"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2018. Випуск 137 - 2018
ЗМІСТ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Бірьова О. Ю. Слобожанщина: адміністративні й соціальні зміни протягом другої половини XVІІ – першої половини XVІІІ ст.
Титівець О. О. Молодіжні організації польських громад Києва в 1914–1919 роках
Лисенко М. С. Діяльність Волинського товариства хмелярства в роки Першої світової війни
Козак О. В. Доброчинний внесок родини Богдана і Варвари Ханенків у розвиток матеріальної і духовної культури українського народу
Чуткий А. І. Період Гетьманату: оцінка крізь призму вищої школи
Севастьянов О. В. Вивчення розвитку економічного потенціалу та продуктивних сил регіону в науковій спадщині Товариства з вивчення Криму (1922–1932)
Тренкін Ю. В. Збуто–постачальницькі операції української сільськогосподарської кооперації (1921–1928 рр.)
Харламов М. І. Особливості роботи короткострокових курсів підвищення кваліфікації пожежних України у 1920–1930 роках
Волошин І. В. Роль спеціалізованої сільськогосподарської мережі «Добробут» у розвитку м’ясної та м’ясопереробної галузей Української СРР в добу непу
Довбня О. А. Репресії проти поляків УСРР/УРСР наприкінці 1920–х – на початку 1950–х рр. у дослідженнях вітчизняних істориків
Зубченко С. П. Депортації сталінським режимом народів і представників національних меншин в роки Другої світової війн
Якуніна К. І. Становище і діяльність адвентистів сьомого дня у Волинській та Рівненській областях у 1944–1953 рр.
Дороніна Н. В. Повоєнні роки на філологічному факультеті Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1945–1955 рр.)
Карасевич О. О. Становлення в період «відлиги» історичних знань із питань матеріально–технічного і кадрового забезпечення українського села на сторінках «Українського історичного журналу»
Лазуренко О. Г. Особисте та приватне життя під прицілом товариських судів Української РСР на початку 1960–х років
Братусь І. В., Гунька А. М. Проблеми інтерпретації історії Києва
Данилюк І. Ю. Розвиток музейництва на Прикарпатті 1991–2013 років у вітчизняній історіографії
Коцур В. В. Національні меншини півдня України в суспільно–політичних процесах початку ХХІ ст.
Костюк Д. С. Фактор громадянського суспільства в геополітиці: «Арабська весна» скрізь призму американсько–російського суперництва (2010–2013 рр.)
Лущай В. І. Формування російської імперської національної політики щодо поляків
Юшкевич В. В. Визначення місця оптимального розміщення європейських біженців у проектах американських вчених наприкінці 1930–х років
Каріков С. А. Вплив політики курфюрста Моріца Саксонського на події «Князівської війни»
Вацеба Р. М. Північні велети у ІХ–Х ст. і формування політичних інституцій Лютицького союзу
Волканова Н. В. Матеріальна допомога армії з боку бессарабських аристократів під час російсько–турецької війни 1877–1878 рр.
Ботіка Т. С. Англійський тред–юніонізм на сторінках російських часописів початку ХХ ст.
Гуцало C. Є. Історія створення міжнародних інтеграційних організацій у регіоні Близького Сходу в ХХ–ХХІ ст.
Дмитрук Я. В. Умови проходження представниками національних меншин військової служби у збройних силах Польщі в міжвоєнний період
Mammadov A. A. Geopolitical interest, mechanisms and its implementation in the Caspian region (Геополітичного інтереси, механізми та його здійснення в Каспійському регіоні)
Назaралиев Э. А. Библиотеки в системе образования в условиях глобализации (Бібліотеки в системі освіти в умовах глобалізації)
Азизова М. А. Освободительная борьба в Северо–Восточном Азербайджане в 1812–1822 годах (по материалам «Актов Кавказской Археографической Комиссии») (Визвольна боротьба в Північно–Східному Азербайджані в 1812–1822 роках (за матеріалами «Актів Кавказької Археографічної Комісії»))
Алиев А. Исследование этнографических особенностей грузинских азербайджанцев на основе творчества народных поэтов (Дослідження етнографічні особливості грузинських азербайджанців на основі творчості народних поетів)
Аманова Б. Т. Отражение азербайджанской народной музыки в творчестве Али Велиева (Відображення азербайджанської народної музики в творчості Алі Велієва)

