”Гілея (науковий вісник)": Збірник наукових праць.- К., 2008. Випуск 15 - 2008
ЗМІСТ

ІСТОРІЯ

Кальніцька Н. Д. Русько–половецька боротьба протимонголо–татарської агресії у першій чверті ХІІІ ст.
Кривошея І. І. Еволюція взаємин магнатів Потоцьких і християнських церков: на прикладі Правобережної України ХУШ–ХІХ ст.
Меша В.Г. Православна церква і робітничий клас в Україні в останній чверті ХІХ ст.
Мельничук О.А. Реформування пенсійного страхування в Україні у 1930–х роках
Шляхтич Р.П. Ідеологія ОУН на передодні Другої світової та Великої Вітчизняної воєн (на основі програмних документів)
Галицька–Дідух Т. В. Ідеологічно–психологічне протистояння ОУН – УПА та сталінського режиму в перші повоєнні роки
Ткаченко В.В. Наукові школи в Україні 20–30–х років ст.: постановка проблеми та головні підходи до вивчення
Ткаченко І.В. Організація санітарної служби та головні напрямки діяльності санітарних закладів України у 20–ті роки ХХ ст.
Опанасенко О.І. Діяльність Німецько – Українського та Україно – Німецького Форумів як складова культурного співробітництва Україна – Німеччина

ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Солдатенко В.Ф. Політичні портрети Винниченка і Петлюри революційної доби через призму історіографічного освоєння (Ч.1)
Кривошея В.В., Кривошея Ір.І., Кривошея О.В. Неурядова старшина Гетьманщини
Юрченко В.В. Канцелярія київського окремого цензора: історія та діяльність
Надурак Н.М. Українська зарубіжна історіографія про діяльність УВО–ОУН (1920–1941 рр.)
Булгаков Ю.В. Сучасні дослідження відносин Української Держави з Радянською Росією в українській історичній науці

ПОЛІТОЛОГІЯ

Оніпко О.Ф., Хомовненко М.Г. Реєстри виборців: світовий та український досвід
Дмитраш І.В. Ідея волонтерського руху духовних осіб у сучасному українському державотворенні
Іванілов О.В. Політичні альтернативи в Україні: спроба історико–ретроспективного аналізу
Колісник Л.О. Політичне конструювання регіональних соціальних стереотипів
Сіданіч М.О. Особливості взаємовідносин біхевіоралізму та історії американської політичної науки
Хилько М.М. Політична культура: історія дослідження, термін, проблема типології
Худолій А.О. Механізми формування суспільно–політичних стереотипів та їхній вплив на свідомість громадян
Шевчук О.В. Дискусії щодо «тайванської проблеми» в Конгресі США в 1990–і роки
Шкуренко К.О. Демократичні засади західних партійних систем

ФІЛОСОФІЯ

Матвєєв В.О. Теософія в аспекті самореалізації особистості
Полянська В.І. Мистецтвознавчі витоки російського формалізму
Михайляк У.С. Філософія любові у творчості Лесі Українки
Кононов І.Ф. Розум, влада і суспільство: необхідність перевизначення понять (Ч.2)
Кочергін І.О. Історична пам’ять як складова національної ідеї
Дойчик М.В. Толерантність як вияв гідності нації
Загарницька І.І. Чуттєвість людини як філософська проблема
Дичковська Г.О. Український націонал–комунізм та його вплив на політичну організацію суспільства
Середін А.М. Уявлення про смерть в ідеології українського націоналізму
Пятківський Р.О. Теорія консолідації України: кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.
Кувичко С.О. Спеціфіка розвитку архетипичних образів в сучасній ірраціональній ментальності українського соціуму
Чорний В.С. Роль та місце військової організації у філософській думці та суспільно–політичній практиці давньогрецького соціуму
Вашкевич В.М. Вдосконалення історичної освіти як складова формування історичної свідомості молоді
Кивлюк О.П. До проблеми управління вищим навчальним закладом у системі «суспільство – наука – освіта»
Щудло С. А. Освіта як чинник соціально–політичної та культурної інтеграції українського суспільства

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

РЕЦЕНЗІЯ. Михайлюк В.П. Новий підхід до відтворення історії аграрної науки, освіти і техніки
ІНФОРМАЦІЯ про навчально–вишкільний збір–конференцію «Ідеологія ОУН та ідеологія Української Держави сьогодні»

Тези наукової конференції «Ідеологія ОУН та ідеологія української держави сьогодні»

Палько О.П. Особливості політичної доктрини українського націонал–комунізму
Лященко І.А. Особистість, нація, людство: організаційні принципи співпраці та взаємодії
Скринник Н.М. Аксіологічне підґрунтя української національної ідеї А. Шептицького
Кушнір О.М. Проблема державницької ідеологія на сучасному етапі розвитку українського суспільства
Стефінів Л.В. Ідеологія сучасної Української держави в контексті глобалізації
Щудло Р.С. Формування громадянської ідентичності студентської молоді
Половський В.С. Усна історія ОУН і УПА
Мартинюк М. Л. Роль Збройних Сил , військово–патріотичного виховання в політичній стратегії України
Басенко Н.В. Повстанська пісня як неформальний аспект ідеологічного вишколу в ОУН і УПА
Лукашук Г.Б. Лісозбереження як складова фізичної та економічної безпеки України
Газда Н.Я. Формування національної самосвідомості дітей дошкільного віку
Марчій Т.М. Громадянське становлення української дитини при вивченні іноземної мови
Завантажити
© 2008-2019, Усі права захищено.