"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2018. Випуск 138 (№ 11) Ч. 3. Політичні науки - 2018
ЗМІСТ - CONTENT

Політичні науки

Гіоане І. М. Особливі детермінанти політичного вибору
Єрьомін М. Б. Концептуальні засади дослідження аудіовізуальної складової міжнародних політичних комунікацій
Дубовик Н. А., Кирилюк Н. А. Ретроспектива дослідження поняття «імідж»: американський, європейський та вітчизняний досвід
Римаренко С. Теоретичні засади етнополітології
Сич О. М. Революційна складова доктрини націоналізму
Слюсаренко І. Ю. Загрози міжнародній безпеці в нових геополітичних умовах
Барбарук Т. І. Коптська церква як елемент збереження національної ідентичності
Гай–Нижник П. П. Грамота про федерацію 1918 р.: вимушений тактичний крок задля порятунку Української Держави чи завбачлива стратегія на відновлення єдиної Росії
Ігнатко В. Духовно–моральні засади модернізації українського соціуму (історичне підґрунтя)
Зан М. П. Дилема захисту мовних прав угорської етнічної громади Закарпаття в контексті прийняття нового Закону України «Про освіту»
Костенко А. М. Громадянське консультування як діалоговий механізм в євроінтеграційних процесах України
Матлай Л. С. Іспанський зовнішньополітичний менталітет

CONTENT

Political sciences

Gioane I. M. Special determinants of political choice
Yeremin M. B. Conceptual foundations for the study of the audiovisual component of international political communications
Dubovik N. A., Kirilyuk N. A. Retrospective study of the concept «image»: American, European and national experience
Rymarenko S. Theoretical foundations of ethnopolitics
Sych O. M. Revolutionary component of the nationalism doctrine
Sliusarenko I. Yu. Threats of international security in new geopolitical conditions
Barbaruk T. I. Coptic Church as an element of preservation of national identity
Hai–Nyzhnyk P. P. Diploma of the Federation of 1918: a forced tactical step to save the Ukrainian State or a prudent strategy to restore a united Russia
Ignatko V. Spiritual and moral principles of modernization of Ukrainian society (historical basis)
Zan M. P. Dilemma of linguistic rights protection of the Hungarian ethnic community of Transcarpathia in the context of adoption of the new Law of Ukraine «On Education»
Kostenko A. M. Civil consulting as a dialogue mechanism in the euro–integration processes of Ukraine
Matlay L. S. Spanish foreign policy mentality
Завантажити
© 2008-2019, Усі права захищено.