”Гілея (науковий вісник)": Збірник наукових праць.- К., 2009. Випуск 20 - 2009
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки


Солдатенко В.Ф. Новітні тенденції та актуальні проблеми історіографічного освоєння досвіду Українського національного руху у 1917–1922 роках
Дацків І.Б. Дипломати Української Центральної Ради у протистоянні з більшовицькими делегаціями Петрограда і Харкова на Брестській мирній конференції
Корольов Г.О. «Відложивши федерованнє…»: Михайло Грушевський у контексті державницької політики Центральної Ради
Гарбар Г.А. Сфера гостинності м.Миколаєва: стан закладів розміщення (кінець ХІХ–початок ХХ ст.)
Сегеда С.П. Історичні засади виникнення преси українських військових формувань
Дорош Т.О. Матеріальні умови життя аграрної інтелігенції Радянської України у 20–і роки ХХ ст.
Крамар О.С. Товариства технічної допомоги та рееміграція зарубіжної української громадськості у політиці комуністичного режиму (1921–1925 рр.)
Костюк Є.С. Діяльність профспілок радянської України у сфері охорони праці упродовж 20–х – 30–х років XX ст.
Тригуб О.П. «Істинно–православна церква» в Україні (1927–1931 рр.)
Лисак В.Ф. Особисте присадибне господарство в сукупному прибутку української селянської родини в 1950 – 1960–х роках
Абакумова В.І. Суспільні інструменти стимулювання творчості (Україна, друга половина 80–х рр. ХХ ст.)
Магда Є.В., Павленко В.М. Розбудова системи європейської безпеки та роль Північноатлантичного альянсу: інтереси США та Російської Федерації
Берендєєва О.В. Соціальні та політичні особливості розвитку кооперативного руху в країнах Центральної Європи у 20–х роках ХХ ст.
Кривошея В.В., Іржицький В.Ю. Українська козацька старшина Київського полку
Сокирська В.В. Польська історіографія селянського повстання другої половини ХУШ ст. в оцінці Г.Ю.Храбана
Буряк Л.І.Історико–фемінологічні студії другої половини ХІХ століття: релігійний контекст
Бездрабко В.В. Документознавча освіта в Україні: становлення, сучасний стан і перспективи
Тарасов С.В. «Вічний мир» 1686 року у висвітленні російської дореволюційної історіографії
Козлов М.М. Життєвий устрій служителів язичницького культу та їхніх прибічників в епоху християнізації Русі (кінець X – середина XIII ст.)
Ткаченко В.В. Вітчизняня наука в умовах наздогоняючої модернізації 1920–1930 років: питання методології дослідження

Філософські науки

Вашкевич В.М. Проблема самовизначення особистості в історичному процесі
Мельник А.І. Культурно–цивілізаційна концепція історії як альтернатива ідеї єдності історичного процесу
Полисаєв О.П. Етимологічний та смисловий аналіз міфології
Лугуценко Т.В. Філософське осмислення феномена естетичного в сучасних потребах людини
Радіонова Г.В. Ігровий вимір наративної самоідентифікації
Матвєєв В.О. Проблема самореалізації особистості на фізичному плані: компаративістській аналіз підходів індуїзму та християнства
Майданюк І.З. Природноправові тенденції у філософській спадщині Мелетія Смотрицького
Суздалєва Ю.І. Винниченко В., Вернадський В., Маєр–Абіх К.М.: компаративний аналіз теорій
Турчин М.Я. Почуття сорому у філософській концепції Володимира Соловйова: етичний аспект
Сокирко А.М. Екзистенційні мотиви творчості М. Гоголя в контексті українського романтизму
Заячківська Т.В. Доктрина релігійного досвіду У. Джеймса

Політичні науки

Салтовський О.І. Екологічна свідомість: поняття, сутність та світоглядний сенс
Андрєєва О.М. Безпекові ідеології і реальна національна безпека
Проскуріна О.О. Політична культура України в умовах глобальної інформатизації: форми політичної соціалізації та їх удосконалення
Павлова Л.І. Реформування виборчої системи в контексті модернізації українського парламентаризму
Кирилюк Н.А. Полiтична активнiсть громадян в умовах рiзних полiтичних режимiв: порівняльний аналіз
Михайлюк В.П., Кривуля О.О. Гендерний паритет в Україні: утопія чи реальна можливість?
Євтушенко О.Н., Лушагіна Т.В. Теорія громади в політичній концепції М. Драгоманова
Ханстантинов В.О. Вплив органів місцевого самоврядування на формування в регіоні релігійної толерантності
Білошицький С.В. Привілейовані приватні навчальні заклади в системі формування правлячої еліти в сучасних ліберальних демократіях
Давидович Л.Я. Історико–політичні чинники формування політики Індії щодо країн пострадянського простору
Ігнатьєв П.М. Прямі закордонні інвестиції як інструмент посилення регіональних позицій Індії
Зварич І.Т. Політико–правові засади етнополітики в Україні: стан та перспективи розвитку
Кальян С.Є. Російська інтелектуальна еліта у ХІХ ст.: юдофобські настрої

