”Гілея (науковий вісник)": Збірник наукових праць.- К., 2009. Випуск 18 - 2009
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки


Солдатенко В.Ф. Українська революція 1917–1920 рр.: до з’ясування контурів та параметрів історичного феномену
Кривошея І.І. Графи Потоцькі (герб «Пилява») на службі Російській короні (кінець XVIII – початок XX ст.)
Панченко В.Г. Концепція фінансового розвитку України в ідеології Організації українських націоналістів
Ткаченко В.В. Показові політичні процеси 20–х – початку 30–х років ХХ ст. та їх роль у винищенні української наукової інтелігенції
Ляпіна О.В. Становлення інститутів народної освіти в УРСР (перша половина 1920–х рр.)
Костюк Є.С. Діяльність Всеукраїнського товариства робітників–винахідників на виробництві у 30–х роках XX ст.
Науменко В.М. Налагодження енергопостачання на окупованій території України під час Другої світової війни
Лисак В.Ф. Зміни сільської поселенської структури в повсякденному житті українських селян у 1950 – 1960 роки
Абакумова В.І. Державна система управління мистецтвом в період її децентралізації (Україна, друга половина 80–х років ХХ ст.)
Балабанов К.В. Тарас Григорович Шевченко та представники грецької інтелігенції: взаємне збагачення або синтез культур
Кальян С.Є. Юдофобські настрої російської інтелектуальної еліти (друга половина ХІХ ст.)
Крамар О.С. Проблеми налагодження міжнародних контактів організованого студентства України в умовах становлення тоталітаризму (20–і роки ХХ ст.)
Колесник В.Ф., Водотика Т.С. Інформативні можливості газети «The Times» для дослідження індустріальної модернізації міст Південної Україниу другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Кривошея В.В., Кривошея О.В. Українська козацька старшина. Іван Черняк\
Васільєв С.А. Новітня історіографія історії Умані (XVII – початок ХХ ст.
Бездрабко В.В.Історія діловодства та документознавство періоду становлення: ідентичне і дотичне
Козлов М.М. Грифони в язичницькій свідомості древніх слов’ян

Філософські науки

Вашкевич В.М. Феномен історичної пам’яті
Маловічко О.В. Філософська рефлексія сутності, змісту і форм синергетичного потенціалу держави
Майданюк І.З. Подолання «мирського зла» як шлях до справедливості
Поліщук О.С. Ціннісний орієнтир соціалізації особистості як громадянина України
Збрицька Л. Г. Засоби масової інформації як ресурс управління сучасним глобальним суспільством
Дичковська Г.О. Ідеологія як культурний феномен: апріорно-сакральне ядро
Андрущенко Т.В. Теоретико–методологічні засади та історичні спроби аналізу цивілізацій: від Платона до Маркса
Бороденко О.В. Методологічні принципи вивчення філософсько–антропологічної концепції Андрія Платонова
Варнашова О.Ф. Воєнно–філософські ідеі Київської Русі: герменевтичний аспект
Ханстантинов В.О. Ідеї толерантності в ранньому лібералізмі
Палагнюк М.М. Поняття нації в соціально–філософській спадщині М. Драгоманова
Панченко Л.М. Філософія освіти: ціннісні аспекти
Кивлюк О.П. Соціально–педагогічні аспекти інформатизації освіти в процесі розвитку інформаційного суспільства

Політичні науки

Кузьменко Т.М. Соціальна маргінальність як теоретична проблема та реальність українського соціуму
Кирилюк Н.А. Базові напрямки проявів політичної активності громадян в умовах ї демократизації
Трима К.А. Трансформація держави та громадянського суспільства під впливом глобалізації
Майборода М.І. Лівий партійно–політичний спектр Донецької області: становлення та проблеми
Кваша О.П. Політичне конструювання регіональної ідеології та культури
Євтушенко О.Н. Принцип субсидіарності у взаємодії органів державної влади і місцевого самоврядування: досвід Франції
Лендьел М.О. Джерела формування та особливості оновлення місцевих політичних еліт країн Центрально–Східної Європи у постсоціалістичний період
Булик М.В. Проблема зайнятості працездатного населення Греції в контексті сучасних загальноєвропейських тенденцій
Худолій А.О. Взаємозумовленість стереотипного мислення та зовнішньої політики колишнього американського президента Р. Рейгана

Наукове життя


Кривошея О.В., Штейнле О.Ф. Міжнародна наукова конференція «Соціальні та національні чинники революцій і реформ в Україні: проблеми взаїмовпливів (до 90–річчя відродження УНР)»

