”Гілея (науковий вісник)": Збірник наукових праць.- К., 2009. Випуск 21 - 2009
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки


Кривошея В.В. Українська козацька старшина: абетка генеральної старшини (1648 – 1783 рр.)
Довжук І.В., Бабічева К.О. Модернізаційні процеси у підросійській Україні пореформеного періоду
Пєсцова А.Б. Судові реформи малоросійського генерал–губернатора Петра Рум’янцева
Соболєв В.В. Судові процеси проти членів українських національних політичних партій в провадженні Київського військово–окружного суду в 1905–1909 роках
Назарова Є.П. Студентство Новоросійського університету в політичному житті Одеси на початку ХХ ст.
Сегеда С.П. Українська військова преса доби Центральної Ради і творення українського війська
Щербатюк В.М. Отаман Квітковський в селянській війні доби Української революції 1917–1921 років ( за матеріалами періодичних видань, документів архівів, наукових досліджень)
Іванова Т.Ю. Політика коренізаціі та етнічне населення Півдня України у 20–30–х роках ХХ ст.
Костюк Є.С. Виробничі громадські об’єднання радянської України 20–х–30–х рр. XX ст.: особливості організаційної структури та умов членства
Марченко Н.В. До питання участі С. Косіора в організації голодомору в 1932 році
Ткаченко В.В. Вплив листа Й.В.Сталіна «Про деякі питання історії більшовизму» до редакції журналу «Пролетарська революція» на наукове життя в Україні (30–і роки ХХ ст.)
Абакумова В.І. Громадсько–політична позиція творчої інтелігенції на завершальному етапі національно–визвольної боротьби в Україні (1988–1991 рр.)
Попов О.Д. Реформування діяльності туристсько–екскурсійних установ Криму за часів «перебудови» (1985–1991 рр.)
Чаїнський Ю.О. Політика Англії і Франції щодо ґданського питання на Паризькій мирній конференції
Мелещенко Т.В. Суть громадянського суспільства через призму ідей чехословацького суспільно–політичного діяча Вацлава Гавела
Тарасов С.В. Вивчання причин і суті Руїни російською історичною наукою
Козуб Л.В. Спадщина М.П. Драгоманова як джерело до вивчення історії суспільно–політичного руху ХІХ ст.
Козлов М.М. Місце та роль богині Макоші та її служителів чародіїв в духовному житті східних слов’ян дохристиянської доби
Заблоцький А.В. Танк Т–34 як символ радянської бойової техніки періоду Великої Вітчизняной війни

Філософські науки

Дичковська Г.О., Радченко О.Б. Фемінізм, маскулізм, патерналізм: узгодження понятійно–термінологічних смислів та світоглядних пріоритетів
Вашкевич В.М. Феномен історичної свідомості: соціально–філософський аналіз
Бойко А.І. Соціальна складова як невід’ємна частина сучасних реформ
Дубінін В.В. Субстратний рівень інтересів народу: соціально–філософський аналіз
Бойченко М.І. Становлення поняття системи в німецькій класичній філософії
Матвєєв В.О. Компаративістській аналіз основних аспектів застосування психопрактики в індуїзмі та християнстві
Волошина Н.М. Теоретико–методологічні аспекти єства і структури патріотизму суспільства
Костенко М.В. Осмислення можливостей конструювання майбутнього в межах цивілізаційної парадигми
Кострюков С.В. Культура і влада: параметри взаємодії в тоталітарному суспільстві
Ташпулов В.Я. Роль самосвідомості у ціннісній самоідентифікації особистості
Тополь О.В. Концепція смерті у контексті соціальної роботи з літніми людьми та їхніми близькими
Чорний В.С. Соціальні передумови реформування військової організації України
Чухно В.І. Культура як атрибут соціуму
Охрімчук О.М. Ціннісна детермінація розвитку культурного простору країни як системної цілісності
Самчук З.Ф. Антропологічно–гуманістичне вістря світоглядно–ідеологічних протистоянь: генеалогія, архітектоніка, каузальність
Куць О.А. Культура в контексті французького структуралістсько–постструктуралістського дискурсу
Арнаутова В.В. Масові комунікації як культурний феномен глобалізації
Тимошенко О.І. Наукове забезпечення освітніх інновацій
Калюжна Т.Г. Зміни в системі цінностей та ціннісних орієнтаціях суспільства й студентської молоді
Джура О.Д. Виховання й самовиховання – засади життєтворчості особистості
Молодиченко В.В. Державна освітня політика як поле реалізації системи цінностей

