”Гілея (науковий вісник)": Збірник наукових праць.- К., 2008. Випуск 14 - 2008
ЗМІСТ

ІСТОРІЯ

Кривошея В.В. Генеалогія української шляхти (до питання інкорпорації української козацької старшини до складу російського дворянства)
Скус О.В. Трансформація конфесійних осередків на Уманщині (1793–1917 рр.)
Морозова О.С. Українська шкільна освіта в Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
Матвієнко Т.О. Земства України в контексті трансформації органів влади в 1917 році
Стефанів В.С. Релігія та церква в ідеології націоналістичного руху в Україні 1920–1930–ті роки
Василенко С.М. Репресії проти учасників націоналістичних формувань
Панченко В.Г. Основні віхи формування українського економічного націоналізму
Ткач Д.Ю. Український націоналізм та національний бізнес
Ткаченко В.В. Розвиток матеріальної бази Академії наук Української РСР у 1925–1939 роках

ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Кукуруза Ж.Б. Хрущов М.С. і національно–культурний розвиток Радянської України: історіографічний аспект

ПОЛІТОЛОГІЯ

Гавришко М.І. Феномен націонал–соціалізму у возіях Українського політикуму Галичини 1930–х років
Шпак Д.О. Кримськотатарський національний рух на Півдні України: особливості розвитку, методи боротьби, взаємозв’язок з українським опозиційним рухом
Яцунська О.О. Маніпулятивні технології: порівняльний аналіз парламентських виборів 2007 року в Україні і Росії
Білошицький С.В. Кризові явища в сфері правових відносин та захисту прав людини як постліберальна практика сучасних розвинених країн
Набока О.В. Україна та виклики сучасного глобального капіталізму
Руденко С.О. Методологічні засади управлінської діяльності та прийняття управлінських рішень: до проблеми визначення
Триняк В.Ю. Правове підґрунтя оцінювання рівня інформаційної безпеки України
Фісун О.А. Консолідація демократії як проблема сучасних транзитологічних досліджень

ФІЛОСОФІЯ

Вашкевич В.М. Історична свідомість як складова суспільної свідомості
Панченко Л. М. Трансформація ціннісних орієнтацій молоді в контексті освітніх інтеграцій
Матвєєв В.О. Роль гностицизму в становленні та еволюції християнства
Калиновський Ю.Ю. Роль і місце правосвідомості у інтерсуб’єктивістській інтерпретації соціального простору
Дичковська Г.О. Україна сакральна: ідеологія українського буття
Надурак В.В. Моральний хаос в контексті синергетичної парадигми
Бойко А.І. Освіта як фактор розвитку особистості в умовах ринкових трансформацій
Ващенко К.М. Основні цінності системи освіти у контексті Болонського процесу
Кононов І.Ф. Розум, влада і суспільство: необхідність перевизначення понять
Радченко О.Б. Проблеми аксіосфери сучасної української інтелігенції
Михайляк У.С. Свобода особистості в екзистенційній філософії Лесі Українки
Бороденко О.В. Символотворчий аспект тілесності в творчості Андрія Платонова
Патлайчук О.В. Суспільство, держава і право в філософії вітчизняного неолібералізму
Котляр Г.Є. Філософські аспекти взаємовідносин релігії та атеїзму в контексті праць інтелігенції СРСР
Завантажити
© 2008-2019, Усі права захищено.