Філософські науки

Бесєдіна Г. Специфіка тлумачення поняття «дискурс» у філософії Мішеля Фуко
Богданова Н. Г. Проблема свободи самореалізації людини в інформаційному суспільстві у роботах Й. Масуди
Грех В. І. Виховання і формування християнської моралі віруючих на основі церковної драматургії святителя Димитрія (Данила Туптала)
Гура В. О. Вплив особи І. В. Каргеля в зміні есхатологічної парадигми євангельсько–баптистського братерства України на початку ХХ століття: від постміленіарізму до диспенсаціоналізму
Данканіч Р. І. Проблема співвідношення герменевтики та історизму в філософії Г. Гадамера
Колотілова Н. А. Логіка і риторика в теорії суперечки С. І. Поварніна
Рик М. С. Символічне розуміння біблії у творчості Г. Сковороди
Ніколенко Г. С. Критерії відкритості та закритості суспільства К. Попера
Содомора П. Нативізм у процесі пізнання (переклад діалогу Платона «Менон»)
Стрижачук Ф. В. Тринітарна історія як джерело для доктрини про Трійцю Юргена Мольтмана
Кобзєва І. О. Філософсько–антропологічні виміри калокагатії Середньовіччя
Бороденко О. В. Новые мифологии пространства: символизация локального (Нові міфології простору: символізація локального)
Дьяковська Г. О. Наратив як форма дискурсивної влади
Захаренко К. Протидія маніпулятивним впливам (засоби, технології, можливості)
Ільїна Г. В. Від естетики бачення до візуальної достовірності: джерела суб’єкт–об’єктної парадигми модерну
Іщук Н. В. Духовні тенденції сучасності, значимі для православної громади–койнонії та теодіалогіки
Коляда В. И., Гребинь С. Н. Методологические аспекты проблемы социализации личности в педагогике (Методологічні аспекти проблеми соціалізації особистості в педагогіці)
Мелентьева Т. Н. Савченко А. А. Труд как социальное явление и процесс (Праця як соціальне явище і процес)
Михальчук А. О. Стилі кодування та їх вплив на інтелект людини в контексті сучасного інформаційного суспільства
Паньків О. В., Саноцька Н. Я. Швидкість та миттєвість як провідні характеристики сучасного стилю життя
Пилипів В. В. Практики гостинності Belle Époque: художньо–естетичний вимір
Рубський В. М. Конвергентні процеси у релігійних системах поширення світогляду
Симоненко С. П. Сакральне як чинник мотивації людської поведінки
Сислюк Я. Г., Тімченко О. П., Пігош М. А. Логіко–філософські особливості теорії пізнання у вітчизняній філософії як специфіка українського менталітету
Скиртач В. М., Гонтар В. О. Суб’єкт та Інший у філософсько–клінічному дискурсі
Федорова І. І., Москаленко К. А. Утилітарне як принцип конструювання соціально–культурного простору Античності
Шевченко М. І. Зміна соціокультурної парадигми та її вплив на особливості культурної політики
Шмиголь М. Ф. Феномен гуманітарної освіченості: світоглядний контекст
Ярема Н. С. Феномен соціальної утопії у суспільно–філософській думці
Олексенко Р. І. Філософія ринкових відносин у історико - економічному дискурсі сучасних українських вчених
Кривітченко О. О. Репрезентаціоналістське пояснення феноменальних властивостей: інтерналістський та екстерналістський підходи
Дроботенко М. О. Дидактичні адаптації освітньої геронтології
Парфьонова О. І. Державна освітня політика України в контексті реформування загальної середньої освіти
Якимчук О. Ключові суперечності становлення української системи освіти
Щубелка Н. В. Стратегічний потенціал освіти як чинника соціально–економічного розвитку
Кадиевская И. А., Нарядько Г. Я. Современные особенности проблемы распространения синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) среди работников сферы образования (Сучасні особливості проблеми поширення синдрому емоційного вигорання (СЕВ) серед працівників сфери освіти)
Сімакова Н. М. Українське законодавство про освіту (становлення в період незалежного розвитку)