Політичні науки

Зварич І.Т. Моделювання і прогнозування в етнополітиці
Лепська Н.В. Політична компетентність суб’єкта політики у структурі політичної діяльності
Погребенник О.І. Організаційна структура як функціонувальна складова політичних партій
Шкуренко К.О. Проблеми та особливості фінансування політичних партій України та їх фінансової діяльності
Ємельянов В.М., Татаренко В.Б. Напрями судово–правової реформи незалежної України
Кваша О.П. Політична культура в контексті регіональної політики
Сталовєрова Г.В. Рух британських домініонів за державний суверенітет (1922–1923 рр.)
Білошицький С.В. «Мозкові центри» як фактор прийняття політичних рішень і перерозподілу державної влади в сучасних ліберальних демократіях
Давидович Л.Я. Формування індо–українських відносин після розпаду Радянського Союзу
Худолій А.О. Українсько–американські відносини на початку 90–х років ХХ ст.
Шамраєва В.М. Нові тенденції українсько–американських відносин: за підсумками візиту Дж. Буша до Києва 31 березня – 1 квітня 2008 року

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки


Кривошея В.В. Украинская казаческая старшина: алфавит генеральной старшины (1648 – 1783 гг.)
Довжук И.В., Бабичева Е.А. Модернизационные процессы в подроссийской Украине послереформенного периода
Песцова А.Б. Судебные реформы малороссийского генерал–губернатора Петра Румянцева
Соболев В.В. Судебные процессы против членов украинских национальных партий в производсте Киевского военно–окружного суда
Назарова Е.П. Студенчество Новороссийского университета в политической жизни Одессы в начале ХХ в.
Сегеда С.П. Украинская военная пресса периода Центральной Рады и создание украинской армии
Щербатюк В.М. Атаман Квитковский в крестьянской войне эпохи Украинской революции 1917–1921 годов (по материалам периодических изданий, документов архивов, научных исследований)
Иванова Т.Ю. Политика коренизации и этническое население Юга Украины в 20 – 30–х годах ХХ ст.
Костюк Е.С. Производственные общественные организации советской Украины 20–х – 30–х гг. XX ст.: особенности организационной структуры и условий членства
Марченко Н.В. К вопросу участия С. Косиора в организации голодомора в 1932 году
Ткаченко В.В. Влияние письма И.В. Сталина «О некоторых вопросах истории большевизма» в редакцию журнала «Пролетарская революция» на научную жизнь в Украине (30–е годы ХХ в.)
Абакумова В.И. Общественно–политическая позиция творческой интеллигенции на завершающем этапе национально–освободительной борьбы в Украине (1988–1991 гг.)
Попов А.Д. Реформирование деятельности туристско–экскурсионных учреждений Крыма в период «перестройки» (1985–1991 гг.)
Чаинский Ю.А. Политика Англии и Франции относительно гданьского вопроса на Парижской мирной конференции
Мелещенко Т.В. Смысл гражданского общества через призму идей чехословацкого общественно–политического деятеля Вацлава Гавела
Тарасов С.В. Изучение причин и сути Руины русской исторической наукой
Козуб Л.В. Наследие М.П. Драгоманова как источник изучения истории общественно–политического движения ХІХ ст.
Козлов М.Н. Место и роль богини Макоши и ее служителей чародеев в духовной жизни восточных славян дохристианской эпохи
Заблоцкий А.В. Танк Т–34 как символ советской боеовой техники периода Великой Отечественной войны

