"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2017. Випуск 117 - 2017
ЗМІСТ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Солдатенко В. Ф. Україна 1918 року в транснаціональному контексті: історіографічний дискурс
Радько П. Г., Аванесян Г. М., Басенко Р. О. Християнсько–гуманістичні цінності та духовно–релігійна культура у політико–правовому досвіді українського державотворення XVII–XVIII століть
Бараннік А. М. Візія запорозького козацтва польського історика Лешека Подгородецького
Малащук О. С. Історичні аспекти розвитку виноградарства на півдні України наприкінці XVІІІ – початку XІX століть
Борчук С. М. 10–томна «Енциклопедія історії України» – новий здобуток вітчизняної науки
Братусь І. В. Історико–культурологічний контекст життя та діяльності професора Івана Луценка (від народження до закінчення Другої світової війни)
Шульга В. П. Внесок професора М. А. Кравченка у становлення Центральної дослідної станції штучного осіменіння сільськогосподарських тварин
Животівська Д. М. Видавнича діяльність фізико–математичних товариств України другої половині ХІХ – початку ХХ століття: дослідницькі студії
Котик Ю. В. Відновлення оподаткування державних підприємств в УРСР у 1943–1945 рр.
Омельчук Н. В. Фахова підготовка молоді в контексті освітньої політики Третього Рейху (на прикладі функціонування медичних навчальних закладів Рівного)
Старжець В. І. Відновлення радянської системи шкільної освіти в західноукраїнському регіоні після війни (1944–1953 рр.)
Терещенко В. В. Становлення апарату Уповноваженого Ради у справах Руської Православної церкви у Полтавській області (середина 1940–х – 1950–і рр.)
Сорока Л. В. Депортація українців з їх етнічних земель у 1947 р. (до 70–річчя акції «Вісла»)
Лук’яненко О. В. «Карикатурні війни» в освітянської преси УРСР доби «відлиги» (1953–1964 роки) (Ч.2)
Luchakivska I. Education in context of the European integration process (Освіта в контексті європейського інтеграційного процесу)
Руденко С. Б. «Українські патріоти» проти «німецьких лакеїв» у репрезентаціях та інтерпретаціях оновленої експозиції Музею Великої Вітчизняної війни у Києві в 1994 р.
Чепурда Г. М. Історична ретроспектива формування концепції «Великого плану перетворення природи»
Власов В. І. Хвилі міжнародної торгівлі та особливості її розвитку
Гай–Нижник П. П. Кримський вузол і питання Чорноморського флоту РФ у російсько–українських воєнно–політичних взаєминах (1991–2013 рр.)
Гапеєва О. Л. Інформаційна політика СНД та ОДКБ: історико–правовий аспект
Джошкунсу Н. Р. О производстве и сбыте изделий из стекла в Азербайджане в ранние средние века (Про виробництво та збут виробів зі скла в Азербайджані в ранні середні віки)
Кулиева Ф. Орнаментальные мотивы керамики поселений Кюльтепе I и Кюльтепе II эпохи ранней бронзы (Орнаментальні мотиви кераміки поселень Кюльтепе I і Кюльтепе II епохи ранньої бронзи)
Гарькавченко К. Арктична політика Китаю наприкінці 90–х рр. ХХ – на початку ХХІ ст.
Ботіка Т. С. Англійський джентльмен як джерело для вивчення історії Великої Британії
Опря І. А. Боротьба за паству: сучасні тенденції релігійного життя Латинської Америки
Потапова О. Б., Самойленко Н. С. Становлення та розвиток монетарної політики Європейського Союзу в другій половині ХХ ст.: історичний аспект

