"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2018. Випуск 139 (№ 12) Ч. 3. Політичні науки - 2018
ЗМІСТ - CONTENT

Політичні науки

Щедрова Г. П. Політична криза: структурно–функціональний аспект
Гіоане І. М. Головні чинники політичного вибору
Кузь О. М., Чешко В. Ф. Біополітичні предиспозиції еволюційної метафізики
Магдич Ю. А. Характерні риси політичного маніпулювання ціннісно–світоглядною складовою свідомості на модерному етапі суспільного розвитку
Сич О. М. Соціально–консервативна складова концепції раціонального націоналізму
Приходько С. М., Непокупна Т. А. Моделі електоральної поведінки в сучасному суспільстві
Сакун А. В., Кадлубович Т. І. Особливості політичної культури сучасного суспільства та тенденції її трансформації
Агаева Н. Семья как социальный институт: сущность, функция и типы (Сім’я як соціальний інститут: сутність, функції і типи)
Угрин Л. Я., Щурко О. М. Ідентичнісні виміри політичної консолідації суспільств
Алиев А. А. Теоретические подходы к рассмотрению понятия энергетическая безопасность (Теоретичні підходи до розгляду поняття енергетична безпека)
Лавриненко В. Г., Мельниченко В. І. Інституціональний супровід наближення законодавства України до acquis ЄС: потреба осмислення та сутність
Козьма В. В. Роль особистісного фактора в кадровій політиці Президента України
Шаповалова І. В., Кравчук О. Ю. Образ сучасного Президента країни: молодіжні тренди
Горло Н. В. Етнополітика в Україні: проблеми і перспективи у попередженні іредентизму
Шелемба М. М. Вплив парламентських виборів 2012 р. на націоналізацію партійної системи України
Гоцуляк В. М. Роль історичного підходу в пізнанні суспільно–політичної думки доби ранньомодерної України: методологічні аспекти
Деревінський В. Ф. Питання національної консолідації в нормативно–правових актах України
Lada O. V., Tsyhankova A. Public political activity of Vasyl Stus and its influence on protection of Ukrainian self–opportunity (Громадська політична діяльність Василя Стуса та її вплив на захист своєї власності України)
Ніколаєнко Н. О. Гібридні інформаційно–політичні технології маніпулювання суспільної свідомістю під час окупації Криму
Охріменко Г. В. Технології електронної участі громадян у розвитку громад на прикладі Асоціації відкритих міст та проекту «Розумне місто»
Бородіна Г. Г., Гаврилюк А. А. Зарубіжний досвід з надання адміністративних послуг в умовах сучасного стану публічного управління в Україні
Перегуда Є. В., Семко В. Л. Зарубіжний досвід довгострокового планування енергопрограм на прикладі ФРН
Сабадан О. О. Військові інструменти реалізації зовнішньополітичної стратегії КНР в регіональному вимірі
Сичов В. В. Швецька міграційна політика в контексті міграційної політики ЄС
Меньшеніна А. Є. Західноєвропейські та східно–азійські політичні цінності: точки конфронтації та умови зближення
Мостіпан О. М. Політико–історична складова в державній історії Японії «Ніхон Кокі»
Набиева Л. Политические и стратегические аспекты процесса вступление Турции в НАТО (Політичні та стратегічні аспекти процесу вступ Туреччини в НАТО)
Назарук Н. В. Інститут військового омбудсмана в системі цивільної оборони: досвід зарубіжних країн
Harb M. Ethnic Minorities and National Identity in Arab Countries (Етнічніменшини та національна ідентичність в арабських країнах)
Вєтринський І. М. Передумови, розвиток та перспективи Сирійської кризи: геополітичний контекст
Доля І. М. Політика Росії на Північному Кавказі в контексті підвищення керованості регіональних еліт
Клименко О. Ю. Геополітичні зміни в контексті підписання каспійської конвенції

CONTENT

Political sciences

Shchedrova G. P. Political crisis: structural and functional aspect
Gioane I. M. The main factors of political choice
Kuz O. N., Cheshko V. T. Biopolitical predispositions of evolutionary metaphysics
Magduch Y. A. Characteristics of political manipulation with values on the modern stage of social evolution
Sych O. M. Socio–conservative component of the rational nationalism concept
Prykhodko S. M., Nepokupna N. F. The models of the electoral participation in modern society
Sakun A. V., Kadlubovich T. I. Features of the political culture of modern society and the tendencies of its transformation
Agayeva N. Family as a social institute: essence, function and types
Uhryn L. Ya., Shchurko O. M. Identical dimensions of political consolidation societies
Aliyev A. A. Theoretical approaches to consideration of the concept energy security
Lavrynenko V. G., Melnichenko V. I. Institutional support for the approximation of Ukrainian legislation to the EU acquis: the need for reflection and essence
Kozma V. V. The role of a personal factor in the policy of the President of Ukraine
Shapovalova I. V., Kravchuk O. Yu. Image of modern president of country: youth trends
Gorlo N. V. Ethnicpolicy in Ukraine: problems and perspectives in the prevention of irredentism
Shelemba M. M. The impact of the 2012 parliamentary elections on the nationalization of the party system of Ukraine
Gotsulyak V. M. The role of the historical approach in cognition of the socio–political thought of the era of early modern Ukraine: methodological aspects
Derevinsky V. F. Issues of national consolidation in normative legal acts of Ukraine
Lada O. V., Tsyhankova A. Public political activity of Vasyl Stus and its influence on protection of Ukrainian self–opportunity
Nikolaienko N. O. Hybrid information–political technologies of manipulation public consciousness during the occupation of Crimea
Okhrimenko G. V. The Technologies of e–participation of citizens in community development on the example of the Open Society Association and the project «Smart City»
Borodina H. H., Havryliuk A. A. Foreign experience of civil services in the modern conditions of public management in Ukraine
Perehuda E. V., Semko V. L. External experience of long-term planning for energy programs at the example of FRG
Sabadan O. O. Military instruments for implementing the foreign policy strategy of the People’s Republic of China in the regional dimension
Sychov V. V. Swedish migration policy in the context of the EU migration policy
Menshenina A. E. The Political Values of Western Europe and East Asia: confrontation and attempts of finding common ground
Mostipan O. M. Political and historical component of Japan’s national history «Nihon Koki»
Nabieva L. Political and strategic aspects of the process entry of Turkey into NATO
Nazaruk N. V. The institute of the military ombudsman in the civil defense system: experience of the foreign countries
Harb M. Ethnic Minorities and National Identity in Arab Countries
Vetrinsky I. M. Preconditions, development and prospects of the Syrian crisis: geopolitical context
Dolia I. N. Russia’s policy in the North Caucasus in the context of increasing the controllability of regional elites
Klymenko О. Yu. Geopolitical changes in the context of the signing of the Caspian convention
Завантажити
© 2008-2019, Усі права захищено.