”Гілея (науковий вісник)": Збірник наукових праць.- К., 2009. Випуск 19 - 2009
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки


Куліш О.О. Становлення середньої професійної жіночої освіти в Херсонській губернії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Кучера І.В. Добровільна і примусова міграції населення Східної Галичини в роки Першої світової війни
Кривуля О.О. Революціонізування світогляду жінок Радянської України у вихорі більшовицьких утопічних моделей конструювання людського життя у 20–і роки ХХ ст.: теоретичне осмислення проблеми
Орлянський B.C. Діяльність запорізької міської управи в області освіти й охорони здоров’я в період німецької окупації (1941–1943 рр.)
Лисак В. Ф. Система обліку праці українських селян у громадському виробництві 1950–1960 років
Абакумова В.І. Національне піднесення вітчизняної культури на зламі 80–90–х років ХХ ст.
Буглай Н.М. Особливості функціонування українсько–польсько–білоруського єврорегіону «Буг» в контексті реалізації євроінтеграційних планів України
Кривошея В.В., Кривошея О.В. Українська козацька старшина. Полковник компанійський Григорій Павлович Гайворонський
Кривошея Ір.І. Реєстри значкових товаришів Стародубського полку 1735 та 1737 років
Поліщук Т.В. Публікація мемуарів на сторінках часопису «Киевская старина»:проблематика, систематизація, аналіз
Єловських У.О. Таємний протокол між Австро–Угорщиною і УНР від 9 лютого 1918 р.: питання встановлення автентичності україномовних варіантів
Булгаков Ю.В. Промислово–робітнича політика уряду гетьмана Павла Скоропадського: сучасні оцінки здобутків і прорахунків
Щербатюк В.М. Фонди Державного архіву Київської області як важливе джерело дослідження селянського руху України 1917–1921 років
Крайнік Р.М. Вітчизняна історіографія про репресії на промислових підприємствах України в 20–ті – початку 50–х років ХХ ст.
Булгакова А.В. Стан наукової розробки становища жіноцтва України за часів Великого Голодомору 1932–1933 років
Гедз В.А. Нацистська пропаганда на шпальтах «Українського Слова» та «Нового Українського Слова» (1941–1943)
Заікіна Л.С. Висвітлення в консервативній пресі Великобританії Карибської кризи та її впливу на розвиток радянсько–американських відносин (1962–1963 рр.)
Орлова Т.В. Жіноцтво і релігія: підходи вітчизняної історіографії
Ткаченко В.В. Порівняльний аналіз політики СРСР та провідних західних держав у галузі науки (20–30–ті рр. ХХ ст.)

Філософські науки

Вашкевич В.М. Феномен історичного процесу: соціально–філософський аналіз
Чорний В.С. Феномен військової організації держави: основні засади філософської концептуалізації
Чорна В.О.Соціально – філософський аналіз регулювання міграційними процесами
Матвєєв В.О. Концептуальні паралелі між давньогрецькою філософією та релігійно–філософською думкою Сходу
Скляр С. Ю. Цінності античного дозвілля: соціально–філософський та соціально–культурний аспекти
Гоян І. М. Філософсько–психологічна проблематика в Німецькому Просвітництві XVIII ст.: Й.Тетенс
Маргеліс Н.В. «Розумний екстаз» філософії імені Лосєва О.Ф. та його сучасні трасформації
Патлайчук О.В. Категорія справедливості в соціальній філософії Б. Кістяківського
Андрущенко Т.В., Науменко У.В. Європейський простір української освіти
Бойченко Н.М. Історико–філософський зріз філософського освітянського знання
Гальпєріна В.О. Питання управління системою вищої освіти: досвід Голландії

Політичні науки

Качинська Н.О. Імідж держави: теоретичний аспект
Трима К. А. Українські антиглобалістські організації як елемент глобального громадянського суспільства
Калініченко Б.М. Механізм впливу влади засобів масової інформації на соціальну поведінку особистості
Майборода М. І. Правий партійно–політичний спектр Донецької області: становлення та проблеми
Агєєва О.Л. Формування молодіжної політики в Донецькому регіоні
Парлюк В. І. Культурна глобалізація та її політичний вплив
Трофименко М. В. Антиглобалістський рух: ідеологія та джерела фінансування
Рябінін Є.В. Зміцнення Росії та повернення сучасного політичного світу до стану біполярності
Ушакова Ж.С. Основні підходи до дослідження регіоналізму як об’єктивного процесу сучасної світової політики
Збрицька Л.Г. Міфологізація феномену «тероризм» в сучасному глобальному суспільстві
Булик М.В. Греція в європейських демографічних процесах: аналіз та порівняння
Дегтеренко А.М. Етнонаціональний контекст фінансових відносин в Українському Північному Приазов’ї

Наукове життя


Коріненко П.С. Рецензія: Солдатенко В.Ф. Україна в революційну добу: Історичні есе–хроніки. У 4–х томах. Т.1: Рік 1917. – Харків: «Прапор», 2008. – 560 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки


Кулиш О.А. Становление среднего профессионального образования женщин в Херсонской губернии в конце ХІХ – начале ХХ в.
Кучера И.В. Добровольна и принудительная миграция населения Восточной Галиции в годы Первой мировой войны
Кривуля О.А. Революционизирование мировоззрения женщин Советской Украины в вихре большевистских утопических моделей конструирования жизни людей в 20–е годы ХХ в.: теоретическое осмысление проблемы
Орлянский В.С. Деятельность запорожской городской управы в о бласти просвещения и здравоохранения в период немецкой оккупации (1941–1943 гг.)
Лысак В.Ф. Система учёта труда украинских крестьян в общественном производстве в 1950 – 1960–х годах
Абакумова В.И. Национальный подъем отечественной культуры на переломе 80–90–х годов ХХ ст.
Буглай Н.М.Особенности функционирования украинско–польско–белорусского еврорегиона «Буг» в контексте реализации евроинтеграционных планов Украины
Кривошея В.В., Кривошея Е.В. Украинская казаческая старшина. Полковник компанийский Григорий Павлович Гайворонский
Кривошея Ир.И. Реестры значкових товарищей Стародубского полка 1735 и 1737 годов
Полищук Т.В. Публикация мемуаров на страницах журнала «Киевская старина»: проблематика, систематизация, анализ
Еловских У.А. Секретный протокол между Австро–Венгрией и УНР от 9 февраля 1918 г.: вопрос установления аутентичности украиноязычных вариантов
Булгаков Ю.В. Промышленно–рабочая политика правительства гетмана Павла Скоропадского: современные оценки достижений и просчётов
Щербатюк В.М. Фонды Государственного архива Киевской области как важный источник изучения крестьянского движения в Украине 1917–1921 годов
Крайник Р.Н. Отечественная историография о репрессиях на промышленных предприятиях Украины в 20–х – начале 50–х годов ХХ в.
Булгакова А.В. Состояние научной разработки положения женщин Украины во времена Великого Голодомора 1932 – 1933 годов
Гедз В.А. Нацистская пропаганда на страницах «Украинского Слова» и «Нового Украинского Слова» (1941–1943)
Заикина Л.С. Освещение в консервативной прессе Великобритании Карибского кризиса и его влияния на развитие советско–американских отношений (1962 – 1963 гг.)
Орлова Т.В. Женщины и религия: подходы отечественной историографии
Ткаченко В.В. Сравнительный анализ политики СССР и ведущих западных государств в области науки ( 20–30–е гг. ХХ ст.)

Философские науки

Вашкевич В.Н. Феномен исторического процесса: социально–философский анализ
Черный В.С. Феномен военной организации государства: основные принципы философской концептуализации
Черная В.А. Социально – философский анализ регуляции миграционными процессами
Матвеев В.А. Концептуальные параллели между древнегреческой философией и религиозно–философской мыслью Востока
Скляр С.Ю. Ценности античного досуга: социально–философский и социально–культурный аспекты
Гоян И.М. Философсько–психологическая проблематика в Немецком Просвещении ХУШ века: И. Тетенс
Маргелис Н.В. «Умный экстаз» философии имени Лосева А.Ф. и его современные трансформации
Патлайчук О.В. Категория справедливости в социальной философии Б. Кистяковского
Андрущенко Т.В., Науменко У.В. Европейское пространство украинского образования
Бойченко Н.М. Историко–философский срез философского образовательного знания
Гальперина В.О. Вопросы управления системою высшего образования: опыт Голландии

Политические науки

Качинская Н.А. Имидж государства: теоретический аспект
Трима Е.А. Украинские антиглобалистские организации как элемент глобального гражданского общества
Калиниченко Б.М. Механизм влияния власти средств массовой информации на социальное поведение личности
Майборода М.И. Правый партийно–политический спектр Донецкой области: становление и проблемы
Агеева Е.Л. Формирования молодежной политики в Донецком регионе
Парлюк В. И. Культурная глобализация и ее политическое влияние
Трофименко Н.В. Антиглобалистское движение: идеология и источники финансирования
Рябинин Е.В. Усиление России и возвращение современного политического мира к состоянию биполярности
Ушакова Ж.С. Основные подходы в исследовании регионализма как объективного процесса современной мировой политики
Збрицкая Л. Г. Мифологизация феномена «терроризм» в современном глобализирующемся обществе
Булык М.В. Греция в современных демографических процессах: анализ и сравнение
Дегтеренко А.Н. Этнонациональный контекст финансовых отношений в Украинском Северном Приазовье

Научная жизнь


Кориненко П.С. Рецензия: Солдатенко В.Ф. Україна в революційну добу: Історичні есе–хроніки. У 4–х томах. Т.1: Рік 1917. – Харків: «Прапор», 2008. – 560 с.