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки


Солдатенко В.Ф. Новейшие тенденции и актуальные проблемы историографического освоения опыта Украинского национального движения в 1917–1922 годах
Дацкив И.Б. Дипломаты Украинской Центральной Рады в противостоянии с большевитскими делегациями Петрограда иХарькова на Брестской мирной конференции
Королев Г.А. «Відложивши федерованнє…»: Михаил Грушевский в контексте государственнической политики Центральной Рады
Гарбар Г.А. Сфера гостеприимства г. Николаева: состояние учреждений размещения (конець ХІХ – начало ХХ ст.)
Сегеда С.П. Исторические основы возникновения прессы украинских военных формирований
Дорош Т.А. Материальные условия жизни аграрной интеллигенции Советской Украины в 20–е годы ХХ в.
Крамар А.С. Общества технической помощи и реэмиграция зарубежной украинской общественности в политике коммунистического режима (1921–1925 гг.)
Костюк Е.С. Деятельность профсоюзов советской Украины в сфере охраны труда в 20–е – 30–е годы XX ст.
Тригуб А.П. «Истинно–православная церковь» в Украине (1927–1931 гг.)
Лысак В.Ф. Личное приусадебное хозяйство в совокупном доходе украинской крестьянской семьи в 1950 – 1960–х годах
Абакумова В.И. Общественные инструменты стимулирования творчества (Украина, вторая половина 80–х гг. ХХ ст.)
Магда Е.В., Павленко В.М. Построение системы европейской безопасности Североатлантического альянса: интересы США и Российской Федерации
Берендеева О.В. Социальные и политические особенности развития кооперативного движения в странах Центральной Европы в 20–х годах XX ст.
Кривошея В.В., Иржицкий В.Ю. Украинская казаческая старшина Киевского полка
Сокирская В.В. Польская историография крестьянского восстания второй половины XVIII века в оценке Г.Е. Храбана
Буряк Л.И. Историко–феминологические исследования второй половины ХІХ века: религиозный контекст
Бездрабко В.В. Документоведческое образование в Украине: становление, современное положение, перспективы
Тарасов С.В. «Вечный мир» 1686 года в освещении русской дореволюционной историографии
Козлов М.Н. Жизненный уклад служителей языческого культа и их сторонников в эпоху христианизации Киевской Руси (конец X – середина XIII ст.)
Ткаченко В.В. Отечественная наука в условиях догоняющей модернизации 1920–1930–х годов: вопросы методологии исследования

Философские науки

Вашкевич В.Н. Проблема самоопределения личности в историческом процессе
Мельник А.И. Культурно-цивилизационная концепция истории как альтернатива идеи единения исторического процесса
Полисаев А.П. Этимологический и смысловой анализ мифологии
Лугуценко Т.В. Философское осмысление феномена эстетического в современных потребностях человека
Радионова А.В. Игровое измерение нарративной самоидентификации
Матвеев В.А. Проблема самореализации личности на физическом плане: компаративистский анализ подходов индуизма и христианства
Майданюк И.З. Естественноправовые тенденции в философском наследии Мелетия Смотрицкого
Суздалева Ю.И. Винниченко В., Вернадский В., Маер–Абих К.М.: компаративный анализ теорий
Турчин М.Я. Чувство стыда в концепции Владимира Соловьева: этический аспект
Сокирко А.Н. Экзистенциальные мотивы творчества Н. Гоголя в контексте украинского романтизма
Заячковская Т.В. Доктрина религиозного опыта У. Джеймса

Политические науки

Салтовский А.И. Экологическое сознание: понятие, сущность и мировоззренческий смысл
Андреева О.Н. Идеологии безопасности и реальная национальная безопасность
Проскурина Е.А. Политическая культура Украины в условиях глобальной информатизации: формы политической социализации и их усовершенствования
Павлова Л.И. Реформирование избирательной системы в контексте модернизации украинского парламентаризма
Кирилюк Н.А. Политическая активность граждан в условиях разных политических режимов: сравнительный анализ
Михайлюк В.П., Кривуля О.А. Гендерный паритет в Украине: утопия или реальная возможность?
Евтушенко А.Н., Лушагина Т.В. Теория общины в политической концепции М. Драгоманова
Ханстантинов В.А. Влияние органов местного самоуправления на формирование в регионе религиозной толерантности
Белошицкий С.В. Привилегированные частные учебные заведения в системе формирования правящей элиты в современных либеральных демократиях
Давидович Л.Я. Историко–политические факторы формирования политики Индии на постсоветском пространстве
Игнатьев П.Н. Прямые иностранные инвестиции как инсирумент усиления региональных позиций Индии
Зварич И.Т. Политико–правовые основы этнополитики в Украине: состояние и перспективы развития
Кальян С.Е. Российская интеллектуальная элита в ХІХ ст.: юдофобские настроения

