"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2019. Випуск 140 (№ 1) Ч. 3. Політичні науки - 2019
ЗМІСТ - CONTENT

Політичні науки

Гай–Нижник П. П. Олександр Севрюк – соціаліст–революціонер і дипломат–аматор, політичний авантюрист й агент чужоземних спецслужб
Гоцуляк В. М. Загальноісторичні та культурні передумови розвитку політичної думки ранньомодерної України
Дубова С. В. Діяльність Румунії щодо задоволення культурних потреб румунської меншини в Україні (на прикладі Чернівецької області)
Ибрагимова Х. М. Идеи толерантности и мультикультурализма в творчестве азербайджанских мыслителей (Ідеї толерантності та мультикультуралізму в творчості азербайджанських мислителів)
Кузь О. М., Чешко В. Ф. Біополітика як механізм державного управління у неоліберальній ідеологічній парадигмі
Madjidov E. N. Analysisofpoliticalcompetitiontranscaucasiancountriesininternationalrelationsthroughtheprismofpoliticalinfluence (Аналіз політичної конкуренції закавказьких країн у міжнародних відносинах через призму політичного впливу)
Матвієнко Л. В., Панченко Г. О. Феномен поліетнічності як ключовий фактор процесу націєтворення в сучасній Україні
Сич О. М. Ренесанс націоналізмів державних націй західної Європи: Німеччина, Австрія, Італія
Фабрика А. А. Культура як засіб досягнення цілей у міжнародній політиці: основні концепції
Хорішко Л. С. Особливості інституціоналізації еліти в процесах модернізації політичної системи Іспанії (1975–2000)
Шелемба М. М. Характеристика факторів впливу на процес націоналізації партійної системи України
Шюкюров С. И. Посредническая миссия в мирном урегулировании замороженных конфликтов на Южном Кавказе (Посередницька місія в мирного врегулювання заморожених конфліктів на Південному Кавказі)
Юрченко А. В. Політико–правові засади інституціоналізації Національного антикорупційного бюро України
Ясірова Ю. Ф. Проблема возз’єднання країни в діяльності політичних партій: досвід Республіки Кіпр для України

CONTENT

Political sciences

Hai–Nyzhnyk P. P. OleksandrSevryuk is a socialist revolutionary and amateur diplomat, political adventurer and agent of foreign intelligence
GotsulyakV.M. General historical and cultural preconditions for the development of political thought of early modern Ukraine
Dubova S. V. Romania’s activities to meet the cultural needs of the Romanian minority in Ukraine (for example, the Chernivtsi region)
IbragimovaKh. M. Ideas of tolerance and multiculturalism in the works of Azerbaijani thinkers
Kuz O. N.,Cheshko V. T. Biopolitics as a mechanism of public administration in a neoliberal ideological paradigm
Madjidov E. N. Analysis of political competitiontranscaucasian countries in international relationsthrough the prism of political influence
Matviyenko L. V., Panchenko G. O. The phenomenon of polyethnicity as a key factor in the process of nationalization in modern Ukraine
Sych O. M. Renaissance of nationalisms of the western Europe state nations: Germany, Austria, Italy
Fabryka A. A. Culture as a means to achieve goals in an international policy: basic conceptions
Khorishko L. S. Peculiarities of institutionalization of the elite in the processes of modernization of the political system of Spain (1975–2000)
Shelemba M. M. Characteristics of the factors influencing the process of nationalization of the party system of Ukraine
Shyukurov S. I. Intermediary mission in peaceful settlement of frozen conflicts in South Caucasus
Yurchenko A.V. Political and legal principles of institutionalization of the national anti–corruption bureau of Ukraine
IasirovaYu. F. The problem of reunification of the country in the political parties’ activity: the experience of Republic of Cyprus for Ukraine
Завантажити
© 2008-2019, Усі права захищено.