Философские науки

Дичковская Г.О., Радченко О.Б. Феминизм, маскулизм, патернализм: исследование понятийно–терминологических смыслов и мировоззренческих приоритетов
Вашкевич В.Н. Феномен исторического сознания: социально–философский анализ
Бойко А.И. Социальная составная как неотделимая часть современных реформ
Дубинин В.В. Субстратный уровень интересов народа: социально–философский анализ
Бойченко М.И. Становление понятия системы в немецкой классической философии
Матвеев В.А. Компаративистстский анализ основних аспектов применения психопрактики в индуизме и христианстве
Волошина Н.Н. Теоретико–методологические аспекты сущности и структуры патриотизма общества
Костенко М.В. Осмысление возможностей конструирования будущего в рамках цивилизационной парадигмы
Кострюков С.В. Культура и власть: параметры взаимодействия в тоталитарном обществе
Ташпулов В.Я. Роль самосознания в ценностной самоидентификации личности
Тополь О.В. Концепция смерти в контексте социальной работы с пожилыми людьми и их близкими
Черный В.С. Социальные предпосылки реформирования военной организации Украины
Чухно В.И. Культура как атрибут социума
Охримчук Е.Н. Ценностная детерминация развития культурного пространства страны как системной целостности
Самчук З.Ф. Антропологическо–гуманистическое острие мировоззренческо–идеологических противостояний: генеалогия, архитектоника, каузальность
Куць Е.А. Культура в контексте французского структурально–постструктурального дискурса
Арнаутова В.В. Массовые коммуникации как культурный феномен глобализации
Тимошенко Е.И. Научное обеспечение образовательных инноваций
Калюжная Т.Г. Изменения в системе ценностей и ценностных ориентациях общества и студенческой молодежи
Джура А.Д. Воспитание и самовоспитание – принципы жизнетворчества личности
Молодиченко В.В. Государственная образовательная політика как поле реализации системы ценностей

Политические науки

Зварыч И.Т. Моделирование и прогнозирование в этнополитике
Лепская Н.В. Политическая компетентность субъекта политики в структуре политической деятельности
Погребенник О.И. Организационная структура как функциональная составная политических партий
Шкуренко К.А. Проблемы и особенности финансирования политических партий Украины и их финансовой деятельности
Ємельянов В.М., Татаренко В.Б. Направления судебно–правовой реформы независимой Украины
Кваша А.П. Политическая культура в контексте региональной политики
Сталоверова А.В. Движение британских доминионов за государственный суверенитет (1922–1923 гг.)
Белошицкий С.В. «Мозговые центры» как фактор принятия политических решений и перераспределения государственной власти в современных либеральных демократиях
Давидович Л.Я. Формирование индо–украинских отношений после развала СССР
Худолий А.А. Украинско–американские отношения в начале 90–х годов ХХ ст.
Шамраєва В.М. Новые тенденции украинско–американских отношений: по итогам визита Дж. Буша в Киев 31 марта – 1 апреля 2008 года

CONTENT

Historical studiens

Kryvosheya, V.V. Ukrainian Cossacks’ foreman: the alphabet of the general foreman (1648 – 1783)
Dovzhuk, I.V. Babicheva, K.O. Modernizational processes in underrussian Ukraine in the period after reforms
Pestsova, A.B. Judiciary reforms of Ukrainian governor-general Peter Rumyantsev
Sobolev, V.V. Legal Proceedings Against Ukrainian Political Parties Members at the Kiev Martial Count
Nazarova, E.P. Students of Novorossya university in political life of Odessa at beginning XX century
Segeda, S.P. Ukrainian military press at the time of «Central Rada» and creating a Ukrainian army
Scherbatuk, V.M. Hetman Kvitkovsky in the peasant war in the age of Ukrainian revolution of 1917–1921 (after materials of periodical publications, documents of archives and research activities)
Ivanova, T.U. Policy of corenizatsii and ethnic population South of Ukraine in 20–30th the ХХ century
Kostiuck, E.S. Soviet Ukraine industrial public associations in 1920–30–s years: peculiarities of organizational structure and membership conditions
Marchenko, N.V. To the question of participation of S. Kosior in organizing famine in 1932
Tkachenko,V.V. Influence of I.V. Stalin’s letter «About some questions of history of Bolshevism» in magazine staff «Proletarian revolution» on a scientific life in Ukraine in 1930 s
Abakumova, V.I. Social and political position of creative intelligentsia on the finishing stage of national liberation fight in Ukraine (1988–1991)
Popov, O.D. Reforming of activity tourist–excursion establishments of the Crimea in the period of «perestroika» (1985–1991)
Chainskyy, Y.O. Policy of England and France concerning question of Gdansk on the Paris peace conference
Meleshchenko, T.V. Essence of civil society is through the prism of ideas of the Czechoslovak social and political figure Vatslava Gavela
Tarasov, S.V. The Cause and Essence of Ruina in Russian Historic Science
Kozub, L.V. M.P. Dragomanov’s heritage as well as sources to a study of the history of social and political movement of XIX–th century
Kozlov, M.М. Place and role of goddess Makoshi and its attendants of magicians in a spiritual life of east Slavs of a pre–Christian epoch
Zablotsky, A.V. Tank T–34 as a symbol of the Soviet military technics of period of Great Patriotic War