CONTENT

Historical studiens

Soldatenko, V.F. New tendencies and pressing issues of assimilation from the prospect of historiography of the experience gained by the Ukrainian National movement in 1917–1922
Datskiv, I.B. Diplomats of the Ukrainian Central Council in their confrontation with the Bolsheviks delegations of Petrograd and Kharkiv during Brest peace conference
Korolev, G.A. «Vidlozhivshi federovann...»: Michael Grushevskiy in the context of state policy of Central Soviet
Gаrbar, G.A. The sphere of hospitality of the city of Mykolaiv: the state of accommodating institutions (the end of 19th – beginning of the 20th centuries)
Segeda, S.P. Historical bases of emerging military press the first Ukrainian military units
Dorosh, T.O. Financial Terms of Life of Agrarian Intelligentsia in Soviet Ukraine in 20th years of XX century
Kramar, O.S. Society of technical help end remigration of foreign ukrainian public in the policy of the communist mode (1921–1925)
Kostiuck, E.S. Activity Soviet Ukraine trade unions of measures for protection of labour sphere in 1920–30–s years
Trygub, O.P. «True–orthodox church» in Ukraine (1927–1931)
Lysak, V.F. Personal farming in total income of the Ukrainian peasant family in 1950 – 1960–s
Abakumova, V.І. Public instruments of stimulation of creation (Ukraine, second halves 80th ХХ items)
Magda, E.V., Pavlenko, V.M. The development of the European security system and the role of NATO in it: interests of the USA and Russian Federation
Berendeeva, O.V. Social and political peculiarities of development of co–operative motion of countries of Central Europe in 1920th years
Kryvosheya, V.V., Irzhytsky, V.Yu. The Ukrainian Cossacks foreman of Kyiv regiment
Sokyrska, V.V. Polish historiography peasant war the second part of XVIII century in estimation H.Y. Hraban’s
Buryak, L.I. Historical – feminological studies of the second part of the XIX–th century: religious Context
Bezdrabko, V.V. Documentary studies training in Ukraine: establishment, modern state and prospects
Tarasov, S.V. «The Eternal Peace» of 1686 in the Russian pre–revolution historiography
Koslov, M.М. Vital way of attendants of a pagan cult and their supporters during an the Kiev Russia (the end X – the middle of XIII item)
Tkachenko, V.V. Domestic science in the conditions of overtaking modernization of 1920s – 1930s:questions of methodology of research

Philosophic sciences

Vashkevych, V.M. An issue of personal determination in the historical process
Melnyk, A.І. The cultural civilized conception of history as the alternative of thе idea of unity of historical process
Polysayev, O.P. Etymological and semantic analysis of mythology
Lugutsenko, T.V. Philosophical comprehension of the phenomenon of aesthetic in modern necessities man
Radionova, H.V. Playing measuring of narrative self–identification
Matveev, V.O. A problem of self-fulfilment of a person on a physical plan: a comparative analysis of approaches of Hinduism and Christianity
Maidanuyk, I.Z. Tendencies of natural lawin the philosophical inheritance of Meletiy Smotritskiy
Suzdaleva,Y.I. Vynnychenko V., Vernadsky V., Majer–Abih K.M.: Comparative Analysis of Theories
Turchyn, M.Ya. Sense of shame in Volodymyr Solovyov’s concept: ethical aspect Political sciences
Sokyrko, A.M. Existential reasons of creation of M. Gogol in the context of Ukrainian romanticism
Zayachkivska, T.V. The doctrine of the religious experience of W.James

Political sciences


Saltovsky, O.I. Ecological consciousness: notions, essence and ideological sense
Andreeva, O.M. Safe ideologies and the real national security
Proskurina, O.О. Political culture of Ukraine in the conditions of global informatization: forms of political socialization and their improvement
Pavlova, L.I. Electoral system reforming in a context of modernisation of the Ukrainian parliamentarism
Kyryluk, N.A. Political activism of citizens under conditions of various political regimes: comparative analyses
Mihaylyuk, V.P., Krivulya, O.О. The Gender Parity in Ukraine: Utopia or Real Possibility?
Yevtushenko, А.N., Lushagina, T.V. Theory of the community in the political concept of M. Dragomanov
Khanstantinov, V.O. Influence by the local self-regulation bodies upon formation of religious tolerance in a region
Biloshitskiy, S.V. Privileged Private Educational Institutions in the Ruling Elite Formation System in Modern Liberal Democracies
Davydovych, L.Ya. Historycal and Political factors of the formation of Indian policy towards the postsoviet area
Ignatyev, P.M. Direct foreign investments as a tool for strengthening of regional positions of India
Zvarych, I.T. Political and legal principles of ethnopolitics in Ukraine: situation and development prospects
Kalyan, S.Ye. The Russian intellectual elite in the 19th century: Judaeophobia attitudes
Завантажити
© 2008-2019, Усі права захищено.