Філософські науки

Ільїна Г. В. Концепт «візуального повороту»: філософсько–методологічний аспект
Шавріна І. В. Антропорелігійна дійсність як предмет філософського дискурсу
Нетецька Є. В. Проблема символу в релігії
Лаврова Л. В. Тілесно–рухова активність людини як філософське поняття
Шаповалова І. В. Совість в моральних традиціях особистості і суспільства: соціально–філософський аналіз
Кадобний Т. Б. Філософія єдності мови та мислення, їх роль в процесі пізнання і навчання
Борисова–Желєзнова К. О. Природа людини в культурологічній концепції Кліффорда Гірца
Чжань Синь. Эволюция философско-мировоззренческих взглядов Ореста Новицкого (Еволюція філософсько-світоглядних поглядів Ореста Новицького)
Бойко М. П. Філософсько–методологічний аспект визрівання національної самосвідомості
Дроботенко М. О. Фільм як філософія
Павлишин Л. Г. Нігілізм: єдність песимістичного розчарування та віри у можливість подолання дисгармонії життя
Попова І. В., Мазур Л. М. Вплив аспектів філософії Аюрведи на сучасні концепції фармацевтичної і харчової промисловостей
Пряженцева К. В. Нетривіальність діалогу в контексті умов його можливості
Райчинець А. В. Гуманізм мусульманської теології Фетхуллаха Гюлена
Рамазанова Б. И. Идеи патриотизма в творчестве Гусейна Джавида (Ідеї патріотизму в творчості Гусейна Джавіда)
Саракун Л. П. Космополітична концепція Ульріха Бека
Русул О. В. Міграційне питання і політика мультикультуралізму в Західній Європі
Бондаренко О. О. До проблеми визначення літературного тексту в парадигмі текстоцентризму
Гарбар Г. А. Теоретичний аналіз явища гостинності у дискурсі філософського осмислення туристичної діяльності
Струк О. А. Дотримання етичних норм при проведенні фармакологічних досліджень
Фесенко Г. Г. «Дитячий простір» в філософсько–урбаністичній інтерпретації
Царенок А. В. Краса людського єства: аскетико–естетичне осмислення
Воронкова В. Г. Формування smart–суспільства як фактор сталого розвитку та його вплив на становлення нової освітянської парадигми
Костючков С. К. Біофілософія як теоретична і практична основа підвищення рівня ефективності сучасної системи освіти
Лавриненко С. А. Теоретические аспекты формирования мультикультурных компетенций будущих учителей в процессе изучения курса «Этика» (Теоретичні аспекти формування мультикультурних компетенцій майбутніх вчителів в процесі вивчення курсу «Етика»)
Роговенко М. М. Формування моральних принципів та цінностей у курсантів на заняттях з філософсько–правових дисциплін
Новіков Г. Б. Від низової ініціативи до локальної спільноти в університеті
Силадій І. М., Маринець Н. В. Демократична освіта для підготовки майбутніх педагогів педвузів
Севрук І. І. Методологічний зміст поняття «габітус» та завдання соціального структурування особистості офіцера
Чорнойван Я. В. Державна акредитація вищих духовних навчальних закладів в Україні
Гасымова Б. Особенности развития национального самосознания в реалиях глобализирующегося мира и Азербайджанская модель мультикультурализма (Особливості розвитку національної самосвідомості в реаліях глобалізованого світу і Азербайджанська модель мультикультуралізму)