Philosophic sciences

Dychkovska, G.O., Radchenko, O.B. Feminism, maskulism, paternalism: the coordination of the notion–termed senses and world outlook priorities
Vashkevych, V.M. Phenomenon of the historical consciousness: social and philosophical analysis
Boyko, A.I. A social constituent as an integral part of contemporary reforms
Dubinin, V.V. A substrate level of interests of a people: a social and philosophical analysis
Boychenko, M.I. Formation of the concept of system in german classical philosophy
Matveev, V.O. Comparative analysis of the principal aspects of psychological practices application in Hinduism and Christianity
Voloshyna, N.M. Theoretical and methodological aspects of the nature and structure of the patriotism within a society
Kostenko, M.V. Reflection on the possibilities of building the future on the ground of civilization paradigm
Kostrukov, S.V. Culture and the power: criteria of interaction in the totalitarian society
Tashpulov, V.Y. Role of self–consciousness in value self–identification of personality
Topol, O.V. Concept of death in the context of social work with senior persons and their relatives
Chornuy, V.S. Social premises of reformation the Ukraine military establishment
Chuchno, V.I. The culture as on attribute of society
Okhrimchuk, O.M. Valued determination of the development of country cultural space as a system integrity
Samchuk, Z.F. Anthropological and humanitarian arrow of the world–looking and conceptual opposition: genealogy, architectonics, causality
Kuts, O.A. The culture of French structural and post–structural discourse
Arnautova, V.V. The mass media as a cultural phenomenon of the globalization
Tymoshenko, O.I. Scientific support of educational innovations
Kaliuzhnaia, T.G. The changing in the system of valuables and valuable orientation of society and student youth
Dzhura, O.D. Education and self-education are the basis of creative life of a personality
Molodychenko, V.V. The national education policies as the area of value scheme realisation

Political sciences


Zvarych, I.T. Modelling and prognostics in ethnopolitics
Lepska, N.V. Political competence of actor of policy in the political activities structure
Pogrbennyk, O.I. Organisational structure as a functional component of political parties
Shkurenko, K.A. The problems and the features of financing of Ukrainian political parties and their financial activity
Emelyanov, V.M., Tatarenko, V.B. Directions of legal reform of independent Ukraine
Kvasha, O.P. Political culture in the context of regional policies
Staloverova, A.V. British dominions movement for state sovereignty (years 1922–1923)
Biloshitskiy, S.V. «Think Tanks» as a Factor of Political Decision–making and Redistribution of State Power in Modern Liberal Democracies
Davydovych, L.Ya. Formation of Indo–Ukrainian relations after the breakdown of The Soviet Union
Khudoliy, A.O. Ukrainian–American Relationships at the Beginning of 90–s of the 20–th Century
Shamraeva, V.M. New tendencies in Ukrainian-American relations: following the results of George Bush visit to Kiev on March 31 – April 1 in 2008
Завантажити
© 2008-2019, Усі права захищено.