Політичні науки

Агафонова Г. С., Сімонян А. В. Типологізація громадських рад
Андрущенко Т. В. Застосування сучасних методів навчання як інструмент підвищення якості вищої освіти в Україні
Бевзюк Є. В. Мова як визначальний чинник етнозберігаючої програми лужичан
Буряченко О. В. Інституалізація політичних партій України як чинник формування позитивної репутації
Велизаде К. Р. Роль политической системы в формировании политической жизни: социальный философский аспект (Роль політичної системи у формуванні політичного життя: соціальний філософський аспект)
Гіоане І. М. Світогляд як основна духовна детермінант здійсненні політичного вибору
Вербицький Б. Д. Участь Михайла і Богдана Горинів у створенні і розвитку Української Гельсінської Спілки
Годний С. П. Лобізм як політична цінність демократичного суспільства
Григор О. Гуманітарна освіта як чинник формування загальної культури дипломата–політика
Демиденко О. І. Державна стратегія щодо регламентування процесів інтелектуальної міграції: погляд та рекомендації українських науковців
Деревінський В. Ф. Енергонезаленість держави в контексті консолідації суспільства
Ігнатко В. Ядро європейських цінностей: демократія і свобода
Клюєнко Е. О. Політична участь і демократія: основні проблеми міжнародного характеру
Ладний Ю. А. Етнополітичні процеси в Україні за часів директорії УНР: історико–політологічні дискурси
Мордовець М. В. Держава загального добробуту в системі політичних координат сьогодення
Семко В. Л. Соціальна природа енергії, енергобезпека та енергоефективність як складові процесу консолідації українського суспільства
Сич О. М. Олігархічний політичний режим і соціальні підстави перманентного революційного процесу в Україні
Стойко О. М. Енергоефективні громади як складова енергетичної політики держави
Ткач Б. А. Концептуалізація поняття політичної відповідальності в сучасній зарубіжній політології
Червеняк К. Т. Інституційне забезпечення державної етнонаціональної політики в Україні
Балута Т. П. Розвиток освіти як соціального інституту
Шипунов Г. В. Ідейно–інституційна еволюція КПРС в контексті трансформації політичного режиму СРСР
Орлова В. О. Політичний сенс урядування у країнах ЄС
Вєтринський І. М. Особливості політичних та соціально–економічних процесів у Сирії в ХХ столітті
Сичик К. Б. Експлікація зростання електоральної підтримки правих популістів в контексті дискурсу міжнародної міграції (на прикладі ФРН)
Мостіпан О. М. Суспільно–політичні аспекти першої державної історії Японії «Ніхон Сьокі»
Сабадан О. О. Ініціатива «Пояс та Шлях» як новий інструмент зовнішньої політики Китайської Народної Республіки
Леванчук І. В. Геополітична стратегія США на пострадянському просторі: акторно–факторний аналіз
Малкіна Г. М., Попов Г. В. Концепції космополітизму в політичному вченні Джузеппе Мадзіні
Замікула Г. О. До питання щодо практичної реалізації зовнішньополітичної концепції Ахмета Давутоглу
Демчишак Р. Б. Східний вектор зовнішньої політики Польщі: ідеологічні підвалини та особливості реалізації на сучасному етапі
Эфендиева А. А. Политический аспект азербайджано–украинских гуманитарных связей (Політичний аспект азербайджано–українських гуманітарних зв’язків)

Наукове життя

Маслак В. І., Рецензія на монографію: Степанчук Ю. С. «Образ Богдана Хмельницького в новітній українській та зарубіжній історіографії» / Ю. С. Степанчук. – Вінниця: «Меркьюрі–Поділля», 2018. – 572 с.
Сіленко А. О. Рецензія на монографію: Шипунов, ГВ., 2018. Ідейно–інституційний розвиток лівих політичних партій: принципи дослідження: монографія, Львів: Простір–М.