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки


Солдатенко В.Ф. Украинская революция 1917–1920 гг.: к выяснению контуров и параметров исторического феномена
Кривошея И.И. Графы Потоцкие (герб «Пилява») на службе Российской короне (конец XVIII – начало XX ст.)
Панченко В.Г. Концепция финансового развития Украины в идеологии Организации украинских националистов
Ткаченко В.В. Показательные политические процессы 20–х – начала 30–х годов ХХ в. и их роль в истреблении украинской научной интеллигенции
Ляпина Е.В. Становление институтов народного образования в УССР (первая половина 1920–х гг.)
Костюк Е.С. Деятельность Всеукраинского общества рабочих изобретателей на производстве в 30–е годы XX ст.
Лысак В.Ф. Изменения сельской поселенческой структуры в повседневной жизни украинских крестьян в 1950 – 1960–х годах
Науменко В.М. Восстановление энергоснабжения на оккупированной территории Украины во время Второй мировой войны
Абакумова В.И. Государственная система управление искусством в период ее децентрализации (Украина, вторая половина 80–х годов ХХ ст.)
Балабанов К.В. Тарас Григорьевич Шевченко и представители греческой интеллигенции: взаимообогащение или синтез культур
Колесник В.Ф., Водотыка Т.С. Информативные возможности газеты «The Times» для исследования индустриальной модернизации городов Юга Украины в второй половине XIX – в начале ХХ в.
Кальян С.Е. Юдофобские настроения российской интеллектуальной элиты (вторая половина ХІХ ст.)
Крамар А.С. Проблемы налаживания международных контактов организованного студенчества Украины в условиях становления тоталитарного режима (20–е годы ХХ века)
Кривошея В.В., Кривошея Е.В. Украинская казацкая старшина. Іван Черняк
Васильев С.А. Новейшая историография истории Умани (XVII – начало ХХ в.)
Бездрабко В.В. История делопроизводства и документоведение эпохи становления: идентичное и касательное
Козлов М.Н. Грифоны в языческом сознании древних славян

Философские науки


Вашкевич В.Н. Феномен исторической памяти
Маловичко Е.В. Философская рефлексия сущности, содержания и форм синергетического потенциала государства
Майданюк И.З. Преодоление «мирского зла» как путь к справедливости
Полищук А.С. Ценностные ориентиры социализации личности как гражданина Украины
Збрицкая Л.Г. Средства массовой информации как ресурс управления современным глобальным обществом
Дичковская Г.О. Идеология как культурный феномен: априорно–сакральное ядро
Андрущенко Т.В. Теоретико–методологические принципы и исторические попытки анализа цивилизаций: от Платона до Маркса
Бороденко О.В. Методологические принципы изучения философско–антропологической концепции Андрея Платонова
Варнашова Е.Ф. Военно–философские идеи Киевской Руси: герменевтический аспект
Ханстантинов В.А. Идеи толерантности в раннем либерализме
Палагнюк М.М. Понятие нации в социально–философском наследии М. Драгоманова
Панченко Л.Н. Философия образования: ценностные аспекты
Кивлюк О.П. Социально–педагогические аспекты информатизации образования в процессе развития информационного общества

Политические науки

Кузьменко Т.Н. Социальная маргинальность как теоретическая проблема и реальность украинского социума
Кирилюк Н.А. Базовые направления проявлений политической активности граждан в условиях демократизации
Трима Е.А. Трансформация государства и гражданского общества под влиянием глобализации
Майборода М.И. Левый партийно–политический спектр Донецкой области: становление и проблемы
Кваша А.П. Политическое конструирование региональной идеологии и культуры
Евтушенко А.Н. Принцип субсидиарности во взаимодействии органов государственной власти и местного самоуправления: опыт Франции
Лендьел М.О. Источники формирования и особенности обновления местных политических элит стран Центрально–Восточной Европы в постсоциалистический период
Булык М.В. Проблема занятости трудоспособного населения Греции в контексте современных общеевропейских тенденций
Худолий А.А. Взаимообусловленность стереотипного мышления и внешней политики бывшего американского президента Р. Рейгана

Научная жизнь


Кривошея Е.В., Штейнле А.Ф. Международная научная конференция «Социальные и национальные причины революций и реформ в Украине: проблемы взаимовлияний (до 90-летия возрождения УНР)»