Політичні науки

Стойко О. М. Теоретичне осмислення варіативності форм державного правління у перехідних країнах
Задувайло О. К. Сучасні проблеми розвитку медіа сфери в умовах воєнно–політичного конфлікту
Ісхакова Н. Г. Політична довіра як базовий чинник мобілізації населення
Опанасюк О. І. Особливості сучасної публічної дипломатії
Петренко І. І. Поняття, функціональне призначення та основні характеристики аналізу публічної політики
Пурій М. Р. Потенціал та сценарії утвердження нової гегемонії у міжнародних відносинах
Корнієнко В. О., Денисюк С. Г., Буряченко О. Партійна ідеологія: система цінностей, або синдром «суспільної кататонії»?
Красніцька Г. М. Національні особливості ділового етикету в європейських країнах
Лещенко О. Я. «Гібридна війна» як науковий конструкт: проблеми пошуку термінологічної та концептуальної сутності
Бегей І. І. Соціально–економічна політика української лівиці Галичини
Войтенко Ю. М. Інститут старост в умовах децентралізації влади в Україні
Конах В. К. Механізми регулювання та саморегулювання поширення контенту мас–медіа в демократичних країнах та можливість їх імплементації в Україні
Семчинський К. В. Реформування Ради Безпеки ООН: виклики і перспективи для України на сучасному етапі
Вонсович О. С. Аналіз ризиків в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі – 2017
Касьянова М. М. Особливості міграційних процесів до країн Східної Європи (1991–2013 рр.)
Islamova P. R. The role of South Stream and Turkish Stream in energy security of Europe (Роль Південного потоку і Турецького потоку в енергетичній безпеці Європи)
Ниязов Х. Национальная безопасность и национальные интересы: взгляд из Запада и США ( Національна безпека і національні інтереси: погляд з Заходу і США)

Наукове життя

Патер І. Г. Рецензія на монографію: Давидюк Р. П. Українська політична еміграція в Польщі: склад, структура, громадсько–політичні практики на території Волинського воєводства: монографія / Руслана Петрівна Давидюк. – Львів; Рівне: Дятлик М., 2016. – 704 с.
Щербак В. О. Рецензія на монографію: Фергад Туранли. Козацька доба історії України в османсько–турецьких писемних джерелах (друга половина XVI – перша чверть XVIII століття). – К.: Видавничий дім «Києво–Могилянська академія», 2016. – 606 с.
Чирков О. А. Рецензія на збірник: Крок на шляху подолання російської агресії (Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення: Матеріали Всеукраїнської науково–практичної конференції (Київ, 2016) / Упор. П. Гай–Нижник. – К.: «МП Леся», 2016. – 348 с.)
Довгополова О. А. Рецензія на монографію: Петинова О. Б. Экономический человек: опыт социально-философской экспликации. – Монография / О. Б. Петинова. – Одесса: Печатный дом, 2016. – 336 с.
Мальчин Ю. М. Рецензія на монографію: Чирко Б. В. Німецька національна меншина в Україні: етнополітичні та соціально-економічні процеси в умовах радянської політичної системи (перша половина ХХ століття). – К.: АМУ, 2016. – 368 с.
Ханжи В. Б. Рецензия на монографию: Петинова О. Б. Экономический человек: опыт социально-философской экспликации. – Монография / О. Б. Петинова. – Одесса: Печатный дом, 2016. – 336 с.