CONTENT

Historical sciences

Bir’ova O. U. Slobozhanschina: administrative and social changes in the second half of XVII – first part of XVIII century
Titovets O. O. Youth organizations of the Polish communities of Kyiv in 1914–1919
Lysenko M. S. Activity of the Volyn Society of Hop–growing in the years of the First World War
Kozak O. V. Benevolent contribution of the family of Bogdan and Varvara Khanenkov to the development of material and spiritual culture of the Ukrainian people
Chutkyi А. I. Hetmanate period: assessment through the prism of high school
Sevastyanov A. V. Studying the development of economic potential and production forces of the region in the scientific heritage of the society for Studying Crimea (1922–1932)
Trenkin Yu. V. Sales and supply operations of Ukrainian agricultural cooperatives (1921–1928 years)
Kharlamov M. I. Features of work of short–term training courses for firefighting in Ukraine from 1920 to 1930
Voloshyn I. V. The role of the specialized agricultural network «Dobrobut» in the development of meat and meat processing industries of the Ukrainian SRP in the days of NEP
Dovbnia O. A. Repression against the Poles of the Ukrainian SSR at the end of the 1920’s – the beginning of the 1950’s in the scientific studies of domestic historians
Zubchenko S. P. Deportations of peoples and representatives of national minorities conducted by the Stalin regime during the Second World War
Yakunina K. I. Position and activity of Seventh–Day Adventists is in the Volyn region and Rivne region in 1944–1953
Doronina N. V. Post–war years at philological faculty of Taras Shevchenko state university of Kyiv (1945–1955)
Karasevych O. O. The becoming of historical knowledge on material and technical provision and personnel of Ukrainian village in the «thaw» period on the pages of «Ukrainian historical journal»
Lazurenko O. H. Personal and private life under the gaze of the friendly courts of the Ukrainian SSR in the early 1960s
Bratus I. V., Gunka A. M. Problems of interpretation of history of Kyiv
Danylyuk I. Yu. Development of museum science in the Carpathian region of 1991–2013 in national historiography
Kotsur V. V. National minorities of the southern Ukraine in social and political processes of the beginning of XXI century
Kostiuk D. S. Civil Society Factor in geopolitics: «Arab Spring» in American–Russian rivalry (2010–2013)
Lushchay V. I. Formation of the Russian imperial national policy towards the Poles
Yushkevych V. V. Determination of places for optimal settlement of European refugees in the projects of American scholars at the end 1930’s
Karikov S. A. The influence of the Elector Moritz of Saxon’ policy at the events of «Princely War»
Vatseba R. M. The 9th –10th –century North Veleti and formation of the Lutician federation political institutions
Volkanova N. V. Welfare help to the army from the Bessarabia aristocrats during Russo–Turkish war of 1877–1878
Botika T. S. English trade unionism on the pages of Russian magazines at the beginning of the 20th century
Gutsalo S. Ye. The history of creation of international integration organizations in the Middle East region in the XX–XXI centuries
Dmitruk Ya. V. Conditions for passing representatives of national minorities to military service in the armed forces of Poland during the interwar period
Mammadov A. A. Geopolitical interest, mechanisms and its implementation in the Caspian region
Nazaraliev E. A. Libraries in the education system in the context of globalization
Azizova M. A. Liberation struggle in Northeastern Azerbaijan in 1812–1822 (based on materials from the «Acts of the Caucasian Archeographic Commission»)
Aliyev A. Investigation of ethnographic features of Georgian Azerbaijanis on the basis of the creativity of national poets
Amanova B. T. The reflection of Azerbaijani folk music in the works of Ali Valiyev

Philosophicаl sciences

Besedina H. Specificity of the interpretation of the concept of «discourse» in the philosophy of Michel Foucault
Bogdanova N. G. The problem of freedom of human self–realization in informational society in the works of J. Maksud
Нrekh V. I. Education and forming of Christian moral of believers on the basis of church dramaturgy of saint Dimitry (Tuptalo)
Hura V. O. The influence of persons of I. Kargelto the change of the eshatological paradigm of the Evangelical–Baptist Union of Ukraine at the beginning of the 20th century: from postimileniarism to dispensionalism
Dankanich R. I. Problem of correlation between hermeneutics and historism in Gadamer’s philosophy
Kolotilova N. A. The logic and rhetoric in the S. I. Povarnin’s theory of arguing
Ryk M. S. Symbolic depreciation of the bible in the work of H. Skovoroda
Nikolenko H. S. Criteria of openness and closeness of society by K. Popper
Sodomora P. Nativism in the process of learning (translation of Plato’s «Meno»)
Strizhachuk F. V. Trinitarian history as a source for the doctrine of the Trinity of Jurgen Moltmann
Kobzieva I. О. Philosophical and anthropological dimensions of kalokagathia in the middle ages
Borodenko O. V. New mythology of space: the symbolization of the local
Diakovska H. О. The narrative as a form of discursive power
Zakharenko K. Counteraction to manipulative influences (means, technologies, possibilities)
Ilyina G. V. From aesthetics of vision to visual reliability: sources of modern subject–object paradigm
Ishchuk N. V. Spiritual tendencies of the present time significant for the orthodox community–coinonia and theodialogy
Kolyada V. I., Grebin S. N. Methodological aspects of problems of personality socialization in pedagogy
Melentieva T. N., Savchenko A. А. Labor as a social phenomenon and a process
Mykhalchuk A. O. Information society: modern styles of coding and their influence on the human’s intellect
Pankiv O. V, Sanotska N. Ya. Speed and instance as leading characteristics of the modern lifestyle
Pylypiv V. V. Belle Époque hospitality practices: artistic and aesthetic dimensions
Rubsky V. M. Convergent processes in religious systems of the propagation of the worldview
Symonenko S. P. Sacral as factor of human behavior motivation
Syslyuk Ya. G., Timchenko O. P., Pihosh M. A. Logic and philosophical features of the theory of knowledge in domestic philosophy as a specific of Ukrainian mentality
Skyrtach V. M., Gontar V. O., Subject and Other in philosophical and clinical discourse
Fedorova I. I., Moskalenko K. M. Utilitarian as a principle of construction of the socio–cultural space of Antiquity
Shevchenko M. I. Change of social and cultural paradigm and its impact on the cultural policy peculiarities
Shmigol M. F. The phenomenon of humanitarian education: worldview context
Yarema N. S. The phenomenon of social utopia in social and philosophical thought
Olexenko R. I. Philosophy of market relations in the historical and economic discussion of modern Ukrainian scientists
Kryvitchenko O. The representationalist account of phenomenal properties: the internalist and externalist approaches
Drobotenko M. O. Didactic adaptation of educational gerontology
Parfоnova О. І. State educational policy of Ukraine in the context of reforming general secondary education
Yakimchuk O. Key contradictions in the formation of the Ukrainian educational system
Shchubelka N. V. Strategic potential of education as a factor of social and economic development
Kadievska I. А., Nariadko G. Ya. Modern features of the problem of the spread of the syndrome of emotional burnout (SEB) among educators
Simakova N. M. Ukrainian legislation on education (formation in the period of independent development)

