”Гілея (науковий вісник)": Збірник наукових праць.- К., 2008. Випуск 17 - 2008
ЗМІСТ

ІСТОРІЯ

Солдатенко В.Ф. Теоретичні обґрунтування українських проектів трансформації Росіїської централізованої держави в Федеративну демократичну республіку та революційна практика 1917–1922 років
Ніколенко Ю.Д. Політика російського царизму в галузі освіти шляхетства Правобережної України в першій третині ХІХ ст.
Машевський О.П. Питання Босфору та Дарданелл у діяльності міжнародних союзів в період російсько–японської війни 1904 – 1905 років
Кривуля О.О. Методологія і методика дослідження змін субкультури жінок–городянок у Радянській Україні (1917–1939 рр.)
Чернявський В.В. Депортація населення Миколаївської області на примусові роботи до Румунії
Стоцький Я.В. «Острови» римо–католицизму в західних областях України у 1947–1953 роках
Гогохія Н.Т. Міський простір і українське суспільство в умовах формування тоталітаризму: зовнішні структури повсякденності
Буглай Н.М. Проблеми і перспективи функціонування багатостороннього Карпатського єврорегіону (історичний аспект)
Ткаченко В.В. Роль архівних установ України в розвитку історичної науки у 1919–1940 роки
Тарабрін О.Є. Становлення розвитку генетичних досліджень сільгоспкультур

ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Кривошея В.В., Кривошея О.В. Українська козацька старшина. Василь Базилевич. Василь Лагода. Андрій Стахович.
Поліщук Ю.М. Національні меншини Правобережної України в політико–правовому полі Російської імперії в кінці ХVIII – на початку ХХ століття: аналіз джерельної бази
Буряк Л.І. Жіноче оточення Богдана Хмельницького в оцінках українських істориків (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.).
Кругляк М.Е. Відтворення повсякденного життя духовного студентства підросійської України другої половини ХІХ ст. у спогадах випускників Київської духовної академії
Борисова О.В. Кіммерійці у «Формації української нації» Вадима Щербаківського
Бездрабко В.В. До історії українознавчої сфрагістики у документознавчому контексті (1960–1980)
Яремчук В. П. Умови професійної діяльності істориків в Радянській Україні (середина 50–х – початок 70–х рр.)

ПОЛІТОЛОГІЯ

Андрущенко Т.В., Науменко У.В. Європейські соціальні стандарти: перспектива для України
Євтушенко О.Н. Роль принципу поділу влади у створенні ефективної моделі державного управління: іноземний досвід і українська практика
Шпакова Н.В. Особливості посткомуністичних трансформацій на пострадянському простірі
Павлова Л.І. Інститут парламентаризму в Україні та державах Центральної і Східної Європи: порівняльний аналіз
Кострюков С.В. Політична влада в умовах творення демократичної Держави
Хомовненко М.Г. Еволюція виборчої системи України
Шкуренко К.О. Методологія дослідження демократичних стандартів політичних партій і партійної системи України
Агафонова Г.С. Теоретико–методологічні засади політологічного дослідження політичного центризму в сучасній Україні
Бобіна О.В. Використання конфліктологічного методу для аналізу «Помаранчевої революції»
Касьянов Д.В. Особливості становлення підприємництва в Україні та формування духовних орієнтацій підприємця
Карчевська О.В. Перспективи інституціоналізації громадянського суспільства в сучасній Україні
Катихіна М.О. Конституційно–правові засади місцевого самоврядування в Україні

ФІЛОСОФІЯ

Вашкевич В.М. Ідея суспільного прогресу в історії філософії (Ч.2)
Тімченко Т.В. Системність наукового знання та конвенціоналізація теоретичних досліджень (на прикладі сучасної космофізики)
Шаповалова І.В. Мораль як суспільний інститут: проблеми осмислення в системі сучасних соціально–економічних координат
Шелюто В.М. Символізм та теургія в християнській естетиці
Тимошенко О.І. Філософська та світоглядна парадигма освітніх технологій ХХІ ст.
Молодиченко В.В. Освіта як поле вибору цінностей
Москалик Г.Ф. Сучасна філософія професійної орієнтації особистості: проблеми становлення
Джура О.Д. «Мистецтво жити» як засада життєтворчості особистості
Ілляхова М.В. Часовий аспект соціальних змін
Перехейда О.М. Авторитет культури для суспільства і особистості
Семенюк Н.В. Поняття «екобезпечного розвитку» у світлі сучасних наукових інтерпретацій
Філіпенко А.В. Базові поняття у визначенні сутності підприємницької діяльності та якостей її суб’єкта
Завантажити
© 2008-2019, Усі права захищено.