Любовець О.М. Українська соціал–демократична робітнича партія (незалежних–лівих) як епізод партійної історії революційної доби 1917–1920 років
Пономаренко О.В. Еволюція української національної ідеї в XYII–XYIII ст.
Новакова Н.О. Концепція суспільно–політичної еволюції в працях М. Драгоманова
Білошицький С.В. Теоретико–методологічні проблеми дослідження феномена сучасної ліберальної демократії
Андрєєва О. М. Концепт «цивілізації» в історичній та соціально–політичній думці
Федько О.А. Ціннісний вимір глобалізаційних викликів епохи: культура, освіта та здоров’я нації
Лісовський В.М. Ієрархії просторових ідентичностей у регіональному розвитку України
Зварич І. Т. Нові виклики етнополітичної стабільності в Україні: причини та можливі наслідки
Ніколаєнко Н. О. Стан та перспективи розвитку інформаційного суспільства в Україні
Фліс І.М. Основні принципи формування політичної активності студентської молоді

ФІЛОСОФІЯ

Вашкевич В.М. Історичне знання в системі сучасного соціогуманітарного пізнання
Панченко Л. М. Філософія освіти і соціокультурна теорія
Герасимова Е.М. Соціально–філософський зміст категорії «людський капітал» у межах постсоціалістичної трансформації українського суспільства
Гнатюк Я.С.Українська ідея: філософія історії «нації без історії»
Зінченко В.В. Взаємні обов’язки і відповідальність особистості і держави в моделі громадянського правового суспільства
Кострюков С.В. Культура і влада: параметри взаємодії
Патлайчук О.В. Взаємовідношення рівності і свободи, демократичної і ліберальної ідеї в концепції відродженого природного права
Полянська В. І. Літературознавчі витоки естетики російського формалізму
Рожанська Н.В. Соціологічні та філософські ідеї Олександра Потебні теоретичних розробках кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Стерпул М.В. Відродження філософії герметизму та протистояння ідеям традиційної філософії
Ташпулов В. Я. Дискусія щодо меж реалізації свободи у філософії сучасного лібералізму
Тополь О.В. Соціально–філософський зміст процесу трансформації язичницького ритуалу культу предків
Бойко А.І. Інноваційний характер сучасної освіти
Скубашевська О.С. Мовні стратегії педагога в сучасному інформаційному просторі

ДИСКУСІЯ

Дичковська Г.О. Національна ідея як метод практичних перетворень українського суспільства
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>