Political sciences

Ahafonova H. S., Simonian A. V. Typologization of public council
Andrushchenko T. V. Application of modern teaching methods as a tool for improving the quality of higher education in Ukraine
Bevzyuk E. V. Languageas a factor of conservation of the Lusatianethnos
Buryachenko O. V. Institutionalization of political parties of Ukraine as factor of formation of positive reputation
Velizade K. R. The role of the political system in the formation of political life: social philosophical aspect
Gioane I. M. Worldview as the main spiritual determinant of political choice
Verbytskyi B. D. The participation of Mykhailo and Bohdan Horyns’ in the creation and development of the Ukrainian Helsinki Union
Godny S. P. Lobism as political value of democratic society
Grigor O. Humanitarian education as a factor in the formation of a common culture diplomat–politician
Demydenko O. I. State strategy for regulating the processes of intellectual migration: views and recommendations of Ukrainian experts
Derevinsky V. F. Energy independence of the state in the context of consolidation of society
Ignatko V. The core of European values: democracy and freedom
Klіuienko E. O. Political participation and democracy: the main problems of international character
Ladnyi Yu. A. Ethnic and political processes in Ukraine during the Directory of the Ukrainian People’s Republic: historical and political science discourses
Mordovets M. V. State of welfare in the system of political coordinates of the present
Semko V. L. Social nature of energy, energy–safety and energy efficiency as constituents of process of consolidation of Ukrainian society
Sych O. M. The oligarchic political regime and the social basis of the permanent revolutionary process in Ukraine
Stoyko O.M. Energy efficient communities as the component of national energy policy
Tkach B. A. The features of political responsibility research in modern foreign political science
Cherveniak K. T. Institutional provision of the state ethnonational policy in Ukraine
Baluta T. P. Development of education as a social institution
Shypunov H. V. Ideological and institutional evolution of the CPSU in the context of the USSR political regime’s transformation
Orlova V. O. The political sense of governance in EU countries
Vetrinsky I. M. Features of the political, social and economic processes in Syria in the XX century
Sychyk K. B. Explicating the growth of electoral support for right–wing populists in the context of the discourse on international migration (on the example of the FRG)
Mostipan O. M. Social and political aspects of the first state history of Japan «Nihon Shoki»
Sabadan O. O. Belt and Road Initiative as a new foreign policy instrument of the People’s Republic of China
Levanchuk I. V. U.S. geopolitical strategy in the post-Soviet area: actor and factor analysis
Malkina G. M., Popov H. V. Concepts of cosmopolitism in political teaching Juzeppe Madzini
Zamikula H. O. On the issue of practical implementation of Ahmet Davutoğlu’s foreign policy concept
Demchishak R. B. The Eastern vector of foreign policy of Poland: ideological background and specifics of implementation at the modern stage
Efendiyeva A. A. Political aspect of Azerbaijan–Ukrainian humanitarian attitudes

Scientific life

Maslak V. І., Review of the monograph: Stepanchuk Yu. S. «The image of Bohdan Khmelnytsky in the newest Ukrainian and foreign historiography»: monograph / Yu. S. Stepanchuk. – Vinnytsa: «Mercury–Podillya», 2018. – 572 s.
Silenko A. O. Review of the monograph: Shypunov, HV., 2018. Ideological and Institutional Development of the Left Political Parties: Principles of Research: Monograph, Lviv: Prostir–M.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>