"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2019. Випуск 140 (№ 1) Ч. 1. Історичні науки - 2019
ЗМІСТ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Гаврилюк М. О. Михайло Драгоманов як історик
Галицька–Дідух Т. В. Східногалицьке представництво на Ризькій мирній конференції (вересень 1920 – березень 1921 рр.)
Гуцул В. М. Бойовий молот (hache) у рицарських турнірних поєдинках в Західній Європі першої половини XV ст.
Єгоров В. В. Українська мова в народній освіті та проблема розвитку в публіцистичній боротьбі в українських землях 1860–1890–х рр.
Жадейко А. Н. Творчество Вадима Михальчука как форма сохранения исторической памяти (Творчість Вадима Михальчука як форма збереження історичної пам’яті)
Іваненко А. О. Ініціатива місцевої влади щодо створення кримінально–процесуального законодавства на теренах Райхскомісаріату «Україна» (осінь 1941 – початок 1942 р.)
Кизименко І. О., Губицький Л. В., Разіцький В. Й. Замки та фортеці України, як історико–архітектурна спадщина
Красніцька Г. М. Геноцид нації на Поділлі 1932–1933 років
Кукуленко Я. І. Педагогічні виші і демократизація суспільно–політичного життя в УРСР у роки перебудови
Левенець О. М. Формування атеїстичного світогляду учнів сільських шкіл Волинської області в середині 60–х – першій половині 80–х рр. ХХ ст.
Лисенко М. С. Образ представника сільськогосподарського товариства на прикладі життя і діяльності К. Дєтлова (др. пол. ХIХ ст.)
Ostanek A. A. In the face of war... Polish Army in Lwów’s preparations for the effects of armed conflict (autumn 1938 – summer 1939) (Перед лицем війни... Польська армія в підготовці Львова до наслідків збройного конфлікту (осінь 1938 – літо 1939 р.))
Остащук В. І. Здійснення антисемітської ідеологічної політики румунською адміністрацією в Одесі (1941–1944 рр.)
Пащенко І. І. Органи прокуратури в період колективізації сільського господарства на Поділлі (1927–1933 рр.)
Сокирська В. В. Більшовицька державна політика у сфері адміністративно–територіального устрою початку 1920–х рр.
Ухач В. З. Сучасна вітчизняна історіографія протиборства радянських карально–силових органів з українським самостійницьким рухом у 1944–1945 роках (вибрані аспекти)
Фіногенов О. М. Концепція відродження державності на західноукраїнських землях у діяльності Західноукаїнського товариства Ліги Націй (1922–1924 рр.)
Харламов М. І. Заохочення для українських пожежних у 1920–х роках
Чернищук Н. В. Історико–правові аспекти зв’язку моралі і права
Чуткий А. І. Студенти–іноземці в київський вишах початку ХХ ст.

CONTENT

Historical sciences

Gavrilyuk M.O. Mikhail Drahomanov as a historian
Halytska–Didukh T. V. Eastern Galician representation at the Riga Peace Conference (September 1920 – March 1921)
HuculV. M. Poll–axe (hache) in chivalric single combats in Western Europe in first part of 15th century
Egorov V.V. Ukrainian language in popular education and development problem in publications in Ukrainian lands 1860–1890
Zhadeiko A. N. The creative work of Vadim Mikhalchuk as a form of historical memory preservation
Ivanenko A. O. Local authorities initiative to create criminal and procedural legislation on the territories of the Reichskommissariat «Ukraine» (autumn of 1941 – beginning of 1942)
Kyzymenko I. O., Gubytskyi L. V., Razitskyi V. Y. Castles and fortresses of Ukraine, as historical and architectural heritage
Krasnitska G. M. Genocide of the nation in Podillia 1932–1933
KukulenkoYa. I. Pedagogical universities and the democratization of social and political life of the Ukrainian SSR in the years of perestroika
Levenets O. М. Formation of the atheistic outlook of pupils of rural schools of Volyn region in the middle of the 60’s – the first half of the 80’s of the XX century
Lysenko M. S. The image of representative of the agricultural society on the example of life and work of K. Detlov (second half of the XIXth century)
Ostanek A. A. In the face of war...Polish Army in Lwów’s preparations for the effects of armed conflict(autumn 1938 – summer 1939)
OstashchukV. I. Implementation of an anti–Semitic ideological policy by the Romanian administration in Odessa (1941–1944)
Pashchenko I. I. The prosecution in the period of collectivity of agricultural holdings on Podillya region (1927–1933)
Sokyrska V. V. Bilshovic state policy in the field administrative–territorial system at the beginning of 1920s
Ukhach V. Z. Modern domestic historiography of the confrontation of the soviet punitive structures with the Ukrainian independent movements in 1944–1945 (selected aspects)
Finogenov O. M. Conception of the revival of statehood on the western lands in the activities of the Western Ukrainian Society of the League of Nations (1922–1924)
Kharlamov M. I. Encouragement for Ukrainian firefighters in the 1920s
Chernyshchuk N. V. Historical and legal aspects of the relation of morality and law
Chutkyi А. I. Foreign students in Kyiv universities in early 20th century
Завантажити
© 2008-2019, Усі права захищено.