CONTENT

Historical sciences

Soldatenko V. F. Ukraine 1918 in the transnational context: historiographical discourse
Radko P. G., Avanesyan G. M., Basenko R. O. Christian and humanistic values, spiritual and religious culture in the politic and legal experience of creating Ukrainian statehood in XVII–XVIII centuries
Barannik A. M. Zaporizhzhya Cossacks in the works of polish historian Leszek Podhorodetsky
Malaschuk O. S. Historical aspects of viticulture development in south Ukraine at late XVIII – beginning of XIX century
Borchuk S. M. 10 volumes of the series «Encyclopedia of History of Ukraine» – a new achievement of national science
Bratus I. V. Historical and cultural context of the life and work of Professor Ivan Lutsenko (from birth to the end of World War II)
Shulga V. P. The contribution of Professor N. Kravchenko in the formation of Central Experimental Station of Artificial Insemination of Farm Animals
Zhyvotivska D. M. The publishing activities of physical and mathematical societies in Ukraine in the second half of ХІХ – beginning of ХХ centuries: research studies
Kotyk Yu. V. Restoring taxation of state enterprises in the USSR in 1943–1945
Omelchuk N. V. Professional training of youth in the context of educational policy of Third Reich (on the example of functioning of medical educational institutions in Rivne)
Starzhets V. I. Restoration of the Soviet system of school education in the Western region of Ukraine after the war (1944–1953 years)
Tereshchenko V. V. Forming the institute of Authorized Council on the Russia Orthodox Church Affairs in Poltava region in the mid–1940–1950s
Soroka L. V. The deportation of the Ukrainians from their ethnic lands in 1947 (for the 70th anniversary of the action «Vistula»)
Lukyanenko О. V. «Caricature wars» in the educational media of the Ukrainian SSR of the «thaw» period (1953–1964) (P.2)
Luchakivska I. Education in context of the European integration process
Rudenko S. B. «Ukrainian patriots» against «German lackeys» in representations and interpretations in refreshed exposition of Museum of Great Patriotic war in Kiev in 1994
Chepurda A. N. Historical retrospective formation of the concept «Great plan transformation of nature»
Vlasov V. I. Waves of international trade and especially its development
Hai–Nyzhnyk P. P. Crimean node and issue Black Sea Fleet in the Russian–Ukrainian military–political relations (1991–2013)
Gapeyeva O. L. Information Policy of CIS and CSTO: historical and legal aspects
Joshkunsu N. R. On the production and trade of glass ware in Azerbaijan in the early middle ages
Kuliyeva F. Ornamental motives of ceramics the settlements Kyultepe I and Kyultepe II at the early bronze
Gar’kavchenko K. The Arctic China policy in the end of 1990s – beginning of the XXI
Botika T. S. English gentleman as a source for studying the history of Great Britain
Oprya I. A. The struggle for the flock: modern tendencies of religious life in Latin America
Potapova O. B., Samoilenko N. S. The establishment and development of monetary policy of the European Union in the second half of the twentieth century: historical aspect

Philosophicаl sciences

Ilina H. V. The «visual turn» concept: philosophical and metodological concept
Shavrina I. V. Anthropic–religious reality as an object of philosophical discourse
Netetska E. V. The problem of symbol in religion
Lavrova L. V. Body–physical activity of man as a philosophical concept
Shapovalova I. V. Conscience in moral traditions of personality and society: social and philosophical analysis
Kadobny T. B. The philosophy of the unity of language and thought, their role in the process of learning and teaching
Borisova–Zeleznova K. O. Human nature in the cultural conception of Clifford Geertz
Zhang Xin. The evolution of philosophical and ideological views Orest Novitsky
Boiko N. P. Philosophical and methodology aspects of national maturation identity
Drobotenko M. O. The film as philosophy
Pavlyshyn L. H. Nihilism: the unity of the pessimistic frustration and belief in the ability to overcome disharmony of life
Popova I. V., Mazur L. M. Impact aspects of Ayurveda philosophy of the modern concept of the pharmaceutical and food industries
Pryazhentseva K. V. Non–triviality dialogue in the context of the conditions of its possibility
Raychinets A. V. Humanism of Muslim theology of Fethullah Gulen
Ramazanova B. I. Patriotic ideas in the works of Huseyn Javid
Sarakun L. P. Cosmopolitan concept Ulrich Beck
Rusul O. V. The migration issue and the policy of multiculturalism in Western Europe
Bondarenko O. O. The problem of the definition of a literary text in the paradigm of text as a center
Garbar G. A. Theoretical analysis of the hospitality events in the discourse of philosophical understanding of tourism activities
Struk О. А. Ethics in conducting of pharmacological studies
Fesenko G. G. «Children space» in urban–philosophical interpretation
Tsarenok A. V. Human beauty as the subject of the ascetic aesthetics
Voronkova V. G. The formation of smart–society as a factor of sustainable development and its influence on the development of new educational paradigm and the development of information capital
Kostyuchkov S. K. Biofilosofii theoretical and practical framework to improve efficiency modern education system
Lavrynenko S. O. Theoretical aspects of the formation of multicultural competencies of future teachers in the course of studying the course «Ethics»
Rohovenko M. M. Formation of moral principles and values of the students on classes of philosophical and legal disciplines
Novikov G. B. From grassroots initiatives to the local community at the University
Silagyiy I. M., Marinets N. V. Democratic education to prepare future pedagogues in pedagogical universities
Sevruk І. І. The methodological meaning of the concept «habitus» and the objectives of the social structuring of the officer’s personality
Chornoivan Y. V. State accreditation of theological and religious education institutions in Ukraine
Gasimova B. Features of the development of national identity in the realities of a globalizing world and Azerbaijani model of multiculturalism