CONTENT

Historical studiens

Soldatenko, V.F. The Ukrainian revolution of 1917–1920: concerning clarification of outlines and parameters of a historical phenomenon
Kryvosheya, I.I. Counts Potockis (Pilawa Coat of Arms) in Russian empire strvice (late 18th–early 20thcenturies)
Panchenko, V.G. A concept of financial development of Ukraine in the ideology of the Ukrainian nationalists
Tkachenko, V.V. Significant political trials of 20–s the beginning of 30–s of ХХ century and their significance in extermination of Ukrainian clerisy
Lyapina, O.V. Installation of Institutes of Peoples Education in Ukrainian SSR (1st half of 1920th)
Kostiuck, E.S. Activity Ukrainian worker–inventor association at factory in 1930–s years
Lysak, V.F. Changes in rural structure in the daily life of Ukrainian peasants during 1950–1960–ies
Naumenko, V.M. Power supply restoration on an occupied territory of Ukraine during the Second World War
Abakumova,V.I. State system management art in the period of its decentralization (Ukraine, second halves 80th ХХ items)
Balabanov, K.V. Taras Hryhorovich Shevchenko and the representatives of Greek intellectuals: mutual enrichment or cultural synthesis
Kolesnik, V.F., Vodotyka, T.S. Information potential of «The Times» for researching industrial modernization in towns at the South of Ukraine in second half of the XIX – at the beginning of XX centuries
Kalyan, S.Ye. Judaeophobia mind-sets among the Russian intellectual elite (the second half of the 19th century)
Kramar, O.S. The problems of adjusting of international contacts of the organized student of Ukraine in the conditions of becoming of the totalitarian mode (20–th of XX centure)
Kryvosheya, V.V., Kryvosheya, O.V. The Ukrainian Cossacks foremen. Ivan Chernyak
Vasiljev, S.A. The newest historiography of Uman’s history (the 17th ? early 20th centuries)
Bezdrabko, V.V. The History of Records Management and Discipline of Documentation of the Formation Epoch: Identical and Related Matters
Kozlov, M.M. Gryphons in the heathen consciousness of the ancient Slavs

Philosophic sciences

Vashkevych, V.M. Phenomenon of the historical memory
Malovichko, O.V. Philosophical reflection on the essence, content and forms of synergic potential of the state
Maidanuyk , I.Z. Overcoming of mundane evil as a way to justice
Polishchuk, O.S. The Value Key Point of Personality’s Socialization as a Citizen of Ukraine
Zbritskaya, L.G. Mass–media as a govern resource of the modern global society
Dychkovska, G.O. Ideology as a cultural phenomenon: an a priory sacred kernel
Andruschenko, T.V. Theoretic and methodological principles and historical attempts to analyse civilisations: from Plato to Marks
Borodenko, O.V. Methodological principles for study of philosophic and anthropological concept by Andriy Platonov
Varnashova, О.F. Military–philosophical ideas of Kievan Russia: hermenevtic aspect
Khanstantinov, V.O. The ideas of tolerance in the early liberalism
Palagnjuk, М.М. The notion of nation in Myhajlo Dragomanov’s socio–philosophic heritage
Panchenko, L.M. Philosophy of education: axiological aspects
Kyvluk, O.P. Social and pedagogical aspects of informational system development in the area of education in the course of development of an informational community

Political sciences


Kuzmenko, T.M. Social marginality as a theoretical problem and reality of the Ukrainian society
Kyryluk, N.A. Basic lines of manifestation of the political civic activities under democratization conditions
Tryma, K.A. The state and the civil society under the influence of globalization
Maiboroda, M.I. Left party–political spectrum in the Donetsk Oblast: formation and problems
Kvashа, O.Р. Political Design of Regional Ideology and Culture
Yevtushenko, O.N. The principle of subsidiary in the interaction of the state power bodies and the local self-regulatory bodies: the experience of France
Lendel, M.O. The Sources and the Specifics of Circulation of the Local Political Elites in Central and Eastern European Countries During the Post–Socialist Period
Bulyk, M.V. The problem of employment of the Greek able work population in the context of the modern European tendencies
Khudoliy, A.O. Interconnection of Stereotypical Thinking and Foreign Policy of the Former American President R. Reagan

Scientific life


Kryvosheya, O.V., Steinle, O.F. International scientific conference «Social and national agents of revolutions and reforms in Ukraine: problems of interaction and mutual influences (before the 90th anniversary of the Ukrainian Peoples Movement renewal)»
Завантажити
© 2008-2019, Усі права захищено.