"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2019. Випуск 141 (№ 2) Ч. 3. Політичні науки - 2019
ЗМІСТ - CONTENT

ЗМІСТ

Політичні науки

Алієв А. М. Теоретичні засади сервісної політики держави
Алмугхід І. М. Захист прав і свобод людини в країнах арабського Сходу: політичний аспект
Горбачов А. В. Визначення інфраструктури політичного ринку
Григор О. Формування демократичного світогляду та культури суб’єкта політичного мислення та дії як умова досягнення та реалізації політичного консенсусу
Ишык О. К. Турецко–азербайджанские связи: основные направления внешнеполитической деятельности (Турецько–азербайджанські зв’язки: основні напрямки зовнішньополітичної діяльності)
Коваль І. В., Кисляк Л. Н. Отримання томосу на автокефалію православної церкви як вагомий аспект зміцнення соборності та незалежності української держави
Котляр О. В. Виклики для НАТО на «північному фланзі»: російський фактор
Крупеня І. М. Будапештський меморандум 1994 року: тест для верховенства права
Матвієнків С. М. Національна свідомість як чинник формування політичної нації
Михайлова І. О. Легітимація права в умовах багатополярності політичного поля
Міщук В. В. Розширення на «схід» як етап розвитку Європейського Союзу
Морарь М. В., Цвєткова Г. О. Політична опозиція як елемент політичної системи суспільства та демократії
Поліщук О. М. Формування сектору безпеки і оборони України: екосистемний підхід
Сич О. М. Ренесанс націоналізмів державних націй Західної Європи: Франція, Велика Британія, Греція
Стародуб Т. П. Зовнішньополітичні стратегії України у теоретичній спадщині Степана Бандери періоду становлення політичних реалій біполярного світу
Ткачук А. П. Політика національної безпеки у програмах політичних партій–учасниць парламентських виборів 2012 р.
Шаповалова І. В., Кравчук О. Ю. Проблеми та шляхи розвитку громадянського суспільства української держави
Шафраньош О. І. Теоретичні концепти вивчення співвідношення контркультури та субкультури

CONTENT

Political sciences

Aliyev A. M. Theoretical grounds of the service policy of the state
Almughid I. M. Human rights and freedoms protection in the countries of the Arab East: political aspects
Gorbachev A. V. Determination of the infrastructure of the political market
Grigor O. Formation of a democratic outlook and culture of a subject of political thinking and action as a condition for the achievement and realization of political consensus
Ishyk O. K. Turkish–Azerbaijan relationships: main directions of foreign policy activities
Koval I. V., Kyslyak L. N. Obtaining of tomos on autocephaly of the Orthodox Church as a significant aspect of strengthening the unity and independence of the Ukrainian state
Kotlyar O.V. Challenges for NATO on the «northern flank»: Russian factor
KrupenyaI. M. The 1994Budapest memorandum: a test for the rule of law
Matviienkіv S. M. National consciousness as a factor in the formation of a political nation
Mikhailova I. O. Legitimation of law in the conditions of political polygamy
Mishchuk V.V. Expansion to the «east» as a stage of development of the European Union
Morar M. V., Tsvetkova G. O. Political opposition as an element of the political system of society and democracy
Polischuk O. M. Formation of the security and defense sector of Ukraine: ecosystem approach
Sych O. M. Renaissance of nationalisms of the Western Europe state nations: France, Great Britain, Greece
Starodub T. P. Foreign policy strategies of Ukraine in the theoretical heritage of Stepan Bandera, the period of formation of political realities of the bipolar world
Tkachuk A. Р. National security policy in the programs of political parties of the parliamentary elections 2012th
Shapovalova I. V., Kravchuk O. Yu. Problems and ways of development of civil society of the Ukrainian state
Shafranyosh O. I. Theoretical concepts of researching the relationships between counterculture and subcultures
Завантажити
© 2008-2019, Усі права захищено.