CONTENT

Historical studiens

Kulish, O.O. Establishment of secondary professional womanish education in the Kherson province in ХІХ – at the beginning of ХХ age
Kuchera, I.V. Voluntory and forced migration of the Eastern Galicia population during the first World War
Kryvulya, O.O. Revolutionary tendencies in the world outlook of women of the Soviet Ukraine in the whirl of the Bolsheviks’ utopian models for structuring people’s life in the 20s of the 20th century: theoretical comprehension of the problem
Orlyansky, V.S. Activities by the administrative board of Zaporizhzhya city in the areas of education and health care during the period of German occupation of 1941–1943
Lysak, V.F. The account system of the Ukrainian peasants labour in a public production in 1950–1960th
Abakumova, V.I. National renaissance of national culture on a break 80–90th ХХ century
Buglay, N.М. Features of functioning of the Ukrainian–Polish–Byelorussian European region «Bug» in the context of realization of plans of eurointegrations of Ukraine
Kryvоsheya, V.V., Kryvоsheya, O.V. Ukrainian Cossacks’ foremen. Grygory Pavlovych Gayvoronsky, Colonel of employed mounted regiment
Kryvosheya, Ir.I. Registers of «znachkove» comradeship–in–arms of Starodubskyi regiment in 1735 and 1737
Polischuk, T.V. The publication of the memoirs in the magazine «Kyivska starovyna»: problems, organization, analysis
Elovskih, U.A. Secret report between Austro–Hungary and UNR from 9 February 1918.: question of establishing authenticity ukranian–language versions
Bulgakov, Yu.V. The industrial and work policy of hetman Pavlo Skoropadsky government: modern appraisals of achievements and miscalculations
Shcherbatyuk, V.М. The Collection of Materials of the State Archive of Kiev Region as an Important Source for Studying the Struggle of Peasants in Ukraine during 1917–1921
Krajnik, R.M. Domestic historiography about reprisals at the industrial enterprises of Ukraine in 20 – the beginning of 50th years XX of century
Bulgakova, A.V. The state of research the condition of womenfolk of Ukraine in times of The Great Famine 1932 – 1933
Gedz, V.A. Nazi propagation on pages of «The Ukrainske Slovo» and «Tne Nove Ukrainske Slovo» (1941–1943)
Zaikina, L.S. Representation of the Cuban Crisis and it’s affect to the evolution of the soviet–american relation in the conservative British press (1962 – 1963 years)
Orlova, T.V. Womanhood and Religion: Approaches in Ukrainian Historiography
Tkachenko, V.V. Comparative analysis of USSR and leading Western countries policy in the filed of science (20–30s of XX century)

Philosophic sciences

Vashkevych, V.M. Phenomenon of a historical process: a social and philosophic analysis
Chorny, V.S. The phenomenon of state military establishment: main principles of philosophical concept
Chorna, V.O. The Social–philosophical Analysis of Regulating of the Migratory Processes
Matveev, V.O. Conceptual parallels between the Classical Greece philosophy and Oriental religious and philosophical thought
Skliar, S.Y. The Values of an Ancient Leisure: Social–philosophical and Social–cultural Aspects
Goyan, I.M. Consideration of philosophic and psychological issues in the German Enlightenment of the 18th century: J. Tetens
Margelis, N.V. «Clever ecstasy» philosophy of name by Losev A.F. and its modern transformations
Patlaichuk, O.V. Category of justice in the social philosophy of B. Kistyakivsky
Andruschenko, T.V., Naumenko, U.V. The European expanse for the Ukrainian education
Boychenko, N.M. Historical and philosophical cut of philosophical educational knowledge
Galperina, V.O. Issues on the higher education system management: the Dutch experience

Political sciences


Kachynska, N.О. State image: theoretical aspects
Tryma, K.A. The Ukrainian antiglobalization organizations as the element of the global civil society
Kalinichenko, B.M. A mechanism of influence upon a social conduct of a person exerted by the mass media authorities
Maiboroda, M.I. Right–wing political spectrum of Donetsk Region: formation and problems
Ageeva, O.L. Formation of a youth policy in Donetsk oblast
Parlyuk, V.I. Cultural globalization and its political influence
Trofymenko, M.V. Antiglobalistic movement: ideology and the funding sources
Ryabinin, Y.V. The strengthening of Russia and getting contemporary political world back to bipolar state
Ushakova, J.S. The main approaches to the research of regionalism as the phenomenon of the modern political process
Zbritskaya, L.G. The mythological transformation of the «terrorism» phenomena in contemporary global society
Bulik, M.V. Greece in the European demographic processes: analyses and comparison
Degterenko, A.М. Ethnonational context of financial relations in Ukrainian Northern Pryazov’ya

Scientific life


Korinenko, P.S. Opinion: Soldatenko, V.F. Ukraine during the revolutionary times: historical essay-chronicles in 4 volumes. T.1: Year: 1917. – Kharkiv: «Prapor», 2008. – 560 pages.
Завантажити
© 2008-2019, Усі права захищено.