Political sciences

Stoyko O. M. Conceptualization the diversity of forms of government in transition countries
Zaduvailo O. K. Modern problems of media development in terms of military and political conflict
Islamova P. R. The role of South Stream and Turkish Stream in energy security of Europe
Opanasiuk O. I. Features of modern public diplomacy
Petrenko I. I. The concept, functionality and basic characteristics of public policy analysis
Puriy M. R. Potential and scenarios of the establishment of a new hegemony in international relations
Kornienko V. O., Denysiuk S. G., Buriachenko O. Party ideology: is it a system of values or «public catatonia» syndrome?
Krasnitska H. M. National characteristics of business etiquette in European countries
Leshchenko A. Y. «Hybrid war» as a scientific construct: problems search terminological and conceptual nature
Begej I. I. Socio–economic policy Ukrainian Galicia left–wing representatives
Voitenko Yu. M. Institute starost under decentralization of power in Ukraine
Konakh V. K. The mechanisms of regulation and self–regulation of the content distribution in mass media in democratic countries and possibility of their implementation in Ukraine
Semchynskyy K. V. Reforming United Nations Security Council: challenges and perspectives for Ukraine in present situation
Vonsovych O. S. Risk analysis in the framework of the World Economic Forum in Davos – 2017
Kasianova M. M. Characteristics of migration processes in the countries of Eastern Europe in 1991–2003 years
Iskhakova N. G. Political trust as a basic factor of mobilization of citizens
Niyazov Kh. National security and national interests: A view from the West and the United States

Scientific life

Pater I. G. Review of the monograph: Davydiuk R. P. Ukrainian political emigration in Poland: staff, structure, social and political practices in the Volyn Voivodeship: monograph / Ruslana Petrivna Davydiuk. – Lviv; Rivne: Djatlyk M., 2016. – 704 p.
Shcherbak V. О. Review of the monograph: Fergad Turanli. Cossack era in the history of Ukraine in the Ottoman–Turkish written sources (second half of XVI – first quarter of the XVIII century). – K.: Publishing house «Kyiv–Mohyla Academy», 2016. – 606 p.
Chyrkov O. A. Step towards overcoming Russian aggression (Russian occupation and liberation of Ukraine: history, current threats and challenges of the present: Materials of All–Ukrainian scientific–practical conference (Kyiv, 2016) / Ed P. Guy–Nizhnik. – K.: «MP Lesya», 2016. – 348 p.)
Dovhopolova O. A. Review of the monograph: Petynova O. B. Economic man: Experience of social and philosophical explication. - Monograph / O. B. Petynova. - Odessa: Pechatnыy House, 2016. - 336 p.
Malchyn Yu. M. Recension on monograph: Chyrko B. V. The German National Minority in Ukraine: Ethno-political and Socio-economic Processes in the Soviet Political System (First Half of the Twentieth Century). Second edition, enlarged and amplified. – K .: AMA, 2016. – 368 p.
Hangi V. B. Review of the monograph: Petinova O. B. Economic man: the experience of social and philosophical explication. - Monograph / O. B. Petinova. - Odessa: Printing House, 2016. - 336 p.
Завантажити
© 2008-2019, Усі права захищено.